فهرست مطالب

پرستاری سالمندان - سال سوم شماره 2 (زمستان 1395)
 • سال سوم شماره 2 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مجید موحدمجد*، صدیقه جهانبازیان، صادق پناهی نسب صفحه 9
  مقدمه و هدف
  خودارزیابی سلامت ابزار اندازگیری وضعیت سلامت افراد است. جمعیت سالمندان روز به روز در حال افزایش است و توجه به وضعیت این گروه سنی برای ارتقاء سلامت آنان و پیشگیری از بیماری ها ضروری به نظر می رسد. هدف از این بررسی خود ارزیابی سلامت میان سالمند مرد ساکن در شهرهای شیراز و یاسوج بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 1394 انجام شد. برای گردآوری داده ها تعداد 380 نفر از مردان سالمندان در شهر شیراز و یاسوج به شیوه نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند و با پرسشنامه استاندارد در هفت بعد اطلاعات جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت.
  یافته ها
  میانگین چهار بعد(سلامت جسمانی، کارکرد اجتماعی، اضطراب و افسردگی) سلامت سالمندان مورد پژوهش 15/03± 77/07 بود. آماره ضریب تعیین 2R نیز نشان می دهد که 258 /0درصد تغییرات متغیر وابسته یعنی)خودارزیابی سلامت( توسط سه متغیر مستقل که در معادله باقی مانده اند و شامل عزت نفس، رفتارهای سلامت و سابقه بیماری هستند تبیین می شود. متغیر های مانند سن(0/009)، تحصیلات(0/012)، سابقه بیماری(0/004) و هویت طبقاتی(0/000) با خودارزیابی سلامت سالمندان رابطه معنی داری داشتند.
  نتیجه گیری
  دانستن وضع موجود یک جامعه از لحاظ سلامت به افرادی که قصد برنامه ریزی برای آینده آن جامعه را دارند در برآورد های معقولانه کمک خواهند کرد. یکی از هدفهای مهم نظام سلامت در هر کشور تامین، حفظ سلامت و تمام افراد جامعه است. برای تحقق این امر باید به همه ی جنبه های سلامت، جسمی، روانی و اجتماعی انسان ها در کلیه مراحل زندگی توجه شود. سلامت فقط یک امر زیست شناختی نیست و عوامل اجتماعی نیز در تعیین سطح سلامت افراد دخیل می باشد.
  کلیدواژگان: خودارزیابی سلامت، سالمندان، عزت نفس، حمایت اجتماعی، ارتباط با فرزندان
 • سیدعلی حسینی*، امیدرضا صالحی، فاطمه فرخایی صفحه 21
  مقدمه و هدف
  در دو دهه گذشته جمعیت سالمند ایران افزایش پیداکرده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تغییرات پروفایل لیپیدی مردان سالمند در پاسخ به تمرین هوازی و بی تمرینی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی 22 نفر از مردان خانه سالمندان فردوس شهرستان یاسوج انتخاب و بر اساس توان هوازی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی 8 هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه به مدت30 تا 45 دقیقه با شدت 55 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب به اجرای تمرینات هوازی پرداختند و در ادامه به مدت 2 هفته تمرینات را قطع نمودند. جهت اندازه گیری پروفایل لیپیدی خونگیری در هفته اول، هشتم و دهم انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون های آماری کلوموگروف- اسمیرنوف، تحلیل واریانس با اندازه گیری های تکراری همراه با آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد (05/0 p≤).
  یافته ها
  8 هفته تمرین هوازی منجر به کاهش معنی دار LDL (003/0=p)، VLDL (007/0=p)، TG (007/0=p) و Cho (001/0=p) و افزایش معنی دار HDL (001/0=p) مردان سالمند گردید با این وجود 2 هفته بی تمرینی منجر به افزایش معنی دار LDL (001/0=p)، VLDL (001/0=p)، TG (002/0=p) و کلسترول (001/0=p) و کاهش معنی دار HDL (001/0=p) مردان سالمند گردید.
