فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و چهارم شماره 12 (اسفند 1395)
 • سال بیست و چهارم شماره 12 (اسفند 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید محسن حسینی نژاد، مصطفی عابدی تیزکی *، سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی، فاطمه کارگر، کمال صادقی خمارتاجی صفحات 952-962
  مقدمه
  روناس یکی از محصولات زراعی مهم می باشد که مصارف دارویی و صنعتی دارد. این محصول ممکن است توسط قارچ های گوناگونی از جمله قارچ های فوزاریوم که پتانسیل تولید مایکوتوکسین های مهلکی را دارند، آلوده شود. هدف از این تحقیق شناسایی توکسین های تریکوتسین تولیدی توسط قارچ های فوزاریوم همراه بذور روناس با استفاده از روش های مولکولی و بیوشیمیایی بود.
  روش بررسی
  از بذور روناس در مناطق مهم کشت روناس استان یزد از جمله اردکان و بافق نمونه برداری به عمل آمد. پس از کشت و خالص سازی گونه های قارچی فوزاریوم در محیط های کشت اختصاصی، ردیابی قارچ های دارای پتانسیل تولید مایکوتوکسین تریکوتسین از جمله نیوالنول (NIV) از طریق آغازگرهای اختصاصی ژن Tri13 با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) انجام شد. جهت تایید پتانسیل تولید مایکوتوکسین NIV در گونه های فوزاریوم از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) استفاده شد.
  یافته ها
  در این بررسی پنج گونه فوزاریوم شامل solani.F، F.oxysporum ،poae .F، semitectum.F و F.eqiuesti از بذور روناس جداسازی و شناسایی شدند. از بین گونه های فوزاریوم جدا شده از بذور روناس گونه های poae F. و equisetiF. توانایی تولید مایکوتوکسین نیوالنول (NIV) را دارا بودند. وجود ژن Tri13 (موثر در تولید نیوالنول) در دو گونه F.poae و .equisetiF ردیابی گردید که این گونه ها بعنوان تیپ های تولیدکننده NIV شناخته شدند. نتایج حاصل از HPLC نیز نشان داد که دو گونه فوزاریوم مورد بررسی، پتانسیل تولید مایکوتوکسین NIV را دارند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج بدست آمده، ژن Tri13 در دو گونه .poaeF و F. equiseti نقش موثری در تولید تریکوتسین نیوالنول دارد. لذا با استفاده از روش PCR می توان قارچ های دارای پتانسیل تولید مایکوتوکسین را در محصولات مختلف سریعتر ردیابی و شناسایی کرد. با توجه به اینکه این اولین گزارش از وجود تریکوتسین نیوالنول در بذور روناس در استان یزد می باشد، لذا باید اقدامات لازم جهت کنترل این عوامل قارچی و توکسین های تولیدی در این محصولات صورت گیرد.
  کلیدواژگان: روناس، بذور، فوزاریوم، نیوالنول
 • فاطمه حسینی، محمد کارگر * صفحات 963-971
  مقدمه
  انتروکوک ها پاتوژن های فرصت طلبی هستند که نقش مهمی را در ایجاد عفونت های بیمارستانی ایفا می نمایند. این باکتری ها در سراسر جهان به عنوان دومین عامل عفونت مجاری ادراری در بیماران بستری و سرپایی شناخته شده اند. این پژوهش با هدف ارزیابی شیوع و شناسایی ژن های مقاومت به ونکومایسین و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های VRE انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش به صورت مقطعی- توصیفی بر روی 48 جدایه انتروکوک جمع آوری شده از نمونه ادرار بیماران بستری و سرپایی بیمارستان پیمانیه شهر جهرم انجام شد. جداسازی انتروکوک ها به کمک آزمون های بیوشیمیایی انجام گرفت. حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک های متداول مطابق با استاندارد CLSI با استفاده از روش انتشار دیسک و MIC با روش Broth dilution ارزیابی گردید، سپس وجود ژن های van A، van B، van C1/C2 در سویه های VRE با روش PCR چندگانه بررسی شد.
