فهرست مطالب

دانشکده دندانپزشکی مشهد - سال چهل و یکم شماره 2 (پیاپی 101، تابستان 1396)
 • سال چهل و یکم شماره 2 (پیاپی 101، تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/29
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله پژوهشی
 • سمیه انصاری مقدم، رضوانه شکوهی نیا، سمیه حسینی طباطبایی، سیروس ریسباف فکور *، علیرضا انصاری مقدم، محمد نائبی صفحات 91-106
  مقدمه
  ارزشیابی یک فرآیند مستمر می باشد که درک، ارتقای یادگیری وتغییرات لازم برای دستیابی به اهداف آموزشی را مورد توجه قرار می دهد. هدف مطالعه حاضر بررسی توانمندی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از طریق تعیین نظرات آنها نسبت به میزان دستیابی به اهداف یادگیری دروس نظری وعملی پریودانتیکس وترمیمی در سال تحصیلی 94-93 بود .

  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، توصیفی- تحلیلی که در سال تحصیلی 94 -93 انجام شد، 100 نفر دانشجوی دندانپزشکی که همه واحدهای تئوری و عملی آموزشی پریودونتولوژی و ترمیمی را گذرانده بودند، به عنوان جمعیت مورد مطالعه، درنظر گرفته شدند. سپس پرسشنامه هایی در هر یک از دروس پریودونتولوژی و ترمیمی طراحی گردید. پرسشنامه پریودونتولوژی با روایی و پایایی 9/0 (9/0=CVR و 9/0=CVI) و پرسشنامه گروه ترمیمی با روایی و پایایی 8/0 (8/0=CVR و 8/0=CVI) مورد تایید قرار گرفتند (سوالات پرسشنامه به صورت جداول در انتها ضمیمه شده است).
  یافته ها
  میانگین نمرات توانمندی دانشجویان از دیدگاه خودشان برای دستیابی به اهداف درس پریودنتولوژی، 5 درصد عالی، 30 درصد خوب، 56 درصد متوسط و 9 درصد ضعیف بود و برای درس ترمیمی 17 درصد عالی، 39 درصد خوب، 34 درصد متوسط و 10 درصد ضعیف بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بالا، از دیدگاه دانشجویان، توانمندی آنان در دستیابی به اهداف آموزشی مطلوب نبود. با مشخص شدن نقاط ضعف و قوت دانشجویان در هریک از دروس پریودنتولوژی و ترمیمی، به نظر می ‏رسد برای برنامه آموزشی این بخش ها نیاز به بازنگری و رفع نقایص باشد.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، آموزش، دندانپزشکی، گروه پریودانتیکس، گروه ترمیمی
 • آتس سا پاک فطرت، زهرا دلاوریان، مهدی طالبی، فرزانه احراری*، جاوید راسخی، محسن فروغی پور، محمد خواجه دلویی صفحات 107-120
  مقدمه
  هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر اضافه کردن تابش لیزر کم توان به درمان دارویی در بیماران مبتلا به سندرم سوزش دهان (BMS) بود.

  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی تصادفی یک سویه کور، تعداد 20 بیمار (17 زن و 3 مرد) مبتلا به BMS انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در تمام بیماران، درمان دارویی با سیتالوپرام تجویز شد. در گروه تجربی، تابش با لیزر کم توان InGaAlP (nm660، mW 200، J/cm2 3) به مدت 4 هفته (12 جلسه) انجام شد. در گروه کنترل، درمان مشابه اما توسط پروب لیزر خاموش انجام گردید. در پایان هر هفته و نیز 1، 2 و 3 ماه بعد از لیزر درمانی، شدت و مدت سوزش دهان از بیمار پرسیده شد. داده ها با استفاده از آزمون‏های t-test ، Paired t-test و همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS آنالیز شد.
  یافته ها
  شدت و مدت زمان سوزش در شبانه روز در هیچ یک از فواصل درمان و پیگیری تفاوت معنی داری بین دو گروه نداشت (05/0P). درصد بهبودی افراد در گروه تجربی در پایان دوره پیگیری 81 درصد و در گروه کنترل 70 درصد محاسبه شد و تفاوت معنی‏داری بین دو گروه نداشت (05/0P).
