فهرست مطالب

مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس - پیاپی 3 (فروردین - خرداد 1394)

فصلنامه مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس
پیاپی 3 (فروردین - خرداد 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/03/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا اختیاری امیری* صفحه 1
  ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تاکنون موفق نشده اند تا به یک مکانیسم امنیتی مشترک و جمعی در منطقه دست یابند. با توجه به معمای امنیت منطقه خلیج فارس، سوال اصلی پژوهش بر این محور قرار دارد که هویت های متعارض ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس چه نقشی در عدم تحقق اجتماع امنیتی در منطقه خلیج فارس دارد؟
  این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی و در چارچوب رهیافت سازه انگاری و پارادایم اجتماع امنیتی، این انگاره را مفروض می پندارد که یکی از موانع اصلی و بنیادین در ایجاد یک جامعه امنیتی در منطقه خلیج فارس، هویت های ناهمگون و متعارض ایران و شیخ نشین های عرب منطقه، به عبارتی «جدالهای هویتی» بین این کشورها بوده است. در حقیقت، هویت های متعارض ایران و شیخ نشین های عرب منطقه موجب شده تا آنها کنش های متفاوتی را در عرصه سیاست خارجی از خود بروز داده و بدین ترتیب فرآیند همگرایی امنیتی در منطقه با مانع مواجه گشته، و نهایتا این کشورها موفق نشوند به ترتیبات امنیتی پایداری که منبعث از اراده جمعی و مشارکت همه کشورهای ساحلی باشد، نائل آیند.
  کلیدواژگان: ایران، شورای همکاری خلیج فارس، معمای امنیت، هویت، اجتماع امنیتی
 • سید سعید هاشمی*، راضیه مختارپور صفحه 23
  یکی از اقداماتی که با همکاری بخش کمک های کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی(SGP،GEF )، برنامه عمران سازمان ملل متحد(UNDP) در سال 2006 در ایران انجام شده است، پروژه ارتقاء اکوتوریسم در روستای شیب دراز بر پایه جاذبه تخم گذاری لاک پشت های پوزه عقابی بوده است که به واسطه آن گردشگران بسیاری هر ساله به این منطقه سفر می کنند. گرچه توسعه گردشگری می تواند از نظر اقتصادی برای جوامع روستایی مفید واقع شود؛ اما نمی توان مانع از پدیدآمدن تغییراتی و پیامدهایی شد که همراه با آن جوامع را در بر می گیرد. اگر این پیامد ها مدیریت نشوند، به عاملی جهت نابودی سنت ها و فرهنگ منطقه بدل خواهد شد، لذا شناخت هر چه بیشتر این تغییرات و پیامدها موجب قرار گیری گردشگری در مسیر درست خود خواهد شد. در این پژوهش از شاخص های اوقات فراغت، الگوهای گفتاری(لهجه)، مسکن(دکوراسیون، معماری، اثاثیه)، جهت سنجش تغییرات اجتماعی- فرهنگی استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای، بهره گرفته شده است و برای بررسی فرضیات از آزمون کای دو استفاده شده است. نتایج نشان داد که اجرای پروژه ارتقاء اکوتوریسم روستای شیب دراز بر تغییرات مولفه های الگوهای گفتاری(لهجه)، گذران اوقات فراغت و مسکن(دکوراسیون، معماری، اثاثیه) تاثیرگذار بوده است. این تاثیر در برخی موارد مانند مسکن بیشتر و در اوقات فراغت و الگوهای گفتاری تاثیر کمتر داشته است.
  کلیدواژگان: پروژه های کوچک مقیاس، (UNDP SGP، GEF)، خلیج فارس، روستای شیب دراز، قشم، اکوتوریسم
 • وحید کیانی* صفحه 41
  وضعیت بازار نفت و اهمیت مقوله انرژی، موجب شده است که منابع انرژی در خلیج فارس بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. از این رو کشورهای حاشیه خلیج فارس می بایست از این مزایای ژئوپلیتیکی خود به عنوان ابزاری برای تامین منافع ملی و همچنین پیشبرد سیاست های خود در عرصه بین المللی بهره گیرند. لذا، برای نیل به هدف مذکور نیازمند به همکاری و همگرایی سازنده ای بین کشورهای منطقه احساس می شود تا بتوانند به بهترین نحو از این پتانسیل ژئوپلیتیکی بهره برداری کنند.