  نتایج
  از مجموع سویه های انتروکوک، 13 (27/09%) انتروکوکوس فیکالیس، 6 (12/50%) انتروکوکوس فیسیوم و 29 (60/41%) غیر فکالیس/ غیر فیسیوم شناسایی شدند. در مجموع 21 سویه (43/75%) از جدایه های نسبت به ونکومایسین مقاومت داشتند. در 3 سویه (14/28%) مقاومت به تمامی گروه های آنتی بیوتیک مورد بررسی مشاهده شد. 4 سویه (40%) ژن vanA و 2 سویه (20%) ژن vanB را حمل می نمودند، اما در هیچ کدام از جدایه ها، ژن van C1/C2 شناسایی نشد و در 4 سویه نیز هیچ کدام از ژن های مقاومت مورد بررسی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به ظهور گسترده انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین، ضرورت انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه و توصیه به عدم مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک وجود دارد.
  کلیدواژگان: انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین، vanA، vanB، vanC1-C2
 • ویکتوریا حبیب زاده، نفیسه فقیه * صفحات 972-980
  مقدمه
  مطالعات انجام شده نشان دهنده ارتباط آنتی بادی ضد تیروئید پروکسیداز (Anti-TPO) با نازایی می باشند. حدود 5 تا 15 درصد زنان یوتیروئید نیز دارای آنتی بادی های ضد تیروئید هستند. این مطالعه با هدف بررسی شیوع موارد مثبت آنتی بادی Anti-TPO در زنان یوتیروئید با نازایی توجیه نشده در بیماران مراجعه کننده به مرکز IVF بیمارستان افضلی پور انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه انجام شده از نوع cross_sectional می باشد و در این مطالعه تعداد 75 نفر افراد یوتیروئید با نازایی توجیه نشده با استفاده از نمونه برداری آسان و جهت گروه کنترل 150 نفر خانم یوتیروئید بدون سابقه نازایی و دارای یک حاملگی موفق انتخاب شدند. میزان آنتی بادی ضد پراکسیداز تیروئید به روش لیازون در سرمهای افراد شرکت کننده در مطالعه اندازه گیری و مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد میزان آنتی بادی Anti-TPO در افراد با نازایی توجیه نشده به طور معناداری بالاتر از گروه سالم است (گروه بیمار 3/61± 15/04 و گروه سالم 0/65±5/68، 0/013:p) در بین سایر متغیرهای مورد بررسی اختلاف میزان Anti-TPO در گروه افراد سالم برحسب سابقه سقط نیز معنی دار بود. بین سن، شاخص توده بدنی، میزان TSH و مصرف تریاک در دو گروه رابطه معنی داری یافت نشد. بین میزان Anti-TPO از یک سو و میزان TSH، شاخص توده بدنی و گراویدیته همبستگی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه ما برای اولین بار نشان می دهد که میزان آنتی بادی Anti-TPO در زنان یوتیروئید با نازایی توجیه نشده به طور معنی داری بالاتر از افراد سالم است. پیشنهاد می شود این آنتی بادی در افراد با شکایت ناباروری اندازه گیری شود.
  کلیدواژگان: نازایی توجه نشده، آنتی بادی Anti-TPO، یوتیروئید
 • مجتبی ایزدی *، رحمان سوری، علی اصغر رواسی، کاظم باعصی، سیروس چوبینه صفحات 981-993
  مقدمه
  هر دو فاکتورهای محیطی و ژنتیکی در گسترش دیابت نوع 2 دخیل هستند. هدف از مطالعه حاضر اندازه گیری اثر تمرینات تناوبی شدید بر سطوح گلوکز، انسولین و بیان TCF7L2 در بافت پانکراس رت های دیابتی نوع 2 و تعیین ارتباط بین بیان نسبی TCF7L2 با نسبت تغییرات انسولین در گروه تمرین تناوبی و گروه کنترل است.
