فهرست مطالب

 • سال بیست و نهم شماره 4 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/14
 • تعداد عناوین: 20
|
 • پژوهشی
 • کامبیز ابراری واجاری صفحات 694-701
  هدف از تحقیق ، بررسی ارتباط برخی از متغیرها بین اشکوب درختی وعلفی در جنگل های راش هیرکانی بود. تعداد 24 قطعه نمونه دایره ای شکل و با مساحت 400 مترمربعی در یک شبکه آماربرداری 100 × 150 متری در جنگل مورد نظر استقرار یافت. کلیه درختان با قطر برابر سینه 2 سانتی متر در هر قطعه نمونه جهت تعیین فراوانی اندازه گیری شدند. غنای گونه های علفی با شمارش آنها و ضخامت لایه هوموس در مرکز و چهار گوشه هر قطعه نمونه انجام شد. تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر فراوانی گونه های درختی تعیین شد. نتایح نشان داد که بین ضخامت لایه هوموس با فراوانی گونه راش همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد (P=0/009) و با سایر گونه ها همبستگی معنی دار مشاهده نشد. همچنین فقط بین غنای گونه های علفی و فراوانی درخت افرا همبستگی معنی دار (P=0/026) وجود داشت. بین فراوانی راش با ممرز همبستگی مثبت معنی دار(P=0.036) و نیز همبستگی منفی معنی دار با فراوانی توسکای ییلاقی(P=0/000) و افرا (P=0/033) مشاهده گردید . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عامل ارتفاع از سطح دریا بر میزان فراوانی گونه های درختی در جنگل مورد مطالعه تاثیر نداشت .
  کلیدواژگان: ترکیب جنگل، اشکوب درختی و علفی، جنگل هیرکانی
 • معصومه ایزدپناه *، سید اسمعیل سیدیان، پروین صالحی شانجانی صفحات 702-716
  بومادران (L. Achillea) یکی از گیاهان با ارزش در صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی است که مواد موثره دارویی آن عمدتا در گلهای آن تولید می شود. در این پژوهش تنوع جمعیتهای دو گونه بومادران (Achillea nobilis L. subsp. neilreichii و DC. subsp. aleppica Achillea aleppica) با استفاده از ویژگیهای ریخت شناسی (مورفولوژیکی) گیاهان در مزرعه مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از: ارتفاع گیاه، قطر گیاه، تعداد گل ، قطر گل آذین ، وزن تر بوته و وزن خشک بوته. نتایج تنوع مناسبی را بین جمعیتها نشان داد. بعضی از جمعیتها از نقطه نظر صفات بررسی شده عملکرد بسیار بهتری از سایر جمعیتها داشتند. در گونه A. nobilis جمعیت «گیلان7 » بیشترین و جمعیت «سمنان1 » کمترین مقادیر را در صفات مورد بررسی نشان دادند. نتایج تجزیه همبستگی بین صفات در گونه A. nobilis نشان داد که تنها همبستگی بین صفات زایشی و رویشی، همبستگی بین محصول(متوسط وزن تر بوته) و قطر گل آذین بوده است. نتایج تجزیه خوشه اینشان داد که دو گروه 4 و 5 به دلیل داشتن بیشترین تعداد گل و بالاترین قطر گل آذین جمعیتهای برتر را در خود جای داده اند. در بین جمعیتهای A. aleppica جمعیت «ایلام» با داشتن تعداد گل نسبتا بالا (17/8عدد) به این علت که کمترین قطر گیاه را داشته و کشت تعداد بوته بیشتری را در واحد سطح امکان پذیر می کند، به عنوان جمعیت برتر معرفی شد. این نتایج می تواند راه را برای معرفی و تولید واریته های مناسب هموار کند.
  کلیدواژگان: بومادران، Achillea nobilis، Achillea aleppica، تنوع ریخت شناسی، جمعیت
 • بابک پیله ور، حمزه جعفری سرابی، زهرا میرآزادی صفحات 717-727
  هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه میزان ترسیب کربن در خاک توده های جنگل کاری شده با گونه های پهن برگ و سوزنی برگ در پارک جنگلی مخمل کوه خرم آباد است. بدین منظور در هر تیپ جنگل کاری، نمونه های خاک از دو عمق 5-0 و 15-5 سانتی متری برداشت شد و میزان ترسیب کربن خاک در هر تیپ محاسبه شد. نتایج نشان داد گونه های زبان گنجشک، ارغوان، زیتون و بلوط در مقایسه با کاج بروسیا و سرو نقره ای منجر به ترسیب کربن بیشتری در خاک می شوند. همچنین میزان ترسیب کربن در عمق 5-0 سانتی متری در منطقه شاهد بیشتر از سایر مناطق بود ولی در عمق 15-5 سانتی متری خاک دو توده بلوط و کاج بروسیا به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را داشتند، باوجودی که انتظار می رود سوزنی برگان به دلیل تند رشد بودن و داشتن سطح برگ بیشتر نقش مهم تری در ترسیب کربن خاک داشته باشند، ولی در کوتاه مدت به دلیل سرعت پایین تر تجزیه سوزن های سوزنی برگان، میزان ترسیب کربن خاک در پهن برگان بیشتر است. همچنین زمانی که سن جنگل کاری کمتر از 20 سال باشد الگوی کاهش کربن آلی موجود در خاک آن مشهود است و با افزایش سن جنگل کاری میزان ترسیب کربن در خاک افزایش خواهد یافت. لذا به طور کلی می توان بیان نمود که گونه های پهن برگ در افزایش میزان مواد آلی خاک موفق تر از سوزنی برگان عمل نموده اند ولی تاثیرات بیشتر نوع گونه درختی جنگل کاری شده بر میزان ترسیب کربن خاک با افزایش سن جنگل کاری نمایان تر خواهد شد.
  کلیدواژگان: عمق خاک، ترسیب کربن، سوزنی برگان، پهن برگان، پارک جنگلی مخمل کوه لرستان
 • سارا ترابی *، وحید نیکنام، حسن ابراهیم زاده، گل اندام شریفی صفحات 728-740
  در پژوهش حاضر اثر تنش شوری با غلظت های 0، 100، 200 و 300 میلی مولار کلرید سدیم بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی در برگ سه جمعیت زعفران مزروعی (نطنز، دیهوک، قائنات) مورد مقایسه قرار گرفت و اثر بهبود دهندگی سالیسیلیک اسید با اسپری کردن دو غلظت 5/0 و 1 میلی مولار مورد واکاوی قرار گرفت. نتایج نشان دادکه در هر سه منطقه محتوای پراکسید هیدروژن، مالون دی آلدهید و پرولین در گیاهان تنش دیده افزایش یافت و تیمار سالیسیلیک اسید در منطقه نطنز باعث کاهش آنها شد. در منطقه نطنز فعالیت زیمایه های پاداکساینده (پراکسیداز، کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، پلی فنول اکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز) ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت و تیمار سالیسیلیک اسید با هر دو غلظت منجر به کاهش فعالیت در گیاهان تنش دیده شد. در جمعیت قائنات بیشترین فعالیت زیمایه ها در بالاترین غلظت نمک مشاهده شد. سالیسیلیک اسید با غلظت 1 میلی مولار فعالیت زیمایه ها را کاهش داد. بطور کلی به نظر می رسد جمعیت قائنات مقاوم ترین جمعیت است و سالیسیلک اسید می تواند در گیاهان تحت تیمار NaCl منجر به بهبود تنش اکسایشی شود.
