فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 3 (پیاپی 67، تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/10
 • تعداد عناوین: 22
|
 • میلاد اعظمی، مرضیه بیگم بیگدلی شاملو، مرضیه پریزاد نصیرکندی، یوسف ویسانی، شوبو رحمتی، محمدحسین یکتای کوشالی، شمسی عباسعلی زاده *، علی دلپیشه صفحات 505-514
  هدف
  کمبود ویتامین D (Vitamin D deficiency، VDD) امروزه به صورت یک پاندمی تشخیص داده نشده درآمده است. در مطالعات مروری اخیر ارتباط این کمبود با بسیاری از بیماری های مادر و جنین نشان داده شده است. لذا مطالعه ی حاضر با هدف تعیین شیوع VDD در زنان باردار ایران انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر براساس بیانیه ی PRISMA برای مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز انجام شد. دو نفر از پژوهشگران به طور مستقل پایگاه های ملی و بین المللی شامل Magiran، Iranmedex، SID، Medlib، Scopus، PubMed، ScienceDirect ، Cochrane، Web of Science و موتورجستجوی Google Scholar را با استفاده از کلید واژه های Mesh تا مرداد 1395 جستجو کردند. پس از بررسی معیارهای ورود/خروج و ارزیابی کیفی، داده ها براساس مدل اثرات تصادفی با نرم افزار Comprehensive meta-analysis ver 2 ترکیب شدند.
  یافته ها
  در 18 مطالعه، 5572 زن باردار با میانگین سنی 31/0±01/27 سال مورد بررسی قرار گرفت. شیوع VDD در زنان باردار ایران بر اساس نقطه ی برش 10، 20 و 30 ng/ml به ترتیب 41.9% (فاصله اطمینان 95%: 54.3-30.4)، 68.6%(فاصله اطمینان 95%: 50.3-82.5) و 84.4%(فاصله اطمینان 95%: 74.2-91.1) برآورد گردید. بیشترین شیوع VDD برحسب سه ماهه حاملگی با نقطه ی برش 10، 20 و 30 ng/ml به ترتیب در سه ماهه ی دوم ((85.0-36.7)61.9)، سه ماهه ی اول ((90.8-87.8)89.4) و سه ماهه ی سوم ((93.6-74.5)86.7) بود.
  نتیجه گیری
  شیوع VDD در مادران ایرانی بسیار بالا می باشد، لذا پرداختن به مسئله VDD در این گروه باید یک اولویت بهداشتی در ایران باشد. به منظور پیشگیری از عوارض VDD در مادران، مداخلات مناسب در طول دوران بارداری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: شیوع، کمبود، ویتامین D، زنان باردار، ایران، متاآنالیز
 • سارا بیگ رضایی، مریم حیدری، محمدرضا تمدن * صفحات 515-522
  آدیپونکتین یک سایتوکین مترشحه از بافت چربی بدن و از جنس پروتئین شبه کلاژنی با 244 اسید آمینه است. غلظت آن در پلاسمای افراد سالم μg/mL 5-40 بوده و در حقیقت 1% از کل پروتئین های سرم را تشکیل می دهد. اگرچه آدیپونکتین در شرایط فیزیولوژیک نقش ضد التهابی و ضد آتروژنیک دارد و در متابولیسم چربی و قند و در تعادل انرژی نیز نقش ایفا می کند. اما در بیماران مرحله پایانی کار کلیه به دلیل تغییر در ساختار، نسبت و عمل کرد نه تنها محافظت کننده نیست بلکه یک عامل خطر به شمار می رود. بنابراین با عنایت به شیوع آترواسکلروز عروق در بیماران مرحله پایانی کار کلیه شاید بتوان از این سایتوکین به عنوان یک مارکر شناسایی میزان درگیری قلبی- عروقی این گروه بیماران استفاده کرد
  کلیدواژگان: آدیپونکتین، آترواسکلروز، بیماری های کلیوی، بیماری های قلبی عروقی، بافت چربی
 • الهه هاشمی آهویی، فرهاد قدیری *، سید محمد کاظم واعظ موسوی صفحات 523-532
  هدف
  پس از یادگیری، حافظه باید تثبیت شود تا به وسیله یادگیری های متعاقب دچار اختلال نشود. هنوز مشخص نیست یادگیری های جدید، با چه فاصله زمانی آموخته های پیشین را مختل می نمایند. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال بود که آیا آموختن تکلیف ادراکی، تکلیف توالی حرکتی متناوب که پیش از آموخته شده است را مختل کرده، یا با تحکیم آن تداخل می کند و این اثر احتمالی در چه فاصله زمانی بیش تر است.
  مواد و روش ها
  تعداد 38 نفر داوطلب، تکلیف تطبیق رنگ زنجیره ای را در 3 بلوک 150 کوششی اجرا کردند و سپس به صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند؛ گروه اول پس از گذشت یک ساعت و گروه دوم پس از گذشت شش ساعت در تکلیف ادراکی شرکت نمودند. گروه سوم هیچ تکلیف مداخله ای دریافت نکرد. سپس هر 3 گروه پس از گذر 24 ساعت از تکلیف هدف، در آزمون یادداری شرکت نمودند.
  یافته ها
  نتایج آزمون یادداری گروه های مورد بررسی اختلاف معنی داری را بین اکتساب و یادداری تکلیف تطبیق رنگ زنجیره ای نشان نداد.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر بیان گر این نکته است که حافظه حرکتی پنهان بلافاصله پس از یادگیری تثبیت شده و نه انجام تکلیف تداخلی نه گذر زمان اثری افزایش یا کاهشی بر آن ندارد
  کلیدواژگان: تحکیم حافظه، حافظه پنهان، یادگیری حرکتی
 • مریم صدیقیان، توحید بابازاده، محمد اصغری جعفرآبادی، حمید الله وردی پور * صفحات 533-542
  هدف
  با توجه به افزایش روز افزون رفتارهای پرخطر جنسی، شناسایی عوامل موثر بر آن می تواند در طراحی مداخلات پیشگیرانه مفید باشد. لذا مطالعه حاضر به دنبال تعیین کننده های شناختی- هیجانی رفتارهای پر خطر جنسی در میان جوانان با استفاده از مدل Prototype Willingness انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 400 نفر از جوانان 18 الی 28 ساله شهر زنجان به روش نمونه گیری غیرتصادفی و درسترس از محل های اجتماع جوانان مثل مراکز تفریحی انتخاب شده بودند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه های استاندارد شامل سابقه رفتارهای پرخطر جنسی، خودکنترلی و پرسش نامه مبتنی بر سازه های مدل P/W استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که رفتارهای پرخطر جنسی در پسران (7/62 درصد) بیش تر از دختران (3/37 درصد) می باشد. بین رفتارهای پرخطر جنسی و خودکنترلی (001/0p<) ارتباط معنی داری یافت شد. از میان سازه های مدل P/W، قصد رفتاری (001/0p<) و هنجارهای اجتماعی (005/0p<) پیشگویی کننده های مستقیم و معنی دار رفتارهای پرخطر جنسی در دختران بودند. در حالی که هیچ کدام از سازه های مدل P/W، قادر به پیش بینی معنی دار رفتارهای پرخطر جنسی در پسران نبود (05/0p<). در پسران، تجارب قبلی از رفتارهای پرخطر جنسی، در شکل گیری تصورات (039/0=p) و تصورات در ایجاد تمایلات مثبت نسبت به رفتارهای پرخطر جنسی (004/0=p) معنی دار بوده است. هم چنین، در پسران، نگرش با قصد رفتاری (001/0p<)، تمایلات رفتاری (001/0p<) و هنجارهای اجتماعی (001/0p<) به طور معنی داری ارتباط داشت.
  نتیجه گیری
  مطابق با یافته های مطالعه حاضر، هنجارهای انتزاعی و قصد رفتاری مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای پرخطر جنسی در دختران می باشد. در پسران هم، تجارب قبلی نقش مهمی در شکل گیری تصورات و تمایلات آن ها نسبت به رفتارهای پرخطر جنسی داشته است
  کلیدواژگان: رفتار جنسی، مدل تصورات-تمایلات، رفتار بهداشتی، خودکنترلی، جوانان
 • عاطفه امیدی، فاطمه اسفندیارپور *، افشین رضازاده، شهلا زاهدنژاد صفحات 543-553
  هدف
  کاهش قدرت و انعطاف پذیری عضلات اندام تحتانی از عوامل موثر در ایجاد درد کشککی-رانی به شمار می آیند اما رابطه قدرت و انعطاف پذیری عضلات با درد و عملکرد در افراد مبتلا به این عارضه هنوز کاملا شناخته نشده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط قدرت و انعطاف پذیری عضلات اندام تحتانی با درد و عملکرد زنان مبتلا به درد کشککی-رانی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی مقطعی 35 زن مبتلا به درد کشککی-رانی و 35 زن سالم همسان شرکت کردند. قدرت عضلات، انعطاف پذیری عضلات و شدت درد به ترتیب با استفاده از دینامومتر، شیب سنج و مقیاس دیداری درد ارزیابی شدند. پرسش نامه کوجالا و آزمون پایین آمدن از پله برای تعیین عملکرد استفاده شدند.
  یافته ها
  قدرت عضلات اکستانسور و فلکسور زانو، ابداکتور و چرخاننده خارجی ران در زنان با درد کشککی- رانی به طور معناداری کم تر از گروه سالم بود (001/0P<). انعطاف پذیری عضلات چرخاننده داخلی ران، باند ایلیوتی بیال و چهارسر رانی در زنان با درد کشککی-رانی به طور معناداری کم تر از گروه سالم بود (001/0P<). بر اساس آنالیز رگرسیون، انعطاف پذیری چهارسررانی و قدرت ابداکتورهای ران می توانند به ترتیب نمره پرسش نامه کوجالا (20/0=R2) و پایین آمدن از پله (16/0=R2) را پیش بینی کنند. ارتباط معناداری بین شدت درد، عملکرد و قدرت عضلات اندام تحتانی یافت نشد.