  روش بررسی
  در مطالعه تجربی- کاربردی حاضر، رت های نر ویستار که قبلا با تزریق درون صفاقی نیکوتین آمید-استرپتوزوتوسین به دیابت نوع دو مبتلا شده بودند، به دو گروه کنترل (بدون تمرین) و تمرین تناوبی (12 هفته، هفته ای 5 جلسه) تقسیم شدند. گلوکز ناشتا، انسولین سرم و بیان TCF7L2 در بافت پانکراس هر دو گروه پس از آخرین جلسه تمرین اندازه گیری و توسط آزمون تی مستقل با یکدیگر مقایسه شدند. ارتباط بین بیان TCF7L2 و نسبت تغییر انسولین گروه تناوبی به کنترل نیز توسط آزمون همبستگی پیرسون تعیین شد.
  نتایج
  تمرینات تناوبی در گروه تمرین با بهبود گلوکز ناشتا در مقایسه با گروه کنترل همراه بود (0/001>p). افزایش معنی داری در سطوح انسولین (0/001>p) و همچنین کاهش معنی داری در بیان نسبی TCF7L2 بافت پانکراس گروه تناوبی نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (0/038=p). همچنین همبستگی معکوس و معنی داری بین بیان نسبی TCF7L2 با نسبت تغییر انسولین گروه تناوبی به کنترل به دست آمد (0/034=p، 0/84- =r).
  نتیجه گیری
  تمرین تناوبی با بهبود سطوح گلوکز و ترشح انسولین در رت های دیابتی نوع 2 همراه است. بر پایه یافته های موجود، این بهبود را می توان به کاهش بیان TCF7L2 در بافت پانکراس در پاسخ به تمرینات تناوبی نسبت داد.
  کلیدواژگان: تمرین تناوبی، دیابت نوع 2، پانکراس، بیان ژن، فاکتور رونویسی TCF7L2
 • عباس احمدی * صفحات 994-1003
  مقدمه
  آفلاتوکسین مهم ترین مایکوتوکسین است و می تواند وارد دستگاه تولید مثلی حیوان یا انسان شده و مشکلاتی را در رابطه با کیفیت اسپرم و کاهش توان باروری به وجود آورد. هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیرات آفلاتوکسین بر ساختار بافت بیضه و ویژگی های اسپرم و تعیین نوع سلول مورد هدف در اسپرماتوژنز و میزان تستسترون سرم خون و قدرت باروری است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 40 قطعه موش سوری نر بالغ به چهار گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند. گروه های آزمون دوزهای 100، 350، 700 میکروگرم بر کیلوگرم از آفلاتوکسین B1 را روزانه به روش گاواژ دریافت کردند. بعد از گذشت 45 روز موش ها بعد از بیهوشی به روش جابجایی گردن کشته شده و نمونه های اسپرم به منظور ارزیابی پارامترهای اسپرم و انجام لقاح داخل آزمایشگاهی از دم اپیدیدیم جمع آوری شدند.
  نتایج
  تحلیل پارامترهای اسپرم نشان داد که تحرک اسپرم به طور مشخصی در سه گروه آفلاتوکسینی در مقایسه با کنترل کاهش یافت. همچنین درصد اسپرم هایی با DNA معیوب و هسته نابالغ بطور معنی داری در سه گروه آفلاتوکسین افزایش یافت (P<0.05). نتایج لقاح داخل آزمایشگاهی نیز نشان داد که آفلاتوکسین باعث کاهش معنی دار پتانسیل باروری اسپرم، روند رشد جنینی قبل از لانه گزینی، کیفیت جنین ها و نیز درصد جنین های دو سلولی و بلاستوسیست ها در مقایسه با گروه کنترل شده است. درصد جنین های متوقف شده با لیز و فراگمانتاسیون بالا به طور معنی داری در هر سه گروه آفلاتوکسین افزایش یافت(P<0.05) .
