فهرست مطالب

School administration - Volume:4 Issue: 2, 2017
 • Volume:4 Issue: 2, 2017
 • تاریخ انتشار: 1396/03/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مهدی محمدی، جعفر جهانی، مریم شفیعی سروستانی، میثم لطیفی، طیبه وردی علایی صفحه 1
  هدف این پژوهش، طراحی الگوی مدیر آموزشی اسوه در نظام آموزش وپرورش و سپس ارزیابی مدیران مدارس تهران براساس این الگو بود. روش پژوهش مطالعه موردی کیفی بود که مشارکت کنندگان بالقوه این بخش سه گروه مدیران نمونه مدارس، مدیران حوزه های علمیه شهر تهران و کادر آموزشی و اداری مدارس (گروه های کانونی) را تشکیل دادند که با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک معیار و براساس اشباع نظری مشارکت کنندگان پژوهش انتخاب شدند. مضامین مربوط به مدیر آموزشی اسوه در قالب هشتادونه مضمون پایه (اولیه)، پنج مضمون سازمان دهنده (اصلی) و یک مضمون فراگیر، از مصاحبه عمیق نیمه ساختمند با مشارکت کنندگان و بررسی اسناد اسلامی مانند کتاب قرآن و نهج البلاغه استخراج و در قالب شبکه مضامین مدیر آموزشی اسوه ترسیم شد.
  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، مدیرآموزشی، اسوه، الگوی ایرانی، اسلامی
 • سید محمد میرکمالی، یونس رومیانی، مرضیه عبدالوهابی صفحه 23
  هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین نقش دانش و نگرش مدیران مدارس شهرستان خرم آباد نسبت به مدیریت تغییر در خلاقیت آنها در مدارس می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی است که به روش پیمایشی و مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران آموزشی مدارس شهرستان خرم آباد می باشد (353) . به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد خلاقیت سازمانی با پایایی (92/0=α) و دو پرسشنامه محقق ساخته دانش و نگرش مدیریت تغییر با پایایی (87/0=α) استفاده شده است. همچنین به منظور سنجش روایی این پرسشنامه ها ار روایی محتوایی و روایی سازه استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دانش مدیریت تغییر و نگرش نسبت به آن هر کدام به ترتیب با ضریب مسیر (38/0=γ) و (25/0=γ) در خلاقیت سازمانی مدیران نقش معناداری داشته و پیش بینی کننده مناسبی جهت خلاقیت یا عدم خلاقیت مدیران می باشد. مدیران آموزشی از نگرش مطلوبی در زمینه مدیریت تغییر برخوردار بوده ولی از دانش کافی در زمینه مدیریت تغییر در مدارس و محیط آموزشی برخوردار نمی باشند.
  کلیدواژگان: مدیریت تغییر، دانش و نگرش مدیریت تغییر، خلاقیت سازمانی، مدیران آموزشی
 • قاسم سلیمی، مهدی محمدی، طناز حسینی فرزاد صفحه 45
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی، یادگیری سازمانی و عملکرد شغلی در بین مدیران مدارس به مرحله اجرا درآمد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری را مدیران مدارس اداره ناحیه یک آموزش وپرورش شیراز تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه‏گیری طبقه‏ای نسبی، 185 نفر از بین آن ها به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها، از سه پرسش نامه هوش هیجانی، یادگیری سازمانی و پرسش نامه عملکرد شغلی استفاده کردیم که روایی و پایایی آن در حد مطلوب گزارش شده است. در راستای بررسی فرضیه ها، داده های حاصل از پرسش نامه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین مولفه های هوش هیجانی، یادگیری سازمانی و عملکرد شغلی مدیران آموزشی، رابطه معناداری وجود دارد. ارزیابی قدرت هوش هیجانی در پیش بینی یادگیری سازمانی مدیران آموزشی نشان داد که هوش هیجانی مدیران پیش بینی کننده مثبت و معنادار یادگیری سازمانی و همچنین پیش بینی کننده مثبت و معنادار عملکرد شغلی آن هاست. اما نوع رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی فقط از نوع غیرمستقیم است؛ بدان معنی که هوش هیجانی مدیران به واسطه یادگیری سازمانی، عملکرد شغلی مدیران آموزشی آنان را پیش بینی می کند.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، یادگیری سازمانی، عملکرد شغلی، مدیران آموزشی
