فهرست مطالب

زیست شناسی جانوری تجربی - سال پنجم شماره 4 (پیاپی 20، بهار 1396)
 • سال پنجم شماره 4 (پیاپی 20، بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/23
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مقاله پژوهشی
 • بررسی ریخت شناسی و تبار زایی ستاره شکننده Ophiothrix sp. (Echinodermat: Ophiuroidea) بر اساس توالی ژنی سیتوکروم اکسیداز C زیر واحد I از خلیج چابهار (دریای عمان، ایران)
  صفحات 1-10
  ستاره های شکننده جنس Ophiothrix متعلق به خانواده Ophiotrichidae از گونه های رایج در مناطق بین جزرومدی و صخره های مرجانی مناطق گرمسیری می باشند. اعضای این جنس در خلیج چابهار از سواحل ایرانی شمال دریای عمان توزیع و پراکنش خوبی دارند. مارسانان جنس Ophiothrix از لحاظ ظاهری بیشترین شباهت را به جنس Macrophiothrix دارند و اغلب اوقات تفکیک آنها بر اساس شکل ظاهری شانبا مشکل مواجه می شود. بنابراین رده بندی و تاکسونومی دقیق آنها مستلزم هر دو روش ریخت شناسی و مولکولی در کنار هم می باشد. نمونه های ستاره شکننده از منطقه تیس واقع در خلیج چابهار به منظور بررسی ریخت شناسی و تبارزایی بر اساس توالی ناحیه ژنی COI جمع آوری گردید. توالی ژنی گونه ی ایران با 18 توالی دیگر از بانک ژن در ناحیه ژنی CO1 مقایسه شد. درخت شجره شناسی با استفاده از آنالیز حداکثر احتمال (Maximum Likelihood) ترسیم گردید. نتایج تحقیق نشان داد که گونه تحقیق حاضر از لحاظ ریخت شناسی دارای یک دیسک پنج لوبی و صفحات بازویی و شکمی به ترتیب دارای اشکال ذوزنقه ای و مستطیلی با پوشش کاملا گرانولی می باشد. همینطور نتایج بررسی مولکولی نشان داد که گونه Ophiothrix sp. با 49% بوت استرپ در کلاد جنس Ophiothrix پشتیبانی و رابطه تک نیایی را نشان می دهند. اگرچه به طور ضعیف حمایت می شود اما به نظر می رسد گونه ایرانی جدیدی در این جنس باشد که به دلیل کمبود مطالعات تاکنون ناشناخته باقی مانده است.
 • سید رضا پورربی* صفحات 11-20
  هدف این تحقیق، بررسی سیستماتیک گونه های خانواده آگامیده در استان آذربایجان شرقی است. برای این منظور چندین مکان تله گذاری به طور تصادفی در وضعیتهای متنوع زیستگاهی در سطح منطقه انتخاب شد. تعداد 100 نمونه از خانواده آگامیده که شامل پنج گونه Trapelus agilis، Trapelus persicus، Phrynocephalus scutellatus، Phrynocephalus persicus و Laudakia nupta از سه جنس مختلف در زیستگاه های مختلف منطقه جمع آوری گردید. بعد از گرفتن نمونه ها، مشخصات قابل تغییر، مکان نمونه گیری، تاریخ، رنگ چشم ها و مختصات بعضی از نقاط کلیدی ثبت گردید نمونه ها بر حسب اندازه و نوع با روش متداول و مناسب کشته و برای شناسائی به آزمایشگاه منتقل گردید. در آزمایشگاه، نمونه ها را با مواد فیکساتیو نظیر فرمالدئید فیکس کرده و بر اساس کلیدهای شناسائی معتبر مورد مطالعه قرار داده شد.
