فهرست مطالب

علوم باغبانی - سال سی‌ام شماره 4 (زمستان 1395)
 • سال سی‌ام شماره 4 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/09
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مقالات
 • سید نجم الدین مرتضوی، فاطمه خدابندلو، محمدحسین عظیمی صفحات 590-596
  کلم زینتی گیاهی دو ساله از خانواده کلم ها می باشد. اهمیت این گیاه به خاطر برگ های تزئینی و مقاومت آن به سرما در فضای سبز می باشد. به منظور دستیابی به بهترین غلظت کندکننده های رشد در جهت بهبود بخشیدن به فاکتورهای کمی و کیفی کلم زینتی در فضای سبز، این پژوهش انجام گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل با دو فاکتور سایکوسل در چهار سطح (0، 50، 100 ، 150 میلی گرم در لیتر) و سالسیلیک اسید با چهار سطح (0، 50، 100، 200 میلی گرم در لیتر) بصورت محلولپاشی، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش صفاتی مانند ارتفاع گیاه، آنتوسیانین، مقاومت به سرما، تعداد برگ، نشت الکترولیت، محتوای نسبی آب، کلروفیل کل، وزن تر و خشک برگ و وزن تر و خشک ریشه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کاربرد سایکوسل و سالسیلیک اسید بصورت مستقل بر ارتفاع گیاه، آنتوسیانین، محتوای نسبی آب، کلروفیل کل، وزن خشک برگ، وزن تر و خشک ریشه در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. اثر متقابل سایکوسل و سالیسیلیک اسید نیز بر ارتفاع گیاه، آنتوسیانین، محتوای نسبی آب، وزن خشک برگ، کلروفیل، وزن تر و خشک ریشه در سطح یک درصد معنی دار و بر سایر صفات اثر معنی داری نداشت. جهت افزایش کیفیت کلم زینتی در فضای سبز مصرف 200 میلی گرم در لیتر سالیسلیک اسید و غلظت150 میلی گرم در لیتر سایکوسل که بهترین تیمار در این آزمایش بود، توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اسید سالسیلیک، سایکوسل، کلم زینتی، مرفوفیزیولوژیکی
 • فریما دعایی، پرویز رضوانی مقدم، رضا قربانی، احمد بالندری صفحات 597-604
  به منظور بررسی تاثیر کاربرد کودهای آلی، معدنی و زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه کاسنی پاکوتاه آزمایشی در سال زراعی 91-1390، به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت .در این آزمایش فاکتور کودهای آلی و شیمیایی در چهار سطح (چهار تن در هکتار کمپوست زباله شهری، چهار تن در هکتار ورمی کمپوست،130 کیلوگرم در هکتار کود اوره و عدم مصرف کود (شاهد)) و فاکتورکود زیستی در دو سطح (کود زیستی بیوسولفور + 100 کیلوگرم در هکتار کود گوگرد خالص و عدم مصرف کود زیستی بیوسولفور و گوگرد (شاهد)) استفاده شد. نتایج نشان داد اثرات ساده و متقابل فاکتورهای مورد مطالعه، روی صفات مورفولوژیک (ارتفاع بوته، تعداد پنجه در بوته، تعداد شاخه های فرعی در بوته)، اجزای عملکرد دانه مانند، تعداد دانه در گل آذین، وزن هزار دانه، وزن دانه در بوته، عملکرد دانه و شاخص برداشت معنی دار نبود. نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که تعداد گل آذین در بوته، تعداد دانه در بوته و عملکرد بیولوژیک (05/0 p
  کلیدواژگان: کود زیستی بیوسولفور، کود شیمیایی، کمپوست، ورمی کمپوست
 • علیرضا سبحانی، مجید رضا کیانی صفحات 605-615
  به منظور بررسی خصوصیات و طبقه بندی صفات توده های خربزه استان های خراسان (رضوی، شمالی و جنوبی) آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی انجام شد. 17 توده خربزه در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار مقایسه شدند. در این آزمایش خربزه خاتونی که بیشترین سطح زیر کشت را نسبت به سایر توده ها در استان های خراسان شامل می شود عملکرد بیشتری را نسبت به اکثر توده ها نشان داد. عملکرد خربزه خاتونی برابر با 72 /28 تن در هکتار بود. کمترین عملکرد مربوط به توده های قنات بشرویه (83/18 تن در هکتار)، چاه پالیز( 04/17) و با خرمن سرخس (94/16 تن در هکتار) بود . تجزیه کلاستر بر اساس کل صفات مورد بررسی ارقام در چهار گروه قرار گرفتند و همچنین گروه بندی ارقام از نظر درصد قند، عملکرد و تعداد میوه در بوته نیز انجام شد و در همه این گروه بندی ها سه رقم زمستانی مشهد، چاه فالیز و جباری همیشه در یک گروه قرار داشتند که نشان از نزدیکی ژنتیکی این ارقام دارد. تجزیه فاکتور پنج عامل مهم را تعیین کننده 75 درصد از تغییرات مشخص نمود که عامل اول شامل صفات عملکرد، وزن میوه، تعداد بوته، طول میوه، عرض میوه، وزن گوشت و وزن تر و خشک دانه 27 درصد از تغییرات را پوشش می داد.
  کلیدواژگان: تنوع، درصدقند، دندروگرام، گروه بندی، همبستگی
 • سکینه باقری، داریوش داودی، محمد اسماعیل امیری، مینا بیاناتی، مهرناز انتصاری صفحات 616-623
  GF677 به طور معمول به عنوان پایه مقاوم به کمبود آهن برای هلو استفاده می شود. بنابراین تکثیر انبوه برای تولید تجاری این پایه مهم می باشد.از آنجایی که استفاده ار محیط کشت مایع می تواند هزینه تولید را نسبت به محیط جامد کاهش دهد و همچنین گیاهانی که در محیط کشت مایع رشد می کنند کیفیت برتریرا دارا می باشند. بنابراین در این تحقیق، ازمحیط کشت MS برای مرحله استقرار و محیط کشت های (MS، DKW، WPM) که حاوی یک میلی گرم در لیترBAP و 1/. میلی گرم در لیترNAA بودند، بصورت جامد و مایع جهت پرآوری پایه های رویشیGF677 استفاده شد. از محیط کشت MS2/1بصورت جامد و مایع با چهار غلظت متفاوت IBA (صفر، 5/0، 1، 5/1میلی گرم در لیتر) و هفت روز تاریکی جهت ریشه زایی پایه های رویشیGF677 استفاده شد. در مرحله پرآوری جوانه های جانبی رشد یافته در شرایط درون شیشه ای برای مقایسه به محیط های کشت انتقال داده شدند. سپس گیاهانی با ارتفاع 3 تا 4 سانتی متر به محیط کشت ریشه زایی انتقال داده شدند. این آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با 5 تکراردر هر دو مرحله پرآوری و ریشه زایی انجام شد. بعد از 4 هفته، صفات رویشی که شامل تعداد شاخه، ارتفاع گیاه، تعداد ریشه، ارتفاع ریشه و درصد ریشه زایی بود، اندازه گیری شد. بر طبق نتایج بدست آمده در هر دو مرحله بین محیط کشت مایع و جامد تفاوت معنی-داری مشاهده شد، بطوری که بهترین نتایج در محیط کشت مایع بدست آمد. همچنین نتایج مشخص کرد که بهترین محیط کشت مایع برای پرآوری، محیط کشت MS بود و برای ریشه زایی بهترین نتایج در محیط کشت مایع با غلظت 5/0 میلی گرم در لیتر IBA بدست آمد.