  نتیجه گیری
  به طورکلی نتایج حاصله از تحقیق گویای این مطلب است که آفلاتوکسین سمیت بیضه را با تاثیر مستقیم بر کیفیت اسپرم و قدرت باروری در حالت وابسته به دوز القاء می کند.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسین، کیفیت اسپرم، لقاح داخل آزمایشگاهی، رشد جنینی، موش سوری
 • شیرین شهبازی *، مهناز طرفه صفحات 1004-1012
  مقدمه
  هنگامی که سلول های عضلانی صاف میومتر دیواره رحم با رشد غیرعادی همراه باشند، بیماری لیومیوما تظاهر می یابد. ژن ACE کد کننده کانورتازی است که عمدتا در سلول های اندوتلیال عروقی ترشح می شود و در سیستم رنین آنژیوتانسین کنترل کننده فشارخون است. این ژن واجد یک پلی مورفیسم درجی/ حذفی (I/D) است که با افزایش سطح سرمی و بافتی ACE مرتبط می باشد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط این پلی مورفیسم ژنی و ابتلا به میوم است.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مورد- شاهدی، 55 بیمار مبتلا به لیومیومای رحمی و 78 خانم سالم مورد بررسی قرار گرفتند. پس از کسب رضایت، نمونه های خون جمع آوری و استخراج ‏DNA‏ توسط روش ‏Salting-out‏ انجام گرفت. تعیین ژنوتیپ ‏ با استفاده از واکنش PCR‏ ‏انجام گردید. محصولات تکثیر شده دو باند 190 و 490 جفت بازی را که به ترتیب نشان دهنده آلل D و آلل I هستند را نشان دادند. مقایسه گروه ها با استفاده از ‏آنالیز کای ‏مربع انجام گرفت.
  نتایج
  فرکانس آلل D در گروه بیمار 0/55 و در گروه کنترل 0/51 بوده است. همچنین فرکانس آلل I در گروه بیمار و شاهد به ترتیب 0/45 و 0/49 بودند. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن ژنوتیپ II ‏ به عنوان ژنوتیپ مرجع، افراد هموزیگوت ‏DD ‏ از شانس خطر بیشتری برای ابتلا به میوم رحمی برخوردارند (نسبت شانس 1/37)؛ این در حالی است که افراد هتروزیگوت شانس خطر مشابه ای با ژنوتیپ مرجع II نشان دادند.
  بحث: فشارخون بالا به طور قابل توجهی با فیبروئیدهای رحمی در ارتباط است. مشخص شده که آسیب آترواسکلروتیک عروق خونی رحم و فرآیندهای التهابی ناشی از آن ممکن است نقش مهمی در ایجاد میوم رحمی بازی کند. مطالعه حاضر رابطه مثبتی را بین پلی مورفیسم ACE (I/D) و ابتلا به میوم رحمی نشان داد. این یافته شاهدی بر نقش مهم سیستم رنین – آنژیوتانسین در پاتوژنز میوم است.
  کلیدواژگان: ژن ACE1، لیومیوما، پلی مورفیسم درجی، حذفی، سیستم رنین، آنزیوتانسین
 • هدی حقیر، سید محمود حجازی، شیما مینایی * صفحات 1013-1023
  مقدمه
  شواهد نشان دادند گسترش بیماری های قلبی عروقی زمینه ای التهابی دارد و التهاب عمومی (سیستمیک) نقش محوری در پیشرفت آترواسکلروز ایفا می کند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تغییرات سرمی مولکول چسبان سلولی-1 (ICAM-1)، مولکول چسبان عروقی-1 (VCAM-1) و پروتئین واکنشی C (CRP) در مردان میان سال مبتلا به نارسایی قلبی پس از هشت هفته تمرین هوازی بود.