  نتیجه گیری
  کاهش پروفایل لیپیدی به دنبال تمرینات هوازی و افزایش آنها با بی تمرینی، می تواند بیانگر این واقعیت باشد که دستاوردهای مفید و مطلوب ناشی از هشت هفته تمرینات هوازی در سالمندان ساکن در خانه سالمندان با دوهفته بی تمرینی از بین خواهد رفت.
  کلیدواژگان: سالمند، چربی، تمرین، بی تمرینی
 • سمیه شریفی، سمیرا عباسی* صفحه 34
  مقدمه و هدف
  دوره پایانی میانسالی و آغاز دوره سالمندی، برای بسیاری از سالمندان همراه با تغییر و تحولاتی است که در ابعاد روانی و جسمی آنها اتفاق می افتد. شواهد موجود حاکی از آن است که در دوره سالمندی، میزان فشار تجربه شده توسط فرد و تبعات جسمی و روانی آن به صورت بارز و چشمگیری بیش از دوره قبل از آن است و ممکن است فرد بدلیل از دست دادن موقعیت شغلی و اجتماعی و ازدست دادن دوستان و نزدیکان دچار گوشه نشینی اجتماعی گردد که با ایجاد این تغییرات کاهش شادکامی امری غیر قابل اجتناب است در همین ارتباط به نظر می رسد معنویت با ارائه مجموعه ای از کلمات و چارچوب ها به افراد کمک نماید تا معنا ومفهوم زندگی خود را بهتر درک کنند . در واقع معنویت، بعدی ازابعاد وجودی انسان است که ارتباط و یکپارچگی او را با عالم هستی نشان می دهد. ارتباط ویکپارچگی به انسان امید و معنا می دهد بازنشستگی و سالمندی اغلب پدیده های به هم مرتبطی هستند که فرد بدلیل تغییراتی از قبیل از دست دادن موقعیت شغلی و اجتماعی و ازدست دادن دوستان و نزدیکان دچار کاهش شادکامی می گرددو این در حالی است که معنویت می تواند در سازگاری با این تغییرات او را یاری می کند. لذا هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط تجربیات معنوی روزانه با شادکامی سالمندان عضو کانون بازنشستگی کشوری اصفهان در سال 1393 می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی- تحلیلی در بین کلیه سالمندان بازنشسته مراجعه کننده به کانون بازنشستگان کشوری اصفهان انجام پذیرفت که 192 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند . ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه متغیرهای جمعیت شناختی، تجربیات معنوی روزانه و رضایت از زندگی سالمندان بود. تجزیه و تحلیل داده ها ازطریق نرم افزار SPSS 21 و آزمون های آماری توصیفی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،tمستقل و آنالیز واریانس انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمره شادکامی سالمندان11.45± 34.56 که نشان دهنده این است که شادکامی سالمندان کمتر از حد متوسط و میانگین نمره تجربیات معنوی روزانه آنها 16.9± 73.11 که نشان دهنده سطح مناسب تجربیات معنوی در سالمندان می باشد. علاوه بر این بر اساس یافته ها تجربیات معنوی روزانه با شادکامی سالمندان بازنشسته ارتباط معناداری داشت(05/>p).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های مطالعه حاضر هرچه تجربیات معنوی روزانه سالمندان بیشتر باشند شادتر زندگی می کنند، لذا توصیه می شود برنامه ها و رویکردهایی را در جهت افزایش تجارب معنوی روزانه سالمندان در نظر گیرند تا سالمندان زندگی شادتری را تجربه کنند.