  کلیدواژگان: تنش، شوری، زعفران، سالیسیلیک اسید، زیمایه های پاد اکساینده
 • شبنم جلیلی، علی اکبر احسانپور *، غلامرضا اصغری، محمد رضا عبدی صفحات 741-750
  در این پژوهش اثر پرتوهای گاما با میزان انرژی و قدرت نفوذ بالا جهت تولید متابولیت های ثانویه مورد بررسی قرار گرفت. جوانه های جانبی گیاه پس از دو هفته رشد در محیط کشت MS در معرض سه دوز 50، 100 و 200 گری پرتو گاما قرار داده شد و پس از چهار هفته رشد در شرایط درون شیشه فاکتورهای فیزیولوژیکی و عوامل آنتی اکسیدان اندازه گیری شد. طبق تنایج حاصل شده در این تحقیق، پرتو گاما سبب افزایش میزان وزن تر و خشک گیاهان گردید. فنل کل به عنوان یک عامل آنتی اکسیدان در گیاه و کالوس همراه با زیاد شدن شدت دوز تابش افزایش پیدا کرد و میزان این ترکیب در کالوس به طور قابل توجهی بیشتر از گیاهان بود. میزان تانن های کندانسه در گیاهان با تابش پرتو گاما کاهش یافت و در دوز 100 به حداقل خود رسید. دوزهای 50 و 100 گری اشعه گاما سبب افزایش و دوز 200 گری باعث کاهش میزان فلاونوئید تام گیاهان گردید، همچنین از طرف دیگر پرتو گاما اثری بر میزان تانن های کندانسه و فلاونوئید تام کالوس درمنه کوهی نداشت و اختلاف معنی داری بین هر یک از تیمارها و نمونه شاهد مشاهده نشد. به طور کلی نتایج نشان داد گیاهان و کالوس تابش دیده برای مقابله با آسیب ها و رادیکال های آزاد تولید شده و رخ داد پی در پی واکنش های اکسیداسیون، با توجه به خاصیت آنتی اکسیدانی ترکیبات فنلی، گیاه را در برابر استرس اکسیداتیو و اثرات بیومولکولی اشعه گاما حفظ می کند.
  کلیدواژگان: درمنه کوهی، اشعه گاما، فنل کل، تانن های کندانسه، فلاونوئید
 • سارا جلیلی *، سید محمد مهدی حمدی، زهرا اوراقی اردبیلی صفحات 751-765
  جنس Lonicera از تیره ی شوند (Caprifoliaceae) درایران با 9 گونه معرفی شده است. هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسه ساختار تشریحی ساقه و برگ در گونه های جنس Lonicera و ارزیابی این صفات تشریحی در تاکسونومی این جنس است. در این پژوهش، برای مطالعه ساختار تشریحی گونه ها، ابتدا نمونه های گیاهی جمع آوری شدند.سپس روش برش گیری دستی و رنگ آمیزی در آزمایشگاه انجام شد.پس از رنگ آمیزی، ازسطح مقطع برش ها لام تهیه شد. جهت تصویر برداری از ساختار تشریحی برگ و ساقه ازمیکروسکوپ نوری استفاده گردید. نتایج نشان داد اگر چه صفات تشریحی مختلف برگ و ساقه در بین گونه ها متغیر بود اما به نظرمی رسد صفات تشریحی ساقه و برگ بیشتر درحد جنس متمایز کننده بود و این توانایی را به تنهایی در بین هر یک از این گونه ها نداشت. استفاده همزمان صفات تشریحی در کنار دیگر صقات تاکسونومیکی می تواند امکان تشخیص مرز دقیق بین گونه ها را در این جنس فراهم کند.صفات تشریحی برای هر گونه به صورت مجزا شرح داده شده است تصاویر رنگی برای هر گونه، همچنین صفات جدا کننده گونه ها ارائه شده است.
  کلیدواژگان: آناتومی، برگ، خانواده شوند، ساقه، Lonicera
 • جعفر حسین زاده *، علی نجفی فر، منوچهر طهماسبی صفحات 766-774
  عوامل و متغیرهای متعدد تعیین ساختار یک توده جنگلی از نقش تاثیر یکسانی برخوردار نیستند، برخی از آنها که اثرات عمده ای دارند که بعنوان عوامل اصلی محسوب می شوند. آنچه در اینجا اهمیت دارد، تشخیص و تفکیک عوامل اصلی از دیگر عوامل است. یکی از روش های مناسب جهت تعیین این عوامل اصلی، استفاده از روش تجزیه به مولفه های اصلی (PCA) است. در این تحقیق با کاربرد روش مذکور، تعداد 12 توده جنگلی بلوط وبنه با شرایط اقلیمی و توپوگرافی مختلفدر استان ایلام انتخاب و ضمن دسته بندی، عوامل اصلی توصیف کننده ساختار آنها، با بکارگیری تعداد 31 متغیر محیطی و ساختاری، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تغییرات بین مناطق به لحاظ متغیرهای مورد بررسی نسبتا زیاد است، بااین وجود حدود 2/66 درصد از کل تغییرات در سه محور اول قابل توصیف است. مناطق چشمه دولت، دالاب پائین و نخجیربالا از کمترین تغییرپذیری و مناطق مله گون، میمه، نخجیرپائین و تجریان از بیشترین تغییرات برخوردارند. محور اول مربوط به مقایسه مناطق را می توان محور قطر یا سن و محور دوم را تا حدودی می توان محور تنوع گونه نام گذاشت. تغییرات بین متغیرها هم نسبتا زیاد است و حدود 3/61 درصد از کل تغییرات بین آنها در سه محور اول قابل توصیف می باشد. از بین متغیرهای ساختاری جنگل، در صد تنه های سالم، تنوع گونه ای، تراکم درختان، تعداد شاخه های خشک، متوسط قطربرابر سینه و تاج پوشش کل به ترتیب از تغییرات بیشتری نسبت به سایر متغیرها برخوردارند.
  کلیدواژگان: ساختار جنگل، توده جنگل، زاگرس، تجزیه به مولفه های اصلی
 • حسین حمیدی، ناهید مسعودیان *، سکینه سعیدی سار صفحات 775-782
  تنش سرب یکی از مهم ترین تنش های محیطی است که رشد گیاهان را محدود می کند. اکسید نیتریک (NO) در انتقال پیام و پاسخ به تنش زیستی و غیرزیستی دخالت می کند. در این تحقیق به بررسی اثر اکسید نیتریک در شرایط تنش سرب بر پرولین، قندهای محلول و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در گیاه کلزا رقم 401 Hyola در محیط کشت هیدروپونیک و با استفاده از محلول غذایی هوگلند در ریشه و اندام هوایی پرداختیم. آنالیزهای آماری توسط نرم افزار SPSSو مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن انجام گرفت. سه سطح سرب توسط Pb(NO3)2 [0، 100 و 200 میکرومول بر لیتر] و دو سطح NO توسط نیتروپروساید سدیم [0 و 100 میکرومول بر لیتر] صورت گرفت. در تنش سرب ملایم، میزان پرولین ریشه افزایش معنی داری داشت و NO باعث افزایش سازگاری گیاه با محیط شد. قندهای محلول در ریشه و اندام هوایی افزایش معنی داری نیافتند. فعالیت آنزیم پراکسیداز در تمام تیمارهای ریشه و اندام هوایی کاهش معنی داری داشت. فعالیت کاتالاز در شرایط تنش سرب در اندام هوایی به طور معنی داری کاهش یافته بود اما فعالیت کاتالاز ریشه تغییر معنی داری نداشت. کاهش فعالیت آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز می تواند ناشی از فعالیت NO به عنوان یک آنتی اکسیدان باشد.
  کلیدواژگان: پراکسیداز، سازگاری، کاتالاز، نیتروپروساید سدیم
 • سهیلا رجبی، قاسم کریم زاده *، فائزه قناتی صفحات 783-793
  به منظور مطالعه تحمل به تنش شوری در سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) با نام های Colvert، Symbol و Agat تغییرات مقدار پرولین، پروتیین و قندهای کل محلول در ریشه چه و ساقه چه در چهار تیمار شوری شامل صفر (شاهد)، 50، 100، 150 میلی مولار از NaCl و سه زمان 6، 12 و 24 ساعت در شرایط هیدروپونیک بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی داری بین ارقام و سطوح تیمار شوری وجود دارد. مقایسه میانگین ها به روش LSD نشان داد که بیشترین مقدار تجمع پرولین و پروتیین در ریشه چه و ساقه چه رقم Colvert و تیمار شوری 150 میلی مولار از NaCl بود و دو رقم دیگر در رده های بعدی قرار گرفتند. بیشترین انباشت قندهای کل در ریشه چه و ساقه چه رقم Colvert به شکل مشابه در غلظت 100 میلی مولار از NaCl مشاهده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش اسمولیت های سازگار مانند پرولین، پروتیین و قندهای کل محلول بر روی تحمل به تنش شوری در ارقام کلزای پاییزه تاثیر گذار بوده است.
