فهرست مطالب

پژوهش در دین و سلامت - سال سوم شماره 3 (تابستان 1396)
 • سال سوم شماره 3 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/07
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سرمقاله
 • علی محمد فرهادزاده صفحات 1-4
  انسان دارای جنبه های مشترکی با حیوان و فرشته است؛ بیشترین اشتراک انسان با حیوان، در جنبه های جسمی و مادی؛ و جنبه ی مشترک انسان با فرشتگان در عقلانیت است. ازآنجایی که موضوع علم پزشکی بدن انسان و آثار طبیعی و مادی آن است، به ناچار به جنبه های مشترک درمانی بین انسان و حیوان اندیشیده و در این باره به آزمایش و پژوهش می پردازد؛ ولی پرداختن به این موضوع به طور طبیعی ممکن است انسان را از نگاهی متعالی به دیگر ابعاد وجودی خویشتن باز دارد. اگر نگاهمان را اندکی از بعد خاکی برگرفته و نگاهی آسمانی و ملکوتی به انسان بیفکنیم، درخواهیم یافت که انسان جنبه های مشترکی نیز با ملائک دارد که آن جنبه ها، در بعد روحانی وجود او جلوه گر شده است، همان بخشی که در باور و اعتقاد ما تامین کننده ی سلامت معنوی به معنای واقعی کلمه نیز است.
  کلیدواژگان: انسان، حیوان، فرشته
 • مقاله پژوهشی
 • محبوبه عسکری، محدثه نوروزی، حامد رادمهر، حسین محمدی* صفحات 5-17
  سابقه و هدف
  شناخت ابعاد معنوی، جزء حیاتی سلامت انسان است که به افزایش علاقه به آموزش معنویت منجر می شود. سلامت معنوی تاثیر مثبتی روی سلامتی، طول عمر و بهبودی از بیماری جسمانی دارد. ازاین رو، هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش سلامت معنوی گروهی بر امیدواری و راهبردهای مقابله یی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (ام.اس.) است.
  روش کار
  این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی است که جامعه ی آماری آن را اعضای «جامعه ی حمایت از بیماران ام.اس.» شهر تهران تشکیل می دهند. پس از محاسبه ی حجم نمونه، نمونه گیری در دو مرحله انجام شد؛ ابتدا 100 نفر از اعضای جامعه ی حمایت از بیماران ام.اس. و سپس 30 نفر، به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. یک روان شناس بالینی آموزش دیده، آموزش سلامت معنوی را به صورت گروهی، در هشت جلسه ی 90 دقیقه یی برگزار کرد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه ی امیدواری میلر (MHS) و پرسش نامه ی راهبردهای مقابله یی لازاروس و فولکمن (CSQ) بود. نمره های پیش آزمون و پس آزمون نیز با استفاده از تجزیه و تحلیل کوواریانس، تحلیل شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که آموزش هشت جلسه مداخله ی سلامت معنوی در گروه آزمایش، نسبت به گروه کنترل، موجب تغییر در نمره های حاصل از متغیرهای امیدواری (35/0)، راهبردهای مقابله یی مسئله مدار (40/0) و هیجان مدار (25/0) شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش گویای این است که آموزش سلامت معنوی می تواند در افزایش امیدواری و تقویت راهبردهای مقابله یی کارآمد (مسئله مدار) افراد مبتلا به ام.اس. موثر باشد.
  کلیدواژگان: امیدواری، راهبردهای مقابله یی، سلامت معنوی
 • هنگامه بلورساز مشهدی *، مهدی نصیری پور، مهدی مال ویرانی، آزیتا امیرفخرایی صفحات 18-30
  سابقه و هدف
  درمان اختلال وسواسی - اجباری از بحث برانگیزترین موضوع های بالینی است. با توجه به هزینه های متعدد ناشی از آن، بازبینی پیشینه ی تحقیقی برای دستیابی به سودمندترین گزینه های درمانی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی طرح واره های ناسازگار اولیه و سازوکارهای دفاعی با نگرش های مذهبی در زنان مبتلا به اختلال وسواسی - اجباری (OCD)و زنان سالم شهر همدان صورت گرفته است.
