فهرست مطالب

تحقیقات آفات گیاهی - سال هفتم شماره 1 (1396)
 • سال هفتم شماره 1 (1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه سیف الهی، مهدی اسفندیاری، محمد سعید مصدق، آرش راسخ صفحات 1-12
  شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis Tinsley آفتی مخرب در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان می باشد که به تازگی آلودگی های شدیدی روی درختچه ختمی چینی Hibiscus rosa-sinensis L. در جنوب ایران ایجاد کرده است. پژوهش حاضر زیست شناسی این شپشک را روی این درختچه به عنوان مهم ترین میزبان آن در اهواز در شرایط صحرایی در سال های 93-1392 مورد بررسی قرار داد. نتایج بررسی ها نشان داد که این شپشک در تمام طول سال در اهواز فعال بوده و 11 نسل را سپری می کند.کوتاه ترین نسل های آن نسل های سوم، چهارم و پنجم می باشند که از نیمه دوم اردیبهشت تا نیمه دوم تیر به ترتیب 84/0±63/21، 01/1±48/21 و 55/1±11/23 روز بدون اختلاف معنی دار طول کشیدند. نسل یازدهم به عنوان طولانی ترین نسل از اواسط آذر شروع و تا اوایل فروردین به مدت 63/19±20/90 روز به طول انجامید. نحوه ی تولیدمثل ماده ها به صورت دوجنسی بود و در هیچ کدام از نسل ها بکرزایی مشاهده نشد. بیشترین میانگین باروری متعلق به ماده های نسل هشتم در مهر ماه و به میزان 00/35±19/432 پوره بود. کمترین میانگین باروری نیز در ماده های نسل دهم در زمستان و به میزان 33/1±58/10 تخم مشاهده شد. کمترین و بیشترین نسبت جنسی به ترتیب 69% و 96% و در نسل های نهم و یازدهم مشاهده شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شپشک آردآلود پنبه روی درختچه ی ختمی چینی از ظرفیت تولیدمثل بالایی برخوردار بوده و می تواند به خوبی در شرایط نامساعد تابستان اهواز به رشد و نمو خود ادامه دهد. این نتایج می تواند در تعیین راهکارهای مدیریت این آفت مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: Phenacoccus solenopsis، ختمی چینی، باروری، طول دوره ی رشد
 • احسان ترابی، خلیل طالبی جهرمی، احمدعلی پور بابایی، مسعود احمدزاده صفحات 13-28
  در این پژوهش، کارایی استخراج دیازینون و ادیفن فوس از دو خاک شالیزار با درصدهای ماده آلی متفاوت توسط یک روش کچرز اصلاح شده بررسی شد. روش ها شامل استخراج 10 گرم خاک با استونیتریل بدون افزودن و همراه با افزودن آب به نمونه ها، استخراج 5 گرم خاک با استونیتریل همراه با افزودن آب به نمونه ها و استخراج 5 گرم خاک با اتیل استات همراه با افزودن آب به نمونه ها بودند. خالص سازی به کمک روش استخراج فاز جامد پخش شونده انجام شد. اندازه گیری کمی آفت کش ها با استفاده از کروماتوگرافی مایع و آشکارساز فرابنفش/مرئی صورت گرفت. بر اساس نتایج، درصد ماده آلی خاک تاثیر معنی داری بر کارایی استخراج دو آفت کش داشت. عواملی همچون کاهش حجم نمونه و افزودن آب به آن پیش از استخراج و استفاده از اتیل ‏استات به عنوان حلال تاثیر معنی داری در افزایش کارایی استخراج داشتند. بهترین درصدهای بازیابی (70 تا 110 درصد) و انحراف معیار نسبی (کمتر از 20 درصد) با استفاده از استخراج 5 گرم خاک توسط اتیل استات به همراه افزودن آب به نمونه ها به ‏دست آمد. نتایج کالیبراسیون حاکی از خطی بودن این روش در محدوده غلظت های 5/0 تا 10 میکروگرم بر گرم بود. حساسیت مناسب روش برای دو آفت کش در دو خاک با توجه به مقادیر حد تشخیص و کمی شدن تخمینی (07/0 تا 54/0 میکروگرم بر گرم) تایید شد.
