فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیده صدیقه موسوی کیا، ذوالفقار آبیار *، سعید احمدی نصرآباد سفلی، نرگس زمانی صفحات 67-75
  مقدمه
  سندرم پیش از قاعدگی مجموعه ای بزرگ از علائم جسمی، روحی و هیجانی است که در راس آن افسردگی، اضطراب و رفتارهای پرخاشگرانه قرار دارند. لذا این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مهارت مدیریت خشم بر این علایم در دختران کلاس هفتم مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در یک بررسی تک موردی آزمایشی از نوع خط پایه چندگانه، فرایند درمان بر روی چهار دختر نوجوان کلاس هفتم و هشتم به صورت پیش از مداخله، حین مداخله و پس از مداخله انجام گرفت. داده های به دست آمده با استفاده از مقیاس واحدهای ذهنی ناراحتی (SUDs، 1996)، پرسشنامه ویرایش دوم افسردگی (BDI-II، 2008)، پرسشنامه اضطراب بک (BAI، 1992) و مقیاس تکانشگری بارت (BIS، 1994) ارزیابی شدند، برای عینی سازی میزان بهبودی از فرمول درصد بهبودی استفاده شد. AO نمره پرسشنامه مورد سنجش در خط پایه، A1 نمره همان پرسشنامه در جلسه آخر و DA% میزان تغییرات آن است.
  یافته ها
  نتایج ما نشان داد آموزش مهارت مدیریت خشم منجر به بهبودی آزمودنی ها در واحدهای ذهنی ناراحتی در هر 4 آزمودنی تا حد 50% می گردد. در متغیر نمره افسردگی، آزمودنی اول پایین تر از بقیه بود و میزان بهبودی کلی در آزمودنی ها 43% بود. در متغیر اضطراب، در آزمودنی های دوم، سوم و چهارم به ترتیب از بیشترین تا کمترین تاثیر بهبودی دیده شد. اثربخشی مدیریت خشم در آزمودنی اول معنادار نبود. اما در متغیر تکانشگری نیز در هر 4 آزمودنی اثربخشی معنادار دیده شد.
  نتیجه گیری
  هرچند که این مطالعه فاقد گروه کنترل بود، اما یافته های پژوهش حاضر دلالت بر تعمیم پذیری بالای یافته های مربوط به رفتارهای مخاطره آمیز داشت. در نهایت می توان گفت که آموزش مهارت های زندگی، روش درمانی موثری بوده، اما برای بررسی بیشتر اثربخشی آن، مطالعات ارزیابی کنترل شده در جهت رسیدن به نتیجه قطعی لازم است.
  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، مدیریت خشم، رفتارهای مخاطره آمیز
 • مریم غلملو، مهوش جعفری * صفحات 77-85
  مقدمه
  ارگانوفسفره ها به عنوان عوامل اعصاب در چندین حمله شیمیایی علیه افراد نظامی و غیر نظامی ایرانی در جنگ ایران-عراق استفاده شد. پاراکسون از گروه ارگانوفسفره بوده که از طریق مهار کولین استراز و اختلال در سیستمهای آنتی اکسیدان بدن عمل می کنند. در این مطالعه اثر N – استیل سیستئین (NAC) در کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از پاراکسون در بافت های مغز و قلب بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، موش های صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل، گروه پاراکسون (0/7 mg/kg)، گروه NAC (mg/kg 160) و گروه پاراکسون-NAC. بعد از 24 ساعت، حیوانات بیهوش و بافت های مغز و قلب بسرعت جدا شد. سپس فعالیت آنزیم های کولین استراز (ChE)، سوپراکسیددیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT)، گلوتاتیون S- ترانسفراز (GST) و لاکتات دهیدروژناز (LDH) و غلظت های گلوتاتیون (GSH) و مالون دی آلدئید (MDA) از طریق روش های بیوشیمیایی تعیین شدند. در نهایت داده ها به روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شدند.
  یافته ها
  پاراکسون باعث افزایش فعالیت SOD (0/001 >P)، CAT (P<0/01) و GST (0/001 >P) و کاهش فعالیت ChE (0/05 >P) و غلطت GSH (0/05 >P) در مغز و قلب و همچنین سبب و کاهش فعالیت LDH (0/05 >P) و افزایش میزان MDA (0/01 >P) در مغز می گردد. همچنین تجویز NAC مانع تغییرات این پارامترها در هر دو بافت می شود.