  کلیدواژگان: سالمند، تجربیات معنوی روزانه، شادکامی
 • عبدالله معتمدی*، یوسف اعظمی، محمد جلالوند، محمد مهراد صدر صفحه 46
  مقدمه و هدف
  در فرآیند تحول، بازنشستگی مرحله ای است که آغازگر بروز تغییرات بالقوه مهم در زندگی است و کیفیت زندگی بازنشستگان را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بین منبع کنترل، معنای زندگی و روابط زناشویی در کیفیت زندگی بازنشستگان شهرستان نهاوند انجام شد.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بازنشستگان شهرستان نهاوند است که براساس پیشینه پژوهش های قبلی تعداد 200 نفر از آنها از طریق نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس منبع کنترل راتر، پرسشنامه معنا در زندگی (MLQ)، پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک- راست و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. نتایج از طریق روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به روش گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد بین منبع کنترل با کیفیت زندگی رابطه ی مثبت ضعیف، جست و جوی معنا با کیفیت زندگی رابطه مثبت متوسط، حضور معنا در زندگی با کیفیت زندگی همبستگی نسبتا قوی مثبت و بین وضعیت زناشویی با کیفیت زندگی همبستگی نسبتا قوی منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد که حضور معنا با ضریب بتای مثبت به صورت مثبت کیفیت زندگی را پیش بینی می کند و وضعیت زناشویی که نمرات بالاتر در آن به معنی آشفتگی و اختلال بیشتر در رابطه ی زناشویی است با ضریب بتای منفی به صورت منفی کیفیت زندگی را پیش بینی می نماید و بقیه متغیرها به دلیل پایین بودن بتا از معادله حذف شدند.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش می توان گفت، با داشتن منبع کنترل درونی، احساس هدفمندی در زندگی و رضایت زناشویی بالاتر، افراد بهتر می توانند با تجربه بازنشستگی کنار بیایند و حتی می توانند بازنشستگی موفقی را تجربه نمایند و به تبع کیفیت زندگی بالاتری را تجربه خواهند نمود.
  کلیدواژگان: منبع کنترل، معنای زندگی، روابط زناشویی، کیفیت زندگی، بازنشستگی
 • فضل الله میردریکوند*، حمیده اداوی، لیلا امیریان، سجاد خدایی صفحه 63
  مقدمه و هدف
  میزان افسردگی تحت تاثیر عوامل روان شناختی زیادی است که از مهم ترین آنها می توان به حمایت اجتماعی و احساس تنهایی اشاره کرد. این پژوهش با هدف پیش بینی افسردگی بر اساس حمایت اجتماعی با نقش واسطه ای احساس تنهایی در بین سالمندان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه سالمندان شهرستان خرم آباد در سال 1395 بود، 100 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اقسردگی بک (1961)، پرسشنامه حمایت اجتماعی وکس و همکاران(1986)، احساس تنهایی راسل (1966) بود که توسط نمونه پژوهش تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل آماری پژوهش با استفاده از نرم افزار spss24و روش های همبستگی و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که: ابعاد حمایت خانواده و حمایت دوستان به صورت منفی افسردگی را پیش بینی می کنند. همچنین ابعاد حمایت اجتماعی، احساس تنهایی، را به صورت منفی پیش بینی می کنند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این پژوهش متغیر حمایت اجتماعی با واسطه ی احساس تنهایی می تواند بر افسردگی اثر بگذارد. بنابراین با توجه به نقش متغیرهای مذکور در پیش بینی افسردگی، نتایج پژوهش می تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار خانواده ها به منظور کاهش افسردگی و احساس تنهایی سالمندان قرار دهد.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، افسردگی، احساس تنهایی، سالمندان، خرم آباد
 • مجتبی انصاری شهیدی، نرگس زمانی* صفحه 76
  مقدمه و هدف
  سبک زندگی افراد با بالا رفتن سن پایین آمده و سالمندانی که در کنار فرزندان و نوه های خود زندگی می کنند کیفیت زندگی بالاتری نسبت به سایر سالمندان داشتند لیکن زندگی شهری به صورتی است که سالمندان زمان بیشتری تنها می مانند لذا هدف این پژوهش مقایسه میزان تحریف شناختی و کیفیت زندگی در زنان سالمند دارای همسر، بدون همسر و متارکه بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر پژوهشی علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی زنان سالمند 60 سال و بالاتر شهر همدان تشکیل دادند که تعداد 120 نفر (از هر گروه 40 نفر) از طریق روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های تحریفات شناختی الیس و پرسشنامه کیفیت زندگی واروشربون پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چندمتغیره، آزمون تعقیبی شفه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین تحریفات شناختی و کیفیت زندگی سه گروه مورد بررسی تفاوت وجود دارد. میزان تحریفات شناختی نتیجه گیری شتاب زده، استدلال احساسی، برچسب زنی و شخصی سازی در زنان بدون همسر و زنانی که متارکه کرده بودند بیشتر از تحریفات شناختی در زنان دارای همسر بود.
