فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 90، خرداد و تیر 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/24
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مقاله تحقیقاتی کوتاه
 • صفیه عباسی، منصور خالدی *، ابوالفضل قلی پور، رضا حیدری صفحات 1-5
  زمینه و هدف
  استافیلوکوک طلایی یکی از شایع ترین علل عفونت های بیمارستانی است. در این مطالعه ما به بررسی میزان فراوانی حاملین بینی استافیلوکوکوس اورئوس و ارتباط آن با آلودگی دست پرداختیم.
  روش بررسی
  در این مقاله تحقیقاتی کوتاه در مرحله ی اول، نمونه ها به صورت تصادفی از دست کارکنان بخش های مختلف بیمارستان کاشانی و هاجر شهرکرد اخذ شد. کشت دست آن ها قبل و بعد از شستشو از نظر آلودگی با استافیلوکوک طلایی مثبت بود.
  یافته ها
  از 90 نفری که در مرحله ی اول انتخاب شدند، 44 نفر (8/48%) در هر دو نوبت، نمونه ی دست آلوده داشتند. ارتباط معنی داری از نظر آماری بین تعداد حاملین بینی و آلودگی دست ها مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که حاملین بینی استافیلوکوک طلایی می توانند باعث آلودگی دست ها به این باکتری شده و این امر به انتشار این باکتری به خصوص در محیط بیمارستانی کمک می نماید.
  کلیدواژگان: استافیلوکوک طلایی، بینی، حاملین، عفونت های بیمارستانی
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • سوزان امینی راد، جعفر امانی *، عباسعلی ایمانی فولادی، پردیس سعیدی، مهرداد موسی زاده مقدم صفحات 6-16
  زمینه و هدف
  اسینتوباکتر بومانی عامل عفونت های دستگاه تنفسی، دستگاه ادراری، خون و زخم ها به خصوص در بخش مراقبت های ویژه می باشد و توانایی کسب مقاومت دارا می باشد. به منظور تشخیص به موقع و پیگیری فرایند درمان این عفونت ها، لازم است که تکنیک ها به طور مستمر اصلاح شوند. با توجه به اینکه تاکنون مطالعه ای در زمینه شناسایی و جداسازی این باکتری در نمونه های بالینی در ایران با روش PCR-ELISA انجام نشده است، این مطالعه با هدف جداسازی اسینتوباکتر بومانی با روش PCR-ELISA انجام شده است.
  روش بررسی
  در این تحقیق روش PCR-ELISA با استفاده از آغازگرهای اختصاصی و پروب بر روی سویه استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. بعد از تکثیر و نشاندار کردن توالی ژن gltA، محصول نشاندار در کف میکرو پلیت کوت گردید و با استفاده از آنتی بادی ضد دیگوکسی ژنین کانژوگه با پراکسیداز شناسایی شد.
  یافته ها
  بررسی توالی bp722 از بخش حفظ شده ژن gltA اسینتوباکتر بائومانی و نتایج حاصل از مطالعه بر روی این باکتری با استفاده از روش PCR-ELISA و به کارگیری آغازگرها و پروب نشان داد که این روش علاوه بر دقت و حساسیت، برای تشخیص سریع باکتری مناسب است.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل، حاکی از حساسیت بیشتر و سرعت بالای روش PCR-ELISA در مقایسه با PCR معمولی است. این تکنیک همچنین علاوه بر سهولت بررسی تعداد بیشتر نمونه، از خطر کمتری نسبت به روش PCR معمولی برخوردار است.
  کلیدواژگان: اسینتوباکتر بومانی، ژن gltA، PCR، ELISA
 • محسن اربابی، نازیلا گلشنی *، مرتضی سدهی صفحات 17-31
  زمینه و هدف
  ترکیبات دارویی در منابع آب آشامیدنی، علاوه بر تهدید سلامت محیط زیست باعث گسترش مقاومت باکتری ها در محیط های آبی می شوند. در این پژوهش، حذف سیپروفلوکساسین با فرآیند اکسیداسیون فتوشبه فنتون و بهینه سازی شرایط حذف به روش سطح پاسخ مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی در pH بهینه 3، اثر غلظت اولیه سیپروفلوکساسین (250-50 میلی گرم بر لیتر)، زمان تماس (60-10 دقیقه)، مقدار نیترات آهن (5/0-1/0 میلی مول) و مقدار H2O2 (12-1 میلی مول)، نسبت مولی واکنشگرها بر راندمان حذف آنتی بیوتیک با روش طراحی مرکب مرکزی و با استفاده از نرم افزار Design Expert مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تحلیل آماری نتایج از آزمایشات ANOVA و P-value استفاده شد. غلظت سیپروفلوکساسین با استفاده از دستگاه HPLC اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که کارآیی فرآیند با افزایش غلظت سیپروفلوکساسین، کاهش یافت و با افزایش مقدار نیترات آهن، پراکسید هیدروژن و زمان تماس افزایش یافت. در طرح مرکب مرکزی، حداکثر کارآیی حذف (8/85%) در 3=pH، غلظت سیپروفلوکساسین 5/88 میلی گرم در لیتر، نیترات آهن 35/0 میلی مول، 54/11 میلی مول پراکسید هیدروژن و زمان تابش 57 دقیقه و نسبت مولی H2O2 به آهن (III) برابر ]35/0[ / ]54/11[ به دست آمد. بررسی روابط سینتیک نشان داد که فرآیند حدف سیپروفلوکساسین با (953/0=R2) از واکنش درجه دوم تبعیت کرد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که فرآیند فتوشبه فنتون، روش موثری جهت حذف سیپروفلوکساسین از پساب است و با بهینه سازی عوامل موثر می توان از این فرآیند جهت تصفیه فاضلاب دارای آنتی بیوتیک استفاده نمود.
