فهرست مطالب

اپیدمیولوژی ایران - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 45، بهار 1396)
 • سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 45، بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه حیدرپور، علی اکبری ساری، مهدی محبعلی، سعید بکایی* صفحات 1-13
  مقدمه و اهداف
  لیشمانیوزها طیف وسیعی از نشانه های بالینی شامل آسیب های پوستی تا عفونت های احشایی منجر به مرگ را در برمی گیرد. اطلاعات دقیق درباره ی بار اقتصادی این بیماری ها می تواند تصمیم گیرندگان سلامت کشور را در برآورد اندازه ی مشکل، مزایای اقتصادی به دست آمده به علت پیش گیری از این بیماری ها و در نتیجه اختصاص منابع و مبارزه با این بیماری یاری دهد. این مطالعه به منظور تعیین بار اقتصادی لیشمانیوزها در جامعه های انسانی و حیوانی در ایران در سال 1392 انجام شد.
  روش کار
  واحد هزینه های خدمات از تعرفه های دولتی تعریف شده به وسیله وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و نیز مصاحبه با متخصصان و هزینه های خدمات با ضرب واحد هزینه محاسبه شده برای یک نفر در کل موارد ابتلا به دست آمد. روند بیماری و خدماتی که برای بیماران ارایه می شود؛ با استفاده از بررسی متون، پرونده ها و مصاحبه با خبرگان به دست آمد.
  یافته ها
  بار اقتصادی لیشمانیوزها درسال1392، بیش از 213 میلیارد ریال (حدود 000/700/6 دلار آمریکا) برآورد شد. به ترتیب 39،27، 18 و16 درصد مربوط به هزینه های غیر مستقیم، مستقیم پزشکی، مستقیم غیر پزشکی و سگ ها بود. به طور متوسط هزینه های مستقیم پزشکی لیشمانیوز جلدی و احشایی برای هر نفر به ترتیب (3381186 ریال، 106 دلار آمریکا) و (9392832 ریال ، 295دلار آمریکا) بود.
  نتیجه ‏گیری: بار اقتصادی لیشمانیوز در مقایسه با بعضی بیماری ها از جمله کیست هیداتید (3/232 میلیون دلار) عدد کوچک تری بود. توصیه می گردد سیاستمداران بهداشتی ایران محاسبه باراقتصادی سایر بیماری ها را مد نظر قرار بدهند.
  کلیدواژگان: لیشمانیوز پوستی، لیشمانیوز احشایی، بار اقتصادی، ایران
 • امین دوستی ایرانی، فهیمه باقری امیری، راضیه خواجه کاظمی، احسان مصطفوی* صفحات 14-21
  مقدمه و اهداف
  اعتیاد به اینترنت نوعی اختلال روان شناختی اجتماعی است، که با علایمی هم چون اختلال های عاطفی، کناره گیری و از هم گسیختگی رابطه های اجتماعی همراه است. علاوه بر این، این اختلال پیامدهای مهمی را برای افراد در محل کار به وجود می آورد و بر کارایی افراد هم اثر منفی می گذارد. هدف این مطالعه، بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت در گروه های دانشگاهی علوم پزشکی بود.
  روش کار
  این مطالعه یک مطالعه مقطعی بود که در فاصله زمانی اردیبهشت ماه تا مهرماه 1392 در حاشیه کنگره های اپیدمیولوژی، و همایش های میکروب شناسی و بیماری های کودکان انجام شد. نمونه های مورد بررسی شامل دانشجویان و دانش آموختگان رشته های اپیدمیولوژی، علوم بالینی و علوم پایه از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بودند. پرسشنامه اعتیاد به اینترنت Young برای بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت استفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 131 نفر از گروه های تخصصی اپیدمیولوژی، علوم بالینی و علوم پایه شرکت کردند. میانگین سنی (انحراف معیار) شرکت کنندگان 1/36 (4/8) سال بود. نسبت اعتیاد به اینترنت خفیف و متوسط به ترتیب 83/61 درصد (فاصله اطمینان 95 درصد: 26/70-53/40) و 95/26 درصد (فاصله اطمینان95 درصد: 56/33-35/18) بود. هیچ کدام از شرکت کنندگان از اعتیاد شدید به اینترنت رنج نمی برند.
