فهرست مطالب

مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس - پیاپی 4 (تیر - شهریور 1394)

فصلنامه مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس
پیاپی 4 (تیر - شهریور 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/06/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احسان یاری*، وحید عبدعلی پور صفحه 13
  منطقه ژئوپلیتیک و راهبردی خلیج فارس از آغاز کشف نفت همواره به عنوان منطقه ای بحران خیز شناخته شده است. این منطقه پس از خروج بریتانیا در سال 1971 و استقلال شیخ نشین های منطقه فاقد یک رژیم امنیتی پایدار بوده و تعارضات و جنگ های متعدد که میان دول منطقه رخ داده خود موید این واقعیت است. با توجه به این مهم، مقاله حاضر می کوشد با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که مهم ترین موانع ژئوپلیتیکی بر سر راه شکل گیری رژیم امنیتی پایدار در منطقه خلیج فارس کدامند؟ یافته های تحقیق نشان می دهد، علی رغم تلاش های فراوان برای شکل دهی به یک رژیم امنیتی پایدار، عوامل متعددی از جمله اختلافات ارضی و مرزی، حضور قدرت های بزرگ فرامنطقه ای، مسئله فلسطین، مسئله دموکراسی، گروه های بنیادگرا و تهدید تروریسم در این ناکامی دخیل هستند و تا زمانی که این عوامل همچنان پررنگ باشند، نمی توان چندان تصور و امیدی برای شکل گیری یک رژیم امنیتی پایدار در خلیج فارس داشت. این مقاله ضمن تشریح عوامل و موانع ناکامی ایجاد رژیم امنیتی پایدار، برای پاسخ بهتر به پرسش تحقیق به واکاوی و بررسی اجمالی نظریه ها و راهکارهای شکل گیری رژیم امنیتی در منطقه خلیج فارس نیز پرداخته است.
  کلیدواژگان: امنیت، رژیم های امنیتی، خلیج فارس، ژئوپلیتیک، قدرت های بزرگ و فرامنطقه ای
 • علیرا کلانترمهرجردی*، مصطفی میر صفحه 33
  امروزه پایگاه های میراث جهانی در دنیا اهمیت خاصی پیدا کرده اند و هر روز بیشتر از جانب دیدار کنندگان داخلی و خارجی مورد توجه و بازدید قرار می گیرند. تحقیق حاضر سعی در اولویت بندی برخی از ارزش هایی دارد که در بازاریابی یک سایت تاریخی مهم است. خلیج فارس یکی از استراتژیک ترین مناطق جهان است. این منطقه به دلیل موقعیت ژئوپولتیک خود، آثار تاریخی فراوان دارد و باید به بعد تاریخی آن اهمیت ویژه ای داد. یکی از مهم ترین آثار تاریخی خلیج فارس، شهر تاریخی حریره در جزیره کیش می باشد. با بررسی ها و مطالعات انجام شده شش ارزش اساسی یک سایت تاریخی شناسایی شده که عبارتند از: ارزش تاریخی، ارزش فرهنگی، ارزش زیبایی شناختی، ارزش اقتصادی، ارزش تفریحی و ارزش علمی و آموزشی. به منظور بررسی اهمیت هر یک از ارزش ها از دید عوامل انسانی دخیل در بازاریابی میراث، پرسشنامه در سه سطح بین جامعه مدیران میراث، مردم محلی و صاحبان کسب و کارهای گردشگری به عنوان ذینفعان این موضوع توزیع گردید که نشان می داد این ارزش ها در بین افراد گروه های مختلف دارای اهمیت یکسانی نمی باشد.