  نتیجه گیری
  پاراکسون از طریق تولید رادیکال های آزاد و کاهش غلظت گلوتاتیون باعث القاء استرس اکسیداتیو در بافت مغز و قلب می شود. همچنین تجویز NAC به عنوان عامل آنتی اکسیدان از طریق سنتز گلوتاتیون و پاک سازی رادیکال های آزاد می تواند باعث کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از پاراکسون گردد.
  کلیدواژگان: پاراکسون، N-استیل سیستئین، استرس اکسیداتیو، مغز، قلب
 • علی کمال منش *، علیرضا ماردپور صفحات 87-98
  مقدمه
  هدف از این پژوهش بررسی میزان اختلال استرس پس از سانحه در بازماندگان جنگ تحمیلی می باشد.
  مواد و روش ها
  افراد نمونه از روش نمونه گیری شبکه ای (گلوله برفی) انتخاب و تعداد 412 نفر از این نمونه بر اساس شهرستانهای محل سکونت انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید سپس بر اساس نقطه برش پرسشنامه کلیه افراد بالای نقطه برش انتخاب و از آنان مصاحبه به عمل آمد. سوالات پژوهشی هر کدام یک به یک تجزیه و تحلیل و نتایج آن تفسیر شد. همچنین میزان اختلال در بازماندگان و ارتباط آن با شغل و تحصیلات افراد از طریق رتبه بندی بر حسب امتیازات شاخص استرس پس از سانحه با استفاده از آزمون T بدست آمده و داده ها با استفاده از آزمون ANOVA تحلیل شدند.
  یافته ها
  طبق نتایج، در افراد جانباز 51 درصد اختلال استرس پس از سانحه در میزان متوسط، در ایثارگران 9/69 درصد اختلال استرس پس از سانحه در میزان خفیف و در افراد آزاده 1/79درصد اختلال استرس پس از سانحه در میزان متوسط وجود دارد. بین میزان اختلال استرس پس از سانحه و شغل رابطه مثبت و معنی داری بدست نیامد. همچنین بین میزان اختلال استرس پس از سانحه و تحصیلات نیز ارتباط مثبت و معنی داری دیده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد میزان اختلال استرس پس از سانحه در افراد آزاده و جانباز بیش تر از بقیه بوده و بین این اختلال و شغل و میزان تحصیلات رابطه ای دیده نمی شود.
  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از سانحه، جانباز، رزمنده، ایثارگر
 • قباد رمضانی *، عادل محمدی، جمال سلیمی، حمید تبیانیان صفحات 99-107
  مقدمه
  اخلاق حرفه ای به عنوان شاخه ای از دانش اخلاق به بررسی تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسائل اخلاقی آن می پردازد و درصدد ارائه شیوه ها و دستورالعمل هایی است که این تکالیف را برای افراد و گروه های حرفه ای مشخص نماید. از طرفی دومین پشتوانه سلامت اداری در دانشگاه ها، اخلاق حرفه ای است. هدف این پژوهش بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و سلامت اداری در بین کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی بود.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و برحسب هدف از نوع کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی نفر بودند. در جمع آوری داده ها از جامعه آماری از روش سرشماری کامل استفاده گردید. ابزار مطالعه پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی آن بوسیله آزمون آلفای کرونباخ 86/0 تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که سلامت اداری با برخی مولفه های اخلاق حرفه ای شامل مسولیت پذیری، صداقت و وفاداری به عهد، احترام به ارزش های اجتماعی و عدالت و انصاف ارتباط معناداری دارد. اما با برخی دیگر از مولفه ها (برتری جویی و رقابت طلبی، احترام و تکریم دیگران و...) ارتباط معناداری در این مطالعه نداشت.