  کلیدواژگان: ایران، استان اذربایجان شرقی، سوسمارها، خانواده آگامیده
 • صفحات 21-27
  گلوکز یکی از مهم ترین منابع تامین کننده انرژی در بدن است. انتقال گلوکز به داخل سلول نمونه بسیار مهمی از انتشار تسهیل شده است که توسط پروتئین های ناقلی به نام انتقال دهنده های گلوکز Glucose transporter (GLUT) انجام می شود. از میان انتقال دهنده گلوکز، GLUT4و GLUT12 تنها انتقال دهنده های حساس به انسولین هستند که در پرندگان ژن GLUT4 حذف شده است. از طرف دیگر غلظت گلوکز در پرندگان عموما بالاتر از پستاندارن و در حدود mg/dl500-200 است. در این تحقیق تحمل گلوکز در سه شتر مرغ سه ماهه، جهت بررسی تاثیرات آن بر هموستاز گلوکز در فقدان GLUT4 انجام شد. نتایج نشان داد که برگشت گلوکز به میزان طبیعی مانند انسان یعنی بعد از حدود دو ساعت تقریبا به حالت اولیه برمی گردد. به طور خلاصه می توان چنین نتیجه گیری کرد که فقدان انتقال دهنده وابسته انسولین GLUT4 در هموستاز گلوکز شترمرغ نقش چندانی ندارد و این پرنده مانند پستانداران گلوکز اضافی را به سرعت از خون حذف می کند ولی همچنان میزان آن را حدود 5/2 برابر پستانداران نگه می دارند. بنابراین به نظر می رسد فقدان GLUT4 علت بالا نگه داشته شدن گلوکز خون پرندگان نباشد.
 • قاسم عسکری*، علی شعبانی، حمیدرضا رضایی صفحات 39-47
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های ماهی سنگ لیس در دو رودخانه بشار و کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از شش جایگاه ریزماهواره انجام گرفت. در این پژوهش از 56 قطعه ماهی سنگ لیس استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصله، متوسط شاخص Fst، 024/0 به دست آمد که نشان از تمایز ژنتیکی پایین بین جمعیت های مورد بررسی می باشد. تعداد الل مشاهده شده در محدوده 25- 7 و هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار به ترتیب در محدوده 000/1- 000/0 (میانگین 595/0) و 946/0- 767/0 (میانگین 855/0) به دست آمد که بیانگر این مطلب می باشد که جمعیت های مورد بررسی از غنای اللی و تنوع ژنتیکی درون جمعیتی قابل ملاحظه ای برخوردار می باشند، درحالی که آنالیز واریانس مولکولی تنوع ژنتیکی پایینی را بین جمعیت ها نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سنگ لیس، تنوع ژنتیکی، ریزماهواره، استان کهگیلویه و بویر احمد
 • محمد قنبری *، حسین وش، علی قنبری صفحات 49-58
  طیف سنجی جرمی یکی از تکنیک های بسیار قوی برای شناسایی مواد است. این تکنیک با تعیین دقیق جرم مواد باعث شناسایی آنها می شود. روش های یونیزاسیون نرم نقش کلیدی در ورود این تکنیک به عرصه زیست شناسی مولکولی و ساختاری داشته است، از آن برای شناسایی مولکول های زیستی استفاده شد. هدف اصلی و کلی این تحقیق معرفی اسپکترومتری جرمی به عنوان یک ابزار تحقیقاتی مهم در زیست شناسی مولکولی و همچنین معرفی کاربردهای مختلف این تکنیک و نیز ارائه چند مثال کاربردی در این حوزه می باشد. روش مورد بررسی در این مقاله از نوع کتابخانه ای، بوده و بر مبنای مقالات انجام شده در چند دهه گذشته صورت گرفته است. مقالات لاتین مرتبط با موضوع، مورد بررسی قرار گرفته به نتیجه گیری کلی از آنها پرداخته شده است. روش های طیف سنجی جرمی فرصت ویژه ای را برای آنالیز اختصاصی مولکولی فراهم کرده اند. این روش تحول بزرگی در شناسایی مولکول های زیستی به وجود آورده است. مولکول هایی مانند پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک، الیگوساکاریدها و لیپیدها که بیوپلی مرهای اصلی موجودات زنده هستند، توسط این روش شناسایی و آنالیز شده اند، به همین دلیل مطالعه فرایندهای مولکولی سلول با این روش امکان پذیر شده است. دقت و حساسیت بالای طیف سنجی جرمی باعث توسعه و پیشرفت رشته های جدیدی مانند ژنومیکس، پروتئومیکس، لیپیدومیکس و متابولومیکس شده است. طیف سنجی جرمی در زیست شناسی مولکولی کاربرد گسترده ای پیدا کرده و تحقیقات درزمینه پرتئومیکس با کمک طیف سنجی جرمی انجام می شود. این روش با شناسایی پروتئین ها و پپتیدها و نیز تعیین کمپلکس های مولکولی، نقش موثری در شناخت مکانیسم های عملکردی و مولکولی سلول داشته است.