  کلیدواژگان: کلزای پاییزه، تنش شوری، پروتیین، پرولین، قندهای محلول
 • فاطمه سخنور، حمید اجتهادی *، جمیل واعظی، فرشید معماریانی صفحات 794-804
  منطقه حفاظت شده هلالی با مساحت 63495 هکتار در استان خراسان رضوی حدفاصل دو شهر گناباد و بجستان قرار دارد. با توجه به اهمیت تنوع گونه ای در حفاظت از محیط زیست، این تحقیق به منظور بررسی تنوع گونه ای گیاهان این منطقه و برخی عوامل موثر بر آن انجام شد. در این راستا سه ایستگاه دشتی، تپه ماهوری و کوهستانی و نیز سه عرصه با مدیریت چرای متفاوت انتخاب شده. نمونه برداری از پوشش گیاهی با برداشت 236 قاب 1 متر مربعی به روش تصادفی-طبقه بندی شده در این عرصه ها صورت گرفت. برخی از شاخص های عددی و پارامتری تنوع گونه ای بر اساس داده های حاصل از نمونه برداری و با کمک نرم افزارهای تنوع زیستی در عرصه های مختلف محاسبه شد و ارتباط تنوع با عوامل فیزیوگرافی و نوع مدیریت چرا تعیین شد. بر این اساس ایستگاه کوهستانی با شاخص مارگالف 76/9 دارای بیشترین غنا و با شاخص کامارگو 18/0 دارای کمترین یکنواختی است. جهات شیب در دو ایستگاه تپه ماهوری و کوهستانی تاثیر زیادی fv تنوع گونه ای نشان ندادند. در بررسی اثر چرا، بیشترین مقدار تنوع (مارگالف 31/8، شانون 82/4 و کامارگو 36/0) در عرصه چرای متوسط دیده شد. تاثیر مثبت بارندگی بر میزان تنوع نیز از مقایسه داده های ایستگاه کوهستانی در دو سال پیاپی با بارندگی متفاوت، اثبات شد. با برازش مدل های توزیع رتبه- فراوانی، انطباق کل منطقه و ایستگاه های کوهستانی و تپه ماهوری با مدل لگ نرمال تایید گردید. از طرف دیگر ایستگاه دشتی با مدل لگاریتمی برطباق بیشتری داشت که نمایانگر اثر مخرب دخالتهای انسانی بر تنوع گونه ای در این ایستگاه است.
  کلیدواژگان: تنوع گونه ای گیاهی، عوامل فیزیوگرافی، چرا، منطقه ی حفاظت شده ی هلالی
 • کیومرث سفیدی * صفحات 805-818
  داشتن اطلاعات کمی مناسب از ساختار توده های جنگلی در شرایط طبیعی اولین گام در حفاظت و احیاء رویشگاه های گونه های در معرض انقراض می باشد. به منظور کمی سازی ویژگی های ساختاری توده های انجیلی، این پژوهش در جنگل های بخش پاتم خیرود نوشهر انجام شد. سه توده یک هکتاری انتخاب و در هر توده، شبکه آماربرداری 30×30 پیاده و در محل تقاطع اضلاع شبکه قطر برابر سینه، ارتفاع درخت، قطر تاج، فاصله بین درختان و زاویه بین آن ها برای نزدیک ترین درخت انجیلی به مرکز تقاطع شبکه به عنوان شاهد و سه درخت همسایه در نزدیک ترین فاصله نسبت به درخت شاهد اندازه گیری شد. نتایج نشان داد گونه انجیلی در رویشگاه طبیعی خود به شکل نسبتا خالص و با آمیختگی کم (اغلب با ممرز) رشد می کند، به لحاظ اندازه (قطر درختان) ساختار توده های انجیلی ناهمگن و از حیث ساختار ارتفاعی نسبتا یکدست می باشد. همچنین متوسط فاصله بین پایه های مادری در این بررسی 6 متر برآورد گردید. بر اساس نتایج درختان انجیلی در اشکوب فوقانی دارای درجه شادابی بیشتری هستند و با افزایش فاصله بین درختان و کاهش مقدار عددی شاخص تمایز ارتفاعی مقادیر کمی کیفیت و شادابی درختان بیشتر می شود. در یک نتیجه گیری کلی بر اساس نتایج این پژوهش می توان بیان کرد این گونه در شرایط رویشگاهی موجود در رقابت بین گونه ای موفق بوده است.
  کلیدواژگان: شاخص تمایز قطری درختان، آمیختگی، شاخص کلارک-ایوانز، انجیلی
 • محبوبه عباسی، محمدعلی زارع چاهوکی* صفحات 819-832
  گونه Agropyron intermedium از گندمیان مرغوب و با ارزش مرتعی است که اهمیت زیادی در حفاظت خاک و تولید علوفه دام ها دارد. تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی (ENFA) یک روش چند متغیره برای مطالعه توزیع جغرافیایی گونه ها تنها در مقیاس مقیاس داده های حضور و عوامل محیطی است. با توجه به هدف اطلاعات پوشش گیاهی و عوامل رویشگاهی شامل اقلیم، خاک، پستی و بلندی و زمین شناسی جمع آوری شد. نمونه برداری در تیپ های گیاهی به روش تصادفی-سیستماتیک از طریق پلات-گذاری در امتداد سه ترانسکت 150متری انجام شد. سطح پلات ها با توجه به نوع گونه های موجود به روش حداقل سطح و تعداد آنها نیز 15 پلات در امتداد هر ترانسکت تعیین شد. در ابتدا و انتهای هر ترانسکت یک پروفیل حفر و تا عمق30 سانتی-متر نمونه خاک برداشت شد و در آزمایشگاه خصوصیات اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نقشه عوامل محیطی از روش های زمین آمار استفاده شد. با وارد کردن لایه های اطلاعاتی به نرم افزار Biomapper و اجرای تجزیه های آماری موردنیاز، نقشه مطلوبیت رویشگاه گونه مورد بررسی تهیه شد. با توجه به نتایج، مطلوبیت رویشگاه گونه A. intermedium در منطقه، در ارتفاعات (حدود2550متر)، شیب بالا (حدود 45درصد)، مادهآلی بالا، آهک پایین و بافت خاک سنگین (نوع لوم رسی) بیشتر است. صحت مدل با استفاده از شاخص بویس مقدار 84 درصد تعیین شد و ضریب کاپای بدست آمده از تطبیق نقشه پیش بینی با واقیت زمینی نیز (76/0kappa=) دقیق بودن نتایج مدل را تایید می کند. بعلاوه نتایج این بررسی نشان می دهد که این گونه دارای حد تحمل پذیری متوسطی نسبت به متغیرهای محیطی می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی (ENFA)، نقشه مطلوبیت رویشگاه، Agropyron intermedium
 • حجت الله عباسی *، سارا تساعدی، محمد عطا میر سلیمانی، منا مسعودی صفحات 833-842
  استبرق از گیاهان دارویی باارزش است که در بعضی از مناطق کشور ایران می روید. خواص دارویی بسیار باعث شده علاقه به کشت و کار تجاری آن نیز افزایش یابد. از مشکلات گسترش و بهره برداری این گیاه نبود یک شیوه تولید انبوه است. برای بررسی پتانسیل باززایی استبرق آزمایش حاضر انجام شد. نخست تاثیر مقادیر مختلف (1/0، 5/0، 2،1 و 3 میلی گرم در لیتر) 2،4-Dبر انگیزش کالوس زایی وسپس اثر بنزیل آدنین و نفتالین استیک اسید در پنج سطح (1/0، 5/0، 2،1 و 3 میلی گرم در لیتر) نیز در پرآوری کالوس های تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. از محیط MS با تغییرات زیر استفاده شد: نیترات‏آمونیوم، نیترات پتاسیم ، کلریدکلسیم، تیامین و میواینوزیتول به ترتیب به مقدار 2000، 2400 و 600، 4، 300 میلی گرم در لیتر و 30 گرم ساکارز و 3% زغال فعال. از جنین های بالغ به عنوان ریزنمونه استفاده شده و صفاتی مانند افزایش اندازه جنین ها، اندازه کالوس های تولید شده، تعداد و اندازه شاخساره و ریشه های تولیدی ثبت شد. اثر 2،4-D بر افزایش حجم و واتمایزیابی جنین های کشت شده در سطح 5% معنی دار شد. بیشترین میزان افزایش حجم جنین ها در تیمار 3 میلی گرم در لیتر 2،4-Dمشاهده شد. بیشترین کالوس تولیدشده در تیمار 1 میلی گرم در لیتر NAA به ثبت رسید. تاثیر مقادیر متفاوت BA و NAA برشاخه زایی معنی دار شد و بالاترین میزان این شاخص در تیمار 1 میلی گرم در لیتر BA و 2 میلی گرم در لیتر NAA مشاهده شد. بیشترین مقدار و اندازه ریشه تولیدشده در محیط کشت حاوی 1 میلی گرم در لیتر NAA به دست آمد.
