فهرست مطالب

 • پیاپی 149 (خرداد 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/24
 • تعداد عناوین: 20
|
 • حامد معصومی، هادی حسن زاده، مصطفی رضایی طاویرانی، مجید جدیدی، علیرضا نیکوفر، رضا نصر، امیر دربندی آذر، احمد بیطرفان رجبی، وحید سمنانی صفحات 1-13
  سابقه و هدف
  از میان سرطان های مختلف، شیوع سرطان پستان در بین زنان بیش تر بوده است که یکی از روش های درمان آن پرتودرمانی می باشد و برای بالابردن بازده آن از حساس کننده های پرتوی استفاده می شود. از جمله این حساس کننده ها، نانوذرات می باشند که با ایجاد استرس اکسیداتیو و ایجاد رادیکال های آزاد، اثر هم افزایی با تابش دارند. هدف از این مطالعه بررسی اثر هم زمان نانوذره TiO2 و پرتودرمانی سرطان پستان در مدل حیوانی بوده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه تجربی حاضر پس از القای تومور آدنوکارسینومای پستان در موش Balb/C ، موش ها به صورت تصادفی به گروه های کنترل، تزریق آناتاز با دوز mg/kg 5 و دوز mg/kg 10 با و بدون تابش، تزریق روتایل با دوز mg/kg 5 و mg/kg با و بدون تابش 10 و تابش تقسیم بندی شده و روند درمان در گروه های مختلف با ارزیابی سایز تومور مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در گروه های نانوذره آناتاز با و بدون پرتودرمانی مقادیرحجم، حجم نسبی و درصد حجم نسبی، به ترتیب افزایش کم و کاهش قابل توجهی را نشان داد. در گروه های روتایل با و بدون پرتودرمانی این پارامترها به ترتیب افزایش خیلی کم و افزایش قابل توجهی داشت. IR برای گروه های آناتاز با و بدون پرتودرمانی کاهش و به مقدار منفی و سپس افزایش و به مقدار صفر و مثبت رسید و درگروه های روتایل با و بدون پرتودرمانی تغییرات کمی داشت.
  استنتاج: نانوذره TiO2 به دلیل تولید ROS سبب افزایش حساسیت پرتوی سلول های توموری می شوند. کریستال های آناتاز به دلیل سطح بزرگ تر، فعالیت فوتوکاتالیکی بیش تر و تولید رادیکال آزاد بیش تر نسبت به کریستال های روتایل موثرترند.
  کلیدواژگان: سرطان، پرتودرمانی، حساس کننده پرتویی، نانوذره TiO2
 • شهرام نظریان، سید لطیف موسوی گرگری، مهدی عظیم بیک صفحات 14-27
  سابقه و هدف
  گونه های شیگلا عامل بیماری شیگلوز در انسان می باشد. با توجه به فراوانی بیماری و شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی، ساخت ایمونوژن موثر علیه باکتری هدف مهمی است. آنتی ژن های تهاجمی پلاسمید از جمله IpaC و IpaD از مهم ترین عوامل بیماری زای شیگلا هستند. بارگذاری آنتی ژن ها در حامل های ویژه از قبیل نانوژل های کیتوسانی، نه تنها آن ها را در برابر عوامل محیطی محفاظت کرده بلکه غلظت های مناسب از آنتی ژن را در محیط فراهم کرده و فعالیت زیستی را افزایش می دهد. هدف از این تحقیق، بررسی ایمنی زائی پروتئین IpaC بارگذاری شده نانوژل های کیتوسان بود.
  مواد و روش ها
  پروتئین نوترکیب در E.coli بیان و با گرموتوگرافی میل ترکیب تخلیص شد. نانوژل های کیتوسانی به روش ژلاسیون یونی و از طریق میانکنش کیتوسان با اتصال دهنده تری پلی فسفات (TPP) تهیه شدند. نانوژل ها با IpaC بارگذاری و خصوصیات ساختاری آن ها با SEM و DLS بررسی گردید. پروتئین بارگذاری شده از مسیر خوراکی و تزریقی به خوکچه هندی انتقال یافتند. تیتر آنتی بادی ها با روش الایزا تعیین شد. حیوان ها از طریق روش سرنی و با استفاده از باکتری شیگلا فلکسنری چالش شدند.
  یافته ها
  بیان پروتئین نوترکیب E.coli منجر به تولید IpaC با وزن 60 کیلودالتون شد. ظرفیت بارگذاری نانوژل ها پس از 48 ساعت انکوباسیون، 98 درصد بود. متوسط اندازه نانوذرات 418 نانومتر بود. ایمن سازی موش ها پاسخ آنتی بادی سرمی را القا کرد.
  استنتاج: حفاظت بخشی پروتئین بارگذاری شده از مسیر خوراکی بهتر از مسیر تزریقی بود.
  کلیدواژگان: شیگلا، ایمونوژن، IpaC، کیتوسان، نانوژل
 • محمدحسین سینکاکریمی، عیسی سلگی، اباصلت حسین زاده کلاگر صفحات 28-39
  سابقه و هدف
  گسترش روز افزون ورود فلزات سنگین به محیط و تاثیر آن ها روی ساختار اجتماع جانداران خاکزی موجب بر هم زدن اکوسیستم خاک می شود. از سویی دیگر مطالعه پاسخ های مولکولی و سلولی بی مهر گان خاکزی به عنوان بیومارکرهایی از سلامت محیط می تواند اطلاعات مفیدتری در رابطه با اثرات استرس آلاینده ها بر آن ها ارائه دهد. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات سرب و کادمیوم روی بقاء، توده زیستی و نیز پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل به عنوان نشانگرهای فیزیولوژیکی سلول، از گونه Eisenia fetida کرم خاکی بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی تست سمیت روی کرم خاکی به روش Filter paper مطابق دستورالعمل 207 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه جهانی (OECD) انجام شد. سطح فعالیت آنتی اکسیدان های کل (TAC) و پراکسیداسیون لیپیدی به ترتیب با روش های توان آنتی اکسیدانی احیای آهن (FRAP) و تیو باربیوتوریک اسید (TBA) اندازه گیری شدند.
  یافته ها
  این مطالعه نشان داد میزان LC50 به عنوان نشانگر بقاء برای سرب و کادمیوم به ترتیب بر حسب μg/cm2 در بازه زمانی 24 ساعته 84/54 و 18/14و در بازه 48 ساعته 1/34 و 4/8 است. هم چنین به طورکلی با افزایش غلظت سرب و کادمیوم، میزان مرگ، کاهش وزن، پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل افزایش یافت. این در حالی است که حساسیت کرم ها به کادمیوم نسبت به سرب بیش تر بود(05/0P<).
  استنتاج: براساس یافته ها در گونه E. fetida کرم خاکی در حضور سرب و کادمیوم TAC و MDA به طور معنی داری افزایش پیدا می کند. لذا اندازه گیری TAC و MDA می تواند به عنوان نشانگرهای فیزیولوژیکی سلول در حساسیت گونه E. fetida کرم خاکی به آلاینده های سرب و کادمیوم در مدیریت منابع آلاینده و سلامت محیط زیست مورد توجه محققین قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کرم خاکی، ظرفیت آنتی اکسیدان های کل (TAC)، پراکسیداسیون لیپیدی، مالون دی آلدئید (MDA)، سرب، کادمیوم
 • طاهر عظیمی، عارف شریعتی، فاطمه فلاح، عباسعلی ایمانی فولادی، علی هاشمی، حسین گودرزی، محمد جواد نصیری صفحات 40-48
  سابقه و هدف
  سل یکی از علل اصلی مرگ و میر ناشی از بیماری های عفونی در جهان است. در ایران، بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی (WHO)، میزان بروز سل 21 نفر در هر یکصد هزار نفر در سال 2015 گزارش شده است. مطالعه حاضر به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و نحوی انتقال مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در شهر تهران، طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  تعداد 80 ایزوله مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از بیماران مبتلا به سل مراجعه کننده به یکی بیمارستان های آموزشی شهر تهران، از بهمن 1393 تا دی 1395 جدا شد. از روش استاندارد MIRU-VNTR برای ژنوتایپینگ ایزوله های جدا شده استفاده شد.
  یافته ها
  تعداد 78 پروفایل مختلف VNTR شامل 2 کلاستر و 76 الگوی منحصر به فرد به دست آمد. میزان شاخص HGDI برابر با 990/0 و نشان دهنده قدرت بالای افتراق روش MIRU-VNTR بود. لوکوس های QUB26 و MTUB21 به عنوان لوکوس های با قدرت افتراق بالا شناخته شدند.
  استنتاج: تنوع ژنتیکی بالا در میان ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بیانگر آن است که انتقال این ایزوله ها ممکن است از منابع مختلف رخ داده باشد.
  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، ژنوتایپینگ، MIRU-VNTR، تهران، ایران
 • کبری زارع، نسیم نعیمی صفحات 49-62
  سابقه و هدف
  متیل ترشیو بوتیل اتر (MTBE) ترکیب آلی فراری است که به جای تترااتیل سرب، جهت بهبود سوخت بنزین استفاده می شود.این ماده به روش های مختلف، جذب خون شده و آثار سمی بر جای می گذارد. در این پژوهش، سعی شد تا اثرات تزریقی آن بر فاکتورهای خونی و بافت کبد مورد مطالعه قرار گیرد.
