فهرست مطالب

میراث و گردشگری - پیاپی 1 (بهار 1395)

نشریه میراث و گردشگری
پیاپی 1 (بهار 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/03/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین کلانتری خلیل آباد، احمد پوراحمد، ایرج قاسمی، سیدرفیع موسوی* صفحه 1
  برنامه ریزی و توسعه گردشگری از جمله مقوله هایی است که با توجه به ماهیت چندبعدی آن، نیازمند بهره گیری از توان تمامی عناصر بالقوه موجود است. یکی از عناصری که در توسعه و برنامه ریزی گردشگری نقش موثری دارد و بهره گیری از ظرفیت آن در جهت توسعه گردشگری پایدار شهری مغفول مانده است، نهادها و تشکل های مردم نهاد هستند. نهادهای محلی و یا تشکل های مردم نهاد به دلیل ماهیت داوطلبانه، مستقل، غیرانتفاعی و غیرسیاسی بودن فعالیت های شان، از اقبال گسترده ای در جلب مشارکت مردم برخوردارند.
  با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی و بر اساس داده ها و اطلاعات حاصله از مطالعه منابع کتابخانه ای، اسناد و نوشته های مربوطه به بررسی، شناسایی و تحلیل ظرفیت نهادهای محلی بر توسعه گردشگری پایدار شهری می پردازد.
  نتایج پژوهش نشان می دهد که ارتباط مستقیمی بین ظرفیت نهادی و سطح توسعه پایدار وجود دارد. نهادها و تشکل های مردم نهاد، به عنوان بازوان قدرتمند ارگان های دولتی و خصوصی از ظرفیت بالایی به خصوص در حوزه سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای پروژه های گردشگری برخوردار می باشند. نهادهای مردمی به عنوان جایگزینی مناسب برای دولت می توانند نقش حفاظتی از میراث فرهنگی و جاذبه های گردشگری را بر عهده بگیرند. آنها می توانند از ظرفیت اعتمادسازی، مشارکتی و تعاملی خود استفاده نمایند و سرمایه گذاری کلانی را در راستای توسعه پایدار گردشگری به سمت عناصر و جاذبه های گردشگری شهری سوق دهند.
  کلیدواژگان: نهاد، ظرفیت نهادی، گردشگری، توسعه پایدار، شهر
 • امیر اعظمی، مهدی حشمتی جدید، عادل سلیمانی*، امیرحسنی علی بیگی صفحه 23
  در این مطالعه سعی شده است که اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری در روستای ریجاب از توابع استان کرمانشاه به عنوان یک روستا با قابلیت های گردشگری قابل توجه از نظر موقعیت و امکانات موجود، مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری پژوهش شامل 800 نفر از روستاییان می باشد که بر اساس جدول مورگان و کرجسی تعداد260 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که گردشگری در این روستا در بعد اقتصادی، به ترتیب از جهت افزایش درآمد، افزایش قیمت زمین و مسکن، کاهش اختلاف طبقاتی، و اشتغالزایی و غیره، دارای بیشترین تاثیر بوده و در بعد اجتماعی از نظر بهبود زمینه تعامل و مشارکت روستاییان، تغییر در نوع پوشش اهالی روستا، جذب حداکثری مهاجران نوروزی و تابستانی و گسترش روابط بیرونی روستا با روستاهای همجوار و غیره و همچنین در بعد زیست محیطی از لحاظ جلوگیری از گسترش آلودگی در منطقه، ممانعت از اتلاف گونه های گیاهی و گسترش خدمات زیربنایی و غیره دارای بیشترین تاثیر بوده است. نتایج نشان می دهد که حدود 70 درصد از روستاییان این منطقه دارای نگرش مثبت نسبت به گردشگری و گردشگری روستایی بوده اند که آثاری نظیر رفع بیکاری، تعامل و مشارکت روستاییان، حمایت دولت در زمینه گردشگری و... را در پی دارد.
