فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 38، زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فهیمه کاظمیان، افسانه ارزانی *، محسن حق شناس، زهرا اکبریان صفحات 1-7
  سابقه و هدف
  تزریق سورفکتانت که از روش های درمانی دیسترس تنفسی در نوزادان نارس می‏باشد به دو روش خارج کردن سریع لوله تراشه پس از تزریق سورفکتانت (اینشور) و یا تحت دستگاه تهویه مکانیکی انجام می شود. هدف از انجام این مطالعه مقایسه عوارض نارسی بین نوزادانی است که به یکی از این دو روش تحت درمان قرار گرفته اند.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی بر روی 120 پرونده نوزادان نارس بستری شده‏ در طی سال های 92-91 در بخش مراقبت‏های ویژه‏ی نوزادان یکی از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل که سورفکتانت دریافت کردند، انجام شد. نوزادانی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند بطور غیرتصادفی و بر اساس روش درمانی مرسوم بیمارستان مربوطه در همان سال، گروه درمان با تهویه مکانیکی(سال 91) و گروه درمان شده با روش اینشور (سال 92) را تشکیل دادند. متغیرهای مورد نیاز از پرونده نوزادان استخراج و در پرسشنامه تکمیل گردید. داده ها به وسیله ی نرم افزار آماری SPSS نسخه ی 21 با آزمون های تی تست و کای دو و p کمتر از 05/0 از لحاظ آماری معنی دار تلقی شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در گروه اینشور خونریزی بطن های مغزی، مرگ و انعقاد منتشر داخل عروقی (01/0=p)، رتینوپاتی نارسی(03/0=p) و پنوموتراکس(001/0=p) بطور معنی داری از گروه تهویه مکانیکی کمتر بود. لیکن در ارتباط با خونریزی ریوی(4/0=p)، سپسیس (29/0=p)و کانال شریانی باز (24/0=p) تفاوت معناداری در دو گروه دیده نشد. زمان شروع شیر و ترخیص در نوزادان گروه اینشور زودتر از گروه تهویه مکانیکی بود، اما این اختلاف از نظر آماری معنادار نبود (به ترتیب 1/0، 06/0=p).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه، روش درمانی خارج کردن سریع لوله تراشه پس از تزریق در نوزادان نارس مبتلا به دیسترس تنفسی از لحاظ بروز عوارض نارسی در مقایسه با روش تهویه مکانیکی استراتژی ایمن تری می باشد. لذا به نظر میرسد با تحقیقات بیشتر در آینده، میتوان از این روش در درمان سندرم دیسترس تنفسی در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان بهره جست.
  کلیدواژگان: لوله گذاری، خارج کردن لوله تراشه، سورفکتانت، نوزادان نارس، تهویه مکانیکی، سندرم دیسترس تنفسی، عوارض
 • تهمینه ابراهیم زاده شیراز *، هادی رضایی یزدی، مهدی علیجانیان زاده صفحات 8-15
  مقدمه
  کارباپنم ها داروهایی با طیف اثر گسترده هستند اما مقاومت روزافزون نسبت به کارباپنم ها مشکلاتی را به وجود آورده است. سودوموناس آئروژینوزا یک پاتوژن بیمارستانی مهم تلقی می شود ، اما مقاومت به ایمی پنم که در خط دوم درمان عفونت های چند مقاومتی سودوموناس آئروژینوزا قرار گرفته، در حال افزایش است. اهمیت خانواده انتروباکتریاسه در کثرت مبتلایان می باشد و به طوری که 30% تا 40% سپتسمی ها و70% عفونت های ادراری به باکتری های این خانواده مبتلا هستند و کارباپنم ها آخرین سد عفونت های وخیم با این پاتوژن ها می باشند.
  روش کار
  در این مطالعه 196 نمونه بالینی شامل باکتری های خانواده انتروباکتریاسه و سودوموناس آئروژینوزا از مراجعه کنندگان به بیمارستان های شهر تهران جمع آوری شد و با روش های تشخیصی فنوتیپی و بیوشیمیایی مورد تایید قرار گرفتند و حساسیت آنتی بیوتیکی ای تمامی باکتری ها به روش دیسک دیفیوژن مطابق با استاندارد CLSI بررسی و گزارش گردید.
