فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 97، اردیبهشت 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/19
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محسن رضاییان * صفحات 97-98
  در مقالات قبلی، پیرامون تعریف نویسنده، معیارهای نویسندگی، انواع نویسنده، مناقشه های نویسندگی و چگونگی حل چنین مناقشه هایی به تفصیل صحبت کرده ایم [3-1]. هدف از نگارش این سخن سردبیری، بحث پیرامون پدیده انتشار گروهی (Group Publishing) است. در این پدیده، اعضا یک گروه تحقیقاتی، برای نمونه اعضای هیئت علمی یک دپارتمان که ممکن است علائق پژوهشی مشترکی داشته باشند، به هنگام نگارش هر مقاله و صرف نظر از میزان مشارکت (Contribution) هریک از همکاران، نام وی را به عنوان نویسنده آن مقاله ذکر می کنند [4].
  این نکته منجر به افزایش تعداد مقالات هر یک از اعضای آن دپارتمان می گردد، اما به پدیده غیراخلاقی نویسنده میهمان (Guest author) دامن می زند [1]. به عبارت دیگر، در این پدیده ممکن است اسم افرادی در فهرست نویسندگان یک مقاله درج گردند که هیچ گونه مشارکتی در انجام آن کار تحقیقاتی و نگارش مقاله حاصل از آن نداشته اند.
  والاس (Wallace) و سیرسما (Siersema) در مقاله خود با عنوان اخلاق در چاپ Ethics in publication سناریوی جالبی را در زمینه انتشار گروهی و نویسنده میهمان به این شرح مطرح می نمایند: «فرض کنید که شما در زمره نویسندگان مقاله ای بوده اید که جهت بررسی به یک مجله ارسال شده است. پس از بررسی اولیه، سردبیر مجله در خصوص مقاله ارسالی شما سوالی را مطرح نماید. اگر چنانچه شما به تنهایی قادر نباشید که به آن سوال پاسخ دهید، اسم شما نباید در زمره نویسندگان آن مقاله درج گردد [4].»
 • وحیده مزارعی، حمیدرضا پورخباز *، میترا چراغی، سعیده جوانمردی صفحات 99-106
  زمینه و هدف
  تنباکو منبع غنی از فلزات سنگین می باشد که در طول رشد آن، میزان این عناصر در تنباکو افزایش می یابد. لذا استعمال برگ های تنباکو یکی از مسیرهای اصلی قرار گرفتن در معرض فلزات سنگین است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان سرب، کروم و کادمیوم در نمونه های تنباکو معطر موجود در بازار شیراز بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ای مقطعی است که در سال 1394 انجام گرفت. ابتدا چهار طعم پرمصرف تنباکو معطر از سطح شهر شیراز جمع آوری و از هر طعم، چهار نمونه و به طورکلی 48 نمونه تهیه گردید. پس از آماده سازی نمونه ها میزان فلزات سنگین آن ها با دستگاه جذب اتمی شعله مدل210 Rayleigh wfx- قرائت گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون آنالیز واریانس یک طرفه انجام گردید.
