فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی - پیاپی 20 (بهار 1396)
 • پیاپی 20 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/28
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سید اسفندیار موسوی*، مجید جلالی فراهانی، کیوان مرادیان صفحات 11-20
  هدف از پژوهش حاضر ارزشیابی مقالات بازاریابی ورزشی با استفاده از تحلیل استنادی در نشریات علمی- پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی در محدوده سال های 1392 -1379 است. روش پژوهش این تحقیق تحلیل استنادی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، تمام مقالات حوزه بازاریابی ورزشی در 10 نشریه تربیت بدنی و علوم ورزشی در طی 13 سال و نمونه آماری برابر جامعه است. به این منظور، 1236 استناد از 68 مقاله استخراجی بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Excel 2010 استفاده گردید. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، میانگین استناد برای هر مقاله 17/18 بوده است. در بین منابع اطلاعاتی، مقالات بیشترین استناد را به خود اختصاص داده اند. همچنین یافته ها نشان داد قدیمی ترین و جدیدترین منبع انگلیسی مورد استفاده، به ترتیب مربوط به کتاب و کتاب و مجله می باشد. علاوه بر این ها، نتایج نشان داد بیشتر مقالات به صورت سه نفری نوشته شدند و اغلب نویسندگان دارای مرتبه علمی استادیاری بوده اند. در کنار این ها، پر استناد ترین نویسندگان داخلی و خارجی و مجلات هسته مشخص گردید. در پایان، با توجه به اینکه در این تحقیق مقالات زیادی در نشریات گوناگون با موضوعیت بازاریابی ورزشی دیده شده است، پیشنهاد می شود نشریه ای علمی پژوهش با محوریت بازاریابی ورزشی راه اندازی شود.
  کلیدواژگان: مقالات بازاریابی ورزشی، بازاریابی ورزشی، تحلیل استنادی
 • رحیم رمضانی نژاد، فاطمه جعفری چمدانی، حسین سپاسی، کاظم هژبری* صفحات 21-31
  آگاهی از درک و نگرش دانش آموزان دختر نسبت به درس تربیت بدنی و ورزش مدرسه بهترین راه تشخیص رفتار مشارکتی آنها در فعالیت های حرکتی است و سهم عمده ای در توسعه سبک زندگی فعال زنان آینده جامعه دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی ادراک دانش آموزان دختر از درس تربیت بدنی و ورزش بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی تحصیلی شهر رشت (12472نفر) تشکیل می دادند که با احتمال افت آزمودنی ها، 435 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته آزمون (1388) بود که با تغییر و اصلاح اندکی مورد استفاده قرار گرفت و روایی صوری و محتوایی آن به وسیله ده نفر از اساتید دانشگاهی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تایید شد(75/.r=). تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های کروسکال والیس، خی دو و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معنی داری 05/0 P≤ نشان داد اغلب دانش آموزان (7/88درصد) درک مثبتی نسبت به درس تربیت بدنی و ورزش دارند و هم چنین بیشتر دانش آموزان (49/88 درصد) درک مثبتی از توانایی های خود در این درس داشتند. ضمنا بین ادراک دانش آموزان پایه های مختلف از درس تربیت بدنی و هم چنین درک آنها از میزان توانایی های شان در این درس، تفاوت معنی داری وجود داشت و دانش آموزان پایه اول در این دو متغیر در رتبه بالاتری قرار داشتند. هم چنین دانش آموزان، دروس ریاضی، علوم، زبان انگلیسی و زبان عربی را مهم تر و درس پرورشی را کم اهمیت تر از درس تربیت بدنی می دانستند.
