فهرست مطالب

مواد پیشرفته و پوشش های نوین - پیاپی 17 (تابستان 1395)
 • پیاپی 17 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سمانه پژوه، منوچهر خراسانی*، کریم اکبری دیلمقانی صفحه 1187
  در این پژوهش ابتدا بسپارش تعلیقی درجا و با استفاده ازغلظت بهینه شده پلی وینیل پیرولیدون به عنوان عامل سطح فعال و آغازگر آزو بیس ایزو بوتیرونیتریل ، در محیط آبی انجام شد، که با حداقل مقدار ژل همراه بود. در مرحله بعدی نانوذرات سیلیکا توسط فرآیند جفت شدن اصلاح شد و به کمک دستگاه فراصوت در ماتریس بسپاری به طور یکنواخت پخش گردید. در پایان بسپارش، دانه های نانوکامپوزیت پلی متیل متاکریلات/ سیلیکا جمع آوری ، خشک و در یک حلال هیدروکربنی حل می شود و بعنوان یک رزین حل شدند و رزینی با محتوای جامد 30% تهیه گردید برای انواع روکش های پلیمری مثل...و ABS وPVC ، به کار گرفته شده اند. تصاویر ارائه شده با دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری حاکی از پخش یکنواخت نانو ذرات در ماتریس بسپاری می باشد. نتایج طیف طیف سنجی فرو قرمز ساختار شیمیایی نانوذرات سیلیکا و بسپار را بخوبی نشان داده است. نتایج حاصل از کروماتوگرافی ژل- تراوایی حاکی از افزایش متوسط وزن مولکولی محصول پلیمری محتوی نانوذرات می باشد. آنالیز گرماسنجی روبشی تفاضلی نشان داد، نمونه هایی که حاوی 2% وزنی نانو ذرات سیلیکا می باشند، دمای انتقال شیشه ای آن ها به مقدار هفت درجه سانتی گراد افزایش یافته است. اندازه گیری میزان انتقال نور، گویای کاهش بسیار جزئی عبوردهی نور در نمونه های حاوی 2% وزنی نانوذرات بود.
  کلیدواژگان: نانوکامپوزیت پلی متیل متاکریلات، سیلیکا، بسپارش تعلیقی درجا، روکش بسپاری، پلی وینیل پیرولیدون
 • محمد علی توانایی*، سید منصور بیدکی، مهدی صفی، حامد اشتریان، فرهود نجفی صفحه 1195
  در این پژوهش، تاثیر یک سیال یونی از نوع ایمیدازولین هیدروکلراید در فرایند رنگرزی پارچه پنبه ای با ماده رنگزای راکتیو مورد مطالعه قرار گرفته است. غلظتهای مختلفی از سیال یونی از 5/0 تا 10 گرم بر لیتر حین فرایند رنگرزی مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل های مختلف انعکاسی، مورفولوژیکی، خواص کششی و ثباتهای رنگی انجام شد. نتایج نشان داد سیال یونی قادر به بهبود چشمگیر رنگپذیری پارچه پنبه ای است. رنگرزی نمونه ها در مجاور مقداری برابر %3 از مایع یونی باعث حصول بیشترین اختلاف رنگ ∆E*ab گردید. تصاویر سطحی الیاف حاکی از تاثیر سیال یونی بر تغییرات سطحی و ایجاد خلل و فرج در سطح الیاف است. همچنین استفاده از این ماده سبب کاهش جزئی استحکام نخها در جهات تار و پود پارچه ها گردید. ثبات شستشویی نمونه ها به طور کامل بدون تغییر رنگ بوده و ثبات نوری پارچه ها کاهش جزئی را نشان داد.