  نتیجه گیری
  همه تحریفات شناختی ده گانه با کیفیت زندگی افراد زنان بدون همسر و زنانی که متارکه کرده بودند رابطه منفی داشته است و تحریفات شناختی تعمیم مبالغه آمیز، تفکر همه یا هیچ، استدلال احساسی، برچسب زنی و شخصی سازی، توانایی پیش بینی کیفیت زندگی افراد را دارند.
  کلیدواژگان: تحریف شناختی، کیفیت زندگی، سالمندی
 • نوشین فتح الله زاده، فاطمه سعیدی، سیمین ایپچی، نادره سعادتی، مهدی رستمی* صفحه 89
  مقدمه و هدف
  افزایش طول عمر، کیفیت زندگی و توانایی فرد برای زندگی مستقل را تحت تاثیر قرار داده و او را نیازمند مراقبت وحمایت دیگران می نماید. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش احساس تنهایی در سالمندان با سندرم آشیانه خالی انجام شد.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری مطالعه حاضر شامل کلیه ی مراجعه کنندگان سالمند با سندرم آشیانه خالی به مرکز مشاوره کلینیک مهرآور در تابستان 1395 بود. تعداد 30 نفر که واجد شرایط شرکت در مطالعه بودند با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به شیوه ی تصادفی در دو گروه ) 15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه گواه( جایگزین شدند. 8 جلسه ی 90 دقیقه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در طی 2 ماه برای گروه آزمایش به صورت گروهی انجام گرفت. تمام شرکت کننده ها قبل و بعد از درمان، پرسشنامه ی احساس تنهایی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-22 و تحلیل واریانس چند متغیره (مانکوا) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثر معنی داری بر احساس تنهایی (002/0 P=، 63/11F=) دارد و باعث کاهش خرده مقیاس خانوادگی (003/0 P=، 24/10F=)، خرده مقیاس عاطفی (001/0 P=، 65/14F=) و خرده مقیاس دوستان (001/0 P=، 50/13F=) در بین سالمندان با سندرم آشیانه خالی شده است
  نتیجه گیری
  جدی ترین خطری که هر فرد سالمند را تهدید می کند در انزوا قرار گرفتن او از سوی اطرافیان است. در این حالت شخص امکان ایجاد ارتباط صمیمی و نزدیک با دیگران را از دست می دهد. تنهایی به تدریج فرد سالخورده را دچار مشکلات روانی می کند. در نتیجه لزوم کاربست درمان های متمرکز بر مشکلات خلقی و عاطفی سالمندان به ویژه کاهش احساس تنهایی ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، احساس تنهایی، سندرم آشیانه خالی، سالمندان
 • پریسا باقری، نادره سعادتی، نوشین فتح الله زاده*، سیدعلی دربانی صفحه 103
  مقدمه و هدف
  با توجه به افزایش سریع تعداد سالمندان، مساله ی بهداشت، سلامت و تامین آسایش و رفاه آنان در جامعه هر روز ابعاد تازه و گسترده تری پیدا می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی در سالمندان بازنشسته انجام شد.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری مطالعه حاضر شامل کلیه ی مراجعه کنندگان سالمند بازنشسته به سازمان امور بازنشستگان در تابستان 1395 بود. پس از مصاحبه و اجرای پرسشنامه خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی از بین واجدین شرایط 24 نفر پذیرفتند تا در پژوهش شرکت کنند که به شیوه ی تصادفی در دو گروه) 12 نفر گروه آزمایش و 12 نفر گروه گواه) جایگزین شدند. 8 جلسه ی 80 دقیقه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در طی چهار هفته برای گروه آزمایش به صورت گروهی انجام گرفت. تمام شرکت کننده ها قبل و بعد از درمان، پرسشنامه های خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی را تکمیل کردند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (مانکوا) نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثر معنی داری بر خودکارآمدی (005/0 P=، 16/10F=) و سازگاری اجتماعی (001/0 P=، 44/22F=) دارد. همچنین باعث کاهش خرده مقیاس های سازگاری خانوادگی (000/0 P=، 78/29F=)، سازگاری جسمانی (04/0 P=، 71/4F=)، سازگاری هیجانی (002/0 P=، 26/14F=)، سازگاری شغلی (000/0 P=، 34/21F=) و سازگاری اجتماعی (000/0 P=، 66/42F=) شده است.
