فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدیه جلالی، آناهیتا خدابخشی کولایی* صفحات 1-7
  مقدمه

  سواد سلامتی یکی از مهمترین عواملی است که نقش بسزایی در سلامت افراد دارد. این در حالی است که تحقیقات پیشین نشان داده است که سرطان خون میزان سلامت عمومی را در افراد کاهش می دهد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سواد سلامتی با سلامت عمومی در بیماران مبتلا به سرطان خون قبل از عمل پیوند مغز استخوان می باشد.

  روش

  روش پژوهش توصیفی و همبستگی می باشد. نمونه پژوهش حاضر شامل 100 بیمار مبتلا به سرطان خون بستری در بیمارستان شریعتی تهران در سال 1394بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. آنها به 2 پرسشنامه مقیاس سواد سلامتی(HELIA) و سلامت عمومی Goldenberg پاسخ دادند. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون نشان داد رابطه معنادار مثبتی بین سلامت عمومی و سواد سلامتی در بیماران مبتلا به سرطان خون وجود داشت (0/01=sig). همچنین براساس نتایج رگرسیون، سواد سلامتی می تواند سلامت عمومی در این بیماران را پیش بینی کند (0/001=sig).

  نتیجه گیری

  نتایج بر رابطه بین سواد سلامتی و سلامت عمومی در بیماران مبتلا به سرطان خون تاکید دارند. از این رو، پیشنهاد می گردد توسط روانشناسان در برنامه های پیشگیرانه (اولیه و ثانویه) در جهت افزایش سلامت بیماران مد نظر قرار بگیرند.

  کلیدواژگان: سواد سلامتی، سلامت، سرطان خون
 • امیرحسین گودرزیان، سید حمید شریف نیا، اکبر شیخ رابری*، محمد طهماسبی، کتانه فرخ منش، محمد علی سلیمانی، نعیمه پورمضانی صفحات 8-14
  مقدمه

  زندگی با یک عامل تنش زای جدی مانند سرطان، به عنوان یک الگوی شناخته شده فعال مرتبط با مرگ و مردن شناخته شده است. این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع افسردگی مرگ و عوامل مرتبط با آن در مددجویان مبتلا به سرطان اجرا شد.

  روش

  در این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی که در سال 1394 (مهر تا اسفند) انجام شد، 500 مددجو با تشخیص سرطان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. داده ها به کمک فرم مشخصات فردی و مقیاس افسردگی مرگ جمع آوری شدند. رگرسیون خطی تک و چند متغیره با استفاده از نرم افزار 22 SPSS جهت بررسی ارتباط عوامل بالقوه با افسردگی مرگ در بیماران سرطانی استفاده شدند.

  یافته ها

  با توجه به نتایج مطالعه حاضر مشخص شد سن مردان (50/57-46/62:95 CI ؛16/15± 48/59) بیش از سن زنان (48/20-44/56 :95 CI؛ 14/24± 46/38) می باشد. میانگین نمره افسردگی مرگ در بین بیماران، بالاتر از چارک سوم بود. آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره نشان داد که نمرات میزان درآمد (β=0/24، P<0/001)، عدم سابقه مصرف مواد مخدر (0/13=β =0/002، P) و مرحله سرطان (β=0/12 ،P= 0/005) پیش بینی کننده های مستقلی برای افسردگی مرگ در بیماران سرطانی بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به فراوانی بالای افسردگی در بیماران تحت مطالعه، اهمیت توجه و تمرکز بیشتر بر ارزیابی ها و مداخلات روان شناختی در این دسته از بیماران به ویژه در مرحله ی فعال بیماری و دوره های شیمی درمانی پررنگ تر می شود.

  کلیدواژگان: افسردگی مرگ، سرطان، عوامل مرتبط، بیمار
 • نیلوفر میکاییلی، افشین فتحی، سارا کنعانی، حمیدرضا صمدی فرد* صفحات 15-23
  مقدمه

  از جمله مداخلات دردناک درمانی که در بیماران مبتلا به سرطان مورد استفاده قرار می گیرد، شیمی درمانی است. هدف مطالعه مقایسه دو تکنیک انحراف فکر دیداری (تماشای کارتون) و ذهنی (ساخت حباب) در کاهش درد ناشی از شیمی درمانی در کودکان مبتلا به سرطان بود.