  کلیدواژگان: استبرق، بنزیل آدنین، نفتالین استیک اسید، کالوس زایی و ریشه زایی
 • علیرضا قاسمی آریان *، پرویز رضوانی مقدم، محمد تقی ناصری پور یزدی، منصور مصداقی، رضا قربانی صفحات 843-854
  گیاه کندل از تیره چتریان یک گونه دارویی، صنعتی می باشد که طی 4 دهه اخیر، سطح وسیعی از رویشگاه آن تخریب شده است. برای پیش بینی تراکم کندل در مراتع تخریب شده به روش شبکه های عصبی، در سال 1393 پژوهشی در جنوب غربی شهرستان سبزوار به اجرا درآمد. متغیرهای مستقل شامل (بافت خاک، EC، pH ، SAR، N، P، K، کاتیون ها، ماده آلی، درصد آهک) و متغیر وابسته (تراکم گیاه کندل) می باشد. پس از رسم محدوده مرتع بر روی نقشه توپوگرافی و عکس های ماهواره ای، تعداد 70 مثال آموزشی شامل متغیرهای مستقل و وابسته به روش تصادفی- سیتماتیک از زیستگاه کندل جمع آوری و از این تعداد، 50 مثال به آموزش، 10 مثال به اعتبار سنجی و 10 مثال به آزمون شبکه اختصاص داده شد. سپس تعداد 8 نمونه (متشکل از متغیرهای مستقل) از مرتع تخریب شده، جمع آوری و وارد مدل گردید. نتایج نشان داد که وابستگی کندل نسبت به عوامل محیطی یکسان نبوده و همبستگی تراکم گیاه با EC (93%-)، پتاسیم (95%)، کاتیونها (92%-)، SAR (79%-)، بافت خاک (80%)، قلیائیت (4%) و می باشد. همچنین کمترین تراکم کندل با 0.12/m^2 مربوط به مراتعی می باشد که بیش از 45 سال از تخریب آنها می-گذرد و بیشترین تراکم با 0.23/m^2 مربوط به مراتع تخریب شده طی 3 سال اخیر می باشد. پیش بینی کمی تراکم کندل نشان داد که هر چه شدت و مدت تخریب مرتع بیشتر باشد، گسستگی بیشتری بین عوامل محیطی، ایجاد شده و به تدریج باعث حذف و مهاجرت اجباری گونه میگردد.
  کلیدواژگان: تراکم کندل، مراتع تخریب شده، شبکه عصبی
 • منصوره کارگر *، زینب جعفریان، رضا تمرتاش، سید جلیل علوی صفحات 855-866
  فلور هر ناحیه نتیجه واکنش های جامعه زیستی در برابر شرایط محیط کنونی و تکامل گیاهان در دوران گذشته است. مراتع سیاه بنه در حوزه آبخیز لاسم با مساحت حدود 5000 هکتار در استان مازندران قرار دارد. هدف تحقیق حاضر معرفی فلور، شکل زیستی، انتشار جغرافیایی، نوع گرده افشانی و نوع پراکنش گونه های این منطقه است. نمونه برداری در خرداد و تیرماه 1393 اجرا شد. سپس نمونه های گیاهی بر اساس روش مرسوم مطالعات تاکسونومی جمع آوری و با استفاده از منابع موجود شناسایی و تیره، جنس و گونه هر یک از آنها تعیین گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که در این منطقه 137 گونه گیاهی 30 تیره و 107جنس وجود دارد. تیره های Asteraceae (24 گونه)، Poaceae (21 گونه) و Lamiaceae (17گونه) مهم-ترین تیره های گیاهی موجود در منطقه هستند. بر اساس شکل زیستی رانکایر، 9/51 درصد گونه ها همی کریپتوفیت، 38/31 درصد تروفیت، 48/9 درصد کریپتوفیت ،10/5 درصد کامفیت و 45/1 درصد فانروفیت بوده است. بررسی پراکنش جغرافیایی عناصر گیاهی نشان داده است بیشترین درصد عناصر گیاهی مربوط به نواحی رویشی ایران- تورانی با 58/60 درصد است. نتایج حاصل از دامنه تحمل گونه ها به شاخص های اکولوژیکی بیانگر این مطلب بود که برای شاخص هوموس، 121 گونه دارای ارزش 3 و بعد از آن 11 گونه دارای ارزش اکولوژیکی 1 بودند. برای مواد مغذی خاک 86 و 27 گونه به ترتیب به شاخص اکولوژیکی 3 و 2 تعلق داشتند. هم چنین 104 گونه به طبقه 3 اسیدیته خاک تعلق داشتند.
  کلیدواژگان: انتشار جغرافیایی، شکل های زیستی، همی کریپتوفیت، مراتع سیاه بنه
 • الهام کارگرشورکی *، احمد مجد صفحات 867-873
  هدف
  تیمار میدان الکترومغناطیسی یکی از پیش تیمارهای فیزیکی بذر برای افزایش عملکرد محصول گیاهان است. در این پژوهش تاثیر میدان الکترومغناطیسی بر روی جوانه زنی و شاخص های رشد و نموگیاه سیاه دانه(Nigella sativa L.)بررسی شده است
  مواد و روش ها
  بذر های خشک و مرطوب آن به مدت30 دقیقه در معرض میدان الکترومغناطیسی با شدت های 8/0 و 6/1میلی تسلا قرار گرفتند. درصد و سرعت جوانه زنی بذر ها بررسی شد. 3 ماه پس از کاشت بذر ها، شاخص های رشد و نمو دانه رست ها بررسی شد.
  نتایج
  درصد جوانه زنی در بذرهای خشک نسبت به بذر های مرطوب و شاهد افزایش معنی داری داشت. برای نمونه های گیاهی حاصل از بذرهای خشک پیش تیمار شده، کاهش مدت زمان آغاز گلدهی در هر دو شدت میدان الکترومغناطیسی در سطح 001/0>p معنی دار بود و نمونه های گیاهی حاصل از بذرهای مرطوب پیش تیمار شده، با تاخیر به مرحله زایشی رسیدند و این تاخیر در زمان آغاز گلدهی در هر دو شدت میدان در سطح 05/0>p معنی دار بود. طول ریشه، طول ساقه ، تعداد برگ، و تراکم روزنه گیاه حاصل از بذرهای تحت تیمار خشک افزایش معنی داری را نشان داد. تعداد شاخه های جانبی در بذرهای تحت تیمار مرطوب افزایش معنی داری را نشان داد. سطح برگ در هر دو نمونه تحت تیمار خشک و مرطوب افزایش معنی داری را در مقایسه با نمونه شاهد نشان داد.