 • فهیمه کرد فیروزجایی، حسن رضا زین آبادی، حمیدرضا آراسته، بیژن عبدالهی صفحه 69
  هدف مطالعه حاضر، تبیین ابعاد و نشانگرهای رفتار سکوت سازمانی معلمان است. روش پژوهش از نوع کیفی با راهبرد پدیدار شناسی توصیفی بود. برای بررسی عمیق پدیده موردنظر هم از روش مطالعه اسنادی و بررسی مبانی نظری پژوهش و همچنین مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. مشارکت کنندگان 21 نفر از معلمان با سابقه بالاتر از 15 سال، سرگروه های آموزشی، مدیران مدارس، مدیران و معاونان باسابقه در آموزش وپرورش بودند که با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی تا مرز اشباع نظری انتخاب شدند. برای بررسی صحت یافته ها از روش بررسی توسط اعضا استفاده شد. برای تعیین پایایی، روش پایایی توافق بین دو کدگذار (توافق درون موضوعی) به کار گرفته شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل محتوای استقرایی با استفاده از کدگذاری در سه سطح باز، محوری و منتخب استفاده شد. یافته ها نشان داد که رفتار سکوت معلم شامل 18 نشانگر در پنج بعد سکوت موافق، سکوت تدافعی، سکوت رابطه ای، سکوت کاسب گرایانه و آوای خاموش است. این پژوهش می تواند مبنای مفیدی برای ساخت یک پرسش نامه بومی، جهت اندازه گیری سکوت سازمانی معلمان، قابل استفاده برای پژوهشگران و دانشجویان رشته های مرتبط باشد.
  کلیدواژگان: ابعاد سکوت، سکوت سازمانی، رفتار سکوت، معلمان
 • شیرکوه محمدی، سیدعلی نقی کمال خرازی، محمد کاظمی فرد، جواد پور کریمی صفحه 87
  امروزه نظریه پردازان و محققان، یادگیری و تربیت را مقوله ای فرهنگی می دانند و باور بر این است که یادگیرنده، محتوای آموزشی را در بافت فرهنگی خویش دریافت و تفسیر می کند. ازآنجاکه یادگیرنده ممکن است به گروه های فرهنگی مختلفی تعلق داشته باشد، بافت فرهنگی یکپارچه و یکدست نیست و بدین ترتیب، آموزش چندفرهنگی ضرورت پیدا می کند. پژوهش های مختلفی در ایران به بررسی کم و کیف آموزش چندفرهنگی در مدارس پرداخته اند و پژوهش حاضر به بررسی روش شناختی و محتوایی این پژوهش ها پرداخت تا نظریه زیربنایی آن ها را مشخص کند. این مقاله با استفاده از روش تحقیق فراتحلیل کیفی، 26 پژوهش انجام شده در ایران را بررسی توصیفی و ارزیابی کرد. یافته های این پژوهش نشان داد که نه تنها پژوهش درباره آموزش چندفرهنگی برای بسیاری از پژوهشگران ایرانی مقوله ای نسبتا جدید است، بلکه پژوهش های انجام گرفته دچار نارسایی های کمی و کیفی متعددی هستند که لازم است در پژوهش های بعدی جبران شود.
  کلیدواژگان: آموزش چندفرهنگی، برنامه درسی چندفرهنگی، مدرسه و فرهنگ
 • حسین عباسیان، آویشن رجبی فیروز آبادی صفحه 109
  هدف این پژوهش بررسی نقش مولفه های رفتار شهروند سازمانی گروهی در اثربخشی مدارس ابتدایی دخترانه تهران می باشد. در این پژوهش از روش پژوهش توصیفی( همبستگی ) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی معلمان مدارس ابتدایی دخترانه منطقه 2 شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 می باشد. از طریق جدول نمونه گیری حجم نمونه 395 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه ها بین آنها توزیع گردید. ابزار این پژوهش پرسشنامه اثربخشی پارسونز(1967) و پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی گروهی ویگوداگادوت و همکاران(2007) است. برای محاسبه پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از تحلیل همبستگی پیرسون و برای تبیین واریانس از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته ها نشان داد بین رفتار شهروند گروهی و اثربخشی مدرسه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین متغیر رفتار شهروند سازمانی گروهی به میزان 7/52 درصداز واریانس اثربخشی مدرسه را تبیین می نماید.