  کلیدواژگان: ایندول 3-بوتریک اسید (IBA)، پرآوری، ریشه زایی و محیط کشت مایع
 • حمید حسن پور صفحات 624-633
  این مطالعه به منظور بررسی توزیع، پراکندگی و خصوصیات میوه ذغال اخته (Cornus mas L.) در کشور ایران انجام گردید. پراکندگی ذغال-اخته روی نقشه کشور بر طبق بازدیدی که از استان های مورد نظر صورت گرفت، ترسیم و بررسی شد. جهت بررسی خصوصیات میوه از 5 منطقه مختلف کشور نمونه برداری انجام شد و پارامترهای مختلف اندازه گیری گردیدند. پراکندگی ذغال اخته در ایران در سه استان آذربایجان شرقی، قزوین و گیلان است. ذغال اخته در این مناطق هم بصورت وحشی و هم بصورت اهلی و در ارتفاع 300-1525 متر بالاتر از سطح دریا وجود دارد. با وجود ارزش غذای زیاد، آنتوسیانین بالا و خواص فراوان، استفاده وسیع آن در داروسازی و درمان بعضی از بیماری ها، متاسفانه مطالعات چندانی در این زمینه در کشور صورت نگرفته است. نتایج بدست آمده روی خصوصیات میوه نشان داد که وزن میوه در محدوده بین 09/1 تا 66/4 گرم، وزن هسته 11/0 تا 4/0 گرم، وزن گوشت 97/0 تا 36/4 گرم، طول میوه ها بین 89/13 تا 87/27 میلی متر، قطر میوه ها بین 89/9 تا 22/20 میلی متر، مواد جامد محلول در محدوده بین 5/5 تا 2/20 درصد، اسیدیته کل 7/0 تا 3 و مقدار ویتامین ث نیز در حدود 30 تا 255 میلی گرم در 100 گرم وزن تر قرار دارند. همچنین نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بزرگترین میوه ها، مربوط به منطقه الموت می باشد. منابع مهم ژرم پلاسم ذغال اخته به خاطر بریدن درختان جهت تولید عصا و چوبدستی و استفاده های دیگر از چوب آن به خاطر سفتی اش، در حال از بین رفتن می باشد. بنابراین انتخاب و ارزیابی ارقام ذغال اخته باید هر چه سریعتر انجام گردد.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین، پراکندگی، فرسایش ژنتیکی، ویتامین ث
 • رسول نجیب، محمد فارسی، امین میرشمسی کاخکی، سعید رضا وصال صفحات 634-642
  تولید لاین های خالص به وسیله القاء آندروژنز راه حلی امیدبخش و جایگزین برای برنامه های اصلاح کلاسیک می باشد. این تکنولوژی در گوجه فرنگی به توسعه و اصلاح روش ها نیازمند است. یکی از عوامل موفقیت القاء آندروژنز در گوجه فرنگی استفاده از میکروسپورهایی است که در مرحله مناسب نمو قرار داشته باشند. بررسی سیتولوژیکی دقیق ترین روش برای تعیین مرحله مناسب نمو میکروسپورها است. در این مطالعه بررسی خصوصیات سیتولوژیکی میکروسپورها و دانه های گرده در طی روند نمو طبیعی و ارتباط بین طول جوانه گل و طول بساک صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که همبستگی بین طول جوانه گل و طول بساک معنی دار است (0001/0 P
  کلیدواژگان: القاء آندروژنز، نمو میکروسپور، هاپلوئیدی
 • هادی خاوری، مرتضی گلدانی، محمد خواجه حسینی، محمود شور صفحات 643-650
  هر گونه گیاهی از نظر نحوه واکنش جوانه زنی به درجه حرارت، دارای تنوع ژنتیکی خاصی است.از آنجا که جوانه زنی مرحله بحرانی در چرخه زندگی گیاهان می باشد. لذا به منظور تعیین درجه حرارت های کاردینال در پنج رقم چمن (فستوکا اروندیکا آستریکس، فستوکا اروندیکا الدورادو، فستوکا اروندیکا استارلت، لولیوم پرن و برموداگراس) در 8 سطح درجه حرارت (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35 و40 درجه سانتی گراد ) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه و شاخص بنیه گیاهچه تحت تاثیر درجه حرارت، ارقام چمن و برهمکنش رقم و درجه حرارت در سطح احتمال یک درصد قرار گرفتند. بیشترین صفات مورد مطالعه در درجه حرارت 25 درجه سانتی گراد ، بیشترین درصد (91%) و سرعت جوانه زنی (138 تعداد در روز) در رقم آستریکس و حداکثر طول ریشه چه (95/2 سانتی متر)، طول ساقه چه (35/3 سانتی متر) در رقم لولیوم و حداکثر شاخص بنیه گیاهچه (36/0) در رقم الدورادو مشاهده شد. درجه حرارت بالاتر و پایین تر از درجه حرارت مطلوب کاهش معنی داری در مقادیر مذکور را بدنبال داشت. بین ارقام چمن از نظر واکنش به دماهای کاردینال تنوع وجود داشت. به نظر می رسد علت این تنوع دمایی مربوط به ساختار ژنتیکی گیاه و سازگاری های تکاملی (گرمسیری و سردسیری) می شود که این گیاهان کسب کرده اند.
  کلیدواژگان: ارقام چمن، بنیه گیاهچه، درجه حرارت های حداقل، مطلوب و حداکثر
 • سیدعلی طباطبایی، احسان شاکری صفحات 651-660
  این پژوهش در سال 1391 به منظور بررسی اثر تراکم بوته و کاربرد کود نیتروژن بر ویژگی های مختلف گیاه دارویی زنیان به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد در سه تکرار انجام شد. فاکتور های مورد آزمایش شامل تراکم بوته در سه سطح (120،60و180 بوته در متر مربع) و کود نیتروژن نیز در سه سطح شامل مقادیر 90،60و120 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار (به صورت اوره 46 درصد نیتروژن خالص) بود. حداکثر تعداد چتر در بوته (27/25)، تعداد شاخه های گل دهنده (77/7)، اندازه قطر تاج پوشش گیاه (32 سانتی متر)، عملکرد دانه (4/301 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد اسانس (45/12 کیلوگرم در هکتار) در تیمار 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم 60 بوته در متر مربع به دست آمد. در بین تیمارهای مورد بررسی فقط کاربرد نیتروژن بر درصد اسانس معنی دار بود به طوری که کاربرد 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشترین درصد اسانس (07/4) را تولید نمود.