  نتیجه گیری
  اخلاق حرفه ای، یک فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن محقق کردن این امر است که در سازمان چه ارزش هایی را چه موقع باید حفظ و اشاعه نمود. اخلاق کارکنان اگر هدایت شود می تواند فرصت های مهمی را برای تحقق سلامت اداری هر سازمانی فراهم نماید.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، سلامت اداری، کادوزیر
 • نرگس زمانی *، عباس کبودی صفحات 109-115
  مقدمه
  سبک یادگیری VARK شامل سبک های دیداری، شنیداری، خواندنی و نوشتنی و سبک عملکردی یا جنبشی- حرکتی (با یادگیری از طریق لمس کردن، شنیدن، بوییدن، چشیدن و دیدن) است. هدف از مطالعه حاضر تعیین سبک های یادگیری دانشجویان سال اول پزشکی و بررسی ارتباط بین آنها بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه ی توصیفی مقطعی است که طی آن 80 نفر از دانشجویان پزشکی دختر دانشگاه علوم پزشکی به روش در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری دیداری/شنیداری/خواندن-نوشتن/عملکردی (VARK) جمع آوری شده و به کمک نرم افزار 16 SPSSبه روش توصیفی و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و P≤0.05 ملاک معنادار بودن در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در مجموع 5/47% دانشجویان مورد مطالعه فقط از یک سبک یادگیری و مابقی دانشجویان از دو، سه یا چهار سبک یادگیری استفاده می کردند. سبک غالب یادگیری در نمونه ها به ترتیب عبارت بود از روش های یادگیری از طریق شنیداری(5/62%)، خواندن-نوشتن(2/61%)، جنبشی-حرکتی(8/48%) و دیداری(8/33%) بود. ارتباط معنی داری بین استفاده از سبک خواندن-نوشتن و معدل دیپلم دانشجو وجود داشت (4/1-1/. 095%CI، 02/0>P). همچنین بین تحصیلات پدر و مادر با استفاده دانشجویان از سبک خواندن-نوشتن ارتباط معنی داری وجود داشت (به ترتیب برای پدر و مادر01/0P<، 03/0P<).
  نتیجه گیری
  بر اساس آنکه سبک غالب یادگیری در دانشجویان مورد مطالعه به ترتیب شنیداری، خواندن-نوشتن، جنبشی-حرکتی و دیداری بود، انتخاب روش تدریس و یاددهی به فراگیران متناسب با سبک یادگیری آنان می تواند در پیشرفت تحصیلی آنها تاثیرگذار باشد.
  کلیدواژگان: وارک، سبک های یادگیری، دانشجوی پزشکی
 • طاهره ابراهیمیان، اعظم صالحی مبارکه، فرزانه رجالیان *، علیرضا جباری صفحات 117-123
  مقدمه
  مدل کانو تکنیکی مناسب در طبقه بندی نیاز می باشد که می تواند مبنای اتخاذ راهبردهای استراتژیک ارتقای کیفیت باشد که با مدل سروکوال قابل سنجش است. لذا در این مطالعه به تحلیل نوع نیاز و ادراک بیماران از کیفیت کنونی و مورد انتظار خدمات پرستاری در راستای تحلیل روش ها و کانون های راهبردی ارتقای کیفیت پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد که به صورت مقطعی انجام گرفت. تعداد نمونه 196 مورد و نحوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات پرستاری سروکوال و تعیین نیاز کانو بود. داده ها با استفاده از آزمون های آنوا، تی تست و پیرسون تحلیل شدند.
  یافته ها
  برخورداری از دانش و علم کافی، جدید و نوآور بودن نحوه ارائه خدمات و آراستگی پرستاران، نیازهای جذاب در تقسیم بندی نیازها به روش کانو بوده اند و سایر مولفه ها نیاز ضروری محسوب می شود. میانگین وضعیت مورد انتظار بیماران به طور معنی داری در ابعاد جذاب (17/3) کمتر از ضروری (98/3) بوده است (006/0P=). بیشترین شکاف، در ابعاد پنج گانه کیفیت مربوط به پاسخگویی (70/0) و کمترین شکاف مربوط به ملموسات (22/0) بوده است.