  یافته ها
  از مجموع 196 باکتری جمع آوری شده، میزان مقاومت به مروپنم 39.79% و ایمی پنم 45.91% بود و 30.10% هم به مروپنم و ایمی پنم مقاومت نشان دادند به طوری که میزان درصد مقاومت به تفکیک باکتری ها بدین صورت بود، سودوموناس آئروژینوزا میزان مقاومت به مروپنم 39.62% و ایمی پنم 43.39%، در خانواده انتروباکتریاسه میزان مقاومت به مروپنم و ایمی پنم به تفکیک بدین صورت بود، سالمونلا میزان مقاومت به مروپنم 0% و ایمی پنم 50%، سیتروباکترکوسری میزان مقاومت به مروپنم 0% و ایمی پنم 50%، سیتروباکترفروندی میزان مقاومت به مروپنم 28.57% و ایمی پنم 28.57%، اشریشیاکلی میزان مقاومت به مروپنم 39.70% و ایمی پنم 47.05%، کلیبسیلا اوکسی توکا میزان مقاومت به مروپنم 46.6% و ایمی پنم 40% و کلیبسیلا پنومونیه میزان مقاومت به مروپنم 34.14% و ایمی پنم 53.65% بود.
  نتیجه گیری
  مقاومت به آنتی بیوتیک های مروپنم و ایمی پنم در درمان سودوموناس آئروژینوزا و خانواده انتروباکتریاسه در کشور ما در حال گسترش است از این رو بایستی در مصرف این آنتی بیوتیک ها به طرز صحیح و معقول عمل شود.
  کلیدواژگان: کارباپنم، سودوموناس آئروژینوزا، خانواده انتروباکتریاسه، فنوتیپی، تهران
 • وحید رحمانیان، کرامت الله رحمانیان *، علیرضا صفری، الهام منصوریان، محمد علی راستگوفر صفحات 16-24
  مقدمه
  سل یک بیماری عفونی مزمن و مسری است که از نظر بار جهانی بیماری ها در رده هفتم بوده و پیش بینی می شود تا سال 2020 همچنان در این رده باقی بماند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی جمعیت شناختی بیماری سل در شهرستان جهرم انجام گردید.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی – تحلیلی که طی سال های 1384تا 1393 انجام شد پرونده کلیه بیماران مبتلا به سل بررسی شد. داده ها از طریق نرم افزار spss با روش آمار توصیفی و آزمون های کای اسکوور و تی مستقل در سطح معنی داری p<.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از 114 بیمار ثبت شده 5/67 درصد بیماران مرد، 3/69 درصد دارای سل ریوی و1/6 درصد آلوده به HIV بودند . همچنین 6/31 درصد بیماران افغانی و 64 درصد شهری بودند. بیشترین فراوانی بیماری سل در گروه زیر 40 سال (7/44 درصد ) بود. اختلاف معنی داری در نوع سل بر حسب جنس، ملیت ، محل سکونت و شغل مشاهده نگردید (p˃.05) ولی این اختلاف بر حسب سابقه تماس با موارد مسلول معنی دار بود (p<.05) همچنین اختلاف معنی داری بین میانگین سن ابتلا به سل ریوی و خارج ریوی مشاهده نشد(P<=.652 ) . حال آنکه اختلاف بین نتیجه درمان کلیه موارد سل و اجرای DOTS معنی دار بود.(P<.001).
  نتیجه گیری
  با توجه به سن پایین افراد مبتلا در مطالعه حاضر به نظر می رسد که برای رسیدن به اهداف تعیین شده و موفقیت بیشتر در مبارزه با بیماری باید توجه بیشتری به موانع اجرای برنامه های کنترلی و درمانی سل شده و اقدامات بیماریابی آموزش این گروه های جمعیتی در اولویت برنامه های مرکز بهداشت شهرستان جهرم قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سل ریوی، اپیدمیولوژی، سل خارج ریوی، جهرم
 • امین بهارشاهی، محمدرضا واعظی، کاخکی، بهنام مهدوی، محمودرضا بهروان * صفحات 25-33
  مقدمه و هدف
  کولکس پشه غالب در بسیاری از کشورهای گرمسیری است که باعث تب فیلاریایی می شود. یکی از ساده ترین روش ها برای پیشگیری از این بیماری از بین بردن ناقل آن است. بدین منظور این مطالعه با هدف مقایسه اثر لاروکشی عصاره بخش های هوایی گیاه بنگ دانه و خرزهره بر لارو این حشره انجام گردید.
