فهرست مطالب

چشم انداز مدیریت صنعتی - سال پنجم شماره 4 (پیاپی 20، زمستان 1394)

فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی
سال پنجم شماره 4 (پیاپی 20، زمستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/11/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید فرامرز قرانی*، مقصود امیری، لعیا الفت، ابوالفضل کزازی صفحات 9-39

  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای چابکی زنجیره تامین بیمارستان های وابسته به «وزارت بهداشت و درمان» در استان تهران و بررسی تاثیرگذاری ابعاد زنجیره تامین (تواناسازهای چابکی و چابکی زنجیره تامین) بر عملکرد زنجیره تامین است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد و میانی مجموعه واحدهای بیمارستان های فعال در حوزه دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به «وزارت بهداشت و درمان» در استان تهران است که داده های مورد نیاز از میان 223 نفر بر اساس پرسشنامه طراحی شده به دست آمد و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، تاییدی و تحلیل مسیر، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش تاثیر مثبت و معنادار تواناسازهای چابکی بر چابکی درک شده در زنجیره تامین و عملکرد زنجیره تامین را نشان می دهد؛ همچنین یافته ها نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار تواناسازهای چابکی درک شده از طریق ایجاد چابکی زنجیره تامین بر عملکرد کل زنجیره است.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین، چابکی، تواناساز، عملکرد زنجیره تامین
 • مصطفی زندیه*، ازاده فتوت صفحات 41-58

  در طول دهه های اخیر مسئله زمان بندی سیستم جریان کارگاهی با مفروضات مختلفی بررسی شده است. یکی از حالاتی که توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است، در نظرگیری مفهوم یادگیری است. در شرایط واقعی محیط های کاری، اثر یادگیری تنها به موقعیت کارها محدود نمی شود؛ به عبارت دیگر تجربه کارگران نیز در طول روند عملیات باید در نظر گرفته شود. از طرف دیگر عوامل زیادی سبب در دسترس نبودن ماشین آلات و تجهیزات در افق برنامه ریزی می شود. این پژوهش یک مسئله جریان کارگاهی با محدودیت دسترسی ماشین و اثر یادگیری مبتنی بر یک مدل ترکیبی را موردمطالعه قرار می دهد. این مدل یادگیری به طور همزمان مبتنی بر موقعیت کارها و همچنین مجموع لگاریتمی زمان پردازش کارها است. در ابتدا یک مدل برنامه ریزی مختلط عدد صحیح برای مسئله ارائه و سپس به دلیل پیچیدگی بالای مدل، از دو الگوریتم فرا ابتکاری شبیه سازی تبرید (SA) و شبیه سازی تبرید مبتنی بر نظریه ابر (CSA)، برای یافتن جواب های نزدیک به بهینه استفاده شده است. تحلیل نتایج حاکی از آن است که عملکرد الگوریتم CSA به طور معنا داری بالاتر از عملکرد الگوریتم SA است.

  کلیدواژگان: زمان بندی تولید، سیستم جریان کارگاهی، اثر یادگیری مبتنی بر مدل ترکیبی، محدودیت دسترسی ماشین، الگوریتم شبیه سازی تبرید مبتنی بر نظریه ابر
 • حسین سلطانیان تلک آبادی*، علی محقر، محمدرضا صادقی مقدم صفحات 59-78

  هدف این پژوهش، مدل سازی سیاست های قیمت گذاری خوراک محصولات اوره-آمونیاک پتروشیمی با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم و تشریح اثرات اجرای سیاست های مختلف و ارزیابی اثرات هر سیاست است. برای تحلیل رفتار سیستم مدل سازی بر مبنای رویکرد پویایی سیستمی با استفاده از نرم افزار «ونسیم» صورت گرفت. پس از انتخاب رویکرد پویایی سیستمی با مصاحبه های عمیق با خبرگان و شناسایی حلقه ها و ارتباط علی بین متغیرهای تاثیرگذار بر سیستم، همچون قیمت فروش اوره و آمونیاک، درصد تخفیف برای فروش داخل و طرح های تولیدی جدید اوره و آمونیاک، نمودار علی و معلولی طراحی شد. بعد از طراحی نمودار جریان و فرمول بندی متغیرها، اعتبار مدل تایید شده و رفتار سیستم تحت سناریوهای متعدد تحلیل و اثر سیاست های مختلف بررسی شد. نتایج نشان می دهد که با کاهش قیمت های جهانی اوره در سال های آینده برای اقتصادی بودن طرح های جدید اوره-آمونیاک و سودآوری شرکت های فعلی باید قیمتی کمتر از قیمت فعلی برای خوراک تعیین شود. با توجه به تغییرات زیاد در قیمت های جهانی در سال های اخیر می توان یکی از بهترین سیاست ها را ارتباط بین قیمت های فروش و خوراک اوره و آمونیاک دانست که بر این اساس هم قیمت عادلانه تر تعیین شده و هم به سودآوری صنعت ضربه وارد نمی شود.