  کلیدواژگان: کلید واژگان: درس تربیت بدنی، نگرش به درس تربیت بدنی، دختران دانش آموز، توانایی ادراک شده
 • علیرضا رمضانی*، مجید کاشف صفحات 33-40
  جامعه آماری پژوهش شامل 32332 معلم تربیت بدنی بود. 16235 زن و 16097 نفر مردبودند. بر اساس جدول مورگان اندازه نمونه تحقیق 10 درصد از حجم جامعه بود که زنان16235 نفرو مردان 16097 نفربودند.استانهای کشور بر اساس مناطق جغرافیایی ، مشترکات فرهنگی ،زبانی و نژادی به پنج منطقه ( شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز)تقسیم شدند. روش های آماری شامل تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی بنفرونی بود.روش انجام آزمون هاشامل هشت ایستگاه وشش رکورد بود. نتایج نشان داد بین قد، وزن و BMI معلمان تربیت بدنی زن و مرد به تفکیک مناطق پنج گانه کشور تفاوت معنی دار وجود داشت ( 001/0 P≤). مردان منطقه جغرافیای شمال وزنان منطقه جغرافیایی جنوب درآمادگی جسمانی بهترین بودند( 001/0 P≤). مردان وزنان در مناطق مرکزی درآزمون های آمادگی جسمانی ضعیف ترین بودند.مردان از مناطق جنوبی در مهارت های ورزشی بهترین وزنان در مرکز ضعیف ترین بودند( 001/0 P≤). در مجموع می توان گفت برنامه های تربیت بدنی در مناطق جعرافیایی شمال و جنوب از مرکزموثرتربوده است.
  کلیدواژگان: آمادگی جسمانی، آمادگی مهارتی، معلمان تربیت بدنی
 • ام هانی دوانی*، اسماعیل شریفیان، کوروش قهرمان تبریزی صفحات 41-50
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و مقایسه عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان های کشور از دیدگاه مدیران و کارشناسان بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش معاونان، روسا و کارشناسان معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش (288N=) بود. نمونه آماری بصورت تمام شمار و برابر با جامعه آماری بود. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند. روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظر 10 نفر از استادان مدیریت ورزشی تایید گردید و روایی محتوایی (89/0= CVI) محاسبه گردید. به منظور شناسایی عوامل و بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. پایایی درونی کلی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ (85/0=α) بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون پارامتریک تی تک نمونه ای و تی مستقل در سطح معناداری 05/0>P استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد، 02/48 از کل واریانس ها مربوط به هفت عامل بود. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد همه عوامل (فرهنگ سازمانی، تعهد مدیران ارشد، مشارکت کارکنان، آموزش کارکنان، کار تیمی، ساختار دانشی و زیرساخت های سیستم های اطلاعاتی) تاثیر معناداری بر استقرار مدیریت دانش داشتند. مقایسه عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش از دیدگاه مدیران و کارشناسان نشان داد تنها بین عامل فرهنگ تفاوت معنی داری وجود داشت.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، تربیت بدنی، آموزش و پرورش
 • حمید قاسمی، حبیب هنری، مرتضی رضایی صوفی، فهیمه مومنی فر* صفحات 51-60
  هدف از این پژوهش، اعتباریابی ابزار تعیین شایستگی های محوری برای انتصاب روسای فدراسیون های ورزشی کشور بود. جامعه آماری این پژوهش نخبگان مدیریت ورزشی ، شامل اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی، روسای فدراسیون های ورزشی و همچنین مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان بودند(450=N ) که بر مبنای جدول مورگان تعداد 209 نفر به روش تصادفی– طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری ابزار 48 سوالی شاخص های شایستگی بود که دارای 4 عامل کلی(فراشایستگی، شناختی، اجتماعی و وظیفه ای) بود. روش امتیازگذاری به سوالات بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای (از خیلی زیاد=1 تا خیلی کم=5) بود. اعتبار صوری و محتوایی ابزار توسط اساتید متخصص مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. از شاخص های توصیفی برای توصیف داده ها، آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی، آزمون(KMO) و کرویت بارتلت برای تعیین کفایت نمونه گیری و تحلیل عاملی تاییدی برای تعیین اعتبار سازه در نرم افزارSPSS و LISREL استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان دهنده پایایی91/0 برای ابزار شاخص های شایستگی بود. در خصوص اعتبار سازه، تعداد 48سوال رابطه معناداری با عامل ها داشتند. نسبت شاخص 2 به df (606/1)، 069/0=RMSAE ، 90/0=NFI، 93/0=NNFI، 95/0=CFI، 91/0=GFI، 89/0= AGFI هم برازش مدل را تایید کردند. همچنین در خصوص روابط عامل ها با مفهوم شایستگی روسای فدراسیون های ورزشی نتایج نشان داد که تمامی عامل ها توانستند پیشگوی خوبی برای این مفهوم باشند. در نتیجه اعتبار درونی و بیرونی ابزار تعیین «شایستگی های محوری برای انتصاب روسای فدراسیون های ورزشی کشور» تایید شد.