  کلیدواژگان: میراث، خلیج فارس، سایت تاریخی، شهر جریره، بازاریابی میراث
 • احسان حمایتیان*، علیرضا جعفرزاده صفحه 51
  بیداری اسلامی و متعاقب آن تغییر در نظام های سیاسی و بروز بحران در برخی از کشورهای منطقه، تاثیرات عظیمی بر تعاملات سیاسی- امنیتی منطقه خلیج فارس گذاشته است. از یکسو ایران به دنبال افزایش روابط با دولت های جدید برای تقویت همکاری های منطقه ای برای حل مسائل منطقه ای از جمله بحران سوریه است و از سوی دیگر، رقابت های جدیدی بین ایران و سایر بازیگران منطقه ای مانند عربستان برای حفظ منافع ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک این بازیگران در سطح منطقه پدیدار گشت. پژوهش حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل رفتار سیاست خارجی ایران و عربستان در قبال بیداری اسلامی می پردازد. سوال اصلی این است که بیداری اسلامی چه تاثیری بر تعاملات سیاسی - امنیتی منطقه به خصوص بر مناسبات دو کشور بزرگ منطقه یعنی ایران و عربستان داشته و منشا چه فرصت ها و تهدیداتی بوده است؟ فرضیه ای که سعی در آزمون آن داریم این است که به دلیل ویژگی های ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچرال منطقه خلیج فارس و ارتباط مستقیم آن با منافع قدرت های بزرگ، بیداری اسلامی منجر به تخاصم و تیرگی روابط میان دو کشور شده است.
  کلیدواژگان: جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، بیداری اسلامی
 • افسانه کشمیری*، عباس مرادی صفحه 75
  ژئوتوریسم به عنوان یکی از روش های توسعه ژئوپارک ها به واسطه برنامه ریزی مناسب و شناخت امکانات و محدودیت ها، می تواند نقش مهمی در توسعه میراث زمین شناختی همراه با حفاظت داشته باشد. یکی از ارکان ژئوتوریسم، ژئوپارک ها هستند که در مرکز توجه ژئوتوریست ها قرار دارند. ژئوپارک ها میراث به جای مانده از فعالیت های بشری در سطح کره زمین و گویای تاریخ کهن و پیچیدگی های زمین شناختی هر سرزمین هستند که پتانسیل مناسبی در راستای توسعه صنعت گردشگری دارد و در راستای راهبرد جدید توسعه، میراث طبیعی، علمی و فرهنگی منطقه را به صورت یکپارچه مورد توجه قرار داده و در واقع نوعی گردشگری سازگار با عناصر و پدیده های زمین شناسی و ژئومورفولوژی یا ژئوتوریسم را حمایت می کند و آن را با آموزش و توسعه پایدار یک منطقه پیوند می دهد. به منظور تحقق این هدف با استفاده از پیمایش داده های حاصل از پرسشنامه به تعیین ابعاد چهارگانه تکنیک SWOT پرداخته شد. نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی ساده و جامعه آماری را کارشناسان و صاحب نظران گردشگری استان هرمزگان تشکیل می دهد. یافته های حاصل از مدل SWOT پژوهش نشان می دهد که در ژئوپارک قشم تعداد قوت ها 15، ضعف ها 14، فرصت ها 8 و تهدیدات 5 مورد می باشند. که براساس اولویت بندی این عوامل S3، O1، W2، T4 دارای بیشترین امتیاز می باشند. نتایج حاصل از نقشه نهایی ظرفیت ژئوپارک قشم نشان داد که مناطق غربی و بخشی از شمال شرقی جزیره قشم دارای وضعیت بسیار مناسب به لحاظ ژئوتوریسم هستند. در پایان پژوهش به ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح و بهبود وضعیت ژئوپارک قشم پرداخته شد.