  کلیدواژگان: فوتوشبه فنتون، طرح مرکب مرکزی، سیپروفلوکساسین، آنتی بیوتیک
 • فروزان حسن پور *، معصومه طایی، محسن نکوئی نیا، بیژن دادرس، سمیرا دیوان زاده صفحات 32-40
  زمینه و هدف
  وارفارین یک داروی ضد انعقاد است و مانع از لخته شدن خون در مواردی مانند آمبولی ریه و تشکیل لخته در وریدهای عمقی ساق پا که احتمال تشکیل ترومبوز بالاست، می گردد. وارفارین از مرز سلامتی اندکی برخوردار می باشد. بنابراین کنترل سطح غلظت درمانی در خون حائز اهمیت می باشد. حسگرهای الکتروشیمیایی به دلیل داشتن مزایایی از قبیل گزینش پذیری زیاد، حساسیت بالا و کم هزینه بودن ابزارهای قدرتمندی در زمینه ی تشخیص بیماری ها، بررسی و نظارت های پزشکی به شمار می روند. این مطالعه با هدف ساخت یک نوع حسگر الکتروشیمیایی براساس اصلاح سطح الکترود کربن با نانوذرات گرافن برای تعیین کمی وارفارین در پلاسما صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه پلاسمای 8 بیماری که وارفارین مصرف می کردند، مورد آنالیز قرار گرفت. پس از رسوب دهی پروتئین های پلاسما به کمک استونیتریل، نمونه سانتریفوژ شد و محلول شفاف بالایی به لوله آزمایش منتقل گردید. محلول حاصل با گاز نیتروژن تبخیر شد تا کاملا خشک گردد. رسوب باقیمانده با آب مقطر رقیق شده و به سل الکتروشیمیایی منتقل گردید تا اکسایش وارفارین توسط حسگر ساخته شده مورد ارزیابی قرار گیرد.
  یافته ها
  نتایج آزمایش نشان داد نانو حسگر ساخته شده جریان اکسایش وارفارین را به شدت کاتالیست می کند. همچنین یک ارتباط خطی (با روش حداقل مربعات) بین جریان اکسایش وارفارین و غلظت آن در پلاسما وجود داشت.
  نتیجه گیری
  این حسگر توانست به عنوان روشی ساده و کم هزینه وارفارین پلاسمای بیماران را با دقت و صحت خوبی اندازه گیری نماید.
  کلیدواژگان: وارفارین، حسگر الکتروشیمیایی، نانو ذرات گرافن
 • لاله پوریامنش *، شهناز شهرجردی، محمد کریمی زاده اردکانی، محمدعلی انصاری صفحات 41-50
  زمینه و هدف
  وجود ناهنجاری های وضعیتی، تاثیر نامطلوبی بر درک و تصور بدنی به خصوص در افراد جوان دارد. ناهنجاری ها اگر به موقع شناسایی و درمان نشوند ممکن است آثار نامطلوبی بر عملکرد فیزیولوژیک بدن داشته باشند. هدف این پژوهش، بررسی ناهنجاری های عضلانی اسکلتی ستون فقرات دانشجویان دختر پردیس دانشگاه فرهنگیان اراک و ارتباط آن با سلامت روان و کیفیت زندگی می باشد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی و همبستگی محسوب می شود. در این مطالعه، نمونه ای 120 نفری از دانشجویان به روش تصادفی خوشه ای، انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده های مربوط به ناهنجاری های عضلانی اسکلتی، از صفحه شطرنجی و آزمون سازمانی نیویورک و خط مرجع شاقولی و خط کش منعطف و جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به کیفیت زندگی و سلامت روان از دو پرسشنامه ی معتبر GHQ و پرسشنامه سلامت روان گلد برگ استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که حدود 91% دانشجو معلمان دارای انواع مختلفی از ناهنجاری های عضلانی اسکلتی بودند و تنها بین کیفیت زندگی دانشجویان با ناهنجاری های عضلانی اسکلتی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  ناهنجاری های عضلانی اسکلتی، نه تنها در سلامت جسمی و کارکرد اندام ها موثر است، بلکه بر فاکتورهای روان شناسی نیز تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که شناسایی به موقع آن ها تاثیر به سزایی در سلامت جسمی و روحی افراد جامعه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: ناهنجاری های قامتی، کیفیت زندگی، سلامت روانی
 • لاله شیری سیچانی، مجتبی عمادی بایگی، مجدالدین رضایی، حسین خان احمد، پروانه نیک پور * صفحات 51-59
  زمینه و هدف
  ملانوما یکی از انواع سرطان پوست است که نسبت به سایر سرطان های پوست خطرناک تر می باشد. یکی از عوامل موثر در ایجاد سرطان ها، گروهی از RNA های غیر کد کننده اند که به نام lncRNA (long noncoding RNA) شناخته می شوند. این مولکول های غیر کد کننده بیش از 200 باز طول دارند و به عنوان یک تنظیم کننده در پیشرفت سرطان عمل می کنند Hottip (HOXA transcript at the distal tip) یک lncRNA ی بین ژنی است که از انتهای ''5 لوکوس Hoxa رونویسی می شود و ژن های انتهای ''5 این لوکوس را فعال می کند. هدف از این مطالعه، بررسی میزان بیان این مولکول RNA در رده ی سلولی B16F10 ملانومای موشی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه بیان ژن Hottip با انجام تکنیک RT-PCR به صورت کیفی روی رده ی سلولی B16F10 ملانومای موشی بررسی شد. بدین منظور، از رده ی سلولی، RNA کل استخراج و سنتز cDNA انجام گرفت. با استفاده از پرایمرهای اختصاصی طراحی شده، ژن های Hottip و β2m تکثیر گردیدند.
  یافته ها
  نتیجه مطالعه حاضر نشان دهنده ی عدم بیان ژن Hottip موشی در رده ی سلولی B16F10 ملانومای موشی است.
  نتیجه گیری
  در حالی که بر اساس مطالعات صورت گرفته در سرطان های انسانی انتظار می رفت Hottip افزایش بیان داشته باشد، Hottip موشی در رده ی سلولی B16F10 ملانومای موشی بیانی نشان نداد.
  کلیدواژگان: ملانوما، LncRNA، HOTTIP، رده ی سلولی B16F10
 • پروانه شمسی پور دهکردی، متین موت آباذی * صفحات 60-75
  زمینه و هدف
  امروزه تمایل سالمندان به انجام فعالیت بدنی روزمره و ورزش کاهش یافته و این امر باعث افزایش چاقی در این قشر از جامعه شده است. تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش تعاملی سطوح فعالیت جسمانی و شاخص توده ی بدنی بر عملکرد شناختی و بهزیستی روانشناختی افراد سالمند انجام شد.