  کلیدواژگان: رنگرزی، پارچه پنبه ای، ماده رنگزای راکتیو، سیال یونی، ایمیدازولین هیدروکلراید
 • هما حسن خانی، مهدی نوری*، جواد مختاری صفحه 1205
  هدف از انجام این پژوهش تهیه و ارزیابی نانوالیاف سلولز بازیابی شده و اصلاح سطحی آن، توسط مولکول های بتا سایکلودکسترین، به منظور رهایش تدریجی ذرات از سطح منسوج می باشد. در این مطالعه، نانوالیاف سلولز از طریق الکتروریسی محلول استات سلولز در مخلوط استون و دی متیل سولفوکساید و استیله زدایی نانوالیاف، تهیه شد. استیله زدایی نانوالیاف استات، توسط دو ماده هیدروکسید پتاسیم و هیدروکسید سدیم انجام و ارزیابی شد. جهت اتصال مولکول های β-سایکلودکسترین به نانوالیاف سلولز بازیابی شده، از روش ایجاد اتصال عرضی توسط پلی کربوکسیلیک اسیدها استفاده شد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نانوالیاف در هر مرحله توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه و گرماسنجی پویشی تفاضلی بررسی شد. به منظور بررسی عملکرد نانوالیاف تولید شده، آنتی بیوتیک جنتامایسین در سایکلودکسترین های متصل به منسوج بارگذاری و نرخ رهایش آن توسط اسپکتروفوتومتر UV-Visible اندازه گیری شد. با توجه به نتایج بدست آمده، مشاهده شد که حضور سایکلودکسترین بر سطح نانوالیاف تاثیر به سزایی بر رهایش کنترل شده مولکول های مهمان از سطح منسوج دارد.
  کلیدواژگان: بتا-سایکلودکسترین، نانوالیاف سلولز، الکتروریسی، استیله زدایی، دارورسانی
 • آتشه سلیمانی گرگانی*، سالار آتش پر، غلامرضا کبریایی، سمانه جعفری فرد صفحه 1215
  توسعه ی قطعات الکترونی/ نوری منعطف با فناوری چاپ به مرکبهای ویژهای بر پایه ی مواد رسانا و یا نیمه رسانا نیاز دارد. پلیمر رسانای پلی اتیلن دی اکسی تیوفن:پلی استایرن سولفونات از جمله موادی است که در این فناوری بسیار پرکاربرد بوده و در وسایل الکترونی - نوری متفاوت از جمله دیودهای نورتاب آلی و سلولهای خورشیدی به کار میرود. در این مطالعه مرکب این ماده با کمک حلالهای متفاوت تهیه شده و قابلیت چاپ آن توسط چاپگر جوهرافشان و ویژگی های پس از چاپ آن شامل رسانایی و مورفولوژی سطح چاپ شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد مرکب حاوی پلی اتیلن دی اکسی تیوفن:پلی استایرن سولفونات از لحاظ رئولوژیکی و اندازه ذرات قابلیت اعمال از طریق چاپگر جوهر افشان را دارد. همچنین نتایج بررسی فیلم مرکب چاپ شده پس از چاپ نشان داد استفاده از کمک حلال دی متیل فرمامید بهترین شرایط را برای چاپ این ماده توسط چاپگر جوهرافشان ایجاد میکند.
  کلیدواژگان: پلیمر رسانا، چاپ جوهرافشان، پلی اتیلن دی اکسی تیوفن، پلی استایرن سولفونات، کمک حلال قطبی، پیوند یونی
 • نازنین بخشی، داود زارعی صفحه 1223
  آسترهای غنی از روی آلی در طی سالیان طولانی در طیف وسیعی از صنایع به کار گرفته شده و عملکرد رضایت بخشی داشته اند. اکسید آهن میکایی نیز از پرکاربردترین رنگدانه های مورد استفاده در پوشش های ضدخوردگی با کارکرد سدکنندگی است. در این تحقیق به فرمولاسیون رنگ های اپوکسی غنی از روی پایه حلالی و کاربرد آنها بر روی پانل های فولاد کربن پرداخته شد و در مقایسه با پوشش استاندارد 5 تا 40 درصد از گرد روی با اکسید آهن میکایی جایگزین شد. عملکرد پوششهای حاصله با به کارگیری آزمون های اندازه گیری چسبندگی، تست جامی شدن، تست ضربه، تست خمش مخروطی، تست سختی سنج مدادی، تست مالش متیل اتیل کتون، مشاهده توسط میکروسکوپ نوری، امپدانس الکتروشیمیایی، اندازه گیری های پتانسیل مدار باز، آزمون اسپری نمکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با استفاده از میکروسکوپ نوری ساختار پوشش ها با درصد مختلف از هر دو رنگدانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون های انجام شده موید آن بود که پوشش حاوی 40% وزنی پیگمنت اکسید آهن میکایی نسبت به کل نمونه ها مقاومت مکانیکی بیشتر و مقاومت به خوردگی بالاتری از خود نشان می دهد. به طور کل نتایج آزمون ها نشان داد که جایگزینی تا 40% روی از طریق رنگدانه اکسید آهن میکایی واکنش پذیری روکش را کم نمود و زمان حفاظت کاتدی را به میزان 40% افزایش داد.