  کلیدواژگان: اعتبار، شایستگی، تحلیل عاملی
 • قدرت الله باقری، آزیتا شهپرتوفیق، مجتبی طریفی، ابراهیم دلدار* صفحات 61-70
  هدف از انجام این پژوهش ارتباط بین بازاریابی داخلی و سکوت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم بود. این پژوهش، از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه کارکنان(رسمی، قراردادی، پیمانی و شرکتی) اعم از کارشناسان، کارشناسان مسئول و کارکنان زن و مرد اداره کل ورزش و جوانان استان قم با حداقل تحصیل دیپلم(73N=) تشکیل می دادند. حجم نمونه در این پژوهش با توجه به جدول مورگان 63 نفر می باشد. در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه بازاریابی داخلی نصر اصفهانی و همکاران(1391) و پرسشنامه سکوت سازمانی ونداین و همکاران(2003). هر دو پرسشنامه در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بوده است. برای قابلیت روایی پرسشنامه(روش روایی محتوا) با افراد خبره مشورت شد. آزمون کلموگروف اسمیرنوف طبیعی بودن توزیع داده ها را تایید کرد. تحلیل داده-ها با استفاده از آمار توصیفی( میانگین، فراوانی) و در بخش آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تی تک متغیره استفاده شد(05/0 P). یافته های پژوهش نشان داد که ارتباط معنی داری بازاریابی داخلی و هر یک از چهار مولفه ی آن با سکوت سازمانی وجود دارد و همچنین مشخص شد که بعد پرداختی دارای بیشترین میانگین در بین ابعاد بازاریابی داخلی می باشد. در اداره کل ورزش و جوانان استان قم، سکوت حاکم است. توصیه می شود مدیران با فراهم نمودن شرایطی، سکوت را در سازمان کاهش و بازاریابی داخلی را بهبود بخشند.
  کلیدواژگان: پرداختی، ارتباطات، مکان و محیط کاری، محصول، اداره کل ورزش و جوانان
 • بهرام یوسفی، مهین صیادی، همایون عباسی، کامران عیدی پور * صفحات 71-77
  هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه بین سبک حمایتی- استقلالی مربیان با ترس از شکست و اعتماد به نفس در ورزشکاران نوجوان بود. شرکت کنندگان در این تحقیق، شامل 300 ورزشکار پسر در همه رشته های تیمی و انفرادی که به صورت حرفه ای و در سطح قهرمانی مشغول فعالیت بودند، 6 بطور تصادفی- طبقه ای از میان ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه، انتخاب شدند و پرسشنامه های ادراک رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان در زمینه ورزش (PASSES) هاگر و همکاران (2007) ، ترس از شکست دیوید کونروی (2002) و پرسشنامه اعتمادبه نفس از زیر مقیاس تست اضطراب مسابقه ورزشی شماره 2 (CSAL-2) که توسط مارتنز، ولری و بورتن (1990) را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارspss نسخه 20 استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون یک ارتباط مثبت معنی دار بین سبک حمایتی استقلالی با اعتمادبه نفس و یک ارتباط منفی معنی دار با ترس از شکست نشان داد. تحلیل رگرسیونی قابلیت پیش بینی ترس از شکست و اعتمادبه نفس را از روی سبک حمایتی استقلالی آشکار ساخت. در نتیجه کلی می توان عنوان کرد که مربیانی که از رفتارهای استقلالی- حمایتی استفاده می کنند، در ایجاد اعتماد به نفس و کاهش ترس از شکست در ورزشکاران نوجوان موفق هستند.
