فهرست مطالب

پژوهش های پیشرفت و تعالی - سال یکم شماره 2 (زمستان 1395)

نشریه پژوهش های پیشرفت و تعالی
سال یکم شماره 2 (زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ریحانه فاتحی*، سعید خیاط مقدم صفحات 12-29
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش اعتماد مدیریتی بررابطه مبادله رهبر- عضو باتوانمندسازی روانشناختی کارکنان سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد می باشد. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی، بر اساس گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل از نوع توصیفی و غیر آزمایشی و از نظر نوع اجرا پیمایش می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد می باشد که تعداد آنها در مجموع 1200 نفر است و با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری نفر291 با نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند . برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد پرسش نامه رهبر- عضو از بروچ گرویینگ وبوستر (1997)و پرسش نامه اعتماد باتلر (1991 ) و پرسشنامه توانمندسازی از اسپریتزر ( 1995) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 18 spssاستفاده شده است نتایج پژوهش حاکی از این است که با اطمینان 95% میان تمامی مولفه های پژوهش رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و در نهایت نیز با استفاده از رگرسیون تاثیر مولفه های اعتماد مدیریتی بر مبادله رهبر- عضو و توانمندسازی روانشناختی مورد بررسی قرار گرفت. ضریب همبستگی جزئی بین تمامی ابعاد پژوهش نشان دهنده از تاثیر مثبت میان مولفه های پژوهش می باشد و با توجه به پاسخ کارکنان به سولات پیشنهاداتی جهت بهبود توانمند سازی و اعتماد مدیریتی میان مدیران و کارکنان ارائه شد.
  کلیدواژگان: اعتماد مدیریتی، مبادله رهبرعضو، توانمند سازی روانشناختی
 • بهنوش جووری*، یوسف محمدی مقدم، پروانه غیبی صفحات 30-52
  مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه ها با بازتاب سطح فعالیت های علمی – تحقیقاتی پژوهشگران و متخصصین جامعه علمی به عنوان مهم ترین مزیت رقابتی مراکز دانش محور شناخته شده اند. رسالت و ماموریت مجلات علمی – پژوهشی تاثیر به سزایی بر توسعه علم، دانش و فرهنگ ایفا می کند. هدف این مقاله تدوین استراتژی منابع انسانی برای مراکز نشریات علمی- پژوهشی وابسته به دانشگاه ها است.مبنای مدل به کارگرفته شده در این پژوهش مدل یکپارچه بامبرگ و مشولم می باشد. در ابتدا بر مبنای تهیه و تنظیم ماتریس تجزیه وتحلیل وضع موجود(swot) وضعیت فعلی منابع انسانی مجلات علمی – پژوهشی دانشگاهی به دست آمد ؛ سپس با اقتباس از مدل اعرابی و مورعی(1382) تعیین نقاط مرجع استراتژیک فرعی و اصلی تعیین و تشریح شد. جامعه آماری این پژوهش را متخصصان و افراد صاحب نفوذ در حیطه مجلات دانشگاهی تشکیل می دهند که به عنوان خبرگان اندازه هریک از متغیرهای تعیین کننده نقاط مرجع استراتژیک را برای هریک از مشاغل این حوزه اندازه گیری نمودند. پس از پردازش داده های به دست آمده مختصات استراتژیک مشاغل تعیین و الگوی مناسب برای هردسته از مشاغل شناسایی شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در وظایف اصلی و تخصصی منابع انسانی« استراتژی متعهدانه»،در بخش وظایف اجرایی « استراتژی پدرانه» و در وظایف خدماتی «استراتژی ثانویه » وضعیت مطلوب و اثر بخش در مدیریت منابع انسانی مراکز مجلات علمی – پژوهشی خواهد بود.