  کلیدواژگان: اپوکسی غنی از روی، اکسید آهن میکایی، آزمون چسبندگی، مالش متیل اتیل کتون، اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی، پتانسیل آزاد خوردگی، مه نمکی
 • علیرضا وزیری*، علی آشتیانی عبدی، مهرداد شیشه بر، فیروز قنبری صفحه 1237
  محصولاتی که در آن ها از پوشش های رسانا استفاده شده است، در صنایع مختلف ازجمله الکترونیک، کامپیوتر، هوافضا، شیمی و چاپ کاربرد دارد. یکی از روش های پرکاربرد و درعین حال ارزان قیمت برای تهیه ی پوشش رسانا، استفاده از رنگدانه کربن سیاه در محمل یک پلیمر است. پوشش های رسانا بر پایه پلیمر-کربن مصارف صنعتی زیادی به ویژه به عنوان سپرها و جاذب های تشعشعات الکترومغناطیسی دارند. انتخاب بهینه ی نوع کربن و مقدار مصرف این رنگدانه و همچنین سایر افزودنی ها تاثیر زیادی در کیفیت رسانایی این پوشش ها دارد. در این تحقیق، از کربن سیاه به عنوان مادهی رسانا در ماتریس یک پلیمر آکریلیکی استفاده شد. رسانایی پوشش حاصل از مقادیر مختلف کربن و افزودنی در ماتریس مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه ی مدل ریاضی، رفتار هدایت الکتریکی در این پوشش به صورت تابعی از درصد وزنی مصرف رنگدانه کربن سیاه بررسی شده است.
  کلیدواژگان: پوشش رسانا، کربن سیاه، مدل سازی
 • سمانه بلباسی، کمال الدین قرنجیگ*، سیامک صفاپور صفحه 1243
  در مطالعه حاضر کاربرد یک ماده نورتاب دررنگرزی الیاف پشم به عنوان پرمصرف ترین لیف مصرفی در تولید فرش دستباف مورد بررسی قرار گرفته است.در این راستا از 4- آمینو-N-متوکسی پروپیل- 8،1-نفتالیمید به عنوان یک ماده رنگزای نورتاب استفاده شده و تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل دما، زمان، pHحمام و غلظت ماده رنگزا بر نتایج رنگرزی الیاف پشم بررسی شده است. در این آزمونها معیار انتخاب شرایط بهینه رنگرزی، دستیابی به قدرت رنگی و نورتابی مطلوب الیاف رنگرزی شده بود که به صورت بصری و دستگاهی انجام شد.نتایج بررسی ها نشان داد که زمان، دما و غلظت بهینه ماده رنگزا جهت حصول به بالاترین شدت نورتابی به ترتیب عبارتند از 60 دقیقه، دمای جوش و 1%. ضمن اینکه شدت نورتابی الیاف رنگرزی شده مستقل از pH حمام بود.در ادامه به منظور امکان بکارگیری الیاف رنگرزی شده جهت تولید فرش، خواص ثباتی از قبیل ثبات شستشویی،ثبات نوری و ثبات سایشی مطابق استانداردهای بین المللی وشدت نورتابی از طریق اسپکترولومینسانس ارزیابی گردید.نتایج نشان داد که کالاهای رنگرزی شده از ثبات شستشویی نسبتا خوب، ثبات نوری خوب و ثبات سایشی عالی برخوردار است.