  کلیدواژگان: دیازینون، ادیفن فوس، کچرز، بازیابی، منحنی کالیبراسیون
 • مریم عطاپور، علیرضا بلندنظر، محمدرضا معمارزاده صفحات 29-42
  اسانس های برخی از گونه های گیاهی خواص حشر ه کشی خوبی علیه آفات انباری، که یکی از مهم ترین عوامل خسارت زای پس از برداشت مواد غذایی به شمار می آیند از خود نشان داده اند. در این مطالعه اسانس گیاهان گلپر (Heracleum persicum)، آویشن (Thymus vulgaris)، اکالیپتوس (Eucalyptus globules)، نعناع فلفلی (Mentha piperita) و ژرانیوم (Pelargonium roseum) به صورت استیک های 5/2 گرمی (10 درصد) فرموله شد و میزان تلفات، دورکنندگی و دوام اثر کشندگی آن ها روی دو گونه از آفات مهم انباری شامل شپشه دندانه دار، Oryzaephilus surinamensis، و لمبه غلات، Trogoderma granarium، در آزمایشگاه در دمای 1 ± 28 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5 ± 70 درصد در شرایط تاریکی بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد که در میان گیاهان مختلف استیک ژرانیوم وگلپر کم ترین اثر کشندگی و نعناع فلفلی و آویشن بیشترین تاثیر کشندگی را به ویژه روی شپشه دندانه دار داشته اند. بالاترین اثر دورکنندگی در نعناع فلفلی و اکالیپتوس روی شپشه دندانه دار مشاهده شد (به ترتیب 94 و 6/91 درصد)، در حالی که دورکنندگی ژرانیوم روی هر دو گونه آفت زیر 20 درصد مشاهده شد. دوام کشندگی استیک ها در مقایسه با اسانس خالص گیاهان تفاوت معنی داری داشت، به طوری که از روز چهارم تا پایان هفته هشتم میزان تلفات به طور تقریبی ثابت بود، در حالی که دوام اسانس های خالص پس از 2-3 هفته به شدت کاهش یافت که نشان دهنده رهایش آهسته اسانس در فرمولاسیون استیک می باشد.
  کلیدواژگان: اسانس، فرمولاسیون استیک، سمیت تنفسی، دورکنندگی، دوام
 • محمود عالیچی، روناک محمدی صفحات 43-53
  کفشدوزک هفت نقطه ای (Coccinella septempunctata L.) یکی از دشمنان طبیعی متداول با پراکنش گسترده در زیست بوم های کشاورزی می باشد که نقش مهمی را در کنترل شته های مضر روی محصولات مختلف ایفا می کند. این پژوهش با هدف مطالعه زیست شناسی و تنوع تغذیه ای کفشدوزک هفت نقطه ای در مزارع یونجه منطقه باجگاه واقع در شمال شیراز انجام گرفت. بدین منظور نمونه برداری هایی از این مزارع با استفاده از تور حشره گیری استاندارد در سال های 93-1392 صورت گرفت. تغییرات جمعیت به صورت هفتگی ثبت و محتویات معده میانی حشرات کامل نیز برای هر ماه مشخص شد. نتایج نشان داد که این کفشدوزک در شرایط باجگاه دارای سه نسل در سال می باشد. زمستان گذرانی کفشدوزک هفت نقطه ای در شرایط آب و هوایی منطقه باجگاه از اواسط آذر ماه آغاز شد. بررسی هایی که روی دامنه غذایی این حشره در منطقه باجگاه صورت گرفت نشان داد که بیش ترین میزان مصرف شکارگر از شته ها در ماه های فروردین و اردیبهشت بوده است. همزمان با کاهش تعداد شته ها در خرداد و تیر، گرایش سریع کفشدوزک به تغذیه از اسپور های قارچ آلترناریا مشاهده شد. پس از اتمام مرحله استراحت تابستانه در شهریورماه، گرده ی گل ها غذای اصلی شکارگر را تشکیل می دادند. در طی فصل پاییز نیز نیازهای متابولیکی کفشدوزک ها و انرژی ذخیره شده آن ها برای زمستان گذرانی به طور مشترک از طریق اسپور های قارچ و گرده گل های مختلف تامین شد.