  روش بررسی
  در این تحقیق نیمه تجربی، تعداد 24 مرد میان سال مبتلا به نارسایی قلبی با میانگین سنی 5.24±58.16 سال، به روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب و به دو گروه تمرین هوازی و کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی به مدت هشت هفته با تواتر 3 جلسه در هفته با شدت 70-40 درصد حداکثر ضربان قلب بود. نمونه های خونی در حالت ناشتا، قبل و بعد از هشت هفته از همه آزمودنی ها گرفته شد. داده ها با استفاده از Paired Sample t-test و Independent Sample t-test در سطح معنی داری 0.05>P تحلیل شدند.
  نتایج
  مقایسه میانگین های درون گروهی نشان داد در گروه تمرین هوازی میزان سرمی ICAM-1، VCAM-1 و CRP (به ترتیب 0.001=P، 0.001=P و 0.001=P) به طور معنی داری کاهش یافت. در مقایسه میانگین های بین گروهی، تنها در VCAM-1 (0.001=P) و CRP (0.002=P) تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  تمرین هوازی با کاهش سطوح شاخص های التهابی VCAM-1 و CRP ممکن است نقش بسزایی در پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی مردان میان سال مبتلا به نارسایی قلبی داشته باشد.
  کلیدواژگان: ICAM-1، VCAM-1، CRP، نارسایی قلبی، تمرین هوازی
 • مسعود عبدالهی، حسین هنری *، شهرام نظریان، مهدی مسعودی کرهرودی صفحات 1024-1033
  مقدمه
  پروتئین های غیرفعال کننده گیاهی (RIP) به عنوان آنزیم های N-glycosidase عمل می کنند و به وسیله چندین عضو از خانواده Caryophyllaceae مانند Saponaria Officinalis تولید می شوند. ایزوفرم های مختلفی از RIPها به وسیلهSaponaria Officinalis بیان می شوند. ایزوفرم SO6، آدنین 4324 را در توالی حفاظت شده GAGA در چهار لوپ 28SrRNA را دپورینه کرده و سنتز پروتئین را مختل می کند. هدف این مطالعه بیان ایزوفرم SO6 در باکتری E.coli و بررسی تیترآنتی بادی آن در رت های آزمایشگاهی است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی ژن SO6 سنتز شده از پلاسمید pUC57-SO6 نوترکیب به وسیله آنزیم های محدود کننده BamHI و SalI جدا و در وکتور بیانی pET28a(+) زیرهمسانه سازی شد. بیان پروتئین نوترکیب با IPTG القا گردید. پروتئین SO6 نوترکیب به وسیله کروماتوگرافی تمایلی نیکل تخلیص گردید. به منظور تایید پروتئین نوترکیب western blotting انجام گرفت. رت ها به صورت صفاقی با پروتئین تخلیص شده واکسینه شدند و تیتر IgG سرم به روش ELISA مورد سنجش قرار گرفت.
  نتایج
  واکنش PCR و هضم آنزیمی، زیرهمسانه سازی ژن SO6 را در وکتور بیانی pET28a(+) تائید کرد. یک باند پروتئینی 29.5kDa در SDS-PAGE بیان بالای پروتئین نوترکیب را نشان داد. آنتی بادی پلی کلونال، SO6 را شناسایی کرد. تست ELISA تیتر آنتی بادی قابل توجهی را بعد از تزریق پروتئین در گروه های تست در مقایسه با گروه های کنترل تائید کرد.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که آنتی ژن SO6 نوترکیب تخلیص شده ایمونوژن است، این آنتی ژن می تواند برای تحقیقات ضد سرطانی و کاندید واکسن استفاده شود.
  کلیدواژگان: N-glycosidase، غاسول صابونی، غیرفعال کننده ریبوزوم، SO6
|
 • Seyyed-Mohsen Hosseininejad, Mostafa Abedi-Tizaki *, Seyyed Alireza Esmailzadeh Hosseini, Fatemeh Kargar, Kamal Sadeghi-Khomartaji Pages 952-962
  Introduction
  The madder (Rubia tinctorum) is one of the most important crops for medical and industrial applications. This product maybe infected by Fusarium species that produces potentially fatal mycotoxins. The purpose of this current research is to identify toxins produced by madder seeds-associated Fusarium fungi using molecular and biochemical methods.