  کلیدواژگان: اوره و آمونیاک، پویایی سیستم، پتروشیمی، قیمت گذاری
 • امید موحدیان عطار، مجید اسماعیلیان*، داریوش محمدی زنجیرانی صفحات 79-100

  در این مقاله با هدف حداکثر کردن ارزش فعلی خالص و در نظر گرفتن شیوه های مختلف پرداخت کارفرما، مسئله انتخاب و زمان بندی چندین پروژه با استفاده از برنامه ریزی ریاضی و برنامه ریزی محدودیتی بررسی شده است؛ به طوری که امکان پذیری پروژه ها با توجه به میزان منابع در دسترس تضمین و کلیه روابط پیش نیازی رعایت شود. فعالیت ها با حالت مختلف از منابع، امکان اجرا دارند و از منابع تجدیدپذیر (نیروی انسانی، ماشین آلات) و تجدیدناپذیر (مواد اولیه، بودجه) استفاده می کنند. در محاسبه هزینه ها، هزینه اضافه کاری منابع تجدید پذیر، جریمه دیرکرد یا پاداش تحویل زودتر از موعد پروژه در نظر گرفته شده است. مدل های ایجادشده با چند پروژه از کتابخانه های مسائل زمان بندی پروژه بررسی شده اند.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی محدودیتی، مدل سازی ریاضی، ارزش فعلی خالص، زمان بندی پروژه، انتخاب پروژه
 • طیبه امیر خانی*، فروغ علیخانی صفحات 101-118

  هدف از این پژوهش، شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تعیین نقش آن ها در ارتقاء بهره وری سازمان است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات پیمایشی است و به صورت مقطعی در تابستان 1391 اجرا شد. جامعه پژوهش، مدیران ارشد و میانی «صنایع شیروپاستوریزه ایساتیس یزد» بود. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد نمونه 32 نفری به روش تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود. داده ها با استفاده از شاخص های آماری ، آزمون آماری و تاپسیس فازی تحلیل شد. از میان 18 شاخص کلیدی عملکرد شناسایی شده مربوط به شرکت، مدیران، پنج عامل را در بهبود بهره وری خود موثر دانستند. سطح تعهد کارکنان به هدف های سازمان و بهره وری کارکنان ازجمله عوامل کلیدی موثر در منظر رشد و یادگیری بودند و به دلیل بیشترین اختلاف بین وضع موجود و وضع مطلوب، این منظر در صدر مناظر دیگر قرار گرفت. در میان سایر شاخص های کلیدی عملکرد، اثربخشی بازاریابی در منظر مشتری، کنترل هزینه در منظر مالی و تعمیرات و نگهداری در منظر فرایندهای داخلی، عوامل اثرگذار در بهبود بهره وری سازمان، انتخاب شدند.

  کلیدواژگان: بهره وری، کارت امتیازی متوازن، تاپسیس فازی، شاخص های کلیدی عملکرد
 • بهزاد کاردان، محمدحسین ودیعی، امین رستمی* صفحات 119-141