  روش بررسی
  روش تحقیق حاضر از نوع علی مقایسه ای می باشد. آزمودنی ها شامل200 سالمند 60 سال به بالای ساکن شهر تهران بودند که در سال 94-1393 با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. سالمندان پرسشنامه های دموگرافیک، عملکرد شناختی، بهزیستی روانشناختی و فعالیت جسمانی چامپس را تکمیل کردند. همچنین قد و وزن تمامی شرکت کنندگان جهت تعیین سطوح شاخص توده ی بدنی ارزیابی شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس دو عاملی و آزمون تعقیبی بونفرونی با از نرم افزار SPSS تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین عملکرد شناختی و بهزیستی روانشناختی سالمندان با سطوح شاخص توده ی بدنی متفاوت در سه سطح فعالیت جسمانی تفاوت معنی دار بود (05/0>P). سالمندان با سطح فعالیت جسمانی بالا و شاخص توده ی بدنی طبیعی عملکرد شناختی و بهزیستی شناختی بالاتری نسبت به دیگر سالمندان دارند (05/0P<). سالمندان با سطح فعالیت جسمانی پایین و شاخص توده ی بدنی طبیعی بهزیستی روانشناختی بالاتری نسبت به سالمندان با سطح فعالیت جسمانی پایین و شاخص توده ی بدنی بالا دارند.
  نتیجه گیری
  انتخاب سبک زندگی فعال و جلوگیری از افزایش شاخص توده ی بدنی به منظور ارتقاء سطوح عملکرد شناختی و بهزیستی روانشناختی به سالمندان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: شاخص توده بدن، بهزیستی روانشناختی، سالمندان، عملکرد شناختی، فعالیت جسمانی
 • زهرا جلالی اصیل * صفحات 76-87
  زمینه و هدف
  هوش جنسی از جمله نظریه های جدید در دنیای فرامدرن امروز می باشد که توانسته پاسخگوی بسیاری از سوالات پیچیده ی بشر در حوزه ی روابط جنسی باشد. هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش هوش جنسی بر عملکرد جنسی زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرکرد در سال 1392 بوده است.
  روش بررسی
  این بررسی از نوع نیمه تجربی با دو گروه آزمایش و کنترل می باشد. جامعه ی پژوهش شامل زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرکرد بوده که 20 زوج به صورت تصادفی از بین زوجین داوطلب برای آموزش انتخاب شده و پس از اجرای پیش آزمون، به طور تصادفی به دو گروه تقسیم گردیدند. ابزار سنجش این بررسی شامل دو پرسشنامه عملکرد جنسی زنان (FSFI)، عملکرد جنسی مردان (IIEF) بود. در آخر نیز داده ها با روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان از اثر مثبت آموزش هوش جنسی بر عملکرد جنسی زوجین (001/0>P)، عملکرد جنسی زنان (001/0>P) و عملکرد جنسی مردان (001/0>P) دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش تاثیر مثبت فراگیری هوش جنسی بر عملکرد جنسی را تایید نمود و همچنین ادعای نظریه پردازان هوش جنسی مبنی بر اینکه این رویکرد برای تمامی فرهنگ ها کاربرد دارد، به تایید رسید.
  کلیدواژگان: هوش جنسی، عملکرد جنسی، زوجین
 • مهشید زاهدی، ابراهیم رحیمی *، مریم زاهدی، حسن ممتاز، حسن شجاعی صفحات 88-97
  زمینه و هدف
  سالمونلا در انسان بیماری های مختلف مانند تب روده، حصبه و شبه حصبه، عفونت خون و مسمومیت های غذایی را ایجاد می کند. گوشت و شیرخام از مهم ترین منابع آلودگی انسان به سالمونلا می باشند. از این رو در این تحقیق به بررسی آلودگی سالمونلا تیفی موریوم و سالمونلا اینترتیدیس گوشت های قرمز و سفید خام در سطح شهرستان شهرکرد پرداخته شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد 360 نمونه شامل 98 نمونه گوشت گاو، 36 نمونه گوشت شتر، 75 نمونه گوشت گوسفند، 62 نمونه گوشت بز و 89 نمونه گوشت مرغ، از مراکز عرضه شهرستان شهرکرد جمع آوری و از نظر آلودگی به سالمونلا به روش کشت، آزمون های بیوشیمیایی و آزمون PCR مورد آزمایش قرار گرفتند. در ادامه سالمونلا تیفی موریوم و سالمونلا اینترتیدیس جدا شده از نظر ژن های حدت invA، rfbj، fliC، fljB، spV، sefA مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این تحقیق در مجموع 54 نمونه از 360 نمونه به گونه های سالمونلا آلوده بودند. بیشترین آلودگی در گوشت مرغ (64/31%) در نمونه گوشت گاو (26/13%)، گوشت بز (06/8%)، گوشت گوسفند (8%) و گوشت شتر (5/5%) مشاهده شد. از مجموع 54 جدایه سالمونلا، 24 ایزوله آلوده به سالمونلا تیفی موریوم و 20 ایزوله آلوده به سالمونلا اینترتیدیس و 10 ایزوله مربوط به سایر سروتیپ های سالمونلا بود. بررسی ژن های حدت ایزوله ها نشان داد تمام آن ها حامل ژن های مورد بررسی بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصله بیانگر این است که درصد قابل توجهی از نمونه های گوشت های قرمز و سفید دارای آلودگی سالمونلایی هستند. از این رو لازم است با کنترل های بهداشتی و نظارت دقیق در کشتارگاه ها از میزان آلودگی گوشت کاسته شود.