  Methods
  From major areas of cultivation of madder seeds in Yazd province including, Ardekan and Bafgh, sampling was done. Culture and purification of Fusarium isolates were taken place in specific media. Detection of fungi with the ability to produce trichothecenes mycotoxins such as nivalenol (NIV) through gene-specific primers for Tri13 by the polymerase chain reaction method (PCR) was performed. To confirm the NIV production potential, high performance liquid chromatography (HPLC) was applied.
  Results
  In this study, five Fusarium species including F.solani, F.oxysporum, F. poae, F. semitectum, and F. eqiuesti were identified from madder seeds. The results showed that among Fusarium species isolated from madder seeds, F. poae and F. equiseti have the ability to produce NIV. The gene involved in NIV synthesis, Tri13, was detected in two species so that all these isolates were identified as NIV producing type. The HPLC performance showed that all studied Fusarium species, have the potential to produce NIV mycotoxin.
  Conclusion
  Based on results, Tri13 gene has a crucial role in trichothecene produce. Thus, the PCR method can be used in various products for faster detection of fungi have the potential mycotoxin production. Given that this is the first report of NIV trichothecene in seeds of madder in Yazd, a proscriptive measure should be taken to control and reduce the fungal and toxin production in these products.
  Keywords: madder, seeds, Fusarium, NIV
 • Fatemeh Hosseini, Mohammad Kargar * Pages 963-971
  Background and Objectives
  Enterococci are opportunistic bacteria that play a significant role in creating nosocomial infections. These bacteria recognized as the second cause of urinary tract infections in hospitalised and non-hospitalised patients worldwide. The aim of this study was to identify the prevalence of vancomycin resistance genes and antibiotic resistance patterns in VRE strains.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out on 48 Enterococcus isolates collected from urinary of hospitalised and non-hospitalised pymaniye hospital patients in south of Fars province. Enterococci separation was performed through Biochemical tests. Sensitivity to conventional antibiotics and vancomycin according to CLSI criteria was conducted by using disk diffusion method and measuring MIC through Broth Broth dilution method. Then the presence of van A, van B, van C1/C2 genes in VRE strains were measured through multiplex PCR technique.
  Results
  Out of total isolated Enterococci, 13 (27/08%) belonged to E.faecalis, 6(12/50%) to E.faesium and 29 (60/42%) non-faecalis and non-faecium. In total, 21 strains (43/75%) were VRE and resistance to all groups of antibiotics observed in 3 (14/28%) strains. 4strains (40%) had vanA gene and 2 strains (20%) had vanB gene. But none of the strains were carrying vanC1/C2 and none of the investigated genes observed in 4 strains.
  Conclusion
  According to wide emergence of the vancomycin resistant enterococci, application of precautionary and management procedures are highly required. Furthermore, avoidance from arbitrarily taking of antibiotics is recommended.
  Keywords: Vancomycin-Resistant Enterococci, Vana, Vanb, Vanc1-C2
 • Victoria Habib Zade, Nafise Faghih * Pages 972-980
  Introduction
  Evidences suggest an association between the prevalence of thyroid peroxidase (anti-TPO) and infertility. About 5-10 percent of euthyroid women have anti-TPO antibodies.. The aim of this study was to obtain the prevalence of anti TPO antibodies in euthyroid women with unexplained infertility referred to IVF center in Afzalipour Hospital in 2013-2014.
  Methods
  Through convenience sampling 75 euthyroid women with unexplained infertility were selected for the experience group and 150 euthyroid fertile women with one successful pregnancy for the control group. Anti-TPO antibodies were measured and evaluated by Liaison method in serum of participant.