  نتیجه گیری
  اجرای راهبردهای ارتقا کیفیت خدمات پرستاری، با اولویت بندی مولفه های کیفیت مبتنی بر نیاز، می تواند اثربخشی بیشتری به همراه داشته باشد. قابلیت تضمین خدمات که از جمله نیازهای ضروری بوده نیازمند توجه بیشتر است که در این راستا بالا بردن سطح مهارت های ارتباطی پرستاران ضرورت بسیار دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت، خدمات پرستاری، مدل کانو، مدل ارزیابی کیفیت سروکوال
 • اسفندیار آزاد مرزآبادی، یوسف اعظمی * صفحات 125-132
  مقدمه
  مدل ها و پژوهش هایی که تاکنون در حوزه استرس و بررسی مبانی آن ارائه شده است بیشتر به بررسی مبانی فیزیولوژیکی و روانشناختی استرس پرداخته اند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی مبانی استرس و تنیدگی از دیدگاه قرآن کریم و احادیث انجام شد.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش براساس چارچوب حاکم، از نوع روش کیفی است که از روش تحلیل محتوای عرفی آیات قرآن و احادیث استفاده شده است. منابع تحلیل در این پژوهش قرآن کریم، میزان الحکمه، اصول کافی و تفسیر موضوعی قرآن کریم اثر جوادی آملی بود. سپس کلید واژه های معادل استرس به زبان عربی در منابع اسلامی (شامل انذر، الیم، کبد، نضطر، الباساء، المحن، خشی، معصیه، حزن، ضنکا، الضر، ضراء، الاسف، الحزن، مغموم، مشفق)، مشخص شدند. در مرحله بعد، از طریق کدگذاری باز هریک از واحدهای تحلیل، اطلاعات وارد برگه های کدگذاری شدند، و از طریق مصاحبه و تهیه پنل مشخص براساس مقوله های استخراج شده از منابع ، به 20 نفر از متخصصان و روانشناسان آشنا به منابع دینی مراجعه شد، و از آنها در زمینه طبقه بندی عبارت ها در مقوله های مشخص و همچنین اولویت بندی مقوله ها، نظر خواسته شد. سپس برای دستیابی به پایایی بین کدگذاران پس از تعریف روشنی از مقوله ها و آموزش 3 نفر از متخصصان برای کدگذاری مقوله ها، میزان توافق (پایایی) بین کدگذاران 76 درصد برآورد شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که شاخص هایی چون رنج و سختی؛ نفاق؛ عدم اطاعت و سرپیچی از دستورات خداوند؛ ظلم و ستم؛ سستی ایمان و اراده؛ غافل شدن از روز قیامت؛ شرک به خدا و کفر ورزیدن؛ پایمال کردن حقوق دیگران؛ بلا و گرفتاری به عنوان وسیله آزمایش و امتحان الهی؛ ترس و حب نسبت به خدا؛ مقام و منزلت بالا و عمل به عهد خدا؛ ترس از گناه؛ عدم تبعیت از امام زمان (عج)؛ حسابرسی و رسیدگی به اعمال؛ به فکر آخرت بودن؛ دیدگاه و نگرش فرد نسبت به مسائل و امور دنیوی؛ وفور نعمت؛ پیروی از هوا و هوس و لذات نفسانی و رباخواری به عنوان مبانی استرس در قرآن و احادیث بیان شده است.
  نتیجه گیری
  شناخت مبانی استرس از دیدگاه منابع دینی می تواند مبنایی برای شناخت و تدوین مدل بومی مدیریت استرس و راه های مقابله با استرس ارائه نماید.
  کلیدواژگان: مبانی استرس، قرآن، احادیث اسلامی
 • مهدی ابراهیم نیا *، علی فرزانه، محمد جواد احمدی زاده، عباس عبادی، احمد عامریون، شهرام توفیقی، علی ایوبیان صفحات 133-142
  مقدمه
  ادغام یکی از انواع تغییرات ساختاری است که با هدف تمرکز تصمیم گیری، صرفه جویی در منابع و افزایش بهره وری انجام می شود. آسیب شناسی بعنوان مقدمه تحول و بازسازی سازمان، فرآیندی نظام مند ازجمع آوری داده ها برای حل مشکلات، چالش ها و محدودیت های آن است. این تحقیق با هدف ارزیابی نتایج ادغام مجموعه آموزش پزشکی با ستاد نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی در یک سازمان بهداشتی درمانی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش کیفی در یک سازمان بهداشتی و درمانی انجام گرفته است. نمونه ها شامل 18 نفر از مدیران عالی و ارشد سازمان بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. داده های مصاحبه های نیمه ساختاریافته با روش تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار آماری MAXQDA10 آنالیز گردید. اعتبار آنالیز با ارزیابی بیرونی، ارزیابی مصاحبه گران و ارزیابی مشارکت کنندگان در سطح 85 درصد و پایایی آنالیز با روش کدگذاری مجدد در سطح 90 درصد تایید شد.