  کلیدواژگان: فرش، پشم، ماده رنگزای نفتالیمید، نورتابی، بهینه سازی رنگرزی
|
 • S. Pazhouh, M. Khorasani *, K. Akbari Dilmaghani Page 1187
  In this research an in situ suspentipon polymerization of methyl methacrylate in aqua media was performed based on the optimum concentration of poly vinyl pyrolidon as surface active agent and azobisisobutyronitrilas initiator, in which least amount of gel was produced. At the next step the surface of nano silica was modified by coupling process and dispersed homogeneously throughout of the polymeric matrix. At the end of polymerization the nano composite of poly methyl methacrylate – silica beads were collected, dried and dissolved in a hydrocarbon solvent. In this way a resin solution of 30% solid content was prepared and used as coating for different types of substrates like ABS and PVC .The electronic macroscopic images indicates the nano silica has uniformly dispersed. The flourier transform infrared spectroscopy was clearly confirmed the chemical structure of nano silica. Also the result of gel permeation chromatography stating the mean molecular weight of polymers contains nano silica was increased. The analysis of differential scanning calorimetry was shown that the glass transition temperature of the one contains 2% nano silica enhanced 7 degree centigrade. The light scattering percentage indicates the decreasment of light transition at the samples contains 2% nanosilica was negligible.
  Keywords: PMMA, SiO2 Nanocomposite, In Situ Polymerization, Polymeric Coating, Suspension, Coating, Polyvinyl Pyrolydone
 • M. A. Tavanaie*, S. M. Bidoki, M. Safi, H. Ashtariyan, F. Najafi Page 1195
  The effect of an imidazolin hydrochloride ionic liquid was studied in dyeing process of cotton fabric using reactive dye. Different concentrations of ionic liquid from 0.5 to 10 g/l were used during the dyeing process. Reflectance, morphological, tensile and fastness properties were analyzed. The results showed that the ionic liquid can significantly improve the dye-uptake of the cotton fabric. Maximum ΔE*ab was obtained for cotton fabric sample which was dyed with 3 g/l ionic liquid. SEM images of the cotton dyed fibers with ionic liquid showed the surface variations and creation of the cracks on the longitudinal surface of fiber samples. Also the warp and weft yarns breaking strength of dyed fabrics were slightly reduced by using ionic liquid. Washing fastness of the samples showed no variation. However, the light fastness values were slightly decreased.
  Keywords: dyeing, cotton fabric, reactive dye, Ionic liquid, CIELCH color coordinates
 • Homa Hasankhani, Mahdi Nouri, Javad Mokhtari Page 1205
  The aim of this study is preparation and evaluation of regenerated cellulose nanofibers treated with cyclodextrin molecules in order to release gradually of particles from the surface of textile. In this study, cellulosic nanofibers were prepared by electrospinning of cellulose acetate solution in the mixed solvents of acetone and dimethyl sulfoxide and then prepared cellulose acetate nanofibers were deacetylated. Acetate nanofibers were deacetylated and evaluated with both Potassium hydroxide and Sodium hydroxide. In order to graft β-Cyclodextrins molecules to regenerated cellulose nanofibers, the method of crosslinking by polycarboxilic acids was used. Physical and chemical properties of prepared nanofibers were investigated by SEM, FTIR and DSC. In order to evaluation the performance of prepared nanofibers, Gentamicin antibiotic molecules were loaded into cyclodextrins’ cavities and the rate of delivery was measured by UV-visible spectrophotometer. According to obtained results, it is obvious that presence of cyclodextrins on the surface of nanofibers has a great impact on controlled release of guest molecules from the surface of textile.
