فهرست مطالب

کاوش های مدیریت بازرگانی - پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1395)
 • پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مژده ایرانمنش *، اسماعیل شریفیان، کوروش قهرمان تبریزی صفحات 1-15
  این پژوهش باهدف، شناسایی عوامل موثر بر وفاداری بازیکنان فوتبال به نام تجاری پوشاک ورزشی اجرا شد. روش تحقیق این پژوهش ییمایشی بوده و جامعه آماری آن را بازیکنان فوتبال شرکت کننده در یازدهمین دوره لیگ برتر ایران (464N=) تشکیل می دهند. روش نمونه گیری روش تمام شماری بود که درنهایت 263 نفر از آن ها به عنوان نمونه با مطالعه حاضر همکاری کردند. از پرسشنامه وفاداری به نام تجاری ونگ فونگ ویاهیا (2008) با پایایی (73/0=α) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد .از روش های آماری آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر وآزمون بونفرونی در سطح معنی داری 05/0p< استفاده شد.
  یافته های تحقیق نشان داد که بین عوامل موثر بر وفاداری بازیکنان به نام تجاری پوشاک ورزشی تفاوت معنی داری وجود دارد و عوامل کیفیت پوشاک، ویژگی های نام تجاری و مدل پوشاک ورزشی از سایر عوامل در خریدهای شخصی بازیکنان فوتبال از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. بنابراین مدیران و برنامه ریزان صنعت تولید پوشاک ورزشی باید با ارائه پوشاک با کیفیت خوب و مدل های مطلوب در ایجاد و حفظ رضایت مندی مصرف کنندگان تلاش کنند تا بتوانند نام تجاری خود را در میان مشتریان گسترش دهند. باحفظ وافزایش نرخ وفاداری مصرف کنندگان زمینه ایجاد منافع بلند مدت بنگاه اقتصادی خود را فراهم آورند.
  کلیدواژگان: وفاداری، نام تجاری، پوشاک ورزشی، فوتبال، ایران
 • حبیب زارع احمدآبادی، محبوبه رفیعی امام *، علیرضا ناصر صدرآبادی صفحات 17-36
  امروزه توانمندی سازمان ها در شناسایی بازارهای هدف به کمک روش های داده کاوی بیش از پیش افزایش یافته است. بخش بندی بازار، هدف گیری شرکت ها را به سمت بازارهای مشخص تری هدایت می کنند تا ارتباط موثرتری با مشتریان صورت پذیرد. خوشه بندی یکی از پر استفاده ترین و مهمترین تکنیک های داده کاوی و شاخه ای از تحلیل آماری چند متغیره بوده و روشی برای گروه بندی داده های مشابه در خوشه های یکسان است .با بزرگ تر شدن بانک های اطلاعاتی، تلاش محققان بر روی پیدا کردن روش های خوشه بندی کارا و موثر متمرکز شده است تا از این راه بتوانند زمینه تصمیم گیری سریع و منطبق با واقعیت را فراهم آورند. در این تحقیق با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مورچگان و داده های در دسترس به خوشه بندی بازار یک شرکت تولیدکننده کاشی در ایران پرداخته شده تا تمایزات موجود در بخش های مختلف نمایان گردد. نتایج حاصل، نشان از دقت بالای این الگوریتم در خوشه بندی داده ها دارد. همچنین به منظور بررسی بیشتر دقت عملکرد مدل طراحی شده، نتایج آن با نتایج حاصل از بخش بندی داده ها با یک روش خوشه بندی کلاسیک دیگر –k) میانگین( مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: بخش بندی بازار، خوشه بندی بازار، الگوریتم های فراابتکاری، الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان
 • فاطمه ابویی*، میثم شفیعی، علی صفاری، مسعود رضا خدایاریان صفحات 37-58
  شناسایی نیازهای مصرف کنندگان و عوامل اثرگذار در انتخاب آنها از بین نام و نشان تجاری، امری بدیهی به نظر می رسد.از این رو پژوهش حاضر درصدد برآمد تا به بررسی عملکرد نام و نشان تجاری 4 شرکت بیمه دولتی و غیروابسته به بانک و مناطق آزاد بپردازد. ارزیابی عملکرد نام و نشان تجاری با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفته است. ورودی های در این پژوهش تعداد کارکنان، تعداد شعب، هزینه های عمومی و اداری و جمع دارایی ها و خروجی ها شامل: 1. وفاداری به نام تجاری 2. آگاهی از نام تجاری 3. کیفیت درک شده 4. وابسته های (پیوندهای نام تجاری) و 5. دیگر دارایی های اختصاصی نام تجاری. نتایج نشان داد که کاراترین شرکت های بیمه منتخب در Aو به ترتیب شرکت های بیمهD وA بالاترین کارایی و شرکت های بیمه B و C دررتبه های بعدی قراردارند.
