فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 62، خرداد 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/16
 • تعداد عناوین: 11
|
 • شمسی دارابی، محمدتقی محمدی * صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  براساس یافته های پیشین، ایسکمی مغز، سیستم دفاع آنتی اکسیدانی را تضعیف می کند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر نانوذره فولرن هیدروکسیله بر سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در موش صحرایی دچار ایسکمی مغز انجام شد.

  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، موش های صحرایی به سه گروه (هرگروه 6 موش): گروه شاهد، کنترل ایسکمی و ایسکمی درمان تقسیم شدند. ایسکمی مغز با انسداد شریان میانی مغز (MCA) برای 90 دقیقه و درپی آن 24 ساعت خون رسانی مجدد ایجاد شد. حیوانات گروه ایسکمی، درمان فولرن را (دوز 10 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم) به طور داخل - صفاقی بلافاصله در خاتمه انسداد MCA دریافت کردند. بعد از 24 ساعت دوره خون رسانی مجدد، فعالیت آنزیم های کاتالاز، SOD و گلوتاتیون مغز با روش های بیوشیمیایی بررسی گردید. داده ها با استفاده از روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی توکی تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین میزان گلوتاتیون فعالیت های کاتالاز و SOD در حیوانات شاهد به ترتیب 18/0±1%، 20/0±1% و 04/0±1% بود. القای ایسکمی مغز؛ نتایج عددی میزان گلوتاتیون، فعالیت های کاتالاز و SOD در حیوانات کنترل ایسکمی را کاهش داد و مقدار عددی آنها به ترتیب برابر 09/0±55/0، 05/0±44/0 و 02/0±86/0 درصد به دست آمد. فولرن به طور معنی داری فعالیت های کاتالاز (29/0±93/0%) و SOD (22/0±33/1%) را در گروه ایسکمی درمان در مقایسه با گروه کنترل ایسکمی افزایش داد، اما سطح گلوتاتیون (25/0±52/0%) را تغییر نداد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد درمان با نانوذرات فولرن، سیستم دفاع آنتی اکسیدانی مغز را که در طی ایسکمی مغز ضعیف می شود از طریق افزایش فعالیت آنزیم های کاتالاز و SOD بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: ایسکمی مغز، فولرن هیدروکسیله، آنتی اکسیدان ها، سیستم ایمنی
 • حامد طهماسبی *، محمد بکاییان، جواد ادبی، بهروز زینی صفحات 11-21
  زمینه و هدف
  سودوموناس آئروژینوزا، یکی از رایج ترین عوامل عفونت های بیمارستانی محسوب می شود. بیشتر آزمایشگاه ها به طور معمول برای شناسایی سودوموناس آئروژینوزا، از روش کشت و تست های بیوشیمیایی مختلف استفاده می کنند که روشی وقت گیر بوده و در برخی موارد دارای نتایج مثبت و منفی کاذب می باشد. هدف از انجام این پژوهش مقایسه دو روش مولکولی PCR با استفاده از DNA استخراج شده با کیت و PCR با استفاده از کلنی مستقیم در تشخیص ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، از 395 ایزوله بالینی مختلف، 85 ایزوله با تست های بیوشیمیایی اولیه و کشت بر روی محیط های اختصاصی سودوموناس آئروژینوزا تشخیص داده شدند. سپس با استفاده از ژن های OPrL،ExoA ، algD با دو روش مولکولی PCR مستقیم و PCR با استفاده از DNA استخراج شده با کیت، مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  از مجموع 85 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا که به روش فنوتیپی، غربالگری شده بودند، 81 ایزوله به روش PCR با استفاده از DNA استخراج شده با کیت، حاوی ژن های OPrL، ExoA، algD (با طول نوکلئوتیدهای 504، 396 و 526 جفت باز) و80 ایزوله نیز به روش PCR مستقیم، دارای ژن های مذکور بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد بدون استفاده از کیت های استخراج می توان به نتایج تشخیصی قابل قبول در شناسایی سودوموناس آئروزینوزا دست یافت. از طرفی، در نتایج به دست آمده می توان خطای روش های تشخیصی فنوتیپی سودوموناس آئروژینوزا را مشاهده کرد.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروزینوزا، واکنش زنجیره ایی پلیمراز، دی ان آ، ژن اگزوتوکسین
 • زهرا دشتی، طاهره رمضانی، سیامک محبی، آزاده کهندانی، محمد حضوری * صفحات 22-31
  زمینه و هدف