  مواد و روش ها
  45 موش ماده بالغ نژاد Albino NMRI در سه گروه شاهد، گروه تیمار A، هر روز یک نوبت به میزان MTBE cc 4/0 (MTBE cc 06/0 cc + 04/0 آب مقطر) با عیار mg/kg 1600 وزن موش، گروه تیمار B با شرایط مشابه (cc 1/0 سرم فیزیولوژی نیز دریافت کردند) قرار گرفتند. پس از وزن کشی، بیهوشی و خون گیری، پارامترهای مورد نظر بافت کبد و خون، با نرم افزار موتیک اندازه گیری شد و مطالعات ماکروسکوپی و میکروسکوپی به وسیله لام های تهیه شده، صورت گرفت.
  یافته ها
  افزایش میانگین تعداد گلبو ل های قرمز، هماتوکریت و چگالی پلاسما، بدون بالارفتن هموگلوبین در گروه، نشان از اثرات سمی این ماده داشت. در گروهA ، پرخونی و التهاب پارانشیم کبدی با افزایش میانگین قطر ورید مرکز لوبولی، بین لوبولی و سینوزوئیدها قابل اهمیت بود. میانگین اندازه هسته به سلول کاهش و تعداد سلول های دوهسته ای نسبت به تک هسته ای هپاتوسیت ها افزایش یافت، در اکثر موارد تفاوت گروه A و B و شاهد با A معنی دار بود (05/0 >P).
  استنتاج: معنی داری رابطه ها نشان داد که تغییرات پارامترهای خونی و بافت کبد ناشی از اثرات سمی MTBE بوده و همراهی سرم فیزیولوژی در گروه آزمایشی B، این تغییرات را کاهش داد؛ بنابراین، باید از ترکیبات جایگزین و کم خطری برای بهبود سوخت بنزین استفاده شود.
  کلیدواژگان: بافت کبد، پارامترهای خونی، موش، MTBE
 • بهمن فاضلی نسب، محمد رهنما، ایوب مزارعی صفحات 63-78
  سابقه و هدف
  اندازه گیری میزان مهار رادیکال های آزاد DPPH از روش های معتبر، دقیق، آسان و مقرون به صرفه با قابلیت تکرارپذیری بالا در بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های گیاهی در شرایط آزمایشگاهی بوده و گزارش شده که فعالیت آنتی اکسیدانی با خاصیت ضد میکروبی همبستگی مثبتی دارد لذا هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ارتباط بین خواص آنتی اکسیدانی و خاصیت ضد میکروبی عصاره های گیاهان دارویی است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، بعد از تهیه عصاره ها، برای تعیین فعالیت به دام اندازی رادیکال آزاد، از دی فنیل پیکریل هیدرازیل استفاده شد و سپس اثرات ضد میکروبی عصاره های هیدرو الکلی بر باکتری ها با روش انتشار در محیط کشت مولر هینتون آگار با استفاده از دیسک های کاغذی 6 میلی متری منطبق بر دستورالعمل Bauer و Kirby بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از ارزیابی میزان توانایی به دام اندازی رادیکال های آزاد عصاره هیدرو الکلی گیاهان دارویی مورد استفاده نشان داد که، عصاره مورد و سپس رزماری به ترتیب با میانگین 583/89 و 921/80 میکروگرم در میلی لیتر بیش ترین نقش را در مهار رادیکال های آزاد داشته اند. با افزایش غلظت، فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها بیش تر شده است. ضمنا در غلظت های پایین عصاره (16 و 32 میکروگرم در میلی لیتر) بیش ترین فعالیت آنتی اکسیدانی مربوط به عصاره مورد و سپس رزماری بود اما در غلظت بالا (64 میکروگرم در میلی لیتر) بیش ترین فعالیت متعلق به عصاره کلپوره همدانی بود. عصاره رزماری موثرترین عصاره بر باکتری اشریشیاکلی، عصاره مورد موثرترین عصاره بر باکتری لستریا مونوسیتوژنز، سالمونلا تیفی موریوم، استافیلوکوکوس اورئوس بودند.
  استنتاج: نتایج نشان داد گیاهانی که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بالایی هستند خاصیت ضد میکروبی بالایی نیز دارند به طوری که عصاره مورد و سپس رزماری که دارای بالاترین میزان خاصیت آنتی اکسیدانی بوده اند، موثرترین عصاره ها بر باکتری های مورد آزمایش بودند.
  کلیدواژگان: عصاره، آنتی اکسیدان، ضد میکروبی، دی فنیل پیکریل هیدرازیل
 • محمد آهنجان، فاطمه نادری، آریا سلیمانی صفحات 79-87
  سابقه و هدف
  کلبسیلا پنومونیه به عنوان پاتوژن فرصت طلب در بروز عفونت های بیمارستانی نقش دارد. این باکتری غالبا به چندین کلاس از آنتی بیوتیک ها از جمله خانواده بتالاکتام ها مقاومت دارد. این مطالعه به منظور تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و شیوع ژن های بتالاکتامازی TEM و CTX در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیمارستان های آموزشی شهرستان ساری انجام گرفته شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 45 ایزوله کلبسیلا پنومونیه که از نمونه های بالینی مختلف جمع آوری شده بودند، انجام گرفت. حساسیت ایزوله ها نسبت به آنتی بیوتیک ها با روش انتشار دیسک های استاندارد (کربی – بائر) تعیین شد. برای شناسایی ایزوله های مولد بتالاکتاماز از روش دیسک ترکیبی استفاده شد. برای بررسی وضعیت مقاومت ژن های بتالاکتامازی TEM و CTXاز روش PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی انجام گرفت. شاخص های آماری با کمک نرم افزار SPSS ویرایش 16 محاسبه شد و از تست آماری کای دو برای تحلیل یافته ها استفاده شد. مقادیر 05/0< P معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که بیش ترین مقدار مقاومت در برابر آنتی بیوتیک های سفوتاکسیم (100 درصد) و سفتازیدیم (100 درصد) بود، در حالی که جنتامایسین (63 درصد) بیش ترین مقدار حساسیت را نشان داد. نتایج حاصل نشان داد که 60 درصد از ایزوله ها، مولد ESBLبودند و فراوانی ژن های TEM و CTX به ترتیب 55 و 45 درصد تعیین گردید.
  استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد که میزان مقاومت دارویی در کلبسیلا پنومونیه تنها در 60 درصد از ایزوله های دارای CTX و TEM مشاهده شده است که مربوط به ژن های کلاس بتالاکتامازی هستند؛ لذا مکانیسم های دیگری هم چون افلاکس پمپ ها و تشکیل بیوفیلم در ایجاد مقاومت دارویی نقش به سزایی دارند.
  کلیدواژگان: کلبسیلا پنومونیه، الگوی آنتی بیوتیکی، ژن های بتالاکتاماز
 • لیلا شفیع پور، ایرج گلی خطیر، ویدا شفیع پور، حامد امینی آهی دشتی، جمشید یزدانی چراتی صفحات 88-98
  سابقه و هدف
  سرگیجه یکی از شکایت های شایع مراجعین به اورژانس می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر دیازپام به عنوان بنزودیازپین و پرومتازین به عنوان یک دارو از دسته فنوتیازین ها در درمان حمله حاد سرگیجه محیطی در مراجعه کنندگان به اورژانس بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور در بیمارستان امام خمینی شهر ساری در سال1395 صورت گرفت. 150 نفر از بیماران با معیارهای ورود به مطالعه، انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه A و B تقسیم شدند. در گروه A، 5 میلی گرم دیازپام وریدی ودر گروه B، 25 میلی گرم پرومتازین وریدی تزریق شد. علائم وشدت سرگیجه قبل وبعد از دریافت دارو تا چهار ساعت ارزیابی شد.
  یافته ها
  در بیماران تحت درمان با پرومتازین در 71 نفر (7/94 درصد) کاهش خیلی خوب و در4 نفر (3/5 درصد) کاهش خوب در شدت سرگیجه مشاهده شد در حالی که در بیماران تحت درمان با دیازپام در 13نفر (3/17 درصد) کاهش خوب و در 62 نفر (7/82 درصد) کاهش متوسط در شدت سرگیجه مشاهده شد. داروی پرومتازین با 7/94 درصد و با اثر خیلی خوب پاسخ بهتری داشت. میانگین نمره VAS قبل از مداخله، 9.69، 30 دقیقه پس از درمان، 14/7 و 2 ساعت بعد، 06/5 و 4 ساعت بعد، 45/2 بود که نشان دهنده کاهش نمره VAS در طی زمان در هر دو گروه بود. برای مقایسه اثربخشی داروها از آزمون دقیق فیشر استفاده شد واین آزمون با 001/0< P نشان داد که از نظر اثربخشی تفاوت معنی داری بین دوگروه وجود دارد.
  استنتاج: این مطالعه نشان داد تجویز پرومتازین داخل وریدی در بهبود سرگیجه موثرتر از دیازپام داخل وریدی است. لذا این یافته برای بیماران با شکایت سرگیجه حاد محیطی می تواند استفاده شود.