  روش کار
  این پژوهش از نوع علی - مقایسه یی و جامعه ی آماری آن شامل همه ی زنان مبتلا به OCD شهر همدان است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 100 زن مبتلا به OCD و 100 زن سالم (از بین همراهان بیماران و کارمندان دانشگاه)، بر اساس مصاحبه ی بالینی، ملاک های تشخیصی DSM-V و تکمیل پرسش نامه انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه های طرح واره های ناسازگارانه (YSQ-SF)، سازوکارهای دفاعی (DSQ-40) و نگرش های مذهبی (RAQ) بود. داده های پژوهش نیز با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داده که تفاوت معناداری بین گروه های بالینی و بهنجار در پنج حوزه ی طرح واره های ناسازگار اولیه (بریدگی و طرد، عملکرد مختل، محدودیت های مختل، دیگر جهت مندی و گوش به زنگی بیش از حد و بازداری) وجود دارد (05/0>P). علاوه براین، در نمره های سبک های دفاعی (رشدیافته، رشدنایافته و روان آزرده) و نگرش های مذهبی نیز این تفاوت معنادار بوده است (05/0>P).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش بر اهمیت تاثیر مداخله های پیشگیرانه در علائم روان شناختی بیماران نوروتیک و ترسیم افق های، جدید در مداخله های بالینی، با توجه به بعد دین، تاکید دارد.
  کلیدواژگان: اختلال وسواسی - اجباری، زنان، سازوکارهای دفاعی، طرح واره های ناسازگار نگرش مذهبی
 • راضیه طالبی، لیلا جویباری، اکرم ثناگو * صفحات 31-42
  سابقه و هدف
  یکی از منابع اصلی تنش و اضطراب خانواده ها، بحران ناشی از بیماری و بستری شدن کودکان است. امروزه توجه به نیازهای عاطفی و معنوی خانواده در فرایند مراقبت، یکی از اولویت های اساسی بهسازی شرایط مراقبت از کودک در بیمارستان شناخته شده است. شناخت باورها و رفتارهای مذهبی مادران طی بیماری و بستری شدن کودک می تواند زمینه ی تامین نیازهای معنوی خانواده و والدین را فراهم سازد. ازاین رو، این پژوهش با هدف تبیین رفتارهای مذهبی مادران، حین بستری کودکشان در بیمارستان انجام شده است.
  روش کار
  این پژوهش از نوع کیفی؛ و محیط اجرای آن مرکز آموزشی - درمانی کودکان (سانترال) دانشگاه علوم پزشکی گلستان است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختار جمع آوری شد و نمونه گیری پژوهش نیز مبتنی بر هدف و با حداکثر تنوع بود. 19 مادر دارای یک کودک بستری در بخش های اطفال، وارد پژوهش شدند. ملاک اتمام نمونه گیری نیز اشباع داده ها بود. علاوه براین، مصاحبه ها ضبط و سپس دست نویس؛ و مطابق رویکرد تحلیل محتوای کیفی مرسوم تحلیل شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  تحلیل داده ها به شکل گیری دو مضمون اصلی «بهبودی - حفظ سلامتی» و «پذیرش - سازگاری»؛ و مضامین فرعی «دستیابی به آرامش، امیدواری و تحمل روحی» منجر شد. قرآن خواندن، ذکر گفتن، دعا و نذر کردن از رفتارهای اعتقادی مادران بوده که در مصاحبه ها بارها به آنها اشاره شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان می دهد که اعتقادات و رفتارهای مذهبی می تواند عاملی موثر برای ارتقای سلامت روانی مادران دارای کودک بستری در بیمارستان باشد.
  کلیدواژگان: باورهای مذهبی، تحلیل محتوا، رفتارهای مذهبی، کودک بستری، مادران
 • فریده علیمرادی، بیتا شلانی *، سعید صادقی صفحات 43-54
  سابقه و هدف
  دانشگاه فرصتی مناسب برای رشد فردی به حساب می آید؛ باوجوداین، دانشجویان اغلب با معضل هایی روبه رو هستند که احساس غربت جزء بیشترین معضل های بیان شده در بین دانشجویان خوابگاهی است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی عزت نفس و معنویت گرایی با احساس غربت در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 1395 انجام شده است.
  روش کار
  این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه ی آماری آن شامل همه ی دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 94 - 95 است؛ که از میان آنان 322 نفر بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه یی چندمرحله یی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه ی عزت نفس کوپر اسمیت، پرسش نامه ی معنویت پارسیان و دونینگ و پرسش نامه ی احساس غربت آرچر است. داده های پژوهش نیز با استفاده از روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی و رگرسیون تحلیل شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده که بین عزت نفس و احساس غربت (10/0>p) و همچنین بین معنویت گرایی و احساس غربت (001/0>p)، رابطه ی منفی معنادار وجود دارد و معنویت گرایی می تواند میزان احساس غربت دانشجویان خوابگاهی را پیش بینی کند (100/0>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش می توان معنویت گرایی و عزت نفس را ابزاری مکمل برای کاهش احساس غربت در نظر گرفت و برای کاهش احساس غربت در دانشجویان خوابگاهی به این متغیرها توجه داشت.