  دریافت موادغذایی و شاخص های تن سنجی، نقش قابل توجهی در بروز و پیشرفت فشارخون دارند. در این مطالعه ضمن ارزیابی شاخص های تن سنجی، دریافت مواد مغذی موثر در بروز و تشدید علائم فشارخون در زنان یائسه با سابقه ابتلا به این بیماری بررسی گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش مقطعی - تحلیلی، بر روی 211 زن یائسه مبتلا به فشارخون بالا و ساکن استان قم انجام شد. ابتدا وزن، قد، دورکمر به دور باسن در افراد تعیین گردید، سپس با استفاده از پرسشنامه 24 ساعت یادآمد خوراک، دریافت غذایی افراد ثبت شد. با استفاده از نرم افزارNutritionist نسخه 4، موادمغذی مصرفی، تعیین و با مقادیر توصیه شده روزانه مقایسه گردید. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل و وابسته، واریانس و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری، کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، میانگین دریافت پروتئین، 8/58 گرم (123% RDA) و کربوهیدرات، 5/201 گرم (155% RDA) بود. 3/12 گرم (یک چهارم یا 25%) از چربی دریافتی از انواع اشباع بود. میانگین مصرف سدیم، 5/1268 میلی گرم (98% RDA) و میانگین دریافت پتاسیم، 1779 میلی گرم (تنها 37 %RDA) به دست آمد. میانگین روزانه دریافت کلسیم، 451 میلی گرم (37%RDA) بود. 90% افراد به چاقی شکمی و 75% به اضافه وزن و چاقی مبتلا بودند.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این مطالعه، دریافت مواد مغذی موثر بر کنترل فشارخون نظیر فیبر غذایی، پتاسیم و کلسیم، به طور قابل توجهی کمتر از مقادیر توصیه شده است، لذا ارائه آموزش های لازم جهت انتخاب موادغذایی سالم و کنترل وزن، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: رژیم غذایی، دریافت انرژی، یائسگی، پرفشاری خون
 • میر سجاد عطایی، شیرین کیان، پیام حیدری، سکینه ورمزیار * صفحات 32-42
  زمینه و هدف
  جابه جایی دستی بیماران ناتوان، یکی از فاکتورهای مهم و موثر بر کمردردهای حاد در بین پرستاران در معرض مواجهه است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کمی ریسک جابه جایی دستی بیمار در بین پرستاران بخش های یکی از بیمارستان های تهران، به روش MAPO انجام گرفت.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به روش تحلیلی - مقطعی در یکی از بیمارستان های شهر تهران در 26 بخش انجام شد. نمونه ها به روش سرشماری، در بین پرستاران و بهیاران بخش های مختلف بیمارستان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و چک لیست MAPO استفاده گردید.
  یافته ها
  بالاترین میزان امتیاز MPAO به ترتیب مربوط به بخش های دی کلینیک (امتیاز 7/14)، ارتوپدی مردان (امتیاز 3/6) و اتاق عمل جنرال (امتیاز 7/5) بود. 8/53% از بخش های بیمارستانی در سطح 2 اقدام اصلاحی قرار داشتند که نشانگر ریسک وقوع اختلالات اسکلتی - عضلانی 4/2 برابر بالاتر از اقدام اصلاحی سطح 1 بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه نسبت بیماران ناتوان در همکاری و یا همکاری جزئی، ابزار بلندکننده، کمکی، ویلچر و آموزش، بیشترین نقش را در بین ریسک فاکتورها برای بخش های فوق الذکر دارند می توان با افزایش تعداد نیروی انسانی و ویلچر، استفاده از ابزار بلندکننده، کمکی و آموزش؛ میزان امتیاز MAPO و در نتیجه سطح ریسک بروز اختلالات اسکلتی – عضلانی را کاهش داد.
  کلیدواژگان: بیماری های اسکلتی - عضلانی، پرستاران، بیمارستان، شاخص MAPO
 • سید رضا مظلوم، میثم حسینی امیری *، سید مجتبی موسوی، مرتضی نصیری صفحات 43-49
  زمینه و هدف
  مراقبت از زخم بیماران مبتلا به سوختگی، با اضطراب شدیدی همراه است که مشخصه آن، احساس ترس و پیش بینی درد پانسمان سوختگی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی درد و اضطراب ناشی از درد در بیماران مبتلا به سوختگی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی، 60 بیمار واجد شرایط بستری در بخش های سوختگی مردان و زنان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اضطراب ناشی از درد با استفاده از پرسشنامه خود گزارشی و اضطراب ناشی از درد و شدت درد با استفاده از مقیاس دیداری سنجش درد به ترتیب در زمان قبل و پس از انجام پانسمان طی 3 هفته (هر هفته یک بار) اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، بین شدت درد و میزان اضطراب ناشی از درد در هفته اول (001/0>p و 512/0=r)، رابطه خطی معنی دار و مستقیم وجود داشت، اما بین این دو متغیر در هفته دوم (547/0p= و 079/0r=) و هفته سوم (203/0p= و 167/0r=)، رابطه خطی معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج این مطالعه، بررسی و درمان اضطراب ناشی از درد، از عناصر ضروری مراقبت و مدیریت درد در بیماران مبتلا به سوختگی می باشد.