  روش

  روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کودکان مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان بوعلی شهر اردبیل می باشد. نمونه پژوهش 48 نفر بود، که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (16 نفر گروه ساخت حباب، 16 نفر گروه تماشای کارتون و 16 نفر گروه کنترل) جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزار سنجش درد اوشر و به منظور ایجاد انحراف فکر از یک اسباب بازی حباب ساز و سی دی فیلم های کارتونی استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس یک متغیری تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج آزمون توکی نشان می دهد که در درد میانگین نمرات «گروه ساخت حباب از گروه تماشای کارتون» و میانگین نمرات «هر دو گروه آزمایش از گروه گواه» به طور معناداری بیشتر است (0/05>P). این نتایج به این معنی است که تماشای کارتون و ساخت حباب به کاهش احساس درد توسط کودک در حین شیمی درمانی کمک می کند. همچنین این نتایج نشان می دهد که روش ساخت حباب بیشتر از روش تماشای کارتون به کاهش احساس درد در کودک در حین شیمی درمانی کمک نموده است (0/01>P).

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج نشان داد که روش انحراف فکر از جمله مداخلات غیر دارویی موثر در تسکین درد می باشد. این روش علاوه بر این که نسبت به روش های دارویی کم یا حتی بدون عارضه است، کم هزینه نیز می باشد. اثرات مخرب جسمی و روانی نیز برای کودک ندارد، کاربرد راحتی داشته نیاز به آموزش کمتری دارد و زمان زیادی نیز جهت اجرا برای کودک ندارد و مهمتر این که برای کودکان بسیار جذاب می باشد و با استفاده از این روش کودک درک کمتری از درد خواهد داشت. در نهایت یافته های پژوهش حاضر امکان استفاده از روش های انحراف فکر را به عنوان درمان های غیر دارویی موثر برای کاهش درد در بخش های مختلف بیمارستانی مطرح می سازد.

  کلیدواژگان: تکنیک های انحراف فکر، کودکان مبتلا به سرطان، شیمی درمانی، کاهش درد
 • فرخنده صالحی*، فرشاد محسن زاده، مختار عارفی، سارا صالحی ذهابی، نسرین امیری فرد صفحات 24-29
  مقدمه

  سرطان یکی از بیماری های شایع در دنیا می باشد. یکی از مولفه های روانشناختی مهم در این بیماران اضطراب مرگ می باشد که با توجه به نقش این مولفه ی روانشناختی در بیماران مبتلا به سرطان، این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان شهر کرمانشاه در سال 1394 انجام گرفت.

  روش

  در این مطالعه ی توصیفی-مقطعی که بر روی 101 بیمار مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بخش آنکولوژی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه انجام شد نمونه گیری به صورت تصادفی ساده صورت گرفت از پرسشنامه ی اضطراب مرگ تمپلر که روایی و پایایی آن تایید شده است، استفاده شد و در نهایت داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی با نرم افزار SPSS نسخه ی 22 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که 64.35 درصد از بیماران زن و 88.11 درصد بیماران نفر افراد متاهل بودند. میانگین نمره کسب شده بیماران از اضطراب مرگ 3.58±9.71 بود. 81.18 درصد بیماران مورد مطالعه اضطراب مرگ بالایی داشتند. در نهایت نتایج نشان داد که در این مطالعه بین اضطراب مرگ با برخی از مشخصات دموگرافیک رابطه ی معناداری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاکی از اضطراب مرگ بالا در اکثریت بیماران مبتلا به سرطان بود که با توجه به میزان اضطراب مرگ بالا در این بیماران و اثرات روانشناختی آن، انجام مداخلات و مشاوره های روانشناختی به منظور کاهش اضطراب مرگ توسط روانشناس در بخش های آنکولوژی امری ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: سرطان، اضطراب مرگ، کرمانشاه
 • ایمان شریفی کیا، کاملیا روحانی*، فاطمه استبصاری، فاطمه سلمانی، مهسا مطبوعی، اعظم حسین نژاد، صدیقه افراسیابی صفحات 30-39
  مقدمه