  کلیدواژگان: احساس غربت، دانشجویان خوابگاهی، عزت نفس، معنویت گرایی
 • حمیده ورعی، قاسم عسکری زاده *، مسعود باقری صفحات 55-67
  سابقه و هدف
  معنویت یکی از مهم ترین عامل های افزایش شادکامی و سلامت عمومی گزارش شده است. با توجه به اینکه محیط، یکی از عامل های ایجاد بهزیستی معنوی است؛ این پژوهش با هدف بررسی مقایسه یی رابطه ی بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه ی شهر کرمان انجام شده است.
  روش کار
  این پژوهش از نوع علی - مقایسه یی و جامعه ی آماری آن شامل همه ی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه ی شهر کرمان است. بدین صورت که 376 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید باهنر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه یی چندمرحله یی و 274 نفر از دانشجویان حوزه های علمیه، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسش نامه های بهزیستی معنوی (SWB)، شادکامی آکسفورد (AHQ) و سلامت عمومی (GHQ-28) است. داده ها با استفاده از روش های رگرسیون چندگانه، آزمون های تی مستقل و یومن ویتنی تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داده که بین بهزیستی معنوی، بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی با شادکامی، رابطه ی مثبت وجود دارد (001/0>P)، درحالی که هر سه با سلامت عمومی رابطه ی منفی دارند (001/0>P)؛ همچنین بهزیستی معنوی و شادکامی تفاوت معناداری در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه دارند (01/0>P)، اما تفاوت دو گروه در سلامت عمومی معنادار نیست (05/0
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش، سطح بالاتر بهزیستی معنوی و شادکامی در حوزه های علمیه، نشان دهنده ی اثر معنویت موجود در این مدارس، در متغیرهای مورد بررسی است و لزوم توجه به جنبه های معنوی و تلاش برای رشد و توسعه ی آن را گوشزد می سازد.
  کلیدواژگان: بهزیستی معنوی، حوزه ی علمیه، دانشجویان، سلامت عمومی، شادکامی
 • فهیمه حاجی زاده، گیتی ازگلی*، مرضیه ساعی قره ناز، زهره شیخان، ملیحه نصیری، شراره جان نثاری صفحات 68-79
  سابقه و هدف
  رفتار باروری ازجمله تعیین کننده های مهم نوسانات جمعیتی است. کاهش نرخ باروری همراه با سالمندی جمعیت؛ و نیز کاهش نیروی کار جوان، از معضل های مهمی است که جامعه ی ایران در آینده با آن روبه رو خواهد شد. با توجه به اهمیت فراوان موضوع، این پژوهش با هدف تعیین وضعیت نگرش دینی و رفتار باروری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران صورت گرفته است.
  روش کار
  در این پژوهش مقطعی، جامعه ی آماری شامل همه ی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است، که 200 نفر از زنان دارای معیارهای ورود، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ی سه قسمتی، حاوی اطلاعات دموگرافیک، پرسش های تعیین کننده ی رفتار باروری و نگرش دینی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و تحلیل واریانس استفاده شد و سطح معنی داری نیز 05/0 در نظر گرفته شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که میانگین ± انحراف معیار سن واحدهای پژوهش 6/1 ± 24/29 سال است. همچنین میانگین ± انحراف معیار تعداد افراد خانوار، تعداد فرزندان، سن ازدواج، مدت زمان ازدواج و فاصله ی بین ازدواج و اولین بارداری به ترتیب 79/0 ± 16/3 نفر، 78/0 ± 8/1 نفر، 9/5 ± 5/8 سال، 39/24 ± 74/24 ماه و 47/4 ± 02/21 سال است. علاوه براین، سطح نگرش دینی بیشتر واحدهای پژوهش (5/67 درصد) در حد خوب ارزیابی شده است. نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز نشان دهنده ی ارتباط معنادار سطوح مختلف نگرش دینی با رفتار باروری است.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت بیشتر اعتقادات دینی در رفتار باروری افراد تاکید می کند. توصیه می شود در اجرای برنامه های آموزشی و مشاوره یی که برای ارتقای رفتار باروری صورت می گیرد، به باورها و اعتقادات دینی افراد توجه ویژه یی شود تا هر دو مقوله ی مهم ارتقا یابند.