  کلیدواژگان: سوختگی، درد، اضطراب
 • مجید باقری، داوود تقوایی * صفحات 50-56
  زمینه و هدف
  اعتیاد به مواد مخدر، اختلال روانی عودکننده و مزمنی است که با اختلالات انگیزشی شدید و از دست دادن تسلط رفتاری همراه است. اعتیاد و سوءمصرف مواد دارای عوامل زمینه ساز متعددی در حیطه های نگرش، محیط و جامعه می باشد. از سوی دیگر، تحقیقات قبل نشان داده است اعتیاد موجب بروز دگرگونی در ادراک مسائل اجتماعی و نوع نگرش در افراد مبتلا به این معضل می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه سوءمصرف مواد با سرسختی روان شناختی، کیفیت زندگی و خودپنداره در معتادان انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل افراد تحت پوشش مراکز ترک اعتیاد شهر قم بود که با روش نمونه گیری در دسترس (تعداد 250 نفر) انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه غربالگری مواد، خودپنداره، سرسختی روان شناختی و کیفیت زندگی استفاده شد. داده ها از طریق روش محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین سوءمصرف مواد با سرسختی روان شناختی در سطح 05/0، همبستگی منفی معنی دار (531/0-) وجود داشت. از سوی دیگر، بین سوءمصرف مواد با کیفیت زندگی در سطح 05/0، همبستگی منفی معنی دار (283/0) بود، همچنین بین سوءمصرف مواد با خودپنداره در سطح 05/0، همبستگی منفی معنی داری (475/0-) به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد بین سوءمصرف مواد اعتیادآور با سرسختی روان شناختی، کیفیت زندگی و خودپنداره، رابطه معنی داری وجود دارد و افرادی که شدت سوءمصرف مواد بالاتری دارند سرسختی روان شناختی، کیفیت زندگی و خودپنداره آنان پایین تر است.
  کلیدواژگان: سوء مصرف مواد، سرسختی روانشناختی، کیفیت زندگی، خود پنداره
 • نسیم صفری، محمد یوسف علیخانی، فهیمه حاجی احمدی، محمدرضا عربستانی * صفحات 57-65
  زمینه و هدف
  در سالهای اخیر، نقش اینتگرون ها در انتقال ژن های مقاوم آنتی بیوتیکی، به خوبی مشخص شده است. این مطالعه با هدف تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی، شناسایی اینتگرون های کلاس I و II و کاست های ژنی مربوطه در ایزوله های بالینی استافیلوکوک اورئوس های مقاوم به متی سیلین صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی - مقطعی، 100 ایزوله استافیلوکوک اورئوس از نمونه های بالینی مختلف، در سال 1394 جمع آوری شد. پس از کشت، ایزوله ها با تست های بیوشیمیایی مختلف تایید شدند. سپس آزمون PCR برای ژن nuc، جهت تایید نهایی ایزوله ها و ژن مقاومت به متی سیلین مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت، شناسایی اینتگرون های کلاس I و II و کاست های ژنی مربوطه، با روش PCR بر روی ایزوله های مولد ژن mecA انجام شد. برای آنالیز داده ها از آزمون آماری مربع کای دو استفاده گردید.
  یافته ها
  از 100 ایزوله استافیلوکوک اورئوس، 41 ایزوله مولد ژن mecA بودند. بیشترین میزان مقاومت مربوط به آنتی بیوتیک های سفوکسیتین و تتراسیکلین (به ترتیب 41 و 36 ایزوله) و کمترین میزان مقاومت مربوط به آنتی بیوتیک ونکومایسین (صفر) گزارش شد. در این مطالعه، 38 ایزوله (68/92%) و 3 ایزوله (31/7%) به ترتیب مولد اینتگرون های کلاس I و II بودند. یک نوع کاست ژنی در این ایزوله ها شناسایی شد که مربوط به کاست ژنی aadA1 بود.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق حاضر، نشان دهنده شیوع بالای مقاومت آنتی بیوتیکی و اینتگرون های کلاس I در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مولد ژن mecA می باشد.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، مقاومت دارویی، میکروبی، اینتگرون ها
 • نسرین میری*، محمود نجفی صفحات 66-74
  زمینه و هدف