  یافته ها
  میانگین غلظت فلز سرب در تمامی طعم های تنباکو با میزان g/gμ 59/53 بالاترین مقدار بود. آزمون آماری بین میانگین مقادیر فلزات سنگین سرب و کادمیوم در چهار طعم تنباکو اختلاف معنی داری نشان نداد (05/0
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، تنباکوهای معطر موجود در بازار ایران دارای آلودگی بالایی از فلزات سنگین می باشند. لذا با توجه به اهمیت این موضوع و اثرات منفی تنباکو بر روی سلامتی افراد، لزوم اقدامات پیشگیرانه و آموزش های لازم در این خصوص ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، تنباکوهای معطر، سلامتی انسان، بازار شیراز
 • سید پرویز رایگان، حمیدرضا کوهستانی، عبدالرضا بابایی، پانته آشکرریز، علی اسفه، سامره دهقانی سلطانی، سید حسن افتخار واقفی * صفحات 107-116
  زمینه و هدف
  تغییرات و بدشکلی های لاله گوش از لحاظ زیبایی و شناخت برخی بیماری های مادرزادی، از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از مهم ترین بخش های لاله گوش که بیشترین تغییرات را نسبت به سایر قسمت های آن دارد، نرمه گوش است. لذا هدف از این مطالعه تعیین اشکال مختلف نرمه گوش در یک جمعیت از شهر کرمان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، تعداد 400 مرد و زن از ساکنین شهر کرمان در سال 1394 در محدوده سنی 20 تا 30 سال به صورت تصادفی خوشه ایانتخاب گردیدند و وضعیت نرمه گوش آنها از نظر آویزان یا چسبیده بودن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، با استفاده از کالیپر طول و عرض گوش نیز اندازه گیری شد و داده ها با استفاده از آزمون های t مستقل، t زوجی و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در مردان فراوانی نرمه گوش آویزان و چسبیده به ترتیب 80 درصد (160 نفر) و 20 درصد (40 نفر) و همچنین در زنان فراوانی آن به ترتیب 5/89 درصد (179 نفر) و 5/10 درصد (21 نفر) است. میانگین و انحراف معیار طول لاله گوش در مردان و زنان به ترتیب 06/3±86/59 و 37/3±12/60 میلی متر به دست آمد (089/0=P). همچنین میانگین و انحراف معیار عرض لوله گوش در زنان 61/3±36/31 و در مردان 94/3±71/30 میلی متر بود (023/0=P).
  نتیجه گیری
  در جمعیت شهر کرمان نرمه گوش آویزان به مراتب بیشتر از نوع چسبیده می باشد، همچنین تفاوت معنی دار عرض لوله گوش در بین دو جنس می تواند در بررسی های پزشکی قانونی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نرمه گوش، آنتروپومتری، طول گوش، عرض گوش، کرمان
 • ام البنین سندی، روح الله میرزایی* صفحات 117-130
  زمینه و هدف
  همواره یافتن جاذب ارزان قیمت و همچنین یافتن روش اصلاح ساده جهت افزایش کارایی آن جهت حذف آلاینده های زیست محیطی اهمیت دارد. هدف این مطالعه بررسی کارایی فرآیند کلسینه کردن در افزایش کارایی پودر سنگ مرمر خام در حذف رنگ اسید اورنج 7 از محلول آبی است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق آزمایشگاهی پارامترهای غلظت اولیه، زمان تماس، pH و مقدار جاذب در فرآیند حذف رنگ از محلول آبی بررسی شد. جهت تعیین مشخصات ذرات پودر سنگ مرمر خام (RPMW) و کلسینه (CPMW) از آنالیزهای FT-IR،XRD و SEM استفاده شد. داده ها با مدل های ایزوترم لانگمویر و فروندلیچ و مطالعات سینتیک جذب آنالیز شدند. جهت تحلیل داده ها از رگرسیون خطی و پارامتر R2 استفاده گردید.
  یافته ها
  بالاترین کارایی حذف رنگ در pH های 12 و 7 به ترتیب برای جاذب های RPMW و CPMW به دست آمد. با افزایش زمان تماس از 5 به 180 دقیقه، کارایی حذف رنگ توسط دو جاذب افزایش یافت. بیشترین مقدار حذف رنگ برای جاذب های RPMW و CPMW به ترتیب در غلظت های ابتدایی 5 و 300 میلی گرم بر لیتر به میزان 54/53% و 45/94% به دست آمد. با افزایش مقدار جاذب کارایی حذف توسط هر دو جاذب افزایش یافت. نتایج نشان داد که حذف رنگ توسط دو جاذب از مدل ایزوترمی لانگمویر (99%= R2) و سینتیک جذب از مدل شبه مرتبه دوم (99%= R2) پیروی کرد.
  نتیجه گیری
  فرآیند کلسینه کردن باعث افزایش 40 برابری حذف رنگ شد و ازاین رو، می توان از پودر سنگ مرمر کلسینه شده به عنوان جاذبی کارآمد و ارزان برای حذف رنگ از محلول آبی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: جذب سطحی، پودر سنگ مرمر، رنگ اسید اورنج 7، کلسینه شدن
 • زهرا شفیعی *، امیر قمرانی صفحات 131-144
  زمینه و هدف
  آمادگی به نوستالژی (Nostalgia-Proneness) خوشی مشتاقانه و یک شادی آمیخته با ناراحتی تعریف شده است. دانشجویان به دلایلی از قبیل آشنا نبودن با محیط دانشگاه یا فرهنگ حاکم بر منطقه در صورت غیر بومی بودن و یا جدایی و دوری از خانواده، در شرایطی هستند که «احساس غربت» را که در ارتباط با نوستالژی می باشد تجربه می کنند. بنابراین به دلیل نقش نوستالژی در حیطه های فردی و بین فردی و سلامت روان، سنجش این متغیر در دانشجویان حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس آمادگی به نوستالژی در دانشجویان علوم پزشکی بود.