  کلیدواژگان: نام و نشان تجاری، تحلیل پوششی داده ها، شرکت های بیمه، ارزیابی عملکرد
 • سعید سعیدا اردکانی، میرمحمد اسعدی، حسین مقصودی نژاد*، بتول هاشمی زاده، محمد هادی عسگرزاده صفحات 59-78
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیران ارشد در تدوین استاندارد های خرید سبز در صنایع کاشی استان یزد صورت گرفته است. تحقیقات اندکی، در مورد خرید سبز به بررسی نقش مدیران ارشد نسبت به الزامات قانونی، فشار مشتری و فرصت های تامین کنندگان برای اتخاذ الزامات خرید سبز می پردازند. این تحقیق سعی دارد این فاصله تحقیقی را پرکند و اثرات محرک های مهم بر اتخاذ خرید سبز در شرکت ها را کشف کند. در این تحقیق 80 پرسشنامه درمیان مدیران ارشد (مدیر عامل، مدیر بازرگانی، مدیر تولید) شرکت های کاشی یزد توزیع شد. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه و توزیع پرسشنامه، برای اندازه گیری متغیرها، اقدام به ارائه ی یک مدل معادلات ساختاری شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که همکاری محیطی با تامین کنندگان، تعهد مدیریت ارشد بر خرید سبز شرکت ها تاثیر مثبت و معنادار دارد. تعهد مدیریت ارشد همچنین به طور غیرمستقیم بر خرید سبز از طریق همکاری محیطی با تامین کنندگان تاثیر می گذارد. به طور کلی تعهد مدیریت ارشد محرک اولیه موفقیت شرکت ها در اتخاذ استانداردهای خرید سبز است.
  کلیدواژگان: بازاریابی سبز، خرید سبز، تهد مدیریت ارشد، مدل معادلات ساختاری
 • مصطفی جعفری، فاطمه رضایی* صفحات 79-98
  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمانی در صنعت بانکداری ایران می باشد. ابتدا مدلی مفهومی تبیین شد و فرضیه های مرتبط با آن توسط روش های کمی مورد تایید قرار گرفت. برای سنجش متغیرهای مدل تحقیق پرسشنامه 29 سوالی طراحی و بین مدیران و معاونین بانک های منطقه 8 تهران توزیع و 110 پرسشنامه بازگشت داده شد که 98 تای آن ها معتبر و قابل استفاده بودند. به منظور بررسی پایایی تحقیق از روش تحلیل عاملی تاییدی و آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که مولفه های مدیریت دانش بازاریابی ارتباط مثبت معناداری بر عملکرد سازمان دارند به طوری که بیشترین تاثیر را بر عملکرد بازار و کمترین تاثیر را با عملکرد مالی دارا می باشد. بیشترین تاثیر مدیریت دانش بازاریابی با عملکرد بازار می تواند گویای اهمیت نگرش های دانشی در بازاریابی برای موفقیت در کسب سهم بازار و جایگاه بالا در صنعت بانکداری باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش بازاریابی، عملکرد سازمانی، معادلات ساختاری، صنعت بانک داری
 • نوشین عبدلی یزدی *، فریده اشرف گنجویی، علیرضا پویان فرد، محمدصالح اولیا صفحات 99-120
  هدف از این تحقیق ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی و طراحی الگوی آن در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی بود که با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و به صورت میدانی به اجرا درآمد.جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دارای تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد تشکیل می دادند. براساس روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی و با استفاده از فرمول تعیین نمونه کوکران، 488 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته تحت عنوان PESERVQUAL استفاده شد. از آزمون های آماری t جفت شده، آزمون رتبه بندی فریدمن و مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب کیفیت خدمات آموزشی در دانشکده های تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0p<) و