  هنوز تعداد موارد سرطان در جهان رو به افزایش بوده و در کشورهای در حال رشد از جمله ایران با روندی رو به رشد مواجه است. موفقیت در تشخیص اولیه سرطان ها تا حدود زیادی وابسته به آگاه بودن افراد از علائم اولیه و هشدار دهنده سرطان ها است. این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی زنان از علایم هشدار دهنده سرطان ها و ارتباط آن با مشخصات جمعیت شناختی- بالینی آنان طراحی و اجرا شد.

  روش

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، داده های پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه پژوهشگر ساخته، شامل پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی- بالینی و پرسشنامه آگاهی از علائم هشدار دهنده سرطان ها از 160 نفر از زنان مراجعه کننده به چهار مرکز بهداشتی- درمانی شهری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر جمع آوری شد.

  یافته ها

  میانگین سنی زنان در این پژوهش 7/1± 29/9سال بوده است. بیش از50٪ از زنان در پاسخ به سوالات آگاهی اظهار کردند که از مجموعه 10 علامت هشدار دهنده سرطان ها، از پنج علامت هشدار دهنده اطلاعی نداشتند. در مجموع میزان آگاهی بیشتر زنان از مجموع علایم هشدار دهنده سرطان ها در سطح ضعیف بوده است (56/2٪). نتایج آزمون رگرسیون خطی چند متغیره نشان داد که فقط میزان تحصیلات زنان با آگاهی آنان از علایم هشدار دهنده سرطان ها ارتباط معنی داری داشت (0/007= p ،0/28=β). در کل متغیر تحصیلات، 11٪ از تغییرات در میزان آگاهی زنان از علائم هشدار دهنده سرطان ها را پیش بینی کرد.

  نتیجه گیری

  با توجه به سطح آگاهی پایین زنان درباره علایم هشدار دهنده سرطان ها، نیاز مبرم به حضور پرستاران سلامت جامعه در سطح جامعه و اجرای برنامه های مداخله آموزشی در این زمینه از دوران مدرسه تا بزرگسالی تحت حمایت سیاستگزاران بهداشتی ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: سرطان، کشف زودرس سرطان، زنان، آگاهی، پرستار سلامت جامعه
 • بهنام مسموعی، مهناز خطیبان، محمدرضا ورشویی*، علیرضا سلطانیان صفحات 40-47
  مقدمه

  خودکارآمدی مبنای ارتباط بین آگاهی و رفتار و اعتقاد به توانایی خود برای انجام رفتار است. بیماران مبتلا به سرطان پس از شیمی درمانی، با مشکلات عدیده ایی مواجه می شوند که بر خودکارآمدی آنان در مراقبت از خود تاثیر منفی می گذارد. مطالعه ی حاضر با هدف «تعیین عوامل مرتبط با خودکارآمدی مراقبت از خود بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی» انجام شد.

  روش

  این مطالعه ی توصیفی-همبستگی، در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی در بیمارستان شهید بهشتی شهر همدان در سال 1392 انجام شد. با نمونه گیری در دسترس 100 بیمار دارای معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند. داده ها توسط فرم مشخصات دموگرافیک و مقیاس خودکارآمدی خودمراقبتی (Strategies Used by People to Promote Health (SUPPH جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون-تی، ANOVA و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  اکثر بیماران مرد (56%) و غیرشاغل (54%) بودند. میانگین خودکارآمدی خودمراقبتی بیماران 96/56(25/12±) به دست آمد. سطح خودکارآمدی خودمراقبتی بیماران مرد (0/05>p)، با تحصیلات دانشگاهی (0/001>p)، شاغل (0/001>p)، و مدت زمان ابتلا بین 10-1 ماه (0/05>p) بیش از سایر گروه ها بود. در حالی که خودکارآمدی خودمراقبتی افراد دارای 7-12 بار شیمی درمانی، کمتر از سایر افراد (0/05>p) بود. ارتباط معنی داری بین تاهل، سن و سطح درآمد با خودکارآمدی افراد به دست نیامد (p>.05).

