فهرست مطالب

مدیریت سازمان های دولتی - سال پنجم شماره 2 (بهار 1396)
 • سال پنجم شماره 2 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مفهوم / نظریه پردازی
 • هادی عارف، سید عباس مرادی شیرازی* صفحات 13-30
  مبهم بودن معنای شایستگی که یکی از مفاهیم اساسی در مدیریت منابع انسانی به شمار می رود به عنوان یک مسئله چالش بر انگیز، توسط بسیاری از صاحب نظران این عرصه مطرح شده است. این مقاله سعی دارد ضمن پرداختن به این مسئله، از ابهام موجود در این مفهوم کاسته و در جهت شفاف سازی آن گام بردارد. بدین منظور رویکرد تحلیل مفهومی، ارائه شده توسط سودابی (2010)، مبنای پژوهش قرار گرفت. بر اساس این رویکرد، با انجام چهار عملیات بر روی یک مفهوم، می توان آن را شفاف ساخت؛ 1. ارائه تعریفی مناسب از مفهوم، 2. تحلیل حدود زمانی، مکانی و ارزشی مفهوم، 3. بررسی رابطه مفهوم مورد نظر با مفاهیم نزدیک به آن و تمییز مرز آن مفهوم با مفاهیم دیگر و در نهایت، 4. تحلیل و نمایش انسجام منطقی آن مفهوم و نحوه به کارگیری آن در چارچوب های نظری مرتبط. با مبنا قرار دادن این روش تحلیل مفهومی، در این مقاله نخست تلاش های صورت گرفته برای شفاف سازی مفهوم شایستگی مورد بررسی و سپس این مفهوم از منظر هر یک از ارکان چهارگانه شفافیت مفهومی مورد تحلیل قرار گرفت و در انتها مدلی مفهومی بر اساس تحلیل های صورت گرفته ارائه شد.
  کلیدواژگان: شایستگی، مدل شایستگی، تحلیل مفهومی، شفاف سازی مفاهیم
 • پیمایش
 • زهرا محمدزاده، علیرضا امینی* صفحات 31-42
  دیدگاه پیروان راجع به ابعاد نوعی نقش خود که همان نظریه های ضمنی پیروی پیروان محسوب و تحت عنوان «پروتوتایپ ها و آنتی پروتوتایپ های نقش پیروی»خوانده می شود، از جمله عواملی است که بامبادله رهبر- پیرو رابطه دارد. اما با توجه به این که نظریه های ضمنی پیروی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، رابطه آنها با مبادله رهبر- پیرو نیز ناشناخته مانده است. لذا هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر مبادله رهبر-پیروبرابعاد پروتوتایپی و آنتی پروتوتایپی نقش پیروی است. برای این منظور، اثر مبادله رهبر-پیرو بر هفده مقوله پروتوتایپی در قالب پنج مولفه و یک مولفه آنتی پروتوتایپی، از طریق پرسشنامه های محقق ساخته و استاندارد، در میان 166 تن از کارکنان سازمان های بزرگ شهر مشهد مورد بررسی، و داده های بدست آمده به روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که مبادله رهبر-پیرو بر ابعاد پروتوتایپی نقش پیروی اثرگذار است، اما اثرگذاری این متغیربر آنتی پروتوتایپ پیروی که با عنوان «نابهنجاری نقش پیروی» خوانده می شود، به تایید نرسید.