  در بازار رقابتی کنونی، عملکرد مناسب زنجیره تامین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان دارد. به نظر می رسد نبود حلقه ارتباطی بین عملیات زنجیره تامین و عملکرد مالی، به دلیل دشواری استفاده از معیارهای عملیاتی اندازه گیری زنجیره تامین در تفسیر اهداف مالی باشد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت زنجیره تامین و عملکرد مالی (معیارهای حسابداری و مبتنی بر بازار)، بر اساس داده های 108 شرکت پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» طی سال 1384 تا 1392 است. در این راستا، 4 فرضیه بر مبنای مدل مرجع عملیات زنجیره تامین (SCOR) تدوین شده است. روش آماری مورداستفاده رگرسیون فازی بوده و برای آزمون فرضیه های پژوهش دو مدل بر اساس متغیرهای وابسته برآورد شده است. بر اساس نتایج، متغیرهای رشد فروش (ویژگی قابلیت اتکا، مسئولیت پذیری و انعطاف پذیری زنجیره تامین) و بازده سرمایه در گردش (ویژگی مدیریت دارایی های زنجیره تامین) رابطه مثبتی با عملکرد مالی (متغیر ارزش بازار دارایی ها) دارند؛ همچنین متغیرهای بهای تمام شده (ویژگی هزینه های زنجیره تامین) و دوره تبدیل وجه نقد (ویژگی مدیریت دارایی های زنجیره تامین) رابطه منفی با عملکرد مالی (متغیر بازده دارایی ها) دارند. نتایج این تحقیق می تواند در جهت توجه بیشتر مدیران و متخصصان مالی به مفاهیم مدیریت زنجیره تامین، موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، عملکرد مالی، مدل مرجع عملیات زنجیره تامین (SCOR)، رگرسیون فازی
 • رضا شیخ*، هانیه شامبیاتی صفحات 143-166

  مکان یابی به عنوان تصمیمی استراتژیک به علت بازه زمانی این نوع تصمیم گیری و درنتیجه اطلاعات ناقص کارشناسان در شرایط عدم قطعیت توسط مدیران عالی سازمان اتخاذ می شود. پژوهشگران روش های مختلفی برای انتخاب مکان معرفی کرده اند. معرفی و به کارگیری تئوری اعداد D به عنوان بسطی از نظریه دمپستر - شافر در مکان یابی ضمن برطرف کردن نواقص موجود در نظریه دمپستر - شافر می تواند نقصان اطلاعات کارشناس را در پیش بینی لحاظ کند. در این مقاله ضمن بررسی انتخاب مکان احداث کارخانه آب معدنی در استان سمنان، اعتبار روش در مقایسه با روش AHP فازی (FAHP) مورد تایید خبرگان قرار گرفت.

  کلیدواژگان: تئوری اعداد D، روش FAHP، عدم قطعیت، مکان یابی
|
 • Seyed Faramarz Ghorani, Maghsoud Amiri, Laya Olfat, Abolfazl Kazazi Pages 9-39

  This study seeks to investigate the supply chain agility in healthcare and provides relevent model. Furthermore, the research studies the effectiveness of supply chain dimensions (enablers of agility and supply chain agility) on the supply chain performance. The statistical population of this research consists of the top and middle managers in active hospitals in the field of medical science universities affiliated to the Ministry of Health and Medical Education in Tehran, and the required data is collected from 218 subjects based on the designed questionnaire. The obtained data is analyzed by exploratory and confirmatory factor analysis as well as the path analysis. The research findings indicate a positive and significant impact of enablers of agility on the supply chain agility and performance. Moreover, the results indicate that the enablers of agility have significant and positive impact on the chain performance through creating the supply chain agility.

  Keywords: Supply Chain, Agility, Enabler, Supply Chain Performance
 • Mostafa Zandieh, Azadeh Fotovat Pages 41-58

  During the recent decades, flow shop scheduling problem has investigated with different assumptions. One of the most important one that has attracted many researchers, is consideration the concept of learning effect. In real situation of work environment, learning effect is not limited to job position, in other word, workers experiments also should be considered during the process of operations. In one hand, there are factors that can cause machines and equipment unavailability in the planning horizon. This study investigates flow shop scheduling problem with machine availability constraints and learning effect based on a hybrid model. This learning model includes not only job positions but also total logarithmic processing time of jobs. First, a mixed integer liner programming model has been proposed to formulate the problem. Because of high complexity of this model, two meta-heuristic algorithms, simulated annealing (SA) and cloud theory-based simulated annealing (CSA) have been used to find nearly optimal solutions. Finally it is cleared that, CSA could be more successful in generating nearly optimal solutions than SA.