  نتیجه گیری
  تحت شرایط این مطالعه، داروی سیتالوپرام در کاهش شدت و مدت زمان سوزش دهان در بیماران مبتلا به BMS موثر بود. اضافه کردن تابش لیزر کم توان به روند درمان با سیتالوپرام، تاثیری فراتر از لیزر پلاسبو در کاهش علایم بیماران BMS نداشت.
  کلیدواژگان: سندرم سوزش دهان، لیزر کم توان، اثر پلاسبو، مقیاس عددی دیداری، سیتالوپرام
 • بیژن حیدری، علیرضا ایزدی، فرناز فیروز، امیر صالح، سارا خزاعی * صفحات 121-128
  مقدمه
  تاثیر ابعاد کانکتورهای مختلف در سیستم های تمام سرامیکی مورد بحث است. هدف از انجام این بررسی، ارزیابی تاثیر سایز های مختلف کانکتور در مقاومت به شکست بریج های خلفی اکسیدزیرکونیوم بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی – آزمایشگاهی، 24 عدد بریج خلفی زیرکونیا و 8 عدد بریج خلفی متال سرامیک با ساپورت ایمپلنت (گروه کنترل) با تکنولوژی CAD/CAM جهت جایگزینی پره مولر دوم ساخته شدند. نمونه ها به چهار گروه با اندازه کانکتور متفاوت تقسیم شدند. نیروی شکست نمونه ها، پس از 1 روز نگهداری در بزاق مصنوعی و اعمال سیکل های حرارتی، اندازه گیری شد. تست های Tukey HSD وANOVA جهت آنالیز داده ها استفاده شدند.
  یافته ها
  مقادیر میانگین مقاومت به شکست گروه متال سرامیک به طور معنی داری بیشتر ازگروه های تمام سرامیک بود. در گروه های Zir/CAD/CAM مقادیر میانگین مقاومت به شکست گروه با اندازه کانکتور mm 4×4 به صورت معنی داری بیشتر از گروه های با اندازه کانکتور mm3×3 و mm3×2 بود.
  نتیجه گیری
  مقادیر میانگین نیروی شکست نمونه های زیرکونیایی بصورت معنی داری تحت تاثیر اندازه کانکتور (001/0>P) قرار داشت.
  کلیدواژگان: کانکتور، زیرکونیا، مقاومت به شکست، ایمپلنت
 • عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، مریم راستی* صفحات 129-138
  مقدمه
  افزایش حساسیت عاجی یک حساسیت با درد کوتاه و تیز در دندان هاست که با اعمال تحریکاتی مانند استفاده از غذاها و نوشیدنی های سرد، می تواند ایجاد شود. روش‏های مختلفی برای درمان حساسیت عاجی پیشنهاد شده است ولی هنوز توافق قطعی در این زمینه وجود ندارد. هدف از این مطالعه مقایسه کلینیکی دو روش درمانی با استفاده از لیزر Nd:YAG و ژل پروپولیس 40 درصد در بهبود علائم افزایش حساسیت عاجی است.
  مواد و روش‏ها: 25 بیمار دارای افزایش حساسیت عاجی با استفاده از روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. به روش Split mouth دندان‏های حساس یک سمت با لیزر Nd:YAG و سمت دیگر با استفاده از ژل پروپولیس درمان شد. هر بیمار سه جلسه درمان با فواصل یک هفته دریافت کرد و بعد از یک ماه فالوآپ شد. برای سنجش میزان درد بیماران قبل، حین و بعد از درمان، از مقیاس VAS استفاده شد. داده ها با آزمون‏های t زوجی و تحلیل اندازه های مکرر آنالیز شدند.
  یافته ها: کاهش حساسیت پس از درمان در هر دو گروه معنی‏دار بود. پس از یک ماه حساسیت در سمت درمان با لیزر از 48/4 به 56/0 و در سمت پروپولیس از 40/4 به 48/0 کاهش یافت. ولی بین گروه درمانی لیزر و پروپولیس تفاوت معنی‏داری وجود نداشت ( 05/0
  نتیجه گیری
  دو درمان انجام شده، در درمان حساسیت عاجی تفاوت چشمگیر نداشتند. بنابراین می‏توان ژل پروپولیس را به عنوان درمانی ساده و کم هزینه به جای درمان هزینه بر و با تکنیک حساس‏تر لیزر معرفی کرد.