  نتیجه ‏گیری: در این مطالعه اعتیاد شدید به اینترنت مشاهده نشد، اما نسبت بالایی از افراد مورد مطالعه به اعتیاد خفیف و متوسط مبتلا بودند. با این وجود، سهم بالایی از افراد در معرض خطر ابتلا به فرم شدید اعتیاد به اینترنت قرار دارند. بنابراین برنامه ریزی برای اقدامات پیشگیرانه از اعتیاد به اینترنت در گروه های دانشگاهی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، یانگ، شیوع، ایران، اپیدمیولوژی
 • میثم الفتی فر، سید مهدی حسینی، مسعود بهرامی، منوچهر کرمی*، مسعود پروین صفحات 22-29
  مقدمه و اهداف
  یکی از موارد کاربرد درصد خطر قابل انتساب جمعیت برآورد بار بیماری جمعیت در مواجهه با چند عامل خطر است. این مطالعه به منظور برآورد مقادیر درصد خطر قابل انتساب جمعیت (PAR%) خوشه های زمان مکان موارد سل ریوی در استان همدان اجرا شد.
  روش کار
  در این مطالعه اطلاعات موارد سل ریوی از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان اخذ شد و پس از کشف خوشه های معنی دار با استفاده از آماره کاوشی زمان-مکان از PAR% به منظور تحلیل خوشه ها و برآورد دقیق تر مکان های کشف خوشه استفاده شد.
  یافته ها
  در مجموع 4 خوشه زمان-مکان اولیه،3 خوشه زمان- مکان ثانویه برای موارد سل ریوی و 92 درصد مواردی که وضع مشخصی از نظر ابتلا به اچ آی وی/ایدز نداشتند؛ در نواحی مطالعه کشف شد. با وجود تفاوت مکان های خوشه های کشف شده و تفاوت مقادیر PAR% منتسب به آن ها، دومین خوشه اولیه موارد سل ریوی (متشکل از شهرستان های رزن، فامنین و کبودرآهنگ) بیش ترین مقدار PAR% را داشت که نیازمند توجه بیش تری است.
  نتیجه ‏گیری: وجود خوشه های زمانی-مکانی معنی دار در استان همدان لزوم استفاده از درصد قابل انتساب جمعیت را به منظور تمایز دقیق تر نواحی خوشه های کشف شده برای اتخاذ معیارهای پیش گیری و کنترل از بیماری ضروری می سازد. با این حال مطالعه های تحلیلی بیش تری به منظور کشف عوامل موثر بر رخ داد موارد سل ریوی نیاز است.
  کلیدواژگان: تحلیل مکانی، درصد قابل انتساب جمعیت، سل ریوی، خوشه بندی، همدان
 • مژگان حسینی، قباد مرادی، محمد مهدی گویا، علی جنتی، ابراهیم قادری* صفحات 30-40
  مقدمه و اهداف
  یکی از اجزای اصلی سامانه های مراقبت از بیماری های واگیر ارزیابیسامانه است. با توجه به تاکید سازمان جهانی بهداشت برای تهیه ابزارهای لازم در این خصوص و در حالی که در ایران ابزار مناسبی برای آن وجود ندارد، این مطالعه برای نخستین بار در ایران به طراحی ابزار ارزیابی سامانه مراقبت و گزارش دهی بیماری های واگیر در بیمارستان ها و پایلوت آن می پردازد.
  روش کار
  در مرحله اول حیطه های لازم درپرسشنامه تعیین و چک لیست اولیه تهیه شد. روایی صوری و روایی محتوایی ارزیابی شد. پایلوت چک لیست در بیمارستان های شهرستان تبریز انجام گرفت. داده ها به نرم افزار SPSS نسخه 18 وارد شد. برای ارزیابی پایایی، هم سانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ و تست کوادر-ریچاردسون استفاده شد.