  کلیدواژگان: گردشگری، ژئوتوریسم، ژئوپارک، قشم
 • ابراهیم حاجیانی* صفحه 91
  مسئله اصلی نوشتار حاضر، تبیین جایگاه خلیج فارس در ذهنیت، خاطره جمعی، روح ملی و هویت ملی ایرانیان و نقش آن در شکل دهی به هویت ایرانی در مقطع کنونی، علل و زمینه های ساختاری برجسته شدن آن طی دو دهه گذشته و نیز مرور مهم ترین مخاطرات و آسیب های موجود در این زمینه می باشد. روش آن فراتحلیل پژوهش ها و گزارشات و تدوین تجربه زیسته نگارنده در این حوزه می باشد. از یافته های مهم مقاله آن است که هم اکنون خلیج فارس به عنوان یک نماد غرور ملی و احساس مالکیت ملی تبدیل شده و شهروندان ایرانی تعلق تاریخی و فرهنگی دیرپای آن را در کشور ایران درونی نموده و باور دارند که نشانه های آن در تولید انبوه قطعات نمایشی، موسیقی، فعالیت های وسیع پژوهشی، فعالیت های مدنی در فضای مجازی و واقعی و... می باشد. در بخش بعدی مقاله ریشه ها و عوامل برجسته سازی و برساخت خلیج فارس در شاکله هویت ایرانی طی چند دهه اخیر بررسی شده و مجموعه این روندها در قالب 13 عامل راهبردی، سیاسی، بین المللی، دفاعی، جذابیت های طبیعی، ریشه های تاریخی، شرایط تجاری و اقتصادی، نفت و انرژی، فعالیت های بندری، صنعتی و خدماتی، رسانه ای و... شناسایی و معرفی شده اند. در پایان نیز چند ملاحظه مهم سیاست گذاری برای تقویت و تداوم جایگاه خلیج فارس در هویت ایرانی اشاره شده که از آن جمله اند: پرهیز از ملی گرایی افراطی، جلوگیری از تقابل هویت ایرانی هویت عربی، ضرورت مشارکت نهادهای مدنی و غیررسمی در این حوزه و تلاش برای تثبیت جایگاه تاریخی خلیج فارس در مراجع مهم حقوقی، علمی و فرهنگی بین المللی.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، هویت ملی، هویت ایرانی، سواحل و جزایر، گردشگری، سیاست هویت
 • معصومه عی قرلو*، اردوان بهزاد صفحه 109
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بازاریابی اینترنتی در ایجاد معرفی بازارهای جدید با تاکید بر گردشگری مجازی در جزیره قشم صورت پذیرفته است. در تحقیق حاضر، بازاریابی اینترنتی و گردشگری مجازی به عنوان متغیرهای مستقل و بازارهای جدید (ورود گردشگران به مناطق گردشگری جدید) متغیر وابسته هستند. در پژوهش حاضر جامعه آماری عبارتند از: خبرگان صنعت گردشگری مشتمل بر اساتید رشته گردشگری در موسسه آموزش عالی آبا و کارشناسان مربوطه در سازمان میراث فرهنگی استان تهران و همچنین روسای آژانس های مسافرتی و کارمندان بخش IT آژانس های مسافرتی که دارای سایت گردشگری الکترونیکی بودند (که این افراد شامل 90 نفر بودند) انتخاب شدند. جهت تعیین حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد که فرمول حجم جامعه محدود می باشد. بر همین اساس حجم نمونه 73 مورد محاسبه شد. در هر طبقه به صورت تصادفی از میان افراد نمونه گیری شد. همچنین به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. که پرسش ها شامل دو گروه جمعیت شناختی و سوالات مربوط به فرضیات می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss و به منظور اولویت بندی روش های بازاریابی اینترنتی نیز از روش AHP استفاده گردید. برای یافتن مناسب ترین روش بازاریابی و اولویت بندی انواع گردشگری جزیره از روش Topsis استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بازاریابی اینترنتی در معرفی بازارهای جدید نقش موثر و معناداری دارد و استفاده از ویدئوهای آموزشی در محیط وب دارای بیشترین اهمیت در روش های بازاریابی اینترنتی در معرفی بازارها جدید گردشگری می باشد. سایر نتایج نیز نشان داد گردشگری مجازی در معرفی بازارهای جدید گردشگری نقش موثر و معناداری دارد و ارائه تصاویر پاناروما در خصوص بازارهای جدید گردشگری دارای بیشترین اهمیت در انواع گردشگری مجازی در معرفی بازارهای جدید گردشگری است.