میانگین امتیازات وضعیت مطلوب بیشتر از وضعیت موجود بود. همچنین در بین ابعاد کیفیت خدمات آموزشی، در بین دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد بعد شایستگی دارای بالاترین اولویت و بعد مسئولیت پذیری و پاسخگویی دارای پایین ترین و در بین دانشجویان دکتری بعد اولویت و بعد همدلی پایین ترین اولویت را داشت. به صورت کلی به نظر می رسد که کیفیت خدمات آموزشی در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه آزاد باید ارتقاء یابد.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات آموزشی، سروکوال، تربیت بدنی، دانشگاه آزاد
 • سید حیدر میرفخر الدینی، اکرم شعبانی* صفحات 121-140
  هدف از انجام این پژوهش بررسینقش مشارکت مشتری بر توسعه محصول جدید است. با توجه به پیشینه تحقیق و مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران، مدل مفهومی پژوهش تدوین و فرضیه ها تعیین شدند. در این مطالعه که از نوع پیمایشی _ همبستگی و تک مقطعی می باشد، نمونه گیری به صورت قضاوتی از بین مدیران، عرضه کنندگان، فروشندگان و مشتریان صنایع کاشی و سرامیک یزد انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و برای تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد، که به این منظور نرم افزار آماری Smart PLS به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تدوین شده رابطه بین مشارکت مشتری و توسعه محصول جدید را مثبت و معنادار نشان می دهد. همچنین نتیجه دیگر فرضیه که این رابطه را از طریق متغیر میانجی عملکرد محصول جدید موردبررسی قرار داده است، تاثیر مشارکت مشتری بر توسعه محصول جدید را مثبت و معنادار بیان می کند.
  کلیدواژگان: مشارکت مشتری، توسعه محصول جدید، عملکرد محصول جدید، مدل سازی معادلات ساختاری
 • داود عندلیب اردکانی*، خدامراد رستمی صفحات 141-159
  مفهوم عملکرد سازمانی در دو دهه گذشته در مرکز تحولات مدیریت دولتی قرار گرفته و به هدف محوری آن تبدیل شده است و رونق روز افزون فنآوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر گسترده آن بر تمامی شئون جامعه از جمله کار و شغل، موجب بروز پدیده کار از راه دور یا همان دور کاری گردیده است. از سوی دیگر، کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی از جمله مباحث مهم منابع انسانی است که تاثیرات زیادی روی عملکرد سازمانی و گرایش به سمت دورکاری دارد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی به ارائه مدلی جهت ارزیابی جنبه های گوناگون دورکاری و عملکرد سازمانی و فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی و تاثیر آن ها بر عملکرد سازمانی خواهیم پرداخت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارمندان سازمان های دولتی شهر یزد است که مشتمل بر 3000 نفر می باشد. تعداد نمونه 341 نفر می باشد که با استفاده از روش تصادفی ساده و از میان کارکنان بخش های مختلف سازمان ها انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، نشان داد که بین مولفه های کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی، دورکاری و عملکرد سازمانی، فرسودگی شغلی و عملکرد سازمانی، فرسودگی شغلی و دورکاری با ضرایب مسیر 584/0، 369/0، 281/0، 572/0 رابطه معنی داری وجود دارد ولی بین مولفه های کیفیت زندگی و دورکاری با ضریب مسیر 102/0 رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با فراهم آوردن زمینه های دورکاری با در نظر گرفتن مولفه های کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی می توان عملکرد سازمانی را بهبود داد.