  مواد و روش ها
  این تحقیق از نوع مقطعی و اعتبارسنجی بود که در سال 1394 بر روی نمونه ای متشکل از 203 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گردید. انتخاب نمونه به صورت در دسترس بود. پس از بررسی روایی محتوایی مقیاس آمادگی به نوستالژی، از همبستگی نمره ها با نمره کل و همبستگی خرده مقیاس ها استفاده شد. برای تعیین ساختار عاملی مقیاس، تحلیل عاملی اکتشافی مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین همسانی درونی، از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین پایایی از روش بازآزمایی استفاده شد.
  یافته ها
  همبستگی گویه ها با نمره کل بین 20/0 تا 60/0 و معنی دار بود (001/0p<). نتایج تحلیل عاملی، مقیاس را 4 عاملی به ترتیب شامل نوستالژی شخصی، نوستالژی بین فردی، نوستالژی فرهنگی و نوستالژی مجازی برآورد کرد که در مجموع 24/63 درصد از واریانس کل سوالات را تبیین نمود. ضریب آلفای کرونباخ 83/0 و ضریب پایایی تنصیفی 75/0 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  یافته ها مبین روایی و پایایی قابل قبول ابزار موردمطالعه در جامعه دانشجویان بود. بنابراین می توان از مقیاس آمادگی به نوستالژی در دانشجویان رشته های علوم پزشکی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آمادگی به نوستالژی، روایی، پایایی، دانشجویان، اصفهان
 • مصطفی صادقی *، مهدی عباسی، آرمان صالحی صفحات 145-154
  زمینه و هدف
  بلیچینگ روشی موثر جهت ایجاد لبخندی زیبا می باشد اما تاثیر عوامل بلیچینگ بر استحکام باند ترمیم های کامپوزیتی موجود مورد بحث است. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر غلظت های مختلف ژل بلیچینگ کارباماید پراکساید بر استحکام باند برشی کامپوزیت نانو هیبرید باند شده به مینا و عاج می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آزمایشگاهی، 96 دندان پره مولر به دو گروه مساوی تقسیم شدند. سطوح باکال تا حصول سطح صاف مینایی یا عاجی ساییده شده و سپس نمونه ها در مکعب های آکریلی مانت شدند. سطوح به باندینگ Single Bond2آغشته و کیور گردیدند. پس از فرم دهی یک استوانه از کامپوزیت نانو هیبرید Z350 بر روی سطوح، نمونه ها به چهار زیرگروه تقسیم شدند. زیرگروه اول بدون بلیچینگ، زیرگروه های بعدی به ترتیب در معرض ژل بلیچینگ Opalescence PF10، 15 و 20 درصد به مدت هشت، شش و چهار ساعت در روز قرار گرفتند. استحکام باند برشی اندازه گیری شد. داده ها با آنالیز واریانس یک طرفه به همراه آزمون مقایسات چندگانه Tukey تحلیل شدند.
  یافته ها
  در هر دو گروه استحکام باند پس از بلیچینگ کاهش یافت. این کاهش بین زیرگروه های مینایی معنی دار نبود (589/0P=)، اما بین زیرگروه های عاجی معنی دار بود، البته این معنی داری فقط بین زیرگروه های کنترل و چهارم وجود داشت (005/0P=).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مطالعه، چنانچه بلیچینگ با کارباماید پراکساید روی ترمیم کامپوزیت نانوهیبریدی با مارژین عاجی انجام گیرد، بهتر است تعویض ترمیم مدنظر قرار گیرد. هرچه غلظت کارباماید پراکساید بیشتر باشد تاثیر مخرب تری بر مارژین عاجی دارد، این امر در ارتباط با مارژین های مینایی مصداق کمتری دارد.