  یافته ها
  ادغام در چهار زمینه تمرکز، ماموریت، هماهنگی و اثربخشی دارای نقاط قوت و ضعف مختلفی بود. ادغام باعث کوچک شدن ساختار اداری و افزایش کارآیی شد، ولی نتوانست اثربخشی زیادی را کسب نماید. همچنین تداخل ستاد و صف باعث تضعیف آموزش پزشکی گردید به طوری که 67 درصد مدیران با این ادامه ادغام مخالف بودند.
  نتیجه گیری
  آسیب شناسی وضع موجود و تعیین هدف قبل از انجام ادغام ضروری بنظر می رسد.کسب نظرات مدیران بخش های مختلف سازمان به تحقق اهداف ادغام کمک خواهد کرد.
  کلیدواژگان: ادغام، آموزش پزشکی، ساختار سازمانی، آسیب شناسی
|
 • Seyede Sedighe Mousavi Kia, Zolfaghare Abyar *, Saeid Ahmadi Nasrabad Soflai, Narges Zamani Pages 67-75
  Introduction
  Premenstrual Syndrome is a complex of physical, mental and emotional symptoms headed by depression, anxiety and aggressive behaviors. Therefore, this study aimed to evaluate the effectiveness of anger management skills on the symptoms of premenstrual syndrome among the seventh grade girls.
  Materials And Methods
  In a single study tested a multiple baseline, the treatment processes were performed on four teen girls of seventh and eighth graders at before, during and after the intervention. The scale of intervention were mental distress (SUDs, 1966), depression Inventory second edition (BDI-II, 2008), Beck anxiety Inventory (BAI, 1992) and Barratt Impulsiveness scale (BIS, 1994). For objectifying of the rate of recovery; percent formula of improvement was applied. AO was the Questionnaire scores measured at baseline, A1 the same score in the last session and %DA is the rate of their change.
  Results
  Our results have shown that anger management skills training can improve subjective units of distress scale of life skills. About the variable of depression score, the first participant is lower than the rest and the overall improvement in the subjects was 43%. About anxiety scale, the greatest impact were seen in second, third and fourth subjects respectively. In first subject effectiveness of anger management was not statistically significant. But in impulsivity; all four subjects were showed significant effectiveness.
  Conclusion
  Although the current study lacked a control group, but the findings of this study indicated on the generalizability of these findings to risky behaviors. Finally, it seems that life skills training is an effective method, but to further evaluation of its effectiveness, more studies by control group are necessary.
  Keywords: Depression, Anxiety, Anger Management, Risky Behaviors
 • Maryam Gholamloo, Mahvash Jafari * Pages 77-85
  Introduction
  Organophosphate (OP) pesticide is used as chemical warfare nerve agents against both military and civilian population during the Iran–Iraq War. Paraoxon (POX) as an OP acts via the inhibition of cholinesterase and disturbance in body antioxidant systems. The aim of this study was to investigate the effect of N-acetyl cysteine (NAC) as an antioxidant against POX- induced oxidative stress in rat brain and heart.
  Materials And Methods
  In present experimental study, male Wistar rats were randomly divided into four groups including: control group (corn oil as POX solvent), POX group (0.7 mg/kg), NAC group (160 mg/kg), and NAC POX, all of which were given intraperitoneally. 24 hours after injection, animals were anesthetized by ether, and brain and heart tissues were quickly removed. After tissues hemogenation, cholinesterase (ChE), superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione S-transferase (GST) and lactate dehydrogenase (LDH) activities, as well as glutathione (GSH) and malondialdehyde (MDA) levels were determined by biochemical methods. Finally data were analyzed by one-way Anova.
  Results
  POX increased SOD (P
  Conclusion
  POX induces oxidative stress in brain and heart via free radical production, depleted GSH content. Administration of NAC as antioxidant decreases POX-induced oxidative stress by free radicals scavengering and also GSH synthesis stimulation.