  کلیدواژگان: سالمونلا تیفی موریوم، سالمونلا اینترتیدیس، گوشت قرمز، گوشت مرغ
 • شادی مصدق، غلامعلی مرادلی * صفحات 98-108
  زمینه و هدف
  شیگلا از عوامل شایع اسهال خونی و مرگ و میر به خصوص در کودکان و افراد دارای نقص ایمنی می باشد و بروز مقاومت دارویی، انتخاب آنتی بیوتیک مناسب برای درمان شیگلوزیس را با مشکل مواجه می سازد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی ژن های blaCTX-M، blaTEM وblaSHV در سویه های شیگلا سونئی جداسازی شده از بیماران مبتلا به اسهال با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (Multiplex-(PCR بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی تعداد 60 نمونه، شیگلا سونئی از نمونه های اسهال آزمایشگاه های خصوصی و بیمارستان های مناطق شمالی تهران در گروه های سنی مختلف جمع آوری و در محیط های اختصاصی کشت داده و با آزمون های بیوشیمیایی و سرولوژی تایید شد. برای شناسایی سویه مقاوم به بتالاکتاماز تست فنوتیپی ‏‏Combine disk‏ انجام ‏گرفت. حضور ژن های blaCTX-M، blaTEM و blaSHV با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و با روش Multiplex-PCR مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  بیشترین میزان مقاومت به پنی سیلین و اریترومایسین به ترتیب با 6/96% و 95% فراوانی و بیشترین میزان حساسیت به آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین و ایمی پنم با 70% فراوانی گزارش شد. در روش ‏‏Combine disk‏، 29 سویه (3/48%) بتالاکتاماز مثبت یافت شد. از میان 60 نمونه، 39 نمونه (65%) دارای ژن blaTEM، 28 نمونه (6/46%) دارای ژن blaCTX-M و 1 نمونه (66/1%) دارای ژن blaSHV بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای ژن های مقاومت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام در سویه های شیگلا سونئی، مراقبت های دقیق پزشکی و استفاده صحیح و به موقع از آنتی بیوتیک های مناسب جهت جلوگیری از شیوع سویه های مقاوم ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBL)، شیگلا سونئی، واکنش زنجیره ای پلیمراز چندگانه (Multiplex-PCR)
 • مسعود مرادی، طوبی خسروی، کیومرث شرفی *، شعیب رحیمی، هوشمند شرفی، مهدی غایب زاده صفحات 109-123
  زمینه و هدف
  رنگ مالاشیت به دلیل ویژگی های ساختاری قابلیت تجزیه بسیار کمی داشته و موجب ایجاد مشکل در محیط های آبی می شود. با توجه به تاثیر اسید استیک بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی اسکوریا، هدف از این مطالعه بررسی کارایی فرم های مختلف اصلاح شده اسکوریا با اسید استیک در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه آزمایشگاهی بوده که در pH، دوز جاذب، زمان های تماس مختلف و غلظت ثابت رنگ انجام شد. سپس غلظت باقیمانده در محلول رنگ از طریق جذب به وسیله اسپکتروفتومتر در طول موج 665 نانومتر اندازه گیری شد. به منظور درک چگونگی جذب، داده های به دست آمده با ایزوترم های جذب لانگمیر، فروندلیچ و سینتیک های واکنش شبه درجه اول و دوم برازش داده شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار DOE= Design of Experiments)) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که با افزایش نرمالیته اسید، pH، دوز جاذب و زمان تماس، کارایی جاذب در حذف رنگ افزایش می یابد، به طوری که بیشترین راندمان حذف (100%) برای جاذب اصلاح شده با اسید استیک 12 نرمال در 11 =pH، دوز جاذب 4/1 گرم در لیتر و زمان 75 دقیقه به دست آمد. همچنین جذب رنگ از هر دو ایزوترم لانگمیر و فروندلیچ و سینیتک شبه درجه دوم تبعیت مناسبی داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج می توان گفت که جذب رنگ هم به صورت چند لایه ای و تک لایه ای صورت می گیرد و اصلاح اسکوریا با اسید استیک موجب افزایش کارایی آن نسبت به اسکوریا طبیعی می شود.
  کلیدواژگان: اسید استیک، اسکوریا، مالاشیت، مدل، ایزوترم، سینتیک واکنش
 • لادن صادقیان، محمد امین طباطبایی فر، نرگس زارع پور، مرتضی هاشم زاده چالشتری* صفحات 124-132
  زمینه و هدف
  ناشنوایی رایج ترین اختلال حسی عصبی با بروز یک در هر هزار نوزاد می باشد. حدود 70% از موارد ژنتیکی ناشنوایی را موارد غیر سندرومی تشکیل می دهند. بیش از 100 لوکوس در ناشنوایی غیر سندرومی مغلوب اتوزومی(ARNSHL) درگیر می باشند. هدف از این مطالعه بررسی آنالیز پیوستگی به لوکوس DFNB24 (ژن رادیکسین) در خانواده های مبتلا به ARNSHL می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- آزمایشگاهی 400 نمونه از 25 خانواده مبتلا به ناشنوایی غیر سندرومی مغلوب اتوزومی با ازدواج خویشاوندی و دارای حداقل سه فرد ناشنوا، از استان خوزستان انتخاب شدند. در نهایت23 خانواده از نظر جهش در ژن GJB2 (لوکوس DFNB1) منفی گزارش و به مطالعه وارد شدند. شش نشانگر STR (Short Tandem Repeat) انتخاب شد و پس از انجام واکنش PCR، تعیین ژنوتیپ با استفاده از بررسی نمونه ها بر روی ژل پلی اکریل آمید، انجام شد. نرم افزارهایی همچون Easy Linkage، SimWalk و HaploPainter برای تجزیه و تحلیل ژنتیکی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در راستای بررسی پیوستگی لوکوس DFNB24 در جمعیت ناشنوایان استان خوزستان، نتایج مطالعه ما نشان داد که هیچ مورد پیوستگی بین لوکوس DFNB24 و ناشنوایی در هیچ یک از خانواده ها وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان از آن دارد که احتمالا جهش های این ژن نقشی ناچیز در بروز ناشنوایی در جمعیت ناشنوای استان خوزستان دارد.
  کلیدواژگان: پیوستگی ژنتیکی، ناشنوایی غیر سندرومی مغلوب اتوزومی، لوکوس DFNB24
 • محمد سعید حیدرنژاد *، عطیه مشرفی، محسن مبینی دهکردی، رحمت الله فتاحیان صفحات 133-147
  زمینه و هدف
  با توسعه های سریع در فناوری نانو، نانوذرات اکسید روی به طور فزآینده ای در جنبه های مختلف زندگی ما استفاده می شود و اثرات سمی این نانوذرات بر بدن انسان در حال تشدید است. در این مطالعه آسیب بافتی ناشی از تاثیر دو روش خوراکی و درون صفاقی نانو ذرات اکسید روی بر روی عملکرد کلیه در موش سفید آزمایشگاهی (Mus musculus) بررسی گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 75 عدد موش سفید (Balb/c) نر به طور تصادفی به سه گروه 25 تایی تقسیم شدند. در گروه تیمار خوراکی به کمک آمپول گاواژ و در گروه تیمار تزریقی به صورت درون صفاقی 05/0 گرم بر میلی لیتر نانو ذره ی اکسید روی به هر یک از موش ها داده شد. در روزهای 1، 7 و 14 خونگیری از قلب موش ها انجام و سرم خون جدا شد. نتایج به کمک آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و نرم افزار SPSS تحلیل و اختلاف کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. نهایتا نمونه هایی از بافت کلیه تهیه و بررسی شد.