  کلیدواژگان: تعداد چتر در بوته، تعداد شاخه های گل دهنده، قطر تاج پوشش گیاه
 • منیژه خانیان، داود قنبریان صفحات 661-670
  در این پژوهش، تاثیر تیمارهای پوششی عصاره ی پوست انار، محلول کیتوزان 1 درصد، پارافین مایع و ژل آلوئه ورا در دمای 4 درجه سانتی گراد به مدت 105 روز انبارداری بر روی عمر انبارمانی و برخی صفات فیزیکی و شیمیایی میوه انار رقم میخوش مورد مطالعه قرار گرفته است. صفات اندازه گیری شده عبارت بودند از درصد کاهش وزن، درصد سرمازدگی، pH، اسیدیته، سفتی، مقدار مواد جامد محلول، مقدار رنگ و شدت رنگ. نتایج نشان داد که تیمار پوششی بر روی تمام صفات مورد بررسی اثر معنی دار داشته است در حالیکه زمان انبارداری فقط بر روی صفت های pH، درصد کاهش وزن، درصد سرمازدگی، اسیدیته و مقدار مواد جامد محلول اثر معنی دار داشته است. نمونه های پوشش داده شده با محلول کیتوزان 1 درصد، نسبت به شاهد و دیگر تیمارهای پوششی افت وزن بیشتری را نشان داد. سفتی بافت انارهای پوشش داده شده با پارافین مایع با گذشت زمان نسبت به نمونه شاهد و دیگر تیمارهای پوششی نیزکاهش بیشتری را نشان داد. همچنین میزان مواد جامد محلول نیز در انارهای پوشش داده شده با محلول کیتوزان 1 درصد با گذشت زمان نسبت به نمونه شاهد و دیگر تیمارهای پوششی افزایش بیشتری را نشان داد. در بین پوشش های اعمال شده بر روی انارها پوشش عصاره پوست انار علاوه برحفظ کیفیت ظاهری میوه و دانه های آن کمترین درصد سرمازدگی را نسبت به سایر نمونه ها نشان داد که تایید کننده تاثیر مطلوب این تیمار بر نگهداری میوه در انبار سرد است.
  کلیدواژگان: انبارداری، ژل آلوئه ورا، عصاره پوست انار، مواد جامد محلول
 • مجید عزیزی، زینب صفایی صفحات 671-680
  امروزه شناخت منابع تامین کننده عناصر غذایی گیاهان زراعی در سیستم کشاورزی پایدار که سازگار با محیط زیست باشند،خصوصا در سیستم- های کشت گیاهان دارویی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا آزمایشیبصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تیمار کودی و سه تکرار در سال زراعی 1392-1391 در دانشگاه فردوسی مشهد بر روی گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) انجام شد. تیمار ها شامل نانوکود فارمکسدر دو سطح (صفر و یک میلی گرم در لیتر) و اسید هیومیک درچهار سطح (صفر،1، 3، 6میلی گرم در لیتر) که بصورت جداگانه وترکیبی سه مرتبه در مرحله 8 برگی گیاه تا بعد از گلدهی هر دو هفته یکبار محلولپاشی شد. نتایج نشان داد که محلولپاشی با اسید هیومیک با غلظت 6میلی گرم در لیتر بر ارتفاع،شاخص سطح برگ،وزن خشک،تعداد شاخه فرعی،تعدادکپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول، وزن دانه در بوته، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، میزان و عملکرد اسانس تاثیر معنی داری داشت. کاربرد نانوکود فارمکس باعث افزایشرشد رویشی، عملکرد، اجزا عملکرد، میزان و عملکرد اسانس سیاهدانه شد. تیمار های ترکیبی در سطوح مختلف تاثیر معنی داری برروی وزن خشک بوته، وزن دانه در بوته و عملکرد بیولوژیکی، میزان و عملکرد اسانس داشتند و بر روی سایر صفات تاثیر معنی داری نداشتند. طبق نتایج این آزمایش کاربرد نانوکود فارمکس و تیمار 6 میلی گرم در لیتر اسید هیومیک در افزایش عملکرد و میزان مواد موثره سیاهدانه نسبت به سایر تیمارها موثرتر بود.
  کلیدواژگان: کشت ارگانیک، کودهای آلی، گیاه دارویی، مواد موثره، نانوکود
 • رضا رضایی، قاسم حسنی، سید ادریس صالحی صفحات 681-693
  به دلایل متعدد فنی و مدیریتی و بازاریابی، ارقام قدیمی متداول در باغات سیب، نیاز به جایگزینی با ارقام جدید دارند. با هدف شناخت و انتخاب اولیه ارقام جایگزین، در تحقیق حاضر، رشد رویشی، زمان گلدهی، زمان رسیدن میوه و صفات کیفی میوه 12رقم سیب (Malus domestica Borkh) روی پایه MM111، واقع در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کهریز ارومیه اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تفاوت ارقام سیب از نظر کلیه صفات معنی دار بود. بیشترین و کمترین رشد شاخه یکساله مربوط به رقم رد دلیشز و رد اسپور به ترتیب با 8/51 و 23/26 سانتی متر بود. ارقام سیب، از نظر زمان گلدهی و رمان رسیدن میوه به ترتیب در سه و پنج گروه قرار گرفتند. رقم رد دلیشز و محله شیخی به ترتیب با 07/236 و 28/63 گرم بیشترین و کمترین وزن میوه را نشان داد. بیشترین سفتی میوه (17/9 – 67/8 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) در ارقام فوجی، گلاب کرمانشاه، رد دلیشز و گلدن دلیشز مشاهده شد. بیشترین مواد جامد محلول مربوط به فوجی (06/18 درصد) و پس از آن به رد دلیشز (00/17درصد) بود. رقم فوجی بیشترین اسید میوه را نیز نشان داد. دو رقم رد اسپور و جوناگلد نسبت طول به قطر میوه بیشتر و رشد رویشی کمتری نشان دادند. با رتبه بندی نهایی ارقام بر اساس صفات مختلف کیفی، ارقام فوجی، رد اسپور و گلدن اسموتی بیشترین رتبه را کسب نمودند که نشان دهنده پتانسیل بالای آنها به عنوان رقم جایگزین برای توسعه باغات می باشد. ارزیابی پیوسته سایر ارقام جدید برای پویاسازی صنعت سیب منطقه بسیار ضروری است.
