فهرست مطالب

School administration - Volume:4 Issue: 1, 2016
 • Volume:4 Issue: 1, 2016
 • 136 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1395/06/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • جواد پورکریمی، محمد فرزانه، میترا نوروزی صفحه 1
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس متوسطه دولتی و غیردولتی شهرستان شهریار و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن انجام شد. روش پژوهش، آمیخته و از نوع متوالی است. در بخش کیفی، پانزده نفر به عنوان مشارکت کننده و به صورت هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری، تمامی دبیران مدارس متوسطه شهرستان شهریار در سال تحصیلی 93- 94 بودند که 275 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری طبقه ای از نوع انتساب متناسب استفاده شد. جهت گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای بخش کمی از پرسش نامه محقق ساخته بهره برده شد. روایی بخش کیفی از نوع محتوایی و بخش کمی روایی محتوایی و سازه بود. پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 91/0 ارزیابی شد. یافته ها نشان داد که صلاحیت حرفه ای مدیران شامل مولفه های ویژگی های روان شناختی، مهارت ها (فنی، انسانی و ادراکی)، دانش و نگرش است. تحلیل ها نشان داد که تفاوت معناداری (05/0P≥ ) بین میانگین های مدیران مدارس متوسطه دولتی و غیردولتی از نظر صلاحیت های حرفه ای وجود دارد. درخصوص راهکارهای ارتقای صلاحیت های حرفه ای مدیران دبیران شرکت کننده در پژوهش، دراختیارگذاشتن لوح های فشرده و جزوات آموزشی را مهم ترین راهکار توسعه شایستگی های مدیران مدارس دانستند.
  کلیدواژگان: صلاحیت های حرفه ای، مدیران مدارس، مدارس متوسطه
 • علی خلخالی صفحه 27
  هدف مقاله حاضر، تبیین وضعیت یادگیری سازمانی مدارس بر مبنای ابعاد سبک رهبری تحولی مدیران مدارس است. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و واحد مطالعه در آن مدرسه بود. جامعه آماری، تمام مدیران و معلمان مدارس متوسطه غرب استان مازندران بودند. بر مبنای جدول کرجسی و مورگان (1970) و روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای، 113 مدیر و 313 معلم به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از دو پرسش نامه ی سبک رهبری تحولی (باس و اولیو، 2003) ویژه مدیران مدارس و مقیاس یادگیری سازمانی (نیفه، 2001) ویژه دبیران جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و همبستگی بنیادی استفاده شد. نتایج نشان داد بین ابعاد سبک رهبری تحولی مدیران مدارس (نفوذ ایدئال، انگیزش الهامی، تحریک هوشی، ملاحظات فردی) با ابعاد سازمان یادگیرنده بودن مدارس (تفکر سیستمی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی، مدل ذهنی، قابلیت شخصی) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما مولفه تحریک ذهنی با دو مولفه آرمان مشترک و قابلیت شخصی، رابطه معناداری نداشت. همچنین ابعاد سبک رهبری تحولی مدیران، از توان پیش بینی ابعاد یادگیری سازمانی مدارس برخوردار هستند.
  کلیدواژگان: سبک رهبری تحولی، سازمان یادگیرنده، مدارس
 • بیژن عبدالهی، مجید علیجان نوده پشنگی صفحه 47
  این مطالعه با هدف بررسی مدل ساختاری و روابط علی بین سبک رهبری، بدبینی سازمانی و جهت گیری نسبت به تغییر انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 460 نفر از معلمان مقطع ابتدایی شهر گناباد، در سال تحصیلی 94-1393 بودند که از بین آنان 210 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه های «بدبینی سازمانی»، «جهت گیری نسبت به تغییر» و «سبک رهبری» جمع آوری و فرضیه ها با استفاده از ضریب همبستگی و معادلات ساختاری آزمون شد. یافته ها نشان داد که بین بدبینی سازمانی و جهت گیری نسبت به تغییر، همبستگی نسبتا بالا اما منفی وجود دارد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که بدبینی سازمانی بر جهت گیری معلمان به سمت تغییر اثر منفی دارد؛ اما سبک رهبری بر بدبینی سازمانی و تمایل به تغییر معلمان، اثر معناداری ندارد. مدل علی طراحی شده در پژوهش براساس الگوی معادلات ساختاری برازش شد. نتایج نشان داد این مدل دارای برازش بسیار خوبی است.