  کلیدواژگان: سبک حمایتی - استقلالی، اعتمادبه نفس، ترس از شکست، ورزشکاران نوجوان
 • آذر آقایاری * صفحات 79-85
  هدف از پژوهش حاضر طرح تدوین کلاسهای تربیت بدنی ویژه برای دانشجویان دانشگاه های پیام نور شهر تهران بودکه در این مقاله به میزان رضایتمندی دانشجویان شرکت کننده در این کلاس ها پرداخته شده است.
  به این منظور 511 دانشجو به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ارزیابی با استفاده از شاخصهای دور کمر، دور لگن، نسبت دور کمر به لگن، فرم شناسایی نوع محدودیت جسمانی انجام شد. باتوجه به نوع محدودیتها طرح درسی مرتبط با نیاز دانشجویان طراحی و اجرا شد و به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف در پایان کلاسهای درس تربیت بدنی ویژه از مطالب و محتوا ارایه شده ارزیابی صورت گرفت. بر اساس یافته های پژوهش بیش از 95 درصد از کل شرکت کنندگان در طرح را زنان و کمتر از 5 درصد را مردان تشکیل می دادند. بیش از 37 درصد مردان و بیش از 50 درصد زنان دارای بیماری های غیرواگیر و بیش از 30 درصد مردان و زنان دارای اختلالات عضلانی – اسکلتی بودند. همچنین بیش از 13 درصد را دارای رضایتمندی متوسط و بیش از 86 درصد دارای رضایتمندی خوبی از مطالب و محتوا ارایه شده را داشتند. در پژوهش حاضر ضمن ارایه طرح درس پیشنهادی برای کلاسهای تربیت بدنی ویژه نشان داده شد که مطالب و محتوا گنجانده شده در طرح درس مفید و مورد نیاز افراد بوده است. بنابراین بررسی وضعیت موجود افراد شرکت کننده قبل از طراحی درس تربیت بدنی ویژه می تواند بسیار با اهمیت باشد.
  کلیدواژگان: تربیت بدنی ویژه، دانشجویان، دانشگاه پیام نور
 • ولی محمد درینی، محمد تابان، احسان نامدار جویمی*، علیرضا احمدی زاده صفحات 87-99
  هدف پژوهش پاسخگویی به این سوال است که تصویر ذهنی مشتری از فروشگاه های ورزشی چه رابطه ای باارزش خرید مشتریان دارد؟
  روش
  پژوهش از جهت هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی و ازنظر روش، پیمایشی می باشد. با توجه به اینکه حجم جامعه نامشخص است، تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی - مورگان بالغ بر 382 نفر می باشد. (آلفای کرون باخ، کل رابطه (r) برابر با 927/0می باشد).
  یافته ها
  تصویر ذهنی با ابعاد ارزش خرید مشتری (آگاهی مشتری- کیفیت ادراک شده- تداعی معانی- وفاداری مشتری) به ترتیب رابطه ای معنادار و برابر با 544/0، 747/0، 544/0، 536/0 دارد ( میزان R برای کل رابطه برابر با 673/0 می باشد).
  نتیجه گیری
  نتایج رابطه مثبت تصویر ذهنی فروشگاه های ورزشی (شامل ابعاد: راحتی، قیمت درک شده، تسهیلات فیزیکی، خدمات کارکنان و عوامل نهادی شده) با ابعاد ارزش خرید مشتریان نشان می دهد که تولیدکنندگان در زمان فروش کالا به مشتری باید محیطی را فراهم نمایید که ازنظر کمی و کیفی موردپسند مشتری باشد و خاطره ای به یاد ماندی از خرید را برای همیشه به خاطرات مشتری خود بسپارند، در این صورت فرد موردنظر نه تنها مشتری دائمی شما خواهد شد، بلکه مشتریان بالقوه دیگر را نیز به بالفعل شدن و خرید از شما تشویق می کند.
