فهرست مطالب

مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس - پیاپی 2 (دی - اسفند 1393)

فصلنامه مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس
پیاپی 2 (دی - اسفند 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/12/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حجت مهکویی صفحه 13
  خصوصیات و ویژگی های فرهنگی، در اثرگذاری بر روابط میان گروه های قومی- مذهبی و قابلیت ایجاد تفاهم و ارتباط مطلوب در یک کشور و منطقه، نقش و جایگاه بارزی دارند. مناطق گوناگون در جهان، با توجه به وجود شرایط جغرافیایی، دارای ساختار متفاوتی از منظر جغرافیای فرهنگی (ژئوکالچر) میباشند. در منطقهژئوپلیتیکی خلیج فارس نیز کشورها درگیر وضعیت جغرافیایی – فرهنگی میان خود میباشند. کشورهای این منطقه در عصر جهانیشدن و در هزاره سوم که گفتمان اقتصادی- اجتماعی حاکم بر جهان شده است، هنوز در تعامل با یگدیگر، تحت تاثیر تفکرات سنتی، قومی، مذهبی و فرهنگی حاکم بر روابط میان خودشان هستند. در این منطقه چالش های انسانی مانند افزایش جمعیت و مهاجرت، تفاوت مذهبی، قومیت، تفکرات سنتی و اقتدارگرایی که از مباحث مطرح در این مقالهاند، نقش بارزی در ایجاد عدم تفاهم و تعامل بازی کرده و همچنان عامل اصلی اختلاف میان کشورها هستند. نتایج این پژوهش نشان میدهند که عوامل ذکر شده با توجه به وجود زیرساختهای قوی (نیروی انسانی و منابع معدنی) برای توسعه، همچنان نقش مهمی در ایجاد چالش و عدم رابطه همه جانبه در کشورهای حاشیه خلیج فارس دارند.
  کلیدواژگان: ژئوکالچر، ژئوپلیتیک اقلیتها، منطقه ژئوپلیتکی، کشورهای حاشیه خلیج فارس
 • امیر حسنی، شیوا بهارستانی، اردوان بهزاد صفحه 47
  امروزه گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و متنوع ترین صنایع دنیا مطرح میباشد. گردشگری سلامت نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیش از 24 ساعت و کمتر از یک سال صورت میگیرد. احداث دهکده سلامت به صورت زیربنایی جذب گردشگر سلامت را سهولت می بخشد. جزیره قشم که قابلیت احداث مجموعه ها و کلینیک های درمانی تخصصی هم جهت با شرایط طبیعی را دارد، قابلیت احداث دهکده سلامت را نیز خواهد داشت. جزیره قشم به عنوان یک محدوده مشخص شده در چارچوب موقعیت گردشگری، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور با توان مناسب زیست محیطی و دارا بودن جاذبه های گردشگری و زیرساختهای ارتباطی و همسایگی با کشورهای حاشیه خلیج فارس، مسیر نوینی در ایجاد ارتباط با جهان محسوب میشود. هدف از مقاله حاضر اولویت بندی مکان های مستعد احداث دهکده سلامت با توجه به مولفه های شیب، فاصله از (گسلها، مسیل ها، مناطق حفاظت شده، مناطق روستایی، شهر، مسیرهای اصلی، فرودگاه) و درصد تراکم پوشش گیاهی است. روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی، کتابخانه ای و بررسی های پیمایشی است و از مدل TOPSIS و نرمافزارGIS استفاده شده است و 4 مکان انتخاب شده از لحاظ مولفه های ذکر شده موردمطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مکان سوم به عنوان مکان مستعد شناخته شد.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، گردشگری سلامت، دهکده سلامت، جزیره قشم
 • افشین یزدانی، بهمن فیروزمندی صفحه 65
  هدف پژوهش حاضر بررسی و شناسایی جایگاه و چشم انداز تاریخی و سیاسی پسکرانه دریای پارس در منطقه دشتستان برازجان در دوره هخامنشی بر اساس منابع معتبر تاریخی و باستانشناختی است که شامل منابع تاریخی کلاسیک و همچنین شواهد باستانشناختی مانند یافته های شاخص معماری و نوشتاری و جنبه های مختلف هر کدام می شود. بر اساس منابع کلاسیک، پژوهشگران عرصه جغرافیای تاریخی مدتهاست که به شناسایی مکانی در حدود دشتستان به عنوان شهر بندری هخامنشی «تموکان» که محل برپایی کاخی از شاهان پارس بوده است، مشغول شده اند. امروزه با توجه به شواهد باستانشناختی که به روش بررسی میدانی، کاوش ها و پژوهش های باستانشناختی در چند دهه گذشته آشکار شده اند، نوشته های تاریخی موجب مکانیابی و شناسایی مطمئن شهر بندری تموکان (تائوکه) و کاخ های شاهی نزدیک آن شده اند. پژوهش حاضر ما را به این نتیجهگیری می رساند که منطقه دشتستان در دوره هخامنشی و بندر تائوکه در ساحل دریا و اندکی بالاتر از بندر امروزی بوشهر در مصب رود دالکی به عنوان نقطه آغاز سفرهای دریایی به سرزمین های جنوبیتر هخامنشی مانند عمان و بحرین و همچنین سرزمین های دوردستی مانند هند و مصر مورد استفاده شاه، دربار و مقامات دولتی و ناوگان دریایی قرار می گرفته است.