  کلیدواژگان: پرتئومیکس، تشخیص، طیف سنجی جرمی، MALDI-TOF MS
 • بیگرد دهقان، اردشیر شیخ احمدی* صفحات 59-67
  این تحقیق با هدف ارزیابی تاثیر پودر سیر و سیاه دانه بر عملکرد، کیفیت تخم و فراسنجه های خونی در بلدرچین های تخم گذار انجام گرفت. به این منظور تعداد 160 قطعه بلدرچین در سن 11 هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار شامل گروه شاهد، گروه 3 درصد پودر سیر و گروه 2 درصد پودر سیاه دانه به مدت 1 ماه تغذیه شدند. نتایج نشان داد که تغذیه بلدرچین ها با جیره ی حاوی 3 درصد پودر سیر و یا 2 درصد پودر سیاه دانه در سن 11 تا 14 هفتگی اثر معنی دار بر تولید تخم، پارامترهای کیفی تخم (وزن تخم، وزن نسبی زرده، وزن نسبی سفیده و شاخص تخم)، وزن بدن، نطفه داری و فراسنجه های خونی نداشت (05/0P). افزودن پودر سیر باعث کاهش معنی دار مصرف خوراک بلدرچین ها در سن 14 هفتگی در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0>P). با توجه به نتایج فعلی استفاده از پودر سیر می تواند راهکاری مناسب برای بهبود کیفیت پوسته تخم باشد.
  کلیدواژگان: بلدرچین های تخمگذار، پودر سیر، سیاه دانه، فراسنجه های پلاسمایی، عملکرد
 • شاه نور عشقی*، احمد ایمانی، فرزانه نوری، ناصر آق صفحات 69-77
  هدف اصلی این آزمایش مطالعه اثرات جایگزینی جلبک های تک سلولی با محصولات جانبی کشاورزی بر رشد و بقا آرتمیا فرانسیسکانا می باشد. این مطالعه به صورت یک آزمایش فاکتوریل 4×2 و در قالب یک طرح کاملا تصادفی در 8 تیمار طرح ریزی شد. فاکتورها شامل نوع جیره غذایی (سبوس گندم، سبوس برنج، ترکیب سبوس گندم و سبوس برنج و جلبک دونالیلا سالینا) و سطح پروبیوتیک (صفر و 10 درصد جیره غذایی روزانه) بودند. تیمارهای آزمایشی در سه تکرار انجام شدند و آزمایش به مدت 17 روز به طول انجامید. در پایان آزمایش میزان رشد و بقا تیمارها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که طول کل آرتمیا در تیمار سبوس گندم و جلبک به همراه پروبیوتیک (03/0± 20/8 میلی متر) بالاترین میزان و تیمار سبوس گندم و سبوس برنج به همراه جلبک (03/0±76/6 میلی متر) دارای کمترین مقدار بود (05/0p<). از نظر بقا اثر آماری معنی داری بین تیمارها از نظر وجود یا عدم وجود پروبیوتیک مشاهده گردید. نوع جیره غذایی مورد استفاده نیز موجب افزایش بقا گردید، به طوری که تیمار سبوس برنج بیشترین درصد بقا (52/1±3/64) و تیمار جلبک کمترین درصد بقا (67/3±77/52) را داشتند (05/0p<)، با این وجود میان گروه های تغذیه شده با سبوس گندم و سبوس برنج اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (05/0 کلیدواژگان: آرتمیا فرانسیسکانا، پروییوتیک، رشد و بقا، محصولات فرعی کشاورزی
 • محمداکبری*، ایمان سوری نژاد، احمد قرایی، سیدعلی جوهری، ایرج عفت پناه صفحات 79-88