  کلیدواژگان: Nigella sativa L، میدان الکترومغناطیسی، جوانه زنی، شاخص های رشد و نمو
 • مریم کشاورزی *، الهام تقی پور، زهرا ناظم بکایی صفحات 874-885
  Erodium از تیره شمعدانی با حدود 75 گونه ی علفی یکساله یا دو ساله در تمام قاره ها به جز قطب جنوب توزیع شده است. در این مطالعه ریخت شناسی دانه های گرده ی 8 گونه از جنس Erodium در ایران با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) بررسی شده است. در مطالعه حاضر با بررسی 14 صفت کمی و کیفی مشخص شد که کلیه دانه های گرده گونه های ارزیابی شده، منفرد، متقارن، دوکی، کروی تا پهن – کروی هستند. از نظر وضعیت منفذ، دانه های گرده سه شیار- منفذی (Tricolporate) یا سه شیاری (Tricolpate) هستند. الگوی تزئینات در گونه های مورد بررسی از مشبک – مخطط ( reticulate striate or rugulate) تا مخطط و جوانه دار (reticulate-gemmate or clavate) متغیر است. با استفاده از تجزیه و تحلیل های آماری چند متغیره بر روی داده های دانه های گرده می توان به روشنی گونه های مورد بررسی را از یکدیگر تفکیک نمود. برپایه مطالعات انجام شده بر روی دانه های گرده، نتایج گروهبندی با تقسیمات سطح زیر جنس تطابق دارد. به طور کلی می توان گفت صفات مربوط به دانه های گرده قادرند گونه های Erodium را در ایران بدرستی از یکدیگر تفکیک نمایند
  کلیدواژگان: Erodium، Geraniaceae، ریخت شناسی گرده، ایران
 • حوریه محمدی، بهاره کاشفی *، حسن خوش قلب صفحات 886-895
  اسیدسالیسیلیک بعنوان یک تنظیم کننده رشدی است که در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی در گیاهان سهم بسزایی دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر روی خصوصیات کمی و کیفی رقم انگور ریش بابا در تاکستانی در سال 1393-1392، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. تیمار مورد آزمایش محلول پاشی اسید سالیسیلیک به غلظت 150 میلی گرم بر لیتر بصورت محلول پاشی در 4 مرحله رشدی شامل: مرحله رشد رویشی، 50% گلدهی، غوره کامل و 3 هفته قبل از برداشت بود. نتایج نشان داد، کاربرد اسید-سالیسیلیک باعث افزایش تعداد خوشه در درخت، طول و عرض خوشه، تعداد حبه در خوشه، طول و عرض حبه، میانگین وزن 100 حبه، حجم آب میوه، میزان قند کل میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون و وزن تک بذر در رقم ریش بابا را نسبت به تیمار شاهد شد در حالیکه درصد مواد جامد محلول کل نسبت به شاهد افزایش معنی داری نداشت. به طورکلی نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که محلول پاشی با غلظت 150 میلی گرم بر لیتر اسید سالیسیلیک در بهبود مراحل رشدی و عملکرد انگور تاثیر مثبتی دارد.
  کلیدواژگان: اسیدیته، تنظیم کننده رشد، حبه انگور، عملکرد، مواد جامد محلول
 • حمیده محمدی *، زهرا پاک کیش، وحیدرضا صفاری صفحات 896-907
  میوه هلو دارای ارزش غذایی بالایی است که به صورت تازه و فرایند شده مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه از هورمون ها و عناصر غذایی به منظور بهبود عمر انبارمانی در بسیاری از محصولات باغبانی در دنیا استفاده می شوددر این تحقیق، تاثیر سطوح مختلف متیل جاسمونات (ppm200و 100) و سالیسیلیک اسید (mM 2و 1) و همچنین اثرات متقابل آنها بر تغییرات بیوشیمیایی میوه هلو رقم آلبرتا طی انبار مانی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین ترتیب، آزمایش در طرح کامل تصادفی با 9 تیمار و 4 تکرار انجام گرفت و ویژگی هایی نظیر، سرمازدگی، نشت یون، پراکسیداسیون لیپیدها، پراکسید هیدروژن و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی نظیر کاتالاز و پرکسیداز، مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد، میوه های تیمار شده در مقایسه با شاهد،کمترین میزان سرمازدگی، نشت یون، پراکسیداسیون لیپیدها و پراکسیدهیدروژن و بیشترین میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی را دارا بودند. بطور کلی، در بین تیمارها، تیمار متیل جاسمونات ppm200و ترکیب توام با سالیسیلیک اسید mM1 بیشترین تاثیر را در کاهش ویژگی های نامطلوب و افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی طی انبارمانی داشتند.
  کلیدواژگان: سالیسیلیک اسید، متیل جاسمونات، هلو
 • احد هدایتی، محمد حسین میرجلیلی*، جواد هادیان صفحات 908-918
  در این تحقیق، اندام های مختلف (برگ، گل، ساقه و ریشه) مریم گلی سهندی از نظر مقدار اسانس و تنوع ترکیبات شیمیایی موجود در آنها مورد مطالعه قرار گرفت. اسانس نمونه ها به روش تقطیر با آب استخراج و ترکیبات شیمیایی آن ها با دستگاه گاز کروماتوگرافی همراه با طیف سنج جرمی شناسایی گردید. عملکرد اسانس اندام های مختلف به ترتیب 2/1، 6/0، 06/0 و 04/0 درصد (وزنی به وزنی) برای برگ، گل، ساقه و ریشه به دست آمد. در مجموع، 44، 46، 42 و 45 ترکیب در اسانس برگ، گل، ساقه و ریشه این گیاه شناسایی شد که به ترتیب 6/99، 3/99، 2/98 و4/99 درصد کل ترکیبات اسانس را تشکیل دادند. بتا- پینن (0/16-5/3 درصد)، مانول (7/13-0 درصد)، آبیتاترین (2/11-0 درصد)، آلفا- پینن (2/12-2/7 درصد)، ترنس- متا- منتا 8 و 2- دین (1/11-2/1 درصد)، لینالول استات (7/10-2/3 درصد)، بورنیل استات (4/9-8/2 درصد)،
  بای سیکلو جرماکرن (3/9-6/3 درصد) و 8 و1-سینئول (5/8-0/2 درصد) از ترکیبات عمده اسانس اندام های مورد مطالعه گیاه بودند. تجزیه خوشه ایترکیبات شیمیایی اسانس، اندام های مختلف را در دو گروه اصلی قرار داد که در گروه اول اندام های برگ و ساقه در یک زیر گروه و اندام گل در زیر گروه دیگر قرار گرفتند. در گروه دوم نیز اندام ریشه قرار گرفت. تنوع شیمیایی بارز اسانس اندام های این گیاه می تواند برای صنایع دارویی و غذایی و همچنین به نژاد گران گیاهان دارویی در انتخاب هر اندام برای مصرف و اهداف اصلاحی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مریم گلی، نعناعیان، اسانس، اندام گیاه، تنوع شیمیایی
|
 • Kambiz Ebrari Pages 694-701
  The aim of this study was to investigate the relationship between tree- and herb-layer regading to some variables in Hyrcanian beech forest, Northern Iran. For this research, field data from 24 circular 400 m2 sample plots in the inventory grid of 100 m × 150 m were used in beech stand. All trees with a diameter at breast 2 cm in each plot were measured to determine the frequency. Herb-layer species richness (herb-layer SR) was estimated in each plot. Humus layer thickness were measured at center and 4 corners of sampling points. The results showed that the humus thickness was significantly positively correlated with beech frequency (P=0.009) but there was no significant relationship with other tree species. Herb layer was significantly negatively correlated with maple frequency. Beech frequency was significantly positively correlated with hornbeam trees (P=0.036), and as well as negatively with maple (P=0.000) and alder trees (0.036). Analysis of variance showed that the altitude had no effect on trees abundance in deciduous braod-leaf forest.