  یافته ها
  افزایش معنی داری در سطح BUN و کراتینین سرم خون در روز هفتم آزمایش در گروه تزریقی همراه با آسیب های بافتی مشخصی از جمله اتساع عروقی و نفوذ سلول های خونی به داخل عروق و ما بین لوله های ادراری، واکوئله شدن سیتوپلاسم سلول های جداری لوله های پروکسیمال (نکروز) در هر دو گروه تزریقی دیده شد. آسیب های بافتی ایجاد شده در گروه تیمار تزریقی با شدت کمتری در گروه تیمار خوراکی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  غلظت حاد نانوذرات اکسید روی سبب آسیب های جدی و فیزیولوژیک از جمله پرخونی، نکروز تعدادی از سلول ها، هیدراته شدن سلول های پروکسیمال و تورم کلیوی در گروه تزریقی می شود که این آسیب ها با شدت بسیار کمتری در گروه خوراکی قابل مشاهده بود.
  کلیدواژگان: نانوذرات اکسید روی، نیتروژن اوره خون، کراتینین، آسیب شناسی کلیه، کلیه
 • صدیقه عسگری، محمدرضا افشانی، محمود رفیعیان کوپایی، مهتاب کشوری* صفحات 148-157
  زمینه و هدف
  چغندر (Beta vulgaris L.) غنی از فنول و فلاونوئیدها می باشد که برای سلامت قلب و عروق مفید شناخته شده است. این مطالعه به صورت یک کارآزمایی بالینی متقاطع، دو سویه کور جهت بررسی و مقایسه اثر چغندر پخته شده (CB) و آب چغندر خام (RB) بر عملکرد جریان عروق (FMD)، فشار خون و سطح سایتوکاین التهابی در بیماران مبتلا به فشار خون انجام شد.
  روش بررسی
  24 بیمار مبتلا به فشار خون با محدوده 65-40 سال در مطالعه شرکت کردند. بیماران به طور تصادفی ساده به دو گروه مساوی، مصرف کننده چغندر پخته شده (250 گرم) و آب چغندر خام (250 میلی لیتر) برای مدت 2 هفته تقسیم شدند. بعد از دوره رفع اثر 2 هفته ای جای دو گروه به صورت متقاطع عوض شد. میزان فشار خون سیستولیک (SBP)، فشار خون دیاستولیک (DBP)، اختلال عملکرد جریان عروق (FMD) و فاکتور TNF-α قبل و بعد از هر دوره درمان انجام شد. داده ها توسط نرم افزار های SPSS و SAS بررسی شدند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده برای فاکتور TNF-α در گروه مصرف کننده RB نسبت به گروه CB به طور معنی داری کاهش و FMD به طور معنی دار افزایش نشان داد. همچنین نتایج درون گروهی در هر دو گروه مصرف کننده RBJ و CB برای فاکتور FMD افزایش معنی دار SBP، DBP و TNF-α کاهش را نشان داد.
  نتیجه گیری
  اگرچه هر دو شکل چغندر (پخته شده و خام) در بهبود فشار خون، عملکرد اندوتلیال و التهاب سیستمیک موثر بودند، آب خام چغندر اثرات ضد فشار خون عملکرد اندوتلیال و التهاب سیستمیک را بیشتر نشان داد.
  کلیدواژگان: فشار خون، چغندر، التهاب، عملکرد اندوتلیال
 • مقاله مروری
 • الهه کمالی، سید محمد موسوی، پدیده کریمی، منصور صالحی* صفحات 158-179
  زمینه و هدف
  مدت زمان مدیدی است که تصور می شود توانایی انسان برای کسب قابلیت زبان توسط ساختار ژنتیکی او کد می شود. با این حال، تنها به تازگی شواهد ژنتیکی متعددی برای اثبات اساس ژنتیکی احتمالی زبان در دسترس است. در طول دهه گذشته، واریانت های ژنتیکی مختلفی شناسایی شده اند که ممکن است افراد را به جنبه های مختلف اختلالات زبان مستعد کنند. اختلالات زبان و گفتار طیف گسترده ای از شرایط با فنوتیپ های هتروژن و همپوشان را پوشش می دهند که می توانند علل پیچیده ی ژنتیکی و محیطی داشته باشند.
  ر وش بررسی: در این مطالعه مروری، جستجوی نظام مندی در پایگاه های الکترونیکی معتبر (Googlescholar، Pubmed، Sciencedirect و Scopus) انجام شد و مقالات انگلیسی مرتبط با موضوع به وسیله ی انتخاب کلمات کلیدی زبان، ژنتیک، ژن FOXP2، ژن های کاندید و غیره مورد جستجو و استخراج قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این مقاله ی مروری، بحث می کنیم که چگونه شناسایی و مطالعه ی ژن های خاص، از جمله: FOXP2، CNTNAP2، FOXP1، DCDC2، DYX1C1، ROBO1، KIAA0319، ATP2C2، CMIP، CYP19A1، SRPX2، MRPL19، C2ORF3 و DOCK4، می تواند درک ما از سبب شناسی اختلالات تکلم و اساس بیولوژیکی اکتساب زبان را افزایش دهد.
  نتیجه گیری
  شناسایی ژن های مرتبط با فنوتیپ های زبان و تکلم، و توصیف عملکردهای طبیعی و نابجای این ژن ها در سال های اخیر، جزئیات پیچیده ی مکانیسم های مولکولی و شناختی را مشخص کرده و دیدگاه ارزشمندی از اساس بیولوژیکی زبان ارائه کرده است.
  کلیدواژگان: زبان، ژنتیک، ژن FOXP2، ژن های کاندید، اختلالات تکلم
|
 • Safiyeh Abbasi, Mansour Khaledi *, Abolfazl Gholipour, Reza Heydari Pages 1-5
  Background And Aims
  Staphylococcus aureus is one of the most common causes of nosocomial infections. In this study, it was examined the prevalence of nasal carriers of Staphylococcus aureus and its relationship with the pollution there.
  Methods
  In this short research paper in the first stage, a random sample of employees from different wards of Kashani and Hajar were taken. Culture wash their hands before and after infection with S. aureus was positive.
  Results
  Of 90 patients who were selected in the first stage, 44 patients (48.8%) in both innings, the samples were contaminated. Statistically significant relationship between the numbers of nasal carriers of the infection was observed.
  Conclusion
  This study showed that nasal carriers of Staphylococcus aureus can cause contamination hands to this bacteria and this help the prevalence of bacteria especially in hospitals.
  Keywords: Staphylococcus aureus, Nasal colonization, Nosocomial infections
 • Suzan Amini Rad, Jafar Amani *, Abbas Ali Imani Fooladi, Pardis Saeedi, Mehrdad Moosazadeh Moghadam Pages 6-16
  Background And Aims
  AcinetobacterBaumannii causes infections such as respiratory tract, urinary tract and blood and wounds infections; especially in intensive care units around the world and it has ability to acquire drug resistance. In order to recognize and track the treatment of these infections, techniques should continuously be modified. Up to now the investigation has not done on the identification and isolation of the bacteria in clinical samples by PCR-ELISA method in Iran, this study was performed to isolate Acinetobacterbaumannii by PCR-ELISA method.