  مواد و روش ها
  پس از جمع آوری و خشک شدن بخش های هوایی این دو گیاه، با استفاده از حلال متانول و دستگاه روتاری عصاره آن استخراج گردید. لارو پشه های کولکس از گودال های آب راکد اطراف بیرجند (ایران)، جمع آوری و پس از شناسایی در پلیت حاوی غلظت مشخصی از عصاره خرزهره و یا بنگ دانه به طور جداگانه قرار گرفت و مقدار مرگ و میر ثبت شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  عصاره الکلی بخش های هوایی گیاه بنگ دانه و خرزهره هر دو اثر مثبتی در از بین بردن لاروهای پشه کولکس داشتند و قوی ترین عصاره پس از 72 ساعت برای از بین بردن لارو پشه های کولکس، عصاره گل گیاه بنگ دانه بود ( ppm46/0 LC50=) و ضعیف ترین عصاره، عصاره ساقه گیاه بنگ دانه بود ( ppm57/37 LC50=).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه عصاره گل گیاه بنگ دانه در مدت زمان 72 ساعت نسبت به سایر عصاره ها قدرت لاروکشی بیشتری داشت پیشنهاد می شود که می توان از عصاره گل گیاه بنگ دانه به عنوان یک سم ارگانیک برای از بین بردن لارو پشه های کولکس استفاده کرد.
  کلیدواژگان: لارو کولکس، بنگ دانه، خرزهره
 • سعید ویس کرمی *، محمدحسن فتحی نسری، حسن احمدوند، لادن رشیدی، فروزان هادی پور مرادی صفحات 34-42
  مقدمه
  فعالیت شدید بدنی منجر به افزایش رادیکالهای آزاد حاوی اکسیژن شده و در مجموع ممکن است ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن را تضعیف کند که این موضوع با ورزش منظم و مصرف آنتی اکسیدانها از طریق افزایش دفاع آنتی اکسیدانی قابل بهبود است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی پوست انار بر کاهش اثرات تنش اکسیداتیو ناشی از فعالیت شدید بدنی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تعداد 32 سر رت( موش صحرایی) نر نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه هشت تایی تقسیم شدند: 1) CON[1] ،2)PPHE200[2](دریافت کننده mg/kg 200 عصاره هیدروالکلی پوست انار)،3)PPHE250 (دریافت کننده mg/kg 250 عصاره هیدروالکلی پوست انار) و 4) [3]Vit E (دریافت کننده mg/kg 5 ویتامین E). رت ها به مدت 8 هفته به طور منظم روزانه یک ساعت ورزش داده شدندو در آخرین جلسه تمرین، تحت استرس ورزش درمانده ساز قرار گرفتند.در آخرین جلسه تمرین حیوانات بلافاصله توسط دوز بالایی از کتامین و زایلان بیهوش و خونگیری از سیاهرگ باب انجام شد. فعالیت آنزیمهای،گلوتاتیون پراکسیداز،کاتالاز ،سطوح گلوتاتیون احیاء و پراکسیداسیون لیپیدی[4] در نمونه سرم تهیه شده از خون تعیین گردید.
  یافته ها
  فعالیت آنزیمهای گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز سرم در گرو ه های دریافت کننده PPHE250(24/0±57/3)،CAT(88/2±63/105) GPX ،(45/0±38/4) CAT (91/5±61/97) PPHE200 GPX و Vit E (59/0±6/3) CAT (36/8±01/110)GPX در مقایسه با گروه CON (27/0±85/2)CAT (49/4±72/76)GPXافزایش معنی داری داشت(05/0p<).سطوح گلوتاتیون احیاء سرم در گروه های دریافت کننده PPHE250، (72/3±54/93PPHE200 ( (98/6±39/89) و Vit E (76/4±86/107)در مقایسه با گروه CON (35/1±26/75)افزایش معنی داری داشت(05/0p<). سطوح مالونیل دی آلدهاید سرم گروه های دریافت کنندهPPHE200 (15/0±62/3)PPHE250، (51/0±35/3)و Vit E (25/0±26/3)در مقایسه با گروه con (56/0±88/5)کاهش معنی داری داشت(05/0p<).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد مصرف عصاره هیدروالکلی پوست انار و ویتامین E موجب بهبود وضعیت سیستم آنتی اکسیدانی بدن و کاهش اثرات تنش اکسیداتیو ناشی از فعالیت شدید بدنی می گردد.