  نتیجه گیری
  در نتیجه درمانگری مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، خودکارآمدی، سازگاری اجتماعی، سالمندان بازنشسته
|
 • Page 9
  Introduction and
  Purpose
  The elderly population is increasing and the situation of this age group to improve their health and prevention of diseases is necessary. The aim of this study was assessed the health among elderly men living in Shiraz and Yasuj cities.
  Materials And Methods
  This cross-sectional descriptive and analytical study was conducted in 2015. To collect data, 380 elderly men in Shiraz and Yasuj were selected via random clustering sampling method and information was collected using 7-dimension standard questionnaire. Data analysis was conducted using SPSS statistical software version 20 at levels of descriptive and inferential statistics.
  Findings:The mean of four dimensions of the elderly health for the study was 77.07 ± 15.03.Determination coefficient R2 statistics also show that 25.8% of the health self-assessment variations were explained by three independent variables remaining in the equation, including self-esteem, health behaviors and medical history. Variables such as age, education and medical history class identity were significantly associated with health self-assessment.
  Conclusion
  knowing the status in the health of a community of people who are planning to have its future society will help in reasonable estimates. One of the important objectives of the health system in each country is to protect the health of all people in the community. For this, all aspects of health, physical, mental and social life need to be taken into consideration in all stages of life. Health is not just a biological, and social factors are also involved in determining the health of people.
  Keywords: self-assessment of health, elderly, self-esteem, social support, communication with children
 • Page 21
  Introduction and
  Purpose
  In last two decades elderly population of iran increased. Aim of present study was to review the lipid profile changes of elderly males in response to aerobic training and detraining.
  Methods and Materials: In this semi-experimental study 22 elderly males of yasuj city ferdows nursing home selected and base on their aerobic power divided in two groups of experimental and control. Experimental group trained aerobic exercise 8 weeks, 3 session per week and 30- 45 minutes with intensity of 55- 75 percent of maximum heart rate per session and after that detrained 2 weeks. For evaluate lipid profile blood samples gathered in week 1, 8 and 10. For statistical analysis of data used K-S, repeated measure ANOVA and bonferroni post hoc tests (p≤0.05).
  Findings: 8 weeks aerobic training significantly reduces LDL (p=0.003), VLDL (p=0.007), TG (p=0.007), Cho (p=0.003) and increased HDL (p=0.001) of elderly males, nevertheless 2 weeks detraining significantly increased LDL (p=0.001), VLDL (p=0.001), TG (p=0.002), Cholesterol (p=0.001) and decreased HDL (p=0.001) of elderly males.
  Conclusion
  Reduction of lipid profile following aerobic training and their increase with detraining, can represents this fact that useful and appropriate achievements of eight weeks aerobic training in elderlies who live in nursing home, will be destroyed by two weeks detraining.
  Keywords: Elderly, Lipids, Exercise, Detraining
 • Page 34
  Introduction and
  Purpose
  Retirement and old age are often interrelated phenomena that happiness of elderly decrease Because of social changes such as the loss of job and friends. While signifying spirituality as a Source of support can help him adapt to these changes. So the aim of this study was to determine the relationship between daily spiritual experience and happiness of the retried elderly members of Isfahan retirement center in 2014
  Materials And Method
  This descriptive-analytic study was done among all retired adults were referred to Isfahan retirement center, which 192 of whom were recruited by simple random sampling. The information collected via demographic variables, oxford happiness scale and daily spiritual experiences scale. Finally the data of 156 participants who completed the questionnaire were completely analysis by software SPSS 21 and Descriptive Statistical tests, Pearson correlation coefficient, t-test and ANOVA.