  نتیجه گیری
  قدرت عضلات اندام تحتانی به طور بارزی در زنان با درد کشککی-رانی کم تر از زنان سالم است. انعطاف پذیری چهارسررانی و قدرت ابداکتورهای ران می توانند نمره پرسش نامه کوجالا و آزمون پایین آمدن از پله را در زنان با درد کشککی-رانی پیش بینی کنند
  کلیدواژگان: سندروم درد کشککی، رانی، درد، قدرت عضلانی، سفتی عضلانی
 • فرزانه سلیمانی، فاطمه دریس فرد، حسین نگهبان سیوکی، فاطمه اسفندیارپور * صفحات 554-564
  هدف
  مطالعات قبلی نقش احتمالی ضعف عضلات ران در ایجاد درد کشککی-رانی را پیشنهاد می دهند. از این رو، افزودن تمرینات تقویتی ران به تمرینات متداول زانو برای درمان درد کشککی-رانی توصیه شد. با این وجود، شواهد علمی برای حمایت از ارتقا اثربخشی درمان با اضافه شدن تمرینات تقویتی ران محدود است. این مطالعه اثربخشی بالینی تمرینات زانو در مقابل ترکیب تمرینات زانو و ران را در زنان با درد کشککی-رانی مقایسه کرد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی 60 زن با درد کشککی-رانی به صورت تصادفی در دو گروه «تمرینات زانو» و «تمرینات ران و زانو» قرار گرفتند. شرکت کنندگان سه بار در هفته به مدت 4 هفته تمرینات درمانی پیش رونده انجام دادند. درد، قدرت عضلانی (اکستانسورهای زانو، ابداکتورها و چرخاننده های خارجی ران) و عملکرد فیزیکی به ترتیب با استفاده از مقیاس دیداری درد، دینامومتر، و آزمون پایین آمدن از پله در قبل و بعد از مداخله ارزیابی شدند.
  یافته ها
  هر دو گروه بهبود معنادار درد، عملکرد و قدرت عضلات اکستانسور زانو، ابداکتور ران و چرخاننده خارجی ران را بعد از مداخله نشان دادند (001/0>P). هیچ اختلاف معناداری در قدرت عضلانی، درد و عملکرد بین دو گروه وجود نداشت (05/0
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه بیانگر بهبود بارز درد و عملکرد زنان با درد کشککی-رانی متعاقب چهار هفته تمرین زانو و یا ترکیب تمرینات زانو و ران است. اضافه شدن تمرینات تقویتی ران به تمرینات متداول زانو با افزایش اثربخشی درمان همراه نبود
  کلیدواژگان: درد کشککی-رانی، تمرینات مقاومتی، قدرت عضلانی، زانو
 • ولی الله کاشانی *، پیمان هنرمند صفحات 565-576
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی فعالیت ورزشی در سالمندان بود.
  مواد و روش ها
  به این منظور، 352 سالمند از دو جنس (59/0% مرد و 41/0% زن با میانگین سنی 34/0±22/67 سال) شهر تهران به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب و نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی فعالیت ورزشی در سالمندان را تکمیل کردند. از روش باز ترجمه به منظور بررسی صحت ترجمه استفاده شد. جهت تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی و جهت بررسی همسانی درونی مقیاس ها از ضریب آلفای کرونباخ و جهت بررسی پایایی زمانی از ضریب همبستگی درون طبقه ای استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان دهنده برازش مطلوب مدل مقیاس خودکارآمدی فعالیت ورزشی در سالمندان بود. به طوری که شاخص های برازندگی (RMSEA، 055/0 ؛CFI، 95/0 و TLI، 94/0)، همسانی درونی کل مقیاس (90/0) و پایایی زمانی (83/0) بیانگر روایی و پایایی مطلوب نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی فعالیت ورزشی در سالمندان می باشد.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی فعالیت ورزشی در سالمندان از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است. بنابراین نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی فعالیت ورزشی می تواند به عنوان یک ابزار مناسب جهت مطالعه و ارزیابی خودکارآمدی در سالمندان جامعه ایرانی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تکرار پذیری نتایج پژوهش، کارآمدی، ورزش، سالمند
 • مجید رضایی طاویرانی، رضا وفایی، وحید منصوری، مونا زمانیان عضدی * صفحات 577-583
  هدف
  با توجه به این که اختلال افسردگی شایع ترین اختلال روحی- روانی در جوامع بشری است، لذا بررسی مولکولی در این زمینه می تواند درک بهتری از این اختلال پیچیده فراهم نماید. در این تحقیق ارتباط بین پروتئین های مرتبط با این بیماری بررسی تا اهمیت بیش تر برخی از آن ها در مکانیسم مولکولی بیماری آشکار شود.
  مواد و روش ها
  اسامی پروتئین های تغییر بیان یافته مایع مغزی-نخاعی مرتبط با اختلال افسردگی ماژور استخراج و شبکه تعامل پروتئینی 39 پروتئین به کمک نرم افزار Cytoscape ترسیم شد. الگوریتم های وابسته شامل MCODE و ClueGO+CluePedia با استفاده از آنالیز هستی شناسی ژن، به ترتیب برای شناسایی کمپلکس های پروتئینی و مسیرهای زیستی به کار گرفته شدند.
  یافته ها
  آنالیز شبکه نشان داد که تغییر بیان 15 پروتئین به عنوان پروتئین های کلیدی نقش مهمی در ابتلا به این اختلال ایفا می نماید. شبکه حاوی چهار کمپلکس پروتئینی است و هفت مسیر مهم اختلال افسردگی ماژور نیز تعیین شدند.
  نتیجه گیری
  در این تحقیق پروتئین ها، کمپلکس ها و مسیرهای زیستی مهم و مرتبط با اختلال افسردگی ماژور تعیین شدند که انجام تحقیقات تکمیلی می توانند به معرفی اهداف دارویی احتمالی و بیومارکرهای تشخیصی منجر شوند
  کلیدواژگان: اختلال افسردگی اساسی، شبکه برهم کنش پروتئینی، کمپلکس پروتئینی، هستی شناسی ژن
 • زهرا ذوالقدر، حمید علوی مجد *، فریبرز فائقی، فرهاد نیاقی، نسترن حاجی زاده صفحات 584-590
  هدف
  گلیومای ساقه مغز یکی از انواع تومورهای مغز است که 10 تا 20 درصد تومورها در کودکان و 2 درصد تومورهای بزرگسالان را شامل می شود و دارای دو درجه پایین و بالا است. تشخیص درجه تومور گلیوما توسط بیوپسی بیماران انجام می شود. هدف از این مطالعه ارایه یک مدل رده بندی برای تشخیص درجه تومور گلیوما بر اساس یافته های MRI و هم چنین بررسی تاثیر هر یک از یافته های MRI بر درجه تومور است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، از اطلاعات MRI و پاتولوژی همه بیماران (96 نفر) دارای تومور مغزی گلیوما که طی سال های 85 تا 91 به بخش استریوتاکسی بیمارستان شهدای تجریش مراجعه کرده اند، استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از مدل ماشین بردار پشتیبان به عنوان یک مدل رده بندی با دقت بالا و مناسب برای داده هایی با تعداد متغیر های زیاد و یا متغیرهای کیفی با رده های زیاد و فراوانی کم در رده ها، استفاده شده است. اجرای مدل در برنامه R نسخه 1.3.3 انجام شده است.
  یافته ها
  دقت کلی مدل رده بندی ماشین بردار پشتیبان 93 درصد، حساسیت مدل 90 درصد و ویژگی آن 93 درصد است. داشتن سردرد، گسترش تومور در نخاع، ظاهر هموژن، ظاهر شبه کیست، سیگنال ایزو در T1 و T2، ارتباط مثبتی با درجه تومور پایین و درگیری پونز، گسترش تومور در تالاموس، ظاهر با حدود مشخص، ظاهر نکروزی، سیگنال هایپر در T2 و انهانسمنت هتروژن ارتباط مثبتی با تومور درجه بالا دارند.
  نتیجه گیری
  مدل رده بندی ماشین بردار پشتیبان بر اساس یافته های MRI، در تشخیص درجه تومور دقت بالایی دارد
  کلیدواژگان: گلیوم ساقه مغز، MRI، درجه تومور، رده بندی، مدل ماشین بردار پشتیبان
 • مریم مهدوی، یدالله محرابی *، داوود خلیلی، احمدرضا باغستانی، فریده باقرزاده خیابانی، سمانه منصوری صفحات 591-602
  هدف
  دیابت، بیماری مزمنی است که معمولا با اختلال تحمل گلوکز آغاز می گردد. این مرحله، اصطلاحا به عنوان پیش دیابت شناخته می شود. افراد پیش دیابتی در معرض خطر بیش تری برای رخداد دیابت هستند، بنابراین شناسایی عوامل خطرساز دیابت، در افراد پیش دیابتی، مورد توجه بیش تری است. به طور معمول برای انتخاب متغیر، از روش گام به گام استفاده می شود که عدم قطعیت مدل را در نظر نمی گیرد. در این مطالعه، برای برطرف کردن این مشکل، از روش متوسط بیزی (Bayesian Model Averaging، BMA) استفاده شد.
  مواد و روش ها
  جمعیت مورد بررسی، 734 زن 20 سال و بالاتر پیش دیابتی، در مطالعه کوهورت قند و لیپید تهران (TLGS) است. در مطالعه حاضر، برای انتخاب متغیر در رگرسیون لجستیک از روش های گام به گام و متوسط بیزی استفاده شد؛ سپس AUC دو روش محاسبه و با آزمون دلونگ (Delong) مقایسه شد. برای انجام تحلیل ها از بسته BMA نرم افزار R نسخه 3.1.3 استفاده شد.