  کلیدواژگان: باغ سیب، تولید میوه، زمان، مدیریت باغ، سازگاری، قدرت رشد
 • شاداب فرامرزی، عباس یداللهی، قاسم کریم زاده صفحات 694-700
  علیرغم تنوع زیاد ارقام و گونه های سیب در ایران، هنوز بانک اطلاعاتی در مورد وضعیت پلوئیدی و اندازه ژنوم آنها وجود ندارد. در این تحقیق، مقدار DNA ژنومی و سطح پلوئیدی تعدادی از ارقام و ژنوتیپ های سیب ایرانی با دستگاه فلوسایتومتری و به روش رنگ آمیزی با پروپیدیوم یدید در قالب طرح کاملا تصادفی بررسی شد. همچنین، تاثیرPVP به عنوان یک بازدارنده اکسیداسیون ترکیبات فنلی روی اندازه ژنوم این سیب ها به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی آزمایش شد. نتایج نشان داد که همه ی ارقام مطالعه شده، دیپلوئید هستند و اندازه ژنوم تخمین زده شده در آنها بین 73/1 تا 57/1 پیکوگرم در هر هسته سلولی متغیر بود. تیمار PVP روی تخمین اندازه ژنوم در سطح احتمال 5 درصد معنی داری نشان داد.
  کلیدواژگان: ارقام بومی، اندازه ژنوم، تنوع ژنتیکی، ژرم پلاسم
 • امیر حسن حسینی، علی تهرانی فر، لیلا سمیعی، محمود شور، فرشید معماریانی صفحات 701-713
  آلیوم جنس بزرگی از گیاهان خانواده آماریلیداسه را تشکیل می دهد و در این جنس گیاهان زینتی بسیاری وجود دارند که از نظر اقتصادی با ارزش محسوب می شوند. در تحقیق حاضر گونه های آلیوم از نواحی مختلف استان خراسان رضوی جمع آوری گردید و در پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی کشت گردید. پس از استقرار گونه ها، تعداد 29 صفت کیفی و 13 صفت کمی طی دو سال متوالی مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج، بیشتر صفات مورد بررسی معنی دار بود و تنوع قابل ملاحظه ای بین گونه ها از لحاظ صفات مطالعه شده از جمله طول ساقه گلدهنده، تعداد برگ، رنگ گل و قطر گل آذین وجود داشت که امکان گزینش گیاهانی باصفات مطلوب را فراهم می-نمود. از سوی دیگر نتایج تجزیه همبستگی ساده صفات نیز در اکثر موارد همبستگی معنی داری را میان صفات بررسی شده نشان داد. همبستگی مثبت بالایی بین طول برگ با طول ساقه گلدهنده، عرض برگ با قطر ساقه گلدهنده، قطر ساقه گلدهنده با قطر گل آذین و قطر ساقه گلدهنده با طول گلپوش مشاهده شد. به منظور تشخیص مهم ترین صفات تاثیر گذار در تفکیک گونه ها، در این مطالعه از تجزیه عاملی استفاده شد و مطابق آن پنج عامل اصلی توانستند 62/91 درصد واریانس کل را توجیه نمایند. برخی صفات مانند قطر ساقه گلدهنده، قطر گل آذین، طول دمگل، شکل گل، طول میله پرچم، قطر و طول تخمدان و طول خامه از جمله صفات تاثیر گذار در عامل اول بودند که 03/30 درصد از سهم واریانس را شامل شدند. در مجموع در این مطالعه خصوصیات فنوتیپی برخی از گونه های بومی آلیوم برای اولین بار ثبت و ارائه شد که این اطلاعات ارزشمند اهمیت بالایی در برنامه های اصلاحی گونه های آلیوم در آینده می تواند داشته باشد.
  کلیدواژگان: صفات کمی و کیفی، همبستگی، پتانسیل زینتی، تجزیه عاملی
 • ریحانه ستایش، محمد کافی، جعفر نباتی صفحات 714-722
  کاهش شدید منابع آبی، استفاده از گونه های متحمل به خشکی در فضای سبز شهری را ضروری می سازد. این مطالعه در ایستگاه تولیدات گیاهی شهرداری مشهد با هدف بررسی آستانه تحمل به خشکی زرشک زینتی با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1391-1392 اجرا شد. تیمارها شامل کاربرد 100، 80، 60، 40 و 20 درصد نیاز آبی گیاه بود که از هشتم اردیبهشت تا انتهای فصل رشد اعمال و نمونه برداری ها در 15 مرداد، اول شهریور، 15 شهریور و 15 مهر انجام گردید. نتایج نشان داد با افزایش شدت خشکی ارتفاع بوته کاهش یافت اما بین 100 و 80 درصد نیاز آبی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. تعداد شاخه جانبی، وزن تر و خشک و ارتفاع بلندترین شاخه در 60 درصد نیاز آبی اختلاف معنی داری با 100 درصد نیاز آبی نداشت. بیشترین شاخص مصرف آب آبیاری در 100 درصد نیاز آبی بدست آمد، اما اختلاف معنی داری با 40، 60 و 80 درصد نیاز آبی نداشت. کمترین شاخص طراوت در 20 و 40 درصد نیاز آبی مشاهده شد، اما اختلاف بین شاخص طراوت در 60، 80 و 100 درصد نیاز آبی معنی دار نبود. بطور کلی نتایج نشان داد زرشک زینتی گیاهی نسبتا متحمل به خشکی است و می توان با حفظ شاخص های مهم فضای سبز مقدار مصرف آب را در این گیاه به 60 درصد نیاز آبی کاهش داد که در این آزمایش مقدار صرفه جویی آب در فاصله زمانی هشتم اردیبهشت تا 15مهر 4400 متر مکعب در هکتار بود.