  کلیدواژگان: تموکان، تائوکه، خلیج فارس، هخامنشی، برازجان، بوشهر
 • حسن اروجی، کرامت الله زیاری، محمد علیزاده، زهرا محمدیان صفحه 87
  یکی از شاخصهای مهم و موثر برای یک جاذبه یا چشم انداز گردشگری، میزان دید آن جاذبه برای یک گردشگر است. جزیره قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس، مجموعه ای از جاذبه ها و چشم اندازهای گردشگری را در خود جای داده است. اما مسئله ای که در سالهای اخیر، این جزیره را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده است، ژئوپارک این جزیره است. در این مقاله، با استفاده از نرم افزار ARC GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، هشت ژئومورفوسایت ژئوپارک جزیره قشم: دره تندیس ها، تنگه چاهکوه، دره ستاره افتاده، تپه های نمکی، دولاب، کورکوراکوه، بام قشم و دره شور بر اساس هفت معیار تعداد جاذبه های میدان دید، ژئومورفوسایتهای میدان دید، پیوستگی دامنه دید، فاصله جاذبه از ژئومورفوسایت، پوشش جاذبه، مساحت میدان دید و نوع جاذبه های میدان دید مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد که ژئومورفوسایت های دره تندیس ها، تنگه چاه کوه و بام قشم بهترین شرایط را از نظر میدان دید گردشگری دارا هستند.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، میدان دید گردشگری، جزیره قشم، ژئومورفوسایت
 • میثم لباف خانیکی، بهمن فیروزمندی صفحه 107
  مراکز استقرار ساسانیان در کرانه های خلیج فارس از یک سو گواه حاکمیت سیاسی و اقتصادی موثر ایرانیان بر خلیج فارس در دوران پیش از اسلام بوده و از سوی دیگر به تکمیل دانسته های تاریخی درباره روابط تجاری ایران باستان با سرزمین های دیگر کمک شایانی می کند. شناخت و مطالعه بافت زیستگاه های ساسانی کرانه خلیج فارس در کنار بررسی مواد فرهنگی دیگر از قبیل انواع سفال بیانگر سبک معیشتی و رفتارهای فرهنگی ساکنان این منطقه در دوره پیش از اسلام است.
  این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که نقش و جایگاه ساسانیان در کرانه های خلیج فارس بر اساس مطالعات باستان شناسی به چه صورت است و از این نظر این جایگاه چه اهمیتی را داراست؟ لذا با روش کتابخانه ای و به شکل توصیفی و تحلیلی به مسائل مذکور پرداخته شده است.