  نتیجه گیری

  سطح خودکارآمدی خودمراقبتی بیماران زن، با تحصیلات زیر دیپلم، غیرشاغل و مدت زمان ابتلا بیش از 10 ماه، دارای 7-12 بار شیمی درمانی و سطح درآمد پایین کمتر از سایر گروه ها می باشد، لذا آنان نیاز به توجه بیشتری دارند. تحصیلات و شغل دو عامل تعیین کننده خودکارآمدی این بیماران هستند.

  کلیدواژگان: خود مراقبتی، خود کارآمدی، شیمی درمانی، سرطان
 • فاطمه بهرام نژاد، پروانه عسکری*، ندا ثنایی، آرزو فتحی صفحات 48-54
  مقدمه

  قضاوت در خصوص ادامه مراقبت یا عدم انجام مراقبت برای برخی بیماران در مراحل پایانی زندگی اشان مفهوم جدیدی تحت عنوان مراقبت بیهوده را در پزشکی مطرح کرده است. تصمیم گیری در این زمینه که به چه مراقبتی بیهوده گفته می شود، نیازمند ارائه تعریف واضحی از مراقبت بیهوده است. با توجه به اهمیت آن، شفاف سازی ابعاد مختلف این مفهوم ضرورت دارد. این مطالعه با هدف واضح سازی مفهوم مراقبت بیهوده با استفاده از رویکرد 8 مرحله ای واکر و اوانت انجام شده است.

  روش

  مرور متون در پایگاه های اطلاعاتی در دسترس CINHAL، MEDLINE، Web of Sciences، Google Scholar، Ovid، Iran Medex، Magiran، SID و فرهنگ لغت پزشکی، آکسفورد و مطالعات کتابخانه ای با کمک واژه های جستجوی Infectively Care، Futile Care، Futility Inappropriate Care، مراقبت بیهوده، بیهودگی در پزشکی در فاصله زمانی 1992 تا 2012 انجام شد. مقالات بدون ارتباط و یا فاقد متن کامل حذف شدند. براساس مراحل تحلیل واکر و اوانت، تعریف، کاربردها، ویژگی ها، مقدمات، پیامدها و ارجاعات تجربی مفهوم مراقبت بیهوده استخراج شد.

  یافته ها

  در مجموع 119 مقاله انگلیسی و یک مقاله فارسی یافت شد که 30 مقاله معیارهای ورود به مطالعه را داشته و وارد مطالعه شدند. نتایج جستجو براساس 8 مرحله واکر و اوانت در متن ذکر شده است. براساس مرور متون مواردی همچون عدم مراقبت مفید، مراقبتی که مطابق با اهداف پزشکی به برگشت بیمار کمک نکند و مراقبتی که کیفیت زندگی بیمار را ارتقا نبخشد را تحت عنوان مراقبت بیهوده دانسته اند.

  نتیجه گیری

  می توان مراقبت بیهوده را بدین شرح تعریف کرد: ارائه خدمات بالینی (تشخیص، پیشگیری، درمان و توانبخشی) به بیماری که احتمال برگشت آن به زندگی چه از نظر فیزیولوژیک و چه کیفی کمتر از 5% است و با مهمترین هدف پزشکی که برگشت بیمار به زندگی است منافات دارد.

  کلیدواژگان: مراقبت بیهوده، تحلیل مفهوم، واکر و اوانت، بیهودگی
 • نیره ناصری*، فریبا طالقانی صفحات 55-61
  مقدمه

  سرطان، رویداد مهمی در زندگی هر فردی است که پیامدهای قابل توجهی را برای وی و خانواده بهمراه دارد. افسردگی، مهمترین پیامد روانی در این بیماران، اغلب موارد کمتر مورد توجه قرار می گیرد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط متغیرهای دموگرافیک با افسردگی در بیماران سرطانی انجام گرفت.