  Keywords: Forest composition, herb-tree layers, Hyrcanian forests
 • Maasoumeh Izadpanah, Esmaeel Seyedian, Parvin Salehi Pages 702-716
  Achillea is one of the important medicinal plants in Iran which has been used widely in medicinal, cosmetic and health care industries. Agro-morphological diversity of wild populations of Achillea nobilis L. subsp. neilreichii and A. aleppica DC. subsp. aleppica was investigated. The investigated traits were: plant height, plant diameter, flower diameter, number of flowers and fresh and dry weight. Results showed that there are significant differences between populations, and some populations showed distinctively better results than the others. In A. nobilis, Population "Gilan7" showed highest amount and "Semnan" showed the lowest amount for different agro-morphological traits. Correlation effect analysis of A. nobilis Populations showed that there are significant positive correlation between yield (average fresh weight of each plant) and flower diameter. This is the only correlation found between vegetative and reproductive traits. Cluster analysis grouped A. nobilis populations into 5 clusters. The valuable by-product of Achillea is mainly located in the flowers and top part of the flowering stems so cluster 4 and 5 contained most desirable populations because they had highest amount of flowers and flower diameter. In A. aleppica, "Elam" population with high amount of flowers (8.17) and lowest amount for plant diameter is a Superior population because it let us to have more plant in a unit area and produce. These results are very helpful for improving and introducing more suitable varieties.
  Keywords: Achillea nobilis, Achillea aleppica, Agro morphological diversity, Population
 • Babak Pilehvar, Hamzeh Jafari Sarabi, Zahra Mirazadi Pages 717-727
  The aim of this study is to investigate and to compare soil carbon sequestration in broad leaves and needle leaves afforestation stands in Makhmalkooh forest park in Khoramabad. Soil samples were taken from depth 0-5 and 5-15 cm in each type and some soil properties such as pH, organic carbon, and texture were analyzed. In each depth, soil organic carbon were measured and the amount of carbon sequestration were computed and compared for each types. The results showed that broad leaves species, ash, redbuds, olive, Persian oak resulted to more soil carbon sequestration compared to needle leaves, Turkish red pine, Mediterranean cypress. Also in unplanted area close to plantation the amount of soil carbon sequestration was significantly higher than other plantation types in the 0-5 cm depth and in the 5-15 cm depth, Persian oak and Turkish red pine had the highest and lowest amount of carbon sequestration respectively. While it is expected that needle leaves with higher growth rate and leaf area, result to more soil carbon sequestration, in short time the slow rate of coniferous litter decomposition result to less soil carbon sequestration in needle leaves stands compared to broad leaves stands. The pattern of organic carbon sequestration in afforested stands less than 20 years is decreasing, while after 20 years it follows an increasing trend. It is concluded that broad leaves trees show more effects on soil organic carbon than needle leaves trees but more effects on soil organic carbon can be seen at older stands.
  Keywords: soil depth, Carbon sequestration, needle leaves, broad leaves, Makhmalkooh forest park
 • Sara Torabi * Pages 728-740
  Abstract:The present research is an attempt to study certain responses of some accessions of saffron (Crocus sativus L.) to salinity and ameliorative effects of salicylic acid. For this purpose, the effect of four concentrations (0, 100, 200 and 300 mM) of NaCl on some biochemical parameters in leaves of saffron collected from different regions of Iran (Natanz, Deyhook, Ghaenat) have been studied. For this purpose the effect of foliar application of salicylic acid with two concentrations (0.5 and 1 mM) has also been investigated. Our results showed that the contents of hydrogen peroxide, malondialdehyde and proline increased in all accessions under salinity stress and salicylic acid reduced them in Natanz. Activity of antioxidant enzymes, peroxidase, catalase, ascorbat peroxidase, polyphenol oxidase and superoxide dismutase in three accessions was measured. In Natanz the activities of antioxidant enzymes increased at first and then decreased and salicylic acid treatment reduced the activities of the enzymes. In Ghaenat the highest activities of enzymes was detected under maximum salinity and salicylic acid (1mM) reduced the activities of the enzymes. The obtained results of this analysis demonstrated that Ghaenat is the most resistant accession and salicylic acid could improve oxidative damage in saffron under salt stress.
  Keywords: stress, Salinity, Saffron, Salicylic acid, Antioxidant enzymes
 • Shabnam Jalili, Gholamreza Asghari, Mohammadreza Abdi, Aliakbar Ehsanpoor * Pages 741-750
  In this research, we used gamma rays with high energy that can cause gene expression and genetic variation to produce aspecial plant with high level of secondry metabolite. Propagated plants were exposed to gamma radiation with 50,100 and 200 Gy after two weeks and were tshen grown in vitro culture. Then physiological and antioxidnt parameters measured. Dry and fresh weight were increased with gamma rays. Total phenolic was increased after exposer of plant and callus to gamaradiation. The amount of condensed tannins in plant showed a decrease in 50 and 100 dose of radiation samples and increased in 200 Gy. Amount of condensed tannins in callus didn’t display differences between control and treated samples. Total flavonoid in plant significantlywas increased in 50, 100 Gy and was decreased in 200 Gy and this substance didn’t change in callus. Results showed expose plant and callus with phenolic substance can tolerate lots of damages and free radicals.
  Keywords: Artemisia aucheri Boiss, Gamma rays, Total phenol, Condensed tannins, Total felavonoid
 • Sara Jalil *I, Seyed Mohammad Mahdi Hamdi, Zahra Oraghiardebili Pages 751-765
  The genus Lonicera (Caprifoliaceae), introduce with 9 species in Iran. The main purpose of this study was to analyze leaf and stem anatomical characters of the members of the genus Lonicera and also evaluating the systematical efficiency of these features. In this study, collected the plant samples to study the anatomical structure of the species, Then used method of cutting and colouring manually at the laboratory. In this study, used light microscope for imaging the anatomical structure of the leaves and stems.Although were considered of various anatomical characters differences between species bu t it seem anatomically character could not distinct exact boundaries between the species .The results obtained from this research confirmes usefulness this characters for identification of the genus. Species could not separate from each other by means of anatomical characters Concurrent use anatomical trait with other taxonomical character could possible distinct exact boundaries between the species . In addition to providing anatomical photos of the species and the species distinguishing characters were presented.
  Keywords: Anatomy, Caprifoliaceae, Leaf, Lonicera, stem
 • Jaafar Hosseinzadeh *, Ali Najafi Far, Manoochehr Tahmasbi Pages 766-774
  The effects of several factors and variables which determine forest stand structure, aren’t equal. Some of these factors, which have large effects, named as principal factors or principal components. Diagnosis and separating of this principal factors from others are very important. One of the suitable methods for determining of principal factors, is Principal Component Analysis (PCA).
  In this research by PCA method, 12 forest stands of Oak (Quercus persica) and Pistachio (Pistasia atlantica), with different climatic and topographic conditions, selected and classified then by using of 31 environmental variables and structural characters, those principal factors were analysed. Results showed that variations between regions is relatively high, where 66.2 percent of total variations display in the first three axis. Regions of Cheshmehdaulat, Dalabpain and Nakhjirbala have minimum variability and regions of Melagavan, Meimeh, Nakhjirpain and Tajarian have maximum variability. In comparison to regions, we can named first axis as diameter or age axis and named second axis as almost species diversity. Variation between variables is too relatively high, where 61.3 percent of total variations display in the first three axis. Percent of health trunk, species diversity, tree density, number of dry branches, mean diameter at breast height and total canopy have larger variations in comparison to other variables.