  کلیدواژگان: استراتژی منابع انسانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، نقاط مرجع استراتژیک، نشریات علمی، پژوهشی دانشگاهی
 • انیس دهواری *، هدایت تیرگر صفحات 46-59
  پژوهش حاضر، به بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری با هوش اجتماعی و نوع شخصیت در کارکنان بانک ملی شهر سراوان پرداخته شد. تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد پژوهش کارکنان بانک ملی شهر سراوان به تعداد 155 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های پژوهش شامل پرسشنامه های مدیریت ارتباط با مشتری(رضاپور، 1389)، هوش اجتماعی(رضایی، 1389)و نوع شخصیت (ذوالحسنی، 1394) هست.به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، ابتدا با استفاده از نرم افزارspssوآزمون plsیافته ها نشان داد بین شخصیت کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری رابطه وجود دارد و بین هوش اجتماعی کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری رابطه معنی داری وجود دارد و بین شخصیت درون گرا با عامل زیر ساختاری و عامل مشتری گرایی کارکنان رابطه وجود دارد. بین شخصیت درون گرا و برونگرا با عامل جذب، حفظ، گسترش روابط با مشتری رابطه وجود ندارد. بین شخصیت برونگرا با عامل زیر ساختاری کارکنان و عامل مشتری گرایی رابطه وجود ندارد. پیشنهاد می شود مدیران در بانک افراد را با توجه به نوع شخصیت و هوش اجتماعی در پست هایی که ارتباط بیشتری با مشتری دارند قرار دهند.
  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری، هوش اجتماعی نوع شخصیت
 • محسن کمالی، هدایت تیرگر صفحات 53-62
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سلامت معنوی و شفافیت سازمانی در رفتارهای اخلاقی کارکنان شهرداری رفسنجان می باشد. مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل مرد و زن در شهرداری رفسنجان به تعداد 700 نفر در سال 1394 می باشد. با استفاده از فرمول کوکران و حجم نمونه 248 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. در این تحقیق پرسشنامه سلامت معنوی الیسون (1982) با روایی 85/0 و پایایی 87/0 ، شفافیت سازمانی که در قالب 22 سوال، با روایی 89/0 و پایایی 92/0 و پرسشنامه رفتار اخلاقی شامل 20 سوال با روایی 93/0 و پایایی 97/0 استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و ضرایب همبستگی پیرسون- اسپیرمن و رگرسیون دو متغیره تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین بین سلامت معنوی و شفافیت سازمانی در رفتارهای اخلاقی کارکنان شهرداری رفسنجان رابطه خطی معنی داری وجود دارد. همچنین بین سلامت معنوی و رفتارهای اخلاقی کارکنان شهرداری رفسنجان رابطه معنی داری وجود دارد و نیز بین شفافیت سازمانی و رفتارهای اخلاقی کارکنان شهرداری رفسنجان رابطه معنی داری وجود دارد
 • مریم خدایاری*، حسین شریعت، انیس دهواری صفحات 56-69
  تحقیق حاضر به بررسی رابطه استرس شغلی با سلامت روان کارکنان سازمان جهادکشاورزی شهر(ایرانشهر) می پردازد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان سازمان جهادکشاورزی شهر(ایرانشهر) تشکیل داده اند که تعداد آنها 118 نفرمی باشد. جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استرس شغلی با روایی و پایایی به ترتیب 87/0 و 937/0 و سلامت روان با روایی و پایایی به ترتیب 90/0 852/0 استفاده گردیده است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارspss در قالب روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش آمار توصیفی این پژوهش شامل فراوانی، میانگین، مد، میانه، انحراف معیار،چولگی،کشیدگی، جدول آماری و نمودارها است و برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن و جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و همچنین از همبستگی جزئی استفاده می شود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین استرس شغلی و سلامت روان رابطه وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق پیشنهاد می گردد که مدیران سازمان با کاهش استرس شغلی سطح سلامت روان کارکنان را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، سلامت روان، جهاد کشاورزی ایرانشهر
 • راهبردهای بهبود نگرش شغلی درک شده کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی
  آرزو سهرابی، کاظم حسن زاده*، مرجان فیاضی صفحات 62-66
  هدف از این تحقیق بررسی تاثیر فرسودگی شغلی، رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت با رفتار شهروندی با میانجی گری تعهد سازمانی و ارائه راهبردهای موثر جهت بروز رفتارشهروندی سازمانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارمندان ستادی اداره کل مخابرات استان قم است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، نمونه ای به حجم 171 نفر انتخاب شده است. برای گردآوری داده های تحقیق، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای بررسی میزان پایایی سوالات پرسشنامه، میزان آلفاکرونباخ سوالات محاسبه شده که برای همه سوالات بالای 7/0 است. داده های جمع آوری شده با استفاده مدل معادلات ساختاری، تجزیه وتحلیل شد و درنهایت نتایج نشان داد که رضایت شغلی بر تعهد سازمانی تاثیر معنادار و مستقیم دارد، فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی رابطه معنادار و معکوس دارد. تمایل به ترک خدمت بر تعهد سازمانی تاثیر معنادار و معکوس دارد، تاثیر معنادار و مستقیم تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تایید شد. رضایت شغلی و فرسودگی شغلی به طور غیرمستقیم و از طریق تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر غیرمستقیم دارند در این میان، تاثیر غیرمستقیم فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی معکوس است. همچنین، تمایل به ترک خدمت بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیری ندارد. لذا تعهد سازمانی می تواند در رابطه بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی داشته باشد.