  مقاله حاضر در تلاش است تا با بهره گیری از روش کتابخانه ای – اسنادی چرایی ایجاد تعامل سازنده بین ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس را در راستای دستیابی به هدف مذکور مورد کنکاش و بررسی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد زمینه های مناسب برای سازمان قدرتمند متشکل از همه کشورهای منطقه آماده است و تنها باید این زمینه های بالقوه را به توانمندی های بالفعل تبدیل کرد. چنین همکاری هایی می تواند امکان نقش آفرینی هر یک از این واحدهای سیاسی را در سطوح منطقه ای و بین المللی بیشتر کند.
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک انرژی، همگرایی منطقه ای، امنیت دسته جمعی، خلیج فارس
 • محمدعلی بصیری*، رضا بانژاد، معصومه رشید صفحه 57
  فلات ایران سرشار از منابع نفتی و گازی است و حدود 35 حوزه از این منابع فقط در خلیج فارس وجود دارد که در 14 حوزه از آن با کشورهای عرب منطقه مشترک است. بهره برداری از میادین مشترک در خلیج فارس فرصت ها و چالش هایی را برای ایران در راستای همگرایی منطقه ای، ایجاد کرده است که ضرورت پرداختن به آن ها احساس می شود. سوال اصلی این مقاله این است که چه فرصت ها و چالش هایی در استفاده از میادین مشترک نفت و گاز در روابط ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد؟ این پژوهش به کمک تئوری همگرایی و نوکارکردگرایی ارنست هاس در پی پاسخ به این سوال است و این فرضیه مطرح می شود که مهم ترین فرصت ها می توانند همکاری بیشتر در زمینه ی بهره برداری از این میادین، پالایش و انتقال این منابع به بازارهای جهانی باشد و از مهم ترین چالش ها عدم منطقه گرایی و همگرایی اقتصادی بین کشورهاست که دلایل مختلفی دارد از جمله: به بازی نگرفتن ایران در ترتیبات امنیتی منطقه، وابستگی کشورهای عربی به آمریکا و غرب، اختلافات مذهبی، قومی و نژادی بین آنان، عدم همکاری در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز و...روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و از ابزارهای کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است.
  کلیدواژگان: میادین مشترک نفت وگاز، ژئوپلیتیک، امنیت انرژی، خلیج فارس
 • شهناز جنگجو* صفحه 81
  دولت انگلیس از اواخر قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم، به عنوان قدرت برتر خلیج فارس، دارای منافع و علایق متنوعی در منطقه خلیج فارس بود. هدف مقاله حاضر بررسی منافع و علایق انگلیس در منطقه خلیج فارس در فاصله بین دو جنگ جهانی و اقدامات این کشور در راستای حفظ این منافع می باشد. سوال های پژوهشی این مقاله عبارتند از؛ منافع و علایق انگلیس در دوره پهلوی اول در خلیج فارس شامل چه مواردی بود؟ و در آخر دولت انگلیس برای حفظ منافع خود در منطقه، چه اقداماتی انجام داد؟ یافته های این پژوهش که با استفاده از روش کتابخانه ای- اسنادی صورت گرفته است، نشان می دهد که منافع و علایق انگلیس در منطقه دارای ابعاد مختلفی چون منافع تجاری، سیاسی- استراتژیکی و ارتباطی و... بوده است. همچنین این کشور برای حفظ منافع خود دست به اقداماتی چون تاسیس نیروی هوایی زده، سیاست ایران زدایی از منطقه را که مدت ها قبل شروع کرده بود، ادامه داد. همچنین در مقابل اقدامات ایران که در درصدد اعاده حاکمیت خود برآمده بود، کارشکنی هایی انجام می داده است.
  کلیدواژگان: اقدامات انگلیس، خلیج فارس، فاصله بین دو جنگ جهانی، منافع انگلیس
 • رحیم یعقوب زاده*، صدرا عمویی، محمدحسین بابانژاد صفحه 99
  این پژوهش به ارزیابی مناطق آزاد ایران به لحاظ جذب گردشگر و توسعه زیرساخت های گردشگری( مطالعه موردی منطقه آزاد قشم) می پردازد. نوع تحقیق با توجه به ماهیت کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- تحلیلی است.