  یافته ها
  روش متوسط بیزی، قندخون ناشتا، قندخون2ساعته، سابقه خانوادگی، نمایه توده بدنی و مصرف آسپرین را در ابتدای مطالعه، به عنوان عوامل خطرساز بروز دیابت، انتخاب کرد. روش گام به گام علاوه بر این ها، فشارخون دیاستولیک، سابقه بستری 3 ماه گذشته، استفاده از داروهای تیرویید و تحصیلات را نیز انتخاب کرد. با این که تعداد متغیرهای روش گام به گام (9 متغیر) بیش تر از روش متوسط بیزی (5 متغیر) است، AUC برای روش های متوسط بیزی و گام به گام تفاوت معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد مدل متوسط بیزی قابلیت خوبی برای غربالگری بیماری دیابت دارد، زیرا ضمن تشخیص متغیرهای موثر کم تر، توانایی پیش بینی مدل نیز حفظ شد
  کلیدواژگان: مدل متوسط بیزی، روش گام به گام، پیش دیابت، رگرسیون لجستیک، مطالعه قند و لیپید تهران
 • مهری هاشمی، رضا صادقی *، مصطفی شمسی صفحات 603-610
  هدف
  آگاهی و آمادگی در برابر بیماری آنفلوانزا نوع A می تواند تا حد قابل توجهی از بروز بیماری در گروه های در معرض خطر به خصوص زنان باردار جلوگیری نماید. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از آنفلوانزای نوع A در زنان باردار بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در شهرستان سیرجان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش نیمه تجربی در سال 95-1394 انجام شد. جمعیت مورد مطالعه، 200 نفر از زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سیرجان بودند، که به طور تصادفی ساده به دو گروه مداخله (100 نفر) و کنترل (100 نفر) تقسیم شدند. مداخله آموزشی طی دو جلسه 60 دقیقه ای انجام شد. اطلاعات از طریق تکمیل پرسش نامه (حاوی 71 سوال) طی مصاحبه مستقیم قبل از مداخله آموزشی و سه ماه بعد از آن، جمع آوری گردید.
  یافته ها
  پس از مداخله، نمرات آگاهی در هر دو گروه مداخله و شاهد افزایش یافت، این یافته به علت اجرای برنامه های آموزشی روتین در آن مراکز بود؛ اما افزایش معنی دار در نگرش و عمل کرد در گروه مداخله مشاهده گردید (05/0P<). هم چنین حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، راهنما برای عمل و خودکارآمدی نیز پس از مداخله در گروه مداخله در مقایسه با شاهد افزایش یافت و نمره موانع درک شده کاهش معنی داری یافت (05/0P<)، ولی در گروه شاهد افزایش یا اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0P>).
  نتیجه گیری
  مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقاء آگاهی، نگرش و عمل کرد زنان باردار شهرستان سیرجان در پیشگیری از آنفلوانزا نوع A موثر بود. بنابراین پیشنهاد می گردد در کنار روش های آموزش سنتی از مدل اعتقاد بهداشتی نیز استفاده گردد.
  کلیدواژگان: آنفلوانزا، مدل اعتقاد بهداشتی، زنان باردار، دانش، نگرش، عملکرد بهداشتی
 • زهرا طهماسبی، مازیار محمد اخوان *، سپیده ترابی، ناصر عباسی، الهام سرحدی، نسیم حاتم نژادیان صفحات 611-618
  هدف
  لوتئولین یک مشتق گیاهی مهم می باشد، این ماده دارای اثرات ضد التهابی، مهار رشد سلولی و القا آپوپتوز و مهار متاستاز است. سرطان معده یکی از شایع ترین بیماری های موجود در جهان بوده و متاستاز در این بیماری شیوع بسیاری داشته است و تشخیص دیر هنگام این بیماری موجب مرگ بیمار می گردد. پروتئین های کافیلین، اکتین و دی نوکلئوتید فسفات کیناز از جمله پروتئین های موثر در ایجاد متاستاز و هم چنین مرگ سلولی می باشند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه به بررسی اثر غلظت های بالای لوتئولین بر روی سلول های سرطانی معده پرداخته شد بدین منظور ابتدا سلول ها در محیط In vitro کشت شده و سپس به مدت 48 ساعت تحت تاثیر دارو قرار گرفتند. سپس سلول ها جمع آوری شده و کل پروتئین آن ها استخراج گردید پروتئین های استخراج شده با استفاده از روش الکتروفورز دو بعدی از نظر جرم مولکولی و pI جداسازی شدند سپس تعیین توالی اسید آمینه با روش MALDI-TOF انجام گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه مشخص شد که میزان رشد سلول های سرطانی با استفاده از لوتئولین کاهش می یابد، بدین معنی که مرگ سلولی افزایش می یابد. بر اساس نتایج به دست آمده از شناسایی نقاط پروتئینی ارسال شده برای انجام MOLDI-TOF mass spectrometry مشاهده گردید که بیان سه پروتئین کافلین، اکتین و نوکلئوتید دیفسفات کیناز پس از استفاده از لوتئولین کاهش یافته اند.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه مشاهده گردید که هر سه پروتئین ذکر شده در بالا در مهار متاستاز و هم چنین در مرگ سلولی ناشی از لوتئولین نقش مهمی داشته اند
  کلیدواژگان: سرطان معده، کافلین، اکتین، نوکلئوتید دیفسفات کیناز، الکتروفورز دو بعدی
 • عباس پاکدل، محمدرضا اکبری عیدگاهی، احمدرضا بندگی * صفحات 619-625
  سابقه و هدف
  آپوAI پروتئین اصلی HDL است و ژن آن عضوی از مجموعه ژنی apoAI-CIII-AIV بر روی بازوی بلند کروموزوم 11q23-q24 می باشد. برخی مطالعات ارتباط پلی مورفیسم PstI در ناحیه مجاور''3 ژن آپوAI با غلظت لیپیدهای سرم را گزارش کرده اند. این مطالعه، به منظور تعیین فراوانی الل نادر (P2)پلی مورفیسم PstI و ارتباط آن با غلظت لیپیدهای سرم در یک جمعیت ایرانی (شهرستان سمنان) انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مورد – شاهدی، DNA ژنومی 76 بیمار مبتلا به هیپرلیپیدمی (mg/dL150 TG>و mg/dL200 TC>) و 75 فرد سالم (mg/dL150 TG< و mg/dL200 TC<) استخراج گردید و پلی مورفیسم PstI با روش PCR-RFLP در دو گروه کنترل و بیمار بررسی شد.
  یافته ها
  فراوانی الل نادر در دو گروه بیمار و کنترل به ترتیب 4/22 و 7/14 درصد بود (05/0P>). در گروه بیمار، افراد با ژنوتیپ P2P2 در مقایسه با افراد با ژنوتیپ های P1P1 و P1P2 دارای HDL-c و آپوAI سرمی کم تری بودند، البته اختلاف معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  در جمعیت مورد مطالعه، حضور الل نادر P2 با تغییرات معنی دار لیپید همراه نبود. ارتباط پلی مورفیسم ها با دیس لیپیدمی بسیار پیچیده است. بنابراین، بررسی پلی مورفیسم PstI با سایر محل های پلی مورفیک در مجموعه ژنی apoAI-CIII-AIV پیشنهاد می گردد
  کلیدواژگان: لیپوپروتئین با چگالی بالا، چند شکلی در ژنتیک، هیپرلیپیدمی
 • علیرضا دهدشتی *، پریسا خسروی، بشارت زاده عباس صفحات 626-633
  هدف
  وسایل نقلیه موتوری مهم ترین منبع ایجاد آلودگی صوتی در محیط زیست در مناطق شهری و مسکونی محسوب می شوند. سروصدا به یک معضل برای مردم و تصمیم گیران تبدیل شده است. در مطالعه حاضر تراز صدای تولیدشده از وسایل نقلیه موتوری مختلف که به طور معمول در ایران استفاده می شوند، ارزیابی شده است.
  مواد و روش ها
  طرح مطالعه به صورت مقطعی-زمانی در سال 1393 بوده است. نمونه های مورد ارزیابی شامل 346 وسیله نقلیه بوده است که در گروه های موتورسیکلت، سواری شخصی، اتوبوس و کامیون ها طبقه بندی شده است. با استفاده از دستگاه صداسنج مجهز به مدار آنالیز کننده اکتاو باند سروصدای منتشره از وسایل نقلیه موتوری اندازه گیری گردید. ترازهای فشار صدا در محدوده فرکانس اکتاو باند در پیرامون وسایل نقلیه موتوری در موقعیت ثابت اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میانگین ترازهای فشار صوتی برای اتوبوس ها، کامیون ها و موتورسیکلت ها به ترتیب dB (A)83، dB(A)83 و dB (A)82 به دست آمد که از مقدار معیار پیشنهاد شده برای محیط زیست بیش تر است. در میان وسایل نقلیه اندازه گیری شده اتوبوس ها بیش ترین تراز فشار صوتی را تولید نموده اند که به دنبال آن کامیون ها، موتورسیکلت ها و سواری های شخصی در مرتبه های بعدی قرار داشته اند. تجزیه وتحلیل واریانس نشان داد که بین دو گروه وسایل نقلیه موتوری با عمر کم تر از 5 سال و بیش تر از 5 سال از نظر تولید صدا اختلاف معناداری وجود دارد (05/0p<). این مطالعه نشان داد که وسایل نقلیه قدیمی تر تراز صدای قابل توجهی در فرکانس های مکالمه ایجاد می نمایند. در مورد کلیه وسایل نقلیه موتوری مورد مطالعه ترازهای فشار صوتی اندازه گیری شده در فرکانس های زیر تراز اکتاو باند افزایش نشان داده است.