  کلیدواژگان: نظریه های ضمنی پیروی، پروتوتایپ های پیروی، آنتی پروتوتایپ های پیروی، مبادله رهبر - پیرو
 • محسن نیازی، بهروز بهروزیان*، ایوب سخایی، سیدسعید حسینی زاده آرانی صفحات 43-60
  با توجه به رشد تحقیقات در حوزه علوم انسانی و اجتماعی که تسلط بر تمام ابعاد یک مسئله تا حد زیادی امکان پذیر نیست؛ بنابراین به انجام تحقیقات ترکیبی روی آورده اند که عصاره تحقیقات موجود در یک موضوع خاص را به روشی منظم برای آنها فراهم می کند. هدف از پژوهش حاضر، به کارگیری استراتژی فراتحلیل به منظور تحلیل و ترکیب نتایج مطالعات صورت گرفته پیرامون ارتباط ادراک عدالت سازمانی و فرهنگ کار است. به منظور انجام فراتحلیل حاضر، 20 پژوهش مرتبط که در سال ها 1395-1385 و با هدف ارزیابی ارتباط میان ادراک عدالت سازمانی و فرهنگ کار انجام و در نشریات معتبر داخلی به چاپ رسیده بودند، انتخاب شدند، پژوهش های منتخب به روش پیمایشی و با به کارگیری ابزار پرسشنامه در جوامع آماری متفاوت و برحسب سنجه های پایا به انجام رسیده اند، در گام نخست ارزیابی، مفروضات همگنی و سوگیری انتشار، مورد بررسی قرار گرفتند که یافته ها حکایت از ناهمگنی اندازه اثر و عدم سو گیری انتشار مطالعات مورد بررسی داشت. در مرحله دوم، ضریب اندازه اثر و نقش تعدیل کنندگی متغیر جنسیت و جامعه آماری با استفاده از نرم افزار CMA2 مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها نشان دادند اندازه اثر عدالت سازمانی و فرهنگ کار معادل 574/0 است که برحسب نظام تفسیری کوهن، این میزان تاثیر در حد بالا ارزیابی می شود. همچنین با در نظر گرفتن جنسیت و محیط کار به عنوان متغیر تعدیل کننده، ضریب برای مردان (597/0) بالاتر از زنان (498/0) و محیط غیردانشگاهی (673/0) بالاتر از محیط دانشگاهی (381/0) ارزیابی شدند.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، عدالت سازمانی، فرهنگ کار، سازمان های دانشگاهی و غیردانشگاهی، اندازه اثر
 • سید کاظم ابراهیمی*، علی بهرامی نسب، مهدی حسن زاده صفحات 61-78
  مدیران شرکت های دولتی دارای افق تصمیم گیری کوتاه مدت می باشند، لذا تلاش می نمایند تا به هر طریق ممکن از جمله دست کاری و مدیریت سود، عملکرد دوره جاری و در نتیجه پاداش خود را افزایش دهند. علاوه بر این روابط و نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت مالی بنگاه های اقتصادی تاثیر می گذارد، بلکه انگیزه های مدیران را نیز در ارتباط با مدیریت سود تحت تاثیر قرار می دهد و سبب ایجاد تفاوت های چشمگیر در سیاست های مالیاتی و کیفیت گزارشگری شرکت ها می شود. هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی بر کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی شرکت ها هست. داده های تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا 1394 جمع آوری شده است و برای تجزیه وتحلیل داده ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد و زمانی که درصد مالکیت دولت و یا ارتباطات سیاسی در شرکت ها افزایش می یابد، کیفیت گزارشگری شرکت ها کاهش می یابد، همچنین نتایج نشان داد که مالکیت دولتی اثر معناداری بر اجتناب مالیاتی شرکت ها ندارد، اما ارتباطات سیاسی اثر مثبت و معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد.
  کلیدواژگان: مالکیت دولتی، ارتباطات سیاسی، کیفیت گزارشگری مالی، اجتناب مالیاتی
 • عباس نرگسیان، علی اصغر پورعزت، ازاده رسولی پرشکوه* صفحات 79-90
  در سازمان های امروزی تاکید می شود که منابع انسانی از شراه بردی دارد و سازمان را از دیگر رقبایش متمایز می کند؛ یعنی می توان مهارت ها و توانمندی های افراد یک سازمان و چگونگی به کارگیری آن ها را به منزله عامل مهم مزیت رقابتی آن، به حساب آورد. در این امتداد تاکید می شود که جذب و استخدام اثر بخش در سازمان ها،امری اساسی و راهبردی است. ازجمله تحولاتی که در دهه های اخیر، در ارتباط با جذب نیروی انسانی با هدف افزایش کارایی و موثرتر شدن فرایند آن پیش آمده است، استفاده از رویکرد برون سپاری فرایند جذبنی روی انسانی است. برون سپاری فرایند جذب نوعی برون سپاری فرایند کسب و کار است. هدف اساسی این پژوهش، بررسی مزایا و معایب برون سپاری فرایند جذب منابع انسانی است. جهت بررسی این موضوع از روش تحقیق کیفی استفاده شد و نتایج حاصل از 12 مصاحبه با 7 مدیر و 5 کارشناس در شرکت ارتباطات سیار همراه اول، نشان می دهد که برون سپاری فرایند جذب منابع انسانی علاوه بر قوت ها، محدودیت ها و مشکلاتی که به طور نسبتا گسترده ای در ادبیات دانشگاهی مورد بحث قرار گرفته است،مزایا و معایب دیگری نیز به دنبال دارد که در این پژوهش مطرح شده است. در نهایت یافته های این پژوهش نشان دهنده 8 تم اصلی است که 4 تممربوط به مزایا و 4 تم دیگر، بیان کننده معایب برون سپاری فرایند جذب منابع انسانی است.