  کلیدواژگان: شاخص طراوت، شاخص مصرف آب، فضای سبز، نیاز آبی
 • فاطمه حسنوند، عبدالحسین رضایی نژاد، محمد فیضیان صفحات 723-732
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر سیلیسیک اسید بر پاسخ های گیاه شمعدانی معطر به شوری ناشی از کلرید کلسیم انجام شد. آزمایش به صورت گلدانی، هیدروپونیک درون ماسه و براساس فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در پنج تکرار انجام شد. فاکتورها شامل کاربرد روزانه کلرید کلسیم در سه غلظت 8/1 (شاهد)، 4 و 6 دسی زیمنس برمتر و کاربرد هفتگی سیلیسیک اسید در سه غلظت صفر، 5/0 و 1 میلی مولار در محلول غذایی بود. قلمه های ریشه دار شده به صورت هیدروپونیک در ماسه کشت شده و بعد از استقرار گیاهان تیمارها به همراه محلول غذایی اعمال شد. نتایج نشان دادند که با افزایش هدایت الکتریکی محلول غذایی تعداد برگ، سطح برگ، میزان رنگیزه های فتوسنتزی، شاخص روزنه ای، محتوای نسبی آب و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان کاهش معنی داری در سطح 1درصد نشان دادند و کاربرد سیلیسیک اسید به خصوص غلظت 1 میلی مولار باعث بهبود این شاخص ها گردید. نتایج نشان داد که غلظت های 4و 6 دسی زیمنس بر متر کلرید کلسیم موجب افزایش مالون دی آلدئید شد و کاربرد سیلیسیک اسید 1 میلی مولار به ترتیب موجب کاهش 6/23 و 35 درصدی این ماده گردید. همچنین غلظت های 4و 6 دسی زیمنس بر متر کلرید کلسیم موجب افزایش نشت الکترولیت ها در این گیاه شد و کاربرد سیلیسیک اسید 1 میلی مولار به ترتیب موجب کاهش 7/16 و 9/11 درصدی نشت شد که این نتایج نشان داد که سیلیسیم پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء را کاهش داده و باعث محافظت گیاه در برابر تنش اکسیداتیو شد. با افزایش هدایت الکتریکی محلول غذایی میزان پرولین برگ افزایش یافت و سیلیسیک اسید تنها در گیاهان تحت تنش موجب کنترل میزان پرولین گیاه شد. به طور کلی نتایج نشان داد که افزایش غلظت کلرید کلسیم باعث ایجاد تنش در شمعدانی معطر شده و کاربرد هفتگی سیلیسیک اسید با غلظت یک میلی مولار باعث کاهش اثرات تنش شد.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدان، پرولین، روزنه، رنگیزه های فتوسنتزی، کلریدکلسیم
 • حمید محمدی، غلامحسین داوری نژاد، مسعود خضری صفحات 733-742
  پسته یکی از مهمترین محصولات باغبانی کشور است که اهمیت زیادی در صادرات غیرنفتی و ارز آوری دارد. وجود برخی مشکلات فیزیولوژیکی از قبیل ریزش جوانه های گل، پوکی، ناخندانی، ترک خوردگی و بدشکلی باعث کاهش عملکرد این محصول شده است. در این پژوهش تاثیر محلول پاشی توام برخی ترکیبات کلسیم دار (نیترات کلسیم و کلریدکلسیم با غلظت 5/0 درصد) و پلی آمین های آزاد (پوترسین، اسپرمیدین و اسپرمین با غلظت 5/0 میلی مولار) در مراحل زمانی مختلف، دو هفته بعد از تمام گل (مرحله اول)، شش هفته بعد از تمام گل و قبل از سخت شدن پوست استخوانی (مرحله دوم) و مراحل توام اول و دوم بر مشکلات ذکر شده و عملکرد پسته رقم «احمدآقایی» بررسی گردید. نتایج نشان داد که تیمارهای نیترات کلسیم به همراه اسپرمین و اسپرمیدین در مراحل توام اول و دوم محلول پاشی باعث کاهش ریزش جوانه های گل گردید. کمترین درصد پوکی مربوط به تیمارهای نیترات کلسیم به همراه اسپرمین در مرحله اول و همچنین مراحل توام اول و دوم محلول پاشی می باشد. محلول پاشی نیترات کلسیم به همراه اسپرمین در هر دو مرحله باعث کاهش بدشکلی میوه شد. همچنین نتایج نشان داد که کاربرد نیترات کلسیم به همراه اسپرمیدین در مراحل توام اول و دوم سبب کاهش ترک خوردگی و افزایش خندانی و عملکرد می گردد. با توجه به نتایج مشخص گردید که کاربرد توام ترکیبات کلسیم دار با پلی آمین ها در مراحل توام اول و دوم سبب کاهش مشکلات فیزیولوژیکی و در نهایت افزایش عملکرد پسته رقم «احمدآقایی» می گردد.
  کلیدواژگان: اسپرمیدین، اسپرمین، ریزش جوانه های گل، خندانی
|
 • Farima Doaei, Parviz Rezvani Moghaddam, Reza Ghorbani, Ahmad Balandary Pages 597-604
  In order to evaluate the effects of organic and biological fertilizers on seed yield and yield components of dwarf chicory, a field experiment was conducted at the Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad during growing season of 2011-2012. The experimental layout was factorial based on randomized complete block design with four replications. The experimental treatments were all combination of organic and chemical fertilizers factors (Compost 4 t/ha , vermicompost 4 t/ha , urea fertilizer 130 kg/ha and control ) and biological fertilizer factor (Biosulfur biofertilizer pure sulfur 100 kg/ha and control). Results indicated that studied factors and their interactions had not significant effect on morphological traits (plant height, number of tiller per plant, number of branch per plant) and on yield components of seed such as: number of seed per inflorescence, 1000-seed weight and HI. The Results showed that organic and chemical fertilizers factor had significant effect on number of inflorescence per plant, number of seed per plant, biological yield (p
  Keywords: Biosulfur biofertilizer, Chemical fertilizer, Compost, Vermicompost
 • Aireza Sobhany, Majid Reza Kiani Pages 605-615
  A field expremient for evaluating melon genotypes of north east of Iran(north khorasan, khorasan razavi and south khorasan) was conducted in khorasn razavi agricultural and natural resource research center . 17 selected of melon genotype were planted in a randomized complete block design with 3 replication. Khatooni variety had the highest yield whitin other cultivars with 28.72 ton per hectars. The least yield blonged to bakharman sarakhs with 16.94 ton per hektar. Cluster analysis for all of traits, sugar , number of fruit and yield divided melon cultivars to 4 main groups , in all of clusters mashhad, chah paliz and jabbari were in same groups which shows that these cultivars are genetically closed. Factor analysis divided traits in 5 main groups as covered 75% of variation in cultivars and the first factor included fruit weight, number of plant, length and wide of fruit and fruit tissue weight covered 27 percent of variation.
  Keywords: Correlation, Dendograph, Diversity, Grouping, Sugar percent
 • Sakineh Bagheri, Dariush Davoodi, Mohammad Esmaeel Amiri, Mina Bayanati, Mehrnaz Entesari Pages 616-623
  The GF677 (Prunus amygdalus×P. persica) is a peach rootstock tolerant to Fe deficiency .Therefore, its in vitro micro propagation is important for commercial purposes. By using liquid medium, it may be possible to reduce costs to a level lower than solid medium and liquid medium is better than solid medium in growth. In this research, both liquid and solid media (MS, DKW and WPM) were used for proliferation of GF677 rootstock and 1/2 MS liquid medium in four different concentration IBA (0, 0.5, 1, 1.5 mg/l) for rooting of GF677 rootstock. in proliferation, Axillary buds that has been grown in vitro condition transmitted on media culture for comparison. The statistical design was factorial adopted completely randomized design with 5 replicate .explants shoot lengths ,shoot numbers, root lengths and root numbers were recorded after 4 weeks. The observation indicates that there were significant differences between solid and liquid media. Best result were achieved for proliferation by liquid medium and among which MS obtained the highest frequency. The best results were obtained for rooting in 1/2 MS supplemented with 0.5 mgl/1 IBA.
  Keywords: GF677 (Prunus amygdalus×P. persica), Proliferation, Rooting, Solid, Liquid Media
 • Hamid Hassanpour Pages 624-633
  This study was carried out to investigate of distribution and physicochemical properties of Cornelian cherry (Cornus mas L) fruits in Iran. Distribution of Cornelian cherry was traced on the map according to the visitation of the different provinces. In order to study the characteristics of the fruit, samples were taken from 5 different areas and different parameters were measured. In Iran, Cornelian cherry trees are spread in East Azerbaijan, Qazvin and Gilan province. In these regions, Cornelian cherry trees are grown at altitude from 300-1525 m. Despite the high nutritional value, high anthocyanin, its widespread use in medicine and the treatment of certain diseases, unfortunately, little research has been done in this fruit tree. The results showed that Fruit weight varied from 1.09 to 4.66 g, whereas seed and flash weight ranged from 0.11 to 0.4 g and 0.97 to 4.36 g respectively. The average lengths of fruits were between 13.89 and 27.87 mm, and the average widths of them were between 9.89-20.22 mm. The content of ascorbic acid ranged from 30-255 mg/ 100 g fresh weight. The total soluble solids and total acidity were 5.5-20.2% and 0.7-3% respectively. Important sources of Cornelian cherry germplasm are being lost because stands are being cut to produce walking sticks and other uses. Therefore, selecting and evaluating varieties of Cornelian cherry should be done as soon as possible.