  ارزیابی تاثیر جاذب های غذایی تنها در روند رشد خلاصه نشده و جنبه های مختلف آن از جمله پارامترهای ترکیب شیمیایی بدن را نیز شامل می شود. این مطالعه به منظور بررسی اثرات جاذب غذایی بتائین در جیره غذایی بر روی شاخص های رشد، کارایی تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه در بچه ماهی سوف معمولی (Sander lucioperca; Linnaeus، 1785) در کارگاه تکثیر و پرورش ماهی شادروان یوسف پور (سیاهکل) انجام شد. 600 قطعه بچه ماهی سوف به 3 گروه 200 تایی تقسیم شدند و با جیره های غذایی شامل: غذای تجاری ماهی قزل آلای رنگین کمان (بیومار) (کنترل)، بیومار+1% بتائین و بیومار+2% بتائین به مدت 6 هفته و روزانه 7 وعده تغذیه شدند. فاکتورهای رشد و کارآیی تغذیه و ترکیب شیمایی بدن در طول دوره آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد که وزن نهایی، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و ضریب کارایی تغذیه ماهی سوف در تیمار بیومار+ 2% بتائین نسبت به سایر تیمارها اختلاف معنی داری داشت (05/0>P). همچنین تفاوت معنی داری نیز در پروتئین و چربی خام لاشه در میان تیمارها مشاهده گردید (05/0>P) به طوری که در انتهای دوره بیشترین میزان پروتئین بدن (78/0± 88/63 درصد ماده خشک) و کمترین میزان چربی بدن (14/0± 47/21درصد ماده خشک) در تیمار بیومار + 2% بتائین به دست آمد (05/0>P). میزان چربی در تیمار بیومار + 1% بتائین نیز کاهش یافت و با تیمار بیومار تغییر معنی داری را نشان داد (05/0>P). مطالعه و بررسی وزن نهایی، نرخ رشد ویژه و مقدار پروتئین و چربی لاشه در تیمارهای آزمایشی در این مطالعه نشان داد که استفاده از بتائین در سطح 2% در جیره غذایی ماهی سوف انگشت قد، موجب بهبود عملکرد رشد و ترکیب شیمیایی بدن در بچه ماهی سوف شده است.
  کلیدواژگان: ماهی سوف معمولی، بتائین، رشد، ترکیب شیمیایی بدن
 • امیر دهقانی*، رسول کرمیانی، نصرالله رستگار پویانی، سید مهدی بانان خجسته صفحات 89-98
  ارسباران یک منطقه کوهستانی با کوه های دارای شیب تند و جنگلی است که در شمال استان آذربایجان شرقی و در همسایگی کشور های جمهوری آذربایجان، ارمنستان و جنوب رود ارس، در محدوده ''40 °38 تا ''8 °39 شمالی و''39 °46 تا ''2 °47 شرقی واقع شده است. در طی مطالعه و نمونه برداری فون خزندگان منطقه ارسباران که از تیر ماه سال 90 تا تیر سال 92 انجام شد. مجموعا141 نمونه از 4 خانواده، 11 جنس و 12 گونه و زیر گونه سوسمار جمع آوری و شناسایی شد. که این نمونه ها شامل:Paralaudakia caucasia، Phrynocephalus persicus، Trapelus lessonae، Anguidae: Pseudopus apodus، Lacertidae: Darevskia raddeii، Iranolacerta brandtii، Eremias strauchi، Lacerta media، Lacerta strigata، Ophisops elegans and Scincidae: Eumeces schneideri، Ablepharus bivittatus
  که در بین اینها خانواده لاسرتیده با 6 گونه بالاترین تنوع را نشان می دهد و گونه Darevskia raddeii بیشترین پراکنش را دارد. در این مطالعه گونه Lacerta strigata برای اولین بار از 30 کیلومتری شمال شهر کلیبر، واقع در منطقه ارسباران گزارش شد.