  کلیدواژگان: کفشدوزک هفت نقطه ای، تغییرات جمعیت، محتویات معده، منطقه باجگاه
 • منور صفایی نیا، امین صدراتیان جهرمی، مجتبی قانع جهرمی، مصطفی حقانی صفحات 55-71
  در پژوهش حاضر، باتوجه به تاثیر کیفیت گیاه میزبان بر ویژگی های زیستی دشمنان طبیعی (تاثیر رو به بالا)، میزان سازگاری زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bezdenko با ارقام حساس («Infinity») و مقاوم («Goldy») گوجه فرنگی نسبت به شب پره ی مینوز گوجه فرنگی، (Tuta absoluta (Meyrick، در شرایط آزمایشگاهی با دمای 1 ± 25 درجه ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره ی نوری 16 ساعت روشنایی مورد مطالعه قرار گرفت. در تجزیه ی داده ها، از نظریه ی جدول زندگی دو جنسی ویژه ی سن- مرحله ی زیستی استفاده شد. طول مراحل رشد و نمو نابالغ زنبور پارازیتوئید T. brassicae روی رقم «Infinity» 06/0 ± 80/12 (روز) بود که تفاوت معنی داری با مقدار محاسبه شده ی این دوره ی زیستی روی رقم «Goldy» داشت (07/0 ± 31/12 روز). میانگین تعداد تخم های پارازیت شده ی شب پر ه ی مینوز گوجه فرنگی توسط این زنبور پارازیتوئید روی ارقام «Infinity» و «Goldy» به ترتیب برابر با 67/2 ± 28/36 و 65/2 ± 30/39 (تخم/ماده) بود که اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند. مرگ و میر مراحل نابالغ این پارازیتوئید روی ارقام «Infinity» و «Goldy» نیز به ترتیب برابر با 95/3 ± 97/65 و 05/4 ± 64 (درصد) بود که از نظر آماری اختلاف معنی داری بین آن ها مشاهده نشد. مقادیر محاسبه شده ی نرخ خالص تولید مثل (R0)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) زنبور پارازیتوئید T. brassicae روی رقم «Infinity» به ترتیب برابر با 33/1 ± 31/7 (نتاج/فرد)، 013/0 ± 139/0 (بر روز) و 015/0 ± 150/1 (بر روز) بود که اختلاف معنی داری با مقادیر محاسبه شده ی این پارامترها روی رقم «Goldy» نداشت (به ترتیب 47/1 ± 36/8 [نتاج/فرد]، 013/0 ± 154/0 [بر روز] و 015/0 ± 167/1 [بر روز]). متوسط مدت زمان یک نسل (T) زنبور پارازیتوئید T. brassicae روی ارقام «Infinity» و «Goldy» نیز به ترتیب برابر با 08/0 ± 26/14 و 09/0 ± 76/13 روز بود که از نظر آماری اختلاف معنی داری با یکدیگر داشتند. از نتایج پژوهش حاضر می توان این گونه استنباط نمود که وجود عامل مقاومت احتمالی در رقم گوجه فرنگی «Goldy» با عامل کنترل بیولوژیک T. brassicae سازگار بوده و احتمالا می توان این دو عامل را هم زمان علیه شب پره ی مینوز گوجه فرنگی به کار برد.