  کلیدواژگان: سرگیجه، سرگیجه حاد محیطی، پرومتازین، دیازپام
 • حمزه بهارلویی، امید خشاوی، زهرا گرم آبی، نیلوفر فرشته نژاد، زهره شفیع زادگان صفحات 99-110
  سابقه و هدف
  عدم تعادل از عمده ترین مشکلات سلامت سالمندان است. کینزیوتیپینگ و کشش عضلانی از تکنیک های فیزیوتراپی موثر برتعادل هستند. به نظر می رسد تاکنون مطالعه ای به مقایسه تاثیرکینزیوتیپ و کشش عضله گاستروکنمیوس بر تعادل سالمندان نپرداخته است؛ بنابراین هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه اثر این دو روش درمانی بر روی تعادل سالمندان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمائی بالینی تصادفی، 40 سالمند خانم و آقا به صورت تصادفی در دوگروه کینزیوتیپ و کشش درمانی قرارگرفتند. درگروه کینزیوتیپ، تیپ مهاری بر روی گاستروکنمیوس چسبانده شد ودرگروه کشش، این عضله به مدت60 ثانیه و با 4 مرتبه تکرار تحت کشش قرار گرفت. تعادل استاتیک آزمودنی ها قبل و بعد از مداخله با استفاده از آزمون عملکردی ایستادن بر روی یک پا و بررسی سرعت و میزان جابجایی مرکز فشار بدن با استفاده از صفحه نیرو، مورد بررسی قرارگرفت. با توجه به توزیع نرمال داده ها، برای مقایسه بین گروهی از آزمون تی مستقل و برای مقایسه درون گروهی، از آزمون تی زوجی استفاده گردید.
  یافته ها
  پس از اعمال مداخلات علیرغم پیشرفت در مدت زمان ایستادن بر روی یک پا، تغییرات معنی دار نبودند (05/0˃P). هم چنین تغییرات داخلی– خارجی مرکز فشار بدن زنان پس از استفاده از کشش نسبت به استفاده از کینزیوتیپ به طور معنی دار کم تر بود(04/0=P). ضمن آن که زنان سالمند پس از استفاده از کشش نسبت به قبل از به کار بردن آن کاهش معنی داری را در تغییرات مرکز فشار بدن در صفحه داخلی- خارجی نشان دادند(02/0=P).
  استنتاج: اثر کوتاه مدت اعمال کشش عضله گاستروکنمیوس، می تواند باعث بهبودی معنادار تعادل جانبی در زنان سالمند شود. البته مشاهده روند کاهشی درمیزان تغییرات جابجائی مرکز توده بدن پس از کاربرد این مداخله در مردان سالمند نیز می تواند بیانگر موثربودن این روش درمانی باشد.
  کلیدواژگان: تعادل پوسچرال، کینزیوتیپینگ، کشش عضلانی، گاستروکنمیوس
 • مرضیه قاسمی گوجانی، معصومه کردی، نگار اصغری پور، ملیحه امیریان، حبیب الله اسماعیلی، الناز اسکندرنیا صفحات 111-123
  سابقه و هدف
  دوره انتظار نتیجه درمان های کمک باروری با دیسترس شدید زنان همراه است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر مداخله مبتنی بر ارزیابی مجدد مثبت و آموزش مهارت حل مساله بر اضطراب دوره انتظار نتیجه درمان با IUI در زنان نابارور انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 108 زن مراجعه کننده به مرکز ناباروری میلادشهر مشهد انجام گرفت. در گروه آموزش مهارت حل مساله ، مهارت حل مساله طی 3 جلسه آموزش داده شد، در گروه مداخله مبتنی بر ارزیابی مجدد مثبت دو جلسه آموزش جهت آشنایی واحدهای پژوهش با کارت افکار مقابله ای برگزار گردید و از آن ها خواسته می شد طی دوره انتظار کارت افکار مقابله ای را خوانده و فرم پایش روزانه را تکمیل کنند و گروه کنترل مراقبت معمول را دریافت می کردند. میانگین اضطراب با استفاده ازپرسشنامه اضطراب اشپیل برگر در روز دهم دوره انتظار نتیجه درمان در سه گروه مقایسه گردید.
  یافته ها
  در روزدهم دوره انتظارمیانگین نمره اضطراب آشکار در گروه کنترل (70/11±46/52)، آموزش مهارت حل مساله (25/11±03/46) و مداخله مبتنی بر ارزیابی مجدد مثبت (50/10±34/47) اختلاف معنی دار داشت (039/0= P) اما میانگین اضطراب پنهان گروه کنترل (98/6±55/47)، آموزش مهارت حل مساله (84/8±02/45) و مداخله مبتنی بر ارزیابی مجدد مثبت (89/8±92/45) اختلاف معنی دار وجود نداشت (426/0P=).
  استنتاج: با توجه به تاثیر مداخله مبتنی بر ارزیابی مجدد مثبت و آموزش مهارت حل مساله بر کاهش اضطراب دوره انتظار نتیجه درمان با IUI پیشنهاد می شود با توجه به امکانات موجود در هر مرکز ناباروری از مداخلات مذکور استفاده شود.
  کلیدواژگان: مداخله مبتنی بر ارزیابی مجدد مثبت، آموزش مهارت حل مساله، اضطراب، دوره انتظار نتیجه درمان، IUI
 • مصطفی ترک، جمشید یزدانی چراتی، مهدی شریف، احمد دریانی، عیسی نظر، عبدالستار پقه، سید عبدالله حسینی صفحات 124-132
  سابقه و هدف
  در استان مازندران در زمینه شیوع عوامل انگلی مطالعات متعددی صورت گرفته ولی تاکنون بررسی جامعی که در آن با توجه به سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) تمامی فاکتورهای موثر در اپیدمیولوژی عوامل انگلی بررسی شود، صورت نگرفته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی انگل های روده ای در ساکنین غرب استان مازندران و ترسیم نقشه انتشار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 1120 نفر از مراجعه کنند گان به مراکز بهداشت غرب استان مازندران و با استفاده از روش های مستقیم، فرمالین - اتر، رنگ آمیزی تری کروم و اسید فست اصلاح شده انجام شد. نتایج با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 18 و Arc GIS 9.3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  شیوع انگل های روده ای در افراد مورد مطالعه 8/12 درصد بوده که در بین تک یاخته ها، بلاستوسیستیس هومنیس(8/5 درصد) و در بین کرم ها استرونژیلوس استرکورالیس(53/0 درصد) بیش ترین شیوع را داشته اند. آنالیز آماری نشان داد که رابطه ای معنی دار بین شیوع انگل های روده ای و متغیرهای دموگرافی و جغرافیایی نظیر محل سکونت، نوع آب مصرفی، سطح درآمد، متغیر دما و ارتفاع از سطح دریا وجود دارد. ترسیم نقشه انتشار انگل های روده ای نشان داد که شهرستان تنکابن از نظر آلودگی به انگل های روده ای در منطقه با ریسک بالا قرار دارد.
  استنتاج: دمای محیط و ارتفاع منطقه مورد مطالعه از سطح دریا به همراه عوامل دموگرافیک دیگر در انتشار بیماری های انگلی نقش به سزایی دارد. بهبود سیستم تصفیه آب، بهبود وضعیت بهداشت محیط در مکان های پر خطر، آموزش های اولیه بهداشتی به خصوص در روستا ها، می تواند در کاهش این معظل بهداشتی کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: انگل های روده ای، ریسک فاکتور، نظام های اطلاعات جغرافیایی، غرب مازندران
 • مهدی اسدی قالهری، ناصر مهردادی، غلامرضا نبی بیدهندی صفحات 133-150
  سابقه و هدف
  پیل های نمک زدای میکروبی فناوری های نوینی هستند که در آنها سه فرایند تصفیه فاضلاب، نمک زدایی از آب شور و تولید جریان الکتریسیته به صورت همزمان انجام می گیرد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشگاهی به صورت ناپیوسته انجام گرفت. آند از جنس گرافیت مسطح و کاتد از نوع پارچه کربنی تفلونایز شده با پوشش پلاتین mg/cm25/0 بود. میزان ولتاژ خروجی اندازه گیری شده و چگالی توان و جریان الکتریکی محاسبه شد. pH، COD ، EC و کلرور فاضلاب آزمایش شده و بازده راکتور در کاهش COD و EC آب شور و نرخ کاهش آنها و بازده کومبیک محاسبه گردید.
  یافته ها
  در حدود نیمی از EC آب شور کاهش پیدا کرد. درصد تغییرات یون کلروردر ظرفیت بافری 25 و 50 میلی مول و در فاضلاب شهری بترتیب برابر با 21±175، 2±217، 53±311 بدست آمد. راندمان حذف COD توسط راکتور در ظرفیتهای بافری 25 و 50 میلی مول و همچنین فاضلاب شهری بترتیب برابر با 1±86 ، 1±80 و 4±76 و نرخ حذف COD نیز بترتیب برابر با mg/L.hr62/0±74/10، mg/L.hr74/0±95/6 و mg/L.hr25/0±77/6 بود. بازده کولمبیک راکتور در ظرفیت های بافری 25 و 50 میلی مول و همچنین فاضلاب شهری بترتیب برابر با 2± 24 و 3±51 و 0± 25 بود.
  استنتاج:با توجه به کاهش قابل ملاحظه COD فاضلاب و کاهش حدود نیمی از EC آب شور می توان از این سیستم در تصفیه فاضلاب های شهری بدون نیاز به انرژی استفاده کرده و علاوه بر کاهش شوری آب انرزی الکتریکی نیز تولید نمود.