  کلیدواژگان: عملکرد سازمانی، دورکاری، فرسودگی شغلی، کیفیت زندگی
 • پیمان غفاری آشتیانی*، معصومه داودی صفحات 161-184
  تحلیل سبد خرید یکی از مهم ترین کاربردهای داده کاوی است که بر کشف الگوهای خرید به وسیله داده های معاملات انجام شده، تمرکز می کند. در بسیاری از فروشگاه ها تبادلات، تنها منبع اطلاعات فروش هستند که داده کاوی می تواند از آن استفاده کند. داده کاوی به علم استخراج دانش از داده های خام گفته می شود و به وسیله کاوش داده های موجود در بانک های اطلاعاتی، اطلاعات و دانش مفید از داده ها را استخراج می کند. داده کاوی در کاربردهای متنوعی مورد استفاده قرار می گیرد و یکی از ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتری می باشد. با توجه به اهمیت به کارگیری تکنیک های داده کاوی در استخراج دانش از حجم عظیم داده های فروش و تاثیر استفاده از این اطلاعات در سودآوری و بهبود سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در این مقاله سعی بر آن است با استفاده از تکنیک های داده کاوی به تحلیل سبد خرید مشتریان یکی از شعب فروشگاه زنجیره ای در شهر اراک بپردازیم. نتایج این مقاله نشان می دهد به کارگیری تکنیک های داده کاوی در کشف اقلامی که با هم خریداری می شوند باعث افزایش رضایت مشتریان و به دنبال آن سود فروشگاه می شود. در این راستا از الگوریتم اجتماع جهت کشف الگوی خرید مشتریان استفاده شده است. در نهایت راهکارهایی جهت بهبود عملکرد فروشگاه ارائه خواهد شد.
  کلیدواژگان: داده کاوی، مدیریت ارتباط با مشتری، تحلیل سبد خرید، قواعد وابستگی
 • داود فیض، امین عارفی، امین کهیاری حقیقت* صفحات 185-209
  امروزه تبلیغات و اطلاع رسانی به بخش جداناپذیری در واحدهای اقتصادی مبدل شده است؛ در این راستا تبلیغات با استفاده از افراد مشهور، یکی از جذاب ترین و پرکابرد ترین روش ها به منظور معرفی یا تقویت برند شرکت ها، محسوب می شود. هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی جذابیت افراد مشهور بر اثربخشی تبلیغات با توجه به عوامل اثرگذار بر جذابیت فرد مشهور از قبیل میزان آشنایی بیننده با فرد مشهور، مشابهت فرد مشهور و بیننده و دوست داشتنی بودن فرد مشهور است. این پژوهش کاربردی و از لحاظ روش، تجربی است. داده های پژوهش با روش نمونه گیری طبقه ای در دسترس از 386 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی به دست آمده است. در این پژوهش، از پرسشنامه حضوری استفاده گردید، بدین صورت که ابتدا دانشجویان تبلیغ را مشاهده و سپس به پرسشنامه پاسخ داده اند. پرسشنامه مورد استفاده، شامل 16 سوال که از روایی محتوایی و روایی سازه برخودار می باشد و با ضریب کرونباخ 92/0 پایایی مناسبی دارد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که متغیر آشنایی بر جذابیت شخصیت مشهور تاثیر منفی و معنادار دارد، دوست داشتنی بودن بر جذابیت شخصیت مشهور تاثیر مثبت و معناداردارد؛ از سوی دیگر نتایج نشان از عدم تاثیر گذاری مشابهت بر جذابیت شخصیت مشهور داشته است. رابطه جذابیت شخصیت مشهور و اثربخشی تبلیغات مثبت و معنادار بود.