  کلیدواژگان: افزایش حساسیت عاجی، ژل پروپولیس، لیزر Nd:YAG
 • علی کاظمیان* صفحات 139-146
  مقدمه
  سوء رفتار دانشگاهی در میان دانشجویان مشکلی جدی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی محسوب می شود. هدف این مطالعه توصیف شیوه های تقلب و میزان شیوع این پدیده، تحلیل علل وقوع، و نحوه مواجهه با آن از زبان دانشجویان دندانپزشکی سال ششم است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه پرسشنامه ای باز استفاده شده است که در آن سابقه یک پروژه آموزشی مورد تشکیک مربوط به همین گروه از دانشجویان توصیف شد و بر اساس آن پنج پرسش پیش روی دانشجویان قرار گرفت. علاوه بر تحلیل فراوانی پاسخها، متن پاسخ دانشجویان به صورت کیفی تحلیل محتوا شد.

  یافته ها
  از میان 77 دانشجوی شرکت کننده در مطالعه، 9/77 درصد از دانشجویان صراحتا وقوع تقلب دانشجویان در پروژه سال گذشته را پذیرفته بودند. دانشجویان سه دسته نکات مرتبط با دانشجو، مرتبط با استاد و موضوعات کلان را به عنوان علل وقوع این پدیده برشمردند. اکثریت قاطع دانشجویان (7/98 درصد) رفتار احتمالی دانشجویی را که وقوع تقلب همکلاسی هایش را به استاد گزارش دهد غیرقابل قبول دانستند، اما دانشجویان درباره میزان حساسیتی که استاد بایستی در مقابل سوءرفتارهای دانشگاهی از خود نشان دهد اتفاق نظر نداشتند. همچنین راهکارهای پیشنهادی دانشجویان ذیل سه دسته «پیشنهادهای تکنیکی برای ارائه جلسات»، «پیشنهادها در مورد نحوه مواجهه استاد با موقعیت های مشابه» و « پیشنهادهای کلی» طبقه بندی شد.
  نتیجه گیری
  اساتید و مسوولین آموزشی دانشگاه با توجه به نکات دانشجویان می توانند در پیشگیری از وقوع سوءرفتارهای دانشگاهی و مواجهه صحیح با این قبیل پدیده ها راهکارهای اثربخش جدیدی را اتخاذ کنند.
  کلیدواژگان: تقلب علمی، آموزش، دندانپزشکی، پرسشنامه
 • مجتبی محمودی*، علیرضا سعیدی، مریم سادات هاشمی پور، پرویز امینی صفحات 147-158
  مقدمه
  اختلاف زیاد خواص مکانیکی کراون با عاج دندان در ترمیم های پست-کور کراون منجر به تمرکز تنش در عاج و مارجین سرویکال می شود. به منظور کاهش تنش در عاج و مارجین سرویکال، نوعی از مواد غیرهمگن (مواد هدفمند) برای کراون پیشن هاد شده است. هدف مطالعه حاضر، تعیین تاثیر کراون های غیرهمگن روی توزیع تنش ها در ریشه و مارجین سرویکال به کمک آنالیز اجزای محدود بود.
  مواد و روش ها
  یک مدل کامپیوتری از دندان پرمولر اول پایین و بافت های اطراف آن شامل لیگامان پریودنتال، استخوان های کورتیکال و ترابیکولار تهیه شد. کراون های همگن و غیرهمگن به کمک آنالیز اجزاء محدود بررسی و توزیع تنش های آن ها با یکدیگر مقایسه شد.
  یافته ها
  کراون آلومینا منجر به بیشترین تمرکز تنش در عاج و مارجین سرویکال شد؛ درحالی که کراون غیرهمگن درجه بندی شده با 10P= (10FGM) منجر به کمترین تمرکز تنش در عاج و مارجین سرویکال شد.
  نتیجه گیری
  نتایج آنالیز اجزاء محدود نشان داد که کراون های غیرهمگن نسبت به کراون های همگن برتری دارند. کراون های غیرهمگنی که به درستی طراحی شده باشند می توانند منجر به کاهش تنش ها در عاج و مارجین سرویکال و در نتیجه کاهش احتمال شکست ریشه یا ترمیم شوند.