  کلیدواژگان: رفتار باروری، زنان، نگرش دینی
 • محمد مرادی جو، توحید بابازاده، زینب هنرور، سحر محبت بهار، فاطمه رحمتی نجارکلایی، مرتضی حقیقی* صفحات 80-91
  سابقه و هدف
  سلامت معنوی یکی از مفاهیم بنیادین در بیماری های مزمن است و رویکردی مهم در ارتقای سلامت عمومی افراد در نظر گرفته می شود. با توجه به اهمیت سلامت معنوی و نقش آن در ارتقای سلامت عمومی، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و سلامت عمومی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز جامع کنترل سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است.
  روش کار
  این پژوهش از نوع مقطعی است و جامعه ی آماری آن شامل 122 نفر از بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز یادشده، در سال 1393 است. داده ها پس از جمع آوری ازطریق پرسش نامه های سلامت معنوی 20 سوالی پالوتزیان [1] و الیسون[2] و سلامت عمومی 28 سوالی؛ و تعیین روایی و پایایی آنها، به صورت خودایفا، تکمیل شد و با آزمون های تحلیل واریانس، همبستگی و رگرسیون خطی در سطح معنی داری کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  بر اساس یافته های پژوهش، سلامت معنوی بیشتر بیماران در حد متوسطی قرار دارد (8/37 درصد)؛ و بیشتر شرکت کنندگان در مطالعه (50 درصد)، دچار مشکل سلامت عمومی خفیفی هستند. همچنین در این پژوهش علاوه بر اینکه بین سلامت عمومی و مشخصات دموگرافیک (وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، وضعیت درآمد و فعالیت جسمانی) سطح معنی داری وجود دارد، بین سلامت عمومی و سلامت معنوی بیماران نیز رابطه ی معنی داری دیده می شود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، برای پیشگیری از آسیب های روانی در بیماران، ارتقای سلامت معنوی مبتلایان به سرطان پستان باید از اولویت های کادر بهداشتی و درمانی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، سلامت عمومی، سلامت معنوی زنان
 • مقاله مروری
 • میرحسن موسوی *، نسیم شاویسی، سید امین خطیبی صفحات 92-108
  سابقه و هدف
  زیتون با نام علمی اولئا یوروپائه آ، از تیره ی اولئاسه آ، یکی از میوه هایی است که در نواحی مدیترانه، آسیای مرکزی و در بخش هایی از آفریقا کشت می شود و میزان تولید سالیانه ی آن در جهان بیش از 4/17 میلیون تن است. با گسترش و پیشرفت علم در حوزه های مختلف، روزبه روز فواید و خواص طبی و تغذیه یی جدیدی از زیتون آشکار می شود. با پژوهش در قرآن، روایات و احادیث پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) درمی یابیم که به بسیاری از خواص این میوه که علوم جدید آنها را اثبات کرده، قبلا اشاره شده است. به طورکلی زیتون در درمان زخم معده و دیگر بیماری های دستگاه گوارش، فشارخون، آسم، بیماری های قلبی، دیابت، شکستگی و پوکی استخوان و بیماری های پوستی موثر است و سبب تحریک ترشح ادرار، جلوگیری از ریزش مو و کاهش التهاب و تب می شود.
  روش کار
  در تحقیق حاضر، خواص طبی زیتون از منظر قرآن کریم، احادیث و منابع طب سنتی و نیز پژوهش های علمی انجام شده طی سال های 2000 تا 2016، بررسی و مطالعه شده است. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  طب نوین باوجود پیشرفت های بسیار، در سال های اخیر به یافته هایی رسیده که قرن ها قبل در کتب قدما و حکمای طب سنتی ایران و اسلام به سادگی و با جزئیات بیان شده است. نتایج پژوهش اخیر نیز نشان می دهد که زیتون در پیشگیری از بیماری های قلبی، آلزایمر، سرطان های روده ی بزرگ، پوست، پروستات، سینه، رحم و تخمدان؛ دیابت، بیماری های التهابی و خودایمن مانند روماتیسم، پوکی استخوان و بیماری های عصبی مانند نشانگان داون موثر؛ و همچنین دارای اثرهای ضدالتهابی، ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی است.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش می تواند گامی موثر در جهت تایید جنبه های علمی قرآن و احادیث پیامبر (ص) و ائمه (ع)، به ویژه در مورد میوه هایی نظیر زیتون، محسوب شود.