  کلیدواژگان: کامپوزیت رزین، عوامل باندینگ، عوامل بلیچینگ، استحکام برشی
 • حسام علمدار، مرضیه باختر، محمود شیخ فتح الهی، محسن رضاییان * صفحات 155-168
  زمینه و هدف
  مطالعه فرایندی است که در نتیجه آن اطلاعات به ذهن وارد می شود. فراگیری مهارت های مطالعاتی توسط دانشجویان می تواند باعث موفقیت تحصیلی هر چه بیشتر آنها گردد. مطالعه حاضر به منظور بررسی روش های مطالعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1394 طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی، 508 نفر از دانشجویان به شیوه طبقه ای تصادفی انتخاب شدند و برای بررسی عادت های مطالعه از پرسشنامه Palsane & Shrama Study Habit Inventory; PSSHI)) استفاده شد. هر دانشجو پرسشنامه را به طور خودگزارشی تکمیل کرد. سپس اطلاعات وارد نرم افزارSPSS شد و با استفاده از آزمون های آماری نظیر آزمون مجذور کای و آزمون دقیق فیشر، تجزیه تحلیل گردید. سطح معنی داری در آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  حداقل و حداکثر نمره عادت های مطالعه به ترتیب 23 و 78 بود. وضعیت عادات مطالعه در نمونه های تحت بررسی نشان داد که 24 نفر (7/4 درصد) دارای وضعیت نامطلوب، 416 نفر (9/81 درصد) وضعیت نسبتا مطلوب و 68 نفر (4/13 درصد) وضعیت مطلوب دارند. حیطه توانایی خواندن با متغیر متوسط ساعات خواب در شبانه روز رابطه معکوس و معنی داری (040/0P=) داشت، درحالی که متغیر سن با حیطه انگیزش یادگیری رابطه مستقیم و معنی داری (004/0P=) نشان داد.
  نتیجه گیری
  وضعیت عادت های مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در حد متوسط ارزیابی گردید. در این رابطه، توجه به بهبود و ارتقاء وضعیت مطالعه در بین دانشجویان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: مطالعه، عادت های مطالعه، مهارت های مطالعه، دانشجو
 • زهرا اعتباری اصل *، فرزانه اعتباری اصل، خاطره نعمتی صفحات 169-178
  زمینه و هدف
  زمانی که پرستاران در محیط کاری با ارزش های اخلاقی متفاوتی روبرو شوند، پریشانی اخلاقی در آنها بروز می کند که می تواند کاهش کارایی آنها را در پی داشته باشد. با توجه به فقدان مطالعات در این زمینه در شهر اردبیل، این پژوهش با هدف تعیین میزان پریشانی اخلاقی پرستاران شاغل در بخش های ویژه مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی در سال 1395 به روش سرشماری بر روی کلیه پرستاران (118 نفر) بخش های ویژه در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه مشخصات دموگرافیک و مقیاس پریشانی اخلاقی Corley جمع آوری گردید. سپس داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی (فراوانی و درصد، میانگین و انحراف معیار) و آزمون های آمار استنباطی Mann-Whitney و Kruskal-Wallis مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمره پریشانی اخلاقی پرستاران مورد مطالعه 18/24±25/108 به دست آمد. از میان متغیرهای دموگرافیک، تنها متغیرهای سمت اجرایی (025/0 p=)، نوبت کاری (011/0 p=)، وضعیت تاهل (004/0 p=) و سطح تحصیلات (033/0 p=) با متغیر پریشانی اخلاقی ارتباط آماری معناداری را نشان دادند.