  کلیدواژگان: اثرات گردشگری، گردشگری روستایی، توسعه روستایی، توسعه پایدار
 • مجید نعمت الهی*، محمد نجارزاده صفحه 43
  گردشگری روستایی به کلیه ی فعالیت ها و خدماتی گفته می شود که به وسیله ی کشاورزان، مردم و دولت ها برای تفریح، استراحت و جذب گردشگران و نیز فعالیت هایی را که گردشگران در نواحی روستایی انجام می دهند. منطقه قلات به دلیل موقعیت آن و جاذیه های طبیعی و تاریخی خود، از دیرباز مورد توجه گردشگران بوده است. هدف این مقاله بررسی پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری در جهت رسیدن به توسعه گردشگری روستایی در منطقه قلات است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و جدول کوکران 304 نفر از مردم روستا به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه توسط آنان تکمیل گردید. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده است و داده ها با استفاده از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون، تی تک نمونه ای، رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان داده است بین توسعه گردشگری روستایی و ابعاد پایداری اقتصادی و اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد، اما بین توسعه گردشگری روستایی و پایداری زیست محیطی رابطه ی معناداری وجود ندارد. همچنین با توجه به نتایج تی تک نمونه ای، بعدهای اقتصادی و زیست محیطی از پایداری برخوردار نیست ولی بعد اجتماعی گردشگری دارای پایداری بوده است. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داده است که بعدهای پایداری اقتصادی و اجتماعی گردشگری، دارای قابلیت پیش بینی مثبت و معنادار توسعه گردشگری روستایی و بعد پایداری زیست محیطی دارای قابلیت منفی و معنادار توسعه گردشگری روستایی هستند. نهایتا نیز برخی پیشنهادات کاربردی مانند شفاف سازی آثار اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی توسعه گردشگری روستایی در باورهای عمومی ساکنین استان، تامین زمینه های توسعه پایدار روستا از طریق حفظ و ارتقا طبیعت روستا و پیشگیری از تخریب بیشتر مناطق طبیعی روستا ارایه شده اند.
  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، توسعه روستایی، پایداری، منطقه قلات
 • محمد اکبرپور*، محمد اربابی صفحه 63
  هدف کلی این تحقیق تحلیل موانع توسعه گردشگری روستایی و ارائه الگوی راهبردی مناسب در روستاهای هدف گردشگری استان خراسان شمالی می باشد. بنابراین به منظور رسیدن به این مهم از دو روش مطالعات اسنادی و میدانی کمک گرفته شد و پس از تهیه کلیات وچارچوب نظری تحقیق، به مطالعه و بررسی وضع موجود پرداخته شد. سه نوع پرسشنامه (ساکنان بومی، گردشگران و مسوولان) جهت انجام این تحقیق، طراحی شد که از طریق آزمون روایی (تایید خبرگان) و پایایی (آزمون آلفای کرونباخ) اعتبارسنجی گردید و پس از تکمیل به وسیله نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمون فرضیه تحقیق بیانگر این مطلب است که بین موانع آموزشی و فرهنگی و مشکلات مربوط به توسعه گردشگری همبستگی مثبت و معنادار نسبتا قوی وجود دارد، که مطابق با آن افزایش موانع آموزشی و فرهنگی افزایش مشکلات توسعه گردشگری را به دنبال دارد. موانع و مشکلات زیست محیطی در جایگاه دوم و موانع زیربنایی به لحاظ اهمیت در جایگاه بعدی قرار می گیرد. موانع بازاریابی و مدیریتی رابطه معنی داری با متغیر وابسته ندارند اما در تحلیل رگرسیون تاثیر افزایشی بر نارسایی های توسعه گردشگری دارند. بنابراین با انجام اقدامات لازم و فراهم کردن امکانات و خدمات برای رفع مشکلات از طریق برنامه ریزی و راهبردهای مناسب از جمله تدوین برنامه های آموزشی، احیاء و توسعه زیر ساخت های گردشگری روستاها و معرفی و شناساندن جاذبه ها و محصولات گردشگری روستاهای هدف می توان در راستای توسعه روستاهای مورد نظر از منظر گردشگری گام برداشت.