  کلیدواژگان: بیماری، حدیث، زیتون، طب، قرآن
 • پریسا فیضی، سعید فروزانیان، زکیه کشاورزی * صفحات 109-124
  سابقه و هدف
  انسان؛ یکی از پیچیده ترین مخلوقاتی که نمود «فتبارک الله احسن الخالقین» است، موضوع بسیاری از علوم قرار گرفته است. یکی از علومی که به بررسی انسان ازجهت عوامل رشد و حیات و چگونگی فعالیت اعضای بدن می پردازد، «فیزیولوژی» است. از سوی دیگر بررسی انسان از این منظر در علوم دینی اسلامی هم صورت گرفته است و منابع مختلف دینی ازجمله قرآن و کتب باقی مانده از معصومان و بزرگان دینی نیز به آن پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش رسیدن به دیدی جامع نسبت به امکان تطابق علم با دین و درک جدانبودن این دو مقوله از یکدیگر است.
  روش کار
  روش این پژوهش تطبیق و تحلیل مطالب و مراجعه به کتابخانه است و برای اجرای آن، از کتاب های مختلف حوزه ی علوم اسلامی و کتب مربوط به دانش فیزیولوژی و پزشکی و مقالات حوزه ی دینی و پزشکی استفاده شده است. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد بسیاری از مواردی که در حوزه ی علم فیزیولوژی و پزشکی به آنها اشاره شده، بزرگان دین اسلام، به ویژه امامان معصوم (ع) که دارای علم الهی و عصمت بالغه هستند نیز به آنها اشاره کرده اند، که با علوم روز منطبق است.
  نتیجه گیری
  بحث مقایسه یی درباره ی علم فیزیولوژی در دو حوزه ی علوم تجربی و دینی، نشان می دهد که دین (منبعی که دارای آموزه های وحیانی است)، با علم تجربی منطبق است و در حوزه ی علوم تجربی نیز حرفی برای گفتن دارد. این امر موجب می شود در حوزه ی ارتباط علم و دین به تعارض های کامل بین این دو مقوله قائل نباشیم و ارتباط بین این دو را بپذیریم که این امر منجر می شود در بعد پزشکی، فیزیولوژی و علوم تجربی عقاید دینی را موثر بدانیم و گام های بلندی برای ارتباط تنگاتنگ بین آنها برداریم
  کلیدواژگان: آفرینش، امام صادق، فیزیولوژی، توحید مفضل
|
 • Ali Mohammad Farhadzadeh* Pages 1-4
  Health is a vital concept in human life and always the Human being shares some aspects of both animals and angels; while the greatest commonality of human and animals lies in physical and mundane features, wisdom is what human and angels have in common.
  Although medical sciences have made considering similarities between human and animal inevitable in order to conduct experimentations and research, addressing this aspect of human being can divert attention from his spiritual dimensions.
  Once we take a heavenly look at human moving away from his worldly dimension, we ascertain that human beings and angels have also commonalities which have been manifested in spirituality. This is what literally guarantees spiritual health.
  This is also been highlighted in the holy Quran according which the mundane world lacks the capability of its management and discretion. The Quran explains that the world beyond this earthy world is the center of command and discretion, the angels being honorable creatures from the world beyond. (1)
  As Ayatollah Javadi Amoli states, a patient is a human being in the first place; a human whose recognition leads to knowing God. Human has a body which is shared by animals and a soul shared by angels. In medical issues, the commonalities between humans and angels pointed out in the Quran should be taken into account (2
  The holy Quran as well as the lives of the prophet Mohammad (PBUH) and our Imams (PBUT) along with that of pure believers are replete with such examples for further contemplation and research. Therefore, recognizing these commonalities and moving toward them will be in order. If done correctly, we will learn the truth, adding a beautiful unique aspect to our lives. Knowing God illuminates the souls and spirits of humans. (3) Undoubtedly, this is the lost chain of the contemporary world in which despite all the earthly benefits, human being is desperate and anxious. I we take meticulous look at our surroundings, we will find angelmannered people who risk their lives to keep others healthy. The onus is on us to appreciate what they have taken on. (4)
  Keywords: Animal, Angelic, Human
 • Mahboobeh Asgari, Mohadeseh Norouzi, Hamed Radmehr, Hossein Mohammadi * Pages 5-17
  Background And Objective
  Spiritual dimension plays an essential role in human health, thus attracting great interest in teaching spirituality. Spiritual health has a positive impact on the health, longevity and recovery from physical illnesses. Given that, the aim of this study was to evaluate the effect of mental health education on hope as well as coping strategies of patients with Multiple Sclerosis.