  نتیجه گیری
  تعیین مقدار آلودگی سروصدای ایجادشده از وسایل نقلیه موتوری باید در مطالعات بهداشتی مورد توجه قرار گیرد. استفاده از منابع حمل ونقل جدیدتر می تواند در کاهش آلودگی صوتی ناشی از تردد اتومبیل ها در مناطق مسکونی مفید باشد
  کلیدواژگان: فشار، وسایل نقلیه، سرو صدا، سر وصدای حمل ونقل
 • فرحناز قهرمان فرد *، آرش آقا بیگی، احسان منوچهری، مهرنوش پاشایی، مجید میر محمدخانی، مهدیه شکراللهی باروق، فاطمه پاک، محمد فرانوش، پرویز کوخایی صفحات 634-640
  هدف
  لوسمی لنفوئیدیمزمن (Chronic lymphocytic leukemia، CLL) یکی از شایع ترین بدخیمی های لنفوئیدی در کشورهای غربی است. به طور عموم افراد مسن از طریق تجمع و تکثیر لنفوسیت هایB که دارای مارکرهایCD19+، CD20+،CD5+وCD23+ هستند، درگیر می کند. بربرین ازجمله ترکیبات طبیعی با ساختار ایزوکویئلون آلکالویید است که دارای توانایی بالقوه ضد سرطانی می باشد. در شرایط آزمایشگاهی بربرین در رده های سلول های سرطانی باعث کاهش بقا و افزایش میزان آپوپتوز در سلول های سرطانی می شود. در این مطالعه به بررسی اثر بربرین بر میزان بقا و آپوپتوز در سلول های تک هسته ای خون محیطی(Peripheral Blood Mononuclear Cell، PBMC)بیمارانCLL و افراد نرمال در حضور یا عدم حضور و هم چنین مقایسه با داروی فلودارابین در هر دو گروه پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  سلول های تک هسته ای خون محیطی 12 بیمارCLL و 6 فرد سالم را با استفاده از تکنیک فایکول جدا کرده و سلول هایPBMC در پلیت های 96 خانه ای با محیط کشت RPMI1640 به همراه AB+serum با دوزهای 5 تا 200 میکرومولار بربرین و غلظت 1 میکرومولار از فلودارابین کشت داده شدند. میزان بقا و میان آپوپتوز این سلول ها را با استفاده از تکنیکMTT و Annexin V/7AAD (فلوسایتومتری) مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده بیانگر کاهش میزان بقا در PBMC های بیمارانCLL مجاور شده با بربرین با 05/0P<نسبت به سلول های بیمارانی که با این دارو مجاور نشده است. مقایسه میزان بقایPBMC بیمارانCLL مجاور شده با بربرین و فلودارابین تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0P>). مقایسه میزان بقایPBMC افراد سالم مجاور شده با بربرین نسبت به سلول های مجاور نشده تفاوت معناداری را نشان نمی دهد(05/0P>). افزایش میزان آپوپتوز در PBMC بیمارانCLL که در مجاور بربرین بوده است، نسبت به سلول هایی که در مجاورت دارو نبوده است (05/0P<) در حالی که این اثر را در PBMC افراد سالم مشاهده نشده است (05/0P>).
  نتیجه گیری
  بربرین موجب کاهش بقا و افزایش آپوپتوز سلول هایPBMC بیمارانCLL شد. این اثر در PBMC افراد سالم مشاهده نشد.از طرفی عدم وجود تفاوت معنی دار بین اثر فلودارابین بعنوان داروی استاندارد و بربرین، نشان می دهد که بربرین می تواند یک کاندیدای مناسب با عوارض کم تر نسبت به فلودارابین برای تحقیقات بالینی معرفی گردد
  کلیدواژگان: سرطان خونی لنفوسیتی مزمن، بربرین، فلودارابین، آپوپتوز، Annexin 5A
 • عاطفه کیانی نژاد *، غلامحسن واعظی، حسن اژدری زرمهری، محمد محمدزاده صفحات 641-647
  هدف
  شواهد زیادی حاکی از نقش سیستم سرتونرژیک و تحریک گیرنده های سروتونینی در حملات تشنجی است. با توجه به نقش گیرنده سروتونینی 5-HT1A در فعالیت سیناپسی و مدل های تشنجی؛ و تشابه مکانیسم های درگیر در ایجاد حملات تشنجی و تقویت طولانی مدت (LTP)، هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش این گیرنده در تقویت سیناپسی در مدل صرعی کیندلینگ است.
  مواد و روش ها
  24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن 320-220 گرم در شش گروه به صورت تصادفی تقسیم شدند. گروه 1 (کنترل): بدون هیچ مداخله ای پس از جراحی استرئوتاکسیک و قرار دادن الکترودهای تحریک و ثبات به مدت 20 دقیقه ثبت پایه پتانسیل های میدانی انجام گردید. پس از ثبت پتانسیل های میدانی، تحریک تتانیک جهت ایجاد LTP اعمال شد. گروه 2 (کیندل): تمام مراحل مشابه گروه اول بود با این تفاوت که حیوانات قبل از جراحی طی دوره یک ماهه تزریق PTZ کیندل شده بودند. گروه 3 تا 5: مراحل انجام آزمایش مشابه گروه دوم بود با این تفاوت که آنتاگونیست گیرنده ی 5HT1A سرتونینی (WAY-100635) با غلظت 5/12، 25 و 50 نانومولار قبل از القای LTP تزریق داخل بطنی شد. گروه ششم فقط دوز 25 آنتاگونیست را دریافت کردند.
  یافته ها
  گروه کنترل و کیندل پس از اعمال تحریک تتانیک به منظور ایجاد LTP به طور معنی داری متفاوت از یک دیگر پاسخ دادند (001/0p<) fEPSP و PS در گروه های 3 تا 5 نسبت به گروه 2، به طور معناداری کاهش یافت (001/0p<). تزریق WAY-100635 هم چنین باعث کاهش معنی دار fEPSP و PS شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که القای LTP در حیوانات صرعی در حضور آنتاگونیست سرتونینی HT1A 5- تضعیف می شود. به نظر می رسد که آگونیست سروتونینی القای LTP را تقویت و در نتیجه ممکن است در تقویت حافظه و یادگیری افراد صرعی مفید باشد
  کلیدواژگان: صرع، کیندلینگ، آنتاگونیست گیرنده 5 HT1A سروتونین، تحریک الکتریکی، موش صحرایی
 • فاطمه طالبی کیاسری، سکینه حیدری، مقدسه مهدی نژاد، حسین میلادی گرجی * صفحات 648-654
  هدف
  مطالعات قبلی نشان داده اند که ورزش اختیاری و شنا شدت وابستگی فیزیکی و روانی را در موش صحرایی وابسته و قطع مورفین کاهش می دهد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر ورزش اجباری تریدمیل در طول القای وابستگی به مورفین بر روی نشانه های قطع مورفین به دنبال نالوکسان و رفتار شبه اضطرابی می باشد.
  مواد و روش ها
  موش ها به مدت 7 روز فعالیت ورزشی تریدمیل نیم ساعته، هم زمان تزریق زیر جلدی مورفین با دوزهای تدریجی افزایشی (mg/kg 64 و 56، 46، 36، 26، 16، 8) یک بار در روز دریافت کردند. در روز هشتم، 2 ساعت بعد از تزریق مورفین با دوز mg/kg 56 سطح اضطراب ارزیابی شد. سپس در روز نهم نیز 2 ساعت بعد از تزریق مورفین با دوزmg/kg 56 با تزریق نالوکسان هیدروکلراید (mg/kg 4/0) به صورت داخل صفاقی شدت وابستگی فیزیکی مطابق مدل Gellert–Holtzman ارزیابی گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نشانه های درجه بندی شده شامل تعداد انقباضات شکمی، درصد از دست دادن وزن و نمره کل Gellert–Holtzman و هم چنین نشانه های چک شده مثل اسهال، بی قراری، دندان قروچه در موش های وابسته به مورفین دونده با تریدمیل از شدت کم تری نسبت به گروه غیر دونده برخوردارند. هم چنین نتایج نشان داد که تعداد ورود و مدت زمان ماندن در بازوی باز در گروه وابسته به مورفین دونده با تریدمیل بیش تر از گروه وابسته به مرفین غیر دونده است.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد که ورزش اجباری تریدمیل در طول القای وابستگی به مورفین موجب کاهش شدت وابستگی و رفتار شبه اضطرابی می شود. بنابراین، ورزش اجباری تریدمیل نیز همانند دیگر ورزش ها ممکن است برخی از نتایج رفتاری فیزیکی و روانی وابستگی به مورفین را کاهش دهد
  کلیدواژگان: وابستگی به مورفین، ورزش اجباری تریدمیل، اضطراب، موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
 • علی رشیدی پور، عباسعلی وفایی *، کوثر باورصاد، سعید حقیقی صفحات 655-665
  هدف
  مطالعات قبلی نشان دادند که ورزش اثرات مفیدی بر فعالیت های شناختی دارد و خارج کردن تخمدان ها موجب اختلال در یادگیری و حافظه می شود. هدف مطالعه حاضر تعیین اثر ورزش ارادی و جایگزینی استروژن بر اثرات برداشته شدن تخمدان( اوارکتومی) بر حافظه ترس و تعداد نورون های هیپوکمپ در موش بزرگ آزمایشگاهی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از رت های ماده نژاد ویستار (180-220 گرم) استفاده شد، حیوانات یک هفته بعد از انجام اوارکتومی (که تخمدان های آن ها با روش جراحی برداشته شده بود) با دریافت وهیکل (2 میلی لیتر به ازاء هر کیلوگرم وزن) یا استروژن (20 میکروگرم به ازاء هر کیلوگرم وزن) به طور روزانه به مدت دو هفته ورزش ارادی انجام دادند. سپس در دستگاه احترازی غیرفعال آموزش دیدند و 48 ساعت بعد حافظه آن ها بررسی شد و بلافاصله بعد از آن کشته شده و هیپوکمپ آن ها خارج شد و شمارش نورونی در نواحی مختلف آن انجام گردید.
  یافته ها
  آنالیز یافته ها نشان داد که اوارکتومی موجب کاهش حافظه و کاهش تعداد نرون ها در هیپوکمپ شد و تزریق استروژن و یا ورزش ارادی به تنهایی و توام به طور معنی داری این اثرات را اصلاح می کند (05/0P<).