  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری روستایی، الگوی راهبردی، روستای هدف گردشگری
 • ابراهیم علی پور، عقیل خالقی، رضا طالبی فرد* صفحه 97
  هدف از این تحقیق، شناسایی توانایی های توسعه گردشگری در شهرستان ورزقان در استان آذربایجان شرقی است. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده و به شیوه توصیفی- تحلیلی می باشد، در این پژوهش، به دلیل تعدد شاخص های توسعه گردشگری شهرستان ورزقان به عنوان متغیر مستقل، از سوی دیگر به خاطر عدم امکان توضیح مفصل یکایک آن ها، به بررسی ویژگی ها، تعداد، تنوع و موقعیت فضایی- مکانی جاذبه های گردشگری شهرستان ورزقان و بررسی کلی متغیرهایی همچون امکانات ارتباطی، توانمندی های اجتماعی و طبیعی و مدیریت شهرستان به عنوان متغیرهای وابسته پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد گردشگران شهرستان ورزقان از لحاظ وضعیت جنسی بیشتر مرد، از لحاظ گروه سنی در دامنه سنی 33-28، وضعیت شغلی کارمند، وضعیت محل سکونت درون استانی که 90 درصد از پاسخگویان را شامل بوده است، ازنظر محل اقامت، شهری، وسیله مورد استفاده شان وسیله نقلیه شخصی، از لحاظ میزان بازدید از مکان های گردشگری بیشتر از چهارمین بارشان بوده اند که به شهرستان ورزقان سفر می کرده اند و از نظر تحصیلات دارای مدرک لیسانس بوده اند. همچنین گردشگران شهرستان ورزقان (161 نفر از جامعه آماری مورد مطالعه)، رضایت خود از شاخص های امکانات ارتباطی را به طور «متوسط» اعلام کرده اند، رضایت آنان (122 نفر از جامعه آماری) از شاخص های توانمندی های اجتماعی و طبیعی «زیاد» بوده، همچنین رضایتشان (213 نفر از جامعه آماری) از شاخص های مدیریت شهرستان ورزقان در حد «متوسط» بوده است.
  کلیدواژگان: گردشگری، امکانات ارتباطی، توانمندی اجتماعی، مدیریت، ورزقان
 • سیدسعید هاشمی، زهره خسروی صفحه 119
  توسعه گردشگری در ایران به دلیل دارا بودن جاذبه های منحصر بفرد طبیعی همراه با غنای تاریخی و فرهنگی، می تواند برای جوامع محلی روستایی منافع بسیاری به همراه داشته باشد. از سوی دیگر ترویج اکوتوریسم که هدف اصلی آن، رساندن منافع به جوامع محلی و حفاظت و پایداری منابع طبیعی است، از راه کارهای اصلی توسعه جوامع روستایی به شمار می رود. برای رسیدن به این هدف زیرساخت های مورد نیاز باید فراهم شود که یکی از اساسی ترین این زیرساخت ها ایجاد اقامتگاه های سازگار با محیط زیست در نواحی مستعد و دارای توان اکوتوریسمی بالا است. اما احداث اقامتگاه سازگار با محیط زیست بدون مشارکت تک تک افراد جامعه محلی امری ناممکن است. از طرفی دیگر جوامع محلی توانمند با انگیزه بیشتری در اجرای طرح های اکوتوریسمی مشارکت خواهند داشت. هدف پژوهش بررسی اثرات احداث اقامتگاه سازگار با محیط زیست بر میزان مشارکت و توانمندسازی جامعه محلی است، لذا نوع تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش، سرپرستان ساکن در منطقه سیمین دشت بوده اند که 109 نفر از آنها به شیوه تمام شماری انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و به منظور تحلیل فرضیه ها از آزمون کای دو استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که احداث اقامتگاه سازگار با محیط زیست در منطقه سیمین دشت بر میزان مشارکت و توانمندسازی جامعه ی محلی منطقه تاثیر مثبت خواهد داشت و این تاثیر بیشتر از میزان متوسط خواهد بود.