  Keywords: β-Cyclodextrin, cellulose nanofibers, electrospinning, deacetylation, drug delivery
 • Page 1215
  Development of flexible Photovoltaic devices with printing technology needs to special inks based on conducting and semi-conducting materials. Poly(3,4-ethylenedioxythiophene): Polystyrene sulfonate (PEDOT:PSS) is one of the conducting polymers that is useful in this technology. This polymer is used in the various photovoltaic devices such as light emitting diodes and solar cells. In this research an inkjet ink of PEDOT:PSS was formulated with various co-solvents. It was investigated the printability and post printing properties such as surface conductivity and morphology. The results showed that dimethylformamid is the best co-solvent for printing PEDOT:PSS inkjet ink.
  Keywords: Conducting Polymer, Inkjet Printing, Poly(3, 4-ethylenedioxythiophene), Polystyrene Sulfonate, Polar Co-Solvent, Ionic Bond
 • N. Bakhshi, D. Zaarei Page 1223
  Organic zinc-rich epoxy coating serves a range of industries over the years have raised and satisfactory performance . Micaceous iron oxide (MIO) pigments are widely used in anti-corrosion coating performance is barrier. In The research, the zinc-rich epoxy paint splvent –based formulations and their application on carbon steel panels were studied and compared with the standard 5 to 40 percent of zinc dust was replaced by MIO. The coatings were applied on low carbon steel panels and the coatings was evaluated using adhesion , cupping , impact , conical bending , hardness , methyl ethyl ketone rub test , also optical microscopy , electrochemical impedance spectroscopy (EIS) , open circuit potential (OCP) measurements and salt fog tests were used for electrochemical evaluation of coared panelsoptical microscopy was used for obsering the dispesion of MIO pigments in coatings results revealed that the coating with 40 % of zinc replaced by MIO showed better mechanical properties and greater corrosion resistance than the other samples . Overall results showed that more replacement of zinc with MIO up to 40% led to decrese the coating reactivity and increased the time of cathodic protection about 40%. .
  Keywords: Zinc-rich epoxy, micaceous iron oxide, adhesion test, methyl ethyl ketone rub test, electrochemical impedance spectroscopy, open circuit potential, salt fog
 • Alireza Vaziry*, Ali Ashtiani Abdi, Mehrdad Shishebor, Firuz Ghanbari Page 1237
  Implementing carbon base fillers e.g. carbon black pigments in a polymer binder is one of the most widely used methods for making conductive coatings. The grade of carbon black pigment and formulating parameters such as pigment concentration and additives have a large impact on the quality of the resistivity characteristics of the coating. In this study, samples of various amounts of conductive carbon black pigment in the acrylic polymer is provided. Based on the data obtained from these samples a mathematical model has been developed to determine the resistivity of the coating as a function of the carbon black pigment concentration. It is shown that how the performance of a typical conductive coating can be evaluated quantitatively throughout this model.
  Keywords: Conductive coating, carbon black, modelling, interphase interactions, polymeric composite
 • S. Bolbasi, K. Gharanjig*, S.Safapour Page 1243
  In this study, the use of a fluorescent material most widely used in dyeing wool fibers is studied used in the manufacture of carpet fiber. In this regard, the 4-Amino-N-methoxy propyl - 8, 1-naphthalimide used as a fluorescent dye and theeffect of various parameters has been investigated such as temperature, time, pH and concentration of the dye bath on the results of dyeing wool fibers. Criteria for selecting optimum conditions in these tests dyeing was visually and running that dyeing fibers to achieve the desired color strength and luminescence. The results showed that the time, temperature and concentration of the dye to reach the highest luminescence intensity, they are 60 minutes, boiling point and 1%. Moreover, the intensity of luminescence is independent of pH bathroom was dyed fibers. In order to allow the use of dyed fibers for carpet production, fastness properties such as fastness, light fastness and rubbing fastness in accordance with international standards and luminescence intensity was assessed through Spectro luminescence. The results showed that dyed the relatively good fastness, good light fastness and rubbing fastness is excellent.
  Keywords: Carpet, Wool, Naphthalimide dye, Luminescent, Optimization of dyeing