  Keywords: Cornelian cherry, Germplasm Resources, Iran, vitamin C
 • Rasul Najib, Mohammad Farsi, Amin Mirshamsi Kakhki, Said Reza Vessal Pages 634-642
  Homozygous doubled haploid lines production through induction of androgenesis is a promising method to accelerate the classical breeding programs. However, this technology is relatively under-developed in tomato so that improvements in methodology are required. One of the critical factors for induction of androgenesis in tomato is to use of microspores being in appropriate developmental stage. Cytological examination is one of the most accurate methods for determining the correct stage of microspore development. In this study, a number of characteristics were evaluated including the cytological properties of normal microspores development and pollen grains and the relationship between length of flower bud and anther length. Flower buds with 2.0-7.9 mm in size were divided into six groups by one mm intervals. In each group three flower buds randomly selected and length of anthers were measured. Flower buds were incubated at 4oC for 15 minutes and stained in %4 acetocarmine solution. The results showed that there is a significant correlation between length of flower bud and anther length (P
  Keywords: microspore development, androgenesis induction, tomato, haploid
 • Hadi Khavari, Morteza Goldani, Mohmmad Khajehossaini, Mahmoud Shour Pages 643-650
  Every species of plant germination respond to temperature variation in particular way. Germination is critical stage in plant life cycle. So in order to determine cardinal temperatures in five cultivars of turf Grass (Festuca arundinacea asterix, Festuca arundinacea eldorado, Festuca arundinacea starlet, Lolium perenne and Bermuda grass) in eight temperature levels (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 400C), factorial experiment was conducted in completely randomized design with 4 replications in research laboratory of Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. Results showed that the germination percent, germination rate, radical length, plumule length, root to shoot and seedling vigor index are affected by temperature, variety and them interaction (P
  Keywords: grass, cardinal temperatures, germination index
 • S.Ali Tabatabaei, Ehsan Shakeri Pages 651-660
  This research was conducted in order to evaluate the effect of plant density and nitrogen fertilizer on different traits of Ajowan (Carum copticum L.) using factorial based on randomized complete block design with three replications at Agricultural and Natural Resources Research Center of Yazd in 2012 growing season. Treatments included combination of three levels of plant density (60, 120 and 180 plant per m2) and three levels of nitrogen fertilizer (60, 90 and 120 kg/ha).The results showed that highest of flower per plant (25/27), flowering branch (7/77), diameter of top of plant(32 cm), seed yield (301/4 kg/ha) and essential oil yield (12/45 kg/ha) was obtained from 60 plant per m2 and 120 kg/ha nitrogen. Among the treatments, just effect of nitrogen fertilizer was significant on essential oil content as application of 120 kg/ha nitrogen produced highest essential oil content (4/07).
  Keywords: Ajowan, Plant density, Nitrogen, Essential Oil
 • Manizhe Khanian, Davood Ghanbarian Pages 661-670
  In this study In this study, the effects of Pomegranate Peel extracts the base treatment, liquid paraffin, 1% solution of Chitosan and Aloe Vera gel At 4 ° c for a period of 105 days on the life of the cold storage and some physical and chemical properties of pomegranate cultivars was makhosh. The results showed that the treatment is applied on the pomegranates in the during storage at 4 ° c temperature On the pH, acidity, flesh firmness, soluble solids, weight loss a significant effect pomegranates. Also, the samples coated with Chitosan solution 1% compared to control and other coating treatments, showed weight higher loss. Firmness pomegranates coated with liquid paraffin over time compared to the control samples and other treatments showed more reduction. Also The TSS also pomegranates coated with chitosan solution in 1% over time compared to control and other treatments, coatings showed a more increase. amount the coating is applied on the coate pomegranates, pomegranate peel extract in In addition to protection apparent quality of the fruit and seeds, Frost the lowest compared to other samples, that countenanced the required effect of this treatment on fruit kept in cold storage .
  Keywords: pomegranate, storage, Frost, pomegranate peel extract
 • Majid Azizi, Zainab Safaei Pages 671-680
  Today, in a sustainable agriculture system, application of the fertilizers which are nature friendly and suitable for plants is essential. This becomes more important when dealing with medicinal plants. Therefore, a factorial experiment in a randomized complete block design with three replications was set up in the 2011-2013 on Nigella sativa. Treatments were Nano fertilizer (Farmks®) (at 2 levels 0, 1 ml/l) and humic acid (at 4 levels zero, 1, 3, 6 ml/l) which were applied at three time of plant growth. Results showed that different levels of humic acid imposed a significant effect on plant height, leaf area index, dry weight, number of branches, and number of follicle per plant, number of seeds per follicle, seed weight, seed yield, biological yield harvest index, essential oil content and yield. The highest yield was in levels of 3, 6 ml/l of humic acid treatments, respectively. Nano fertilizer (Farmks®) application significantly increased the yield and yield components of Nigella sativa. Combined treatment at various levels had significant effect on dry weight, seed weight, seed yield, biological yield and harvest index respectively but had no significant effect on other traits. According to these results, we can conclude that the humic acid and Nano fertilizer (Farmks®) application could increase yield, yield components, essential oil contentand and yield.also, combination treatment (humic acid and Nano fertilizer) ware more effective in increase of essential oil content and yield. Therefore, the application of this kind of fertilizers can be advisable in Nigella sativa.
  Keywords: Nigella sativa, Yield, Yield components, Essential oil content, Humic acid, Nano fertilizer (Farmks®)
 • Reza Rezaee, Ghasem Hasani, Seyed Edris Salehi Pages 681-693
  IntroductionApple is a major commercial fruit crop grown in Iran. The west Azerbaijan province (WAP) is one of the main regions of apple production in the country covering 51,000 ha and producing 1,200,000 tons in 2010. Red Delicious and Golden Delicious apple cultivars are dominant (>90%), however, interest in new apple cultivars has increased among fruit growers and there are many commercial apple cultivars for which compatibility to this region has not been determined. the main objective of this study was to evaluate yield, quality new apple cultivars to find some alternatives for old and common apple cultivars for apple orchards.