  کلیدواژگان: ورزش درمانده ساز، استرس اکسیداتیو، آنتی اکسیدان
 • مریم صفرپور، زهرا کاظمی، الهام دوستی، عباس دوستی * صفحات 43-50
  مقدمه
  هلیکوباکتر پیلوری شایع ترین باکتری مولد التهاب معده، سرطان و لنفوم معده و زخم های گوارشی در انسان است. TPX (تیول پراکسیداز) توسط ژن tagD کد می شود و در کلونیزاسیون این باکتری در مخاط معده نقش حیاتی دارد. محصول ژن tagD سبب تحریک سیستم ایمنی در بدن میزبان می گردد. هدف از این تحقیق جداسازی و کلونینگ ژن tagD هلیکوباکتر پیلوری در ناقل یوکاریوتی PFLAG-CMV-3 به عنوان کاندیدای واکسن ژنی می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی، قطعه ژن tagD هلیکوباکتر پیلوری به طول 537 جفت باز با استفاده از روش PCR تکثیر شد. سپس محصولات PCR با استفاده از کیت کلون سازی شرکت ترمو فیشر در وکتور pTZ کلون گردیدند. ساب کلونینگ این ژن در وکتور بیانی یوکاریوتی PFLAG-CMV-3 انجام شد و سپس با روش الکتروپوریشن به سلول های CHO منتقل و بیان گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان دهنده تکثیر و کلون سازی موفق ژن tagD و تشکیل وکتور pTZ-tagD می باشد. نتایج هضم آنزیمی و تعیین توالی صحت کلون سازی این ژن در وکتور PFLAG-CMV-3 را تایید کرد. بررسی بیان این ژن به روش SDS-PAGE تشکیل باند 19 کیلودالتونی مربوطه را نشان داد.
  نتیجه گیری
  ژن tagD کلون سازی شده در وکتور نوترکیب PFLAG-CMV-3-tagD توان تولید محصول پروتئینی اختصاصی این ژن در سلول های CHO را دارد. لذا این سازواره ژنی برای بررسی ایمنی زایی در مدل حیوانی به عنوان واکسن ژنی علیه هلیکوباکتر پیلوری مناسب به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، ژن tagD، کلونینگ، الکتروپوریشن
 • آذر معزی *، سینا ملایی، هاله دادگستر صفحات 51-61
  مقدمه
  بر اساس فرضیه زنجیره حرکتی دکتر یاندا، عملکرد نامناسب و تغییر شکل یک سگمان حرکتی می تواند سایر سگمان های حرکتی بدن رامتاثر سازد. لذا هدف از پژوهش پیش رو، بررسی ارتباط بین کمردرد و کف پای صاف در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) است .
  روش کار
  در این پژوهش مقطعی 242 نفر در دو گروه مبتلا به کمردرد و سالم مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه علاوه بر اطلاعات دموگرافیک ، شدت و سابقه کمردرد ،انعطاف پذیری تنه ، وجود صافی کف پا و دامنه حرکتی دورسی فلکسون مچ پا مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های حاصل از ارزیابی ها ، با استفاده از آزمون تی مستقل( Independent sample T- Test) و آزمون آماری کای مربع ( Chi-Square ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش ارتباط معناداری را بین پروناسیون بیش از حد پا و بروز کمردرد نشان داد (001/ 0= p). هم چنین بین شدت کمردرد و صافی کف پا (001/ 0= p) و نیز بین سابقه ابتلا به کمر درد و صافی کف پا ارتباط معناداری مشاهده شد(001/ 0= p ).علاوه بر این ، بر اساس آزمون آماری کای مربع ، رابطه معناداری بین صافی کف پا و دامنه حرکتی دورسی فلکسیون مچ پا دیده شد(014 /0 = p).