  کلیدواژگان: فرایند جذب منابع انسانی، برونسپاری فرایند جذب منابع انسانی، مزایا و معایب
 • عادل آذر، رضا واعظی، وحید محمدپورسرایی* صفحات 91-108
  سند راهبردی توسعه فناوری نانوی ایران که خط مشی گذاری این حوزه را در افق چشم انداز 1404 در بر دارد، با تلاش های ستاد ویژه توسعه فناوری نانودر سال 1384تصویب شد. این سند شامل 53 برنامه اجرایی است که سازمان های مختلف به عنوان متولی، مسئولیت اجرای هر برنامه را برعهده دارند. از طرفی مسئله خط مشی گذاری تجاری سازی فناوری نانو جزء مسائل پیچیده و غیر ساختار یافته است و ذی نفعان مختلفی در آن دخالت دارند. با توجه به پیچیدگی مسئله خط مشی گذاری تجاری سازی فناوری نانو و همچنین نقش عامل انسانی درآن، از رویکرد متدولوژی سیستم های نرم استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد مذکور، مسئله ساختار نیافته یعنی خط مشی گذاری تجاری سازی فناوری نانو تبیین شده و سپس با تعیین حدود آن، تصویر گویای بازیگران مختلف سیستم و منافع آن ها ترسیم شده است. در مرحله سوم جهت تبیین تعریف ریشه ای خط مشی گذاری تجاری سازی فناوری نانو از رویکرد CATWOE استفاده شده و در مرحله چهارم، یک مدل مفهومی از فعالیت ها، با استفاده از تعریف ریشه ای ارائه شده است. در مرحله پنجم، مدل توسعه داده شده با دنیای واقعی مقایسه گردیده است. در مرحله ششم، تغییرات مطلوب و امکان پذیر جهت بهبود و توسعه سیستم واقعی شناسایی شده و در نهایت در مرحله هفتم، برنامه هایی جهت عملیاتی سازی تغییرات پیشنهاد شده، به مسئولین و ذی نفعان درگیر در شرایط مسئله ارائه شده است تا موجب بهبود کارکرد سیستم و درنهایت افزایش اثربخشی فرآیند خط مشی گذاری تجاری سازی فناوری نانو شود.