  نتایج نشان داد که در برنامه ریزی توسعه مناطق آزاد ایران باید به نقش مراکز اقامتی و هتل ها به عنوان زیرساخت های جذب گردشگر توجه کافی داشت. در چند سال اخیر جزیره قشم با افزایش تعداد گردشگران روبرو بوده و در بخش زیرساخت های ملموس از جمله واحدهای اقامتی، پذیرایی و... رشد خوبی داشته است. ولی به فاکتورهای مهمی از جمله افزایش ماندگاری گردشگران در جزیره، انتفاع جامعه محلی و تنوع بخشی به محصولات گردشگری پرداخته نشده است. در بخش زیرساخت های ناملموس، باید به سه مقولات آموزش، امنیت، مهمان نوازی تاکید شود. باید تفکر حاکم بر بسیاری از واحدهای اقامتی جزیره از حالت مشتری مداری تغییر و وارد مرحله مشتری محوری شود. مسئولان جزیره قشم باید به برندسازی جزیره از طریق حضور در همه رویدادهای بزرگ و عمده گردشگری توجه داشته باشند.
  کلیدواژگان: مناطق آزاد، گردشگری، توسعه، خلیج فارس، قشم
|
 • Reza Ekhtiari Amiri Page 1
  Iran and the GCC members has not succeeded to achieve a collective security mechanism in the Persian Gulf yet. With regard to the security dilemma of the region¡ the main question of the present research is how the contradictory state’s identities of Iran and the GCC members play a preventing role in materialization of the security community in the Persian Gulf region? This research in the framework of the constructivism approach and security community paradigm¡ hypothesizes that one of the main obstacle in forming of the security community in Persian Gulf region is contradictory identities of Iran and the neighboring Arab countries. In fact¡ the contradictory identities of Iran and the Arab countries of the Persian Gulf has led them to follow different action and behavior in foreign policy arena; this has created an obstacle in the process of security integration in the region and eventually these countries have not achieve a stable security arrangement based on their collective wills and participation.
  Keywords: Iran, Persian Gulf Council, security dilemma, identity, Security community
 • Dr Seyed Saeed Hashemi, Raziyeh Mokhtaripour Page 23
  The formation of the United Nations with the aim of establishing peace and international security for all countries had not the same efficacy¡ Therefore¡ the United Nations With the creation of some of the specialized agencies under your collection¡ Trying to remove the gap between countries¡ One of these organizations is the United Nations Development Programme (UNDP) ¡that its purpose is The development of developing countries through technical and financial assistance.To date¡ several projects have been carried out with the help of this organization in Iran¡ Such that it can be¡ Referred to¡ Promotion of ecotourism village of ShibDeraz Based on public participation¡ that in 2001 Was performed in ShibDeraz village and then continue the project in 2006 in collaboration with the Global Environment Facility small grants section (SGP¡ GEF)¡United Nations Development Programmed (UNDP) and Avaye Tabiate -Paydar Institute¡ Promotion of ecotourism in ShibDeraz village was carried out According to Hawksbill turtles laying Attractions that¡ Due to the many tourists travel to this area each year. Although¡ Tourism development can be economically useful for rural communities but cannot prevent the emergence of changes that will take society along with it.The presence of tourists in rural areas¡ will have many consequences. If these issues are not managed¡ the factor will be exchanged to destroy the traditions and culture of the region.Therefore¡ Learn more about of this changesand consequences¡ Pursuant to thePlacementTourism will be on the right track. In this research the impacts of the ecotourism promotion project on Social and cultural changes in local communitiesofShibDeraz village have been reviewed. In this research¡ Have been used from Indices leisure¡ speech patterns (accent)¡ housing (decoration¡ architecture¡ furniture)¡ to assess the social-cultural changes. The questionnaire and library studies have been used to collect the information and the chi-square test is used to check the assumptions. In accordance to the data collected from the questionnaire¡ it has been resulted that the implementation of the ecotourism promotion project in ShibDeraz village has been effective onThe changes in the components of speech patterns (accent)¡ leisure and housing (decoration¡ architecture¡ furniture).