  یافته ها
  توجه به یافته های این مطالعه، یک پرسشنامه شامل 26 سوال در 5 بخش با 20 شاخص طراحی شد. بر اساس پرسشنامه، 15 بیمارستان(9/78%) گزارش دهی بیماری های واگیر ادغام شده داشتند، که از این تعداد، در هیچ یک از بیمارستان ها اهداف سامانه مراقبت و گزارش دهی بیماری ها تعریف نشده و فقط 2 بیمارستان(3/13%) تا حدودی دارای قوانین حمایتی بودند. هیچ کدام از بیمارستان ها به تجهیزات مورد نیاز مراقبت و گزارش دهی بیماری های واگیر دسترسی نداشته و امکان تعیین کامل بودن و به موقع بودن گزارش دهی بیماری های واگیر وجود نداشت.
  نتیجه‏ گیری: یافته های این بررسی نشان داد که بیمارستان ها دارای شرایط مناسبی از نظر شاخص های مختلف سامانه مراقبت و گزارش دهی بیماری های واگیر نیستند و نیاز به طراحی و بازنگری سامانه مراقبت در بیمارستان ها وجود دارد.
  کلیدواژگان: بیماری های واگیر، ارزیابی، سامانه مراقبت، گزارش دهی، بیمارستان
 • حمید سوری *، جلیل حسنی، نرگس انتظامی، سیده معصومه حسینی، الهه رفیعی صفحات 41-51
  مقدمه و اهداف
  اهداف توسعه هزاره اهدافی مشترکندکه در سال 2000 در سازمان ملل بر سر آن ها توافق شد. هدف این مطالعه، مقایسه این شاخص ها در ایران با میانگین آن ها در منطقه مدیترانه شرقی و جهان است.
  روش کار
  از داده های گزارش سازمان جهانی بهداشت 2014 و سایر منابع در ایران و در سطح منطقه و بین المللی استفاده شد. شاخص های اهداف توسعه مرتبط تر با سلامت شامل کاهش مرگ ومیر کودکان، بهبود سلامت مادران، مبارزه با ایدز، سل و بیماری های دیگر و تضمین کیفیت محیط زیست است.
  یافته ها
  نسبت مرگ نوزادان به کل مرگ کودکان زیر 5 سال در سال های 2012-1990 در جهان از 37 به 44، در منطقه از 39 به 46 و در ایران از 46 به 61 درصد افزایش یافته است. حدود 5/14 درصد از موارد گزارش شده ی اچ آی وی/ایدز منطقه در سال 2012 میلادی مربوط به ایران بود. میزان مرگ مادران باردار در ایران، جهان و منطقه به ترتیب 2/72، 7/44 و 50 درصد کاهش یافته است. نسبت زایمان ها توسط افراد آموزش دیده و نسبت پوشش مراقبت های پیش از زایمان در ایران رشد داشته و بالاتر از میانگین های منطقه ای و جهانی است.
  نتیجه‏ گیری: ایران در برخی اهداف توسعه پیشرفت داشته، اما با وجود کاهش میزان بروز اچ آی وی/ایدز، شیوع آن طی 2012-2001 میلادی افزایش یافته و به هدف توقف شیوع آن دست نیافته است. میزان کاهش مرگ ناشی از سل در ایران کم تر از متوسط کاهش جهانی و منطقه ای بوده است. نسبت مرگ نوزادان نیز در کشور افزایش یافته است. اولویت بخشیدن به شاخص هایی که ایران در آن ها موفقیت چندانی نداشته باید موردتوجه جدی تصمیم گیرندگان مرتبط باشد.
  کلیدواژگان: توسعه هزاره، شاخص های سلامت، ایران
 • نسرین حیدری زاده *، مهران فرج الهی، زهره اسماعیلی صفحات 60-67
  مقدمه و اهداف
  یکی از شایع ترین اختلال های اضطرابی در کودکان و نوجوانان، اختلال اضطراب اجتماعی است. این پژوهش به منظور بررسی ویژگی های اپیدمیولوژی و بالینی اختلال اضطراب اجتماعی در دانش آموزان شهر کرمانشاه انجام شد.