  نتیجه این که خلیج فارس در بخش اعظم دوران ساسانی به عنوان مرز دریایی ایران با سرزمین های عربنشین شناخته می شده و بافت شهرهای احداث شده در این منطقه با توجه به کاربرد آن شهرها طراحی شده است. هجوم تازیان به مرزهای جنوبی ایران موجب شده است در بافت اصلی شهر همواره قلعهای در نظر گرفته شود و همانگونه که در سایت های متعددی از جمله سیراف و ریشهر شاهدیم، حصاری قطور امنیت بخش های مسکونی شهر را تامین کرده است.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، دوره ساسانی، سفال، معماری، تجارت
 • ارزیابی تطبیقی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار منطقه ای / مطالعه موردی: سکونت گاه های شهری و روستایی منطقه پارس جنوبی (عسلویه)
  فرضعلی سالاری سردری، سیددانا علی زاده، مریم بیرانوندزاده صفحه 131
  با در نظر گرفتن ابعاد گوناگون زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار و در جهت عملیاتی کردن و سنجش میزان پایداری اجتماعی تاثیرگذار در توسعه پایدار، پارامترهایی نظیر سرمایه اجتماعی، میزان مشارکت، امنیت، سلامت، آموزش، برابری، هویت و امکانات فرهنگی- تفریحی مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای- اسنادی، بازدیدهای میدانی با رویکرد توصیفی- پیمایشی به تحلیل نظری مباحث توسعه پایدار اجتماعی و تحلیل و اندازهگیری سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی در سطح سکونتگاه های روستایی و شهری دو شهر عسلویه و نخل تقی شرکتهای استانی در منطقه پارس جنوبی پس از یک دهه فعالیت پرداخته شده است. یافته های پژوهش با در نظر گرفتن رابطه مستقیم بین توسعه پایدار و سرمایه اجتماعی نشان میدهد که هرچند میزان مشارکت مردم در طرح های صنعتی در حد مطلوب بوده است، اما توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی در منطقه برابر نبوده و در بعد سرمایه اجتماعی در سطح محلی، سکونتگاه های روستایی و شهرها آسیب های زیادی مانند بر هم زدن نسبت جنسی و تعادل گروه های اجتماعی، انفکاک اجتماعی، انقطاع فرهنگی و تاریخی و تخریب روابط اجتماعی وارد شده است.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، پایداری اجتماعی، سرمایه اجتماعی، منطقه اقتصادی انرژی پارس جنوبی
|
 • Hojatollah Mahkooee Page 13
  Characteristics and cultural characteristics affecting relations between ethnic and religious groups, the ability to establish rapport and communicate effectively in a country and the region, have a significant role. Various regions in the world, according to the geographical conditions, has a different structure from the perspective of cultural geography (Geoculture) to-be. In the area geopolitical conflict in the Persian Gulf countries geography - its cultural. this region in the era of globalization and socio-economic discourse in the third millennium of the world is, Still interact with encapsulation, influenced by traditional beliefs, ethnic, religious and cultural govern the relationship between themselves, are the. In the area of human challenges such as population growth and migration, religious differences, ethnicity, thinking that the topics discussed in this article are the traditional authoritarianism, lack of understanding and interaction play an important role in creating and The main factor among countries. The results show that the factors mentioned by the strong infrastructure (manpower and Mineral Resources) for development, continued strong role in creating a challenging and comprehensive relationship in the Persian Gulf countries.
  Keywords: Geoculture, human capital, Geopolitical Minorities, the Area Geopolitical, Persian Gulf countries
 • Amir Hasani, Shiva Baharestani, Ardavan Behzad Page 47
  Nowadays, tourism is considered as one of the world's largest and most varietal industries. Health tourism is a form of tourism in order to maintain and improve a person's mental and physical health restoration which lasts longer than 24 hours and less than one full year. Construction of the health village as an important infrastructure, facilitate health tourist attraction. Qeshm Island, which is able to construct complexes and specialized medical clinics parallel with natural conditions, would be capable of health village’s construction. Qeshm island within the specified range of social, cultural, economic, political and touristic occasion framework in the country, Having the proper power and environmental touristic attractions, communication infrastructures and the Persian Gulf countries marginal adjacency, Qeshm island Creates a new way of communicating with the world. The purpose of this paper is to prioritize areas capable of health village Establishment with the focus on Slope, (faults, watercourse and protected areas, rural areas, cities, major routes, airport) distances and the percentage of dense vegetation components. This research methodology includes, descriptive analysis, library research and evaluation survey, with the use of TOPSIS model and GIS software. The four chosen sites in the case of mentioned components, has been studied, surveyed, compared and analyzed. The result shows that the third site has been selected as the proper site .
  Keywords: Persian Gulf, Health tourism, Health village, Qeshm Island
 • The Nature and Importance of the Achaemenid Town and the Royal Palaces of " Tamukkan" in Dashtestan Region and Considering their / Memorial Role as a Witness to the 2500 years old of Persian Political Presence on the Coasts and the Body of the Persian Gulf.