  شناسایی عوامل روان شناختی دخیل در ایجاد نارضایتی ایجادشده در زوجین، بسیار مهم است. این پژوهش با هدف بررسی نقش صمیمیت، احساس تنهایی و ناگویی خلقی در پیش بینی رضایت زناشویی انجام گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش به روش توصیفی - همبستگی بر روی تمامی دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات قزوین، در سال تحصیلی 1393-1392 انجام شد. 375 دانشجو (187 مرد و 188 زن) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار های پژوهش شامل: پرسشنامه رضایت Enrich marriage Sutisfication، Walker and Thompson Intimacy، احساس تنهایی دهشیری و همکاران و ناگویی خلقی تورنتو بود. داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، بین صمیمیت با رضایت زناشویی، رابطه مثبت معنی داری وجود داشت. بین تنهایی، تنهایی ناشی از خانواده و تنهایی عاطفی با رضایت زناشویی، رابطه منفی معنی داری مشاهده گردید. همچنین بین ناگویی خلقی و مولفه های آن با رضایت زناشویی، رابطه منفی معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه، صمیمیت، احساس تنهایی و ناگویی خلقی در پیش بینی رضایت زناشویی نقش دارند. برطبق نتایج رگرسیون گام به گام مشخص گردید صمیمیت، تنهایی و ناگویی خلقی به ترتیب بیشترین سهم را در رضایت زناشویی دارند و در مجموع 52% از واریانس رضایت زناشویی را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: زوج درمانی، احساس تنهایی، نشانه های عاطفی، رضایت زناشویی
 • شهاب الدین زند، سید عبدالله چاوشی زاده *، سمانه نصیری دویران، محسن فرح آبادی، رحیم پیرحاجاتی صفحات 75-82
  زمینه و هدف
  استافیلوکوک اورئوس، یکی از 5 عامل ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی است. وجود این باکتری در اتاق های عمل، از مهم ترین عوامل ایجاد عفونت های بیمارستانی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی میزان آلودگی حاصل از استافیلوکوک اورئوس موجود در بینی کارکنان اتاق های عمل و میزان مقاومت آنتی بیوتیکی مربوط به آن انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه، نمونه گیری با استفاد از سواپ استریل از مدخل قدامی بینی کارکنان روی محیط مولر هینتون آگار انجام شد، سپس نمونه های به دست آمده به محیط مانیتول سالت آگار، منتقل و استافیلوکوک های کاتالاز مثبت و کوآگولاز مثبت جدا شدند. برای تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی از روش دیسک دیفیوژن آگار استفاده گردید. دیسک ها براساس جدول CLSI انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر و تی تست صورت گرفت.
  یافته ها
  در این پژوهش، 47 نفر (25/60%)، مرد و 31 نفر (75/39%)، زن بودند. 22 نفر (20/28%) {9 نفر (90/40%)، زن و 13 نفر (09/59%)، مرد} حامل استافیلو کوک اورئوس در بینی خود بودند. پنج گروه مورد آزمایش حامل باکتری شامل: 3 نفر جراح (63/13%)، 7 نفر اسکراب (31/83%)، 4 نفر سیرکولر (18/18%)، 4 نفر بیهوشی (18/18%) و 4 نفر خدمات شاغل در اتاق عمل (18/18%) بود. بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی در بینی مربوط به پنی سیلین و پیپراسیلین با مقاومت 20 نمونه (90%) و کمترین مقاومت مربوط به ونکومایسین با مقاومت 4 نمونه (18/18%) و سفوتاکسیم، 5 نمونه (72/22%) بود. از میان 5 رسته شغلی؛ نیروی اسکراب، بیشترین و جراحان، کمترین (به ترتیب 83/31% و 63/13%) تعداد حاملین باکتری بینی را به خود اختصاص دادند. بین رسته شغلی و استافیلوکوک در بینی، رابطه معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج این مطالعه، تعداد محدودی از کارکنان اتاق عمل نسبت به آنتی بیوتیک سفوتاکسیم و ونکومایسین مقاومت نشان دادند، لذا اتخاذ روش های درمانی و بعضا پیشگیرانه توسط این دو آنتی بیوتیک می تواند بیشتر مورد توجه قرار گیرد، همچنین جلوگیری از تجویز بی رویه ی آنتی بیوتیک ها پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: استافیلوکوک آرئوس، مقاومت دارویی، اتاق عمل
 • جلیل نجاتی، مونا کوشا، محمدعلی عشاقی * صفحات 83-94
  زمینه و هدف
  RNA مداخله گر، فرآیندی است که طی آن یک مولکول RNA دو رشته ای (dsRNA) از بیان ژن خاصی جلوگیری کرده و باعث خاموشی آن می شود. به کارگیری این تکنولوژی در کنترل حشرات ناقل بیماری ها می تواند به عنوان رویکردی جدید، مهم و موثر محسوب گردد. در این مقاله سعی گردید تا مکانیسم RNA مداخله گر، مسیرهای ارائه آن به حشرات، همچنین کاربرد آن جهت کنترل ژنتیکی حشرات ناقل بیماری مورد بررسی قرار گیرد.
  روش بررسی
  در این مطالعه، از 71 مقاله فارسی و انگلیسی ایندکس شده در پایگاه های اطلاعاتی مختلف همچون Pubmed،SID ، Scopus، Science direct و Google scholar استفاده شد.