  روش کار
  پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی (Cross-sectional) است. جامعه ی آماری شامل تمامی دانش آموزان 17-13 ساله شهر کرمانشاه در دوره ی راهنمایی بود. با استفاده از جدول Krejcie و Morgan و با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای، 760 نفر انتخاب و پرسشنامه های متغیرهای جمعیت شناختی و اضطراب اجتماعی کودک و نوجوان (SAS-CA) را تکمیل نمودند. داده های به دست آمده با نرم افزار آماریSPSS نسخه 19 و روش های آمار توصیفی، مربع کای و رگرسیون لجستیک تحلیل شد. سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  داده ها نشان داد که میزان شیوع اختلال اضطراب اجتماعی در کل نمونه 80/18 درصد است. میزان شیوع در دانش آموزان دختر دوره ی راهنمایی بیش تر از پسران بود. فراوانی شدت اختلال اضطراب اجتماعی متوسط 25/12 درصد، شدید 90/4 درصد و خیلی شدید 70/1 درصد بود. در بین عوامل جمعیت شناختی، تحصیلات والدین، شغل والدین، تعداد اعضای خانواده، مقدار درآمد خانواده و سابقه ی اختلال روان شناختی در خانواده با شیوع SAD در دانش آموزان رابطه ی آماری معنی داری داشت (05/0>P)، اما این رابطه برای نوع تولد معنی دار نبود (05/0P>).
  نتیجه ‏گیری: این پژوهش نشان داد که اختلال اضطراب اجتماعی بین دانش آموزان دوره ی راهنمایی از میزان قابل توجهی برخوردار است. بنابراین، برنامه ریزی برای پیش گیری و درمان SAD در اولویت است.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، اختلال اضطراب اجتماعی، دانش آموزان دوره ی راهنمایی، کرمانشاه
 • شعبان مهرورز، حسنعلی محبی، سلیمان حیدری*، حمید زارع زاده مهریزی، حمیدرضا رسولی صفحات 68-74
  مقدمه و اهداف
  سرطان سر پانکراس (Head of Pancrease) و آمپول واتر (Ampulary) هر دو بیماری پیشرونده ای هستند، که معمولا در مراحل پیشرفته با ایجاد علایمی ناشی از انسداد در مسیر معده و صفرا تظاهر می کند. تشخیص این بیماری در مراحل اولیه کم تر اتفاق می افتد، به همین دلیل بیشتر بیماران به درمان های تسکینی (Palliative Bypass) نیاز پیدا می کنند. هدف این مطالعه بررسی میزان بقا و عوارض اعمال جراحی تسکینی در این بیماران است.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی (Cross-Sectional)، 49 بیمار مبتلا به کانسر سر پانکراس وآمپول واتر پیشرفته در سال های93-1382 تحت عمل جراحی بای پس تسکینی در بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) قرار گرفته بودند، انتخاب شدند. میزان بقا، عوارض جراحی و عوامل موثر بر آن ها مطالعه شدند.
  یافته ها
  11 نفر (44/22 درصد) عمل بای پس صفراوی (Biliary Bypass)، 6 نفر (24/12 درصد) عمل بای پس معده(Gastric Bypass) و 32 نفر (32/65 درصد) تحت هر دو نوع عمل (Both) قرار گرفتند. 12 نفر (49/24 درصد) دچار عوارض شدند. شایع ترین عوارض در بیماران شامل لیک آناستوموز و پریتونیت 6 نفر (24/12 درصد) بود. 7 نفر (28/14 درصد) بیماران در بیمارستان فوت نمودند. میانگین بقای بیماران 38/8±47/5 ماه بود. سن بالاتر تنها عامل موثر در کاهش عوارض بود (01/0P=).
  نتیجه‏ گیری: استنباط می شود، حدود یک چهارم بیماران که در مراحل پیشرفته تحت اعمال جراحی تسکینی قرار می گیرند؛ دچار عارضه شده و میانگین بقای آن ها کم تر از 6 ماه است. لذا توصیه می شود در مراحل پیشرفته و در صورت امکان از روش های کم تهاجمی تر مانند تعبیه استنت های صفراوی یا گوارشی استفاده شود.