  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، تمایل ترک به خدمت، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، فرسودگی شغلی
|
 • Anis Dehvari *, Hedayat Tirgar Pages 46-59
  The aim of this research is to study the relationship between social intelligence and customer relationship management and the type of character of Meli Bank staff in Saravan city. The research is descriptive and correlational. Statistical Society of this research is the staff of the Meli Bank branches of Saravan city to 155 persons. To determine the sample size 110 persons were selected by using Cochran formula. To collect the information three questionnaires were use; customer relationship management(Rezapoor,1389), social intelligence(Zo_alhasani,1394), and personality type(Rezay,1389). SPSS and Smart Pls software were used to analyze the data. The results showed that there is relationship between customer relationship management and personality type and also between social intelligence and customer relationship management. There is relationship between introverted character and infrastructure factor and Customer orientation factor. There is not relationship between introverted and Extroverted personality with the recruit, retain, develop customer relationships factor. There is not relationship between Extroverted personality and Customer orientation factor, infrastructure factor.It’s suggested that the Bank managers choose people according to personality type and social intelligence in posts that are more connected with customers
 • Maryam Khodayari *, Hossein Shariat, Anis Dehvari Pages 56-69
  This study examines the relationship between job stress and mental Baslamt City Agriculture Organization (Iranshahr) country. The population of this study to all the employees of the city of Agriculture (Iranshahr) are 118. Two questionnaires were used to collect data from the Occupational Stress 87/0 and 937/0 respectively with reliability and mental health have been used with reliability and 90/0 852/0 respectively. The collected data using SPSS software through descriptive and inferential statistical methods were analyzed. This research method descriptive statistics including frequency, mean, mode, median, standard deviation, skewness, kurtosis, statistical tables and graphs and to test hypotheses, Pearson and Spearman correlation test and Kolmogorov-Smirnov test to examine the normality of the data as well as the partial correlation is used. The results of the analysis of the data shows that there is a relationship between job stress and mental health. According to the results of research suggests that manager's job stress reduction mental health staff increase.
 • Strategies to improve employee's job attitude perceived organizational citizenship behavior
  Arezo Sohrabi, Kazem Hassanzadeh *, Marjan Fayyazi Pages 62-66
  The aim of this study was to investigate the effect of burnout, job satisfaction and intention to leave the service of the citizen's behavior and provide effective strategies for mediation commitment of organizational citizenship behavior. The population of the research staff of Qom Department of Telecom is using random sampling, sample size of 171 is selected. To collect the study data, a questionnaire was used. To check the reliability of the questionnaire, the questions Cronbach's Alpha was calculated for all the above questions is 7/0. Feel free to leave a significant impact on organizational commitment and a negative, significant and direct effect of organizational commitment on organizational citizenship behavior was confirmed. Job satisfaction and burnout indirectly through the indirect effect of organizational commitment on organizational citizenship behavior in the meantime, the indirect effect of burnout on organizational citizenship behavior is reversed. Also, feel free to leave on organizational citizenship behavior has no effect. The relationship between job satisfaction and organizational commitment can burnout and organizational citizenship behavior is the role of mediator.
  Keywords: Organizational commitment, intention to leave the service, job satisfaction, Organizational citizenship behavior, Burnout