  Materials and methodsThe experiment was conducted at the Kahriz Horticultural Research Station Urmia-Iran. Studied apple cultivars were Golden Delicious, Red Delicious, Red Spur, Fuji, Delbar Stival, Golden Smothee, Jonagold, Gholab-Kohanz, Golab-Kermanshah, Mahali Shikhi, and Shafie Abadi. The experimental design was a randomized complete blocks, with 12 treatments each replicated three- times with four trees per plot. Data for various orchard and commercial traits were collected including shoot growth, full blooming time, fruit weight, length and diameter, percent of total soluble solids (TSS), titratble acidity (TA) and fruit firmness (kg/cm2). SPSS (version 20) was used to analyze data.
  Results and discussionsBased on the results, studied apple cultivars were showed significant differences in terms of quantitative and qualitative traits. The greatest shoot growth (51.18 cm) was found in Red Delicious. Jonagold produced the least shoot growth (26.23 cm).Red spore and Joanagold showed the highest length to diameter ratio (0.91) and was stretched more than other cultivars. Studied apple cultivars were grouped in three and five groups in terms of flowering time and fruit ripening time, respectively. The highest fruit weight (236.07 g) belonged to the Red Delicious and the minimum weight (63.23g) belonged to the local cultivar named as Mahali Sheikhi. The highest fruit firmness (kg/cm2) was observed in Fuji (9.17), followed by Golab Kermanshah (9.13), Red Delicious (9.03) and Golden Delicious (8.76). Fuji showed the highest percent of TSS (18.6) and Mahahi Sheikhi and Golab Kohanz showed the lowest TSS. Fuji also showed the highest percentage of total acidity (1.32) and Golab Kermanshah, Golab Kohans, Shafiabadi and Golshah showed the lowest TA ranged 0.31-0.41.
  ConclusionAmong cultivars, Fuji showed the highest rank of quality indices, but, because of late ripening behavior may not be suitable for planting in hilly areas. The Golden Smoothie with a large fruit size, high growth and as well as late flowering habit may be a good alternative to the Golden Delicious. Red Spur, a spur-type cultivar with lower growth rate and dense canopy with large fruit size and elongated fruit shape with higher L/D ratio may be considered suitable for high density plantations and an alternative to Red Delicious. Delbar Stival had larger fruit compared to the summer and early summer cultivars. Golab Kermanshah another early ripening cultivar with high fruit firmness (near to Fuji) may be suitable for fresh market.
  Keywords: Apple cultivars, climate, growth, adaptation, quality, limiting factor
 • Shadab Faramarzi, Abbas Yadollahi, Ghasem Karimzadeh Pages 694-700
  Apple (Malus Miller) belongs to Rosacease family and Pomoideae subfamily. Current apple (Malus × domestica Borkh.) is a complex hybrid of the apple species. Chromosomal basis of this subfamily are x = 17 and the ploidy levels have been reported for diploid (2n = 34), triploid (2n = 51) and tetraploid (2n = 68). Since Iran is close to the apple diversity regoin (Central Asia), it enjoys a good variation in apple varieties. Despite the high variation in apple cultivars and species in Iran, there is not still a database of genome size. Classification of plants according to their genome size, especially at lower taxonomic levels is important for breeders. Over the past years, several methods for estimation of nuclear DNA content (genome size) was common, but recently, the use of flow cytometry (FCM) has been increasingly used. Flow cytometry is the best method to estimate DNA c-value and ploidy levels in apples. In this study, DNA c-Value and ploidy level of Iranian apple varieties has been estimated by flow cytometry and Propidum iodide staining. Also, given the high levels of phenolic compounds in apples, treating with PVP and PVP1% were performed to evaluate the effect of phenolic compounds on genome size. Finally, Histogram analysis and DNA c-value estimation were done with two software, Partec FlowMax and Flowing software. The difference between means was obtained using SAS software ver. 9.2 and LSD tests. The results showed that all studied cultivars were diploid and genome size obtained from Partec FlowMax ranged from 1.73 to 1.57 pg.
  Keywords: Malus domestica Borkh., apple, local cultivars, genome size, DNA c-value
 • Amirhasan Hossini, A. Tehranifar, L. Samiei, M. Shoor, F. Memariani Pages 701-713
  In this study the Allium species were collected from different regions of Khorasan, and in Research Center for Plant Sciences of Ferdowsi University of Mashhad, in the randomized complete block planting and after the establishment of the species, 29 qualitative and 13 quantitative traits were studied during the growth duration from 2012 to 2014. According to the results, there is a significant variati on between the studied traits including scape length, number of leaf, flower color, diameter of in florescences, etc. between the examined genotypes, which provides the possibility to choice plants with desirable traits. On the other hand, the results of simple correlation analys is showed a significant correlation between characteristics in most cases. Factor analysis was used to identify the most important factors affecting these paration of genotypes in this study, and according to the results five main factors could justify 91.62% of the total variance. Some characters were located in the first factor group such as the scape diameter, in florescence diameter, peduncle length, flower shape, stamens length, diameter and length of the ovary and the style.
  Keywords: Allium, correlation, morphologicalfeatures, quantitative, qualitative characteristics
 • Reyhane Setayesh, Mohammad Kafi, Jafar Nabati Pages 714-722
  IntroductionThe population growth and water requirement for domestic consumption, industry, agriculture and urban development in Mashhad megacity, increase pressures on freshwater resources. Therefore, planning for water use optimization is necessary. The new allocation of water resources for landscape greenish, especially in arid and semi-arid is difficult. Therefore, water allocation to landscape is valuable and should be used efficiently. According to water resource limitation, using drought-tolerant plant species and determine treshhold of drought tolerance in landscape can improve water use management. Plants that naturally survive in your area are the ones best adapted to your soil, climate and rainfall. By selecting plants that either avoid or tolerate dry conditions, a beautiful, thriving landscape can be made possible. Drought-tolerant plants survive long periods of drought by storing water internally or by developing extensive root systems that sink deep into the soil. Many drought-tolerant plants have additional protection through a waxy coating that reduces evaporation or hairs on the leaf surface that reflect some of the light, insulating the plant. Most drought-tolerant plants use several of these features to survive on low amounts of precipitation. Japanese barberry is a compact woody deciduous shrub with arching branches. Leaf colors include green, bluish-green to dark red and purple. B. thunbergii's progress in the United States has, to date, been held in check to the south by, probably, its need for cold winter temperatures for stratification of the seeds, and to the west by, probably, drought conditions. Although very drought tolerant once established, a very dry terrain would tend to discourage its incursion. Rugged, adaptable, no serious problems or pests, easy to maintain, transplants readily, shade and drought tolerant, deer resistant is typical ad copy found at any site offering this shrub of colorful fall foliage. In this regard, drought stress tolerance thresholds of ornamental berberis plant in Mashhad landscape was evaluated.
  Materials and MethodsIn order to determine the qualitative and quantitative drought stress tolerance thresholds of ornamental Berberis (Berberis thunbergii) plant an experiment was conducted basis on randomized complete block design with three replications in Plant Production Complex of Mashhad Municipality. Treatments included; 100, 80, 60, 40, and 20% of culculated water requirements based on evaporation pan data. Similar size tow years old plants tranplanted from pots to field in 16 March 2012. Treatments were applied after establishment in 28 April and sampling was arranged in 6 August, 23 August, 6 September, and 7 October. During the growing season, the evaporation level was daily measured from pan Class A. In each sampling two plants sampled randomly from each plot for measuring the plant height, highest branche, number of branches, fresh and dry weight, dry mater precentage, irrigation water use index and freshness index.