  کلیدواژگان: خزندگان، ارسباران، آذربایجانشرقی، ایران
 • سهیلا دلاوری، رضا طاعتی*، حمید عبدالله پور بی ریا صفحات 99-108
  این تحقیق جهت ارزیابی چهار جیره غذایی رایج در بازار ایران بر رشد و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی فیل ماهیان (Huso huso) در زمستان 1393 اجرا شد. تعداد 80 قطعه فیل ماهی پرورشی با میانگین وزنی 29/134 ± 48/4063 گرم بطور تصادفی به 8 حوضچه بتنی دایره ای با تراکم 10 عدد ماهی معرفی شدند. ماهیان به مدت یک هفته با شرایط جدید پرورشی سازگاری پیدا کردند. فیل ماهیان با چهار جیره بهدانه، بیومار، فرادانه و اسکرتینگ با 2 تکرار (طرح کاملا تصادفی) تغذیه شدند. نتایج نشان داد که بیشترین وزن نهایی، درصد افزایش وزن بدن، میانگین رشد روزانه، شاخص رشد ویژه، ضریب چاقی، ضریب کارایی پروتئین و کمترین ضریب تبدیل غذایی و شاخص قیمت در تیمار فرادانه مشاهده شدند که اختلاف معنی داری با تیمار بهدانه داشتند (05/0>P). ماهیان تغذیه کرده از هر چهار جیره اختلاف معنی داری را در گلوکز خون نشان ندادند (05/0P). تیمارهای بهدانه و بیومار بیشترین (05/0>P) میزان پروتئین کل را به خود اختصاص دادند که با تیمار فرادانه اختلاف معنی دار نشان دادند. بیشترین میزان آلبومین در تیمارهای بهدانه، بیومار و اسکرتینگ رویت شد که با تیمار فرادانه اختلاف معنی دار آماری داشتند (05/0>P). تیمار بهدانه دارای بالاترین (05/0>P) سطح آنزیم های کبدی بود. براساس نتایج مذکور می توان اظهار نمود که تیمار فرادانه می تواند نقش مهمی را در افزایش عملکرد رشد و کارایی تغذیه و نیز بهبود برخی از شاخص های بیوشیمیایی فیل ماهیان پرورشی ایفا نماید.
  کلیدواژگان: فیل ماهیان، (Huso huso)، جیره غذایی، عملکرد رشد، شاخص های بیوشیمیایی
 • مریم سادات هاشمی، امید طبیعی* صفحات 109-116
  هدف از مطالعه حاضر بررسی سطح آگاهی و تمایل مردم در ارتباط با حمایت از گونه آسیب پذیر هوبره (Chlamydotis undulata (Jacquin، 1784)) به منظور بهره گیری از یک رویکرد حفاظتی،در بهبود مدیریت و حفاظت از این گونه بوده است. در یک مطالعه توصیفی- تحلیلی، تعداد 600 نفر از مردم استان فارس به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای شامل سوالاتی درزمینه مشخصات جمعیت شناسی، آگاهی و تمایل در موردحمایت از گونه آسیب پذیر هوبره بود. اعتبار پرسشنامه قبل از انجام مطالعه تعیین شد (83/0). با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 21 و با بهره گیری از آمار توصیفی و آزمون های کای دو (X2)، من-ویتنی و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل داده ها انجام پذیرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که45/69 درصد از افراد، دارای آگاهی ضعیف در مورد شناخت از هوبره بودند، درحالی که 3/43 درصد دارای عملکرد ضعیف در حمایت از حفاظت از این گونه هستند. همچنین نتایج نشان داد، بین جنسیت و آگاهی و همچنین گروه سنی و آگاهی، ارتباط معنی داری ازنظر آماری وجود دارد (05/0P<). هرچند بیشترین میزان آگاهی مربوط به افراد با سطح تحصیلات دانشگاهی بود؛ اما بین عملکرد حمایتی و سطح تحصیلات، ارتباط معنی داری ازلحاظ آماری وجود نداشت (05/0P<). درنتیجه، با توجه به اینکه اکثریت افراد موردمطالعه از آگاهی ضعیفی برخوردار بودند، طراحی برنامه های منظم و سامانمند آموزشی و روش صحیح حفاظت، جهت افزایش آگاهی مردم در موردحمایت و حفاظت از کاهش جمعیت گونه آسیب پذیر هوبره ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آگاهی، آسیب پذیر، هوبره، حفاظت، استان فارس
 • |
  • Phylogeny and morphology assessment of a brittle star species Ophiothrix sp. (Echinodermat: Ophiuroidea) based on COI gene sequence from Chabahar Bay (Oman Sea: Iran)
   Pages 1-10