  کلیدواژگان: بازاریابی اینترنتی، گردشگری مجازی، قشم
 • حیدر لطفی، عزت الله میرعرب رضی، محمد اکبرپورلشکامی* صفحه 135
  در تعریف موقعیت راهبردی گفته اند که موقعیتی است که به دارنده آن مزایای قاطع سیاسی، اقتصادی و نظامی در برابر رقیب یا رقبا اعطا می کند. جمهوری اسلامی ایران به دلایل مختلف مانند قرار گرفتن در آسیای غربی و داشتن بیشترین مرز با خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز و قرارداشتن در حلقه پیوند مناطق آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، قفقاز، شرق مدیترانه و خلیج فارس، داشتن منابع معدنی ارزشمند از جمله نفت و گاز و مس و غیره دارای یک موقعیت ویژه راهبردی است. موقعیت راهبردی زمانی بیشترین نفع را به یک کشور می رساند که آن کشور واقعا مستقل بوده و با برنامه ریزی های هدفدار و زمان دار این موقعیت را به وسیله ای برای افزایش قدرت بین المللی خود تبدیل کند؛ امری که در کشور ما تنها پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 اتفاق افتاده است. در این پژوهش ابتدا به عناصر مهم و تاثیرگذار در اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که جنبه جغرافیائی دارند اشاره گردیده و سپس بعد از نگاهی به گذشته که حاوی درس هایی ارزشمند برای ماست، پیشنهادهائی برای بهره گیری کامل تر و علمی تر از این عناصر داده شده است.
  کلیدواژگان: ایران، خلیج فارس، موقعیت راهبردی، ژئوپلتیک، اقتدار بین المللی
|
 • Ehsan Yari*, Vahid Abdalipoor Page 13
  Geopolitical and strategic Persian Gulf region since the discovery of oil has always been known as a regional critical. The region after the withdrawal of Great Britain in 1971 and independence emirates has been without a stable security regime. Conflicts and wars that occurred between the region''s states confirm this fact. Due to this¡ this paper attempts using descriptive and analytical methods to answer this question¡ the most important geopolitical obstacles in the way of formation of a stable security regime in the Persian Gulf are there? The findings show that¡ despite efforts to shape a stable security regime¡ a number of factors including territorial disputes and border¡ the presence of great power¡ the Palestinian issue¡ the issue of democracy¡ the threat of terrorism and fundamentalist groups involved in this failure are. As long as these factors are still strong¡ so cannot hope for the formation of a stable security regime in the Persian Gulf. This paper outlines the factors and obstacles failure to create a stable security regime¡ to better respond to research questions to explore and overview of theories and approaches to the formation of the security regime in the Persian Gulf has been discussed.
  Keywords: security, security regimes, Persian Gulf, geopolitics, great power
 • Alireza Kalantar Mehrjerdi*, Mostafa Mir Page 33
  In today''s world heritage sites of particular importance in the world and have found more and more attention from local and foreign visitors are being met. This study has tried to prioritize certain values that marketing is an important historical site. Surveys and studies with historical sites identified six fundamental values that are of historical value¡ cultural value¡ aesthetic value¡ economic value¡ social value¡ scientific and educational value. To evaluate the importance of each of the visibility of human factors involved in heritage marketing questionnaire three community heritage managers¡ local people and owners of tourism businesses were distributed Indicating that these values among different groups do not have the same significance.
  Keywords: Heritage, Persian Gulf, Historical Site, City, Island, Heritage Marketing
 • Ehsan Hemayatian*, Alirza Jafarizadeh Page 51
  Islamic Awakening and the change of the political system and crises in some countries was the source of enormous impact on the political and security cooperation in the Persian Gulf sub-region. On the one hand¡ Iran seeks to enhance relations with new governments to strengthen regional cooperation to resolve regional issues including the Syrian crisis. On the other hand¡ emerging a new rivalry between Iran and other regional actors such as Saudi Arabia for geopolitical and ideological interests of the actors in the region. This study will to analysis of foreign policy behavior of Iran and Saudi Arabia toward the Islamic Awakening. The main question is what effect the Islamic awakening on political - security interactions regional particularly on relations between the two great nations of regional means Iran and Saudi Arabia¡ and what have been source of the opportunities and threats? We have attempted to test the hypothesis that it is due to geopolitics¡ geo-economics and geocolture features of Persian Gulf region and its direct connection with the interests of the major powers¡ Islamic awakening led to conflict and strained in relations between the two countries.
  Keywords: Islamic Republic of Iran, Saudi Arabia, Islamic Awakening.