  Method
  This study was a clinical trial whose population were members of the ‘community support for MS patients’ in Tehran . After calculating the sample size, sampling was conducted in two stages: first, 100 members of the community in support of the MS patients were selected. Second, 30 of them were randomly assigned to two groups, namely experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. Spiritual health group teaching for 8 sessions of 90 minutes was held by a trained clinical psychologist. Privacy as a fundamental principle in the treatment of patients was also considered by keeping the personal information confidential. Data collection tools included Miller Hope Scale (MHS) and Lazarus and Folkman’s Coping Strategies Questionnaire (CSQ). Pre-test and post-test results were analyzed using covariance. In this study, all the ethical issues were considered; moreover, the authors declare no conflict of interest.
  Results
  The results demonstrated that the teaching made a significant difference between the experimental and control group. After controlling for pre-test scores, a significant difference between the mean scores of hope (p =
  Conclusion
  According to the findings, Spiritual health education can raise hope and foster effective coping strategies (problem-focused) in people who suffer from MS.
  Keywords: Coping strategies, Hope, Spiritual health
 • Hengameh Bolorsaz Mashhadi *, Mehdi Nasiry Poor, Mehdi Malvirani, Azita Amir Fakhraei Pages 18-30
  Background And Objective
  Obsessive-compulsive disorder (OCD) is one of the most challenging clinical issues. Due to considerable expenses associated with OCD, revisiting the related literature to take up a useful therapeutic option seems necessary. The present study aimed to compare the schema of the primary defense mechanisms incompatible with religious attitude among women with OCD and healthy women.
  Method
  All women with OCD in Hamadan formed the participants of this causal-comparative study. Using simple random sampling, 100 women with OCD and 100 healthy women were selected based on clinical interviews, diagnostic criteria for DSM-V, and questionnaires. Research instruments were maladaptive schemas (YSQ-SF), defense mechanisms (DSQ-40) and religious attitude (RAQ). The data were analyzed using descriptive statistics and multivariate analysis of variance (MANOVA). It is worth noting that all ethical issues required were carefully observed and the authors declare no conflict of interest.
  Results
  The results showed a significant difference between clinical and normal groups in terms of five areas of early maladaptive schemas, namely disconnection and rejection, dysfunction, impaired limits, otherdirectedness, subjugation, and inhibition), (P
  Conclusion
  The results highlight the importance of preventive interventions in psychological symptoms among neurotic patients and broaden the horizons of clinical interventions when it comes to religion.
  Keywords: Compulsive Disorder, Defense Mechanisms, Incompatible Scheme Early, Obsessive Women, Religious Attitude
 • Razieh Talebi, Leila Jouybari, Akram Sanagoo * Pages 31-42
  Background And Objective
  One of the main sources of tension and anxiety for the family is the crisis caused by the disease and hospitalization of the child. Today, attention to the emotional and spiritual needs of families in the care process has been known as one of the main priorities for improving pediatric care conditions. Understanding the religious behaviors of mothers during illness of children and hospitalization may help us to response their spiritual needs better. This study aimed to understand the experiences and perspectives of mothers from religious practices during child hospitalization at the hospital.
  Method
  This qualitative research was conducted in Teaching Pediatric Hospital affiliated to Golestan University of Medical Sciences. Data were collected through semi-structured interviews. The sampling was based on purposeful with maximum variation. Nineteen mothers of the hospitalized children were participated. Data saturation was the criteria for termination of sampling. Interviews were recorded, transcribed verbatim and analyzed according to conventional qualitative content analysis. All ethical issues were observed. Moreover, the authors did not report conflict of interest.
  Results
  Analysis of data from the participant's experiences, leading to the formation of two main themes "Improving health-preserving" and "acceptance -compatibility" with sub-themes "achieve peace, hope, spiritual tolerance". Quran reading, muttering to God, prayer, praying were the spiritual behvaiours of mothers that were mentioned repeatedly in interviews.
  Conclusion
  The results of the study showed that religious beliefs and religious behaviors can be an effective way to promote mental health in mothers of children admitted to hospital.