  نتیجه گیری
  ورزش ارادی ضمن تقویت یادگیری و حافظه و افزایش تعداد نورون های هیپوکمپ، موجب اصلاح اختلالات ناشی از اوارکتومی می شود. ورزش ارادی یک الگوی مناسب اصلاح اختلالات شناختی در طی منوپوز است
  کلیدواژگان: ورزش، هورمون های جنسی زنانه، یادگیری و حافظه فضایی، استروژن، اوارکتومی
 • عباسعلی وفایی، علی رشیدی پور *، راضیه حاجی سلطانی، حمیدرضا ثامنی صفحات 666-676
  هدف
  مطالعات جدید نشان می دهند که ورزش اثرات مفیدی بر فعالیت های شناختی و سلامت مغز دارد. از طرف دیگر گلوکوکورتیکوییدها نقش مهمی در یادگیری و حافظه هیجانی برای می کنند و فعالیت آنها در طی ورزش زیاد می شود. در مطالعه قبلی ما نشان دادیم که گلوکوکورتیکوییدها نقش مهمی در وساطت اثرات ورزش ارادی بر حافظه فضایی دارند. هدف مطالعه حاضر بررسی نقش گلوکوکورتیکوییدها در اثرات مثبت ورزش بر حافظه ترس در مدل احترازی مهاری و تعداد نرون های هیپوکمپ بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، در آزمایش اول حیوانات به دنبال تزریق داخل صفاقی متی راپون (مهارکننده سنتز گلوکوکورتیکویید) و در آزمایش دوم حیوانات آدرنالکتومی شده (که غده فوق کلیوی آن ها با روش جراحی برداشته شده بود) با یا بدون دریافت کورتیکوسترون خوراکی به مدت 10 شبانه روز ورزش ارادی انجام دادند. سپس همه موش ها در دستگاه احترازی غیر فعال آموزش دیدند. 48 ساعت بعد از آموزش به خاطرآوری حافظه ارزیابی شد و در انتها مغز آنها خارج و تعداد نرون ها در ناحیه شکنج دندانه دار هیپوکمپ شمارش شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که ورزش به تنهایی حافظه ترس و تعداد نرون ها هیپوکمپ را افزایش داد، در حالی که این اثر در حیوانات دریافت کننده متی راپون و فاقد غده فوق کلیه دیده نشد. همچنین، تزریق متی راپون و برداشتن غدد فوق کلیه به تنهایی اثر معنی داری بر تعداد نرون های هیپوکمپ نداشتند.
  نتیجه گیری
  هورمون های گلوکوکورتیکوییدی نقش مهمی در اثرات مفید ورزش ارادی بر تشکیل حافظه ترس و تعداد نورونهای هیژوکمپ دارند
  کلیدواژگان: ورزش، یادگیری و حافظه فضایی، سیستم گلوکوکورتیکویید، آدرنالکتومی، متی راپون
 • شهلا زاهدنژاد، شاهین گوهرپی، مریم فرخ نیا * صفحات 677-687
  هدف
  اگر چه استفاده از چسب زنی و بریس کشکک روش هایی متداول در درمان بیماران سندرم درد کشککی-رانی هستند اما بر اساس بررسی های انجام شده توسط محققان این پژوهش تاکنون مطالعه ای به مقایسه این دو روش درمانی نپرداخته است. بنابراین هدف ما در مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی چسب زنی کشکک و بریس کشکک همراه با برنامه تمرین درمانی بر میزان درد و سطح عمل کرد زنان مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی است.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی تصادفی 30 نفر از زنان مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی به صورت تصادفی به دو گروه چسب زنی کشکک و بریس کشکک به همراه برنامه تمرین درمانی تقسیم شدند و در آن ها میزان درد و سطح عمل کرد آبجکتیو از طریق آزمون های عمل کردی و سطح عمل کرد سابجکتیو به وسیله نسخه فارسی پرسش نامه کوجالا قبل از شروع مداخلات و بعد از پایان 3 هفته مداخله اندازه گیری شد.
  یافته ها
  بررسی مقادیر به دست آمده نشان دهنده ی کاهش معنادار درد و افزایش معنادار سطح عمل کرد آبجکتیو و سابجکتیو بعد از اتمام مداخلات در هر دو گروه درمانی بود (001/0p<) اما بین دو گروه درمانی از نظر کاهش درد و افزایش سطح عمل کرد آبجکتیو و سابجکتیو تفاوتی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهند که چسب زنی و بریس کشکک اثرات مشابهی در کاهش درد و بهبود عمل کرد بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی دارد
  کلیدواژگان: سندرم درد کشککی-رانی، مدیریت درد، بریس، ورزش درمانی
 • محمد گیلانی، گیتی ترکمان *، نوشین بیات صفحات 688-702
  هدف
  اعمال میدان های الکترومغناطیسی پالسی (Pulsed electromagnetic fields، PEMFs) در زنان استیوپروتیک اولیه در افزایش بیومارکرهای سنتز استخوان و کاهش دامنه و سرعت نوسانات مرکز فشار موثر بوده است. در مطالعه حاضر به منظور بررسی نقش احتمالی این میدان ها بر پاسخ های عصبی-عضلانی، اثر آنی اعمال میدان الکترومغناطیسی پالسی در ناحیه کمری-لگنی بر منحنی فراخوانی رفلکس H عضله سولئوس و گاستروکنمیوس در زنان یائسه استئوپروتیک بررسی شد.
  مواد و روش ها
  برای بررسی اثر آنی اعمالPEMF ، 22 زن یائسه ی استئوپروتیک (48-65 سال) داوطلبانه در مطالعه وارد شدند و به صورت تصادفی در دو جلسه اعمال PEMF و پلاسبو (دستگاه مگنت خاموش) شرکت کردند. میدان الکترومغناطیس پالسی با فرکانس 30هرتز، شدت 40گوس و مدت 45 دقیقه در ناحیه کمری-لگنی) اعمال شد. جهت از بین رفتن اثر احتمالی یک جلسه اعمال میدان الکترومغناطیس پالسی، بین جلسات پلاسبو و اعمال میدان مغناطیسی، یک هفته فاصله در نظر گرفته شد. قبل و بعد از جلسات، منحنی فراخوانی رفلکس H عضلات سولئوس و گاستروکنمیوس ثبت شد و دامنه، شدت تحریک و زمان تاخیر مربوط به پاسخ H ابتدایی، حداکثر و انتهایی تعیین شد.
  یافته ها
  بعد از اعمال 45 دقیقه PEMF، میانگین شدت تحریک لازم جهت ظهور H ابتدایی در عضله سولئوس و گاستروکنمیوس به ترتیب 48/0 و 55/0 میلی آمپر کاهش پیدا کرد (5/0P<). میانگین تاخیر مربوط به ظهور H ابتدایی در عضله سولئوس و گاستروکنمیوس به ترتیب 01/2 و 67/1 میلی ثانیه کاهش پیدا کرد (5/0P<). میانگین دامنه ی قله به قله مربوط به H ماکزیمم نیز در عضله سولئوس و گاستروکنمیوس در مقایسه با جلسه پلاسبو افزایش پیدا کرد (5/0P<).
  نتیجه گیری
  بلافاصله پس از اعمال PEMF تسهیل در پاسخ رفلکس H دو عضله تند و کند انقباض سولئوس و گاستروکنمیوس مشاهده شد. در هر دو عضله بعد از اعمال میدان الکترومغناطیس پالس، با کاهش شدت تحریک متناظر با پاسخ آستانه و پاسخ حداکثر و هم چنین کاهش در زمان تاخیر مربوط به ظهور H، منحنی های فراخوانی دو عضله به سمت چپ جابه جا شد که می تواند نشانگر تسهیل فعالیت نورون های حرکتی آلفا در سطح نخاع باشد
  کلیدواژگان: میدان های الکترومغناطیس پالسی، رفلکس H، عضله سولئوس، عضله گاستروکنمیوس، تسهیل نورون حرکتی، پوکی استخوان
 • اثر تمرین تناوبی شدید و مکمل زنجبیل بر برخی از شاخص های ضد اکسایشی سرم، آمادگی قلبی - تنفسی و شاخص توده بدنی زنان دارای اضافه وزن
  محمد اسماعیل افضل پور *، سمیه خیابانی، سد حسین ابطحی ایوری، شیلا نایبی فر صفحات 703-711
  سابقه و هدف
  انسان سعی دارد با تغییر سبک زندگی، سطح سلامت را بالا ببرد. در این مطالعه، اثر 10 هفته مصرف زنجبیل و تمرین تناوبی شدید بر برخی شاخص های ضد اکسایشی، آمادگی قلبی- تنفسی و شاخص توده بدنی زنان دارای اضافه وزن ارزیابی شد.
  مواد و روش ها
  30 زن دارای اضافه وزن (25
  یافته ها
  در گروه های HIIT-PL، HIIT-GI و GI مقادیر ظرفیت ضد اکسایشی تام به ترتیب 22، 13 و 36 درصد؛ و ظرفیت پلی فنول تام به ترتیب 18، 14 و 18 درصد؛ با افزایش غیر معنی دار (05/0p<) همراه بود و فعالیت آنزیم کاتالاز نیز تغییر معنی داری نداشت (05/0p<). در شاخص توده بدنی دو گروه HIIT-GI و HIIT-PL و در حداکثر اکسیژن مصرفی گروه HIIT-GI؛ بهبودی معنی داری (05/0p<) دیده شد.
  نتیجه گیری
  تمرین تناوبی شدید و مکمل زنجبیل با دوز در نظر گرفته شده، در بهبودی آمادگی قلبی– تنفسی و ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن موثر واقع شد؛ اما برای تحریک سیستم ضد اکسایشی بدن کافی نبود
  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، مکمل زنجبیل، سیستم ضد اکسایشی، اصافه وزن، زنان
|
 • Milad Azami, Marzieh Beigom Bigdeli Shamloo, Marzieh Parizad Nasirkandy, Yousef Veisani, Shoboo Rahmati, Mohammad Hossein Yektakooshali, Shamsi Abbasalizadeh *, Ali Delpisheh Pages 505-514
  Introduction
  Vitamin D deficiency (VDD) has been considered as an undiagnosed pandemic. In recent review articles the relationship between VDD and several disorders of mothers and their newborns were indicated. The present study was aimed in order to investigate the VDD prevalence in Iranian pregnant women.
  Materials And Methods
  This First meta-analysis study was performed based on PRISMA checklist for systematic review and meta-analysis studies. A comprehensive literature searches of national and international databases including Scopus, PubMed, Science Direct, Cochrane, Web of Science, Magiran, Iranmedex, SID, Medlib and Google Scholar engine by using MESH keywords up to 2016 was empolyed.Two reviewers independently were conducted the search, including selection of studies, quality assessment and data extraction.
  Results
  Eighteen studies and 5,572 pregnant women were included in the analysis. The prevalence of VDD in Iranian pregnant women with cut-off point of 10, 20 and 30ng/ml were calculated 41.9% (95%CI: 30.4-54.3), 68.6% (95%CI: 50.3-82.5) and 84.4% (95%CI: 74.2-91.1), respectively. The highest prevalence of VDD in trimester of pregnancy term in cutoff 10, 20 and 30 ng/ml was obtained in the second trimester (95% CI: 61.9 (61.95-36.7)), first trimester (95% CI: 89.4(87.8-90.8)) and third trimester (86.7(95% CI: 74.5-93.6)).