  روش

  این مطالعه توصیفی همبستگی در سالهای 1392 تا 1393 انجام شد و نهایتا 200 بیمار سرطانی مراجعه کننده به مرکز درمانی سیدالشهداء اصفهان با روش نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند. اطلاعات افراد در فرم مشخصات دموگرافیک و مقیاس افسردگی بک جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS (با آمار توصیفی و کای دو) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که 38.5% از بیماران سرطانی، افسردگی خفیف و 27.5% از آنها افسردگی متوسط را تجربه نموده و تنها تعداد معدودی از بیماران (14%) دارای افسردگی شدید بودند. همچنین نتایج آزمون کای دو نشان داد که بیماران سرطانی که از میزان تحصیلات بالاتر برخوردار بودند و یا تعداد فرزندان بیشتری داشتند، میزان افسردگی بالاتری را داشتند.

  نتیجه گیری

  شناخت عوامل خطر افسردگی در بیماران سرطانی، می تواند برای محققین و کادر بهداشتی درمانی بویژه پرستاران جهت کمک به ارایه مداخلات روحی روانی مناسب توسط آنها مفید باشد. پیشنهاد می گردد در همه مراکز درمانی مرتبط با سرطان، واحد بهداشت روان ایجاد گردد تا با آموزه های به روز در جهت کاهش آلام بیماران مساعدت نمایند.

  کلیدواژگان: افسردگی، بیماران سرطانی، متغیرهای دموگرافیک
|
 • M. Jalali, A. Khodabakhshi Koolaee Pages 1-7
  Introduction

  Health literacy is one of the crucial factors that has a considerable influence on health. However, the previous studies indicated that leukemia decrease the level of health. Therefore, the aim of current study is to investigate the relationship between health literacy and general health among patients with leukemia before bone marrow transplant.

  Method

  This research is a descriptive and correlational research. The sample of current research included 100 patients with leukemia hospitalized into Shariati Hospital in Tehran that were selected through convenience simple in 2015. They responded to two research instruments such as; Health Literacy for Iranian Adults (HELIA) and Goldberg’s General Health Questionnaire. Data was analyzed by utilizing the Pearson correlation and regression step by step.

  Results

  The findings of Pierson test indicated that there was a significant positive relationship between health literacy and general health (sig= 0.01). In addition, based the results of regression, health literacy could be predicted the general health in patients with leukemia (sig=0.001).

  Conclusion

  The results emphasize on the relationship between health literacy and general health among patients with leukemia. Thus, it is suggested that this result can be considered in prevention programs (primary and secondary) in order to increase the patient health.

  Keywords: Health Literacy, Health, Leukemia
 • Ah Goudarzian, H. Sharif Nia, A. Sheikh Raberi*, M. Tahmasbi, K. Farokhmanesh, Ma Soleimani, N. Pour Ramzani Pages 8-14
  Introduction

  Living with a serious stressor such as cancer is known to activate cognitive patterns relative to personal death and dying. This study was conducted to determine of death depression and its related factors in Iranian patients with cancer.

  Method

  In this cross-sectional study that was conducted in 2015 (June-November); 500 cancer patients with random sampling method were included to study. Data were gathered with demographic and Death Depression Scale (DDS). Univariate and multivariate linear regression analyses with using SPSS 22.0 were used to explore the potential factors influencing death depression of cancer patients.

  Results

  Based on results, males age (48.59±16.15; 95CI: 46.62-50.57) were more than females (46.38±14.24; 95 CI: 68.42-71.66). The average of death depression score among patient with cancer was higher than the third quartile. A multivariate linear regression analysis showed that scores of incoming status (β coefficient = 0.24, p

  Conclusion

  Regards to high prevalence of depression in selected patients, importance of concentration on psychology interventions, especially in acute phase of disease and chemotherapy periods were highlighted.

  Keywords: Death Depression, Cancer, Related factors, Iran, Patient
 • N. Mikaeili, A. Fathi, S. Kanani, Hr Samadifard* Pages 15-23
  Introduction

  The purpose of the present study was to compare the influence of the two techniques of distraction through watching a cartoon and bubble manufacturing /producing on chemotherapy pain reduction in children suffering from cancer.