  Methods
  In this study, standard strains were evaluated using specific primers and probes by PCR-ELISA method. After amplification and labeling gltA gene, labeled products were coated in micro plates and detected using antibodies against digoxigenin conjugated with peroxidase.
  Results
  The results of PCR-ELISA method showed that 722 bp fragment from conserved gltA gene. This method is a rapid and sensitive method for the detection of bacteria by using specific primer and probs.
  Conclusion
  The results indicated that PCR-ELISA possesses a greater sensitivity faster in comparison with conventional PCR. This technique also facilitates the investigation more samples easily and the risk of applying this methods is lower than conventional PCR.
  Keywords: Acinetobacter baumannii, gltA gene, PCR-ELISA
 • Mohsen Arbabi, Nazela Golshani *, Morteza Sedehi Pages 17-31
  Background And Aims
  Pharmaceutical compounds in drinking water resources, in addition to the threat for environmental health, spread of bacterial resistance in aqueous environments. In this study, ciprofloxacin removal by photo Fenton oxidation process and optimization of the removal conditions was evaluated using response surface methodology.
  Methods
  In this experimental study, in optimum pH=3, the effect of initial concentration of ciprofloxacin (50-250 mg/L), contact time (10-60 min), the amount of iron nitrate (0.1-0.5 mM) and the amount of H2O2 (1-12 mM), mole ratio of reactants of the antibiotic removal per central composite design by Design Expert software was evaluated. For statistical analysis of data, ANOVA test and P-value was used. Ciprofloxacin concentrations were measured using HPLC.
  Results
  The results showed that removal efficiency by increasing concentrations of ciprofloxacin decreased and with increasing the amount of ferric nitrate, hydrogen peroxide and exposure time increased. In central composite design method, maximum removal efficiency (85.8%) in pH= 3, was obtained with concentration 88.5 mg/l ciprofloxacin, 0.35 mM iron nitrate, 11.54 mM H2O2 and exposure time of 57 min and molar ratio of H2O2 to Fe (III) were [11.54]/ [0.35]. Investigation revealed kinetics terms showed that the removal of ciprofloxacin with (R2= 0.953) was followed second order rate.
  Conclusions
  The results obtained from this research indicated that photo Fenton- like process is effective way to remove ciprofloxacin from wastewater and with optimization affecting factors; this method can be used for wastewater treatment with antibiotic.
  Keywords: Photo Fenton-like, Central composite design, Ciprofloxacin, Antibiotic
 • Foroozan Hasanpour *, Masoumeh Taei, Mohsen Nekoeinia, Bijan Dadras, Samira Divanzadeh Pages 32-40
  Background And Aims
  Warfarin is anticoagulant drug and prevents thromboembolism in cases such as pulmonary embolism and blood clot in a leg vein which under high risk of thrombosis. The therapeutic window of warfarin is very narrow. Therefore, it is important to monitoring the level of warfarin in blood patient. Electrochemical sensors are powerful tools in the field of diseases diagnosis and medical care, due to advantages such as high selectivity, high sensitivity and low. The aim of this study was fabrication of an electrochemical sensor base on modification of carbon electrode using graphene nanoparticle for quantification of warfarin in plasma.
  Methods
  In this study, plasma sample of 8 patients who had consumed warfarin were analyzed. After precipitation of plasma proteins by acetonitrile, the sample was centrifuged and the supernatant was transferred to a test tube. The resulting solution was evaporated by stream of nitrogen gas to complete drying. The dry residue was diluted by distilled water and transferred into the voltammetric cell for evaluation of warfarin oxidation by sensor.
  Results
  The results show that fabricated nano sensor strongly catalyzes the oxidation current of warfarin. Furthermore there are linear relationship (least squares method) between oxidation current of warfarin and its concentration in plasma.
  Conclusion
  The sensor as a simple, low-cost and accurate procedure is able to measure warfarin in patient's plasma.
  Keywords: Warfarin, Electrochemical sensor, Graphen nano particles
 • Lala Pooryamanesh *, Shahnaz Shahrjerdi, Mohammad Karimizadeh Ardakani, Mohammadali Ansari Pages 41-50
  Background And Aims
  Postural abnormalities could adversely effect on the body perception, particularly in young people. If they don’t detect and treat, may have effect on physiological function. The aim of this study was to determine the musculoskeletal disorders deformities among teacher students of Arak city and relation with mental health and quality of life.
  Methods
  This study is cross-sectional and correlational research. In this study, a sample of 120 students of randomly had been chosen. In order to collect data on musculoskeletal disorders, the grid and New York test and mirror box and flexible ruler and to collect information on the quality of life and mental health of valid questionnaires GHQ and the General Health Questionnaire Goldber were used.
  Results
  The results of the analysis showed that about 91% students had musculoskeletal disorders and variety of postural abnormalities and mental health and quality of life of students, there is a significant negative relationship.
  Conclusion
  Musculoskeletal disorders not only effect on physical health and organs function, but they are effective on Psychological factors. So, it can be concluded that on time identification of a significant will have a great impact on community member’s physical and mental health.
  Keywords: Postural disorders, Quality of life, Mental health
 • Lale Shiri Sichani, Mojtaba Emadi- Baygi, Majdolden Rezaei, Hossein Khanahmad, Parvaneh Nikpour * Pages 51-59
  Background And Aims
  Melanoma is the most dangerous form of skin cancer. One of the remarkable cancer- causing factors is non-coding RNAs including lncRNAs (long noncoding RNA). lncRNAs have more than 200 bases and act as a key regulator of cancer progression. HOTTIP (HOXA transcript at the distal tip) is an intergenic lncRNA that is transcribed from the 5' end of the HOXA locus and activates the genes of the 5' end of this locus. The aim of this study was to evaluate the expression of this lncRNA in the B16F10 murine melanoma cell line.
  Methods
  In this study, the expression of Hottip gene was studied on B16F10 murine melanoma cell line using qualitative RT-PCR. Total RNA was extracted and cDNA was synthesized. Hottip and β2m genes were amplified using designed specific primers.
  Results
  The result showed that Hottip did not express in the B16F10 murine melanoma cell line.
  Conclusion
  In contrast to the previous studies revealing increased expression of HOTTIP in human cancers, murine Hottip does not express in the B16F10 murine melanoma cell line.