  کلیدواژگان: سیستم های الکتروشیمیایی، پیل نمک زدای میکروبی با کاتد هوایی، بازده کولمبیک، تصفیه فاضلاب
 • سحر میرزایی، مهدی فرزادکیا، احمد جنیدی جعفری، علی اسرافیلی صفحات 151-166
  سابقه و هدف
  پاراکوات علف کشی تماسی، غیرانتخابی، حلال در محلول های آبی و مهم ترین علف کش از دسته بی پیریدیل ها است. علاوه بر اثرات مخرب زیست محیطی، این ترکیب کل سیستم بدن به خصوص سیستم ریوی، اعصاب مرکزی و غدد لنفاوی را درگیر می کند. هدف از این مطالعه بررسی کارایی میزان تجزیه پذیری سم پاراکوات با استفاده از فرآیندهای فنتون و شبه فنتون بوده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه تجربی حاضر اثر متغیرهای pH، غلظت عامل های فنتون و شبه فنتون (Fe2 +، H2O2 وFe3+) و غلظت اولیه آلاینده مذکور بر راندمان حذف سم پاراکوات در مقیاس آزمایشگاهی توسط راکتور یک لیتری به روش ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. غلظت پاراکوات باقی مانده و میزان حذف کربن آلی به ترتیب با استفاده از دستگاه HPLC مجهز به دتکتور UV-visible در طول موج 259nm و TOCسنج اندازه گیری شد.
  یافته ها
  فرآیندهای شبه فنتون و فنتون به ترتیب قادر به حذف 44/86 درصد و 53/84درصد سم پاراکوات تحت شرایط بهینه (pH=3 H2O2=29.4mM، Fe3+=Fe2+=0.9mM، PQ=0.194 mM،) در زمان 120 دقیقه می باشند. میزان حذف TOC در فرآیندهای شبه فنتون و فنتون به ترتیب برابر 15/52درصد و 45درصد می باشد. نتایج حاصله نشان داد که سینتیک فرآیند فنتون و شبه فنتون از واکنش درجه اول کاذب پیروی می کند.
  استنتاج: فرآیند فنتون و شبه فنتون در حذف پاراکوات دارای عملکرد تقریبا مشابه بود با این تفاوت که در فرآیند شبه فنتون معدنی سازی بیش تری مشاهده شد. این فرآیند می تواند به عنوان پس تصفیه مناسب و قابل قبول جهت حذف سم پاراکوات محسوب گردد. برای رسیدن به استانداردهای موجود جهت تخلیه پساب باید به دنبال آن فرآیند تصفیه تکمیلی در نظر گرفته شود یا به عنوان تصفیه نهایی در زمان واکنش طولانی تر به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: اکسیداسیون پیشرفته، فنتون، شبه فنتون، آفت کش، پاراکوات، فاضلاب
 • سعید عاقل، نادر بهرامی فر، حبیب الله یونسی صفحات 167-180
  سابقه و هدف
  به دلیل عملکرد نامطلوب واحدهای رنگرزی و ماهیت رنگ های ری اکتیو حدود 50 درصد از این رنگ ها وارد فاضلاب خروجی می شود. این رنگ ها در برابر تجزیه بیولوژیکی مقاوم بوده و برای انسان و موجودات آبزی، سمی، سرطان زا و جهش زا هستند. در این مطالعه تخریب رنگزای ری اکتیو زرد 147با استفاده از فوتوکاتالیست مغناطیسی Fe3O4@SiO2@TiO2 مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  برای مطالعه اثرات متقابل پارامترهای موثر در فرآیند از قبیل pHاولیه، دوز کاتالیست و دمای محلول و هم چنین بهینه سازی فرآیند حذف فوتوکاتالیستی رنگزای ری اکتیو زرد 147 از طرح مرکب مرکزی (CCD) در روش پاسخ سطحی(RSM) استفاده شد. از این رو تعداد20 آزمایش توسط نرم افزار Design Expert 7.0.0 Trial طراحی شد که همه عوامل در 5 سطح α+، 1+، 0، 1-، α- طبقه بندی شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که با افزایش دوز کاتالیست و کاهش دما، کارایی فرآیند فوتوکاتالیستی افزایش یافت و راندمان فرآیند فوتوکاتالیستی در pH اسیدی بسیار بیش تر از pH قلیایی بود. هم چنین نتایج روش پاسخ سطحی نه تنها سطوح بهینه پارامترهای تجربی را نشان داد بلکه ثابت کرد نقش پارامترهای pH اولیه و دوز کاتالیست در فرآیند تخریب فوتوکاتالیستی رنگزای ری اکتیو زرد 147تحت تابش فرابنفش بسیار بیش تر از دمای محلول است.
  استنتاج: مطالعه حاضر نشان داد فرایند فوتوکاتالیستی با بهینه سازی عوامل عملیاتی موثر، کارایی بالایی در حذف رنگزای ری اکتیو زرد 147 دارد. هم چنین فوتوکاتالیست سنتز شده تا ده بار بدون افت قابل ملاحظه ای در راندمان حذف استفاده شد که نشان از پایداری بالای فوتوکاتالیست و اقتصادی بودن فرایند حذف دارد.
  کلیدواژگان: پساب صنایع نساجی، رنگزای ری اکتیو زرد 147، اکسیداسیون پیشرفته، روش پاسخ سطحی
 • رحیم گل محمدی، حسین الیاسی، مطهره گل محمدی صفحات 181-186
  سابقه و هدف
  بررسی بیان ژن P16 که یک مهار کننده تومور است، از نظر بالینی و آسیب شناسی در سرطان پستان اهمیت دارد. هدف از این مطالعه، تعیین میزان بیان ژن P16 با شاخص های بافتی و پاتولوژی با دو روش هیستوشیمی و ایمونوهیستوشیمی می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی تعداد 100 نمونه سرطانی پستان که به بیمارستان امداد شهید بهشتی شهر سبزوار مراجعه کرده بودند، انجام شد. بعد از ثابت کردن نمونه ها در فرمالین، پاساژ بافتی، مقطع گیری و رنگ آمیزی انجام شد. تشخیص آسیب شناسی توسط دو پاتولوژیست انجام گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS16 با آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از تعداد 100 نمونه مورد مطالعه، تعداد 82 نمونه بدخیمی (82 درصد) با بیان بالای ژن P16همراه بود. 18 مورد (18 درصد) از نمونه های بدخیمی فاقد بیان ژن P16 بود. در نمونه های غیرسرطانی (نمونه های سالم) بیان بالای ژنP16 مشاهده نشد. بین بیان بالای ژن P16 با گرید بالایی تومور ارتباط معنی داری وجود داشت (001/0< P) هم چنین بین مرحله ی (Stage) تومور و بیان ژن P16 ارتباط معنی داری وجود داشت (46/0< P).
  استنتاج: در مطالعه حاضر، بیان ژن P16 در بیمارانی که در گرید بالای بافتی قرار داشتند، بیش تر مشاهده شده است، بنابراین بیان بالای ژنP16 را در نمونه های سرطانی می توان نشانه ای از پیش آگهی بد قلمداد نمود.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، بیان ژن P16، ایمونوهیستوشیمی، هیستوشیمی
 • مرادعلی فولادوند، افشین برازش، رحیم طهماسبی صفحات 187-191
  سابقه و هدف
  استرونژیلوئیدیازیس یک عفونت نماتودی انسان با انتشار جهانی است. افراد آلوده اغلب فاقد علایم مشخص بالینی هستند ولی در بیماران با سیستم ایمنی تضعیف شده، در صورت عدم درمان تا بیش از 80 درصد مرگ و میر را به دنبال دارد. از این رو تشخیص دقیق و به موقع این عفونت می تواند از مرگ بیمار جلوگیری کند. بررسی حاضر به منظور تعیین شیوع استرونژیلوئیدیازیس در دو گروه از افراد تحت شیمی درمانی و همودیالیزی شهرستان بوشهر صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، تمامی بیماران تحت شیمی درمانی و همودیالیزی شهر بوشهر در فاصله زمانی مهرماه 1390 لغایت شهریورماه 1391، با استفاده از روش الایزا از نظر وجود آنتی بادی IgG ضد استرونژیلوئیدس مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  از مجموع 214 بیمار مورد بررسی، 4 نفر (9/1 درصد) از بیماران تحت شیمی درمانی و 3 نفر (4/1 درصد) از بیماران همودیالیزی از نظر آنتی بادی IgG ضد استرونژیلوئیدس مثبت بودند.
  استنتاج: استرونژیلوئیدیازیس به عنوان یک ریسک فاکتور تهدید کننده حیات در افراد تحت شیمی درمانی و همودیالیزی مطرح می باشد، لذا پیشنهاد می شود این بیماران قبل از تجویز داروهای سرکوب کننده ایمنی بدن، دیالیز و نیز قبل از عمل پیوند کلیه، تحت غربالگری استرونژیلوئیدیازیس قرار گیرند.