  کلیدواژگان: تصویر ذهنی، ارزش خرید مشتری، آگاهی مشتری، کیفیت ادراک شده، تداعی معانی
 • مسعود فریدونی*، معصومه کلاته سیفری صفحات 101-108
  هدف اصلی از پژوهش حاضر ارائه مدلی از تاثیر تلاش های امیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند بر پاسخ های هواداران باشگاه پرسپولیس تهران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گرداوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود. جامعه اماری پژوهش شامل کلیه هوادارن یکی از بازی های تیم فوتبال پرسپولیس در فصل 95-94 لیگ برتر فوتبال که بلیط تهیه کرده و به ورزشگاه رفته اند بود، که برحسب تعداد سوالات پرسشنامه (41سوال) تعداد 410 نفر به عنوان نمونه اماری در نظر گرفته شد. با بررسی پیشینه پژوهش، مدل اولیه پژوهش طراحی شده و بر اساس آن پرسشنامه ای ساخته شد و روایی ان توسط جمعی از صاحبنظران دانشگاهی و از طریق تکنیک تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت و پس از تعیین پایایی در اختیار جامعه آماری قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد و به سوالات پژوهش پاسخ داده شد. نتایج نشان داد که تلاش های امیخته بازاریابی دارای ضریب اثر 53/0 بر ارزش ویژه برند و ضریب اثر 46/0 بر پاسخ های هواداران باشگاه پرسپولیس است. همچنین ضریب اثر ارزش ویژه برند بر پاسخ های هواداران 51/0 به دست امد. مدل ارائه شده در این پژوهش تاثیر تلاش های امیخته بازاریابی از طریق ارزش ویژه برند را بر پاسخ های هواداران تایید کرد بنابراین به مدیران باشگاه های ورزشی پیشنهاد می شود که تلاش-های بازاریابی خود را برای بهبود وضعیت عملکرد برند باشگاه شان تنظیم نمایند تا ارتقاء ارزش ویژه برند باشگاه واکنش های مثبت هواداران را در پی داشته باشد و کسب در امد بیشتر از این طریق حاصل شود.
  کلیدواژگان: امیخته بازاریابی، ارزش برند، واکنش هواداران، باشگاه پرسپولیس، بازاریابی ورزشی
 • لقمان کشاورز *، ابوالفضل فراهانی، لیلا قربانی قهفرخی، محمد مهدی تمدن صفحات 109-115
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط سطح سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز بود. جامعه آماری پژوهش همه 110 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه شیراز بود که بر اساس جدول مورگان تعداد 87 نفر به صورت تصادفی – طبقه ای برای نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه استاندارد 55 سوالی سواد اطلاعاتی داورپناه و سیامک(1388) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید 15 تن از متخصصین رسید و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ، 83/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش های آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی از جمله t تک نمونه ای و رگرسیون خطی با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی در حد متوسط است، عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی در سطح مطلوبی قرار دارد و بین میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی و عملکرد تحصیلی آنها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین سواد اطلاعاتی قابلیت پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد را دارد.
  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، عملکرد تحصیلی، دانشجو، تربیت بدنی
|
 • S.Esafandiyar Mousavi *, Majid Jalali Farahani, Keyvan Moradiyan Pages 11-20
  The aim of this study was to evaluate sport marketing articles by using citation analysis of scientific publications in the area of physical education and sports science from 1379 to 1392. The methodology of this research is citation analysis. Statistical population of current study is all of 10 journal articles in the field of sports marketing in physical education and sports science over 13 years and the statistical sample was equal to statistical population. For this purpose, 1236 references from 68 extracted articles were investigated. The Excel 2010 software was applied for data analysis. According to the data analysis, the average citation per paper was 17/18. Among the sources of information, most cited was devoted to the articles. Elsewhere findings have shown that Among the English and Persian journals “Sport Marketing Quarterly” and “Sport Management” were core journals. In addition, the results showed that most articles published threesome and most authors have with assistant teacher in academic ranking. Finally, according to results of this current research, it has been suggested that scientific research magazine with focus on sport marketing launch.