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه موید وجود ارتباط معناداری بین بروز ، شدت و سابقه کمردرد در مبتلایان به صافی کف پا است.علاوه بر این در مبتلایان به صافی کف پا دامنه حرکتی دورسی فلکسیون مچ پا کاهش یافته بود.
  کلیدواژگان: صافی کف پا، پروناسیون بیش از حد پا، افت استخوان ناوی، نشانه هلبینگ (Helbing)، کمردرد
 • تاثیر بیهوشی با پروپوفول بر زنده مانی فلپ پوستی در موش صحرایی؛ مقایسه با کتامین
  علیرضا رعایت جهرمی *، پروفسور ابوتراب طباطبایی نایینی، پروفسور سعید نظیفی، زهرا سیف صفحات 62-70
  مقدمه
  در این مطالعه تاثیر خواص ویژه غیر بیهوشی پروپوفول در بهبود زنده مانی فلپ های پوستی ارزیابی شده است.
  روش کار
  تعداد 32 سر موش صحرایی ماده بالغ به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در گروه 1 بیهوشی با کتامین (40 mg/kg) و در گروه 2 بیهوشی با پروپوفول (100 mg/kg)به صورت داخل پریتونیومی (IP) انجام شد. پوست پشت رت در ابعاد 8 × 5/2 × 8 سانتیمتر تمام ضخامت در سه ضلع برداشته و پایه فلپ حفظ شد. فلپ بلافاصله در محل اولیه بازگردانده شده و با نخ نایلون 0/5 و الگوی ساده تکی بخیه شد. وضعیت ظاهری ترمیم روزانه بررسی شده و با اندازه گیری ابعاد ناحیه نکروزشده و سالم، میزان زنده مانی فلپ پس از عکس برداری محاسبه گردید. ارزیابی نمونه های هیستوپاتولوژیکاز سه نقطه بالا، وسط و پایین فلپ توسط پاتولوژیست نا آگاه از گروه نمونه ها در زمان های 1، 4، 7 و 21 روز صورت گرفت. ارزیابی میزان اینترلوکین های 1 و 6 در نمونه های خون قبل از ایجاد فلپ و در زمان های دوازده، بیست و چهار، و صدوشصت و هشت ساعت متعاقب ایجاد آن صورت گرفت.
  یافته ها
  درصد زنده مانی فلپ در روز 21 و میزان اینترلوکین 6 در روز صفر، ساعت 12 و روز 1 در گروه پرپوفول به طور معنی داری بیشتر از گروه کتامین بود و فعالیت اینترلوکین 1 تفاوت معنی داری نداشت. در گروه پرپوفول نشانه های ترمیم بیشتر از گروه کتامین مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد پروپوفول نقش موثرتری در زنده مانی فلپ پوستی نسبت به کتامین دارد‏ ؛ اما تایید قطعی آن نیاز به مطالعات دقیق تر و کامل تر دارد.
  کلیدواژگان: بیهوشی، پروپوفول، زنده مانی فلپ پوستی، موش صحرایی، مقایسه با کتامین
|
 • Fahimeh Kazemian, Afsaneh Arzani *, Mohsen Haghshenas, Zahra Akbarian Pages 1-7
  Background and
  Purpose
  Surfactant injection through Intubation-SURfactant-Rapid Extubation (INSURE) and conventional mechanical ventilation are methods that used for treatment of respiratory distress syndrome in preterm infants. The aim of this study was to compare the short term prematurity complications in neonates who were treated with one of these two methods.
  Material and
  Methods
  This descriptive study that performed on documents of 120 preterm neonates who hospitalized in NICU and received surfactant at 91-92 solar years.Neonates who had inclusion criteria formed two groups based on non randomized sampling and conventional treatment in the same year in this hospital that include: Intubation-SURfactant-Rapid Extubation group and Mechanical Ventilation group in years of 1392 and 1391 respectively. Required variables extracted from files and the questionnaire was completed. Data were analyzed by SPSS version21 through t-test and chi-square test with95% confidence interval.