  کلیدواژگان: استرونژیلوئیدیازیس، همودیالیزی، شیمی درمانی، بوشهر، ایران
 • احسان زارعی، اردشیر خسروی، محمداسماعیل مطلق، نهضت امامی افشار، اعظم دخت رحیمی، فرحناز ترکستانی، محمد اسلامی، آزاده درمیانی، رقیه خبیری صفحات 192-196
  سابقه و هدف
  کاهش میزان مرگ و میر مادری به سه چهارم در فاصله سال های 1990 تا 2015 محتوی هدف پنجم اعلامیه توسعه هزاره در سال 2000 بوده است و همه کشورها متعهد به تحقق این هدف شده بودند. این مطالعه به منظور بررسی میزان دستیابی ایران به این هدف انجام شد.
  مواد و روش ها
  داده های مطالعه از منابع اطلاعاتی داخلی و بین المللی شامل گزارش جهانی روند مرگ و میر مادری سازمان ملل، پایگاه داده های بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی و یونیسف منابع اصلی بین المللی و نظام مراقبت مرگ مادری وزارت بهداشت، پیمایش های ملی جمعیت و سلامت در سال های 1379 (DHS) و 1389(IrMIDHS)، سالنامه های آماری ثبت احوال و مرکز آمار ایران استخراج شدند و با استفاده از روش های آمار توصیفی در نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل شدند قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه نشان داد جمهوری اسلامی ایران در فاصله سال های 19902015-1990-2015 با کاهش متوسط سالانه 4/6 درصد و در مجموع 80 درصدی در مرگ و میر مادری طی 25 سال، یکی از 9 کشوری است که به طور کامل به هدف پنجم توسعه هزاره دست یافته است.
  استنتاج: تلاش هماهنگ جمهوری اسلامی ایران برای کاهش مرگ و میر مادری طی 25 سال اخیر می تواند راهنما و الهام بخش برای سایر کشورها در جهت کاهش اساسی مرگ های قابل اجتناب مادری باشد.
  کلیدواژگان: مرگ و میر مادری، مراقبت های بهداشتی اولیه، اهداف توسعه هزاره
 • هاجر ضیایی هزار جریبی، زهره مومنی، محمد آزادبخت، نجمه نادعلی، مسعود سوسرایی، مهدی فخار، اوغل نیاز جرجانی صفحات 197-201
  سابقه و هدف
  تریکوموناس واژینالیس یکی از شایع ترین عفونت های منتقله از طریق تماس جنسی در زنان می باشد. اگرچه مترونیدازول داروی انتخابی برای درمان تریکومونیازیس است، اما به دلیل عوارض جانبی ناشی از این دارو، تلاش برای یافتن یک داروی جایگزین به وی‍ژه با منشا گیاهی، اهمیت فراوانی دارد. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه سلمه بر رشد تریکوموناس واژینالیس در شرایط برون تنی بود.
  مواد و روش ها
  پس از تایید گیاه سلمه در هرباریوم، عصاره هیدروالکلی برگ گیاه تهیه شد. هم چنین انگل تریکوموناس واژینالیس در محیط اگزنیک TYM((Trypticase-Yeast-Maltose تغییر یافته کشت داده شد. سپس اثر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه سلمه در غلظت های مختلف (5/37، 75، 150، 300، 600، 1200 میکروگرم در میلی لیتر) و در دو زمان 24 و 48 ساعت و در دمای 37 درجه سانتی گراد ارزیابی شد. تمام مراحل آزمایش به صورت دو سویه کور (double blind) و سه مرتبه انجام شدند و درصد مهار رشد انگل در غلظت های مختلف عصاره برگ گیاه مورد نظر و هر دو زمان مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که عصاره هیدرو الکلی برگ گیاه سلمه با غلظت 600 و 1200 میکروگرم بر میلی لیتر در مدت زمان 48 ساعت، به ترتیب 96 درصد و 100 درصد رشد تریکوموناس واژینالیس را در مقایسه با مترونیدازول مهار می نماید.
  استنتاج: گیاه بومی سلمه را می توان به عنوان یک گیاه دارویی دارای خواص ضد تریکومونایی مطلوب معرفی نمود. لذا این گیاه می تواند یک انتخاب مناسب برای انجام تحقیقات دارویی آینده در شرایط درون تنی باشد.
  کلیدواژگان: تریکوموناس واژینالیس، گیاه سلمه، عصاره هیدرو الکلی، شرایط آزمایشگاهی
 • مجید حاجی فرجی، ندا دولت خواه صفحات 202-224
  دیابت حاملگی به عنوان اصلی ترین اختلال متابولیک دوران بارداری روند رو به رشدی را در سال های اخیر ازنظر شیوع داشته است. امروزه شرایط متابولیک محیط داخل رحمی، عامل خطر حیاتی برای ابتلا به دیابت و بیماری های قلبی-عروقی محسوب می شود. شواهد این برنامه ریزی جنینی و سهم آن به عنوان یکی از ریشه های تکاملی بیماری های انسانی، یکی از مهم ترین دلایل اهمیت حیاتی بهبود کنترل متابولیسم گلوکز در مادر باردار، تعیین سایر مواد مغذی، تاکید بر اقدامات کاهش وزن قبل از بارداری، مصرف رژیم غذایی سالم و پیش گیری از وزن گیری بیش ازحد در دوران بارداری است. درمان پزشکی تغذیه ای درمان اولیه دیابت بارداری است و مشکل چاقی به عنوان چالش بزرگ در مشاوره بیماران و اقدامات مداخله ای در دوران بارداری می باشد. جمعیت در حال حاضر دنیا، شامل نسبت بالاتر از زنانی است که شاخص توده بدنی قبل از بارداری و وزن گیری حین بارداری آن ها در تمام زیرگروه های جمعیتی افزایش یافته است. در مقاله حاضر سعی بر آن شده است که به صورت اجمالی، مطالعات دریافت غذایی و مداخلات رژیم غذایی بر پایه فیزیوپاتولوژی دیابت بارداری، از دیدگاه علم تغذیه موردبحث و بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بارداری، دیابت بارداری، درمان پزشکی تغذیه ای، شاخص توده بدنی
 • ندا سلیمانی صفحات 225-238
  یک سلول طبیعی ممکن است در مواجهه مکرر با عوامل سرطان زا، دچار جهش یا تغییر شده و به یک سلول سرطانی تبدیل شود. در این شرایط، شکل ظاهری و عملکرد این سلول ها تفاوت یافته و فعالیت طبیعی را انجام نمی دهند. مواد شیمیایی، اشعه آفتاب، امواج کوتاه، ویروس ها و باکتری ها، در تولید انواع سرطان نقش مهمی دارند. از میان عوامل عفونی و میکروبی مولد سرطان، هلیکوباکتر پیلوری، شاخص ترین باکتری مطرح در سرطان زایی است. هلیکوباکتر پیلوری عامل گاستریت مزمن، زخم معده و سرطان معده می باشد. در سال های اخیر، هلیکوباکتر پیلوری، به عنوان عامل کارسینوژن درجه یک در معده انسان طبقه بندی شده است. با وجود اثرات بیماری زایی این باکتری، مشاهده شده که برخی از فاکتورهای بیماری زایی هلیکوباکتر پیلوری دارای اثرات ضدتوموری روی رده سلول های سرطانی بوده و اثرات کاهش سایز تومور را در مدل حیوانی القا می کند. نتایج مطالعات نشان می دهد که این فاکتورهای بیماری زایی هلیکوباکتر پیلوری، ممکن است به عنوان یک ابزار جدید برای استراتژی های درمانی سرطان، در آینده مطرح باشند.
  کلیدواژگان: القاء آپوپتوز، درمان سرطان، هلیکوباکتر پیلوری
|
 • Hamed Masumi, Hadi Hasanzadeh, Mostafa Rezaei-Tavirani, Majid Jadidi, Alireza Nikoofar, Reza Nasr, Amir Darbandi-Azar, Ahmad Bitarafan Rajabi, Vahid Semnani Pages 1-13
  Background and
  Purpose
  Among different cancers, breast cancer has a high prevalence among women and radiotherapy is used as a treatment modality in which radio sensitizers are used to increase its efficiency. Nanoparticles are such sensitizers that enhance the efficiency of radiotherapy via creation of free radicals and induction of oxidative stress. This study aimed at evaluating the synergistic effect of radiation therapy and TiO2 nanoparticles on animal models of breast cancer.
  Materials And Methods
  After induction of breast adenocarcinoma tumors in Balb/C, the animals were divided into several groups as control, rutile and anatase injections at 5mg/kg and 10mg/kg doses/with and without radiotherapy. Then, the efficiency of treatment was evaluated.
  Results
  In groups receiving anatase nanoparticles with and without radiation, the values for tumor volume, relative volume and relative volume percentage showed a small increase and a considerable reduction, respectively. In rutile groups with and without radiation, these values showed a small increase and a considerable increase, respectively. IR value reduced to negative value and then increased to zero and positive in anatase groups with and without radiation. This parameter had little changes in rutile groups with and without radiation.
  Conclusion
  Titanium dioxide nanoparticles increased sensitivity of tumor cells to radiation therapy due to ROS production. Compared with rutile crystals, anatase crystals have intense effect because of having a larger surface area and higher photocatalytic activity.