  Keywords: Paraoxon, N-acetyl cysteine, Oxidative stress, Brain, Heart
 • Ali Kamalmanesh *, Alireza Maredpour Pages 87-98
  Introduction
  The aim of this study was to evaluate post-traumatic stress disorder in survivors of imposed war after 21 years.
  Materials And Methods
  By snowball sampling, A total of 412 subjects based on their cities were selected and received the questionnaires. Then all people above the cut-off point were chosen and were enrolled in this study. Each of answers were interpreted clearly. Also the rankings of disorder based on indicators of PTSD obtained values and its relation to job and education were evaluated using T test and ANOVA methods.
  Results
  Based on our results; PTSD between self-sacrificing were 51% in moderate level, between dedicators were 69.9% in low level and between nobles were 79.9% in moderate levels. There are no relationship between PTSD and job or education level in experimented subjects.
  Conclusion
  The results showed that the rate of PTSD in veterans and dedicators were higher than others and there are not any relation between it and job or education level.
  Keywords: Post-Traumatic Stress Disorder, Veterans, Fighter, Self-Sacrificing
 • Ghobad Ramezani *, Adel Mohammadi, Jamal Salami, Hamid Tebyanian Pages 99-107
  Introduction
  Professional ethics as a branch of ethic knowledge, evaluates the moral duties in any occupation and attempts to provide guidelines that specify the duties for individuals and professional groups. Also; the second indicator of health support in universities is the professional ethics. The aim of this study was to investigate the relationship between ethics and administrative integrity of workers office.
  Materials And Methods
  The current study was applied- descriptive. The samples were the staff of two University of Medical Sciences. The data collected by Full census method via a questionnaire which was designed by author (0.86 reliability was determined by Cronbach's alpha test). Finally; structural equation modeling was used to analyzing the data.
  Results
  Our results showed that professional ethics have relationship with some administrative health components (responsibility, honesty and loyalty to the covenant, respect for social values, Justice and fairness). But has no relation by some other components (for excellence and competitiveness, respect and reverence for others, etc).
  Conclusions
  Professional ethic is a rational thought process that aims to ascertain the fact that which values must preserve and promote by organization. If staff moral be guided can prepare important opportunities to achieve administrative health.
  Keywords: Professional ethics, Health Administrative, Kadouzer
 • Narges Zamani *, Abbas Kaboodi Pages 109-115
  Introduction
  VARK learning styles are included visual, listening, reading and writing and performance styles or movement (learning by touching, hearing, smelling, tasting and seeing) styles. The aim of this study was to determine student's learning styles preference and their relationships in Medical Sciences students.
  Materials And Methods
  This was a Cross-sectional study in which 80 students of Medical Sciences were evaluated. Data were collected using a standardized questionnaire of learning styles of hearing/ visual / read-write / performance (VARK) and by SPSS software via one-way Anova method were analyzed.
  Results
  a total of 47.5% of students prefers one style mode, and the rest were chosen two, three or four learning styles modes. Main learning styles were auditory learning method (62.5%), read-write method (61.2%), a movement-motor style (48.4%) and visual style (33.8%). There were statistically significant correlation between reading-writing style and diploma score (4 / 1-1 / 095% CI, 02/0> P) and between education level of parents with using reading-writing style in students (P
  Conclusion
  Based on the student's learning styles of listening, reading, writing, visual and motor- movement, the choice of appropriate teaching methods according to their preference learning styles, can improve their academic progression.
  Keywords: VARK, learning styles, medical students
 • Tahereh Ebrahimian, Azam Salehi Mobarake, Farzaneh Rejalian *, Alireza Jabbari Pages 117-123
  Introduction
  The Kano model is a proper technique for classification of needs that can be strategic guidelines for improve of nursing quality which measured by SERVQUAL model. So this study is analyzed the current and expected needs and perceptions of patients from quality of nursing care in line with the strategic focus of analysis methods and quality improvement.
  Materials And Methods
  This was a cross-sectional study by the sample size of 196 subjects which selected by stratified random method. Data collection tools was SERVQUAL questionnaire and Kano for determine the needs. Collected data were analyzed by ANOVA, T-test and Pierson statistical tests.