  Findings:In this study the mean score of life satisfaction of elderly are 34.56± 11.45, which show the happiness of the elderly is lower than average. The mean score of their daily spiritual experiences are 16.9 ± 73.11 that show the appropriate level of spiritual experience in the elderly. In addition indicated that there were significant and positive correlations between daily spiritual experiences and happiness of elderly (p
  Conclusion
  The results of this study emphasized on the importance of the daily spiritual experiences in increasing level of happiness among retired elderly.So it is recommended that programs and approaches be considered to increase the daily spiritual experiences of elderly in order to experience a happier life.
  Keywords: older adult, Daily Spiritual experiences, Happiness
 • Dr Abdollah Moatamedy*, Yousef Aazami, Mohammad Jalalvand, Mohammad Mehrad Sader Page 46
  Introduction and
  Purpose
  In the process of development, retirement is a stage of beginning for important potential changes in life and this stage effect on quality life of the retirements. So, present study with the aim of investigating prediction of quality of life through locus of control, meaning of life and marital relationships was performed on retirements of Nahanavand of Iran.
  Materials And Methods
  This is a survey study and from correlational type. The population of the present study were all the retirements of Nahavand which based on previous literature 200 of them were selected through random sampling as study sample. Tools were Rotter's Locus of Control Scale (RLCS), Meaning of Life Questionnaire (MLQ), Marital Status Inventory and WHO Quality of Life (WHOQOL-26). Data were analyzed through correlation coefficient and stepwise multiple regression.
  Findings: The results of the study showed significant relationship between dependent and independent variables including: a positive weak relation between locus of control and quality of life, a positive medium relation between search for meaning and quality of life, a positive pretty strong relation between presence of meaning and quality of life and finally a negative pretty strong relation between marital status and quality of life. In addition, the results of regression analysis showed that presence of meaning can predict quality of life positively and marital status which higher scores in it means more disruptions in marital relationship, can predicts quality of life negatively and the other independent variables were excluded because of low Beta coefficients.
  Conclusion
  Based on study results it could be said that individuals with internal control, feeling purposeful in life and more marital satisfaction can deal with retirement better than others and even they can experience a successful retirement which results in experience higher levels of quality of life.
  Keywords: Locus of Control, Meaning of Life, Marital Relationships, Quality of Life, Retirement
 • Fazlolah Mirderikvand*, Hamideh Adavi, Leila Amirian, Sajad Khodaie Page 63
  Introduction and
  Purpose
  Depression is effect by several psychological factors, that from most important can be note social support and loneliness noted. Therefore this research aimed to predict depression based on the mediating role of social support loneliness among the elderly.
  Materials And Methods
  This is a descriptive study of correlational type. The statistical population of this research included all elderly of Khorramabad City in 2016 year that from them 100 elders was selected by convenience sampling method. Data collection tools included the questionnaires Beck Depression ( 1961), Social Support (wax & et al, 1986), loneliness Russell (1966) that were completed by samples. Data was analyzed by using the SPSS-24 software and correlation and multiple regressions with enter model methods.
  Findings: The results indicated that: the subscales of family support and friend support negatively predict depression. The subscales of social support, negatively predict loneliness.
  Conclusion
  According to the findings of this research social support mediated by loneliness can affect depression. Therefore, the role of these variables in predicting depression, the results can provide useful information to reduce depression and loneliness in old people's families.
  Keywords: Social Support, Depression, Loneliness, Elderly, Khorramabad
 • Dr Mojtaba Ansari Shahidi, Dr Narges Zamani* Page 76
  Introduction and
  Purpose
  Lifestyle as we age, and seniors as well as children and grandchildren live in higher quality of life than other seniors, they aim of this study was to compare the cognitive distortions and quality of life in older women with a husband without a wife and disengagement were.