  Keywords: radiotherapy, radiation sensitizer, TiO2 nanoparticle
 • Shahram Nazarian, Seyed Latif Mousavi Gargari, Mehdi Azimbeyk Pages 14-27
  Background and
  Purpose
  Shigella species cause shigellosis in humans. Considering the high frequency of illness and antibiotic resistance, development of an effective immunogen against bacteria is a major goal. Invasion Plasmid Antigen such as IpaD and IpaC are the major bacterial virulence agents of Shigella. Encapsulation of antigens in particular carriers such as chitosanic nanogels, not only protects them from degradation in environmental elements but also provides the effective concentrations of antigens in targets, hence increasing bioactivity. The aim of this study was to investigate the immunogenic properties of IpaC protein encapsulated in chitosanic nanogels.
  Materials And Methods
  The protein was expressed in E.coli and purified by affinity chromatography. Chitosan nanogels were prepared by ionic gelation method using tripolyphosphate (TPP) as a crosslinking agent. The nanogels were loaded with IpaC and their structures were characterized by SEM and DLS. Encapsulated protein was introduced in guinea pigs by oral and parenteral routes. Antibody titers were determined by ELISA. Animals were challenged By Sereny test with wild-type S. flexneri.
  Results
  Expression of recombinant protein in E.coli led to the production of IpaC with 60 kDa molecular weight. Loading efficiency of nanogel was 98% after 48h of incubation. The average particle size was 418 nm. Immunization of mice induced serum antibody response.
  Conclusion
  The productivity of encapsulated protein via oral route was better than parenteral route.
  Keywords: nanogel, chitosan, Shigella, IpaC, immunogen
 • Mohammad Hosein Sinkakarimi, Eisa Solgi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar Pages 28-39
  Background and
  Purpose
  Increasing entry of heavy metals into the environment and its effects on social structure of soil organisms disturbs the soil ecosystem. Study of molecular and cellular soil invertebrate responses as biomarkers of environmental health can provide useful information in relation to the effect of pollutants on them. Accordingly the aim of this research was to study the effects of cadmium and lead on Biomass, lipid peroxidation (LPo) and total antioxidant capacity (TAC), as cell physiology markers, in Eisenia fetida earthworm.
  Materials And Methods
  In this study, acute toxicity test was carried out according to the Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) guidelines (NO 207). TAC and LPo levels were assayed by ferric reducing antioxidant power and thiobarbituric acid methods, respectively.
  Results
  LC50 as a viability marker, for Cd and Pb (µg/cm2) were 54.84 and 14.18 in 24h, and 34.1 and 8.4 in 48h, respectively. By increase in concentrations of lead and cadmium the rate of mortality, weight loss, LPo and TAC increased. E. fetida was found to be more sensitive to Cd than Pb (P
  Conclusion
  According to the results, in presence of lead and cadmium LPo and TAC increase significantly in E. fetida earthworm. Therefore, measurement of MDA and TAC as cell physiology markers could be used to evaluate the sensitivity of E. fetida earthworm to Cd and Pb in management of pollution resources and environmental health.
  Keywords: cadmium, earthworm, lead, lipid peroxidation, Malondialdehyde, total antioxidant capacity
 • Taher Azimi, Aref Shariati, Fatemeh Fallah, Abbas Ali Imani Fooladi, Ali Hashemi, Hossein Goudarzi, Mohammad Javad Nasiri Pages 40-48
  Background and
  Purpose
  Tuberculosis is among the leading causes of death from infectious diseases in the world. According to World Health Organization (WHO), the estimated rate of TB in Iran was 21 per 100,000 populations in 2015. The present study was designed to evaluate the genetic diversity and transmission dynamics of Mycobacterium tuberculosis in Tehran, Iran.
  Materials And Methods
  A total of 80 isolates of Mycobacterium tuberculosis was cultured from TB patients attending a teaching hospital in Tehran, Iran from January 2015 to December 2016. Standard 15-locus Mycobacterial Interspersed Repeat Units/Variable Numbers of Tandem Repeat (MIRU-VNTR) typing was applied to genotype clinical isolates.
  Results
  There were 78 different VNTR profiles comprising 2 clusters and 76 unique patterns. The Hunter – Gaston discriminatory index (HGDI) was 0.990, indicating a high power of discrimination for MIRU-VNTR typing. The QUB26 and MTUB21 loci were designated as highly discriminative.
  Conclusion
  The high genetic diversity among Mycobacterium tuberculosis isolates suggests that transmission may have been caused by different sources.
  Keywords: Mycobacterium tuberculosis, genotyping, MIRU-VNTR, Tehran, Iran
 • Kobra Zare, Nasim Naeimi Pages 49-62
  Background and
  Purpose
  Methyl tertiary-butyl (MTBE) is an organic volatile compound that is used to improve gasoline as the replacement of tetraethyl lead. This compound can be absorbed into the blood in different ways and leave toxic effects. This study aimed to investigate the effects of MTBE on blood parameters and liver tissue in NMRI albino female mice.
  Materials And Methods
  This study was conducted in 45 mature NMRI albino mice, which were placed into three groups, including two experimental groups (groups A and B) and a control group. Group A received 0.4 cc of MTBE (0.06 cc of MTBE and 0.04 cc of distilled water) at graded dose of 1600 mg/kg body weight once a day. Group B received the same compound along with 0.1 cc of physiological serum. After weighing and anesthetizing the mice, their blood samples were collected. Then, the liver and blood parameters were measured by MOTIC software as well as macroscopic and microscopic observations, using slides.
  Results
  The number of red blood cells, hematocrit, and plasma density elevated in group A, but hemoglobin level showed no increase, which indicate the toxic effects of this substance. In group A, hyperemia and liver inflammation were considerably associated with the increase in the diameter of lobular and interlobular central veins as well as sinusoids. The mean ratio of nucleus to cell size decreased; on the other hand, compared to mononuclear cells, the number of binuclear hepatocytes raised. There were statistically significant differences between the two experimental groups and between the control group and group A in most cases (P
  Conclusion
  According to our findings, the variations in blood parameters and liver tissue were due to the toxic effects of MTBE. As indicated, the use of physiological serum in group B reduced these changes. Hence, alternative compounds with lower risk should be used to improve gasoline.
  Keywords: liver, blood parameters, mice, Methyl tertiary-butyl
 • Bahman Fazelipuor, Mohammad Rahnama, Auob Mazareii Pages 63-78
  Background and
  Purpose
  Measurement of DPPH free radical scavenging is a valid, accurate, and easy method with high repeatability in evaluating the in vitro antioxidant activity of plant extracts. A positive correlation is reported between antioxidant activity and antimicrobial activity. The aim of this study was to evaluate the correlation between antioxidant and antimicrobial activity of medicinal plant extracts.
  Materials And Methods
  The extracts were prepared and DPPH was used to determine free radical-scavenging activity. Antimicrobial effects of hydro-ethanol extract on the bacteria was surveyed using diffusion method in a culture medium Mueller-Hinton agar by paper discs (6 mm) based on Bauer and Kirby instructions.
  Results
  The ability of medicinal plant extracts in scavenging free radicals was found to be higher in the extracts of Myrtus (89.583 µg/mL) and rosemary (80.921 µg/mL). The antioxidant activity of the extracts increased by increase in concentration of the extract. Meanwhile, in low concentrations of the extract (16 and 32 µg/mL) the highest antioxidant activity of the extract was found in Myrtus and then Rosemary, but at high concentrations (64 µg/mL) it was seen in Teucrium polium extract. Rosemary extract was found to be effective against Escherichia coli and Myrtus extract was the most effective on Listeria bacteria, Salmonella typhimurium, and Staphylococcus aureus.
  Conclusion
  The results showed that plants with high antioxidant properties have high antimicrobial activity too, such as the extract of Myrtus and rosemary that were the most effective extracts on bacteria.
  Keywords: plant extract, antioxidant, antibacterial, DPPH
 • Mohammad Ahanjan, Fatemeh Naderi, Arya Solimanii Pages 79-87
  Background and
  Purpose
  : Klebsiella pneumoniae has emerged as a significant opportunistic pathogen responsible for nosocomial infections. This bacteria is frequently resistant to multiple classes of antibiotics such as family of beta-lactam antibiotics. β-lactamases enzyme represent the main mechanism of bacterial resistance to β-lactam antibiotics. This study was conducted to determine the prevalence of TEM-1and CTX β-lactamases in Klebsiella pneumoniae isolates from the hospitals in sari, Iran.
  Materials And Methods
  The study included 45 Klebsiella pneumoniae isolates that were isolated from various clinical specimens. Susceptibility of isolates to antibiotics was determined by standard disk diffusion method. ESBL production was determined by combination disk method. The resistance of TEM and CTX types of ESBL producing genes was identified by PCR test using specific primers. Data analysis was done in SPSS V16 applying Chi-square test.
  Results
  Among all Klebsiella pneumoniae isolates, the highest resistance was seen against cefotaxime (100%) and ceftazidim (100%), while the highest susceptibility was observed to gentamycin (63%). According to the results, 60% of isolates were ESBL positive and among them 55% and 45% were positive for blaTEM and blaCTX genes, respectively.
  Conclusion
  : In this study drug resistance of Klebsiella pneumoniae isolates was observed in 60% of blaTEM and blaCTX genes, therefore, other mechanisms such as efflux pumps and biofilm formation can have a role in drug resistance.
  Keywords: Klebsiella pneumonia, antimicrobial resistance, β-lactamases genes
 • Leila Shafipour, Iraj Goli Khatir, Vida Shafipour, Hamed Amini Ahidashti, Jamshid Yazdani Charati Pages 88-98
  Background and
  Purpose
  Vertigo is one of the most common principal complaints of patients in emergency departments. Therefore, this study investigated the effect of Diazepam as benzodiazepine and Promethazine in patients with acute peripheral vertigo.