  کلیدواژگان: افراد مشهور، جذابیت، آشنایی، دوست داشتنی بودن، مشابهت فرد مشهور و مخاطب، اثربخشی تبلیغات
 • مریم هلاکوپور *، محمدرضا حمیدی زاده صفحات 211-232
  در حال حاضر جوامع علمی وصنعتی به این نتیجه رسیده اند که سازمان‏ها با تکیه بر دانش و تقویت و ترویج دانش و فعالیت‏های دانشی در درون خود می‏توانند برتری های بلند مدت خود را در عرصه های رقابتی حفظ کنند. چرا که دانش، یک محرک کلیدی در کسب مزیت رقابتی پایدار ویکی از چالش‏های سازمان‏های امروز محسوب می‏شود. هدف مقاله حاضر بررسی و تبیین رابطه بین استراتژی های کسب و کار دانشی و استراتژی های توسعه دانش در شرکت گاز استان خوزستان می باشد. روش تحقیق، توصیفی-همبستگی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان شرکت گاز استان خوزستان است که 201 به روش نمونه گیری تصادفی و براساس فرمول کوکران، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه محقق ساخته، استراتژی های کسب و کار دانشی و استراتژی های توسعه دانش، براساس طیف لیکرت 5 گزینه ای می باشد و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 79/0 و 77/0 به دست آمده است. تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. جهت تحلیل داده ها و بررسی رابطه استراتژی های کسب و کار دانشی و استراتژی های توسعه دانش از نرم افزار Lisrel وSPSS استفاده شد.
  یافته های پژوهش نشان داد که که تمامی فرضیه های تحقیق با 99% اطمینان تایید می گردد. بنابراین بین ابعاد استراتژی های کسب و کار دانشی و استراتژی های توسعه دانش، به لحاظ آماری رابطه معناداری وجود دارد، و این رابطه به صورت مثبت و مستقیم می باشد.
  کلیدواژگان: استراتژی کسب و کار، استراتژی توسعه دانش، فرهنگ دانش آفرینی، توانمندی کارکنان، تعالی عملیات، سازمان یادگیرنده
 • سید چلال صادقی شریف*، مهرداد علیپور، مرجان عروجی صفحات 233-283
  این پژوهش بر بازاریابی مالی و آمیخته های آن در بورس اوراق بهادار تاکید دارد و در این راستا تلاش می کند مفهوم بازاریابی مالی را دربورس اوراق بهادار روشن نماید. جامعه آماری تحقیق حاضر بورس اوراق بهادار تهران و زمان بررسی سال 1393 است. این مطالعه، مطالعه توصیفی پیمایشی با رویکرد کیفی(اجماع نظرات) است. چرا که این متد روشیبرای بدست آوردن اطلاعاتی درباره دیدگاه ها، باورها، نظرات، رفتارها یا مشخصاتگروهی از اعضای یک جامعهآماری از راهانجام تحقیق است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده توسط تکنیک مصاحبه از بین خبرگان بازار سرمایه پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که جنس بازاریابی مالی در بورس اوراق بهادار با جنس بازاریابی کالاهای واقعی در بازارهای کالا و خدمات متفاوت می باشد. این نوع بازاریابی بیش از آنکه بر آمیخته های بازاریابی سنتی نظیر کالا، قیمت، بسته بندی، تبلیغات و پیشبرد و مکان و زمان عرضه کالا تمرکز نماید، بر اطلاع رسانی تمرکز دارد. در واقع آنچه در بازارهای مالی منجر به اخذ تصمیم می گردد، دسترسی سریع و آسان و جامع به اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن است.این امر نه تنها منجر به تعیین صحیح قیمت سهام و سایر اوراق بهادار توسط فعالان بازار شده به نزدیک شدن قیمت سهام به ارزش ذانی آن کمک می نماید. این مهم به کارایی بازار سرمایه در کشور نیز کمک می کند.