  نتیجه گیری
  پریشانی اخلاقی پرستاران بخش های ویژه در این پژوهش، در حد متوسطی گزارش شد. با توجه به مطلوب نبودن این یافته، توجه جدی به کاهش تجربه پریشانی اخلاقی در پرستاران ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: پریشانی اخلاقی، پرستاران، بخش ویژه، اردبیل
 • مهشید بهرامی، علیرضا دهدشتی *، میثم کرمی صفحات 179-188
  زمینه و هدف
  تعداد دانشجویان در آموزش عالی همگام با توسعه موسسات آموزش عالی افزایش یافته است. با توجه به اینکه بسیاری از دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود نگرانی دارند، مطالعه حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، تعداد 62 نفر از دانشجویان رشته بهداشت عمومی به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. دانشجویان در این مطالعه به پرسش نامه ای پاسخ دادند که در دانشگاه مینه سوتا آمریکا تدوین شده و مشتمل بر 17 سوال در زمینه نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی بوده است. از آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون t مستقل و آزمون مجذور کای جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری بهره گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سنی افراد 26/1±39/21 سال بود. اکثر شرکت کنندگان در این مطالعه دختر بودند (1/87%). بر اساس یافته ها، متوسط امتیاز کسب شده نگرش دانشجویان در مورد رشته تحصیلی و فرصت شغلی در آینده 81/8±19/53 به دست آمده است. بیش از نیمی از دانشجویان (5/56%) نگرش مثبتی نسبت به رشته تحصیلی ابراز داشته اند، لیکن اغلب آنها (8/54%) نگرش منفی نسبت به آینده شغلی خود عنوان نمودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، تقریبا نیمی از دانشجویان موردبررسی نظر منفی نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی داشتند. باوجود این، ارزیابی نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی به مدرسان و مسئولین این امکان را می دهد که بتوانند به صورت موثر در این زمینه برنامه ریزی نمایند.
  کلیدواژگان: نگرش، دانشجویان بهداشت عمومی، آینده شغلی، سمنان
|
 • M. Rezaeian* Pages 97-98
 • V. Mazarei, Dr Hr. Pourkhabbaz *, M. Cheraghi, S. Javanmardi Pages 99-106
  Background And Objective
  Tobacco is a rich source of heavy metals that during its growth the amount of these elements increases. The use of tobacco leaves is one of the major routes of exposure to heavy metals. The aim of this study was to determine the amount of lead, chromium, and cadmium in the samples of aromatic tobacco in the Shiraz market.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted in 2016. First, four most consumed aromatic tobacco flavors were collected from Shiraz; then, four samples of each and generally 48 sampleswere prepared. After preparation of the samples, the amounts of heavy metals were determined by atomic absorption flame-model Rayleigh wfx- 210. Data analysis was performed using one-way ANOVA.
  Results
  The average concentration of lead in all the tobacco flavors was 53/59 μg/g. The statistical test did not show a significant difference between the means of lead and cadmium in the four tobacco flavors (p˃0/05); but in the case of Cr showed significant differences in different flavors (p˂0/05); and grape flavor with an average of 46/91 μg /g was the most capable.
  Conclusion
  According to the results, aromatic tobacco is highly contaminated with heavy metals in the Iran market. Considering the importance of this issue and the negative effects of tobacco on healthand education, necessary preventive measures in this regard seems to be necessary.
  Keywords: Heavy metals, Aromatic tobaccos, Human health, Shiraz market
 • S.P. Rayegan, H. Kouhestani, A. Babaee, P. Shekarreez, Dr A. Asafe, S. Dehghani-Soltani, S.H. Eftekhar-Vaghefi * Pages 107-116
  Background And Objective
  Changes and deformities of the auricle are very important in order to understand some congenital diseases as well as beauty aspect. Lobule is one of the most important parts of the auricle which has most changes in comparison to other parts. The aim of this study was to evaluate the different types of ear lobule in a Kerman population.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 400 Kermanian natives (200 males, 200 females, aged 20 to 30) were selected using cluster random sampling method and anthropometric features of lobule (attached or free) in these subjects were assessed. Also, ear length and width were measured using calipers. Data were analyzed using independent t -test, paired t -test, and chi-square test.
  Results
  The results showed that the frequencies of free and attached lobule in males were 80% (160 persons) and 20% (40 persons) and in females 89.5% (179 persons) and 10.5% (21 persons), respectively. The means and standard deviations of ear length in males and females were 59.86±3.06 and 60.12±3.37 mm, respectively (P=0.089). Also, the means and standard deviations of ear width in females and males were 31.36±3.61 and 30.71±3.94 mm, respectively (P=0.023).
  Conclusion
  In Kermanian population frequency of free lobule is more common than attached lobule. Also, the significant difference between males and females in the width of auricle can be used in forensic medicine investigations.