  کلیدواژگان: اثرات رو به بالا، پارازیتوئید تخم، مدیریت تلفیقی، مهار زیستی، نرخ ذاتی افزایش جمعیت
 • سیدعلی اصغر فتحی صفحات 73-86
  شب پره پشت الماسی، (.Plutella xylostella (L آفت مهم کلزا در ایران است. در این تحقیق، تاثیر چهار تیمار شامل کشت نواری دو، چهار و شش ردیف کلزا (Ca) در تناوب با دو ردیف شبدر (Cl) (2Ca: 2Cl، 4Ca: 2Cl، and 6Ca: 2Cl) و تک کشتی کلزا در تراکم P. xylostella، تنوع گون ه ای شکارگرهای آن، درصد تخ م ها، لاروها و شفیره های پارازیته شده و عملکرد محصول در شرایط مزرعه واقع در منطقه اردبیل در طول دو سال 1394 و 1395 مطالعه شد. تراکم تخم ها، لاروها و شفیره های شب پره در تک کشتی کلزا به طور معنی داری بیشتر از هر سه سیستم کشت نواری بود. شاخص تنوع شانون (H) برای ترکیب گون ه ای شکارگرهای شب پره در هر سه تیمار کشت نواری به طور معنی داری بیشتر از تک کشتی کلزا بود. مقدار شاخص شباهت تنوع گونه ای موریسیتا -هورن (CMH) برای ترکیب گونه ای شکارگرهای شب پره بین نظام تک کشتی کلزا با هر یک از تیمارهای کشت نواری (898/0≤ CMH) کمتر از مقدار این شاخص بین سه تیمار کشت نواری (957/0≤ CMH) بود. درصد تخم ها، لاروها و شفیره های پارازیته شده در هر سه سیستم کشت نواری به طور معنی داری بیشتر از تک کشتی کلزا بود. علاوه بر آن، درصد تخم ها و لاروهای پارازیته شده در 2Ca: 2Cl به طور معنی داری بیشتر از 6Ca: 2Cl بود. همچنین، درصد کاهش وزن خشک دانه ها به ازای یک گیاه کلزا در 2Ca: 2Cl و 4Ca: 2Cl به طور مع نی داری کمتر از سایر تیمارهای مورد مطالعه بود. این نتایج نشان می دهند که کشت نواری 2Ca: 2Cl و 4Ca: 2Cl می تواند در مدیریت تلفیقی P. xylostellaدر مزارع کلزا مفید باشد.
  کلیدواژگان: کشت مخلوط، غنای گونه ای، فراوانی گونه ها، کلزا
 • امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پور، حسین لطفعلی زاده صفحات 87-90
  سپردار سفید یا شپشک توت، (Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) (Hemiptera: Diaspididae آفتی چندین خوار است که از 120 جنس در 55 خانواده گیاهی تغذیه می کند. به منظور شناسایی پارازیتویید های این آفت در استان مازندران، شاخه هایی درختان کیوی حامل سپردار با استفاده از قیچی باغبانی از روی درخت قطع شدند. سپس هر شاخه درون لیوان های یک بار مصرف به ارتفاع 12 و عرض 5 سانتی متر با درپوش توری و با نصب پنبه مرطوب در انتهای شاخه قرار گرفت و در شرایط اتاق نگهداری شدند. در بین نمونه های شناسایی شده گونه (Encarsia perniciosi (Tower) (Hym.: Aphelinidae برای اولین بار از روی سپردار سفید از ایران گزارش می شود.
  کلیدواژگان: سپردار سفید هلو، Encarsia، پارازیتویید، مازندران، کنترل بیولوژیک
|
 • F. Seyfollahi, M. Esfandiari (Ms) Mossadegh, A. Rasekh Pages 1-12
  The cotton mealybug, Phenacoccus solenopsis Tinsley is an invasive pest species in tropical and subtropical regions and recently has caused severe infestations on Hibiscus rosa-sinensis L. in southern Iran. In the present study, field biology of this pest was investigated on Chinese hibiscus shrubs as its important host plant in Ahvaz during 2013-2014. Results indicated that P. solenopsis has completed 11 generations per year. The shortest generation times were 3rd, 4th and 5th from early May to early July which lasted 21.63±0.84, 21.48±1.01 and 23.11±1.55 days, respectively, with no significant difference. The 11th generation was the longest and occurred from early December to late March for 90.20±19.61 days. The reproduction mode in all generations was bisexual and none of unmated females did parthenogenetic reproduction. The highest fecundity was calculated as 432.15±35.00 offspring / female for 8th generation in September and the lowest belonged (10.58±1.33 offspring / female) to 10th generation in winter. The highest and lowest sex ratio of females in total population were obtained in 11th generation (%96) and 9th generation (%69), respectively. According to present results, the cotton mealybug has high reproductive potential on Chinese hibiscus shrub and is able to develop well in unfavorable hot summers of Ahvaz. These results can be used in control management of this pest.