  Keywords: Forest Structure, Forest Stand, Zagross, Principal Component Analysis
 • Hossein Hamidi, Nahid Masoudian*, Sakineh Saeedisar Pages 775-782
  Lead Stress is one of the most important environmental stresses that limit plant growth. Nitric oxide (NO) in signal transduction and biological and abiotic stress response is involved. In this study, the effect of nitric oxide of lead stress on proline, soluble sugars and activities of antioxidant enzymes in 401 Hyola canola plants in hydroponic culture using Hoagland solution was investigated in roots and shoots. Statistical analysis using SPSS and the comparisons were performed using Duncan. Three levels of lead by Pb(NO3)2 [0, 100 and 200 µM] and two levels of NO by sodium nitroprusside [0 and 100 µM] took place. Lead to mild stress, root proline increased significantly and NO increases the plant adaptation to the environment. Soluble sugars in roots and shoots were not significantly increased. Peroxidase enzyme activity was significantly reduced in all treatments, roots and shoots. CAT activity in shoots under stress conditions lead to significantly reduced but Root catalase activity did not change significantly. Peroxidase and catalase enzyme activity loss can be caused by the activity of NO as an antioxidant.
  Keywords: Adaptation, Catalase, Peroxidase, Sodium nitroprusside
 • Soheila Rajabi, Ghasem Karimzadeh *, Faezeh Ghanati Pages 783-793
  To study salt stress tolerance, changes of some solutes such as proline, soluble total proteins and carbohydrate contents in canola seedling’s roots and shoots were studied. Three winter cultivars of canola (Brassica napus L.), including Colvert, Symbol and Agat were treated with 0 (control), 50, 100, and 150 mM NaCl for 6, 12 and 24 h in hydropoic conditions. The data were first tested for normality and then were analyzed according to 3-factorial balanced CRD with three replications. The ANOVA results showed that significant differences between cultivars and salt treatments. Physiological parameters showed significant differences in salinity treatment levels in either roots or shoots. LSD mean comparisons showed the highest accumulation of proline and protein in Colvert roots and shoots at 150 mM NaCl while the highest amount of soluble carbohydrate contents were identified in Colvert roots and shoots in 100 mM NaCl. The results suggest that solutes inhanced in response to salt in salt tolerant canola cultivar.
  Keywords: Winter canola, Salt stress, Protein, Proline, Soluble Carbohydrates
 • Hamid Ejtehadi *, Jamil Vaezi, Farshid Memariani Pages 794-804
  Helali Protected Area with ca. 63495 ha. is located in west of Gonabad and southeast of Bajestan, Khorassan Razavi province, NE Iran. Biodiversity has an important role in environment protection. In order to study the plant biodiversity of Helali protected area,three sites including plain, foothill and mountainous areas and three sites with different grazing management were selected and the stratified random samples (236 plots of 1 m2) established to record the abundance and cover of each plant species. The results of biodiversity and its effective factors showed that mountainous site contains maximum value of richness (D_Mg=9/76) and minimum value of evenness (E ́=0/18). There were not significant differences in diversity of different aspects. Moderate grazing site illustrates maximum diversity and positive effect of controlled grazing on biodiversity (D_Mg=8/31,H ́=4/82 and E ́=0/36). Comparing the two years 2011 and 2012 in mountain site denotes affirmative effect of precipitation on biodiversity. Among the Rank- Abundance models, abundance data of the whole area, mountain and foothill sites fit to the lognormal model. On the other hand, plain site is fitted to logarithmic model that might be considered as an alarm for the site.
  Keywords: Keywords: Plant diversity, physiographic factors, Grazing, Helali Protected Area, NE-Iran
 • K. Sefidi * Pages 805-818
  Knowledge appropriate quantity information from forest stand structure in the natural conditions is the first step in protecting and restoration the endangered species habitats. The objectives of this study were to contrast the structural diversity of three, native stands of Persian ironwood using common structural indices and measure the range of intraspecies and interspecies competition. For this purpose three one hectare study sites in the Patom district from Kheyroud forests, were selected were selected and within sites 30×30 m gird plot established and in the intersection point of girds diameter at the breast height, tree height, crown diameter, distance and angle among trees were measured for the closest beech to the intersection point as reference tree and other three nearest neighbors the to the reference tree. Our results showed that Persian ironwood tends to be fairly pure in species composition, have slightly heterogeneous diameter distributions, uniform tree height, and the stems have an average distance between trees of 6.0 m. The results indicated that trees in the canopy layer were more vital and decrease of height differentiation and a raise of tree–tree distance caused better vitality classes. It can be assumed that the vitality of the Persian iron wood is better related to inter-specific competition. We conclude that Persian ironwood is successes in the intraspecies competition and the interspecies competition was the most important variable influencing on the trees vitality.
  Keywords: trees diameter differentiation, Clarck, Evans index, mingling, Persian ironwood
 • Mohamadali Zare *, Mahboobe Abbasi Pages 819-832
  Agropyron intermedium species has good quality and the preference value that is important in soil conservation and forage production for livestock. Ecological niche factor analysis (ENFA) is a multivariate approach to the study of the geographical distribution of species Based on environmental factors and present only. For modeling, vegetation data in addition to site condition information including topography, climate, geology and soil were prepared. Within each sampling unit, three parallel transects with 150m length, each containing 15 quadrats were established. Sampling method was randomized-systematic method. Quadrats size determined for each vegetation type using the minimal area and their number were determined according to vegetation variation. Soil samples were taken from 0-30cm in along of each transects and soil properties were measured in the laboratory. For data analysis and prepare environmental variables maps geostatistical methods. Biomapper4 Software was used for habitat suitability map for A. intermedium. According to the results of the model habitat suitability for A. intermedium species is more in the hight evolution (2550m), slop (45%), organic matter and lower lime and clay-loam soil in site study. Accuracy model is calculated 84% using continue Boyce index. Kappa coefficient obtained by matching the prediction map with ground truth (kappa=0.76) to verify the accuracy of the model results. In addition to, The results of this study indicated that This species has a moderate tolerance to the environmental variables, Also has lower specialized that can tolerate life in the range of environmental variables in the study area.
  Keywords: Ecological Niche Factor Analysis (ENFA), suitability map, Agropyron intermedium
 • Hojat Abasi * Pages 833-842
  Milkweed is a valuable medicinal plant, which grows in some regions of Iran. Its immense medicinal properties, which are of high value, have made it an important crop to be cultivated commercially. This plant is propagated from seed and root and shoot cuttings, both of which have some problems. Therefore, new propagation methods should be studied, for example, tissue culture. This study aimed at obtaining the appropriate concentrations of plant hormones in tissue culture conditions. The experiment was carried out based on a completely randomized design with three replications. we study effect of 2,4-D concentration(0.1, 0.5, 1, 2, and 3 mgL-1) for callus initiation and BA and NAA, each at five levels (0.1, 0.5, 1, 2, and 3 mgL-1) for explants regeneration. Medium was MS with the following modifications: ammonium nitrate, potassium nitrate, calcium chloride, thiamin and Myo-Inositol concentrations were, respectively, 2000, 2400, 600, 4, 300 mg, 30 g sucrose and activated charcoal (3%). Mature embryos were used as explants and morphological traits such as embryo size, produced callus size, number and size of shoots and roots were recorded. Results showed that 2,4-D increased the size of cultured embryos, significantly (P≤0.05). Highest embryo volume was observed in cultures treated with 3 mgL-1 2,4-D. The highest callusing was recorded in 1 mgL-1 NAA. Effects of BA and NAA concentrations were significant; the highest values were observed with combined of 1 mgL-1 BA and 2 mgL-1 NAA. In rooting stage, 1 mgL-1 NAA treatment was able to induce the highest root number.