  Conclusion
  The prevalence of VDD in Iranian pregnant women is very high. Therefore, addressing VDD in women during pregnancy should be a health priority in Iran. To avoid of related disorders and adverse effects of VDD in mothers, appropriate interventions among pregnant women should be considered.
  Keywords: Prevalence_Deficiency_Vitamin D Deficiency_Pregnant Women_Iran_Meta-Analysis
 • Sara Beigrezaei, Maryam Heidari, Mohammad Reza Tamadon* Pages 515-522
  Adiponectin is a cytokine produced by the adipose tissue. This collagen-like protein has 244-amino acid and its concentration in plasma of healthy individuals is 5-40 μg / mL. In fact, adiponectin comprises 1% of the total serum protein. Although, adiponectin has anti-inflammatory and anti-atherogenic effects in physiological conditions and plays a key role in lipid and glucose metabolism and energy balance as well. However, in patients with end-stage renal disease, it is not a protector due to the changes in the structure and function, and also is considered as a risk factor. So with regard to the prevalence of atherosclerosis in patients with end stage renal disease, adiponectin may be a marker for indentifying the cardiovascular involvement of these patients.
  Keywords: Adiponectin, Atherosclerosis, Kidney Diseases, Cardiovascular Diseases, Adipose Tissue
 • Elahe Hashemi Ahooei, Farhad Ghadiri *, Seyed Mahammad Kazem Vaez Mousavi Pages 523-532
  Introduction
  After learning, memory must be stabilized before it becomes disrupted by subsequent learning. It is still unclear that how long it takes for new learnings to disruptprevious ones. Here in, the question of the present study was that learning a perceptual task would disrupt or interfere with the consolidation of the previously learned alternative motor sequence task, and what is the time interval between two tasks for maximum possible effect.
  Materials And Methods
  A number of 38 volunteers performed Serial Color Matching task for three blocks of 150 trials, then they randomly divided into three groups: 1) took part in perceptual task after one hour 2) took part in perceptual task after six hours 3) no extra task. All groups participated in retention test after 24 hours.
  Results
  The results showed no significant differences between acquisition or retention of the previously learned motor task among groups.
  Conclusion
  These findings indicate rapid stabilization of implicit motor memory immediately after learning, in which time or learning a perceptual new task will not affect it.
  Keywords: Memory Consolidation, Implicit Memory, Motor Learning
 • Maryam Sedighian, Towhid Babazadeh, Mohammed Asghari Jafarabadi, Hamid Allahverdipour* Pages 533-542
  Introduction
  Considering increasing sexual risk behaviors such as lack of using condoms and having several sexual partners, identifying factors affecting on it can be useful in the design of preventive interventions for health educators. The aim of this study was to investigate cognitive-emotional determinants of high-risk behaviors among young people using Prototype/Willingness (P/W) Model.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, non-random sampling was employed to enroll 400 aged 18 to 28 referring to public places. A valid and reliable instrument based on P/W structures wad applied to measure cognitive factors.
  Results
  The results showed that sexual risk behaviors at males (62.7%) are more than females (37.3%). Between sexual risk behaviors and self-control (p0.05) were significant and direct predictors of sexual risk behavior in females. None of P/W structures was not significant predictors of sexual risk behaviors in males (p>0.05). In male, the previous experiences of sexual risk behaviors was significant at formation of the prototype (p=0.039) and prototype, also, in creating positive willingness toward risky sexual behaviors (p=0.004). In addition, at males, attitude toward behavior was significantly associated with behavioral intention (p
  Conclusion
  According to the findings, subjective norms and intention are the most important influential factors on sexual risk behaviors in females. In males, as well as, previous experiences play an important role in the formation of prototype and their willingness toward sexual risk behaviors
  Keywords: Sexual Behavior, Prototype-Willingness, Health Behavior, Self-control, Youth
 • Atefe Omidi, Fateme Esfandiarpour *, Afshin Rezazade, Shahla Zahednejad Pages 543-553
  Introduction
  Reduced strength and flexibility of lower limb muscles have been proposed as contributing factors to Patellofemoral Pain (PFP). However, relationship of muscle strength and flexibility with pain and function in people with PFP is not well recognized, yet. The purpose of this study was to investigate the correlation of lower limb muscles strength and flexibility with pain and function in females with PFP.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study 35 females with PFP and 35 matched healthy females participated. Muscle strength, muscle flexibility, and pain were assessed using a dynamometer, an inclinometer, and visual analog scale, respectively. In this account,Kujalla questionnaire and step-down test were used to determine the function. The data were analyzed using an independent t -test, Pearson correlation test and stepwise regression.
  Results
  There were significantly lower strength of the knee extensors, the knee flexors, the hip abductors and lateral rotators in the PFP group as compared to the healthy group (P
  Conclusion
  lower limb muscles strength in females with PFP is significantly less than a healthy matched group. Qquadriceps muscle flexibility and the hip abductor muscles strength may predict Kujalla and step-down scores in females with PFP, respectively
  Keywords: Patellofemoral Pain Syndrome, Pain, Muscle Strength, Muscle Tonus
 • Farzane Soleimani, Fateme Derisfard, Hossein Negahban, Fateme Esfandiarpour* Pages 554-564
  Introduction
  Previous studies suggest that hip muscle weakness may contribute to patellofemoral pain (PFP). Accordingly, addition of hip strengthening exercises to conventional knee exercises was recommended for treatment of PFP. However, evidence to support superior efficacy of additional hip exercises in treatment of PFP is limited. This study compared the clinical efficacy of knee exercises versus combined knee and hip exercises in females with PFP.
  Materials And Methods
  In this randomized clinical trial 60 females with PFP were randomly assigned into two groups: “the knee exercises” and “the knee and hip exercises”. Participants performed progressive therapeutic exercises 3 times a week for 4 weeks. Pain, muscle strength (the knee extensors, the hip abductors and the hip external rotators) and physical function were evaluated before and after treatment interventions using Visual Analogue Scale (VAS), a dynamometer, and step-down test, respectively.
  Results
  Both groups showed significant improvements in pain, function, and the knee extensor, hip abductor and hip external rotator muscles strength after the interventions (P0.05).
  Conclusion
  Four weeks of either knee exercises or combined knee and hip exercises significantly improve function and reduce pain in women with PFP. Addition of hip strengthening exercises to conventional knee exercises was not associated with superior treatment outcomes.
  Keywords: Patellofemoral Pain, Resistance Training, Muscle Strength, Knee
 • Vali Ollah Kashani *, Peyman Honarmand Pages 565-576
  Introduction
  The purpose of this study was to determine the psychometric properties of Persian version the self-efficacy for exercise Scale for older adults.
  Materials And Methods
  For this purpose, 352 older adults from two genders (%59 men and %41 women) were chosen by cluster random sample and completed the Persian version the self-efficacy for exercise scale for older adults. At first, data was confirmed with use of translation- retranslation, face validity and translation accuracy methods. Meaningly, for scale construct validity, confirmatory factor analysis and for scale's internal constancy and also infraclass correlations coefficient temporal stability, Cranach alpha coefficient was used.
  Results
  The results show that the model fit index (RMSEA, 0.055; CFI, 0.95 & TLI, 0.94), internal consistency the total scale (0.90) and temporal stability the total scale (0.83) showed Persian version the self-efficacy for exercise scale for older adults have good reliability and validity..
  Conclusion
  These findings indicated a good validity and reliability for the Persian version of the self-efficacy for exercise Scale and for older adults. Therefore, the Persian version the self-efficacy for exersice scale for older adults can be employed as a tool in order to study and evaluate the efficacy of Iranian men and women for older adults.
  Keywords: Reliability of Results, Self- Efficacy, Exercise, Aged
 • Majid Rezaei Tavirani, Reza Vafaei, Vahid Mansouri, Mona Zamanian Azodi * Pages 577-583
  Introduction
  As the major depression disorder (MDD) is one of the prevalent psychiatric conditions, molecular characteristic is important to gain a better understanding of its complex nature. In this study, the protein-protein interaction network analysis is carried out in order to have a better understanding the molecular mechanism of MDD.
  Materials And Methods
  The MDD differentially expressed proteins of cerebral fluid were extracted from the literature. Cytoscape Software was used for the network construction of 39 retrieved proteins. In addition, Cytoscape plug-ins, MCODE and ClueGOਜ਼鸽 identified the protein complexes and biological processes, respectively.
  Results
  The MDD map centrality analysis identified 15 hub proteins. This network comprises of four protein complexes and seven significant biological processes.
  Conclusion
  In this study, some of the central proteins, protein complexes, and biological processes related to MDD are introduced. The further investigations can help validating possible drug targets and diagnostic biomarkers
  Keywords: Major Depression Disorder, Protein Interaction Maps, Protein Complex, Gene Ontology
 • Zahra Zolghadr, Hamid Alavi Majd *, Fariborz Faeghi, Farhad Niaghi, Nastaran Hajizadeh Pages 584-590
  Introduction
  Brain stem glioma is one of the brain tumors forming 10 to 20 percentages of tumors in children and 2 percentages of tumors in adults. It has two grades including high grade and low grade. Relatively, grade diagnosis is done by biopsy. The goal of this study is presenting a classification model based on MRI findings in order to diagnose glioma tumor and also investigating the effect of MRI findings on tumor’s grade.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, we utilized MRI and pathological information of all 96 patients with glioma tumor in stereotactic biopsy ward of Shohadaye Tajrish hospital (Iran) between 2006-2012. For analysis of data, support vector machine as a precise classification model has fitted which is suitable for dataset with vast predictors or several class variables with low frequencies in some of them. This model has fitted in R software, 3.3.1 version.
  Results
  The validation shows 93 percent total accuracy, 90 percent sensitivity and 93 percent specifity of support vector machine classifier model. Notably, the coefficients show positive correlation between headache, tumor spread in cord, homogeneous appearance, Cystlike appearance, ISO signal in T1 and T2 and low grade tumor and positive correlation between pons conflict, Tumor spread in thalamus, well defined appearance, necrosis appearance, hypersignal in T2 and heterogeneous enhancement with high grade tumor.