  Results
  The results showed that intraventricular hemorrhage, death and disseminated intravascular coagulation (p=0/01) and retinopathy of prematurity (p=0/03), Pneumothorax (p=0/001) in the INSURE group were significantly less than Mechanical Ventilation group. But, not differed in two groups about the pulmonary hemorrhage (p=0/4), sepsis (p=0/29) and patent ductus arteriosus (p=0/24). The onset of milk and hospital discharge in INSURE group was sooner than MV group but this difference was not statistically significant (p= 0/06, 0/1 respectively).
  Conclusion
  Based on the findings of this study, INSURE method in preterm infants with respiratory distress related to prematurity complications compared to mechanical ventilation strategy is more safe. Therefore, further studies are suggested in order to use this method for treatment of respiratory distress syndrome in neonatal intensive care units.
  Keywords: Intubation, Extubation, Surfactant, preterm infants, mechanical ventilation, respiratory distress syndrome, complications
 • Tahmineh Ebrahimzadeh Shiraz *, Hadi Rezaei Yazdi, Mahdi Alijanianzadeh Pages 8-15
  Introduction
  Carbapenems are drugs with an extended spectrum but There are some problems when Carbapenems resistance is increased. Pseudomonas aeruginosa is an important nosocomial pathogen but Imipenem resistance increases and it is on second line therapy of multidrug resistance Pseudomonas aeruginosa infections. The importance of Enterobacteriaceae family is due to the increasing number of patients, According to this bacterium family 30-40 percent of Septicemiais infected and 70 percent of urinary tract infections. Carbapenems are the last defense line in critical infections with these pathogens.
  Materials And Methods
  this study collected 196 isolated bacteria of Pseudomonas aeruginosa and Enterobacteriaceae family from Hospitals patient of Tehran and evaluates them by phenotypic and biochemical methods. also, The researcher studies the disk diffusion method and use it to determine antibiotic sensitivity of all bacteria according to the CLSI standard table.
  Results
  From the total of 196 bacteria collected, the resistance to Meropenem is %39.79 and Imipenem is %45.91 and 30.10 percent to Meropenem and Imipenem resistance so that the percent resistance of bacteria is as follows: Pseudomonas aeruginosa resistance to Meropenem is %39.62 and Imipenem is %43.39. Meropenem and Imipenem resistance in Enterobacteriaceae family are as follows: Salmonella resistance to Imipenem and Meropenem is %0 and %50, Citrobacter koseri the resistance to Imipenem and Meropenem %0 and %50, Citrobacter freundii Meropenem resistance of %28.57 and Imipenem %28.57, Escherichia coli resistance to Meropenem %39.70 and Imipenem %47.05, Klebsiella oxytoca resistance to Meropenem %46.6 and %40 Imipenem and Meropenem resistance Klebsiella pneumoniae %34.14 and Imipenem %53.65, respectively.
  Conclusion
  There is an increasing resistance to Meropenem and Imipenem antibiotics in treatment of Pseudomonas aeruginosa and Enterobacteriaceae family in our country. Hence, it should be properly and reasonably use these antibiotics.
  Keywords: Carbapenem, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae family, phenotypic, Tehran
 • Vahid Rahmanian, Dr Keramatollah Rahmanian *, Ali Reza Safary, Elham Mansoorian, Mohammad Ali Rstgoofar Pages 16-24
  Introduction
  Tuberculosis is a chronic infectious and contagious disease that in according to global burden of disease (DALY) it is in the seventh category and it’s predicted that by 2020 still remains in the same category.The present study was conducted to evaluate the demographic tuberculosis study in the city of Jahrom.