 • Afsaneh Keshmiri*, Abass Moradi Page 75
  Geo-tourism as a development approach of geo-parks can play an important role in the development of geological heritage along with protection by appropriate planning and recognizing the facilities and limitations. One of the pillars of geo-tourism is Geo-parks that have attracted attention of geo-tourists. Geo-parks are legacy of human activities on the planet¡ and it seems ancient history and geological complexity of any country that has good potential for development of tourism industry and in line with the new strategy development¡ natural heritage¡ scientific and cultural of the area have considered seamlessly and¡ in fact¡ a kind of tourism compatible with the elements and phenomena of geology and geomorphology and geo-tourism that link sustainable development through education. In order to achieve this goal by using data obtained from a questionnaire survey was conducted to determine the dimensions SWOT technique. Sampling of the study is simple random sampling and statistical population has been consisted of experts in the tourism area. The findings of the SWOT model study showed that in Qeshm Geo-park the number of strength point is 15¡ weakness is 17¡ opportunity 8 and threat is 5 which according to prioritization factors such as S3¡ O1¡ W2¡ T4 have the highest score. The results of the final map of Qeshm Geo-parks capacity showed that the western regions and northeast part of the city has a very good situation in terms of geo-tourism. At the end of the study has been provided by suggestions for improvement of Qeshm Geo-park status.
  Keywords: Tourism, Geo, Tourism, Geo, Parks, Qeshm
 • Ebrahim Hajiani* Page 91
  The main purpose this research; knowing the position of the Persian Gulf in mentality¡ collective memory¡ national spirit and national identity of Iranians¡ And its role in shaping Iranian identity at this point¡ causes and structural issues highlighted is that over the past two decades. It developed analytical methods and reporting and the lived experience of the author in this field. Important findings from this research is that now as a symbol of national pride and a sense of national ownership Persian Gulf has become And citizens in the country''s historical and cultural belonging and internal And believe that the signs of it in mass production performance pieces¡ music¡ extensive activities¡ management¡ civic engagement in cyberspace is real¡ and so on. In the next article¡ roots and highlight factors shaping the Persian Gulf Iranian identity in recent decades has been investigated And sets the trends¡ operating in 13 strategic¡ political¡ international¡ defense¡ natural attractions¡ historical roots¡ business and economic conditions¡ oil and energy¡ port activities¡ industrial and service sectors¡ media and ... identify and introduced.
  Keywords: Persian Gulf, National Identity, Iranian Identity, Beaches, Islands, Tourism, Identity Politics.
 • Masomeh Eigharloo*, Ardevan Behzad Page 109
  The present study was conducted to investigate the role of marketing in creating new markets with an emphasis on virtual tourism in the Qeshm Island. In this research¡ internet marketing and virtual tourism as independent variables and new markets (Tourist arrivals to tourism regions) are the dependent variable. The study population experts in the tourism industry¡ tourism professor at the University of ABA and experts in the Cultural Heritage Organization in Tehran¡ travel agency personnel And IT staff travel agency that 90 people were involved. The results show that online marketing is an effective and significant role in the introduction of new markets and the use of educational videos on the Web is of the utmost importance in the internet marketing methods is in the introduction of new tourism markets Other results showed virtual tourism is an effective and significant role in the introduction of new tourism markets And offer panoramic images of the new tourism markets of the utmost importance in a variety of virtual tourism on the introduction of new tourism markets.
  Keywords: Internet Marketing, Virtual Tourism, Qeshm
 • Heidar Lotfi, Ezatollah Mirarab Razi, Mohammad Ahmadpour Leshkami Page 135
  Strategic position¡ a position that gives its holder the benefits of political¡ economic and military grants in the competition. Islamic Republic of Iran for various reasons¡ such as being located in Western Asia¡ The longest border with the Persian Gulf¡ the Strait of Hormuz strategic¡ being in South Asia link¡ Central Asia¡ the Caucasus¡ East Mediterranean and the Persian Gulf¡ a valuable mineral resources¡ including oil¡ gas¡ copper and so has a special strategic position. Strategic location when it is most beneficial for a country that it is truly independent and with purposeful planning and time in this position means to increase the strength of its international; Something that in our country only after the Islamic Revolution happened in 1357. In this study¡ the first important elements affecting the authority of the sacred system of the Islamic Republic of Iran¡ which has a geographic aspect mentioned And then in retrospect that contains valuable lessons for us¡ given suggestions for utilizes more scientific and more complete of these elements. 
  Keywords: Iran, America, Persian Gulf, Strategic location, Geopolitical, Islamic Revolution, International Authority, National Security