  Keywords: Sport Marketing Articles, Sport Marketing, Citation Analysis
 • Rahim Ramzaninejad, Fateme Jafari Chamedani, Hoseyn Sepasi, Kazem Hozhabri * Pages 21-31
  Awareness of the girl's beliefs, attitudes and perceptions toward physical education course and school sport is the best way to diagnose the participation behavior in physical activity and it has a major contribution to the development and progression of physical education and future community women's active lifestyle. Therefore, the purpose of this study was to survey the female students’ perception on physical education classes in junior high school of Rasht. Statistical population were all female students in junior high school of Rasht (n=12472) that 435 people were selected as samples with possible of falling in tests. The instrument was Azmoon (1388) researcher-made questionnaire with a slight modification. Its validity was confirmed by 10 university masters and the reliability was confirmed by using cronbach (r=0.75).The data analyzed by the Kruskalwallis, K2 and spearman correlation coefficient in significant level p≤ 0.05. Results showed that most students (88.7 percent) have positive perception toward physical education lesson. Also, most students (88.49) had a positive perception of their abilities in this class. There was significant difference between student's perception in various grades toward physical education course as well as the ability in this class. Moreover, first grade students in these two variables were ranked higher. Also, findings indicated that Math, Sciences, English and Arabic language were more important than physical education lesson from view point of students, and educational lesson was less important than physical education course.
  Keywords: physical education course, attitude toward Physical education, girl's student, Perceived ability
 • Alireza Ramezani *, Majid Kashef Pages 33-40
  In This research total population was 32332 with 16235 women and with 16097men. The sample size Based on Morgan's protocol was 10 percent who selected from 31 providences. The provinces based on common cultures, race and languages and divided to five geographical areas (North, sought, West, East and central). Data collection provided in all of providences by educated representatives in research variables. Statistics methods were repeated measure (ANOVA) and post hoc was Bonferoni test. There were planned eight stations and six records to access the sport skills and physical fitness tests. The results showed there were significant differences among Height, weight and BMI in all geographical area (P≤0.001).The men from were North area and the women from south area were best in physical fitness. Men and women from central area were the weakest in physical fitness tests. Men from south area were best in sport skills and men and women from central area were the weakest .In general, physical education programs in north and south area of country has been more effective than other areas.
  Keywords: physical fitness, sports skill, physical education teacher
 • Omehani Davani *, Esmaiil Sharifiyan, Kourosh Ghahreman Tabrizi Pages 41-50
  The aim of present study was identification and comparison of effective factors on the establishment of knowledge management at physical education's assistance and healthy of education in Iran's states from aspect of managers and experts. Research method was geodesic and in aspect of goal was applied. The statistical population of this study were coadjutor, chiefs and expert of physical education and health education (n=288) assistance and the statistical sample was selected by from of full number and equal to statistical society. Required data were collected with use of research made questionnaire. Face validity of questionnaire confirmed with comments of ten sport management professors and content validity computed. In order to identify factors and survey of structural validity the exploratory factor analysis was used. The overall internal reliability of the questionnaire imported by Cronbach's alpha (0/85) for data analysis, parametric one-sample t-test was used. The result of exploratory factor analysis showed that 45/02 of the total variances related to seven factors. The results of one sample t-test showed that all factors have significant influence on establishment of knowledge management. Prioritizing the factors performed by AHP method. That are organization culture, senior management commitment, employee participation, employee training, team work, knowledge construction and infrastructure and information systems. The comparison of effective factors on establishment of knowledge management from this aspect shows that the only meaningful difference is among culture factors.