  Keywords: Child, Hospital, Mothers, Qualitative Content Analysis, Religious Behaviors, Religious Beliefs
 • Faride Alimoradi, Saeid Sadeghi, Bita Shalani * Pages 43-54
  Background And Objective
  University is considered a positive opportunity for personal development; however, students often face challenges when they are at university. Homesickness is among the most frequently reported concerns of dormitory students. This study aimed to investigate the relationship of self-esteem and spirituality to homesickness among dormitory students of Razi University in Kermanshah, Iran in 1395.
  Method
  The study is descriptive and correlational. All female and male students who were living in dormitories of Razi University in school year of 94-95 formed the statistical population. 322 of them were selected based on Morgan table, using multi-stage cluster sampling. Research instruments were self-concept questionnaire (1976), spirituality questionnaire by Corp and Downing (2009), and homesickness questionnaire by Archer (1998). The data were analyzed using descriptive statistics, correlation coefficient, and regression. In this study, all ethical issues were carefully observed and the authors declare no conflict of interest.
  Results
  The results showed that there is a significant negative relationship between self-esteem and homesickness (p
  Conclusion
  According to the findings of this research, spirituality and self-esteem can be perceived as complementary tools to reduce homesickness. It seems that when dealing with homesickness, these two variables should be taken into account.
  Keywords: Dormitory students, Homesickness, Self-esteem, Spirituality
 • Hamide Varee, Ghasem Askarizadeh*, Masoud Bagheri Pages 55-67
  Background And Objective
  Spirituality has been reported as one of the most important factors in increasing happiness and general health. Given the fact that one of the factors in creating spiritual well-being is spiritual environment, this comparative study was designed to investigate the relation between spiritual well-being and happiness as well as general health of university and seminary students in Kerman, Iran.
  Method
  The statistical population of this causal – comparative study consisted of all students at Shahid Bahonar University and seminaries of Kerman. From among the university students, 376 were selected by random cluster sampling and 274 seminary students were selected through access sampling. The measurement instruments were Spiritual Well-being Questionnaire (SWB), Oxford Happiness Inventory (AHQ) and General Health Questionnaire (GHQ-28). The data were analyzed using multivariate regression, independent T-test, and Maan-Whiteney U test. In this study, all ethical issues were carefully observed and the authors have declared no conflict of interest.
  Results
  Results showed that there was a significant and positive relationship between spiritual well-being, existential well-being and religious well-being (P
  Conclusion
  The findings of this study indicate higher levels of spiritual well-being and happiness among seminary students, which confirms the effects of spirituality on these schools. Given that, steps should be taken to foster spiritual aspects.
  Keywords: General health Happiness Seminary Spiritual well-being Students
 • Fahimeh Hajizadeh, Giti Ozgoli *, Marzieh Saei Gharenaz, Zohre Sheikhan, Malihe Nasiri, Sharareh Jannesari Pages 68-79
  Background And Objective
  Reproductive behavior is one of the crucial factors in population fluctuations. Decrease in fertility rate in Iran with the increasing median age in recent years, along with the aging population and shrinking young workforce are among major challenges of the future. Given the significance of the subject, this study aimed to determine the relationship between religious attitudes and reproductive behavior of women who visited health centers of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran 2016.
  Method
  This cross-sectional study included all women who went to health centers of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 200 of these women with inclusion criteria were selected via convenience sampling. A three-part questionnaire was used to collect data containing demographic information, religious attitudes, and reproductive behavior .To analyze the data, descriptive and analytical statistics were utilized. In this study, all the ethical issues were considered. Moreover, the authors declare no conflict of interest.
  Results
  The results showed that the mean ±SD age of participants was 29.24±1.6 The mean ±SD number family size, number of children, age at marriage, duration of marriage, the time between the age at marriage and the first pregnancy were 3.16 ±0.79, 1.8±0.78 ,8.5±5.9 years; 24.74±24.79 months; and 21.02±4.47 years, respectively. The results also demonstrated that the level of religious attitudes was good in majority of samples (67.5%). Analysis of variance indicated a significant relationship between different levels of religious attitude and reproductive behavior.
  Conclusion
  The findings of this study further corroborate the importance of religion in the reproductive behavior of people. It is recommended that when running educational programs, counseling be done in order to promote reproductive behavior. Besides, special attention should be given to the religious beliefs of individuals to foster these two important factors.