   Brittle stars belonging to family Ophiotrichidae and genus Ophiothrix are of common species in the intertidal zones and coral reefs of tropical region. Members of genus Ophiothrix are well distributed in Chabahar Bay at northern coast of Oman sea. These species morphologically are very simillar to species of genus Macrophiothrix because of that often separating them based on morphological characteristics is difficult. That is why their accurate classification requires detailed morphological and molecular studies simultaneously. Sampling was taken place in Tis (Chabahar Bay) to study the morphology and Phylogeny of brittle stars based on COI gene sequence. Morphologically, this species has a five-lobed disc, trapezoidal arm plates and rectangular abdominal plates both are granular. Also, according to the results of molecular analysis Ophiothrix sp. With 49% bootstrap is supported in the clade of genus Ophiothrix and shows a monophyletic relationship with members of this genus. Although it is weakly supported, it seems that this species is a new species which due to the lack of studies about brittle stars of this region remains unknown.
  • Seyyed Reza Pourrabbi * Pages 11-20
   The aim of this research was to study the Agamidae family species in East Azerbaijan, Iran. From among the many different habitat regions, several areas were randomly selected for trapping. To meet the goal, 100 samples of the Agamidae family lizards including five species (Trapelus agilis, Trapelus persicus, Phrynocephalus scutellatus Phrynocephalus persicus, Laudakia nupta) out of three different genera were collected. After take the specimens, Specification subject to change Such as:, sampling location, date, eyes color and etc, was recorded. Samples, based on the size and type and conventional methods were killed, and were transported to the laboratory for identification. After transporting these specimens to the laboratory, they were fixed in 10% formalin and, then they were identified by the valid identification keys.
   Keywords: East Azerbaijan, Iran, lizards, the Agamid family
  • Pages 21-27
   Glucose is one of the most important sources of energy in the body. Glucose transport into the cell is an example of important facilitated diffusion which carried out by carrier proteins called Glucose transporters (GLUTs). Among Glucose transporters Glut4 and Glut12 are only sensitive transporters to the insulin that the Glut4 gene has been deleted in birds. On the other hand, level of blood glucose in birds is about 200-500 mg/dl and higher than mammals. In this study, glucose tolerance was investigated in three two-month ancestral birds, ostriches, to evaluate glucose homeostasis in the absence of Glut4. Results showed that glucose level returned to its normal levels nearly after two hours, similar to human. Briefly, It can be concluded that lack of insulin sensitive glucose transporter GLUT4, has not a significant role in ostrich, because this bird promptly clear additional glucose from blood but still maintain it about 2.5-fold as mammals. Therefore, it seems that SLC2A4 is not the reason of high blood glucose levels in birds.
  • Ghasem Askari*, Ali Shabani, Hamid Reza Rezaei Pages 39-47
   The aim of present study was to investigate the genetic diversity of Garra persica populations in the Beshar and Kabgiyan rivers in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province by using six microsatellite loci. In this study fulfilled on 56 Garra individuals. According to the results, the Fst value was 0.024 which indicates the low genetic differentiation between the populations. The number of alleles, observed and expected heterozygosity were, 7-25, 0.000-1.000 (the average: 0.595) and 0.767-0.946 (the average: 0.855), respectively. This indicates the allelic diversity and genetic variation of investigated populations is at favorable level. Also, analysis of molecular variance showed there is low genetic variation among populations and most of the observed variation is within the populations. According to these analyses, it seems that, Garra persica has desirable genetic diversity in investigated regions.