  Method

  The method of the study was pretest and post test experimentation with the control group. The study population included all children with cancer hospitalized in Buali hospital in Ardabil. The subjects were selected through convenience sampling method and were randomly placed in three groups (16 in distraction group watching a cartoon, 16 in bubble manufacturing and 16 in the control group).To collect the data, the Oucher pain tools and fur the more, to create distraction a bubble manufacturing tool and a cartoon CD were used. To analyze the research hypotheses, ANOVA was applied.

  Results

  Toki test results show that the average score of pain " making bubbles from the group watching cartoons," and mean scores of "both experimental groups in witness group" was significantly higher (p

  Conclusion

  Generally the results showed that the distraction includes none pharmacologic interventions are effective in pain relief. In addition this method has the little or even no complications than medicinal methods, and also has low cost. This method has no physical and psychological devastating effects for children, has easy application, requires less training and does not need a lot of time to execute for kids and more importantly is that this method is attractive to children and by using this children will have less perceived of pain. Finally the findings of this study suggest that the possibility of using distraction methods as effective non- Pharmaceutical treatments in different parts of the hospital will help to reduce pain.

  Keywords: Distraction Techniques, Children Suffering from Cancer, Chemotherapy, Pain Decrease
 • F. Salehi*, F. Mohsenzade, M. Arefi, S. Salehi Zahabi, N. Amirifard Pages 24-29
  Introduction

  Cancer is one of the most common diseases in the world. one of the important psychological factors in these patients is a death anxiety. So this study aimed to investigate death anxiety rate in patients with cancer in Kermanshah.

  Method

  In this cross-sectional study that was performed on 101 patients with cancer that referred to the oncology department of Imam Reza Hospital, we used Demographic and Templer Death Anxiety Scale and finally data analyzed by using SPSS version 22.

  Results

  The results showed that 64.35% and 88.11% of patients were female and married respectively . The average scores of death anxiety of patients were 9.71±3.58. 81.18% of the patients had high death anxiety. Finally, the results showed that in this study there was significant relationship between anxiety of death with some demographic information.

  Conclusion

  The findings indicate high score anxiety of death in the majority of patients with cancer. Due to the high death anxiety in these patients and its psychological effects, psychological interventions and counseling to relieve death anxiety by psychologist is necessary on Oncology departments.

  Keywords: Cancer, death anxiety, Kermanshah
 • I. Sharifikia, C. Rohani*, F. Estebsari, F. Salmani, M. Matbouei, A. Hossein-Nejad, S. Afrasiabi Pages 30-39
  Introduction

  The number of new cancer cases in the world and in developing countries such as Iran is still growing. Success in early detection of cancer largely depends on people’s awareness of the early warning signs of cancers. This study aimed to determine the level of women's awareness about the warning signs of cancers and its association with demographic and clinical characteristics.

  Method

  This descriptive cross-sectional study was carried out on 160 women referred to the four health centers affiliated with the Bushehr University of Medical Sciences. The data were obtained using two researchers-made questionnaires, including demographic-clinical characteristics questionnaire and questionnaire of awareness for cancer signs.

  Results

  The mean age of women in this study was 29.9 ± 7.1 years. According to the results, over 50% of women were not aware of five signs out of 10 warning signs of cancer. More than half of the women (56.2%) had a low level of awareness and poor knowledge of cancer warning signs. The results of linear regression analysis showed that only the women's level of education was significantly associated with their awareness of the warning signs of cancer (p =0.007, β =0.28). In total, 11% of the variations in women's awareness of the warning signs of cancer were predicted by this variable.

  Conclusion

  considering the low level of knowledge of women about the warning signs of cancers, there is an important need for community/ public health nurses in the community. In addition, the findings reinforce need for implementing intervention programs from school phase to adulthood supported by health policy makers.