  Conclusion
  Support vector machine classification model based on MRI has high accuracy in tumor grade diagnosis.
  Keywords: Brain Stem Glioma, MRI, Tumor Grade, Classification, Support Vector Machine
 • Maryam Mahdavi, Yadollah Mehrabi *, Davood Khalili, Ahmad Reza Baghestani, Farideh Bagherzadeh Khiabani, Samaneh Mansoori Pages 591-602
  Introduction
  Diabetes is a chronic disease which usually begins with impaired glucose tolerance. This step is known as pre-diabetes. People with pre-diabetes are at greater risk for diabetes. Typically for the variable selection, stepwise approach is used which does not take into account model uncertainties. In this study, Bayesian Model Averaging (BMA) method was used to sort out the above shortcoming.
  Materials And Methods
  The study population was 734 pre-diabetic women with 20 years and older participated in Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS). In this study, the stepwise and BMA variable selection methods were employed in logistic regression. Then area under curve (AUC) for both methods was computed and compared with Delong test. All analyses was done using R version 3.1.3.
  Results
  BMA selected the fasting plasma glucose, 2 hours’ blood glucose, and family history of diabetes, body mass index and aspirin use at baseline as risk factors for diabetic. In addition to these factors, stepwise method selected diastolic blood pressure, history of past 3 months’ hospitalization, thyroid drug use and education. Although the number of variables selected by BMA (5 variables) was less than that of stepwise (9 variables), AUC for the two methods was not significant.
  Conclusion
  It seems that the BMA provide better model for screening of diabetes because with selecting fewer variables, prediction ability of the model is preserved
  Keywords: Bayesian Model Averaging, Stepwise Method, Pre-diabetics Women, Logistic Regression, Tehran Lipid, Glucose Study
 • Mehri Hashemi, Reza Sadeghi *, Mostefa Shamsi Pages 603-610
  Introduction
  Awareness and preparedness against influenza type A can significantly prevent the outbreak of disease in high-risk groups, particularly in pregnant women. The aim of this study was to investigate the impact of Educational Intervention on pregnant women for promote preventive behaviors of influenza H1N1 based on health belief model in Sirjan city (Iran).
  Materials And Methods
  This study was quasi-experimental in the years 2015-2016.Correspondingly, 200 pregnant women attending health centers in Sirjan city, were selected to participate in this study (100 in intervention group and 100 in control group). The intervention was conducted over two sessions in 60 minutes. Data were collected by a validated and reliable questionnaire (71 questions) before intervention and three months after intervention.
  Results
  After intervention, knowledge scores increased significantly in both intervention and control groups, which was probably due to the routine education program in that center. But significant increase in attitude and behavior was only observed in the intervention group (P 0.05).
  Conclusion
  The health belief model was effective in promoting knowledge, attitude and practice of the pregnant women of influenza H1N1 in Sirjan city. Therefore, it is proposed traditional training methods along with the health belief model in training pregnant womenInfluenza, Health Knowledge, Attitudes, Practice, Pregnant Women
  Keywords: Influenza, Health Knowledge, Attitudes, Practice, Pregnant Women
 • Zahra Tahmasebi, Maziar Mohammad Akhavan *, Sepideh Torabi, Naser Abbasi, Elham Sarhadi, Nasim Hatam Nejadian Pages 611-618
  Introduction
  Luteolin is an important plant extract. This shows anti-inflammatory, inhibition of cell growth, induction of apoptosis and inhibition of metastasis. Gastric cancer is one of the most common cancers in the world. Also metastasis is widespread in this kind of cancer and late diagnosis is a cause of patient's death. Cofilin, actin and nucleoside-diphosphate kinases (NDPK) are important in cell death and metastasis. In this study the effect of luteolin on MKN-45 gastric carcinoma cells was evaluated.
  Materials And Methods
  At first the cells were cultured and then for 48 hours were cultured with the drug concentration. Then the cells where collected and their protein were extracted and analyzed using 2D electrophoresis and separated on the basis of their molecular mass and PI. After that these samples were used for determine the amino acid sequence by MOLDI-TOF.
  Results
  The growth rate of MKN-45 inhibited under influence of luteolin, this means increasing Apoptosis. Based on the results presented here by identification of protein spots by MOLDI-TOF mass spectrometry the expression of three protein cofilin, actin and NDPK has been decreased by luteolin.
  Conclusion
  It seems that the anti- tumoral effect of luteolin is expressed through three proteins cofilin, actin and NDPK in gastric cancer cells
  Keywords: Luteolin, Stomach Neoplasms, Cofilin, Actins, Nucleoside-Diphosphate Kinase, Electrophoresis
 • Abbas Pakdel, Mohammad Reza Akbari Eydgahi, Ahmad Reza Bandegi * Pages 619-625
  Introduction
  ApoAI, is the main protein of HDL and its gene is a member of apoAI-CIII-AIV gene cluster on chromosome 11q23-q24. In some studies, association of PstI polymorphism with dyslipidemia has been reported. This study was designed to investigate the frequency of rare allele (P2) of apoAI gene PstI polymorphism and its association with serum lipids levels in an Iranian population (Semnan city).
  Materials And Methods
  In a case-control study genomic DNA was extracted from whole blood of 76 Iranian hyperlipidemic patients [total cholesterol (TC) > 200 mg/dL, triglyceride (TG) > 150 mg/dL] and 75 healthy control subjects (TC
  Results
  The frequencies of the PstI polymorphism minor allele (P2) were 22.14 and 14.7 in the case and control groups respectively (P>0.05). In the case group, patients with P2P2 genotype had lower serum HDL-c and apoAI, compared those with P1P1and P1P2 genotypes (P> 0.05).
  Conclusion
  Considerably, the presence of the rare P2 allele was not associated with lipid levels in the studied population. The association between the polymorphisms and dyslipidemia is quite complicated. We propose evaluation of PstI polymorphism with other polymorphic sites in the apoAI-CIII-AIV gene cluster
  Keywords: Apolipoprotein A-I, Dyslipidemias, Genetic Polymorphism
 • Alireza Dehdashti *, Parisa Khosravi, Besharat Zadehabbas Pages 626-633
  Introduction
  Noise has become a concern for both public and policy makers. This study assessed noise levels produced by various motor vehicles routinely used in Iran.
  Materials And Methods
  The study design was cross-sectional, which was done in 2014 (Iran). The samples consist of 346 motor vehicles categorized as motorcycles, passenger cars, buses and heavy duty vehicles. Relatively, noise propagated from motor vehicles was measured by a sound level meter with octave band analyzer. Sound pressure levels within octave band frequency surrounding the motor vehicles were determined in static position.
  Results
  The average sound pressure levels for buses, heavy duty vehicles and motorcycles measured 83 dB(A), 83 dB(A) and 82 dB (A) respectively, were exceeded recommended environmental criteria. Buses had the highest sound pressure levels followed by trucks, motorcycles and passenger cars. Analysis of variance indicated a significant difference between the two groups of motor vehicles used for less than five years and more than five years (p
  Conclusion
  The determination of noise pollution from various motor vehicles should be considered in health researches. Using newer transportation sources can abate traffic noise pollution
  Keywords: Pressure level, Motor vehicles, Noise, Transportation Noise
 • Farahnaz Ghahremanfard *, Arash Aghabeigi, Ehsan Manouchehri, Mehrnoosh Pashaei, Majid Mirmohammadkhani, Mahdieh Shokrollahi Barough, Fatemeh Pak, Mohammad Faranoush, Parviz Kokhaei Pages 634-640
  Introduction
  Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most common leukemia in the Western world. CLL generally affects older people by the accumulation and proliferation of B lymphocytes with markers CD19, CD20, CD5 and CD23 specified. In this way, berberine, including natural compounds with isoquinoline alkaloids structure, that has a potential anti-cancer effect. Berberin decreased survival and increased apoptosis of cancer cell lines in in vitro. In this study, the effect of berberine on cell survival and apoptosis in PBMC patients and healthy donors in the presence or absence of berberine and also comparison between bernerine and fludarabine were investigated.
  Materials And Methods
  Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) of 12 patients and 6 healthy donors were isolated by using ficoll technique and PBMC cells seeded into the 96 well culture plate using medium RPMI1640 AB serum with doses ranging from 5 to 200 μM of Berberine. The survival and apoptosis percentage of these cells was measured by MTT and Annexin V/7AAD (Flowcytometery).
  Results
  Our results suggest a reduction in PBMC survival in CLL patients treated with berberine with P0.05). Correspondingly, increasing PBMC apoptosis in patients treated with berberine was observed rather than the cells were not adjacent to berberine (P0.05). However, we don’t have this increasing in healthy donors.
  Conclusion
  Berberine leads to reduced viability and elevated levels of apoptosis in PBMCs of CLL Patients. Berberin showed no significant effects on PBMCs of healthy donor viability and apoptosis. Apoptosis induction by berberin is comparable to fludarabine as a standard treatment for CLL patients. Berberine might be a good candidate for clinical trial for CLL patients
  Keywords: B-Cell Chronic Lymphocytic Leukemia, Berberine, Fludarabine, Apoptosis, Annexin 5A
 • Atefeh Kiani Nejad *, Gholamhassan Vaezi, Hassan Azhdari-Zarmehri, Mohammad Mohammad-Zadeh Pages 641-647
  Introduction
  There are many evidence to indicate the role of serotoninergic system and serotoninergic activation in seizure attacks. Given the role of serotonin 5-HT1A receptors in synaptic activity and seizure models, and, the similarity of the mechanisms involved in causing seizures and long term potentiation (LTP), the purpose of this study was to investigate the role of this receptor in pentylenetetrazol (PTZ)-induced synaptic strengthening.
  Materials And Methods
  24 Male Wistar rats (n=20, 220-320 g) were divided into 6 groups; Group1 (control); without any interference after surgery stereotoxic placement of stimulation electrode, Local Field Potential (LFP) was recorded for 20min .Then; the LTP was induced with tetanic stimulation. Group2: All experimental procedures were similar to the group 1, the difference was that the one-month period before the surgery, the animals kindled with PTZ injection. Groups 3-5: All experimental procedures were similar to the group 2, the difference was that the serotonin receptor antagonist (WAY-100635; at a concentration 12.5, 25 and 50nM) was injected intraventricularly. Group 6 received WAY-100635 only.