   Keywords: Garra persica, Genetic diversity, Microsatellite, Kohgiluyeh, Bo
  • Mohammad Ghanbari *, Hossein Vash, Ali Ghanbari Pages 49-58
   Mass spectrometry is a one of the most powerful techniques for identify of materials. This techniquemakesthe materials to be identified with the accurate determination of their mass. With the discovery of soft ionization techniques, this technique was entered into the field of molecular biology. So it was used for the identification of biological molecules. The introduction of mass spectrometry as an important research tool in biology and medical science and the introduction of several applications of this technique in these two areas are the main goals of this study. The method that was used in this study is the type of library research and this study was conducted on the basis of published articles in the past few decades. Latin articles related to the topic studied and the conclusions of them have been investigated. Mass spectrometry methods provide a unique opportunity for molecular specific analyses. This method has created a great development in detecting biological molecules. The molecules such as proteins, nucleic acids, oligosaccharides and lipides which constitute a main biopolymers of organisms are identified and analyzed by this method. Therefore, the study of molecular processes of the cell is possible. The high sensitivity and accuracy of mass spectrometry makes the development of new fields such as genomics, proteomics, lipidomics and metabolomics. Mass spectrometry has been widely used in molecular biology and researches in the field of proteomics is performedwiththe help of mass spectrometry.This method has an effective role in the understanding of molecular and functional mechanisms of the cell with identification of proteins and peptides and also with determination of molecular complexes.
   Keywords: Mass spectrometry, proteomics, identification, MALDI-TOF MS
  • Bigard Dehghan, Ardashir Sheikhahmadi * Pages 59-67
   The purpose of the present study was to evaluate the effects of garlic and black seed powder on performance, egg quality and blood parameters of laying quails. For this purpose, a total of 160 quails at the age of 11 weeks in a completely randomized design were assigned in 10 cages and were fed with three treatments control, Basal diet supplemented with 3% of garlic powder and Basal diet supplemented with 2% of black seed powder that were used for 1 month. The results showed that feeding quails with 3% of garlic powder and 2% of black seed powder had no significant effects on the egg production, egg quality parameters (egg weight, yolk relative weight and albumen relative weight), body weight, fertility and plasma parameters from 11 to 14 weeks of age in comparison with control group (P>0.05). But during 11 weeks of age, the diet containing 3% garlic powder significantly reduced feed intake when compared with control group (P
   Keywords: Laying Quails, Garlic Powder, Black Seed, Plasma Parameters, Performance
  • Shahnour Eshghi *, Ahmad Imani, Farzaneh Noori, Naser Agh Pages 69-77
   Main purpose of the present research was to study the effects of replacing green algae with agricultural by-products on growth and survival rate of Artemia franciscana. The study was a 4×2 factorial experiment conducted as a completely randomized design. Factors were different types of diet (wheat bran, rice bran, mixture of wheat and rice bran and the alge (Dunaliella salina) and probiotic inclusion level (0 and 10% of the daily meal). All treatments were in triplicates and the experiment lasted for 17 days post hatch. At the end of the trial, growth and the survival rates were calculated. Results showed that total length of Artemia fed wheat bran and alge with probiotic (8.20±0.03 mm) was the highest and that of group fed wheat and rice bran and algae (6.76±0.03 mm) was the lowest (p0.05). According to the results, it seems that unicellular algae can be replaced with easily affordable agricultural by-products and artemia could convert waste to wealth for the sake of environment and expanding aquaculture enterprise.