  Keywords: Milkweed, BA, NAA, callus formation, rooting
 • Alireza Ghasemi-Arian *, Parviz Rezvani-Moghaddam, Mohammad Taghi Naseripour Yazdi, Mansour Mesdaghi, Reza Ghorbani Pages 843-854
  The Dorema ammoniacum of Apiaceae family is a medicinal, and forage species that wide range of its habitats have been destroying since last 4 decades. At southwest of Sabzevar, was conducted a study for predicting the Kandal density in degraded lands by neural network model in 2014. Independent variables consist of (soil texture, EC, pH, SAR, N, P, K, cations, organic matter and lime) and the dependent variable was Kandal density. After drawing the rangeland border on topographical map and satellite photo, we collected 70 systematic-random samples consisted of independent variables and the dependent variable from Kandal habitat. Of this number, 50 samples for training, 10 samples for cross validation and 10 samples for testing were assigned. Then 8 samples were collected from the degraded rangeland and they input to the model. The results showed that Kandal plant has no even relation with all of environmental agents, and Plant density correlated with EC (-93%), potassium (95%), cations (-92%), SAR (-79%), soil texture (80%), and alkalinity (4%). the least Kandal density with 0.12/m^2 belonged to degraded rangelands that they plowed over the past 45 years, and the most plant density with 0.23/m^2 belonged to degraded rangelands that they have plowed since 3 years ago too. The prediction of the Kandal density showed that the more intense destruction rangeland is increased, the more dispersal will be created in soil agents, and this gradually resulted in migration and extinction of kanal in the future.
  Keywords: Dorema ammoniacum, degraded lands, neural network
 • Mansure Karegar * Pages 855-866
  Flora of the Biological Society of reactions resulting in the current environment and the evolution of plants during the past. The purpose of this study was to introduce floristic list, life forms, type of Pollination and type of dispersal species of Siahbone region. This region covers about 5000 ha in the Lasem watershed Mazandarn province. Field data were collected in the spring and summer 2014. During that period, the plant species were collected and then identified based on families, genera and species using appropriate reference. The results showed that there were 137 plant species belonging to 30 families and 301 genera. The Families like Asteraceae, Poaceae, Lamiaceae had 24, 21, 17 species, respectively. According to Raunkiaer’s life form, species were as below: 51. 9% hemicryptophytes, 31.38% therophytes, 9.48% cryptophytes, 1.45% phanerophytes and 5.10% chamephytes. The chorology of species showed that 60.58 percent of species belonged to Iran-Turanian. The results of the tolerance of the species to ecological indicators showed that Humus (121 species) value 3 and (11 species) have value 1.Nutrient (86, 27 species) have value 3 and 2, respectively.also, 104 species to value 3 for pH.
  Keywords: Plant geography, life form, Hemicryptophytes, Siahboneh Rangelands
 • Elham Kargarshooraki *, Ahmad Majd Pages 867-873
  Aim: The treatment of the electromagnetic field is a the physical pretreatments of seed to increase yield of plants. In this paper, the effects of electromagnetic fields on seed germination and growth parameters of Nigella sativa L. were investigated.
  Materials And Methods
  In the study dry and wet seeds are exposed to two electromagnetic fields strength of 1.6 and 0.8 mT for 30 minutes and seed germination were evaluated. 3 months after sowing the Growth and development of seedlings was investigated.
  Results
  Dry seeds germination comparing to wet and control seeds had a significant increase. Plant samples of dry pre-treated seeds, showed significant reduction in time to start flowering in both the intensity of the electromagnetic fields, (p
  Conclusions
  These studies show that electromagnetic fields can affect seed germination and plant growth and development.
  Keywords: Nigella sativa L, electromagnetic field, Germination, growth, development
 • Maryam Keshavarzi * Pages 874-885
  Erodium is a genus of Geraniaceae with about 75 annual and biennial species which are distributed in almost all continents except Antarctica. In this project pollen morphology of 8 Erodium species of Iran investigated by light and scanning electron microscope. 14 qualitative and quantitative features considered. All studied species showed monad, isopolar, prolate, spheroidal to oblate – spheroidal pollen grains with tricolporate apertures. Exine sculpture was of reticulate – striate to striate and gemmate types. Multivariate statistical analysis revealed the diagnostic value of pollen morphological features in species separation. Based on present study on pollen morphology, grouping result is in concordance with sub-generic classification. Pollen features are capable of Species separation in Erdoium species of Iran.
  Erodium is a genus of Geraniaceae with about 75 annual and biennial species which are distributed in almost all continents except Antarctica. In this project pollen morphology of 8 Erodium species of Iran investigated by light and scanning electron microscope. 14 qualitative and quantitative features considered. All studied species showed monad, isopolar, prolate, spheroidal to oblate – spheroidal pollen grains with tricolporate apertures. Exine sculpture was of reticulate – striate to striate and gemmate types. Multivariate statistical analysis revealed the diagnostic value of pollen morphological features in species separation. Based on present study on pollen morphology, grouping result is in concordance with sub-generic classification. Pollen features are capable of Species separation in Erdoium species of Iran.
  Keywords: Erodium, Geraniaceae, Iran, Pollen Morphology
 • Hooriyeh Mohammadi, Bahareh Kashefi *, Hasan Khosh Ghalb Pages 886-895
  Salicylic acid is one of growth regulator that has important role in regulation physiologic process in plants. Current investigation for studying effect of salicylic acid spraying on qualitative and quantitative characteristics in Rishbaba grape at grape orchard in 2013- 2014, performing in randomized complete block design with 4 repelication. The treatment in experiment was 150 mg/lit concentration of salicylic acid in 4 growth stages includes: vegetative growth, 50% of flowering, complete sour grapes, and three weeks before harvest. The results shows that applying salicylic acid increased cluster number in tree, cluster length, berries number in cluster, length and width of berries, average weight in 100 berries, juice volume, total sugar in fruit, titratable acidity and single seed weight in Rishbaba cultivar than control. Percentage of total soluble solids did not increase than control. In general, results of this research show that 150 mg/lit concentration of salicylic acid spraying has positive effect on improved growth stages and grape production.
  Keywords: Acidity, Growth regulator, Grape berries, production, total soluble solids
 • Pages 896-907
  Peach has high nutritional value that can be used fresh or processed .Today, hormones and nutrients are used in order to improve shelf life of many hourticultural crops in the world. This study, the effect of different levels of methyl jasmonate (0, 100 and 200 ppm) and salicylic acid (0, 1 and 2 mM), and their interactions on biochemical characteristics of “Elberta” peach to be considered during storage. Thus, experiment, in a randomized complete design with 9 treatments and 4 replications. Then, shelf life characteristics such chilling injury, electrolyte leakage, lipid peroxidaion and peroxide hydrogen content, and antioxidant enzymes activates such as catalas and peroxidase were studied. Generally, the results showed that treated fruits had lowest chilling injury, electrolyte leakage, lipid peroxidaion and peroxide hydrogen content and highest anti-oxidant enzymes activity, compared with control and between treatments, methyl jasmonate 200 ppm and combined with salicylic acid 1 mM had highest effect on shelf life peach.
  Keywords: Salicylic acid, methyl jasmonate, Peach
 • Ahad Hedayati, Javad Hadian, Mohamadhosein Mir Jalili * Pages 908-918
  In the present study, variability in the essential oil content and composition of different plant organs (leaf, flower, stalk and root) of Salvia sahendica were studied. The hydro-distilled essential oils were analyzed by GC-FID and GC-MS to determine their chemical composition. The essential oil content (w/w %) was in the order of: leaf (1.2%)> flower (0.6%)> stalk (0.06%)> root (0.04%). The total number of compounds identified and quantified were 44 in leaf, 46 in flower, 42 in stalk, and 45 in roots, representing 99.6, 99.3, 98.2, and 99.4% of the total essential oil, respectively. β-Pinene (3.5-16.0%), manool (0.0-13.7%), abietatriene (0.0-11.2%), α-pinene (7.2-12.2%), trans-meta-mentha-2,8-diene (1.2-11.1%), linalool acetate (3.2-10.7%), bornyl acetate (2.8-9.4%), bicyclogermacrene (3.6-9.3%) and 1,8-cineol (2.0-8.5%) were the major compounds in all plant organs. Cluster analysis of the essential oil components grouped studied plant organs into two main clusters. Leaf and stalk were divided from the flower into two sub-clusters. Root was indicated in the second main group. Chemical diversity of the essential oil of S. sahendica plant parts can be considered by medicinal plants breeders and pharmaceutical industries for breeding and processing uses.
  Keywords: Salvia sp, Lamiaceae, Essential oil, Plant organ, chemical diversity