  Keywords: Religious attitude, Reproductive behavior, women
 • Mohammad Moradi-Joo, Towhid Babazadeh, Zeynab Honarvar, Sahar Mohabat-Bahar, Fatemeh Rahmatinajarkolaei, Morteza Haghighi * Pages 80-91
  Background And Objective
  Spiritual well-being is one of the fundamental concepts in chronic diseases and is considered an important approach to improve public health among individuals. Given the importance of spiritual well-being and its role in the promotion of mental health, the present study was conducted with the aim of evaluating spiritual well-being and mental health in patients with breast cancer who visited a center for cancer control at the University of Medical Sciences.
  Method
  This cross-sectional study was conducted on 122 patients with breast cancer in 2015. The data were collected through self-administered 20-item Paloutzian & Ellison’s Spiritual Well-Being Scale and a 28-item questionnaire of mental health after determining their validity and reliability. The collected data were then analyzed using ANOVA and Pearson correlation and linear regression.
  Results
  The results show that most patients had moderate spiritual health (37.8%), and most of them suffered mild mental health problems. (50 percent). Furthermore, there was a significant relationship between mental health and demographic characteristics (Marital status, education, income, physical activity). There was also a significant relationship between mental health and spiritual health.
  Conclusion
  According to the findings, to prevent mental suffering among patients with breast cancer, promoting spiritual health of patients should be regarded as one of the priorities of health care professionals.
  Keywords: Breast cancer, Mental health, Spiritual well-being
 • Mir-Hassan Moosavy*, Nassim Shavisi, Seyed Amin Khatibi Pages 92-108
  Background And Objective
  Olive (Olea europaea), a species in the family of Oleaceae, is one of the fruits that grows in the Mediterranean region, central Asia and some parts of Africa. Annual production of this fruit is about 17.4 million tons in the world. With scientific development in various fields in recent years, new medical and nutritional properties of olive have been discovered. It was found that many of demonstrated properties of this fruit in modern science have already been pointed out in the Quran, narrations and hadiths of the Prophet Muhammad (S) and Imams (AS). Olive generally is effective in the treatment of stomach ulcers and other gastrointestinal diseases, hypertension, asthma, cardiovascular disease, diabetes, bone fractures and osteoporosis, cutaneous diseases, stimulation of urination, prevention of hair loss and reduction of inflammation and fever.
  Method
  In this study, medical properties of olive were investigated in the Quran, hadiths, traditional medicine as well as recent scientific researches (2000 - 2016). All ethical issues were observed. Moreover, the authors did not report conflict of interest.
  Results
  Along with the recommendations of the Quran and the Prophet Muhammad (s), Imams and traditional medicine about the consumption of olive, findings of recent studies also indicate that this fruit is effective in the prevention of cardiovascular disease, Alzheimer's disease, cancers of colon, skin, prostate, breast, uterine and ovarian, diabetes, inflammatory and autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis, osteoporosis and neurodegenerative diseases such as Down syndrome. Anti-inflammatory, antimicrobial and antioxidant properties also reported for olive.
  Conclusion
  The findings of this research can be an effective step confirming the scientific aspects of the Quran and narratives of the Prophet Muhammad (S) and Imams (AS), especially in the case of fruits like olive.
  Keywords: Disease, Hadith, Medicine, Olive, Quran
 • Parisa Feyzi, Saeed Forouzanian, Zakieh Keshavarzi * Pages 109-124
  Background And Objective
  Mankind as one of the most complex creatures has been the subject of many sciences. One of the sciences that consider growth and health parameters of body and circumstances of its activities is “physiology”. Also, there is a considerable amount of information about this topic in Islamic religious sciences and various sources, including the Quran and religious books of saints and religious leaders who have many things to say about this topic. The main objective of this study was to get a comprehensive view of the compatibility of science and religion.
  Method
  In this study, comparison and analysis of content as well as library research were used. Various books related to fields of Islamic sciences and books on the field of physiology and medical and religious papers were examined. In this study, all the ethical issues were considered. Moreover, the authors declare no conflict of interest.
  Results
  Findings showed that many of the cases related to field of physiology and medicine are stated in the complete religion of Islam by religious leaders, especially the Imams who have divine knowledge and they corroborate the science of the day.
  Conclusion
  Comparative discussion around the physiology science in both religion and experimental sciences leads us to the conclusion that the religion as a source establishes doctrines, matches experimental science, and has a lot to share. This brings us to the relation between science and religion. There is no sharp contrast between these two categories and the relationship between science and religion is confirmed. It is also concluded that religious beliefs are effective in the medical physiology and experimental sciences. Consequently, steps must be taken to hold them together.
  Keywords: Creation, Imam Sadegh, Tawhid Mofazal, Physiology