  کلیدواژگان: کانسر سر پانکراس، کانسر آمپول واتر، عوارض جراحی، بقا
 • مریم شکیبا، محمدعلی منصورنیا، حمید سوری* صفحات 75-81
  روش های آنالیز استاندارد در صورت وجود مخدوش کننده های وابسته به زمان که تحت تاثیر مواجهه قبل از خود قرار دارند برآوردهای اریب از اندازه اثر مواجهه به دست خواهند آورد. در این مقاله با بیان پیش فرض های موردنیاز برای استنتاج علیتی در مطالعات طولی و ساختار این گونه مطالعات از نظر وضعیت های مختلف مواجهه و مخدوش کنندگی به توصیف انواع تورش های ایجادشده در تعیین ارتباط علیتی با استفاده از روش های آنالیز استاندارد پرداخته می شود. دو نوع تورش شامل تورش بیش تعدیلی و تورش انتخاب در برآورد اثر مواجهه های متغیر زمانی در حضور مخدوش کننده های وابسته به زمان تحت تاثیر مواجهه قبل با روش های آنالیز استاندارد ایجاد می شود. تعدیل مخدوش کنندهمخدوش کننده های وابسته به زمان توسط روش های آنالیز استاندارد به صورت مناسب انجام نمی شود. درنتیجه اثرات کلی علیتی مواجهه توسط این روش ها به صورت اریب برآورد می شود.
  کلیدواژگان: اثر علیتی، روش های رگرسیونی استاندارد، مخدوش کننده وابسته به زمان
|
 • F. Heydarpour, A. Akbari Sari, M. Mohebali, S. Bokaie* Pages 1-13
  Background And Objectives
  Leishmaniasis encompasses a wide range of clinical complaints from skin injury to fatal visceral infections. Detailed information about the economic burden of the disease can help health care decision makers to estimate the magnitude of the problem, economic advantages obtained from the prevention of this disease, resource allocation, and disease management. The study was conducted to determine the economic burden of leishmaniasis in humans and animals in Iran in 2013.
  Methods
  The cost unit was determined through public service tariffs determined by the Ministry of Health and Medical Education and interviews with experts, and service costs were calculated by multiplying the cost unit for one person by all infected cases. The course of the disease and the services provided to patients were obtained from the review of the literature and records and interview with experts.
  Results
  The economic burden of leishmaniasis was estimated more than IRR 213 billion ($6,700,000). Moreover, 39%, 27%, 18%, and 16% of the costs were related to indirect costs, direct medical costs, indirect medical costs, and dogs, respectively. The average direct medical cost of cutaneous and visceral leishmaniasis was IRR 3381186 ($106) and IRR 9392832 ($295) per person, respectively.
  Conclusion
  The economic burden of leishmaniasis compared to some diseases such as hydatid cyst showed a smaller number( 232.3 million$). It is recommended that IIranian health politicians consider the economic burden of other diseases.
  Keywords: Cutaneous leishmaniasis, Visceral leishmaniasis, Economic burden, Iran
 • A. Doosti Irani, F. Bagheri Amiri, R. Khajehkazemi, E. Mostafavi * Pages 14-21
  Background And Objectives
  Internet addiction is a social-physiological event with emotional disturbance, depression, and disruption of social relationships. In addition, Internet addiction has a negative effect on the efficacy of the affected people. The aim of this study was to determine the prevalence of Internet addiction in students and graduates of medical sciences.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on the sideline of epidemiology, microbiology and pediatric diseases congresses from May to October 2013. The participants included the students and graduates of epidemiology, clinical sciences, and other basic sciences from all medical universities of throughout Iran. The Young’s addiction questionnaire was used to assess Internet addiction.
  Results
  One hundred and thirty one students and graduates with a mean age 36.1 (±8.4) years participated in this study. The prevalence of mild and moderate Internet addiction was 61.83% (95% CI: 40.53, 70.26) and 26.95% (95% CI: 26.95, 33.56), respectively. None of the participants suffered from severe Internet addiction.
  Conclusion
  Severe Internet addiction was not observed in our study. However, a high proportion of the participants had mild and moderate Internet addiction. Therefore, many participants may be at risk of severe addiction. It seems that planning for preventive measures, especially in academic groups, is necessary.