  Materials And Methods
  A double blind randomized clinical trial was done in which 150 patients were randomly divided into two groups (n=75 per group) to receive either 5mg IV injection of Diazepam (group A) or 25mg IV injection of promethazine (group B). The severity of vertigo was scored before treatment and within four hours after receiving the drugs.
  Results
  Excellent improvements were seen in 71 (94.7%) patients receiving promethazine while good improvements were observed in 13 (17.3%) patients receiving Diazepam. The mean VAS score was 9.69 before the intervention. While the mean scores for VAS1 (30 minutes after treatment), VAS2 (after two hours), and VAS3 (after four hours) were 7.14, 5.06, and 2.45, respectively. The results showed a reduction over time in both groups in VAS score. The Fisher’s exact test showed significant difference in efficacy of promethazine between the two groups. (P
  Conclusion
  According to this result, promethazine improved peripheral vertigo better than Diazepam. So, it could be used in patients with acute peripheral vertigo.
  Keywords: vertigo, diazepam, promethazine, acute peripheral vertigo
 • Hamzeh Baharlouei, Omid Khoshavi, Zahra Garmabi, Niloofar Fereshtenejad, Zohreh Shafizadegan Pages 99-110
  Background and
  Purpose
  Balance impairment is one of the major health problems in elderly. Kinsiotaping and stretching techniques are effective in balance improvement. To the best of our knowledge, no study have compared the effects of kinesiotaping and stretching of gastrocnemius on balance in elderly. So, we aimed at comparing the effects of these two methods on balance in elderly.
  Materials And Methods
  In this randomized clinical trial, 40 elderly women and men were randomly assigned into 2 groups of kinesiotaping and stretching. Inhibitory tape was applied on the gastrocnemius while in stretching group, the muscle was stretched for 60 seconds in 4 times. The static balance was examined before and after the interventions, using single leg stance test and checking the changes of center of pressure by force plate. According to normal distribution of data, Independent t-test was used to compare the means between groups and paired t-test was used for within group analysis.
  Results
  Despite progress in time of unilateral standing after the interventions, the changes were not significant (P>0.05). Mediolateral changes of center of pressure in females were significantly lower after the use of stretching rather than kinesiotaping (P=0.04). Moreover, elderly women showed significant decrease in mediolateral changes of center of pressure after the use of stretching compared with that before the use (P=0.02).
  Conclusion
  The short term effect of gastrocnemius stretching could lead to significant improvement of mediolateral balance in elderly female. Also, the decreasing trend in changes of center of body mass in men after the stretching may indicate the effectiveness of this treatment.
  Keywords: postural balance, kinesiotaping, muscle stretching, gastrocnemius
 • Marzieh Ghasemi Gojani, Masomeh Kordi, Negar Asgharipur, Malihe Amirian, Habibollah Esmaeli, Elnaze Eskandarnia Pages 111-123
  Background and
  Purpose
  Waiting period in fertility treatments lead to distress in infertile women. Current study aimed at comparing the effect of positive reappraisal coping intervention and problem-solving skills training on anxiety of waiting period in women going through IUI treatment.
  Materials And Methods
  This clinical trial was conducted in 108 women attending Milad infertility center in Mashhad, Iran. In problem solving group three training sessions were held. In positive reappraisal coping group, two training sessions were held to accustom the participants to the components of positive reappraisal coping. The subjects in this group were asked to read the positive reappraisal coping cards (daily) and complete the monitoring form. Meanwhile, the control group received usual care. The mean score for anxiety was compared between all groups applying Spielberger anxiety Inventory on day 10 of the waiting period.
  Results
  The mean scores for anxiety showed significant differences between the control group (52.46±11.70), the group receiving problem-solving skills trainings (46.03±11.25), and the cases in positive reappraisal coping intervention group (47.34±10.5), (P =0.039). But the mean scores for trait anxiety was not significantly different between the control group (47.55±6.98) those in problem-solving skills group (45.02±8.84), and individuals receiving positive reappraisal coping intervention (45.92±8.89), (P =0.426).
  Conclusion
  According to the positive influence of both interventions, they are recommended for reducing anxiety in waiting period of IUI treatment.
  Keywords: positive reappraisal coping intervention, problem-solving skills, infertility, anxiety, waiting period, IUI
 • Mostafa Tork, Jamshid Yazdani-Charati, Mehdi Sharif, Ahmad Dryani, Isa Nazar, Abdol Sattar Pagheh, Seyyed Abdollah Hosseini Pages 124-132
  Background and
  Purpose
  So far, several studies have been done on the prevalence of intestinal parasites in Mazandaran province, Iran, but no comprehensive study used Geographic Information System (GIS) to investigate all effective factors on the epidemiology of these parasites. The aim of this study was to investigate the intestinal parasites in people residing in West of Mazandaran province using GIS.
  Materials And Methods
  This study was conducted in 1120 individuals attending the health centers in West of Mazandaran province. The samples were analyzed using direct methods, formalin - ether, trichrome staining, and modified acid fast. Data analysis was done in SPSS V18 and Arc GIS 9.3.
  Results
  The prevalence of intestinal parasites was 12.8% in the population studied. The most prevalent protozoa were Blastocystis hominis (5.8%) and among helminthic infections Strongyloides stercoralis (0.53%) were found to be more prevalent. Statistical analysis showed a significant relationship between the prevalence of intestinal parasites and geographic and demographic risk factors including location, drinking water, income level, temperature, and altitude. Prevalence mapping showed Tonekabon as a high-risk region for intestinal parasites.
  Conclusion
  Temperature and altitude along with demographic factors play an important role in the spread of parasitic diseases. Water purification system, improving sanitation in high risk areas, and basic health training especially in rural areas can help in decreasing the rate of this public health problem.
  Keywords: intestinal parasites, risk factors, Geographic Information System, West of Mazandaran
 • Dr Mahdi Asadi-Ghalhari, Nasser Mehrdadi, Dr Gholamreza Nabi Bidhendi Pages 133-150
  Background and
  Purpose
  Microbial desalination cells are the new technologies that can be used for wastewater treatment, desalination of seawater and electricity production simultaneously.
  Materials And Methods
  This experimental study was performed on a laboratory scale as a batch mode. The anode was flat carbon graphite that were heat treated, and the cathode was carbon cloth with 0.5 mg/cm2 of Pt on the water side and four PTFE diffusion layers on the air side. Output voltage was measured and power and current density were calculated. Changes in pH, COD, EC and chloride in the solution of the reactor vessel were evaluated and based on these changes, the parameters such as efficiency in COD reducing, the rate reduction of EC of salt-water and COD of wastewater and then columbic efficiency were calculated.
  Results
  About half of EC in saltwater was reduced. Change percent in chloride ion in 25, 50 mM PBS and municipal wastewater was 175±21, 217±2 and 311±53 respectively. COD removal efficiency in 25, 50 mM PBS and municipal wastewater was 86±1, 80± 1and 76±4 mg / L, and the rate of COD removal was 10.74 ± 0.62, 6.95 ± 0.74 and 6.77 ± 0.25 mg / L.hr respectively. Columbic efficiency in 25, 50 mM PBS and municipal wastewater was 24±2, 51± 3and 25±0 respectively.
  Conclusion
  Due to the significant reduction in COD and about half of the EC in wastewater, this technology can be used for municipal wastewater treatment and water desalination without the need to use energy.
  Keywords: electrochemical systems, air cathode microbial desalination cells, columbic efficiency
 • Sahar Mirzaei, Mahdi Farzadkia, Ahmad Jonidi Jafari, Ali Esrafili Pages 151-166
  Background and
  Purpose
  Paraquat (PQ) is a bipyridinium herbicide that is very soluble in water. This non-selective contact herbicide is widely used in agriculture for weed control. In addition to the environmental impact, paraquat affects the entire body, especially the respiratory system, central nervous system and lymph nodes. In this study degradation of paraquat was investigated using Fenton and Fenton like processes.
  Materials And Methods
  This research was an experimental study in laboratory scale batch reactor (1L). During these processes, the effects of pH, Fenton and Fenton like agent concentrations (Fe2 , Fe3橷 H2O2) and initial concentration of paraquat in the removal efficiency were studied. The residual PQ concentration and the amount of organic carbon removal were measured by HPLC (259nm) and TOC measurement device, respectively.
  Results
  Fenton like and Fenton processes could remove 86.44% and 84.53% of paraquat under optimal condition (pH=3, H2O2=29.4 mM, Fe=0.9 mM, PQ=0.194 mM) in 120 minutes, respectively. The TOC removal in Fenton like and Fenton processes was 52.15% and 45%, respectively. The PQ removal by Fenton and Fenton like process followed a pseudo-first order reaction kinetic model.
  Conclusion
  Fenton process showed better performance in removal of PQ than Fenton process. So, it can be used as an appropriate and a supplementary treatment process in removing PQ from aqueous solution or final purification in a longer reaction time.