  کلیدواژگان: کراون، غیرهمگن، آنالیز اجزاء محدود، پست، کور، مارجین
 • اعظم سادات مدنی، امیر طاهر میر مرتضوی *، علی اکبر شمسیان، عبدالله جوان، احسان بمانی صفحات 159-170
  مقدمه
  محتوای سرمی ریزمغذی ها در طی مسیر التهاب و عفونت تغییر می کند. در این مطالعه ارزیابی سطح سرمی سلنیوم، منیزیوم، سدیم، روی و مس در بیماران دارای اختلال مفصل گیجگاهی فکی و مقایسه آن با افراد سالم انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد- شاهدی، از بین بیماران دارای اختلال مفصل گیجگاهی فکی مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد، تعداد 60 نفر انتخاب شدند. همه افراد شرکت کننده توسط یک متخصص پروتز با تجربه بالا در زمینه اکلوژن معاینه شدند. 20 نفر دارای اختلال عضلانی، 20 نفر دارای اختلال مفصلی (دررفتگی دیسک قابل برگشت) و 20 نفر دارای اختلال التهابی (استئوآرتریت) بودند، همچنین 20 نفر از افراد سالم به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. در همه این افراد سطوح سرمی سلنیوم، منیزیوم، سدیم، روی و مس به کمک Flame atomic absorption spectrometry (FAAS) بررسی گردید. از آزمون کروسکال والیس، کای اسکوئر و دقیق فیشر جهت آنالیز آماری داده ها استفاده شد. (05/0˂P)
  یافته ها
  میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه 31/9±7/31 سال بود. 25 نفر (6/31 درصد) مرد و 54 نفر (4/68 درصد) زن شرکت کردند. میانگین سطح سرمی عناصر روی، منیزیوم، سدیم، مس و سلنیوم در افراد دارای اختلال عضلانی به ترتیب 68/67، 94/1، 05/140، 74/122 و 08/112، در افراد دارای اختلال جابجایی دیسک به ترتیب 65، 94/1، 95/138، 94/116 و 79/110، در افراد دارای اختلال التهابی استئوآرتریت به ترتیب 65/65، 84/1، 50/136، 5/138 و 75/105 و در افراد گروه کنترل به ترتیب 4/62، 8/1، 4/135، 51/138 و 58/110 میکروگرم بر دسی لیتر بود.
  نتیجه گیری
  میانگین سطح سرمی عنصر سدیم در گروه عضلانی نسبت به گروه های استئوآرتریت و کنترل و همچنین در گروه اختلال مفصلی (جابجایی دیسک قابل برگشت) نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بالاتر بود.
  کلیدواژگان: اختلالات مفصل گیجگاهی فکی، سلنیوم، منیزیوم، سدیم، روی، مس
 • مریم نحوی، احسان زارعی*، سیما مرزبان، نادر جهان مهر صفحات 171-182
  مقدمه
  مراقبت های دندانپزشکی در تمام دنیا گران و پرهزینه محسوب می شود که بخش عمده ای از آن بر عهده بیماران است. این مطالعه با هدف تعیین میزان استفاده و هزینه های پرداخت از جیب برای خدمات دندان پزشکی در کلینیک های دندان پزشکی شهر رامسر در سال 1394 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 302 بیمار مراجعه کننده به کلینیک های دندان پزشکی شهر رامسر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی پرونده بیمار و مصاحبه تلفنی گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون رگرسیون در نرم افزارSPSS با ویرایش 21انجام شد.
  یافته ها
  بیشترین میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی، با 9/66 درصد مربوط به خدمات ترمیمی و کمترین درمان مربوط به ارتودنسی بود. خدمات معالجه ریشه، ارتودنسی و پروتز بیشترین سهم پرداخت از جیب را داشتند و بیشترین پوشش بیمه ای با 30 درصد مربوط به خدمات جراحی بود. بطور کلی سهم پرداخت از جیب برای هزینه خدمات دندانپزشکی، 91 درصد بود و وضعیت اشتغال، سطح تحصیلات، درآمد سالانه خانوار، و وجود فرد بالای 65 سال در خانوار تاثیر معنی داری برای میزان پرداخت از جیب داشت(05/0≥P).