  Keywords: Knowledge management, physical education, Education
 • Hamid Ghasemi, Habib Honari, Morteza Rezaii Soufi, Fahimeh Momenifar * Pages 51-60
  The aim of present study was to validate a tool for determining core competencies for appointment of chairman in Iran's federations. Statistical population of this study was composed of all sport management professors in universities, chairman of the federations and also elected leaders and experts of the ministry of youth and sports (N=450). Due to the large population study class random sampling method was used (n=209). Measurement instrument was a questionnaire 48- item which contains included 4 general factors. In order to make sure about validity of this questionnaire, an expert’s panel composed of management professors was applied. For testing its reliability, 30 questionnaires were completed and 0/91 Cronbach’s alpha was calculated which was an appropriate reliability coefficient for this study. Data analysis of this study was done by the method of descriptive and inferential statistics and using Test (KMO) and Bartletts to determine the adequacy of sampling and factor analysis and in LISREL and SPSS software environments. All questions had a significant relationship with their agents in reliability structure, the amount of relationship and T-value, and they could be a good predictor for their agents. X2/df=1/606, RMSEA=0/069 indexes and NFI=0/90, NNFI=0/93, CFI=0/95,GFI=0/91 and AGFI=0/89 confirmed the goodness of model. Also, the results about the relations of factors with the meaning of competency showed that all factors could be a good predictor for concept of competency. Finally internal and external validity of core competencies for appointment of middle sport managers in Iranian ministry of youth and sports model was accepted.
  Keywords: competency, factor analysis, validity
 • Ghodrat Allah Bagheri, Azita Shahpar Tawfigh, Mojtaba Zarifi * Pages 61-70
  The purpose of this study was the relationship between internal marketing and organizational silence in Qom sport and youth departments. The method of this research was descriptive and all of the staffs (Official, Contract, Pact and Corporate) all of experts, responsible experts and male and females staff of sport and youth departments in Qom with atleast diploma were choose as research sample. According to Morgan table (n=63) was selected. In this study we used 2 questionnaire, Nasr Esfahani & others questionnaire (2012) and Vandin silence organizational questionnaire (2003). Both questionnaires were Lickert 5 rate. Content validity of two questionnaires was confirmed by experts. Kolmogorov-Smirnov was conformed the normality of data. Analyzing was done by Descriptive Statistics (Mean, Frequency) and Inferential statistics (Pierson correlation and One SamplesT Test)(P 0/05). The results show that there is relationship between internal marketing (and all of 4 components) and organizational silence and also the result show that Price component has the most mean in components. Silence is reigns in Qom sport and youth departments. We suggest that managers with providing conditions, can reduce the silence and improve the internal marketing.
  Keywords: Price, Relationship, Work Place, Product, sport, youth departments
 • Bahram Uosefi, Mahin Sayadi, Homauon Abbasi, Kamran Eidipour * Pages 71-77
  The aim of the present study was to assess associate between Autonomy-Supportive Behaviors with Fear of Failure and Self-confidence in adolescent athletes.
  Methodology
  Participants were Reserch 300 male athletes In all individual and team disciplines who were active professionally in the Championship, which be selected randomly-stratified of adolescent athletes in Kermanshah, and completed perceived autonomy support scale for exercise settings (Hagger et al, 2007), Fear of Failure questionnaire (Conroy, 2002) and Self-confidence questionnaire of the subscale of Competitive State Anxiety Inventory 2 (CSAI-2). Pearson correlation coefficient showed a significant positive correlation between the Autonomy-Supportive Behaviors and Self-confidence, and a significant negative correlation with Fear of Failure. Regression analysis revealed that Fear of Failure and Self-confidence can be predicted from Autonomy-Supportive Behaviors. The overall result is that as educators we behaviors Sideshow used to support the establish self confidence and reduce the fear of failure in adolescent athletes are successful .
  Keywords: Autonomy-Supportive Behaviors, Self-confidence, Fear of Failure, adolescent athletes
 • Azar Aghayari * Pages 79-85
  The aim of this study was to develop a plan for physical education classes, especially for students of Tehran University was the message light on student's satisfaction in this article has been participating in these classes.