  یافته ها
  dsRNA به سه طریق خوراکی، تزریقی و آغشته سازی می تواند وارد بدن حشره گردد و نحوه ورود آن به سلول در موفقیت و کاربردی بودن این تکنیک، تاثیر به سزایی دارد. ازجمله کاربردهای مهم RNAi در حشره شناسی پزشکی می توان به شناسایی ارتباط متقابل انگل و میزبان در بدن حشرات اشاره کرد.
  نتیجه گیری
  اگرچه تحقیقات بر روی روش RNAi، در بخش آفات کشاورزی قابل توجه است، اما مطالعات صورت گرفته بر روی حشرات ناقل بیماری های انسانی، تاکنون بیشتر جنبه آزمایشگاهی داشته است. با این حال، به کارگیری RNAiبه عنوان یک رویکرد جدید، ایمن و قابل اجرا به تنهایی و یا در کنار سایر روش ها پیشنهاد می گردد. مسلما انجام تحقیقات بیشتر در این حوزه نیز می تواند زمینه ساز اقدامات اجرایی در عرصه کنترل ناقلین بیماری ها، به ویژه بیماری های مهم ناقل زاد زیکا، تب دانگ و مالاریا در آینده نه چندان دور باشد.
  کلیدواژگان: RNA مداخله گر، dsRNA، بیان ژن، حشره شناسی
 • ابوالفضل فرید *، رامین حبیبی، سیامک داداشی، فاطمه بزاز منصف صفحات 95-102
  زمینه و هدف
  مهارت های دیداری - فضایی، ازجمله کارکردهای شناختی هستند که در زندگی روزمره نقش مهمی دارند. یکی از اهداف پژوهش در حوزه توانایی های فضایی، بررسی قابلیت افزایش این توانایی ها می باشد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر تمرینات نوروسایکولوژیک چرخش ذهنی بر عملکرد دیداری - فضایی دانشجویان بود.
  روش بررسی
  روش این پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون بود. جامعه آماری را تمامی دانشجویان (در سنین 24-20 سال) دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 1395-1394 تشکیل می داد. نمونه آماری شامل 30 دانشجوی پسر بود که به روش نمونه گیری تصادفی، انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل (هرگروه 15 نفر) تقسیم شدند. به منظور جمع آوری داده ها، از نسخه کامپیوتری تکلیف چرخش ذهنی Shepard & Metzler و آزمون قضاوت جهت خط Mitrushina استفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، تمرینات نوروسایکولوژیک چرخش ذهنی، هم بر توانایی چرخش ذهنی (0001/0>p) و هم برعملکرد دیداری - فضایی (قضاوت جهت خط) گروه آزمایش، اثربخشی معنی داری داشت (002/0p<).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه، نشان دهنده تاثیر معنی دار تمرینات نوروسایکولوژیک چرخش ذهنی، بر توانایی چرخش ذهنی و عملکرد دیداری – فضایی دانشجویان دانشگاهی بود که این یافته می تواند در طراحی برنامه های آموزشی آینده، با هدف بهبود عملکرد تحصیلی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: جهت یابی، آموزش، نوروسایکولوژی، شناخت
|
 • Mohammad Taghi Mohammadi * Pages 1-10
  Background And Objectives
  According to the previous findings, brain ischemia attenuates the brain antioxidant defense system. This study aimed to investigate the effect of hydroxylated fullerene nanoparticle on antioxidant defense system in ischemic brain rat.
  Methods
  In this Experimental study, rats were divided into three groups (n=6 in each group): sham, ischemic control, and ischemic treatment group. Brain ischemia was induced by middle cerebral artery (MCA) occlusion for 90 minutes followed by a 24-hour reperfusion. Ischemic treatment animals received fullerene nanoparticles intraperitoneally at a dose of 10mg/kg immediately after the end of MCA occlusion. After 24-h reperfusion period, brain catalase and superoxide dismutase (SOD), and glutathione activities were assessed by biochemical methods. The data were analyzed using one-way ANOVA and Tukey post-hoc test.
  Results
  The mean glutathione level and catalase and SOD activities in sham animals were 1±0.18%, 1±0.20%, and 1±0.04%, respectively. Induction of brain ischemia decreased the value of glutathione level and catalase and SOD activities in control ischemic rats and their values were obtained to be 0.55±0.09%, 0.44±0.05%, and 0.86±0.02%, respectively. Fullerene significantly increased the activities of catalase (0.93±0.29%) and SOD (1.33±0.22%) in ischemic treatment group compared to ischemic control rats, but did not change the glutathione level (0.52±0.25%).
  Conclusion
  The results of this study showed that treatment with fullerene nanoparticles improves the brain antioxidant defense system, which is weakened during brain ischemia, through increasing catalase and SOD activities.