  کلیدواژگان: اکوتوریسم، اقامتگاه سازگار با محیط زیست، مشارکت، توانمندسازی، جامعه محلی، سیمین دشت
 • علی رنگچیان* صفحه 139
  هدف از این مقاله برآورد عیار اقتصادی - گردشگری مساجد تاریخی واقع در میدان نقش جهان شهر اصفهان و تحلیل میزان و عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدید کنندگان برای بهره مندی از قابلیت های گردشگری این اماکن مذهبی و تاریخی بوده است. تحلیل ارزش گردشگری مساجد میدان نقش جهان اصفهان می تواند نقش مهمی در رفع کاستی ها و نارسایی ها، پیش بینی نیازها و مدیریت کارآمد آنها در راستای پیشبرد اهداف توسعه گردشگری در شهر اصفهان داشته باشد. تحلیل عوامل موثر بر تمایل به هزینه کرد گردشگران، با استفاده از الگوی لوجیت (Logit) انجام گرفته و بر اساس روش حداکثر درست نمایی، شاخص های این مدل تعیین شده اند. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با بازدیدکنندگان از میدان نقش جهان شهر اصفهان گرد آوری شده است. این داده ها در برگیرنده اطلاعات اقتصادی و اجتماعی گردشگران و داده های مورد نیاز برای تابع تمایل به پرداخت شامل میزان تحصیلات، شغل، جنس و سن پاسخ دهندگان، درآمد، فاصله، بعد خانوار، امکانات رفاهی و بهداشتی و قیمت پیشنهادی بوده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که حدود 7/81 درصد افراد مورد بررسی، حاضر به پرداخت مبلغ برای استفاده گردشگری از مساجد جامع عباسی و شیخ لطف الله در این میدان بوده اند. متوسط تمایل به پرداخت گردشگران برای هر بازدید 39/8341 ریال برآورد گردیده است. همچنین متغیرهای تحصیلات، بعد خانوار، درآمد، فاصله، میزان رضایت و قیمت پیشنهادی اثر معنی داری بر روی احتمال تمایل به پرداخت افراد داشته و حائز اهمیت آماری هستند.
  کلیدواژگان: مساجد تاریخی، ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت، شهر اصفهان
|
 • Hossein Kalantari Khalilabad, Ahmed Pourahmad, Iraj Ghasemi, Syed Rafi Mousavi* Page 1
  Planning and tourism development¡ including issue is due to its multidimensional nature necessitates the utilization of the potential of all the elements. One of the elements that use its capacity to develop sustainable tourism in the city has been neglected¡ are institutions and NGOs. Local institutions due to the nature of voluntary¡ independent¡ non-profit and nonpolitical nature of their activities have great potential in attracting people. The results showed that there is a direct link between institutional capacity and sustainable development. No society cannot function without the use of institutional capacity to take steps towards sustainable development. Institutions and NGOs are having great potential¡ especially in the area of policy making¡ planning and implementation of tourism projects. Public institutions as an affordable alternative to the government can to take over the role of cultural heritage protection and tourism. They can be confidence-building capacities¡ participatory and interactive use and sustainable development of tourism investment to propel the elements and attractions in the city.