  Keywords: Phenacoccus solenopsis, Chinese hibiscus, Fecundity, Developmental time
 • E. Torabi, Kh. Talebi Jahromi, A. Pourbabaee, M. Ahmadzadeh Pages 13-28
  In this research, the efficiency of diazinon and edifenphos extraction from two paddy soils with different organic contents was investigated using a modified QuEChERS extraction method. The methods included extraction of 10 g soil using acetonitrile with or without the addition of water to the samples, extraction of 5 g soil using acetonitrile with the addition of water to the samples, and extraction of 5 g soil using ethylacetate with the addition of water to the samples. The clean-up was carried out using dispersive solid phase extraction (dSPE). The pesticides quantification was performed using a liquid chromatography system equipped with a UV/VIS detector. According to the results, soil organic matter contents affected the recoveries of the two pesticides significantly. Factors such as reducing the sample size to 5 g, hydrating of the samples prior to extraction, and using ethylacetate as the solvent increased the extraction efficiencies of the two pesticides significantly. Best recoveries (70-100%) and relative standards deviations (RSDs) (˂20%) were achieved using 5 g soil as the sample with the addition of water and extraction using ethylacetate. The method had a good linearity within the range of 0.5-10 µg g-1. The sensitivity of the method was confirmed by the estimated method detection and quantification limits between 0.07-0.54 µg g-1.
  Keywords: Diazinon, edifenphos, QuEChERS, recovery, calibration curve
 • M. Atapour, A. Bolandnazar, M. R. Memarzadeh Pages 29-42
  Essential oils of some plant species have shown suitable insecticidal properties against stored-product pests, which are one of the main factorsaffectingpost-harvestfoodlosses. In this study mortality, repellent effects and durability of fumigant toxicity of the formulated essential oils of golpar (Heracleum persicum), thyme (Thymus vulgaris), eucalyptus (Eucalyptus globules), peppermint (Mentha piperita) and rosageranium (Pelargonium roseum) as 2.5 gr sticks (10%), were studied on two important pests of stored products, Oryzaephilus surinamensis and Trogoderma granarium in laboratory at 28 ± 1 °C, 70 ± 5 % RH and dark condition. The results showed that sticks of rosageranium and golpar had the lowest toxicity and sticks of peppermint and thyme had the highest toxicity effects especially on O. surinamensis. The highest repellency effect was observed in peppermint and eucalyptus on O. surinamensis (94 and 91/6 % respectively) while repellency of rosageranium sticks was observed below 20% on both pests. Sticks durability in comparison with pure essential oils of plants was significantly different so that from the fourth day by the end of the eighth week the mortality rate was approximately constant while the durability of pure essential oils decreased after 2-3 weeks represents the slow-releasing of essential oils in stick formulation.
  Keywords: essential oils, stick formulation, fumigant toxicity, repellent effects, durability
 • M. Alichi, R. Mohammadi Pages 43-53
  Seven- spotted ladybird (Coccinella septempunctata L.) is a common and widespread natural enemy in the agroecosystems that serves as an important biocontrol agent against harmful aphids on various crops. This research was conducted to study the biology and feeding diversity of C. septempunctata in alfalfa fields of Badjgah area, located at north of Shiraz. This was done during 2013-14 by sampling from the fields using a standard sweep net. Population changes were recorded weekly and midgut contents of adult beetles were also determined for each month. Based on the results, C. septempunctata had three generations per year in Badjgah area. Overwintering of Seven- spotted ladybird under the environmental conditions of Badjgah started at early November. Studies conducted on the food composition of adult ladybirds in this area revealed that aphids represented main proportion of the total diet in April and May. Decrease in number of aphids afterwards pushed the beetles to feed on Alternaria spores during June and July. In September, when their aestivation terminated, the beetles shifted to available pollens from different plants. Throughout the fall a balanced mixture of spores and pollens composed the metabolic needs and energy reserves for overwintering of the coccinellids.