  For this purpose, 511 students were selected randomly. Evaluation using the index, waist circumference, hip circumference, waist to hip ratio, physical limitations were identified form. Depending on the type of restrictions related lesson plan was designed with the needs of students and to identify strengths and weaknesses in the physical education classes were evaluated for the content provided. According to the study, more than 95 percent of the participants were women and less than 5% were male. More than 37 percent of men and more than 50 percent of women with complications and more than 30 percent of men and women with muscular disorders - were skeletal. More than 13 percent of average and more than 86% satisfaction with good satisfaction of the material had been presented. In this study, we present a proposed lesson plan for physical education classes in particular show that the content included in the lesson plans have been useful and needed people. So check the status of participants to design special physical education can be very important.
  Keywords: special physical education, students, PNU
 • V. M. Darini *, M. Taban, E. Namdar Joyami, A. R. Ahmadizadeh Pages 87-99
  The aim of this research is to respond to this question that “What is the relation of the customer mental image of sport shops with the customer’s purchase value?”
  Method
  The research is practical from the goal perspective and is descriptive from the nature point of view and is survey from method perspective. Because the society’s population is unknown, the sample magnitude is more than 382 persons by using the Morgan table. (The Cronbach’s alpha of the whole relation is 0.937). Findings: The phantasm has a significant relation with the dimensions of the customer’s purchase value (customer’s awareness-the perceived quality, meanings associations, customer’s loyalty) equal to 0.544, 0.744, 0.544, 0.536 respectively. (The amount of R for the entire relation is 0.673). Concluding: The results of positive relation of the sport shops’ phantasm (including the aspects of: comfortability, perceived price, physical facilities, the employees’ services and institutionalized factors) with the customers’ purchase value shows that when selling a good to a customer, producers should prepare an environment that be acceptable for the customer qualitatively and quantitatively and create an indelible memory for the customers for ever of purchasing. In this case, not only the intended person turns to be your permanent customer but also he/she would encourage other potential customers to become your real customers.
  Keywords: customer mental image, customer's purchase value, customer's awareness, the perceived quality, meanings association
 • Masoud Freydoni *, Masoume Kalateh Seifari Pages 101-108
  The aim of current study was designing a model of the effect of marketing mix efforts and brand value on Persepolis fans responses. The study was particular as from aim aspect and it was descriptive- survey as from collecting data aspect. The population of this study included the whole Persepolis fans buying in minimum one ticket of the games and going to the stadium that on the base number of questionnaire items (41 items), 410questionnaires were collected as the sample. With review literature, the primary model was designed then on the base of it, the survey questionnaire was designed and its validity was measured with the number of university sport experts and with EFA method. After determining of reliability, the questionnaire was distributed. Analyzing the data was done with Pearson correlation and SEM. The results was shown marketing mix efforts effects (PC=0.53) on band equity and (PC=0.46) on fan’s response of Persepolis FC. Also brand equity has effect on fan’s response (PC=0.51). The proposed model approved the effect marketing mix efforts on fan’s response with modifying brand equity so the results are suggested to FC managers focus on improvement their FC brand to result high positive fans’ responses and to achieve higher funding
  Keywords: Marketing Mix, Brand value, The reaction of the fans, Club, sports marketing
 • Loghman Keshavarz *, Abolfazl Farahani, Leila Ghorbani Ghahfarokhi, Mohammad Mehdi Tamadon Pages 109-115
  The purpose of this research was to investigation the relationship between information literacy and academic performance among M.A students of physical education at the Shiraz University. Statistical population of this study included 110 M.A. students of physical education who were studying at the Shiraz University. 87 students were cluster-randomly selected as research samples. To achieve the research goals Davarpanh and Siamk (2010) questionnaire of information literacy was used. Validity of questionnaire was confirmed by 15 experts and its reliability was studied in a pilot study with 30 subjects and calculated as 0.83, respectively. For data analysis the descriptive statistics and inferential statistics methods including single sample T-student, liner regression by using SPSS software were used. The result of research indicated that the information literacy of the students is on the average level, while their academic performance is desirable. There is a significant relationship between information literacy and academic performance M.A. students of physical education, i.e. Students’ information literacy can predict their academic performance.
  Keywords: Information literacy, Academic Performance, Student, physical education