  Results
  The results showed that groups 1 and 2 were different responded from one another after LTP induction of LTP with tetanic pulse (p
  Conclusion
  The results showed that 5HT1A receptor antagonist attenuated the induction of LTP in kindled animals. It seems that serotonin agonist that enhances LTP induction and thus may be useful in enhancing learning and memory in people with epilepsy
  Keywords: Epilepsy, Kindling, Serotonin 5HT1A Receptor Antagonist, Electric Stimulation, Rats
 • Fatemeh Talebi-Keyasari, Sakine Heidari, Moghadeseh Mehdinejad, Hossein Miladi-Gorji * Pages 648-654
  Introduction
  Previous studies have indicated that the voluntary and swimming exercise decreases the severity of the physical and psychological dependence on morphine in morphine-dependent and withdrawn rats. The aim of the present study was to investigate the effects of the forced treadmill exercise during the induction of morphine dependence on naloxone-precipitated morphine withdrawal signs and anxiety like behavior.
  Materials And Methods
  Rats were injected with increasing doses of morphine (8, 16, 26, 36, 46, 56 and 64 mg/kg, daily, s.c.) over a period of 7 days in which they were also trained at mild intensity on a treadmill for 30 min of daily. The anxiety-like behaviors were tested 2h after receiving morphine injection (56 mg/kg) using the elevated plus-maze (EPM) on day 8. Then, the severity of morphine dependence was measured after an acute injection of naloxone (0.4mg/kg, IP), 2h after receiving morphine injection (56 mg/kg) according to a modified version of the Gellert–Holtzman scale on day 9.
  Results
  The results showed that the withdrawal graded signs including abdominal contractions, weight loss, and overall Gellert–Holtzman score and among the checked signs; consisted of diarrhea, irritability and teach chattering were decreased in treadmill runner morphine-dependent rats than the sedentary rats. Also, the results showed that the treadmill runner morphine-dependent rats exhibited an increase in time spent in, and entries into, the EPM open arms than the sedentary morphine-dependent groups.
  Conclusion
  Our findings indicated that the forced treadmill exercise during the induction of morphine dependence diminished the severity of dependence on morphine and anxiety like behavior. Thus, forced treadmill exercise may decrease some of the behavioral consequences of physical and psychological dependence on morphine.
  Keywords: Morphine dependence, Forced treadmill exercise, Anxiety, Rats
 • Ali Rashidy-Pour, Abbas Ali Vafaei *, Kowsar Bavarsad, Saeed Haghighi Pages 655-665
  Introduction
  Previous studies indicated that the exercise has beneficial effects on cognitive activities and ovariectomies causes the impairment of learning and memory. The aim of this study was to determine the influence of voluntary exercise and estrogen replacement on the effects of ovariectomy on fear memory and hippocampal neuron number in rat.
  Materials And Methods
  In this experimental study, adult female Wistar rat (180-220 gr) were used. One week after ovariectomy, the rats received ß-Stradiol (estrogen 20 µg/kg) or vehicle (2ml/kg) daily and were allowed to freely exercise in a running wheel for 2 weeks. After this period, their learning and memory were trained and tested on a passive avoidance task that succeeded by a retention test two days later. Then, all animal were decapitated, and their hippocampi were removed. The number of neurons was counted in different regions of hippocampus.
  Results
  Analysis of data indicated that the ovariectomy impaired the fear memory and decreased the number of neurons in the hippocmpaus. Volunatry exercise or exstrogen replacement alone, and together improved the deficits in fear memory and neuron counting induced by ovariectomy
  Conclusion
  Voluntary exercise and estrogen have benfical effects on cognitive deficits associated with the reduction of female sex hormones such as seen in post-monpouse woman.
  Keywords: Exercise, Passive avoidance memory, Ovariectomy, Estrogen, Menopuse
 • Abbas Ali Vafaei, Ali Rashidy-Pour *, Razieh Hajisoltani, Hamid Reza Sameni Pages 666-676
  Introduction
  Several evidences demonstrate the beneficial effects of voluntary exercise on cognitive functions in rodents. It is well established that the glucocorticoid system plays an important role in regulation of learning and memory. In previous study, we have shown that glucocorticoids are involved in mediating the effect of voluntary exercise on spatial learning and memory. Moreover, physical activity enhaces glucocorticoids. This study addressed whether the glucocorticoid system would play a role in the exercise-induced enhancement of fear memory and hippocampal neuronal numbers in rats.
  Materials And Methods
  Rats that were either adrenalectomized or daily given the corticosterone-synthesis inhibitor metyrapone were allowed to freely exercise in a running wheel for 10 days. After this period, they were trained and tested on a passive avoidance task, succeeded by a retention test two days later. Immediatley after memory testing, the rats were decapitated, and their hippocampi were removed for the measurement of the neuron conting in the dentate gyrus.
  Results
  Exercise significantly improved the performance of fear memory retrieval and increased neuronal number in hippocampus whereas this effect was absent in both adrenalectomized and metyrapone-treated rats.
  Conclusion
  These findings indicate that the glucocorticoids play a crucial role in the beneficial effects of voluntary exercise on fear memory formation and neural counting in the hippocampus
  Keywords: Exercise, Memory Retrieval, Glucocorticoid system, Adrenalectomy, Metyrapone
 • Dr Shahla Zahednejad, Dr Shahin Goharpey, Maryam Farokhnia * Pages 677-687
  Introduction
  The use of patellar taping and bracing has been documented in the literature for assisting the management of people with patellofemoral pain syndrome (PFPS) but according to our investigation, no studies have been compared the effectiveness of this orthotics. So, the purpose of this study was to investigate the comparison of patellar taping versus patellar bracing with exercise therapy on pain and level of function in females with patellofemoral pain syndrome.
  Materials And Methods
  In this randomized controlled trial study 30 females with unilateral PFPS was randomly assigned to patellar taping with exercise therapy group and patellar bracing with exercise therapy group and as outcome measures pain, subjective and objective function is measured before and after interventions.
  Results
  Our data showed significant improvements in pain and level of subjective and objective function after interventions in both treatment groups (p
  Conclusion
  Our results indicate that patellar taping and bracing with exercise therapy have same effects in reduction pain and improvement function in patient with PFPS
  Keywords: Patellofemoral Pain Syndrome, Braces, Exercise Therapy, Pain Management, Athletic Tape
 • Mohammad Gilani, Giti Torkaman *, Noshin Bayat Pages 688-702
  Introduction
  Applying Pulsed Electromagnetic Field (PEMF) on the primary osteoporotic women have been effective in increasing the bone synthesis biomarkers and decreasing of the amplitude and velocity of center of pressure. In the present study, in order to investigate the possible effect of PEMF on the neuromuscular responses, the acute effect of PEMF on the lumbopelvic area in the postmenopausal women with Osteoporosis was studied by recording the soleus and gastrocnemius recruitment curves.
  Materials And Methods
  For investigating the acute effect of PEMF, 22 postmenopausal women with osteoporosis (age 48-65) voluntarily entered in the study and randomly participated in two separately sessions applying PEMF and placebo (magnet device off). PEMF was applied on the lumbopelvic area with frequency of 30Hz and intensity of 40G for 45 min. One-week interval was considered between placebo and PEMF sessions. Before and after each session, H- reflex recruitment curve was recorded for soleus and gastrocnemius muscles and then amplitude, intensity of stimulation and latency of threshold, maximum and final H-reflex were determined.
  Results
  After application of 45 min PEMF, the mean stimulus intensity for recording of initial H-reflex was decreased significantly, in soleus and gastrocnemius muscles (0.48 and 0.55 mA respectively). The latency of this H threshold was decreased significantly also in both muscles (2.01 and 1.67 ms, respectively). The peak to peak amplitude of maximum H response increased significantly, in both muscles compared to the placebo session (p
  Conclusion
  Immediately after applying of PEMF, facilitation in H-reflex response was observed in both soleus and gastrocnemius as a slow and fast twitch muscle. In both muscles, after applying PEMF, recruitment curves shifted to the left side by decreasing the stimulus intensity of initial and maximum H-responses and also their latencies. Conlusivly, this may be caused by the facilitation in the activities of alpha motoneurons in the spinal cord level.
  Keywords: Pulsed electromagnetic fields, H-reflex, Soleus Muscle, Gastrocnemius Muscle, Motoneuron Facility, Osteoporosis
 • Effects of high intensity interval training and ginger supplement on some antioxidant markers, cardio - respiratory fitness and body mass index in overweight women
  Mohammad Esmaeil Afzalpour *, Somayeh Khiyabani, Seyed Hosein Abtahi Eivari, Shila Nayebifar Pages 703-711
  Introduction
  Human is trying to enhance health level by life style changing. In this study, the effect of 10 weeks of high intensity intermittent exercise and ginger supplement on some antioxidant markers, cardio-respiratory fitness and body mass index in overweight women was evaluated.
  Materials And Methods
  30 overweight women (BMI > 25) were randomly divided into 3 groups: high intensity interval training- ginger (HIIT-GI), high intensity interval training- placebo (HIIT-PL), and ginger (GI) groups. HIIT-GI and GI groups consumed 3 grams of ginger pill orally; and except GI group, two other training groups performed interval training up to 90 percent of maximal heart rate in 3 sessions per week. Total antioxidant capacity, catalase activity, and total polyphenol capacity of serum were measured using colorimetric method and the analysis of covariance test was applied for extraction of results (P
  Results
  Total antioxidant capacity increased non-significantly (p>0.05) by 22, 13 and 36 percent, and total polyphenol capacity increased non-significantly (p>0.05) by 18, 14 and 18 percent in the HIIT-PL, HIIIT-GI, and GI groups, respectively. Also, a non-significant (p> 0.05) changes was obtained in catalase activity. However, the body mass index of both HIIT-GI and HIIT-PL groups and the maximal oxygen uptake of HIIT-GI group significantly (p
  Conclusion
  High intensity interval training and ginger supplement with this dose considered became effective in overweight women's cardio-respiratory fitness and body mass index improvement; but it was not enough for stimulating the body's antioxidant system.
  Keywords: High Intensity Interval Training, Ginger Supplement, Antioxidant System, Overweight, Women