  Keywords: Seven- spotted ladybird, Population changes, Gut contents, Badjgah area
 • M. Safaeeniya, A. Sedaratian-Jahromi, M. Ghane-Jahromi, M. Haghani Pages 55-71
  Since plant quality could affect biological performance of natural enemies (bottom-up effects), compatibility of parasitoid wasp, Trichogramma brassicae Bezdenko with susceptible ("Infinity") and resistant ("Goldy") tomato cultivars to Tuta absoluta (Meyrick) was evaluated in laboratory conditions with 25±1ºC, relative humidity of 65±5 % and a light period of 16 h. Data analysis was performed using Age-Stage Two Sex Life Table theory. The value for total immature stages of T. brassicae on the cultivar "Infinity" was 12.80 ± 0.06 (days), which was significantly different from the recorded value of this parameter on "Goldy" (12.31 ± 0.07 days). The mean number of parasitized eggs of T. absoluta by this parasitoid wasp on the cultivars "Infinity" and "Goldy" was not significantly different and the obtained values for this parameter on the above-mentioned cultivars were 36.28 ± 2.67 and 39.30 ± 2.65 (eggs/female), respectively. Immature mortality of this parasitoid wasp was not significantly different on the cultivars "Infinity" and "Goldy" (65.97 ± 3.95 and 64.00 ± 4.05 (%), respectively). Furthermore, the values for net reproductive rate (R0), intrinsic rate of increase (r) and finite rate of increase (λ) of parasitoid wasp T. brassicae on the cultivar "Infinity" was 7.31 ± 1.33 (offspring/individual), 0.139 ± 0.013 (day-1) and 1.150 ± 0.015 (day-1), which was not significantly different from those obtained on the cultivar "Goldy" (8.36 ± 1.47 [offspring/individual], 0.154 ± 0.013 [day-1] and 1.167 ± 0.015 [day-1], respectively). Furthermore, the cultivars "Infinity" and "Goldy" had significant effects on the mean generation time (T) of T. brassicae and the recorded value for this parameter on the above-mentioned cultivars was 14.26 ± 0.08 and 13.76 ± 0.09 (days), respectively. Regarding the results obtained in the present study, partially resistance of cultivar "Goldy" had a relative compatibility with parasitoid wasp T. brassicae and therefore, these two control procedures could be combined together for integrated management of T. absoluta.
  Keywords: Bottom-up effects, Egg parasitoid, Integrated management, biological control, Intrinsic rate of increase
 • S. A. A. Fathi Pages 73-86
  The diamondback moth, Plutella xylostella (L.), is an important pest of canola in Iran. In this study, the effect of four treatments including strip-intercropping of two, four and six rows of canola with two rows of clover (2Ca: 2Cl, 4Ca: 2Cl, and 6Ca: 2Cl) and canola monoculture were studied on the population density of P. xylostella, species diversity of its predators, parasitism on eggs, larvae and pupae, and associated yield of canola under the field conditions in Ardabil region during 2015 and 2016. The density of eggs, larvae and pupae were significantly higher in monoculture than in intercrops. Moreover, the density of larvae and pupae was lower in 2Ca: 2Cl than in 6Ca: 2Cl. Shannon diversity index (H') for predator's species composition of moth was higher in intercrops than in monoculture. The values of Morisita–Horn index (CMH) for predators species composition of moth between canola monoculture and each of the three intercrops (CMH ≤ 0.897) were lower in comparision with the values of this index among the three intercrops (CMH ≥ 0.957). The percent parasitism for eggs, larvae and pupae was significantly higher in intercrops than in monoculture. Moreover, the percent parasitism for eggs and larvae was higher in 2Ca: 2Cl than in 6Ca: 2Cl. The dry seed weight loss was also lower in 2Ca: 2Cl and 4Ca: 2Cl in comparison with other two treatments. Thsese results indicated that intercropping 2Ca: 2Cl and 4Ca: 2C could be useful in integrated management of P. xylostella in canola fields.
  Keywords: canola, intercrop, species abundance, species richness
 • A. Toorani, H. Abbasipour, H. Lotfalizadeh Pages 87-90
  The White peach scale (WPS), Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) (Hemiptera: Diaspididae) is a polyphagous pest that feeds on many plants from 120 genera in 55 families. This survey was carried out in order to identify parasitoids of the WPS, in Mazandaran province. Infested branches of Kiwi trees were cut using gardening scissor. Each branch was placed into disposable cups with 12 cm height and 5 cm width, with wet cotton at the end of the branches. The cups were stored under room temperature until emergence of parasitoids. Among the identified specimens, Encarsia perniciosi (Tower) (Hym.: Aphelinidae) is here recorded for the first time as parasitoids of WPS in Iran.
  Keywords: White peach scale, Encarsia parasitoid, Mazandaran, biological control, new host record