  نتیجه گیری
  با توجه به بالا بودن پرداخت از جیب بیماران، نیاز به اتخاذ سیاست های جدید در پوشش بیمه ای خدمات دندانپزشکی می باشد. همچنین سیاست های ملی متمرکز بر خدمات دندانپزشکی پیشگیری، طراحی و راه اندازی کلینیک های دولتی و اولویت دادن به گروه های کم درآمد در برنامه های بیمه ای پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: پرداخت از جیب، خدمات دندان پزشکی، سلامت دهان و دندان، خدمات سرپایی
 • گزارش مورد
 • مرضیه جعفری، الهه مقیم فاروجی * صفحات 183-188
  مقدمه
  موفقیت دندان های درمان ریشه شده با ضایعات پری اپیکال در مطالعات بسیاری گزارش شده است. هر چند در برخی موارد مانند اکلوژن تروماتیک، ضایعات بدون تغییر باقی بمانند. به عبارت دیگر اثر اکلوژن تروماتیک در پیشرفت بیماری های پالپ و پری اپیکال به طور کامل شناخته نشده است.
  گزارش مورد: این مقاله باقی ماندن ضایعه پری اپیکال و علائم بیمار را بعد از درمان اندو و جراحی مناسب در یک بیمار 17 ساله گزارش می کند که بعد از حذف تماس های پیش رس، علائم بهبود پیدا کرد و ضایعه پری اپیکال ترمیم شد.
  نتیجه گیری
  رفع تماس های پیش رس در طی مراحل درمان می تواند یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر نتایج درمان باشد.
  کلیدواژگان: اکلوژن تروماتیک، ضایعه پری اپیکال، ترمیم
 • سهند سمیعی راد، حسین خلیفه *، محسن قلی زاده، سیده سودابه فاطمی صفحات 189-196
  مقدمه
  فیبروز تحت مخاطی دهان (Oral submucos fibrosis (SMF)) یک عارضه غیر قابل برگشت، مزمن، پیش سرطانی و پیشرونده است. تظاهرات بالینی آن به صورت اسکار و فیبروز پیشرونده مخاط حفره دهان می باشد. همچنین SMF می تواند منجر به بروز عوارضی مانند احساس سوزش در دهان، عدم تحمل غذاهای تند، خشکی دهان شده و در موارد شدیدتر، تریسموس، محدودیت در میزان بازکردن دهان، اختلال در حرکت زبان، بلع، تکلم و میکروستومیا همراه آن رخ می دهد. اتیولوژی عارضه فیبروز تحت مخاطی (SMF) به طور کامل شناخته نشده است و اکثرا مولتی فاکتوریال ذکر شده است. علاوه بر آن فیبروز تحت مخاطی وضعیتی نادر در کودکان محسوب می شود و عود پس از درمان آن شایع می باشد.
  گزارش مورد: در مطالعه حاضر یک مورد نادر فیبروز تحت مخاطی یک طرفه با اتیولوژی نا شناخته در پسری 10 ساله به همراه روش ترکیبی خاص (دارویی/جراحی/پروتزی/ فیزیوتراپی) جهت درمان آن گزارش شده است.
  نتیجه گیری
  تشخیص صحیح و طرح درمان مناسب در بیماران فیبروز تحت مخاطی دهان بسیار ضروری است و عامل اصلی موفقیت و دستیابی به نتایج رضایت بخش درمانی می باشد.
  کلیدواژگان: فیبروز تحت مخاطی، اسکار، تریسموس
|
 • Somaye Ansari Moghadam, Rezvane Shokoohinia, Somayeh Hosseini Tabatabaei, Sirous Risbaf Fakour *, Alireza Ansari Moghaddam, Mohammad Naebi Pages 91-106
  Introduction
  Evaluation is an ongoing process, which leads to understanding and improvement of learning, and also signifies the changes that are necessary to achieve the educational objectives. Regarding this, the present study aimed to evaluate the capabilities of the dental students of Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran, by investigating their viewpoints regarding the achievement of the educational objectives of the theoretical and practical courses of periodontics and restorative dentistry within the academic year of 2014-2015.
  Materials and Methods
  This cross-sectional descriptive analytical study was conducted on 100 dentistry students that had passed all the theoretical and practical units of the restorative dentistry and periodontology during 2014- 2015. For the purpose of data collection, two questionnaires were designed for each of the periodontology and restorative courses. The reliabilities of the periodontology and restoration questionnaires were 0.9 (CVR= 0.9 and CVI= 0.9) and 0.8 (CVR= 0.8, CVI= 0.8), respectively.