  Keywords: Internet addiction, Young, Prevalence, Iran
 • M. Olfatifar, Sm Hosseini, M. Parvin, M. Karami * Pages 22-29
  Background And Objectives
  One of the applications of population attributable risk percent (PAR%) is to estimate the disease burden in a population exposed to several risk factors. Therefore, this study was conducted to estimates the PAR% of the space-time clusters of pulmonary tuberculosis.
  Methods
  In this study, the data of pulmonary TB cases were obtained from the health department of Hamadan University of Medical Sciences. After detecting significant clusters using the spatiotemporal scan statistic, PAR% was used to analyze the clusters and to detect the location of clusters more accurately.
  Results
  Four primary space-time clusters and three secondary spatiotemporal clusters were detected for patients with pulmonary tuberculosis and 92% of the patients who did not have a clear state in term of HIV infection. Despite differences in the location of clusters and PAR% attributed to them, the second primary cluster of pulmonary tuberculosis cases (consisting of the cities of Razan, Famenain and Kabudrahang) had the highest amount of PAR% that needs more attention.
  Conclusion
  The presence of significance spatiotemporal clusters in Hamadan highlights the necessity of the use of PAR% to distinguish cluster areas and to implement prevention and control policy. However, more analytical studies are needed to detect the on the determinants of the occurrence of pulmonary TB.
  Keywords: Spatial analysis, Population attributable risk, Pulmonary tuberculosis, Clustering
 • M. Hosseiny, Gh Moradi, Mm Gouya, A. Janati, E. Ghaderi * Pages 30-40
  Background And Objectives
  Evaluation is one of the main components of communicable diseases surveillance. Despite the World Health Organization’s emphasis for preparation of evaluation tools, there is no suitable tool in Iran. This study aimed to prepare a tool for evaluation of communicable diseases surveillance in hospitals and to pilot it.
  Methods
  Items were prepared in the first step and the first version of questionnaire was developed. Face validity and content validity were checked. Piloting of the questionnaire was done in Tabriz hospitals. Data were entered into SPSS 18. For evaluation of reliability, internal consistency was measured using Cronbach's α and Kuder-Richardson.
  Results
  According to the results, we developed a questionnaire containing 29 questions in 5 domains with 20 indexes. Fifteen hospitals (78.9%) had a communicable diseases reporting system. The goals of reporting system were not described in these hospitals and only 2 (13.3%) hospitals had supporting laws. None of the hospitals had complete access to the surveillance system and reporting tools.
  Conclusion
  The developed questionnaire can be a useful tool to evaluate the communicable diseases surveillance system in hospitals. The reporting systems in the hospitals are not complete.
  Keywords: Communicable diseases, Evaluation, Surveillance system, Reporting, Hospital
 • H. Soori *, J. Hasani, N. Entezami, Sm Hosseini, E. Rafiei Pages 41-51
  Background And Objectives
  The Millennium Development Goals (MDGs) are common goals that were established by the United Nations in 2000. The aim of this study was to compare some of these indicators in Iran, the Eastern Mediterranean Region (EMR), and the world.
  Methods
  The existing data from the World Health Status in 2014 and some other available sources in Iran, EMR, and across the world were addressed. The most relevant health indicators included decreased childhood mortality, maternal well-being, prevention of AIDS, tuberculosis and other diseases, and environment quality assurance.
  Results
  The proportion of neonatal mortality to total mortality among those less than 5 years increased from 37 to 44 in the world compared to 39 to 46 in EMRO and 46 to 61 in Iran. About 14.5% (71000 out of 490000) of the AIDS/HIV cases reported in the EMRO belonged to Iran in 2002. The maternal mortality rate (MMR) showed a decline of 72.2%, 50% and 44% in Iran, EMRO and the World respectively. The proportion of delivery by skilled persons and the proportion of pre-delivery care had a positive trend in Iran and were higher as compared to EMRO and the world average.
  Conclusion
  Iran achieved many MDGs, however, despite a decline in the AIDS/HIV incidence rate, its prevalence rate has increased in Iran, EMRO and the world from 2001 to 2013. The proportion of neonatal mortality rate to under 5-year mortality rate has had an increasing trend. Decision-makers should give priority to indicators that have not achieved MDGs.