  Keywords: Melanoma, lncRNA, HOTTIP, B16F10 cell line
 • Parvaneh Shamsipour Dehkordi, Matin Mot Abadi * Pages 60-75
  Background And Aims
  The elderly tend to perform daily physical activity and exercise has reduced and this leads to an increase in obesity in this stratum of society. This study aimed to investigate interactive role of physical activity and body mass indices levels on cognitive function and psychological well-being of the elderly.
  Methods
  The study is causal-comparative method. The subjects were 200 elderly women aged 60 years and above and the inclusion criteria were selected. The subjects completed demographic, cognitive function, psychological well-being and physical activity Champs questionnaires. Also, the height and weight of all the participants was assessed to determine the levels of body mass index. All data were analyzed using two-way ANOVA and Bonferroni post hoc test with using the software SPSS.
  Results
  The results showed for Variable of cognitive function and psychological well-being were significant (P
  Conclusion
  Select active lifestyle and prevention an increase in body mass index to enhance cognitive function and psychological well-being of the elderly is recommended.
  Keywords: Body Mass Index, Well-Being, Elderly, Cognitive Function, Physical Activity
 • Zahra Jalali Asil * Pages 76-87
  Background And Aims
  Sexual intelligence is one of the new theories in post-modern world that responds to many complicated questions in sexual relationships area. The aim of the present research was to determine sexual intelligence education effect on sexual function marital referred to medical-hygienic centers of Shahrekord in 2013.
  Methods
  This study is of semi-experimental type having 2 groups of experimental and control. Research sample include couples referred to medical-hygienic centers of Shahrekord that 20 couples attracted voluntarily for education and after pre-test divided randomly into 2 groups. Measurement tools include 2 questionnaires of sexual function of women (FSFI), sexual function of men(IIEP). Finally, data were analyzed by variance analysis of replicated measurements statistically.
  Results
  Results indicated positive effect of sexual intelligence education on marital sexual function (P
  Conclusion
  The results confirmed the positive effect of training sexual intelligence on sexual function and also the claim of theorists of sexual intelligence based on this that is an approach to use for all cultures is confirmed.
  Keywords: Sexual intelligence, Sexual function, Marital
 • Mahshid Zahedi, Ebrahim Rahimi *, Maryam Zahedi, Hasan Momtaz, Hasan Shojaii Pages 88-97
  Background And Aims
  Salmonella, which causes different diseases in human, such as typhoid, paratyphoid, septicemia, and salmonellosis (food poisoning). Food products such as meat and raw milk are the most common sources of human salmonella infection. Therefore, in this research, it was studied the Salmonella typhimurium and Salmonella enteritidis contamination of raw red and white meat in Shahrekord.
  Methods
  This was a cross-sectional study, 360 samples of different types of meat (98 samples of cow, 36 samples of camel, 75 samples of sheep, 62 samples of goat, and 89 samples of chicken) were collected from sale centers in Shahrekrd town, and was tested about contamination by bacterial culture, biochemical, and PCR tests. In the following, S.typhimurium and S.entertidis isolated on the bases of intensity gens invA, rfbj, fliC, fljB, spV, sefA were studied.
  Results
  In this study, 54 meat samples were contaminated with salmonella. The highest rate of contamination was observed in chicken (31.64%) while the contaminated rate in cow, goat, sheep, and camel was 13.26%, 8.06%, 8%, and 5.5%, respectively. In addition, out of 54 isolated, 24 were contaminated with and 20 with Salmonella entertidis. The rest 10 isolated were contaminated with other serotypes. Prevalence of intensity gens of isolations show that all of them included reviewed gens.
  Conclusion
  The findings show that the red and white meat is contaminated with salmonella. Therefore it is necessary to reduce this contamination in slaughterhouses with hygienic controls and strict supervision.
  Keywords: Salmonella tiphimurium, Salmonella enteritidis, Red meat, Chicken meat
 • Shadi Mosadegh, Gholamali ? Moradli * Pages 98-108
  Background And Aims
  Shigella is one of the most common causes of dysentery and sometimes mortality specially in children and immunocopromised patients and the occurrence of drug resistance, makes it difficult the choice of appropriate antibiotics to treat shigellosis. The aim of this study was to define the prevalence of blaCTX-M, blaTEM and blaSHV in Shigella Sonnei isolated from patients with diarrhea by Multiplex-PCR.
  Methods
  In this cross-sectional study, a total of 60 Shigella Sonnei isolates of private laboratories and hospitals in Northern Tehran different ages from diarrhea samples were collected and cultured in specific environments and with biochemical and serological confirmation. To identify resistan strains t to beta test was conducted phenotypic combine disk. The presence of blaCTX-M, blaTEM and blaSHV genes was evaluated by specific primers and Multiplex-PCR.
  Results
  The highest frequency resistance to the antibiotics penicillin and erythromycin was 96.6% and 95%, respectively, and prevalence maximum sensitivity has been reported to ciprofloxacin and imipenem with 70%. In the Combine disk method, 29 strains (48.3%) were found positive to beta-lactamase. Among 60 isolates, 39 samples (65%) had the blaTEM gene, 28 samples (46.6%) had the blaCTX-M gene and 1 sample (1.66%) had the blaSHV gene.
  Conclusion
  Given the high prevalence of beta-lactam antibiotics resistance genes in strains of Shigella Sonnei ý, careful medical care and proper use of antibiotics appropriate is essential and timely to prevent the spread of resistant strains is necessary.
  Keywords: ESBL, Shigella Sonnei, Multiplex-PCR
 • Masoud Moradi, Kiomars Sharafi *, Shoaib Rahimi, Hooshmand Sharafi, Mehdi Ghayebzadeh Pages 109-123
  Background And Aim
  Malachite due to its structural features and low degradability can be difficult in aquatic environments. Given the acetic acid effect on the physical and chemical characteristics of scoria, this study was aimed to evaluate acetic acid on the scoria performance in removing of Malachite from aquatic environments.
  Methods
  This is lab scale study that carried out in vitro at different pH, adsorbent dosage, contact time and constant concentration of the dye. Residual concentrations of dye were measured in 665 nm. In order to understand adsorption process, obtained data were fitted by the Langmuir, Freundlich isotherms, and pseudo first and second order kinetics. Data were analyzed by design of experiments software (DOE).
  Results
  The results showed that removing of dye increased with increasing of acid normality, pH, adsorbent dosage and contact time. The highest efficiency (100%) obtained for the modified adsorbent with Acetic acid 12 normality in pH=11, of adsorbent dose=1.4 g/L and contact time of 75 minutes. Adsorption data were proper obeyed from both the Langmuir isotherm and Freundlich adsorption and pseudo-second-order kinetic.