  کلیدواژگان: خط مشی گذاری، تجاری سازی فناوری، فناوری نانو، متدولوژی سیستم های نرم
 • محمد بخت آزمای*، علی اکبر فرهنگی صفحات 109-128
  هدف از این تحقیق بررسی نقش فرهنگ سازمانی در ارتقای تفکر انتقادی است تا با بررسی و تحلیل ارتباط بین این متغیرها بتوان مدل مناسب را در جهت ارتقای تفکر انتقادی اعضای هیئت علمی ارائه کرد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش ترکیبی از روش کیفی و کمی استفاده شده است. از نظر نوع داده ها توصیفی و روش گردآوری داده ها دلفی/ پیمایشی می باشد که در جامعه آماری سی نفره از خبرگان دانشگاه های کشور و 320 نفری اعضای هیئت علمی شمال غرب کشور، صورت گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از مبانی نظری تحقیق و نظرات خبرگان، فرهنگ سازمانی مناسب جهت ارتقای تفکر انتقادی از 9 بعد، 42 مولفه و 75 گویه تشکیل می شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بعد فرهنگ برنامه ریزی تاثیر معکوس در ارتقای تفکر انتقادی دارد، همچنین نتایج تحقیق بیانگر این است که فرهنگ غالب سازمانی در دانشگاه ها فرهنگ علمی می باشد ولی فرهنگ فوق در وضعیت فعلی اثر معکوس در ارتقای تفکر انتقادی دارد. این نتیجه با در نظر گرفتن این موضوع که نمره تفکر انتقادی اعضای هیئت علمی پایین تر از حالت متوسط می باشد، دارای همخوانی می باشد.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، تفکر انتقادی، اعضاء هیئت علمی
|
 • Hadi Aref, Seyyed Abbas Moradi Shirazi * Pages 13-30
  Ambiguity surrounding the concept of competency, as one of the basic concepts in human resource management, is a challenging issue that have been raised by many scholars. The aim of this article is to address this issue, reduce ambiguity of this concept and take steps towards clarifying this concept. For this purpose, conceptual analysis approach, proposed by Suddaby (2010), was used. According to this approach, by conducting four operations on a concept, it can be made clear: 1. providing a proper definition of the concept, 2. analyzing the space, time, and value scope of the concept, 3. demarcating the proposed concept by examining its relation with related concepts, and finally 4. analyzing and displaying logical consistency of the proposed concept and applying it in relevant theoretical frameworks. Based on this conceptual analysis approach, the paper first reviews past efforts made to clarify the concept of competency and then analyzes this concept according to each of the four pillars of conceptual clarification. Finally, a conceptual model is presented based on conducted analysis.
  Keywords: competency, Competency Model, Conceptual Analysis, Concept Clarification
 • Zahra Mohammadzadeh, Alireza Amini * Pages 31-42
  "Implicit Followership Theories" is a developing issue in organizational behavior which is considered as the linkage between followership and cognition issues. Exploration and the typology of follower's perspectives and views about different dimensions of their role as a follower, which are known as follower's "implicit followership theories" is the purpose of present paper. For this purpose, using purposeful sampling method, 14 employees of 14 large organizations from different industries in Mashhad were selected. To obtain the required data, semi-structured interviews were conducted until theoretical saturation was reached. Reliability of findings was also confirmed. The resulting data was analyzed using "conventional content analysis". A total of 589 codes were located in 17 items of implicit theories. Items consisted five factors of the positive features(prototypes) of followership role. Identified prototypes included "Constructive perception of work", "Job competencies", "Mighty arm of leader", "Moral virtues" and "Initiation" which present a more comprehensive perspective on followership.
  Keywords: Implicit theories, followership, Followership prototypes, Conventional content analysis
 • Mohsen Niazi, Behrooz Behrooziyan *, Ayoub Sakhaei, Seyed Saeid Hoseynizadeh Pages 43-60
  A vast number of published studies in the field of humanities and social sciences have suggested that the mastery of all aspects of a problem to a large extent is not impossible. Hence it is important to combine research and use a systematic review. The aim of the present study, the use of meta-analysis to combine the results of studies and analysis on the correlation between perceived organizational justice and work culture.In order to present meta-analysis of 20 relevant research in the years 2006-2016 and to assess the relationship between perceived organizational justice and the culture of work done and published in reputable journals were selected, Selected research survey method and using the navigation tools in different regions and communities have to do in terms of sustainable measures, In the first step of the research assessment, the assumptions of homogeneity and publication bias, examined the findings indicate the heterogeneity of effect sizes and lack of bias release was reviewed studies. Secondly, the coefficient effect size and moderating role of gender and population was evaluated using CMA Second ÔãÇÑ software.The Finding showed the size of the effect or impact of organizational justice and work culture that is equivalent to 0/574 in terms of Cohen, this impact is assessed as high. Also taking into account gender and the workplace as a moderating variable, the coefficient for men (0/597) than women (0/498) and non-academic environment (0/673) above the campus (0/381) were evaluated.