  Keywords: institution, institutional capacity, tourism, sustainable development, city
 • Amir Azami, Mahdi Heshmati Jadid, Adel Sulaimany *, Amirhosean Alibaygi Page 23
  Nowadays tourism as one of the main foundations of global development plays a significant role in international transactions. Therefore can be helped to improve and promote tourism spaces with development of tourism activities and introduce parts of Iranian tourism attractions especially in the villages¡ and steps taken to improve their economic and social Skeletal of effective and by Spread of rural tourism has contributed significantly to rural development. This survey study was conducted to explanation of economic¡ Social and environmental effects of tourism to Sustainable Rural Development¡ in Ryjab village on kermanshah province. The research population included all 800 Villagers (N= 800). Morgan- Krejsi table was employed to data personnel as research sample (n= 260).The result hove shown that economic dimension of tourism in the village has had the greatest impact¡ in order to increase income¡ increasing the price of land and housing¡ reduce class differences¡ and employment etc. also the social dimension of tourism have been most effective Contains interaction and participation of rural people¡ a change in the type of coverage villagers¡ New Year and summer maximum absorption of immigrants and expand external relations with neighboring villages and other villages. The environmental dimension has been effective in preventing the spread of infection in the region¡ preventing the loss of plant species and expansion of basic services etc. The results show that about 70 percent of the villagers have a positive attitude towards rural tourism and those factors such as unemployment¡ interaction and participation of villagers¡ government support in the field of tourism has a significant positive correlation with rural attitude to tourism in the region.
  Keywords: The effects of tourism, rural tourism, rural development, sustainable development
 • Majed Nematolahi*, Mohammad Najjarzadeh Page 43
  Rural tourism refers to all activities and services which are exercised by farmers¡ people and governments in order for tourists'' recreation and leisure and also to attract tourists. Because of Qalat location and its historical and natural attractions¡ has long been of interest to tourists. The purpes of this study was to evaluate the economic¡ social and environment sustainability to achieve development of rural tourism in the Qalat region. By using random sampling method and Cochran table¡ 304 people were selected and questionnaires completed by them. The research method was descriptive survey and data analyses by Pearson correlation coefficient¡ One-sample T test and the multiple regression analysis. The study''s findings show that there is a significant relationship among the rural tourism development with economic and social sustainability dimensions but there is not significant relationship among rural tourism development with environment sustainability. According to the results of one-simple T test¡ economic and environmental dimensions have not been sustainability but social dimension has been stable. The result of multiple regression showed that the economic and social sustainability of tourism have the ability to predict positively rural tourism development and environmental sustainability have the ability to predict negatively and significant of rural tourism development. Finally¡ some suggestions are also presented like transparency of economic¡ social and environment impacts in public beliefs¡ providing sustainable development foundations by maintaining and promoting rural nature and preventing destruction of nature areas.
  Keywords: Rural tourism, Rural development, Sustainability, Qalat area
 • Mohammad Akbarpour*, Mohammad Arbabi Page 63
  The main purpose of this research is to investigate the obstacles to the development of rural tourism in the target villages of Northern Khorasan, and to present an appropriate strategic model for those villages. Hence, two methods of documentary and field study have been employed to prepare the theoretical framework of our research and examine the present condition. Testing the hypotheses of the research reveals that there is a meaningful and positive correlation between the cultural and educational problems and the problems related to the development of tourism. Environmental problems are the second major obstacle and infrastructural problems are next in significance. Marketing and management problems have no meaningful relation to the dependant variable, yet in regression analysis, they show an increasing influence on the failure in tourism development. Therefore, by taking appropriate measures such as providing proper services and facilities, and appropriate planning and strategies regarding educational programs, and reconstruction of tourism infrastructures in villages, and publicizing tourism destinations and attractions and products of the target villages, we can highly improve the development of rural tourism.