  کلیدواژگان: بدبینی سازمانی، جهت گیری به سمت تغییر، سبک رهبری
 • سعید فرحبخش، آزیتا ستار، طاهره محمدی صفحه 71
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر در استقرار مدرسه زندگی در مدارس ابتدایی است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه آماری پژوهش 302 نفر از آموزگاران مدارس ابتدایی شهر خرم آباد بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه بازپاسخ تعیین شاخص های استقرار مدرسه زندگی ویژه متخصصان و پرسش نامه محقق ساخته مدرسه زندگی ویژه آموزگاران با ضریب آلفای کرونباخ89 /0 بود. تجزیه وتحلیل داده ها به روش تحلیل عاملی و با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. تغییر نگاه والدین، دانش آموزان، معلمان و نظام آموزش وپرورش به مدرسه؛ نیروی انسانی مجرب و خلاق؛ طراحی برنامه درسی جامع؛ تغییر فرایند یاددهی و یادگیری؛ تجدیدنظر در اهداف آموزشی و درسی؛ هماهنگ کردن با بخش های مختلف (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی) جامعه؛ تغییر ساختار آموزش وپرورش از نظام بسته به نظام باز؛ فضای آموزشی متناسب؛ تغییر در محتوای آموزشی و تخصیص بودجه مناسب، عوامل استقرار مدرسه زندگی را تبیین کردند.
  کلیدواژگان: مدرسه زندگی، مدارس ابتدایی، خرم آباد
 • صدرالدین ستاری، سالار قنبری صفحه 87
  تحقیق حاضر با هدف مقایسه اثربخشی مدیریت مدارس هیات امنایی و مدارس عادی مقطع متوسطه شهر اردبیل از دیدگاه معلمان با روش تحقیق توصیفی پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش، همه معلمان مقطع متوسطه شهر اردبیل بودند که تعداد آن ها در مدارس هیات امنائی 300 نفر و در مدارس عادی 900 نفر و جمعا 1200 نفر است. از این میان 292 نفر از معلمان به روش تصادفی طبقه ای، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه استاندارد اثربخشی مدیریت مدارس بالدوین بود. روایی محتوایی و صوری پرسش نامه موردتایید صاحب نظران قرار گرفت و پایایی ابزار با روش ضریب آلفای کرونباخ برابر 89 /0محاسبه شد. همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و آزمون t انجام گرفته است. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که اکثر مدارس هیات امنائی موردمطالعه دارای اثربخشی بیشتری هستند و از مقایسه اثربخشی مدارس مذکور پی می بریم که مدارس هیات امنایی اثربخش تر از مدارس عادی اند. همچنین تفاوت معنی داری از نظر میزان اثربخشی در مدارس پسرانه و دخترانه وجود ندارد.