  Keywords: Lobule, Anthropometry, Ear length, Ear width, Kerman
 • O. Sanadi, Dr R. Mirzaei * Pages 117-130
  Background And Objective
  Finding a low-cost adsorbent as well as discovering a simple modification technique to increase the efficiency of adsorbent for the removal of environmental pollutants is always important. Therefore, this study aimed to evaluate the effectiveness of the calcination to increase the efficiency of raw marble powder in the removal of Acid Orange 7 dye from aqueous solution.
  Materials And Methods
  In this laboratory study, the effects of different parameters including contact time, pH, initial dye concentration, and adsorbent dose on efficiency of dye removal were investigated. SEM, XRD, and FT-IR were used to characterize the Raw Powder Marble Waste (RPMW) and Calcined Powder Marble Waste (CPMW). The experimental data were analyzed using Langmuir and Freundlich isotherm models and kinetic studies. Liner regression and R2 were used to analyze the data.
  Results
  The highest dye removal efficiency was achieved in pH= 12 for RPMW and pH= 7 for CPMW. With increasing contact time from 5 to 180 minutes, the efficiency of dye removal increased for two adsorbents. The highest amounts of dye removal for RPMW and CPMW within the initial dye concentrations of 5 and 300 mg/L were 53.54% and 94.45%, respectively. By increasing the absorbents dosage, dye removal efficiency increased. The results showed that the dye adsorption using two adsorbents followed the Freundlich isotherm model (R2= 0.99%) and the adsorption kinetics of the dye followed pseudo-second-order model (R2= 0.99%).
  Conclusion
  Calcination process increased 40-fold in dye adsorption capacity and hence, CPMW could be used as a relatively efficient and low-cost adsorbent in dye removal from aqueous solution.
  Keywords: Adsorption, Marble powder, Acid Orang 7, Calcination
 • Z. Shafiee *, A. Ghamarani Pages 131-144
  Background And Objective
  Nostalgia-Proneness is defined as a state of eager joy and happiness mixed with sadness. Students who are non-native to a region and are away from their families tend to experience a sense of "homesickness" that is associated with nostalgia for several reasons such as being unfamiliar with the university environment or the culture of the region. Therefore, given the role of nostalgia in the personal, interpersonal and mental health, it is essential to measure this variable among college students. The aim of this study was to examine the validity and reliability of the Nostalgia-Proneness scale in the students of Isfahan University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  The present study was a cross-sectional validation research effort. It was conducted in 2015 on a group of 203 of medical students in Isfahan University of Medical Sciences who were selected through convenient sampling. After investigating content validity of Nostalgia-Proneness scale, the correlations between the scores and the overall score and the subscales were used. Furthermore, exploratory factor analysis was performed to determine the factor structure of the scale. Finally, internal consistency and reliability were established via Cronbach’s alpha coefficient and test-retest, respectively.
  Results
  Item-score correlations varied from 0.20 to 0.60 and were significant (p
  Conclusion
  The results indicated the instrument enjoys sufficient reliability and validity among students. Therefore, the scale can be used in students of medical sciences.
  Keywords: Nostalgia-Proneness, Validity, Reliability, Students, Isfahan
 • M. Abbasi *, M. Sadeghi, A. Salehi Pages 145-154
  Background And Objective
  Although bleaching is an effective way in creating a beautiful smile, there is a controversy about the effectiveness of bleaching agents on composite restored teeth. Therefore, this study aimed to evaluate the effect of carbamide peroxide (CP) at different concentrations on shear strength (SS) of a bonded nanocomposite to enamel and dentin.
  Material and
  Methods
  In this in-vitro study, 96 premolar teeth were divided into two groups. Buccal surfaces were abraded to reach enamel or dentin surfaces. The specimens were mounted in acrylic cubs and bonding procedures were performed using Single Bond 2. A composite cylinder was formed on surfaces using Z350 nanohybrid composite and then, the specimens were divided into four subgroups: 1: the control; 2, 3, and 4 bleached with Opalescence PF 10, 15, & 20% in 8, 6, & 4 hours a day, respectively. The SS were measured and the data were analyzed using one-way ANOVA followed by Tukey multiple comparisons test.