  Methods and Materials: This study was Lymqays hay management. The study sample included all women aged 60 years and above in the city of Hamadan that 120 patients (40 in each group) were selected through random sampling. Ellis cognitive distortions to the questionnaire and quality of life questionnaire responded Varvshrbvn. For data analysis, multivariate analysis of variance, Scheffe post hoc test, Pearson correlation and linear regression was used.
  Findings: The results showed that the three groups studied cognitive distortions and quality of life are different. The cognitive distortions hasty conclusions, emotional argument, labeling and personalization in women without husbands and women who were divorced than married women had cognitive distortions.
  Conclusion
  All ten cognitive distortions and quality of life of women without husbands and women who were divorced were negative and cognitive distortions exaggerated generalization, all or nothing thinking, reasoning, emotional, labeling and personalization, the ability to predict people's quality of life .
  Keywords: Cognitive distortions, quality of life, aging
 • Noshin Fatollazadeh, Fatemeh Saadi, Simin Ipchi, Nadereh Saadati, Mehdi Rostami Page 89
  Introduction and
  Purpose
  Increased longevity, Quality of life and affects a person's ability to live independently and put him in need of the care and support of others. This study aimed to evaluate the effectiveness of Based on acceptance and commitment therapy to reduce loneliness in the elderly Empty nest syndrome was performed.
  Material and
  Methods
  The research method was quasi with pretest-posttest with control group. Study population included all patients Empty Nest Syndrome Clinic Mehravar elderly counseling center was in the summer of 2016. A total of 30 people who were eligible for the study Using judgmental sampling method chosen and two groups randomly (15 experimental and 15 controls) were replaced. 8 sessions of 90 minutes based on acceptance and commitment therapy during 2 months for the experimental group was done as a group. All participants before and after treatment, loneliness questionnaire Completed. Data were analyzed using software SPSS-22 and multivariate (MANCOVA) was used.
  Findings: The results of multivariate analysis of variance (MANCOVA) showed Based on acceptance and commitment therapy had a significant effect on Loneliness (P =0.002, F =11.63) and Reduced in scale family (P =0.003, F = 10.24), Emotional subscale (P =0.001, F =14.65) and In scale Friends (P = 0.01, F =13.50) in Empty Nest Syndrome is among the elderly
  Conclusion
  The most serious danger that threatens the isolated elderly individuals taking him by those around him. In this case, a person could create an intimate and close relationship loses. Gradually alone elderly person's mental health problems.Thus the need for application-focused treatments for mood disorders And emotional loneliness of the elderly in particular a reduction is necessary.
  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, loneliness, empty nest syndrome, elderly
 • Parisa Bagheri, Nadereh Saadati, Noushin Fatollahzadeh*, Ali Darbani Page 103
  Introduction and
  Purpose
  Due to the rapid increase in the senior population, health issue, health & provide comfort and welfare of society & wider finds new dimensions every day. This study aimed to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment therapy Retired adults was conducted on self-efficacy and social adjustment.
  Material and
  Methods
  The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design with a control group. Study population included all patients older retired In the summer of 1395 was the organization of retirees. After the interview and questionnaire implementation of self-efficacy and social adjustment Of the 24 eligible voters agreed to participate in research Randomly divided into two groups (12 experimental and 12 control) Were replaced. acceptance and commitment therapy was administered to the experiment group in eight 90 minutes sessions in 4 weeks period. All participants before and after treatment questionnaires Self-efficacy and social adjustment completed.
  Findings: The results of analysis of covariance showed that based on acceptance and commitment therapy Significant effect on self-efficacy (F=10.16, P=0.005) and social compatibility (F =22.44, P=0.001). It also reduces the subscales of family (F =29.78, P=0.000), physical (F =4.71, P=0.04), emotional (F =14.26, P=0.002), social (F =21.34, P=0.000) and work (F =42.66, P=0.000).
  Conclusion
  As a result, based on acceptance and commitment therapy can reduce self-efficacy and social adjustment.
  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, self-efficacy, social adjustment, Retired Adults