  کلیدواژگان: بازاریابی مالی، آمیخته های بازاریابی، بورس اوراق بهادار
|
 • Mojdeh Iran Manesh* Pages 1-15
  The aim of this study was to identify factors influencing the loyalty of football players to sports apparel brand in the eleventh round of the Premier League. Methodology of this research was surveying and population of this research formed players who participated in the eleventh round of Premier League football(N=426).The study sample included 263 people of Premier League football players of Iran. Questionnaire data collection tool for brand loyalty was Wong Foong and yahyah (2008) with reliability of (α=0.73). Analysis of findings using ANOVA(analysis of variance)with repeated measures, a comparison Bunfrony test at a significance level of 0.05 was conducted with spss19 software. The results showed that the factors of the product quality, brand and model of sports was more effective than other factors in loyalty of sports apparel brand. Therefore, program managers, planners of sportswear industry should try to create or modify models to increase brand loyalty and products quality and provide basis increasing rate of customers loyalty and thus provide the long-term interests of their business.
  Keywords: Loyalty, Brand, sportswear, football, Iran
 • H. Zare, M. Rafieiemam *, A. Nasersadrabadi Pages 17-36
  Nowadays the ability of organization increased to identify target markets with data mining techniques. Clustering is a method in which we make cluster of objects that are some how similar in characteristics. In market segmentation process, customers are segmented as such customers placed in the same group, and various groups have minimal affinity. Then, fitness marketing strategy in accordance with the specification that these groups are used .With larger databases, researcher’s attempt to focus on finding effective clustering methods in order to effectively decision. In this paper we clustering the trail market in Iran with ant colony optimization and to further investigate the accuracy of this model we compared the results with a classic clustering K-Mean. This paper presents an ant colony optimization methodology for optimally clustering N objects into K clusters. The results show, the higher accuracy of the ant colony optimization.
  Keywords: market segmentation, clustering, Meta heuristic algorithm, ant colony optimization (ACO)
 • F. Auobi *, M. Shafeie, A. Safari, Mr Khodayariyan Pages 37-58
  The key to successful marketing strategies in local markets and in global markets, understanding consumer behavior is at odds with the brand. Thus, identification of needs and the factors affecting their choices of consumption-between brands and commercial, seems obvious. The present study sought to evaluate the performance of the insurance company's brand 4-governmental and non-bank pay and free zones. Brand performance evaluation using data envelopment analysis approach are discussed. Inputs in this study, number of employees, number of branches, general and administrative expenses and total assets and Outputs include: Brand loyalty, brand awareness. The dependence of perceived quality (brand grafts) and other proprietary brand assets. ce of the insurance company's brand 4-governmental and non-bank pay and free zones. Brand performance evaluation using data envelopment analysis approach are discussed. Inputs in this study, number of employees, number of branches, general and administrative expenses and total assets and Outputs include: Brand loyalty, brand awareness. The dependence of perceived quality (brand grafts) and other proprietary brand assets
  Keywords: Brand, Data envelopment analysis, insurance companies, Performance evaluation
 • Mm Asaadi, H. Maghsuodinejad *, B. Hashemizade, Mh Asgharzade Pages 59-78
  The research is conducted whit the aim of investigated the role of top managers in Green Purchasing Standards of Yazd in the tile industry.ther are few researchs in the field of green purchasing which eximine the effects of top managers whit regard to regulatory requirements, customer pressures andsuppliers opportunities todocument green procurement requirements . This research try to fill in the gap of this research lock and discovers the impact of main decision makeing drivers of green purchasing in compny companies.in this research ,120 questionnaire have been sent to top mannagers(CEO, Business Manager, Production Manager) of 30 of Yazd tile companies . After collecting data using interviews and questionnaires to measure variables, structural equation modeling has presented anecdotall results show that environmental collaboration with suppliers and top management commitment has a positive and significant impact on the company's green purchasing.morover, top management commitment effects on green purchasing indirectly, through environmental collaboration with suppliers . finally, top management commitment is the primary incentiv for success of companei's in utilizing green purchasing standards.