  Method
  In this descriptive - Analytical study during the years 2005-2014 The records of all patients with TB Checked out .Data were analysed via SPSS software Version 22 using descriptive statistics methods and Chi-Square test and t-student at the significant independent level P
  Results
  Out of 114 TB registered patients 67.5% were male ¡69.3% were infected by pulmonary TB and 6.1% were infected by HIV. Also the patients were Afghanian national, 31.6% and 64% of the patients were Urban. The highest prevalence of TB disease (Pulmonary and Extra -pulmonary) were observed in under 40 years of age category(44.7%) . There was no significant differences in types of TB (Pulmonary and Extra-pulmonary) according to Sex, Nationality, Residing place, Age groups and Occupations (P>.05) ,whereas this differences were significant in terms of exposures with TB cases (P
  Conclusion
  Accordingly with attention to the low age (young age) of the stricken peoples in the present study it seems to achieve the target goals and more success in preventing and fighting the TB disease more attention should consider towards the obstacles of TB treatments and controlling programs implementation, and patients surveillance and training programs for this population groups should be priority and precedency of Jahrom city health centre
  Keywords: Pulmonary TB, Epidemiology, Extra-pulmonary TB, Jahrom
 • Amin Baharshahi, Dr Mohammadreza Vaezi-Kakhki, Dr Behnam Mahdavi, Mahmoodreza Behravan* Pages 25-33
  Introduction
  Culex spp is the prevalent in many tropical countries, is causing filarial fever among human beings. The easiest way to prevent this disease is to eliminate the vector. In this study, we used the extract of aerial parts of Hyoscyamus niger and Nerium oleander, to destroy the larvae of this vector and the results of these two plants were compared together.
  Materials And Methods
  Collected and dried aerial parts of the plant were extracted using methanol, solvent was then removed with a rotary evaporator. Mosquito larvae were collected and identified from stagnant water pits and ponds around the Birjand, Iran; The larvae were then placed on a plate containing a certain concentration of the extract of oleander or henbane separately, and their mortality were recorded and analyzed.
  Results
  H. niger and N. oleander extract of aerial parts both had a positive effect on the elimination of larvae of the Culex spp. Among the results, the flower extract of henbane was the most powerful extract after 72 hours to eliminate the larvae of Culex spp (LC50= 0/46 ppm) and the stem extract of henbane was the weakest one (LC50= 37/57 ppm).
  Conclusion
  Due to strong larvicidal effect of the extract of henbane in 72 hours than other extracts, suggesting that the extract of henbane can be used as an organic pesticide to eliminate Culex spp larvae.
  Keywords: Culex spp larvae, Hyoscyamus niger L., Nerium oleander L
 • Saeed Veiskarami *, Mohammad Hassan Fathi Nasri, Hassan Ahmadvand, Ladan Rashidi, Forozan Hadipur Moradi Pages 34-42
  Background
  Acute exhaustive exercise increase production of reactive oxygen. It may be inefficient antioxidant capacity of the body. Therefore exercise training and antioxidants consumption have been shown to up regulate antioxidant protection. The present study aimed to determine the protective effect of pomegranate peel hydro alcoholic extract supplementation on oxidative responses induced by an exhaustive exercise schedule in rats.
  Materials And Methods
  Thirty two male rats were evenly divided into: (1) control: received saline (0.2 ml saline/ rat) by oral administration via epigastric tube.(2) received oral administration of 200 mg/kg Pomegranate peel hydro alcoholic extract.(3) received oral administration of 250 mg/kg Pomegranate peel hydro alcoholic extract. (4) Received oral administration of vitamin E 5 mg/kg. Animals were submitted to swimming exercise for an 8-week. At the end of the experiment, blood samples were collected for serum. samples were analyzed for glutathione peroxidase , catalase activities, levels of Malondialdehyde and glutathione.
  Results
  Glutathione peroxidase and catalase activities were significantly increases in PPHE200)97.61±5.91)GPX (4.38±0.45)CAT ,PPHE250)105.63±2.88)GPX (3.57±0.24)CAT and vit E )110.01±8.36)GPX (3.6±0.59)CAT than in the control)76.72±4.49)GPX (2.85±0.27)CAT (p
  Conclusion
  In this study, it was shown that Pomegranate peel hydro alcoholic extract supplementation may be beneficial in antioxidant defense system improvement and reduce oxidative stress induced by an exhaustive exercise.
  Keywords: exhaustive exercise, oxidative stress, Antioxidant
 • Maryam Safarpour, Zahra Kazemi, Elham Doosti, Abbas Doosti * Pages 43-50
  Background
  Helicobacter pylori is strongly associated with inflammation of the stomach and is also implicated in the development of gastric malignancy, peptic ulcers and gastric lymphomas in humans. Tpx (thiolperoxidases) is encoded by the tagD gene and plays a significant role in colonize of H. pylori to stomachs. This gene stimulates the immune system in the host cells. The aim of this study was to isolate and cloning of tagD gene in the eukaryotic expression vector PFLAG-CMV-3 as a DNA vaccine candidate.