  Results and DiscussionResults showed that with increasing severity of drought stress plant height of Berberis reduced significantly, but there were no significant difference observed between 100 and 80% of water requirement treatments. The highest branche reduced by reducing water application volume but there were no significant difference between 100, 80 and 60% of water requirement application. The maximum branches number was observed at 60 percent water requirement, however, there were no significant difference between 100 and 60% of water requirement treatments. The number of branches in 60% was 26 percent lower than 80% of water requirement . Therefore, application of 60% water requirement with 23 branches per plant produced highest branche number. The highest and lowest plant fresh weight was measured in 100% and 20% water requirement application, respectively. Application of 60% of water requirement produces statistically on the same biomass production of 100% of water requirement application. The lowest freshness index was observed in 20 and 40% of water requirement, but there were no significant difference among 60, 80 and 100% of water requirement application.
  ConclusionsGenerally, results showed that ornamental Berberis plant is a drought resistant plant and it can be alive by only 20% of its water requirement application, but for having freshness ornamental Berberis in urban landscape, then at least 60% of its water requirement should be applied. By application of results of this experiment water application of ornamental Berberis should be reduce to 60% of calculated water requirement. It can save water application of Berberis up to i4400 m-3.ha-1 in a growing season in Mashhad condition.
  Keywords: Freshness index, Irrigation water use intladex, Landscape, Water requirement
 • Fateme Hasanvand, Abdolhossein Rezaei Nejad, Mohammad Feizian Pages 723-732
  Intruduction Scented geranium (Pelargonium graveolens L.) is a perennial plant of the family Geranium (Geraniaceae). Although CaCl2 at higher concentrations than NaCl in the soils and groundwater in many areas of the word (Marschner, 1995), Most studies have been based on experiments that NaCl is the predominant salt. Relatively few studies have focused on the effects of CaCl2 on plant growth and physiology (Tas et al, 2005; Trajkova and Papadantonakis, 2006; Yokas et al, 2008). Silicon (Si) is considered as an essential element in several crops enhancing growth and alleviating different biotic and abiotic stresses. In this study, the role of Si in alleviation the deleterious effects of salinity on geranium (Pelargonium graveolens L.) have been studied.
  Materials and Methods This experiment was conducted in spring-summer 2014 in research greenhouse situated on the Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran. The greenhouse conditions were temperature 16.5–37.5 ◦C, relative humidity 30–80%. Terminal stem cuttings with five nodes were obtained from mother plants in the same greenhouse and placed in a sand substrate for rooting in April. Uniform rooted cuttings were then transplanted into plastic pots (22 cm diameter and height) filled with sand substrates and grown hydroponically. Transplanting was done in May and one plant per pot was cultivated. Plants cultivated were irrigated with Hoagland’s medium electrical conductivity (EC) 1.8 dS/m, (pH) 5.8 twice a day. Experiment was laid out factorially based on a completely randomized design with five replications. Factors consisted of daily application of 1.8, 4 and 6 ds/m CaCl2 and weekly application of 0, 0.5 and 1 mM silicic acid in nutrient solution. Plants were harvested in November. In this research some characteristics include Number of leaf, leaf area, photosynthetic pigments (chla, chlb. Totall chl, carotenoids), MDA, EL, RWC, Proline, Number of stomata in surface unit of leaf, density of stomata and stomata index and antioxidant enzyme include CAT and POD measured.
  Results and Discussion In current study salinity decreased the number of leaf and leaf area and Si increased these characteristics. In general, decrease in the leaf area can result in a reduction in size of individual leaves of plants, decrease in the production of leaves and fall the old leaves. Reduce in growth rate of leaf in Salinity which causes osmotic effect around the roots (rhizosphere). Over time, the rate of cell division and elongation decreased, and finally this changes leads to decrease in the final size of leaf (Munns, 2002). In this study, salinity increased electrolyte leakage and the use of Silicic acid prevents electrolyte leakage. Probably saturation of Phospholipids with increasing salinity increased, as a result the fluidity of membrane decreased and finally increased the electrolyte leakage, Silicic acid absorbed in plant and deposited in the cell membrane, causing the silica hardened. This causes in stress condition, cell membrane maintains stability and significantly reduced the amount of electrolyte leakage (Zhu et al, 2004). In this study application Si in various concentrations under salinity stress brought a significant decrease in MDA compared with salinity alone (Table 2). salinity increase the MDA and EL so that application of 1 mM silicic acid decrease EL to 16.7 and 11.9 percent plants grown in 4 and 6 dS/m EC, respectively, compared with controls. Application of 1 mM silicic acid decrease the MDA to 23.6 and 35 percent plants grown in 4 and 6 dS/m EC, respectively, compared with controls. Therefore, the present results indicate that Si can effectively ameliorate membrane lipid peroxidation, thus protecting plants from oxidative stress. Salinity affected on leaf anatomy and chloroplast ultrastructure, therefore photosynthesis also affected by these factors (Parida and Das, 2005). Reduction in chlorophyll in height salinity levels due to chloroplast destructive. The results showed that Salinity decreased the density and stomatal index in plants and silicic acid increased these characteristics. Salinity decreased the RWC and antioxidant enzymes and application silicic acid improved them. Increase in salinity increased the leaf proline and application silicic acid alone in plant on stress decreased it.
  Conclusions Overall, the results of present research showed that high EC induced by CaCl2 negatively affected geranium growth, and weekly application of 1 mM silicic acid alleviated the destructive effects of stress and in high salinity the positive effect of silicic acid is more than in low salinity.
  Keywords: Antioxidant enzyme, CaCl2, photosynthetic pigments, proline, stomata
 • Hamid Mohammadi, Gholamhosein Davary Nejad, Masood Khezri Pages 733-742
  Pistachio is one of most important horticultural crops in Iran, USA, Turkey and some Mediterranean countries. Some physiological problems such as abscission of inflorescence buds, blankness, non-splitting, early splitting, cracking and nut deformation reduce the pistachio yield and quality.
  This experiment were carried out in a commercial 20-year old ‘Ahmad-Aghaii’ pistachio orchard in Rafsanjan, Iran. It was arranged as factorial based on randomized completely block design with three replications.
  Results showed that the main physiological problems of pistachio crop were decreased by application of calcium compounds combined with free polyamines. Spray application of the mentioned treatments was more effective at combined stages of 1 and 2 rather than the stages separately. It was resulted that calcium nitrate combined with spermine and spermidine treatments at combined stages of 1 and 2 reduced the abscission of inflorescence buds, blankness, nut deformation and non-splitting. Also, it was found that calcium nitrate combined with spermidine at combined stages of 1 and 2 reduced the percentage of early splitting while splitting and yield were increased.
  Keywords: Calcium, inflorescence bud abscission, spermidine, spermine, yield