  Afshin Yazdani, Bahmanfiruzmand Page 65
  The Persian Gulf has always been important role in life of coast dwellers. The sea not only as a marine highway allowed relationship with the people of Iran with other land, but it has had an important role in the economic life of coastal residents. This paper aims to examine the precedent of pearling in the Persian Gulf as a precious gem. Following questions are as to how long we can trace the history of pearling and how is done traditionally diving for pearls? Also we want to explain how arriving of dive as a material element on the spiritual life and folklore of the Persian Gulf coastal residents. Survey shows that traditional divers of pearl with knowledge of suitable places for pearling to considered necessary measures for the dangers of due to the dealing disastrous trade. Most divers were slaves and Zangbar residents and were hired by the ship owners. Importance of dive and pearl trade make to arriving of related elements with this trade in folklore of Persian Gulf coastal residents.
  Keywords: Persian Gulf, dive, traditional divers, HAYYARAT, believe
 • Hassan Oroji, Keramtollah Zayyari, Mohammad Alizadeh, Zahra Mohammadian Page 87
  Effective management of land, maintaining national unity and territorial cohesion factors in distributing the national space policy. Persian Gulf has been a long time manifestation of cultural diversities and contradictions within the Shia - Sunni and Iran - in Arabic. In recent decades, there has been an escalation of conflict in the Persian Gulf region and the identification of issues arising from the existence of a ten-year life, the presence of foreign forces in the Persian Gulf, Iran and the West escalated conflicts. Exacerbated concerns about the consequences of spatial and property claims United Arabic Emirates about three Iranian islands and other Arabic countries support the demands of the provincial scheme proposes to provide the name of the Persian Gulf. In this regard, there are several options to consider ¬ Persian Gulf state of it is intended to meet the scattered islands. In this study were examined using descriptive - analytical and using library resources, composed in Persian Gulf poses security functions. The results showed that the formation of a new Persian Gulf through the strategic functions, geo culture, urban geopolitics and geo economics could strengthen Iran's regional and ultimately national security establishment Iranian influence.
  Keywords: Persian Gulf Province, Security, Identity, Geographical Conflicts, Divisions
 • Meysam Labaf Khaniki, Dr Bahman Firoozmandi Page 107
  The Sassanian settlements located Persian Gulf shores proving the economicpolitical sovereignty of Iran over Persian Gulf through preislamic era denotes commercial relations between Iran and other regions. The remains of Sassanian sites and scattered ceramic sherds help us to reconstruct historical sociopolitical organization of the Persian Gulf sphere and recognize the interactions between ancient ports and cities. In the paper after a historical introduction about Sassanian Persian Gulf we have studied the archaeological evidences of Sassanian settlements in both Persian and Arabian shores of Persian Gulf .
  Keywords: Sassanian period, Persian Gulf, Sassanian history, archaeological analysis
 • Farzali Salari Sardari, Seyed Dana Alizade, Maryam Beyranvandzade Page 131
  To develop a process by which the initial conditions of backwardness and underdevelopment of the various communities through developmental stages more or less the same And sustain the quality and quantity changes will become developed societies, When it comes to concept development in economic phenomena ,: And the social sector as a key component of sustainable development, less attention will be. The social dimension of sustainable development in different regions, regardless of the scope of participation and social capital may not be . Considering the various aspects of environmental, economic and social sustainable development, in order to operate and measure of social stability in the transition to sustainable development Parameters such as social capital, participation, security, health, education, equality, identity, cultural facilities - recreation is considered, In this research using the library of a documents, field visits with a descriptive approach - a survey of theoretical debates. Sustainable development and analysis of social and cultural capital in formation of social capital in rural and urban settlements and the city of palm NakhlTaghi and Assaluyeh. provincial company in South Pars, after a decade of work has been paid. research findings with regard to the direct relationship between sustainable development and social capita, Although the turnout is desirable in the industrial design But not the broader social and economic development in the region Social capital in rural and urban settlements at the local level, a lot of damage Disrupt the balance of social groups such as sex ratio and to separate social, cultural and historical discontinuity and destruction of social relationships are entered .
  Keywords: sustainable development, social stability, social capital, the South Pars Economic Energy