  Keywords: Brain ischemia, Hydroxylated fullerene, Antioxidants, Immune system
 • Hamed Tahmasebi *, Mohammad Bokaeian, Javad Adabi, Behroz Zeyni Pages 11-21
  Background And Objectives
  Pseudomonas aeruginosa is one of the most common causes of nosocomial infections. Most laboratories usually use culture method and various biochemical tests for identification of P. aeruginosa, which are time-consuming and sometimes lead to false positive and negative results. The aim of this study was to compare two methods of PCR with DNA extracted by kit and PCR with direct colony for detection of P. aeruginosa isolates.
  Methods
  In this descriptive-analytical study, out of 395 different clinical isolates, 85 isolates were identified using basic biochemical tests and culture on P. aeruginosa specific media. Then, they were assessed by OPrL, ExoA, algD genes using two methods of direct PCR by using DNA extraction kit and direct PCR and PCR with DNA extracted by kit.
  Results
  Out of 85 P. aeruginosa isolates detected by phenotypic screening, 81 isolates had OPrL, ExoA, algD genes using PCR with DNA extracted by kit with (amlicon size, 504, 396, and 526 bp) and 80 isolates had the mentioned genes using direct PCR.
  Conclusion
  This study showed that, acceptable diagnostic results can be achieved in the identification of P. aeruginosa without using extraction kits three stable gens of P. aeruginosa detect by using two different molecular methods. The results showed that, without using extraction kit can be acceptable diagnostic obtained of Pseudomonas aeruginosa. On the other hand, in the obtained results, phenotypic P. aeruginosa detection methods’ error can be observed.
  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, PCR, ExoA gene, DNA
 • Zahra Dashti, Tahere Ramezani, Siamak Mohebi, Azadeh Kohandani, Mohammad Hozoori * Pages 22-31
  Background And Objectives
  Dietary intake and anthropometric indices have a significant role in the development and progression of hypertension. In this study, anthropometric indices and effective nutrients were assessed in the development and exacerbation of hypertension in postmenopausal women with a history of hypertension.
  Methods
  This analytical cross-sectional study was conducted on 211 postmenopausal women with high blood pressure in Qom province. First, weight, height, and waist circumference to hip circumference ratio, were measured. Food intake of the subjects was recorded by the 24-hour dietary recall. Nutritionist 4 software was used to determine nutrient intake, and was compared with recommended daily allowances (RDA). Data were analyzed using independent and dependent t-tests, ANOVA, and Pearson correlation coefficient. The significance level was considered p
  Results
  In this study, the mean protein intake was 58.5g (123% RDA) and carbohydrate was 201.5g (155% RDA). 12.3g (one quarter or 25%) of fat intake was saturated fat. The mean sodium intake was 1268.5mg (98% RDA) and the mean intake of potassium was 1779mg (only 37% of RDA). The mean daily intake of calcium was 451mg (37% RDA). Ninety percent of the subjects had abdominal obesity and 75% were overweight and obese.
  Conclusion
  Based on the findings of this study, dietary nutrients intake that affects blood pressure control, such as dietary fiber, potassium, and calcium, was significantly lower than the recommended amounts. Therefore, provision of the necessary trainings is required for healthy food selection and weight control.
 • Mir Sajad Ataei, Shirin Kian, Payam Heydari, Sakineh Varmazyar * Pages 32-42
  Background And Objectives
  Manual handling of disabled patients is one of the important and effective factors in acute low back pain among exposed nurses. The present study was conducted with the objective of quantitative risk assessment of patient manual handling among nurses in wards of one of the hospitals in Tehran using MAPO method.
  Methods
  The present study was conducted as an analytical-cross-sectional study in 26 wards of one of the hospitals in Tehran city. Samples were selected by census method from nurses and paramedics of different wards of hospital. Data collection was performed using demographic information and MAPO checklist.
  Results
  The highest score of MAPO were, respectively, related to wards of DI clinic (score, 14.7), men orthopedic (score, 6.3), and general operating room (score, 57). 53.8% of hospital wards were at the level 2 corrective action, which indicated that the risk of musculoskeletal disorder is 2.4 times higher than level 1 corrective action.
  Conclusion
  Given that the proportion of disabled patient in cooperation and/or partial cooperation, lifting tools, auxiliary, wheelchair, and training have the most role among risk factors for above-mentioned wards, increasing the number of human resources and wheelchair, use of lifting and auxiliary tools and training reduce MAPO score and consequently the risk of musculoskeletal disorders.
  Keywords: musculoskeletal disorders, nurses, hospital, MAPO index
 • Seyed Reza Mazlom, Meysam Hoseini Amiri *, Seyed Mojtaba Mousavi, Morteza Nasiri Pages 43-49
  Background And Objectives
  Wound care in burn patients is associated with severe anxiety that is characterized by feeling of fear and prediction of burn dressing pain. The purpose of this study was to determine the correlation between pain and pain anxiety in burn patients.