  Keywords: Green marketing, Green Purchasing, top management commitment, structural equation modeling
 • M. Jafari, F. Rezaei * Pages 79-98
  The purpose of this study is to detect the relationship between marketing knowledge management (MKM) and organizational performance and the relationship between the factors of performance. A quantitative methodology is adopted in which a model is developed, and hypotheses are stated, in order to examine the proposed. A highly structured questionnaire is developed and distributed to a sample of managers and assistant director in bank. The 110 questionnaires are returned; the number of valid and usable questionnaires is 98. Results from the study show that there are a significant positive correlation between MKM components and performance organization. In addition, the results showed that the market and finacial have the greatest and lest impact on the on the performance organization, consecutively. This result shows important to have a scientific approach to the marketing problem and its position in improvement of the banking industry performance. So that marketing knowledge management affects market, customer and financial performance.
  Keywords: marketing knowledge management, Organizational performance, structural equation modelling, Banking industry
 • N. Abdoliyazdi *, F. Ashraf, Ar Puoyanfard Oliya Pages 99-120
  The purpose of the present research was evaluation of the quality of educational services in the physical education faculties of IAU branches across Iran and designing it`s model. This research was descriptive-analytical carried out as a field study. The population consisted of all the postgraduate students of physical education in different branches of IAU. 488 students were selected as sample using stratified random sampling and Cochran's formula. A researcher-made questionnaire (PE SERVQUAL) was used for data collection. Paired t-test, Friedman test and SEM were applied for data analysis. The results showed that there is a significant difference between the desired and the actual condition of educational services in physical education faculties of IAU (p
  Keywords: Quality of educational services, SERVQUAL, physical education, IAU
 • A. Shabani * Pages 121-140
  Customer involvement in new product development enables some companies to identify the complex and dynamic environment, and adjust themselves with it by receiving the information and knowledge from the customers . for an industrial firm to be successful within the market, it is essential to focus on improving the capability of developing new products. The purpose of this study is Examining the role of customer involvement in new product development. The conceptual model and research hypotheses have been determined according to literature review of this realm. In this study Of sampling judgmental is taken from management, supplier, Seller's and customer in Yazd Tile industries. The data gathering tool a questionnaire and data analysis and to evaluate the hypothesis was used of structural equation modeling (SEM), The Using The method Partial Least Squares (PLS). Results Reveals that the relationship between Customer involvement and new product development are positive and significant. Also another consequence of the hypothesis is that this Relationship which is held through the mediator variable New Product Performance shows that the impact of Customer involvement on New Product Development Is Positive and significant.
  Keywords: Customer involvement, New Product Development, New Product Performance, structural equation modeling
 • Davood Andalib *, Khodamorad Rostami Pages 141-159
  The concept of organizational performance in the past two decades has been at the center of developments in public administration and it has become a central goal Information and communication technology and the increasing prosperity and wide- ranging impact on all facets of society, including labor and employment, leads to the phenomenon of remote work or the work has been distant. On the other hand, human resources, quality of life and burnout among the most important issues that impact on organizational performance and the trend toward telecommuting. In this research using descriptive method to provide a model to evaluate various aspects of teleworking and organizational performance and burnout and quality of life and consider their impact on organizational performance. The study consisted of all employees of government agencies Yazd which consisted of 3,000 people. 342 samples of us that using simple random sampling from among the staff of the organizations selected. To collect data, athletics library is used to analyze the data from this study of structural equation modeling is used, The results of the analysis of the data showed that the quality of life and organizational performance, teleworking and organizational performance, burnout and organizational performance, burnout and teleworking path with 0.584, 0.369, -0.281, there is a significant relationship 0.572 but the quality of life and teleworking with no significant correlation coefficient 0.102 path. The results suggest that providing telework with regard to quality of life and burnout can increase organizational performance.