  Results
  There was a reduction in SS in both groups after bleaching. This reduction was not statistically significant in the enamel subgroups (P=0.589), but it was statistically significant in the dentin subgroups. This significance was only between the control and fourth subgroups (P=0.005).
  Conclusion
  According to this study, if bleaching with CP is performed on a nanocomposite restoration with dentinal margins, replacing the restoration should be taken in to consideration. Increasing the CP concentration leads to more deterioration of dentinal bond. Enamel bond is less affected.
  Keywords: Composite resin, Bonding agent, Bleaching agents, Shear strength
 • H. Alamdar, M. Bakhtar, M. Sheikh Fathollahi, M. Rezaeian* Pages 155-168
  Background And Objective
  Study is a process in which information comes into mind. Learning study skills by the students can lead to their greater academic success. This study aimed to evaluate the study methods of Rafsanjan University of Medical Sciences students in 2015.
  Material and
  Methodology
  In this cross-sectional study, 508 students were selected by stratified random sampling and completed the Palsane & Shrama Study Habit Inventory (PSSHI). The data were entered into SPSS software and were analyzed using Chi-square test and Fisher's exact test. The significance level in the statistical tests was considered at 0.05.
  Results
  The results showed that the minimum and maximum scores of the study habits in order are 23 & 78. The study habits of the sample under investigation were categorized as 4.7% (n=24) undesirable, 81.9% (n=416) relatively favorable, and 13.4% (n=68) desirable. There was a significant and negative correlation (P=0.040) between the average hours of sleep in a day and the ability of reading; whilst there was a significant positive correlation (P=0.004) between the age of samples and their learning motivation.
  Conclusion
  Study results showed that study habits in students of Rafsanjan University of Medical Sciences is moderate. In this regard, attention to the improvement and promotion of the students study habits is essential.
  Keywords: Study, Study Habits, Study Skills, Student
 • Z. Etebari-Asl *, F. Etebari-Asl, Kh. Nemati Pages 169-178
  Background And Objective
  Nurses experience moral distress to some degrees in clinical setting. Several factors can cause moral distress in nurses that can diminish their performance. Due to lack of studies in this field in Ardabil city, this research was conducted to determine the level of moral distress among special wards nurses affiliated to educational-therapeutic centers in Ardabil University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted using census methodon all of nurses (118 peoples) working in educational-therapeutic centers in Ardabil University of Medical Sciences in 2016,. Data was collected through demographic questionnaires and Corley’s Moral Distress Scale. Data was analyzed using descriptive statistics (frequency and percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics including Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H tests.
  Results
  The mean and standard deviation of moral distress score was 108.25±24.18. Among the demographic variables, the executive post (p=0.025), working shift (p=0.011), marital status (p=0.004),and educational level (p=0.033) showed a statistically significant relationship with level of moral distress.
  Conclusion
  In this study, moral distress of special wards nurses was reported at a medium level. According to the undesirable findings, more attention is necessary to reduce nursing experiences of moral distress.
  Keywords: Moral distress, Nurses, Special ward, Ardabil
 • M. Bahrami, A.R. Dehdashti *, M. Karami Pages 179-188
  Background And Objectives
  The number of students in higher learning has increased due to the expansion of academic institutions. Many students are concerned about their study and future career. The purpose of this study was to identify students̕ perspectives and attitudes toward their public health education and future career opportunity.
  Materials And Methods
  In a cross-sectional study, 62 students in public health were entered the study through census method. Students answered a questionnaire developed by Minnesota University including 17 questions on demographics and students̕ perspectives and attitudes. One-way ANOVA, t-test, and chi-square test were used for data analysis.
  Results
  The mean and standard deviation of age of students was 21.39±1.26 years. A high proportion of participants were female students (87.1%). The findings revealed the average scores of students perceptions on their field of study and future career opportunity rated 53.19±8.81. While over half of students (56.5%) reported positive perception towards their public health educational and training experience, most of them indicated negative perception concerning career opportunity in the future (54.8%).
  Conclusion
  According to the findings, around half of students had negative perspectives towards their field of study and future career. Assessing students̕ perspectives concerning their education and future career may help faculties and authorities to propose effective planning.
  Keywords: Perspective, Public health students, Career opportunity, Semnan