  Results
  The mean scores of the students’ self-perceived capability in terms of achieving the objectives of the periodontology course demonstrated that 5%, 30%, 56%, and 9% of the students reported to achieve the educational objectives at excellent, good, medium, and poor levels, respectively. Regarding the restorative dentistry course, these rates were found to be 17 %, 39 %, 34%, and 10% for the respective levels.
  Conclusion
  As the results of the present study indicated, from the students’ perspectives, their capabilities to achieve the educational goals were not at a favorable level. Considering the strengths and weaknesses of the students in each course of restoration and periodontology, it seems that the associated educational programs need to be reviewed in order to correct the related deficiencies.
  Keywords: Education, restorative dentistry department, periodontology department, Dentistry
 • Atesa Pakfetrat, Zahra Delavarian, Mahdi Talebi, Farzaneh Ahrari *, Javid Rasekhi, Mohsen Foroughipour, Mohammad Khajeh Daluei Pages 107-120
  Introduction
  This study aimed to investigate the effect of adding low level laser irradiation to drug therapy on improving patients affected with burning mouth syndrome (BMS).
  Materials And Methods
  In this randomized single-blind clinical trial, 20 patients (17 female and 3 male) suffering from BMS were selected and randomly divided into two groups. In all the patients, citalopram was prescribed. In the experimental group, a low level InGaAlP laser (660 nm, 200 mW, 3 J/cm2) was irradiated for four weeks (12 sessions). In the control group, a similar treatment was administered while the laser probe was off. At the end of each week and after 1, 2 and 3 months of laser therapy, the patients were asked about the intensity (according to visual analogue scale) and duration (based on hour in 24-hours) of burning mouth sensation. The data were analyzed using t-test, paired t-test, and Pearson correlation coefficient in SPSS.
  Results
  The severity and duration of burning sensation was not significantly different between the two groups at any of the treatment and follow-up intervals (P>0.05). At the end of the follow-up period, a significant reduction in intensity and duration of burning sensation was found in both groups compared to baseline examination (P0.05). There was a significant relationship between the improvement and the intensity of burning sensation at baseline examination (P
  Conclusion
  Under the conditions used in this study, citalopram was effective in reducing the intensity and duration of burning sensation in patients affected with BMS. The addition of low level laser irradiation to citalopram was not superior to placebo laser in reducing symptoms of BMS patients.
  Keywords: Burning mouth syndrome, low level laser, placebo effect, Visual Analogue Scale, Citalopram
 • Bijan Heidari, Alireza Izadi, Farnaz Firouz, Amir Saleh, Sara Khazaei * Pages 121-128
  Introduction
  The effect of different connector sizes on all-ceramic systems is controversial. The aim of this investigation was to evaluate the effects of different connector sizes on fracture resistance of zirconium oxide posterior bridges.
  Materials and Methods
  In this experimental–laboratory study, 24 posterior zirconia bridges and eight posterior metal-ceramic implant-supported bridges (control group) were manufactured by CAD/CAM software to replace a second premolar. The specimens were divided into four groups, each with a different connector size. After one day storing in artificial saliva and applying thermal cycling, the fracture load in specimens was measured. Tukey HSD and ANOVA were used for data analysis.
  Results
  The mean fracture resistance of the metal-ceramic group was significantly higher than the all-ceramic groups. In Zir/CAD/CAM groups, the mean fracture resistance of the group with 4×4 mm connector size was significantly higher compared to the groups with 3×3 mm and 2×3 mm connector sizes.
  Conclusion
  The mean fracture load values of zirconia specimens were significantly affected by connector size.
  Keywords: Connector, zirconia, fracture resistance, Implant
 • Abdolrahim Davari, Alireza Daneshkazemi, Maryam Rasti * Pages 129-138
  Introduction
  Dentin hypersensitivity (DH) is a condition characterized by sharp and short dental pains triggered by such stimulations as cold food and drinks. Different methods have been recommended for the treatment of DH; however, no consensus has been obtained in this regard. The aim of this study was to evaluate and compare the effect of two treatment methods, namely Nd:YAG laser and 40% propolis gel, on the improvement of DH symptoms.
  Materials and Methods
  This clinical comparative study was conducted on 25 patients with DH, who were selected through simple random sampling method. The sensitive teeth were treated using Nd:YAG laser on one side and propolis gel on the other side through the split-mouth design. Each patient received three treatment sessions with one week intervals and a followed-up after one month. The Visual Analog Scale (VAS) was used to assess the amount of pain before, during, and after treatment. Statistical analysis was carried out using the paired sample t-test and repeated measures ANOVA through the SPSS version 23.