  Keywords: Organizational performance, teleworking, job burnout, quality of life
 • Peyman Ghafari Ashtiani *, Masomeh Davodi Pages 161-184
  Basket Analysis is one of the most important applications in data mining the buying patterns discovered by data transactions, focus. In many stores, exchanges, sales are the only source of information the data mining could use it. Data Mining is the extraction of knowledge from raw data via data mining is said to be found in databases, data mining provides useful information and knowledge. Data mining is used in various applications and customer relationship management is one of the tools. Given the importance of applying data mining techniques to extract knowledge from huge volumes of sales data and the impact of this information on profitability, and improve customer relationship management system in this article, the using data mining techniques to analyze customers in Cart one of the branches of chain stores in the ARAK city, too. This paper shows the results of applying data mining techniques to discover items that are purchased together to increase customer satisfaction and store profitability will follow. In this regard, the association algorithm to discover customer buying pattern is used. The store will offer strategies to improve performance.
  Keywords: Data mining, customer relationship management, basket analysis, association rules
 • Amin Kahyari Haghighat *, Amin Arefi Pages 185-209
  Now days advertising has become an integral part of the economic units, in this context, advertising with celebrities is one of the most attractive and used to introduce and reinforcement company`s brand. Identify factors that leads to attractive celebrity and advertising effectiveness is the aim of this article. Factors identified in this study are: Likeability, attractiveness, familiarity, similarity. The research in nature and purpose of research, applied, and in method of data collection, descriptive and survey and sample are students of Allameh Tabatabai University in 1392. Available Stratified sampling use to collect data. Sample size are 374 and for this purpose 400 questionnaires with ECUT advertising distributed and 386 returned. For data analysis, testing hypotheses and research questions, testing hypotheses using LISREL software was used. The results show that familiarity and likeability have a significant impact on the celebritie's attractiveness (at 95 of Percent confidence level). Likeability is the only factor that has a positive impact and familiarity has a negative impact on the attractiveness but similarity has no impact on attractiveness. In total attractiveness has positive impact on effectiveness of advertising.
  Keywords: Celebrity, Attractiveness, Familiarity, Likeability, Similarity
 • Maryam Holakou Pour * Pages 211-232
  This Article aims to Review and Explain the Relationship between Business Strategies Knowledge and knowledge Development Strategies in Khozestan Gas Company. The Method of Cross-Correlation and Survey. The Population of the Managers and Employees of Gas Company, Which is based on the Sample of 201 Randomly, were selected. Data collected by two Questionnaires, Knowledge Business Strategies and Strategies for the Development of Knowledge, is based on a 5-point Likert And its Reliability with Cronbach's Alpha Coefficient of 0.79 and 0.77 respectively are obtained. Data analysis was Descriptive and Inferential Statistics. Data analysis and Knowledge to investigate the Relationship between Business Strategies and Development Strategies of Structural equation Modeling Techniques and Pearson Correlation were used. Data analysis and Investigate the Relationship between Business Strategies of Knowledge and Knowledge Development Strategies by LISREL and SPSS Software were used. The Results showed that all Hypotheses with 99% Confidence are confirmed. So the Dimensions of Business Strategy Knowledge and Knowledge Development Strategies, Statistically Significant Relationship, and this Relationship are Positive and Direct.
  Keywords: Business strategy, Strategy Development Knowledge, Culture Knowledge Creation, Empowerment, Excellence in operations
 • S.Jalal Sadeghi Sharif *, Mehrdad Alipour Pages 233-283
  The study on the financial marketing and its combined emphasis on the stock exchange and, in this regard, attempts to clarify the concept of financial marketing in exchange securities. The study is currently in Tehran Stock Exchange and the review in 1393. This study, descriptive study with qualitative approach (agreement of) is. Because this method is a method for obtaining information on attitudes, beliefs, opinions, behaviors or characteristics of the study population is a group of members. To analyze the data collected by interview from the capital market experts discussed. The results show that financial market exchange sex for sex real goods marketing goods and services markets are different. This type of marketing rather than the traditional marketing mix such as product, price, packaging, advertising and promotion, place and time of product delivery focus, focus on information. In fact, what is in the financial markets led to the decision, and a comprehensive easy access to information and analyze it. This leads not only to determine the correct price of shares and other securities by market participants to approach Price Zany shares worth it helps. This is important to the efficiency of the capital market in the country can help.
  Keywords: Financial marketing, marketing mix, Stock Exchange