  Material &
  Methods
  In this research, tagD gene (537 bp) was amplified by PCR. The PCR products were cloned by using cloning kits of Thermo Fisher Company in pTZ vector. This gene was Subcloned in the eukaryotic expression vector (PFLAG-CMV-3 vector), then transferred into CHO cells by electroporation method and finally was expressed.
  Results
  The results indicate that the gene amplification and cloning of tagD gene, was successful, and the pTZ-tagD vector was formed. PFLAG-CMV-3 Vector construction was confirmed by digestion and gene sequencing. The 19 kDa band was observed by gene expression analysis on SDS-PAGE.
  Conclusions
  tagD gene in the PFLAG-CMV-3-tagD recombinant vector has an ability to produce specific protein in CHO cells. Therefore, this gene construct is useful to evaluate the immunogenicity as a DNA vaccine against of the Helicobacter pylori infection in human.
  Keywords: Helicobacter pylori, tagD gene, cloning, electroporation
 • Dr Azar Moezy *, Dr Sina Malai, Dr Haleh Dadgostar Pages 51-61
  Background and
  Purpose
  Based on Janda’s theory of kinetic chain, dysfunction in one motor segment can affect other segments in the body. The purpose of the study was to determine the correlation between Low Back Pain (LBP) and foot overpronation in patients referred to Hazrat Rasool Hospital.
  Materials And Methods
  In this cross sectional study, 242 subjects were classified into two groups, LBP and healthy groups and evaluated for the duration and intensity of LBP, flexibility of trunk, foot overpronation (by Helbing sign and Navicular Drop test ) and ankle dorsiflexion range. The Independent sample t- test and Chi-Square test were conducted for statistical analysis of the data.
  Results
  A significant correlation between foot overpronation and LBP (p=0.001) was found in the study. There were significant relations between LBP intensity and foot overpronation (p=0.001); between the history of LBP and foot overpronation (p=0.001) and also on the between foot overpronation and ankle dorsiflexion range (p=0.014).
  Conclusion
  The findings of this study indicate significant relations between the incidence, intensity and duration of LBP in patients with foot overpronation; also, the ankle dorsiflexion range was reduced in the subjects with foot overpronation.
  Keywords: Flat Foot, Foot Overpronation, Low Back Pain, Helbing Sign, Navicular Drop
 • Effect of propofol anesthesia on skin flap survival in rat; comparison with ketamine
  Dr Alireza Raayat Jahromi *, Professor Abutorab Tabatabaei Naeini, Professor Saeid Nazifi, Dr Zahra Seif Pages 62-70
  Introduction
  Propofl is an anesthetic drug which has shown many other effects in different studies. The purpose of this study has been evaluation of non-anesthetic properties of propofol in skin flap survival in rats.
  Materials And Methods
  Thirty two adult female white rats were randomly divided into two groups. In Group 1, anesthesia with ketamine (40mg/kg) and group 2 anesthesia with propofol (100 mg / kg) was performed intraperitoneally (IP). The skin on the back of rats (2.5 × 8 × 8 cm) was prepared aseptically. Full-thickness skin was removed in three parts and returned to the original location immediately. The skin was sutured with single interrupted pattern and nylon 0/5. Survival rate of the skin flaps were evaluated daily. Histopathological evaluation by a blind pathologist at 1, 4, 7 and 21 days was done. Interleukin 1 and 6 in blood samples before and after creation of flaps was measured at 12, 24 and 168 hours following euthanasia.
  Results
  Flap survival rate at day 21 and IL-6 at day 0, 12 hour and day 1 in propofol group were significantly higher than ketamine group and IL-1 was not significantly different. The amount of collagen deposition at days 1 and 7, epithelialization at days 1 and 4, fibroblast proliferation at day 21 and vascularity at days 4, 7 and 21 in propofol group were significantly more than ketamine, but the inflammatory cells infiltration at day 7 in propofol group was less than ketamine. Pathological signs of healing were more prominent in propofol group.
  Conclusion
  It is concluded that propofol has more restorative effect on skin flap survival in comparison with ketamine, but its definite confirmation needs more precisely researches.
  Keywords: Propofol anesthesia, skin flap survival, rat