  Methods
  In this descriptive-analytical study, 60 eligible patients hospitalized in men’s and women’s burn wards of Mashhad Imam Reza Hospital, were selected using available sampling. Pain anxiety and pain severity were measured using self-report pain anxiety questionnaire and visual analog scale, respectively, before and after burn dressing during three weeks (once a week). Data were analyzed by descriptive statistics and Pearson correlation test.
  Results
  In this study, there was a significant linear correlation between pain and pain anxiety in the first week (r=0.512, p
  Conclusion
  According to the results of this study, assessment and treatment of pain anxiety are essential elements of pain care and management in burn patients.
  Keywords: Burn, Pain, Anxiety
 • Majid Bagheri, Dawood Tagvaei * Pages 50-56
  Background And Objectives
  Narcotics addiction is a chronic and relapsing psychological disorder, which is associated with severe motivational disorders and loss of behavioural control. Addiction and abuse of narcotic substances have various predisposing factors in the areas of attitude, environment, and society. On the other hand, previous researches have shown that addiction causes transformation in the perception of social issues and type of attitude toward this problem. This study aimed to investigate the relationship between abuse of narcotic substances and psychological obstinacy, quality of life, and self-concept in the addicts.
  Methods
  This research was a correlational study. Statistical population included individuals covered by addiction withdrawal centers of Qom city, who were selected (250 subjects) by convenience sampling. Data collection was performed using drug screening, self-concept, psychological obstinacy and quality of life questionnaires. To analyse the data, Pearson correlation coefficient and regression tests, were used.
  Results
  There was a significant negative correlation at the 0.05 level, between narcotics abuse and psychological obstinacy (-0.531). On the other hand, there was a significant negative correlation at the 0.05 levels, between narcotics abuse and quality of life (0.285). Also, there was a significant negative correlation at the 0.05 levels, between narcotics abuse and self-concept (-0.475).
  Conclusion
  The results of this study showed that there is significant correlation (in 0.05 levels) between narcotics abuse and psychological obstinacy, life quality, and self-concept, and individuals with higher narcotic abuse have lower psychological obstinacy, quality of life, and self-concept.
  Keywords: misuse of narcotics, psychological obstinacy, life quality, self-concept
 • Nasim Safari, Mohammad Yousef Alijani, Fahime Hajiahmadi, Mohammad Reza Arabestani * Pages 57-65
  Background And Objectives
  In recent years, the role of integrons has been identified in the transfer of antibiotic resistance genes. The aim of this study was to determine the antibiotic resistance pattern and to identify class I and II integrons and associated gene cassettes in clinical isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 100 isolates of S. aureus were isolated from clinical samples in 2015. After cultivation, the isolates were verified by standard biochemical tests. Then, PCR test was used on nuc gene for final confirmation of the isolates and presence of methicillin-resistance gene. Then, methicillin-resistant isolates were tested for susceptibility to 9 antibiotics. Finally, identification of Class I and II integrons genes and associated gene cassettes was performed on mecA gene using PCR method. Data analysis was carried out using Chi square test.
  Results
  Forty-one out of 100 S. aureus isolates carried mecA gene. The most frequent antibiotic resistance was for cefoxitin and tetracycline (41 and 36 isolates, respectively) and the lowest resistance was reported for vancomycin (0). In this study, The prevalence of 38 isolates (92.68%) and 3 isolates (7.31%) produced class I and II integrons. One type of gene cassette was identified in these isolates, which was related to aadA1 gene cassette.
  Conclusion
  The results of the current study were indicative of high prevalence of antibiotic resistance and class I integrons in S. aureus isolates carrying mecA gene.
  Keywords: Staphylococcus aureus, Drug resistance, Microbial, Integrons
 • Nasrin Miri *, Dr Mahmoud Najafi Pages 66-74
  Background And Objectives
  Identification of psychological factors that are involved in couples’ dissatisfaction, is of great importance. This research was performed to investigate the role of intimacy, feeling of loneliness, and alexithymia in the prediction of marital satisfaction.
  Methods
  This study was performed as a descriptive-correlational study on all students of Science and Research Branch of Qazvin Islamic Azad University, 2013-2014. A total of 375 students (187 males and 188 females), were selected using available sampling method. Research tools included Enrich Marriage Questionnaire, Walker and Thompson Intimacy Questionnaire, Dehshiri et al. Loneliness Questionnaire, and Toronto Alexithymia Questionnaire. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and stepwise regression tests.
  Results
  In this study, there was a significant positive relationship between intimacy and marital satisfaction. There was significant negative relationship between loneliness, loneliness caused by family, and emotional loneliness with marital satisfaction. Also, there was a significant negative relationship between alexithymia and its components and marital satisfaction.
  Conclusion
  Based on the results of this study, intimacy, feeling of loneliness, and alexithymia play a role in marital satisfaction prediction. According to the results of stepwise regression, it was revealed that intimacy, loneliness, and alexithymia, respectively have the most contribution in marital satisfaction in and explain 52% of the variance of marital satisfaction.