  Keywords: Millennium development, Health indicators, Iran
 • M. Farajollahi, Z. Esmaeili, Nasrin Heydarizade * Pages 60-67
  Background And Objectives
  One of the most common anxiety disorders in children is social anxiety disorder (SAD). The purpose of the present study was to investigate the epidemiology and clinical characteristics of social anxiety disorder in students in Kermanshah, Iran.
  Methods
  The present study was a cross-sectional study. The statistical population was all school students aged 13-17 years old in the secondary schools of Kermanshah. According to Krejcie and Morgan Table and multi-stage cluster sampling, 760 students were selected who completed a questionnaire on demographic variables as well as the Social Anxiety Scales for Children and Adolescents (SAS-CA). The data were analyzed using descriptive statistics, chi-square test, and logistic regression analysis with the SPSS-19 software. P values≤0.05 were considered significant.
  Results
  The results showed that the prevalence of social anxiety disorder in the whole population was 80.18%. The prevalence was higher in female students than male students. The severity of social anxiety disorder was moderate in 12.25%, severe in 4.90%, and very severe in 1.70% of the students. Parental education, parental occupation, number of family members, average household income, and family history of psychiatric disorders had a significant relationship with the prevalence of SAD in students (P0.05).
  Conclusion
  This study shows that the prevalence of social anxiety disorder is significantly high among middle school students. Therefore, it is important to consider early anxiety prevention/intervention programs, especially for children in this age group.
  Keywords: Epidemiology, Social Anxiety Disorder, Middle School Students
 • Sh Mehrvarz, Ha Mohebbi, S. Heydari *, Hr Zarezadeh Mehrizi, Hr Rasouli Pages 68-74
  Background And Objectives
  The cancer of the pancreatic head and Ampulla of Vater is a malignant disease usually seen in advanced stages with symptoms caused by stomach and biliary obstruction. Curative treatment is possible in the early stage. Unfortunately, most symptomatic patients are in the advanced stage and have an unrespectable tumor; therefore, they should undergo palliative surgery. This study was performed to determine the complications and survival rate of patients who underwent palliative surgery for advanced stages of cancer in the Ampulla Vater and pancreatic head.
  Methods
  In this study, 49 patients with advanced stages of cancer in the Ampulla of Vater and pancreatic head who had undergone palliative surgery from 2003 to 2014 at Baqiyatallah Hospital were studied and the complications and survival rate were determined.
  Results
  Eleven patients (22.44%) underwent biliary bypass, 6 (12.24%) underwent gastric bypass, and 32 (65.32) underwent both procedures. Twelve (24.49%) patients developed complications. Anastomotic leak and peritonitis were the most common complications seen in 6 (12.2%). Seven patients (14.28%) died in the hospital. The mean survival was 5.47 ± 8.38 months. Upon follow up, survival was significantly longer in older patients (P=0.01).
  Conclusion
  In one-fourth of the patients with advanced stages of cancer, palliative surgery of the pancreatic head and Ampulla of Vater caused complications, and the mean survival rate was less than six months. The results of this study recommend the use of less invasive procedures such as biliary stenting in the advanced stages of the disease.
  Keywords: Complications, Cancer of Pancreas head, Ampullary carcinoma, Survival
 • Hamid Soori * Pages 75-81
  Standard methods for estimating exposure effects in longitudinal studies will result in biased estimates of the exposure effect in the presence of time-dependent confounders affected by past exposure.
  In the present review article, we first described the assumptions required for estimating the causal effect in longitudinal studies and their structure regarding various types of exposure and confounders; then, we explained the bias of standard methods in estimating the causal effect.
  Two types of bias, i.e. over-adjustment bias and selection bias, occur in estimating the effect of time-varying exposure in the presence of time-dependent confounders affected by previous exposure using standard regression analysis. Standard regression methods cannot sufficiently modify time-dependent confounders and estimate the total causal effect of the exposure.
  Keywords: Causal effect, Standard regression method, Time-dependent confounding