  Results
  Serum anti-TPO antibodies were significantly higher in infertile euthyroid women comparing to the healthy group (infertile group:15/4±3/61,fertile group:5/68±0/65 p=0/013). In the fertile group, serum anti-TPO antibody levels were significantly different between women with positive aborted history and the negative ones. There was no significant relation between age, BMI, TSH level and abuse of opium in two groups. There was also no significant relation between serum anti TPO antibody in one side and TSH level ,BMI and gravidity on other side in each group.
  Conclusion
  The results of our study show for the first time that serum anti-TPO antibodies were significantly higher in infertile euthyroid women comparing to healthy group. We put in that anti TPO antibody measured in infertile women.
  Keywords: Unexplained Infertility, Anti-TPO Antibody, Euthyroid
 • Mojtaba Eizadi *, Rahman Soory, Aliasghar Ravasi, Kazem Baesy, Sirous Choobineh Pages 981-993
  Introduction
  Both environmental and genetic factors have been implicated in the development of type 2 diabetes (T2D). The objectives of the present study were: 1) to investigate the effect of high intensity interval training (HIIT) on fasting glucose, insulin and TCF7L2 expression in pancreas tissue of T2D rats, 2) to determine the relation between TCF7L2 expression with insulin changes in the HIIT and control groups.
  Methods
  In the present applied-experimental study, T2D male Wistar rats induced by intraperitoneal streptozotocin-nicotinamide were assigned to control (no-training) and HIIT (5 times/week/12-week) groups. Fasting glucose, serum insulin and TCF7L2 expression in pancreas tissues of both groups were measured after lasted exercise and compared between 2 groups by independent T test. Also, the relation between TCF7L2 expression and insulin of HIIT to the control group was assessed by Pearson correlations.
  Results
  The HIIT training in the training group was associated with improved fasting glucose compared with the control group (P
  Conclusion
  HIIT training is associated with improvements in glycemic control and insulin secretion in T2D rats. Based on these data, this improvement can be attributed to decrease in TCF7L2 expression at pancreas tissues by HIIT training.
  Keywords: Interval training, Type 2 diabetes, Pancreas, Gene expression, Transcription factor 7-like 2
 • Abbas Ahamdi * Pages 994-1003
  Introduction
  Aflatoxin is the most important mycotoxin toxicity and can enter the animal or human reproductive systems and cause some problems in relation to semen quality and fertility decline. The aim of this study was to investigate the effect of aflatoxin on histological structure of the testes and sperm characteristics and cellular targets in spermatogenic compartment and blood level of testosterone and fertility potential.
  Methods
  In this experimental study, 40 adult male mice were divided into 4 groups as the control and experimental groups. Experimental groups have received aflatoxin (100, 350, 700µg/kg) by gastric intubation daily. After 45 days, the mice were sacrificed and sperm samples were collected from cauda epididyms in order to evaluate the sperm parameters and perform the in-vitro fertilization analyses.
  Results
  Analyses of sperm parameters demonstrated that sperm motility decreased remarkably (P
  Conclusion
  Totally, the present results highly support the idea that aflatoxin induces testicular toxicity with adverse effect on sperm quality and fertility potential in a dose-dependent manner.
  Keywords: Aflatoxin, Sperm Quality, In Vitro Fertilization, Embryo Development, Mice
 • Shirin Shahbazi *, Mahnaz Torfeh Pages 1004-1012
  Introduction
  Uterine leiomyomas arise from the proliferation of smooth muscle cells. ACE gene encodes a convertase enzyme mainly secreted in vascular endothelial cells which is involved in the renin–angiotensin system and blood pressure controlling. This gene has an insertion/deletion (I/D) polymorphism correlates to serum and tissue ACE levels. The aim of this study is to elucidate the relationship between ACE gene variation and the development of myom.
  Methods
  The samples of 55 uterine leiomyoma patients and 78 healthy women were studied. After obtaining informed consent, blood samples were collected and DNA extraction was performed by Salting-out method. Genotyping was performed using PCR reaction. The amplified products were two bands of 190 and 490 bp, which represents D allele and I allele, respectively. Statistical analysis was done using Chi-square test.