  Keywords: Couples therapy, loneliness, Affective symptoms, marital satisfaction
 • Shahabaldin Zand, Seyed Abdollah Chavoshizadeh *, Samaneh Nasiri Daviran, Mohsen Farahabadi Pages 75-82
  Background And Objectives
  Staphylococcus aureus is one of the five causes of nosocomial infections. Presence of this bacterium in operating rooms is one of the most important causes of nosocomial infections. This study was performed to investigate the contamination rate of S. aureus in the nose of personnel of operating rooms and its related antibiotic resistance.
  Methods
  In this study, samples were taken from the nasal entrance of the personnel using a sterile swab on Mueller-Hinton agar medium. Then, the obtained samples were transferred to mannitol salt agar, and catalase- and coagulase-positive Staphylococci, were separated. Finally, agar disk diffusion method was used to determine antibiotic susceptibility. Data analysis was performed using Chi square and t-test.
  Results
  In this research, 47 males (60.25) and 31 females (39.75) were studied. Twenty-two subjects (28.20%) {9 (40.90%) females and 13 (59.09%) males}, were nasal carriers of Staphylococcus aureus. Five experimental bacteria carrier groups included 3 (13.63%) surgeons, 7 (83.31%) scrubs, 4 (18.18%) circulars, 4 (18.18%) anesthesias, 4 (18/18%) services working in operating room. Most antibiotic resistance in the nose was against penicillin and piperacillin with resistance of 20 samples (90%) and the lowest resistance was against vancomycin with resistance of 4 samples (18.18%) and cefotaxime with 5 samples (22.72%). Of five occupational categories, scrub staff were the highest and surgeons were the lowest nasal carriers. 31.83% and 13.63%, respectively). There was a significant relationship between occupational category and nasal staphylococcus.
  Conclusion
  According to the results of this study, limited number of operating room staff were resistant to cefotaxime and vancomycin antibiotics. Therefore, more attention can be paid to adoption of therapeutic and some preventive methods by these two antibiotics and also recommended of excessive prescription of antibiotics is prevention.
  Keywords: staphylococcus aureus, drug resistance, microbial, operating room
 • Jalil Nejati, Mona Koosha, Mohammad Ali Oshaghi * Pages 83-94
  Background And Objectives
  RNA interference is a process, in which a molecule of double-stranded RNA prevents the expression of a particular gene and leads to its silencing. Application of this technology in the control of disease-carrying insects is rising in agriculture and medical sciences. Also, its application in control of insect-borne diseases could be considered as a new, important, and effective approach. In this article, it was attempted to study the mechanisms of RNA interference, routs of its delivery to insects, as well as its application in genetic control of disease vector insects.
  Methods
  In this study, 71 indexed articles in databases, such as Pubmed, SID, Scopus, Science direct, and Google scholar, were used.
  Results
  dsRNA could be delivered to insect body through three routes of oral, injection, and Impregnation. The mechanism of dsRNA entrance into the cells has considerable effect on the success and applicability of this technique. Identification of host-parasite relationship in the insect body is one of the important applications of RNAi in medical entomology.
  Conclusion
  Although, there is a considerable number of researches on RNAi in the agricultural pests field, studies on insect vectors of human diseases have been mostly in-vivo. However, application of RNAi is suggested as a new, safe and applicable approach, alone or along with other methods. Certainly, further researches in this field can pave the way for enforcement measures in the control of disease vectors, especially Zika, dengue fever, and malaria in the not so distant future.
  Keywords: RNA interference, dsRNA, Gene expression, entomology
 • Abolfazl Farid *, Ramin Habibi, Siyamak Dadashi, Fatemeh Bazzaz Monsef Pages 95-102
  Background And Objectives
  Visuospatial skills are among cognitive functions, which play important role in everyday life. One of the aims of this research in the field of spatial skills, is to investigate the ability to increase these skills. The purposes of the current research was to determine the effect of neuropsychological mental rotation exercises on the visuospatial function in the university students.
  Methods
  The method of this experimental study was pretest-posttest design. The statistical population was all students (age, 20-24 years) of Azarbaijan Shahid Madani University in academic year 2015-2016. Statistical sample included 30 male students, who were selected using random sampling and divided into two groups of experimental and control (each N=15). To collect data, the computerized version of Shepard and Metzler’s mental rotation tasks and mitsushina's Judgment of Line Orientation Task were used.
  Results
  In this study, neuropsychological mental rotation exercises had significant effect on both mental rotation ability (p
  Conclusion
  The results of this study was indicative of significant effect of neuropsychological mental rotation exercises on mental rotation ability and visuospatial function in the university students, which can be used to design future educational curricula, aiming at improved academic function.
  Keywords: Orientation, Education, Neuropsychology, Cognition