  کلیدواژگان: رفتار شهروند سازمانی، رفتار شهروند سازمانی گروهی، اثربخشی مدرسه
 • سیروس قنبری، بهرام محمدی صفحه 123
  هدف از انجام این پژوهش شناسایی صلاحیت های حرفه ای به منظور ارائه الگوی توسعه حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه استان کردستان در سال تحصیلی 95-94 بوده است. رویکرد پژوهش کیفی و روش نظریه برخاسته از داه ها (طرح سیستماتیک) در این پژوهش ملاک عمل بوده است. جامعه آماری شامل تمامی مدیران مدارس دوره متوسطه استان کردستان بوده است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند تا جایی ادامه یافت که پژوهشگر با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 40 نفر از اعضای نمونه به اشباع نظری رسید. با استفاده از نتایج حاصل از بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش و تجزیه و تحلیل محتوای مصاحبه های انجام گرفته، شاخص های اولیه توسعه حرفه ای مدیران مدارس شناسایی شده و طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی مدل توسعه حرفه ای مدیران مدارس در پنج مقوله اصلی شرایط علی، پدیده محوری(توسعه حرفه ای مدیران مدارس)، راهبردهای توسعه حرفه ای مدیران، شرایط واسطه ای و پیامدهای توسعه حرفه ای مدیران گنجانده شده است.
  کلیدواژگان: صلاحیت های حرفه ای، توسعه حرفه ای، مدیران مدارس دوره متوسطه
 • ناصر شیربگی، جمال سلیمی، نسرین آزاد بخت صفحه 145
  هدف از اجرای پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت کیفیت از دیدگاه ذی نفعان مدرسه (مدیران مدارس، معلمان، دانش آموزان و والدین) براساس شاخصه های مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس متوسطه بود. پژوهش با رویکرد کمی و راهبرد تحقیقی ارزیابی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی ذی نفعان مدارس متوسطه شهر کوهدشت بود. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد. با بهره گیری از فرمول کوکران حجم نمونه ای متشکل از 340 نفر (184 نفر زن و 156 نفر مرد) به دست آمد. از این تعداد 110 نفر معلم، 28 نفر مدیر، 115 نفر دانش آموز و 87 نفر از والدین بودند. جهت جمع آوری داده ها از چک لیست ارزیابی کیفیت بارلوسکی و لاتون (1995) استفاده شد که شامل10 مولفه و 95 گویه بود. روش تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی و ضریب آلفای کرانباخ برای آزمون پایایی پرسش نامه به کار رفت. به منظور مقایسه دیدگاه مدیران، معلمان، دانش آموزان و والدین در مورد وضعیت کیفیت از آزمون های t، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون های تعقیبی استفاده شد. نتایج نشان داد وضعیت کیفیت در مدارس شهر کوهدشت براساس شاخصه های مکف از دیدگاه مدیران و معلمان در این زمینه خوب و از دیدگاه دانش آموزان و والدین ضعیف است. بین دیدگاه ذی نفعان مدرسه تفاوت معناداری وجود داشت. معلمان و مدیران در مقایسه با دانش آموزان، مدیران در مقایسه با معلمان و نهایتا هم معلمان و هم مدیران در مقایسه با والدین، ارزیابی مثبت تری از وضعیت کیفیت براساس شاخصه های مکف در مدارس داشته اند.
  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت فراگیر، کیفیت، ذی نفعان مدرسه، مکف
 • جعفر بهادری خسروشاهی، رامین حبیبی کلیبر صفحه 165
  هدف پژوهش حاضر رابطه چابکی سازمانی، عزت نفس سازمانی و روحیه با رضایت شغلی مدیران مدارس راهنمایی دخترانه دولتی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق تمامی مدیران مدارس راهنمایی دخترانه دولتی شهر تبریز در سال 1396-1395 بودند که بر اساس گزارش اداره آموزش و پرورش، تعداد آن ها 126 نفر می باشد. برای انتخاب نمونه آماری مدیران از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و 95 نفر مدیر بر اساس جدول مورگان انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رضایت شغلی میناسوتا، روحیه مدیران میرکمالی، عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران و چابکی سازمانی اسپایدرز استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین روحیه مدیران، عزت نفس سازمانی و چابکی سازمانی با رضایت شغلی مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین متغیرهای عزت نفس سازمانی، چابکی سازمانی و روحیه مدیران قادرند تغییرات متغیر ملاک رضایت از شغل را در مدیران پیش بینی کنند. بنابراین می توان در کنار فراهم ساختن امکانات و تامین نیازهای به جای مدیران، با آموزش و افزایش عزت نفس، چابکی و روحیه مدیران، رضایت شغلی آنان را افزایش داد.