  Keywords: small_scale projects (UNDP SGP_GEF)_social – cultur alchanges_community_ShibDeraz village_Qeshm island
 • Dr.Vahid Kiani Page 41
  Energy¡ specifically oil and gas¡ is one of the influential factors in the production of wealth and power in today''s world. Energy resources¡ especially oil¡ is in many parts of the world in decline¡and¡ Energy consumption is increasing at the same time¡ And there is no a clear vision on the use of alternative energy sources and competition in this field. The oil market situation and the importance of energy issues¡ has led to energy resources more than ever to be considered in the Persian Gulf. Therefore¡ Persian Gulf countries have benefit the geopolitical advantages as a tool for national interests and also policies in the international arena. Therefore¡ to achieve the above objective is felt requires constructive cooperation and integration between countries in the region. So that they can best take advantage of this potential geopolitical. This paper is trying explored and examined to establish requirements for constructive engagement between Iran and the Persian Gulf states in order to reach the goal.
  Keywords: Geopolitics of Energy, Regional Integration, Collective Security, The Persian Gulf, Iran
 • Dr Mohammad Ali Basiri, Reza.Banejad, Masumeh Rashid Page 57
  The Iranian plateau is rich in oil and gas and only there are about Thirty five Iranian domains of these resources in the Persian Gulf which is common in fourteen areas with Arab countries in the region. The operation of the common fields in the Persian Gulf has created opportunities and challenges for Iran in line with regional integration that we feel it necessary to address. Already the main question arises here is following¡ what are the opportunities and challenges of exploiting from which common fields of oil and gas in the relationship between Iran and the Persian Gulf countries? The answer to this question is posed by these hypothesis that the most important opportunities can be greater cooperation in the exploitation of these fields¡ refining and transference of these resources to world markets and of the most important challenges is lack of regionalism and economic integration between countries that the reasons are numerous¡ including: Iran isolation in the arrangements of regional security¡ dependence of Arabic countries to America and the West¡ religious¡ ethnical and racial differences between them¡ Lack of cooperation and technical areas of joint oil and gas fields and so on. The research is based on descriptive – analytical method with library tools.
  Keywords: Joint Oil, Gas Fields, Geopolitics, Energy Security, Persian Gulf, I.R. of Iran
 • Shahnaz Jangjo Page 81
  The British government¡ as a dominant power in the Persian Gulf has variety of Favorites and interests in this region from the late nineteenth to mid-twentieth century. The aim of this study is investigation of the British interests in the Persian Gulf between the two world wars and also the actions of this country for protecting its interests in this region. The study''s questions of this paper are:1. what was British interests in the Persian Gulf during The first Pahlavi era?2. What did The British government for protecting its interests in this region? The results of this study¡ which was accomplished by using the librarydocuments Method¡ shows that British interests had different dimensions such as commercial¡ political-strategic and communication interests in the region. Also the British government had done some actions such as establishing the Air Force for protecting its interests¡ and continued the politics of the omission of iran from the region that had begun long before. Also The British government had accomplished some sabotage against of Iran which was trying to restore its sovereignty.
  Keywords: the British actions, the Persian Gulf, between the two world wars, British interests
 • Rahim Yaghoubzadeh, Sadra Amooee, Mohammad Hosein Janbabanejad Page 99
  Tourism in many countries is one of the most complex businesses. As a multifaceted activity¡ it has various functions and positive effects Such as making money¡ attracting Currencies¡ strengthening infrastructure and so on. Many countries have established free zones in order to achieve certain objectives such as national economic development¡ attracting foreign investments¡ generate employment¡ increasing incomes and regional development. Therefore¡ Development of tourism activities in the free zones is considered more than ever to creating diversity in foreign currency income and economic prosperity. . According to nature the research is functional and according to methods it is descriptive analysis. Results showed that in planning development of Iran''s free zones it is necessary to care the role of residential centers and hotels as infrastructure in attracting tourists. With increasing the number of tourists in recent years Qeshm Island has significant development in tangible infrastructure¡ including accommodation¡ catering and so on. However¡ there are some important factors that have been neglected such as increasing the durability of tourists on the island¡ local community’s advantage of coming tourist’s traffic and diversification of tourism products. In intangible infrastructures part it is necessary to emphasize three issues (education¡ security¡ hospitality). The growing trend of economic and social activities In Qeshm Free Zone has faced some problems such as Social Inequality and abnormalities. It is essential that the traditional thinking about administrating accommodations change from customer servicing to Customer orientation. Authorities should focus on island branding through participation in all major tourism events.
  Keywords: free zones, tourism, development, infrastructure, Qeshm