  Keywords: Meta-analysis, Organizational justice, Work culture, Academic, non-academic organizations, Effect size
 • Seyed Kazem Ebrahimi *, Ali Bahraminasab, Mehdi Hasanzadeh Pages 61-78
  Directors of public companies have short-term horizons decisions, so they are try to use every possible means, including manipulation and earnings management, to improve their current performance and therefore increase their reward. In addition relations and political connections influence not only on the financial position of economic firms, but it also affects manager's motivation in relation to earnings management. Finally, it is expected that this situation creates significant differences in tax policy and the quality of corporate reporting; the aim of this study was to determine the effect of governmental ownership and political connections on financial reporting quality and tax avoidance. In this study, the data from 106 company listed in the Tehran Stock Exchange in the period from 2010 to 2015 were used, the results of multivariate regression model shows that governmental ownership and political connections have negative and significant effect on the quality of financial reporting and when the percentage of governmental ownership or political connections rise, leads to reduced quality of corporate reporting. The results also showed that Governmental ownership companies have no significant effect on tax avoidance, but political connections have a significant positive effect on corporate tax avoidance.
  Keywords: Governmental ownership, Political communication, Quality of financial reporting, Tax avoidance
 • Abbas Nargesian, Ali Asghar Pourezzat, Azadeh Rasouli Porshokouh * Pages 79-90
  Today in organizations emphasized that human resources have strategic value and differentiates it from other competitors. This means that the skills and abilities of people in an organization and how to use them can be taken into account as an important factor for their competitive advantage. So the emphasize is that effective recruitment in organizations is essential and strategic matter. Including developments that happened in related to recruitment process with the aim of increasing efficiency and more effective is using of the approach of recruitment process outsourcing. Recruitment process outsourcing is the form of business outsourcing. The aim of this study is survey of advantages and disadvantages of recruitment process outsourcing. In order to study of it qualitative research method were used. The results of 12 interviews with seven managers and five experts show that this approach in addition to the strength, limitation and problems that are discussed in academic literature, has other advantages and disadvantages. The findings of this study indicate 8 main themes that 4 of them are related to benefits and others are related to disadvantages of recruitment process outsourcing.
  Keywords: Recruitment process, Recruitment Process Outsourcing, Advantage, Disadvantage
 • Adel Azar, Reza Vaezi, Vahid Mohammadpour Saraiy * Pages 91-108
  The strategic plan of nanotechnology development in the 1404 vision was passed with the endeavor of the national Nanotechnology Development Staff. This document includes 52 executive plans, which are to be implemented by various organizations. Making policy for the commercialization of nanotechnology is a complicated and unstructured issue in which various stakeholders participate. Regarding the complexity of nanotechnology commercialization policy making along with the role of human factor in it, soft systems methodology (SSM) is used as the research method. In this research, using soft systems methodology (SSM), the unstructured issue of nanotechnology commercialization policy making was defined initially. After defining the scope of the issue, an enriched image of different actors and their interests was depicted. Then, using CATWOE, the fundamental definition of nanotechnology commercialization policy making was defined. In the next stage, the developed model was compared with the real world. After that, desired changes for the development improvement of the new system were identified. Finally, applied plans for operationalizing the changes were proposed to the stakeholders and incumbents dealing with the issue, hoping for improving the function of the system and enhancing the effectiveness of the process of commercializing nanotechnology policy making.
  Keywords: Policy Making, Commercialization of Technology, Nanotechnology, Soft Systems Methodology (SSM)
 • Mohammad Bakhtazmay *, Ali Akbar Farhangi Pages 109-128
  The aim of this study was to investigate the role of culture in promoting critical thinking to analyze the relationship between these variables could be the right model to promote critical thinking faculty members presented. The method used in this study is a combination of qualitative as well as quantitative method is used, the type of descriptive data and data gathered by Delphi / survey respectively. The current population of 320 people comprised of experts in universities and faculty members North West province, took place. Based on the results using theoretical foundations of research and expert opinions, organizational culture to promote critical thinking 9, 42 components and 75 items is formed. The results show that the planning culture in the promotion of critical thinking is the opposite effect, The results also show that scientific culture is the dominant culture but the culture within the organization, the current situation has an adverse effect on the promotion of critical thinking The result of the above, taking into account the fact that the critical thinking faculty is lower than the state average, is a match.
  Keywords: Organizational Culture, Critical Thinking, Faculty members