  Conclusion
  According to the results, it can be concluded that Malachite adsorption by scoria occurs as both multi and mono layer and scoria treatment with acetic acid, due to wide chemical changes (especially silica/ alumina ratio) of adsorbent structure cause the increasing efficiency of its than natural scoria.
  Keywords: Acetic acid, Scoria, Malachite, Model, Isotherm, Kinetic reaction
 • Ladan Sadeghian, Mohammad Amin Tabatabaiefar, Narges Zarepour, Morteza Hashemzadeh-Chaleshtori* Pages 124-132
  Background And Aims
  Hearing loss (HL) is the most common sensorineural disorder affecting 1 in 1000 newborns. About 70% of genetic HL is classified as nonsyndromic deafness. Over 100 non-syndromic loci have been identified in autosomal recessive nonsyndromic hearing loss (ARNSHL). The aim of this study is identifying genetic cause of deafness by investigating genetic linkage analysis for DFNB24 locus (RDX gene) in ARNSHL families.
  Methods
  In this descriptive-experimental study, 400 samples from 25 Iranian consanguinity families with 3 or more patients, segregating as an ARNSHL, were selected from Khuzestan. Totally, 23 families were negative for GJB2 mutations (DFNB1) and were included. Six STR (Short Tandem Repeat) markers were selected, PCR amplification was done, and genotyping was performed by electrophoresis PCR product on polyacrylamide gel (PAGE). Several software tools such as Easy Linkage, SimWalk and HaploPainter were used for linkage analysis.
  Results
  Following the study of genetic linkage of DFNB24 in hearing loss population of Kuzestan province, our findings showed no families to be linked to the DFNB24 locus and deafness.
  Conclusion
  Results of the present study showed that RDX mutations may have little role in the etiology of deafness in this province.
  Keywords: Genetic linkage, Autosomal recessive non-syndromic hearing loss, DFNB24 locus
 • Mohammad Saeed Heydarnejad*, Ateyeh Mosharafi, Mohsen Mobini- Dehkordi, Rahmatollah Fatahian Pages 133-147
  Background And Aims
  With the rapid developments in nanotechnology, ZnO-NPs are increasingly being used in various aspects of our lives and their toxicity on body is escalating. This study aimed to investigate the histo-pathological effect of orally and intraperitoneal administrations of toxic ZnO nanoparticles (ZnO-NPs) on kidney function in laboratory male mice Mus musculus.
  Methods
  In this experimental study, a group of 75 BALB/c male mice of about 6 weeks were randomly divided into three groups (n=25). Each of mice in both orally- and intraperitoneal treated groups received the same concentration of ZnO-NPs (0.05 g/ml). On days 1, 7 and 14 of the experiment blood was taken directly from the heart to get serum. The data were analyzed by one-way ANOVA using SPSS. A significant difference was considered to be P
  Results
  In both intraperitoneal and oral treatment groups of mice, a significant increase in the serum level of BUN and Cr at day 7 was found with symptoms of vascular distension and infiltration of blood cells into the vessels, interstitial renal tubules and vacuolation of parietal cells of proximal tubules (necrosis). The observed tissue damage intensity in the orally administered group was less as compared with the intraperitoneal one.
  Conclusions
  A toxic concentration of ZnO-NPs causes serious physiological and pathological damages including congestion, necrosis in some cells, hydration of proximal tubules and kidney swelling in the oral group. However, the observed damages in the intraperitoneal group were lower as compared with the oral one.
  Keywords: ZnO-NPs, BUN, Creatinine, Histology, Kidney
 • Dr. Sedigheh Asgary, Mohammad Reza Afshani, Dr. Mahmoud Rafieian-Kopaei, Mahtab Keshvari* Pages 148-157
  Background And Aims
  Beetroot (Beta vulgaris L.) is rich in phenolics and flavonoids known to improve cardiovascular health. The present randomized, assessor-blind, cross-over study was undertaken to evaluate and compare the effects of raw beetroot juice (RBJ) and cooked beetroot (CB) beetroot juice on endothelial function, blood pressure, and inflammation in subjects with essential hypertension.
  Methods
  24 hypertensive subjects aged 40-65 years were randomly assigned to either 250 mL/day RBJ or 250 mg/day CB for a period of two weeks. After a two-week wash-out period, each subject was assigned to the alternate treatment for another two weeks. Systolic (SBP) and diastolic blood pressures (DBP), flow-mediated dilation (FMD) and tumor necrosis factor-α (TNF-α), were measured at baseline and at the end of each period of study, the data were analyzed by software SPSS and SAS.
  Results
  It is shown hs-CRP and TNF-α were significantly lower and FMD was significantly higher after treatment with RBJ than after CB (P
  Conclusion
  Although both forms of beetroot were effective in improving blood pressure, endothelial function and systemic inflammation, the raw beetroot juice had higher antihypertensive, endothelial function and systemic inflammation effects.
  Keywords: Blood pressure, Beetroot juice, Cooked beet, Beta vulgaris, Inflammation, Endothelial function
 • Elahe Kamali, Seyyed Mohammad Mousavi, Padideh Karimi, Mansour Salehi* Pages 158-179
  Background And Aims
  It has long been hypothesised that the human capability to acquire the language is in some way encoded by our genetic structure. However, only recently has genetic evidence been accessible to substantiate the plausible genetic basis of language. Over the last decade, genetic variants have been identified which may predispose people to different aspects of speech and language difficulties. Speech and language disorders cover a wide range of conditions with heterogeneous and overlapping phenotypes and complicated etiologies harboring both genetic and environmental influences.
  Methods
  In this review of the literature, a systematic search in international electronic databases (Googlescholar, Pubmed, Sciencedirect and Scopus) was conducted and the English related articles for this subject were extracted through the selection of key words such as Language, genetics, FOXP2, candidate genes, etc.
  Results
  In this review article, it was discussed how the identification and study of specific genes, including FOXP2, CNTNAP2, FOXP1, DCDC2, DYX1C1, ROBO1, KIAA0319, ATP2C2, CMIP, CYP19A1, SRPX2, MRPL19, C2ORF3, DOCK4, could enhance our understanding of the etiology of speech and language disorders and the biological foundations of language acquisition.
  Conclusion
  The identification of genes linked to speech and language phenotypes and therefore the characterization of normal and aberrant functions of these genes have, in recent years, unraveled complicated details of molecular and cognitive mechanisms and provided valuable insight into the biological basis of language.
  Keywords: Language, genetics, FOXP2, Candidate genes, Speech Disorders