  Keywords: Scheduling_Flow Shop_Learning Effect based on a Hybrid model_Machine Availability Constraint_Cloud Theory-based Simulated Annealing Algorithm
 • Hossein Soltanian Telkabadi, Ali Mohaghar, Mohammad Reza Sadeghi Moghadam Pages 59-78

  The purpose of this study is modeling and analyizing pricing policy of urea-ammonia Petrochemical feedstock through dynamic system approach.  The article outlines the effects of different policies and assesses the impact of each policy. To analyze and modeling system behavior based on dynamic system approach, Venssim software is applied. Having explained the problem, and choosing the approach; cause and loop diagram were identified through in-depth interviews with experts. The latter leads to scrutinizing loops and causal relationship between the variables affecting the system which includes: a selling price of urea and ammonia, discount on domestic sales, new urea and ammonia manufacturing plants. In the next step flow chart were designed, variables were formulated, and model validation was investigated under many scenarios. Finallythe impacts of different policies are studied. The results show that recent worldy decline of urea prices, justifies new projects of urea-ammonia .The profitability of the current company should set prices of feedstock below the current price. The best pricing policy that Ammonia & Urea feedstock can choose is the link between sales prices and feedstock prices, which yieldsto more precise prices while not decling the profitability.

  Keywords: Urea, Ammonia, System Dynamics, Petrochemicals, Prices Feestock
 • Omid Movahedian Attar, Majid Esmaelian, Dariush Mohammadi Zanjirani Pages 79-100

  In this article, with the aim of maximizing net present value and considering various ways of the payment, the problem of selecting and scheduling several projects using mathematical programming and constraint programming have been investigated, in a way that the project feasibility with regards to the level of available resources is guaranteed and all of the prerequisite relationships are observed. Activities with the different modes of resources can be done. They uses renewable (human resources, equipment) and non-renewable (raw materials, budgets) resources. In calculating the costs, the overtime cost of renewable resources, late penalties or rewards of delivery before the project due date is considered. Created Models are tested by a number of projects from the PSPLIB libraries.

  Keywords: Constraint Programming, Mathematical Modeling, Net Present Value, Project Scheduling, Project Selection
 • Tayebe Amirkhani, Forough Alikhani Pages 101-118

  The objective of this research is identifying the key performance indicators of organization based on Balanced Score Card approach and studying their role on the improvement of productivity of organization. This is a survey and cross sectional research that implemented in summer, 1391. The population is the chief and mid executives of Isatis pasteurized milk industry in Yazd (N=35). Based on Cochran's sampling formula, 32 people, were selected with random sampling. Data gathering was done by questionnaire. Data were analyzed based on proper Statistics tests and Fuzzy Topsis. From the 18 key performance indicators of company, the managers believe that 5 criteria are more influential in improvement of productivity. The commitment to organizational aims (the productivity of employees were the critical factors). Among the other critical success factors which influence on productivity are the effectiveness of marketing in customer perspective, cost control in financial perspective, and repairs and maintenance in internal processes perspective.

  Keywords: Productivity, Balanced Scorecard, Fuzzy TOPSIS, Key Performance Indicators
 • Behzad Kardan, Mohammad Hosein Vadeei, Amin Rostami Pages 119-141

  In the current competitive market, the supply chain performance has the key role in the success of organization. The lack of links between supply chain operations and financial performance seems to be related to the perception on the difficulty of translating supply chain operational measures into financial targets. In this study, the relationship between supply chain management (SCM) and financial performance of companies listed in Tehran stock exchange (TSE), based on data from 108 companies during the years 2006-2014 is examined. In this regard, 4 hypotheses are codified. The statistical method used in testing hypotheses is fuzzy regression method. The results show that sale growth (GROWTH) and return on working capital (ROWC) variables are positively related with the market value of the assets (MVA). Also, cost of good soled (COGS) and cash conversion cycle (CCC) variables are negatively related with the return on assets (ROA). The results are probable to be applied by supply Chain managemer and financial professionals.

  Keywords: Supply Chain Management, Financial Performance, SCOR Model, Fuzzy Regression
 • Reza Shaikh, Hanieh Shambaiati Pages 143-166

  Organizational senior managers decide about Facility location under uncertainty   and lack of enough Information, while the decision is time consuming, scientific and strategic. To select the optimal facility location, scholars have proposed a variety of techniques. Introduction and application of D numbers theory –an innovative method - as an extension of Dempster-shafer theory in facility loction can overcome shortcomings in Dempster-Shafer theory and compensate the incomplete information of experts in prognostication. In this study, in addition to evaluating the facility-location decision of Mineral Water Factory (in Semnan province), the validity of the method has been verified in comparison with FAHP by the expert assembly.
   

  Keywords: D Number Theory, FAHP, Location, Unce