  Results
  The D allele frequency was 0.55 in the patient group and 0.51 in the control group. The I allele frequencies in the two groups were 0.45 and 0.49, respectively. The results showed that taking the II genotype into account as reference genotype; homozygous DD individuals were at increased risk of uterine myoma (Odds ratio: 1.37). However, heterozygous ID showed a similar risk with the II genotype as the reference group.
  Conclusion
  High blood pressure is significantly associated with uterine fibroids. It has been shown that atherosclerotic damage of uterine blood vessels and the inflammatory process caused by it may play an important role in the development of uterine myoma. This study indicates a positive relationship between the ACE (I/D) polymorphism and the risk of uterine myoma. This finding is evidence of the important role of the renin–angiotensin system in the pathogenesis of myoma
  Keywords: ACE1 Gene, Leiomyoma, Insertion - Deletion Polymorphism, Renin–Angiotensin System
 • Hoda Haghir, Seyed Mahmood Hejazi, Shima Minaee* Pages 1013-1023
  Introduction
  The evidence has shown that expansion of cardiovascular disease has inflammation base, and general inflammation (systemic) plays a pivotal role in the development of atherosclerosis. The purpose of this research was evaluation of changes in intercellular adhesion molecule – 1, vascular adhesion molecule-1 and C – reactive protein in middle-aged men with heart failure after eight weeks of aerobic exercise.
  Methods
  Twenty four middle-aged men with heart failure were selected as volunteers, and were divided into two groups; the aerobic training and the control groups. Aerobic training program was eight weeks, three times per week with the intensity of 40%-70% maximum heart rate. Fasting blood samples were taken from all subjects before and after eight weeks of aerobic exercise. . Data were analyzed by paired sample t-test and independent sample t-test at a significance levels of P
  Results
  In the aerobic training group, comparison within groups showed, serum levels of ICAM-1, VCAM-1 and CRP (respectively P=0.001, P=0.001 and P=0.001) were significantly reduced. There was a significant reduction in comparison between groups only for VCAM-1 (P=0.001) and CRP (P=0.002).
  Conclusion
  Aerobic exercise with reducing levels of inflammatory markers ICAM-1 and CRP may play an important role in the prevention and control of cardiovascular diseases in middle-aged men with heart failure.
  Keywords: ICAM-1, VCAM-1, CRP, Heart Failure, Aerobic Exercise
 • Masoud Abdollahi, Hossein Honari *, Shahram Nazarian, Mehdi Masoudi Kerahroudi Pages 1024-1033
  Introduction
  Plant ribosome inactivating proteins act as N-glycosidase enzyme and produce by several family of Caryophyllaceae such as Saponaria Officinalis. Different Isoforms of RIPs expressed by Saponaria Officinalis. SO6 isoform depurinate Adenine 4324 in the conserved GAGA loop of 28SrRNA and disrupts protein synthesis. The aim of this study was expression of SO6 isoform in E.coli and investigation of antibody titer in rats.
  Methods
  In this experimental study, SO6 synthetic gene was excised from recombinant pUC57- SO6 plasmid with BamHI and SalI restriction enzymes and subcloned into pET28a () expression vector. The expression of recombinant protein was induced by IPTG. Recombinant SO6 was purified by nickel affinity chromatography. Western blotting was performed to confirm the recombinant protein. Rats were immunized intraperitoneal with purified protein and IgG serum titer was assayed by ELISA.
  Results
  PCR reaction and enzyme digestion confirmed subcloning of SO6 gene into pET28a () expression vector. A 29.5kDa protein band on SDS-PAGE showed a high level of recombinant protein expression. Polyclonal antibodies recognized SO6. ELISA confirmed significant antibody titer after injection of protein in test group compared with the control group.
  Conclusion
  The recombinant purified SO6 antigen can be used for anti-cancer and vaccine candidate research.
  Keywords: N-glycosidase, Saponaria Officinalis, RIP, SO6