  کلیدواژگان: چابکی سازمانی، عزت نفس سازمانی، روحیه، رضایت شغلی، مدیران مدارس
|
 • Mahdi Mohammadi, Jafar Jahani, Maryam Shafiee Sarvestani, Meisam Latifi, Tayebeh Verdi Alaei Page 1
  The goal of this research was to design the pattern of osveh educational leader in education and training system and to assess Tehran school administrators based on this pattern. The methodology of the research was a mixed sequential exploratory of the instrument developing type using multiple case study in which the potential participants involve three groups of exemplary school leaders, Tehran seminary leaders, and school administrative and educational staff (focus groups) selected through purposive sampling and criteria techniques based on theoretical saturation of the research participants. Themes related to the exemplary educational leader were extracted as 89 basic themes (primary), 5 organizer themes (principal) and one pervasive theme, from in-depth semi-structured interviews with the participants and investigating Islamic documents, such as Quran and Nahjolbalaqa, and were designed as the network of osveh educational leader themes.osveh educational leader themes.
  Keywords: Education, training, educational leader, osveh, Islamic-Iranian Model
 • Sayed Mohammad Mirkamali, Unes Romiani, Marzieh Abdolvahabi Page 23
  The aim of this study is explain Knowledge and attitudes of Principals toward Change management in their creativity in schools. The research method is Descriptive –correlation that conducted through a survey and structural equation modeling. Statistical population included all of educational managers of Khoram Abad (353) and is select 184 of them using Simple random sampling as Statistical sample. In order to collect data, a standard questionnaire of organizational creativity (reliability: .92) and two researcher made questionnaire of Knowledge and attitude toward change management (reliability: 87) is used. In this study for Analysis of data is used SPSS and Lisrel. The results show that Change management knowledge and Attitude about it respectively with path coefficient (γ= .38) and (γ= .25) has a significant role in organizational creativity and are suitable Predictions for creative or non-creative of managers. Educational managers had a favorable attitude in the field of change management but their knowledge in the field of change management in schools and educational environments is not enough. It was also found that managers in every three fields of creativity (cognition, motivation and personality traits) have possessed favorable organizational creativity.
  Keywords: change management, knowledge, attitude to change management, organizational creativity, educational managers
 • Ghasem Salimi, Mehdi Mohammadi, Tanaz Hosayni Page 45
  The purpose of the study was to to investigate the relationship between emotional intelligence; organizational learning and job performance among educational managers. The study used the descriptive (correlation) method of data collection. A number of 185 managers were selected using proportional stratified sampling and finally 133 questionnaires were completed. Three instruments emotional intelligence questionnaire, organizational learning questionnaire, job performance questionnaire was used to collect data. The hypotheses were tested using Pearson correlation and Structural Equation Modeling by SPSS 16 and LISREL 8.54. The results indicated that emotional intelligence, organizational learning and job performance had significant positive with each other. Emotional intelligence of managers was significant positive an anticipation of organizational learning. Also emotional intelligence of managers was significant positive anticipation of job performance. But emotional intelligence and job performance have an indirect relationship. It means that organizational learning plays intermediate role in relation to emotional intelligence and job performance.
  Keywords: Emotional Intelligence, Organizational Learning, Job Performance
 • Fahimeh Kourdfirouzjaie, Hasan Reza Zynabadi, Hamidreza Arasteh, Bizhan Abdollahi Page 69
  The main objective of this study is to identify the main dimensions and indicators of teachers` organizational silence behavior. For this purpose, descriptive phenomenology was applied as a qualitative research method. To deeply investigate the issue, documentary research method, literature review as well as semi-structured interviews were applied. Participants in this study include 21 teachers having more than 15 years of experience and expert heads of educational departments, school managers and supervisors in the field of education, that were selected using purposive and snowball sampling methods to reach to theoretical saturation. To verify the findings, members` survey and review method was used. Reliability method of agreement between two encoders (intersubjective agreement) is also applied. The analyze data, inductive content analysis method was applied using encoding in three levels: open, axial and elected. the findings show that the teachers` organizational silence behavior was identified including 18 indicators in five main dimensions of Acquiescence Silence, Defensive Silence, Relational Silence, Tradesman- Silence and Silent Voice. This Research can be a useful base for making an indigenous questionnaire for measuring teachers` organizational silence for the researchers and students of related fields.
  Keywords: Dimensions of Silence, Silence Behavior, Organizational Silence, Teachers
 • Shirko Mohammadi, Sayed Ali Naghi Kamal, Mohammad Kazemi, Javad Porkarimi Page 87
  Todays, education is seen as cultural issues which learners receive and interpret educational materials through their cultures. Considering that the learners may be belonging to different cultural groups, therefore, the culture is not unique and integrated issue. Therefore, multicultural education is necessary. In spite of different researches in Iran have been concentrated on multicultural education but there isn’t any comprehensive reviews and Meta studies about that researches. The aim of the current research was to image structural, methodological and contextual orientations of multicultural research in the school context in Iran. To achieve the aim, qualitative meta- analysis was conducted and a total of 26 researches were evaluated. The findings showed that not only multicultural education is relatively new issue for many of the researchers but the multi-cultural researches have deficiencies quantitatively and qualitatively. The limited contribution of the writers which are belonging to cultural minorities in multi- cultural researches; the limited contribution of qualitative researches in these area and finally, extensive concentration on the reflection multi- cultural education components and neglecting other issues are the most problematic issues.