  Keywords: advanced oxidation, Fenton, Fenton like, Paraquat, wastewater
 • Saeed Aghel, Dr Nader Bahramifar, Dr Habibollah Younesi Pages 167-180
  Background and
  Purpose
  Due to the poor performance of industrial dye settings about 50% of the washing dye liquor is discharged into the environment. Inappropriate discharge of dye-containing effluents is undesirable because of their color, resistance to biological treatment systems, toxic, and their carcinogenic or mutagenic nature to life forms. In the present study we investigated the photocatalytic degradation of reactive yellow 147 using magnetic Fe3O4@SiO2@TiO2.
  Materials And Methods
  A central composite design (CCD) under response surface methodology (RSM) was employed to study the interaction between some parameters, including photocatalyst dose, solution pH, and temperature in order to optimize the removal condition of Reactive Yellow 147 via photocatalytic process. Therefore, 20 tests were designed in Design Expert Software (version 7.0.0). All of these Factors were classified in 5 levels α, , 0, -1, -α.
  Results
  There was an increase in removal efficiency with increase in the photocatalyst dosage of Fe3O4@SiO2@TiO2 and with decrease in the temperature. Under acidic conditions, the photocatalytic process was more efficient than that under alkaline conditions. The results also indicated that the application of RSM method not only helped to find the optimum levels of experimental parameters, but also proved that the role of initial pH of the solution and temperature were much more dominant than that of photocatalyst dosage in the photodegradation Reactive Yellow 147 under UV light exposure.
  Conclusion
  Current study showed that photocatalytic process with optimization of effective operational factors, is highly efficient in removal of Reactive Yellow 147. The regenerated as-synthesized photocatalyst shows high stability and high efficiency in the degradation of Reactive Yellow 147 even after ten times of successive reuse without a significant drop in removal efficiency which makes this process economical.
  Keywords: textile wastewater, Reactive Yellow 147, advanced oxidation process, response surface methodology
 • Rahim Golmohammadi, Hossein Elyasi, Motahaerh Golmohammadi Pages 181-186
  Background and
  Purpose
  Studying the expression of P16 gene which is a tumor suppressor in breast cancer is beneficial for clinical and pathological studies. The purpose of this study was to determine the expression of P16 gene in breast cancer samples using histological and immunohistochemical analyses.
  Materials And Methods
  This descriptive analytical research was conducted in 100 breast cancer samples obtained from Eemdad Shhid Beheshti Hospital in Sabzevar, Iran. The samples were fixed in formalin and sections were processed, then, the slides were stained. The diagnosis was made by two pathologists. Data analysis was done in SPSS V16 using Chi- square test.
  Results
  A total of 100 specimens was studied in which the overexpression of P16 gene was detected in 82 (82%), while in 18 (18%) malignant samples no overexpression was found. Overexpression of the gene was not found in normal samples too. There were significant relationships between high grade tumors and stage of tumors with overexpression of P16 (P
  Conclusion
  In current study, the P16 overexpression was observed more in patients with high grade tumors. Therefore, the overexpression of this gene indicates a poor prognosis in breast cancer.
  Keywords: breast cancer, P16 expression, immunohistochemistry, histochemistry
 • Moradali Fouladvand, Afshin Barazesh, Rahim Tahmasebi Pages 187-191
  Background and
  Purpose
  Strongyloidiasis is a nematode infection of humans with a worldwide distribution which is more prevalent in tropical and subtropical regions. Infected people are often clinically asymptomatic, however, in untreated immunosuppressed patients, it causes more than 80% mortality. So, the accurate and timely diagnosis of infection can prevent patient's death. This study was conducted to determine the prevalence of strongyloidiasis in patients under chemotherapy and hemodialysis in Bushehr, Iran.
  Materials And Methods
  We performed a cross-sectional study in 2011-2012 in which all chemotherapy and hemodialysis patients were evaluated by ELISA method to determine the presence of anti-Strongyloides stercoralis IgG antibody.
  Results
  A total of 214 individuals were studied from whom 4 (1.9%) patients under chemotherapy and 3 (1.4%) hemodialysis patients were positive for IgG antibody.
  Conclusion
  Strongyloidiasis is as a life-threatening risk factor in people under chemotherapy and hemodialysis, therefore, strongyloidiasis screening is suggested in these patients before administering immunosuppressive drugs, dialysis, and kidney transplant.
  Keywords: strongyloidiasis, chemotherapy, hemodialysis, Bushehr, Iran
 • Ehsan Zarei, Ardeshir Khosravi, Mohammad Esmaiel Motlagh, Nehzat Emami Afshar, Azamdokht Rahimi, Farahnaz Torkestani, Mohammad Eslami, Azadeh Dormiani, Roqayeh Khabiri Pages 192-196
  Background and
  Purpose
  Reducing maternal mortality by 75% between 1990 and 2015 was the fifth goal of the Millennium Development Goals Declaration in 2000 (MDG 5) and all countries were committed to achieve this goal. This study aimed to assess Iran’s success in achieving this target.
  Materials And Methods
  Data was obtained from national data sources and international reports or estimations including World Report from United Nations on maternal mortality trends, the World Bank database, World Health Organization and UNICEF reports, Maternal Mortality Surveillance System, Demographic and Health Surveys 2000 and 2010, and yearbooks of National Organization for Civil Registration and Statistical Center of Iran. Data was analyzed using Excel software to produce descriptive statistics.
  Results
  Findings showed that Islamic Republic of Iran with an average annual reduction of 6.4% between 1990 and 2015 and a total reduction of 80% in maternal mortality during the past 25 years is one of the nine countries that have fully achieved the fifth Millennium Development Goal.
  Conclusion
  Coordinated efforts of Iran for reducing maternal mortality during the last 25 years could be an inspiration for other countries to reduce preventable maternal mortality.
  Keywords: maternal mortality, primary health care, Millennium Development Goals
 • Hajar Ziaei Hezarjaribi, Zohreh Momeni, Mohammad Azadbakht, Najmeh Nadeali, Masoud Soosaraei, Mahdi Fakhar, Oghlniaz Jorjani Pages 197-201
  Background and
  Purpose
  Trichomonas vaginalis, is one the most common sexually transmitted diseases (STD) in women. Although metronidazole is the drug of choice for trichomoniasis, but due to its side effects attempts have been made to explore an alternative drug particularly with herbal source. Therefore, this study aimed to determine in vitro activity of hydroalcoholic extracts of Chenopodium album (C. album) leaf on the growth of Trichomonas vaginalis.
  Materials And Methods
  The plant (C.album) was approved in herbarium and hydro-alcoholic extracts were prepared. The experiment was done using 24 wells cell culture plate. In each well, 200 µl of modified axenic TYM culture medium and 200 µl of different concentrations (5, 37, 75, 150, 300, 600, 1200 μg/mL) of the plant extract was added. They were incubated for 24 and 48 hours and then the plates were incubated at 37 ° C. The experiment was performed as a double blind design and in triplicate. Then growth inhibition percent (GI%) of the parasites was evaluated in both times and in different concentrations of plant leaf extract.
  Results
  Compared with metronidazole, the 600 and 1200 μg/mL concentrations of hydro alcoholic leaf extracts of C. album showed 96% and 100% inhibitory effects on the growth of trophozoeites of T. vaginalis in 48 hours, respectively.
  Conclusion
  C. album as an herbal native plant with ant-trichomonas activity is favorable and could be a candidate for in vivo researches on trichomoniasis in future.
  Keywords: Trichomonas vaginalis, Chenopodium album, hydro alcoholic, in vitro
 • Majid Hajifaraji, Neda Dolatkhah Pages 202-224
  Gestational Diabetes Mellitus (GDM) as the main metabolic disorder in pregnancy has had an increasing prevalence in recent years. Nowadays intrauterine metabolic condition is considered as a critical risk factor for diabetes and cardiovascular diseases. Evidence of fetal programming and its contribution as one of the evolutionary roots of human diseases provides a reason for improvements in controlling glucose metabolism in pregnant women, determining other nutrients, weight loss prior to pregnancy, having healthy diet, and preventing excessive weight gain during pregnancy. Medical Nutrition Therapy (MNT) is the initial treatment of GDM and obesity is a major challenge for dietary intervention during pregnancy consultations. Today, a high proportion of women are seen with high body mass index (BMI) before pregnancy and higher weight gain during pregnancy. In this paper, we provide a brief review on dietary intake and dietary interventions in GDM from the perspective of nutrition science scrutinizing the physiopathology and etiology of the disease.
  Keywords: pregnancy, gestational diabetes mellitus, medical nutrition therapy, body mass index
 • Neda Soleimani Pages 225-238
  The repeated exposure of a normal cell to carcinogenic agents may lead to its mutation, which changes into a cancer cell. In this case, the structure and function of the cells would alter, and they do not act normally. Chemicals, sun exposure, shortwaves, viruses, and bacteria play a significant role in cancer. Among the infectious and bacterial agents causing cancer, Helicobacter pylori (H. pylori) is the most important bacterium involved in carcinogenesis. H. pylori causes chronic gastritis, peptic ulceration, and gastric cancer. Recently, this bacterium has been classified as class I carcinogen (i.e., a definite cause of cancer in humans). Despite the pathogenic effect of this bacterium, it has been recently affirmed to induce apoptosis in cancer cell line and affect the reduction of tumor size in animal models. This result suggests that some factors of H. pylori can be used as a new tool in future therapeutic strategies implemented in cancer immunotherapy.
  Keywords: apoptosis induction, cancer treatment, Helicobacter pylori