  کلیدواژگان: اثربخشی سازمانی، مدارس هیئت امنائی، اردبیل
 • ایرج نیک پی، مرجان ملکیان مفرد صفحه 107
  هدف کلی پژوهش حاضر تبیین تاثیر سبک رهبری اخلاقی بر فضیلت سازمانی با واسطه گری اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر خرم آباد است. روش پژوهش توصیفی همبستگی با استفاده از الگوی معادلات ساختاری است. نمونه تحقیق 300 نفر از معلمان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و براساس جدول کرجسی مورگان تعیین شدند. گردآوری داده های پژوهش نیز با استفاده از پرسش نامه رهبری اخلاقی کالشون و همکاران (2011)، پرسش نامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) و پرسش نامه فضیلت سازمانی کامرون و همکاران (2004) انجام شد. پس از تایید روایی و پایایی، این مقیاس ها بین نمونه توزیع شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد که به این منظور نرم افزار آماری 19 SPSS و Smart PLS.2 به کار گرفته شد. نتایج گویای آن بود که سبک رهبری اخلاقی با فضیلت سازمانی رابطه معناداری دارد؛ این رابطه به ویژه هنگامی که متغیرهای میانجی اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی وارد معادله می شوند، از استحکام بیشتری برخوردار است. به بیان دیگر می توان گفت که اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی، شدت تاثیر رهبری اخلاقی را بر فضیلت سازمانی افزایش می دهند.
  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، فضیلت، اعتماد سازمانی، تعهد
|
 • Javad Porkarim, Mohammad Farzaneh, Mitra Norozi Page 1
  The present research aims in comparing professional competencies of principals in public and nonpublic high schools in Shahriar city and suggesting some solutions in order to improve them. Research method, depending on the type of data, is mixed method of successive; therefore, quantitative and qualitative research methods are used in this research. In qualitative phase, fifteen educational experts were selected using purposeful sampling method. Research population in quantitative part includes all teachers of high schools in shahriar city in academic year of 1394-93 over 950 teachers, among which, 275 teachers were selected by Cochran formula. Stratified sampling with proportional allocation was used as sampling method. Semi structured interview for principals and researcher-made questionnaire were used for data collection. Validity type of qualitative part is content validity and expert opinion; furthermore, colleague reviewing and validity of quantitative part provide construct validity. Questionnaire reliability was measured as 0.913. Results showed that professional competencies of principals include psychological traits, skills (technical, humane and conceptual) knowledge and attitude. Analysis of quantitative data showed that status of public and nonpublic high schools managers was assessed as moderate and supposed average. Also findings show that significant difference (P≥0.05) doesn’t exist between these two groups on professional competencies. Providing teachers with training software and pamphlets is a suggested solution for improving principals’ professional competencies.
  Keywords: Professional qualifications- Principals- secondary schools
 • Ali Khalkhali Page 27
  The purpose of the present study is to analyze the relationship between transformational leadership style of principals and aspects of organizational learning in high schools. This is a descriptive correlational study. Research sample includes all principals and teachers of high school in western Mazandaran. According to Morgan and Krejcie table and Multistage cluster sampling, the final sample included113 principals and 313 teachers. The data was collected by two questionnaires (transformational leadership style, Bass & Olive, 2001) and (learning organization questionnaire, Neefe, 2001). For data analysis and determining the relationship between the variables Pearson correlation coefficient and Canonical correlation were employed. The findings indicated that there is a significant relationship between the aspects of transformational leadership style (Intellectual stimulation, Idealization influence, Inspirational motivation, Individual consideration) and aspects of organizational learning in schools (mental model, system thinking, team learning, personal mastery, shared vision). Among these components, only the “intellectual stimulation” doesn’t have any significant relationship with the two others (shared goal and personal mastery) and components of transformational leadership style are able to predict the components of organizational learning in schools.
  Keywords: Transformational leadership style- learning Organization- Schools
 • Bizhan Abdollahi, Majid Alijanyan Nodepashangi Page 47
  The aim of this study is to investigate the structural model and causal relationship between leadership styles, organizational cynicism and orientation towards change among elementary school teachers. The statistical population of the study was elementary school teachers in Gonabad City in the academic year of 1393-94, out of which, 210 individuals were selected through simple random sampling method. The data were collected using “Change Orientation Scale”, “Organizational Cynicism” and “Leadership Style questionnaires”. Then the data were analyzed using descriptive statistics, correlation coefficient, regression analysis and the Structural Equation Modeling (SEM). The findings showed that there was a rather negative strong correlation between teacher's orientation toward change and organizational cynicism. The results of structural equation modeling showed that organizational cynicism had a negative effect on teacher's orientation toward change. But leadership style had no significant effect on organizational cynicism and teacher's orientation toward change. Finally the results showed that, this models has a very good fit.