  Results
  Having enough and update knowledge, new and innovative way of nursing services and adornment nurses were attractive needs that are required by the method of Kano and other components are essential needs. Average of patient's expected situation in attractive dimensions (17.3) was significantly less than necessary need (98/3) (P-value = 0.006). The greatest gap of five quality components was responsibility (-0.7) and the smallest gap was in the Tangible (-0.22).
  Conclusion
  Applying strategies for improving the quality of nursing services, with priority-based quality component, can afford to achieve more effectiveness. Ability to Assurance of service was one of the essential need so required to more attention so it is necessary to raise the level of communication skills in nurses.
  Keywords: Quality, Nursing Care, Kano Model, SERVQUAL Quality Assessment Model
 • Esfandiar Azad Marzabadi, Yousef Aazami * Pages 125-132
  Introduction
  Models and research that has been so far presented in the field of stress and its Principles have more focus on of physiological and psychological factors. So this study aimed to investigate the basics of stress according to the Quran and Hadith informations.
  Materials And Methods
  The method of this study based on the prevailing framework is qualitative and qualitative analysis of the content of the Quran and Hadith were used. Sources of analysis were Holy Quran, Mizan Alhekmeh, Hadith Al-Kafi , Tafsier Maozoii of the Holy Quran due to Javadi Amoli. The key words of stress in Arabic in Islamic sources (include warn, painful, Dire, Liver, Alboads, adversity, fear, sin, sorrow, tax, purchase, regret, sadness, joyless, Abject) were identified. Then through open coding each of the units of analysis, import data were coded on sheets. Then, through interviews and providing panels, based on the categories extracted from the sources, meet 20 experts in psychology and also religious sources, and were asked to submit their comments. Then, for reliability between coders to achieve a clear definition of categories and after training three experts for coding categories, the agreement (reliability) between coders was estimated of 76 percent.
  Results
  Our date are showed that factors of hardship and tribulation, disunity, disobedience and defiance of the God; oppression; wavering faith and the will; neglect of Armageddon, Put partner for God and disbelieve; trampling on the rights of others; plight and caught up as a means of tests and examinations, fear and love of God; standing up and doing God's covenant, fear of guilt, disobedience of Imam Mahdi (AS); audit and investigation actions; to think about the next world; viewpoint and attitude towards worldly affairs; affluence; follow the whims and pleasures of the flesh and usury as bases of stress in the Quran and hadiths are expressed as stress stimulators.
  Conclusion
  Understanding the basics of stress from the perspective of religious resources can be the basis for identifying and developing local models for stress management and ways to deal with and diminishing stress.
  Keywords: Foundations of stress, the Holy Quran, the Islamic hadiths
 • Mehadi Ebrahim Nia *, Ali Farzaneh, Mohammad Javad Ahmadizadeh, Abbas Ebadi, Ahmad Amerioon, Shahram Tofighi, Ali Ayoobian Pages 133-142
  Introduction
  Integration is a type of structural change which is performed with the target of concentrating on decision-making, resource saving and outsourcing reduction. Organizational diagnosis, as an introduction to the development and reconstruction of an organization, is a systematic process of collecting data to solve its problems, challenges and restrictions. This study was conducted in order to evaluate the results of the integration of the medical health care system with higher staff in a healthcare organization.
  Materials And Methods
  This qualitative study was carried out in a healthcare organization. Samples consisted of 18 top and senior managers whom were purposefully selected. The qualitative data of the semi-structured interviews were analyzed with content analysis method using MAXQDA10 software. The validity of analysis was confirmed with external validity, participant’s assessment and evaluation of interviewers up to 85% and the reliability was confirmed by re-encoding up to 90%.
  Results
  Integration had various strengths and weaknesses in four fields of concentration, mission, coordination and effectiveness. It actually lead to shrink the administrative structure and increase efficiency, but at the same time failed to gain reasonable effectiveness. The integration of staff and line weakned medical education. About 67% of managers disagreed to continue the integration.
  Conclusion
  It is nessecery to carefully check the problems of the current situation and set goals before integrations. Receiving managers’ viewpoints in different parts of organizations would definitely help to achieve integration goals.
  Keywords: Integration, Medical education, Organizational structure, Diagnosis