  Keywords: Multi-cultural education management, multi-cultural curriculum, school, culture
 • Hossein Abbasian, Avishan Rajabi Firozabadi Page 109
  The aim of this study was to investigate the role of group organizational citizenship behavior on effectiveness of the girl's primary schools in Tehran. To carry out this study, descriptive study (correlation) is used. The population of this research consisted of primary school teachers in 2 district of Tehran in the academic year 94-93. Optimized sample through the sampling volume was determined that 395 teachers were chosen randomly distributed between them. In this study, two main research tool is a questionnaire effectiveness questionnaire Parsons (1967) and group organizational citizenship behavior Vigoda-Gadot et al (2007). To calculate and determine the reliability of Cronbach's alpha coefficient was used. Pearson correlation analysis to examine the relationship between the study variables and the dependent variable variance for multiple regression analysis were used. Results showed a significant positive correlation between the group organizational citizenship behavior and school effectiveness there. As well as group organizational citizenship behavior would explain the 52/7% of the variance in school effectiveness.
  Keywords: Organizational citizenship behavior, Group Organizational citizenship behavior, School Effectiveness
 • Siroos Ghanbari, Bahram Mohammadi Page 123
  The aim of this study is to identify of professional qualifications for Presentation of professional development model of high school Administrators in Kurdistan province at 2015-2016 academic years. The approach of this research was qualitative approach and research method was Grounded Theory (systematic plan). The population of this study was consisted of all secondary school Administrators in Kurdistan province. Purposeful sampling continued until the researcher reached theoretical saturation using semi-structured interviews with 40 members of the sample reached. With Using the results of the investigation and theoretical research and content analysis conducted interviews, Basic indicators of professional development of school administrators identify and included in three stages including: open coding, axial coding and selective coding professional development model of school administrators and in five main categories causal conditions, the central phenomenon (the professional development of school Administrators), professional development strategies managers, intermediate conditions and consequences of the development professional of school administrators.
  Keywords: professional competency, professional development Model, high school administrator
 • Naser Shirbagi, Jamal Salimi, Nasrin Azadbakht Page 145
  The purpose of this study is to assessment of quality status in high schools from the view of at school community members (principals, teachers, students and parents) based on scale of Total Quality management. The approach of study is quantitative and it’s based on Evaluation research method. Sampling group in this study consist of all members of school community members at high school in Kuhdasht city and sample approach is random- classification to determine number of sample we use Morgan table that total number of sample is 340 in this number 110 teacher and 28 Principals and 115 students and 87 parents. To collect data and control of quality of checklist self-assessment of Barlosky and Lawton (1995) was used. That result show level of quality in high schools. The on way variance was used to result of school community members in this field. That result show that teacher and manager attitude was acceptable and students and parent's attitude is not. At lost there was a meaningful difference between school community members. Teachers and managers in comparison to students and manager in comparison to teacher and finally both teachers and managers have positive assessment of quality according to scales in schools.
  Keywords: Total Quality Management, quality, School community, stockholders, TQM
 • Jafar Bahadori Khosroshhi, Ramin Habibi Page 165
  The aim of the present study was the relationship between organization agility, self-esteem organization and morale and job satisfaction, principal's secondary schools for government girls. The study was descriptive and correlation. The population of this research all girls secondary school principals were of Tabriz in 2016-2017, according to the Department of Education, 126 of them are. To select sample of managers and 95 managers were randomly selected and evaluated according to Morgan. To collect the data, Minnesota job satisfaction, morale managers Mirkamali, self-esteem-organization Pierce and et al and organization agility Spitzer was used. To analyze the data, descriptive statistics, and correlation and regression analysis were used. The results showed that there is a significant positive relationship between job satisfaction and morale managers, self-esteem-organization and organization agility. Meanwhile, self-esteem-organization and organization agility capable of criterion variables predict job satisfaction in managers. Therefore, in addition to providing facilities to accommodate the needs of managers, training and increased self-esteem, organization agility, morale managers increased their job satisfaction.
  Keywords: organization agility, self-esteem organization, morale, job satisfaction, Prinsipals