  Keywords: Tourisem, Rural tourism, Strategic model, Village tourism target
 • Alipour, Aghil Khaleghi, Reza Talebi Fard* Page 97
  The purpose of this study was to identify the strengths of tourism development in the province is the city Varzeqan. The method is applied and analytical methods. Method in the field of calling and data analysis using tools such as questionnaires and interviews have been collected¡ And questionnaires randomly divided among tourists. To collect the literature of library and documents required to collect field data from the Statistical Society of questionnaire consisting of 27 questions was used. The questionnaire included both open and closed questions¡ which provided most of its volume is derived closed questions Likert type. To measure reliability¡ Cronbach''s alpha was used to test. In this study¡ the number of independent variables as indicators of tourism development Varzeqan city¡ due to the lack of a detailed description of each of them¡ the attributes¡ the number¡ diversity and spatial position where Varzeqan city tourist attractions and reviews overall variables such as communication facilities¡ capabilities social¡ natural and city management is discussed as dependent variables. The results show that in terms of the tourist city Varzeqan more male sex¡ age group in terms of age range 33-28¡ the staff¡ the location within the county¡ 90% of respondents have been included¡ In terms of accommodation¡ city¡ through the use of their personal vehicle¡ in terms of the most visited tourist places were the fourth bore Travel to the city Varzeqan ''ve been a bachelor''s degree from the tourist city Varzeqan (161 of the study population) ¡ expressed satisfaction with the communication parameters to be «medium» have declared¡ Their consent (122 Statistical Society) capabilities of indicators of social and natural »high« as well as consent (213 of the target population) Varzeqan city management indicators are» average« is.
  Keywords: Tourism, communication, social capabilities, management, Varzeghan.
 • Seyyed Saeed Hashemi, Zohreh Khosravi Page 119
  Tourism development in Iran for its unique natural attractions along with the historical and cultural richness could have many benefits for rural communities. Promotion of Ecotourism whose main purpose is bring benefits to nature and local communities and also the conservation and sustainability of natural resources is a strategy for development of the rural communities. One of the most basic necessary infrastructure to achieve this goal is the construction of Ecolodges in the areas with high ecotourism potential. The Construction of eco-friendly resorts is impossible without the participation of individuals; on the other hand¡ the empowered local communities are more motivated to participate in the implementation of the Ecotourism plans. Due to the impacts of constructing an Ecolodge on the partnership and empowerment Indicators in Simin Dasht area has been measured¡ this research is objective and in terms of the nature and method it is analytical and descriptive. The study sample were the residents of Simin Dasht area who among them heads of households (n = 109) were selected. To collect data¡ the questionnaire and to analyze the hypotheses the Chi-Square Test were used. The results of this study prove the significant relationship between the Ecolodge construction and the partnership and empowerment of the local people.
  Keywords: Ecotourism, Ecolodge, Partnership, Empowerment, Local Community, Simin Dasht
 • Ali Rangchian* Page 139
  This study aimed to Estimate the Economic- Tourism value of the Historical Mosques in naghshe jahan square of Isfahan and analysis of the factors affecting the willingness to pay of Visitors To take advantage of the recreational and educational benefits of Historical and religious places by The contingent valuation method )CVM(.Tourist scale analysis of this Religious Centers could play an important role in overcoming the shortcomings and failures¡ Forecasting needs and management skills in order to advance tourism development on the Isfahan city. In order to analyze the factors affecting the tourists'' willingness to pay Logit model has been used and Based on the maximum likelihood method¡ parameters of the model are determined. The Required data is collected through questionnaire and interviewing visitors of 26 historic mosques in Isfahan. These data include socio - economic information of visitors and the data required for the function of the willingness to pay include education¡ occupation¡ gender and age¡ income¡ distance¡ family size¡ and health facilities and price. The results show that the 81.7 percent of the subjects are willing to pay for visiting Abbasi and Sheikh Lotfola Mosque of Isfahan city. Average willingness to pay for each visitor 8341.39 Rials has been estimated. Also¡ education¡ occupation¡ gender and age¡ income¡ distance¡ family size¡ environmental Trends¡ and health facilities and price have a significant influence on people''s willingness to pay.
  Keywords: contingent valuation, willingness to pay, logit model, Geomorphosite, Qeshm Island.