  Keywords: Malignant neoplasms, early detection of cancer, women, awareness, community health nurse
 • B. Masmooi, M. Khatiban, M.R. Varshoie, A.R. Soltanian Pages 40-47
  Introduction

  Self-care is the connection between knowledge and action, and relates to beliefs about the capabilities of performing specific behaviors. After chemotherapy, cancer patients are faced with many problems which can negatively effect on their self-efficacy. The present study was conducted to determine the factors associated with the self-efficacy self-care of cancer patients undergoing chemotherapy.

  Method

  This descriptive-correlational study was conducted in the cancer patients undergoing chemotherapy in Shaheed Beheshti Hospital, Hamadan, 2013. By convenience sampling, 100 eligible patients were selected. Data were collected by demographic Form and Self-Efficacy self-care Scale (Strategies Used by People to Promote Health (SUPPH)). Data were analyzed by the t-test, ANOVA and regression test via the software 16-SPSS at the 95% confidence interval.

  Results

  The most of patients were male (56%) and unemployed (54%). The mean score of the patients’ self-efficacy self-care was 96.56 (±25.12). The significantly higher scores of the self-efficacy self-care were found in the patients who were male (p.05).

  Conclusions

  The level of self-efficacy is lower in patients who were female, low literate education, unemployed, diagnosed with cancer more than 10 months, performed 7-12 periods of chemotherapy and low income than other groups. So they need more attention. Education and employment are the two determinants of self-efficacy in these patients.

  Keywords: Self-Care, Self-Efficacy, Chemotherapy, Cancer
 • F. Bahramnezhad, P. Asgari*, N. Sanaie, A. Fathi Pages 48-54
  Introduction

  Judging about continuing or lack of continuing the process of caretaking for some patients the end of their lives has led to the emergence of a new concept as ''futile care'' in medicine. Making decision about what kind of caring is entitled as futile care requires the presentation of a clear definition of such caretaking. Hence¡ with regard to so many ambiguities in this realm¡ the researcher decided to invest on analysing the concept of futile care.

  Method

  The analysis in this research was carried out through Walker and Avant method. The review over the available literature was carried out by searching the databases of SCOPUS¡ PUBMED¡ PROQUEST SCIENCE¡ ISC¡ IRANDOC¡and MAGIRAN by using the phrases of Infectively Care¡ Futile Care¡ Infectively Care¡ Futility in during 1992-2012.

  Results

  In reviewing the studies¡ 119 English and 1 Persian title were obtained in initial search which were reduced to 30 papers after going over the headings. Based on the literature review include the lack of good care¡ medical care consistent with the goals of the back not help patient care that don’t improves the quality of life of patients under the care been futile.

  Conclusion

  It seems that this study has been somehow able to aide us in clarifying the concept of futile care in our culture. Futile care consists giving clinical cares irrelevant to a nurse''s job and giving cares through which the return of patient would be impossible both physiologically and qualitatively.

  Keywords: Concept analysis, Futile care, Futility, Walker, Avant
 • Naseri N*, Taleghani F Pages 55-61
  Introduction

  Cancer is an important event in one's life which has considerable outcomes for patients and their families as well. The major psychological consequence in cancer patients is depression that often This is a descriptive correlational takes less attention. This study aimed to assess the relationship of demographic variables and depression in cancer patients.

  Method

  Study that conducted during May 2014 to May 2015 in Sayyed Al-Shohada hospital in Isfahan, Iran. 200 cancer patients were selected through convenient sampling method and data were collected using questionnaires (demographic questionnaire and Beck Depression Scale). Data were analyzed by SPSS software (descriptive analysis and Chi-Square).

  Results

  The findings showed that the cancer patients had the mild depression (38.5%) and medium depression (27.5%) and only a few patients had experienced severe depression (14%). And also, Chi-Square test indicated a significant relationship between educational level and number of children with depression in cancer patients.

  Conclusion

  The Knowledge of the risk factors associated with depression among the cancer patients can help to researchers and health care providers to identify vulnerable patients for depression disorder. It is suggested that in all cancer-related treatment centers, the mental health unit should be established to assist with up-to-date teachings to reduce the suffering of patients.

  Keywords: depression, cancer patients, demographic variables