  Results
  According to the results, the sensitivity reduction was statistically significant in both treatment methods. The sensitive level in the laser- and propolis-treated sides decreased from 4.48 to 0.56 and 4.40 to 0.48 after one month, respectively. However, there was no significant difference between the laser- and propolis- treated groups (P>0.05).
  Conclusion
  As the findings of the present study indicated, there was no significant difference between the two applied methods regarding their effectiveness in the treatment of DH. Therefore, propolis gel can be introduced as a simple and cost-effective treatment instead of the laser technique, which is an expensive and sensitive treatment method.
  Keywords: Dentin hypersensitivity, propolis gel, Nd:YAG laser
 • Ali Kazemian * Pages 139-146
  Introduction
  Academic misconduct among the students is a critical problem of the universities and academies. Regarding this, the present study aimed to describe the cheating ways and the prevalence, roots, as well as methods of confrontation with this phenomenon in the words of the sixth-year dental students.
  Materials and Methods
  For the purpose of the study, a five-item open-ended questionnaire was employed in which a history of a suspected academic project of the same students was described. The obtained data were analyzed based on the prevalence of the responses. In addition, the student's responses were subjected to content analysis.
  Results
  Out of the 77 students who participated in the study, 77.9% of them explicitly accepted that cheating occurred during the last year project. Based on the responses of the students, the roots of this phenomenon could be categorized as student-related, tutor-related, and macro issues. The substantial majority (98.7%) of the students believed that reporting the cheating to the tutor was an unacceptable action. However, there was no agreement among the students about the sensitivity level that a tutor should have about the academic misconducts. Moreover, the suggested strategies of the students were categorized into three groups, including the technical suggestions for teaching courses, suggestions about the methods of tutor's confrontation with such issues, and general suggestions.
  Conclusion
  The academic tutors and tutorial authorities should take the student's points into account in order to prevent the academic misconduct and effectively address the issue in a new way.
  Keywords: Education, dental, Scientific Misconduct, Questionnaire
 • Mojtaba Mahmoudi *, Ali Reza Saidi, Maryam Alsadat Hashemipour, Parviz Amini Pages 147-158
  Introduction
  In the post and core crown restorations, the significant mismatch in the mechanical properties of the crown and dentin leads to stress concentration at dentin and cervical margin. A class of inhomogeneous materials (Functionally Graded Materials) has been proposed for dental crown to reduce the stresses at dentin and cervical margin. The aim of the present study was to investigate the effect of inhomogeneous crowns on stress distribution in tooth root and cervical margin by finite element analysis.
  Materials and Methods
  For the purpose of the study, a computer model of mandibular first premolar and its surrounding tissues, including periodontal ligament as well as cortical and trabecular bones were modeled. Homogeneous and inhomogeneous crowns were investigated by finite element analysis and the stress distribution results were compared.
  Results
  Alumina crown resulted in the highest stress at the remaining dentin and cervical margin while inhomogeneous crown graded by index P=10 (FGM10) caused the lowest stress.
  Conclusions
  Finite element analysis showed that, inhomogeneous crowns are preferred than homogeneous crowns. Inhomogeneous crowns tailored in an adequate order may reduce the stress concentration at dentin and cervical margins and consequently reduce the possibility of root/restoration fracture.
  Keywords: Crown, in-homogeneous, finite element analysis, post-core, margin
 • Azamsadat Madani, Amirtaher Mirmortazavi *, Ali Akbar Shamsian, Abdollah Javan, Ehsan Bemani Pages 159-170
  Introduction
  Serum levels of micronutrients change when most inflammations and infections occur. We aimed to evaluate serum levels of selenium (Se), magnesium (Mg), sodium (Na), zinc (Zn), and copper (Cu) in patients with temporomandibular joint disorders and compare them with healthy control group.