  Keywords: Organizational Cynicism- Orientation toward Change- Leadership Style
 • Saeed Farahbakhsh, Azita Sattar, Tahere Mohammadi Page 71
  The present study aims to identify factors affecting the establishment of school of life in primary schools. The research method is descriptive. The statistical population consisted of 302 primary school teachers in the city of Khorramabad that were selected using relative stratified sampling. Measuring tool, includes open response determined establishment of school life indicators for specialists for professional’s questionnaire and open response include determined school establishment of life indicators, particularly professional’s questionnaire and school of Life researcher made questionnaire particularly for teachers Cronbach's alpha was. 0.894 Analysis of the data by expiratory method and using Spss software to determine how to comparison match and confirm and obtained fitness factor of analysis using Amos software. The path analysis, human resources professionals and creative, to design a comprehensive program for the implementation of school life, change the look of parents, students, teachers and the education system in the school and its mission, the process of teaching - learning, restructuring and training education system based on open systems, changes in educational content and curriculum, appropriate budget allocation, coordination of economic, social, political, educational goals and curriculum revision and design of educational space for establishment of life of the school, factors establishment of school of life explained. The results showed that for the establishment of school life in primary schools should be skilled and creative human resources factors, A comprehensive curriculum designed to implement the school's life and change the look of parents, students, teachers and the education system in the school and its mission, the special attention.
  Keywords: life school- elementary schools- Khorramabad
 • Sadraldin Satari, Salar Ghanbari Page 87
  The main purpose of this study was to compare management effectiveness in co-operator schools with public schools, based on the perspectives of teachers in Ardabil city. Descriptive survey method was used in the present study. Research sample includes all high school teachers, including 300 from co-operator schools and 900 from public schools in the city of Ardabil. Finally, 292 teachers were selected out of the total 1200 teachers, by stratified random sampling based on Jersy & Morgal sampling table. Data was collected by Baldvin organizational effectiveness questionnaires. The validity of the questionnaire was confirmed by expert opinion and the reliability was confirmed by alpha Cronbach coefficient and it was 0/89. Data were analyzed by descriptive statistics and T test. The results of data analysis showed that most of co-operative schools were more effective than public schools, also the results showed that there is a significant difference in terms of effectiveness between the boy & girl schools.
  Keywords: Management Effectiveness- Co-operator schools- Ardabil
 • Iraj Nikpay, Marjan Malekyan Mofrad Page 107
  The present research seeks to explain the relationship between principals’ ethical leadership style and teachers’ social capital with mediation of organizational virtuousness in Khorramabad primary schools. The research method is descriptive-correlational by using structural equations modelling method. Research sample includes 300 elementary school teachers selected by random sampling method, based on Krejcie Morgan table. The research's quantitative data was gathered by using ethical leadership scale of Kalshovan and colleagues (2010) with alpha coefficient of 0/91, standard organizational virtuousness scale of Cameron and colleagues (2004) with alpha coefficient of 0/93, and social capital scale of Nahapiet and Goshal (1998) with coefficient alpha of 0/93. After the validity and reliability were evaluated, these scales were distributed among the samples. For analyzing the data and examining the hypothesis, the structural equation modeling with partial least squares method was used. For this purpose, Smart PLSstatistical software was employed. Finally, the findings confirmed all the research hypotheses in a way that there was a significant relation between ethical leadership style and organizational virtuousness of teachers. This relationship was of greater stability, especially when the mediation variable of Organizational Commitment and Organizational Trust was entered into the equation. In other words, the Organizational Commitment and Organizational Trust increases the relationship between ethical leadership of managers and organizational virtuousness of teachers .
  Keywords: Ethical leadership- Organizational Commitment- Trust