   Keywords: Agricultural by-product, Artemia franciscana, Growth, Survival, Probiotic
  • Mohammad Akbari *, Iman Sourinejad, Ahmad Gharaei, Seyed Ali Johari, Iraj Efatpanah Pages 79-88
   Evaluation of food attractive is not summarized on growth but included the other aspects, such as body composition parameters. This study was conducted to examine the effects of Betaine in the diet on Growth performance, food efficiency and body composition of pikeperch (Sander lucioperca; Linnaeus, 1785) in Yosefpour's Fish farm (Siyahkal). 600 Pikeperch fingerlings were stocked in three groups of 200 in each tank and were fed with diets counting: commercial trout diet (Biomar) (Control), 1% Betaine added to biomar and 2% Betaine added to biomar, for 6 weeks and fed up to 7 meals per day. During the trial growth performance, feed efficiency and body composition were measured. The result of this study showed that final weight, specific growth rate, feed conversion ratio and feed efficiency of pikeperch in treatment 2% Betaine added to biomar were significant differences (P
   Keywords: Betaine, body composition, growth, Sander lucioperca
  • Amir Dehghani *, Rasoul Karamiani, Nasrollha Rastegar Pouyani, Seyed Mahdi Banan Khojasteh Pages 89-98
   The Arasbaran Protected Area is a forested and mountainous area, which is located in northern part of East Azerbaijan province and bordered to the north by Armenia and Azerbaijan and southern Aras River of the Iranian Plateau confined to 38°40' to 39°08'N and 46°39' to 47°02'E. A study on the status of Sauria in this area was carried out from June to September 2011 and 2013. A total of 141 specimens were collected and identified, which represented four families, 11genera, and 12 species and subspecies, including collected Agamidae: Paralaudakia caucasia, Phrynocephalus persicus, Trapelus lessonae, Anguidae: Pseudopus apodus, Lacertidae: Darevskia raddeii, Iranolacerta brandtii, Eremias strauchi, Lacerta media, Lacerta strigata, Ophisops elegans and Scincidae: Eumeces schneideri Ablepharus bivittatus. The Lacertidae with six species, showed the highest diversity among the families represented here. In this study a new locality was found for Lacerta strigata 30 km north of kalibar, in the Arasbaran.
   Keywords: Sauria, Arasbaran Protected Area, East Azerbaijan Province, Iran
  • Soheila Delavari, Reza Taati *, Hamid Abdollahpour Biria Pages 99-108
   This study was performed to evaluate four common food rations in Iranian market on growth performance, some biochemical factors of farmed beluga (Huso huso) in winter 2015. Total number of 80 belugas weighing 4063.48± 134.29g were randomly distributed into 8 circular concrete ponds and kept at a density of 10 fish per pond. Fish were acclimatized to new rearing conditions for a week. Great sturgeons were fed four rations including Behdaneh, Biomar, Faradaneh and Skretting in two replicates (completely randomized design). Results showed that the highest final weight, percentage of body weight increase, average daily growth, specific growth rate, condition factor, protein efficiency ratio and the lowest FCR and price index were observed in treatment Faradaneh which had significant differences with treatment Behdaneh (P0.05). The highest content of cholesterol was seen in treatment Behdaneh which showed significant difference with other treatments (P
   Keywords: beluga (Huso huso), food ration, growth performance, biochemical indices
  • Maryam Alsadat Hashemi, Omid Tabiee* Pages 109-116
   The purpose of this study was to determine the level of people’s knowledge and behaviors towards the protection of Houbara Bustard (Chlamydotis undulata (Jacquin, 1784)), to recommend solutions that can improve management and conservation of this species. In this descriptive and analytical study, 600 people from Fars province were chosen via the clustered random sampling. Data was collected by a questionnaire with a reliability of 83%, consisting of questions about the people’s demographics as well as their knowledge and practice regarding protection of Houbara bustard was completed for all the study population through interviews. Subsequently, descriptive statistics, x2, and Mann-Whitney test and kruscal-wallis test were employed for analysis using SPSS Software (version 19). Based on the findings, 69.45 percent of the cases had poor knowledge and 43.3% had no desire to support of this species. On the other hand, there were a significant correlation between knowledge and sex and awareness and age (P
   Keywords: Conservation, Fars province, Houbara, knowledge, vulnerable