  Materials and Methods
  In this case-control study, 60 participants were selected from among patients who were referred to School of Dentistry of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran, due to temporomandibular joint disorders. All the participants were examined by a prosthodontist, who was expert in occlusion. Twenty patients with muscular disorder, 20 patients with articular disorder (disc dislocation with reduction), 20 patients with inflammatory disorder, as well as 20 healthy controls were chosen. Se, Mg, Na, Zn, and Cu levels were assessed using flame atomic absorption spectrometry in all the participants. To analyse the data, Kruskal–Wallis, Chi-squared, and Fisher’s Exact tests were run (P
  Results
  Mean age of the participants was 31.7±9.31 years. Overall, 25 (31.6%) cases were male and 54 (68.4%) were female. Serum levels of zinc, magnesium, sodium, copper, and selenium in the patients with muscular disorder were 67.68, 1.94, 140.05, 122.74, and 122.08, while these values were 65, 1.94, 138.95, 116.94, and 110.79 in the patients with articular disorder, 65.65, 1.84, 136.32, 120.96, and 105.75 in the patients with inflammatory disorder, and 62.4, 1.8, 135.4, 138.51 and 110.58 in the control group, respectively.
  Conclusion
  The mean serum level of sodium in the muscular group was significantly higher in comparison with those in the osteoarthritis and control groups. Furthermore, this value was significantly higher in the articular disorder (disc dislocation with reduction)group than the control group.
  Keywords: Temporomandibular Joint Disorders, Selenium, Magnesium, Sodium, Zinc, Copper
 • Maryam Nahvi, Ehsan Zarei *, Sima Marzban, Nader Jahanmehr Pages 171-182
  Introduction
  Dental care is globally expensive with the greatest portion of the costs imposed on patients. This study was conducted to investigate utilization rate of dental services and out-of-pocket payments (OOP) in dental clinics of Ramsar, Iran, 2015.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, 302 patients referred to Ramsar dental clinics were selected through stratified sampling. The data was collected through review of patient records and telephone interviews with patients. Data was analyzed using descriptive statistics and regression test in SPSS, version 21.
  Results
  The highest utilization rate with 66.9% was related to reconstructive services and the lowest pertained to orthodontic services. Root canal therapy, orthodontics and prosthesis had the highest share of OOP and the highest insurance coverage with 30% related to surgical services. Overall, the share of OOP in dental care costs was 91%. Employment status, educational level, annual household income, and having elderlies (aged over 65 years old) in the household had significant impact on OOP payments (P≤0.05).
  Conclusion
  Due to the high OOP payment, new policies on insurance coverage of dental services should be adopted. We recommend national policies to be focused on preventing dentistry services, as well as designing and establishing public dental clinics in public hospitals and prioritizing low-income groups.
  Keywords: Out of pocket payments, dental services, Oral health, Outpatient services
 • Marziyeh Jafari, Elaheh Moghim Farooji * Pages 183-188
  Introduction
  The success of root canal treated teeth with periapical lesions was addressed in several studies. However, in some cases, such as traumatic occlusion, these lesions may remain stable. On the other hand, the effect of traumatic occlusion in development of pulp and periapical diseases is not known thoroughly.
  Case Report: The article reports the remaining of periapical lesion after appropriate endodontic treatment and surgery in a 17-year-old patient. However, the patient symptoms improved after removal of premature contacts and periapical lesion healed.
  Conclusion
  Elimination of premature contacts during treatment can be one of the influential factors in treatment outcomes.
  Keywords: Traumatic occlusion, periapical lesion, Healing
 • Sahand Samieerad, Hussein Khalifeh*, Mohsen Gholizadeh, Seyedeh Soudabeh Fatemi Pages 189-196
  Introduction
  Oral submucous fibrosis is considered as an irreversible, chronic, progressive, and premalignant lesion. The clinical manifestation of this lesion is presented as a fibrotic progressive scar leading to such complications as burning sensation in the mouth, spicy food intolerance, and dry mouth. Moreover, in more severe cases, this disease can lead to trismus, limitation of mouth opening, microstomia, speech disorders, as well as difficulty in moving the tongue and swallowing. The oral submucous fibrosis can have a multifactorial etiology; however, the main cause of this lesion remains obscure. This disease is considered to be a rare condition in children; however, the relapse is a common condition that occurs post-treatment.
  Case report: Herein, we presented a case of a 10-year-old male patient with a rare oral submucous fibrosis, with unknown etiology, who was managed with a particular combined treatment, including pharmaceutical, surgical, physiotherapeutic, and prosthetic approaches.
  Conclusion
  The correct diagnosis and treatment planning in the patients suffering from oral submucous fibrosis are considered as essential factors to successfully achieve the desirable outcomes.
  Keywords: Scar, submucous fibrosis, trismus