فهرست مطالب

تحقیق در علوم دندانپزشکی - سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 52، تابستان 1396)

مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی
سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 52، تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/04/08
 • تعداد عناوین: 9
|
 • ماندانا خطیبی، سهیلا محمدیان*، مهدی آرزوبخش صفحات 70-76
  سابقه و هدف
  استوماتیت آفتی عود کننده (RAS) ضایعه ای با شیوع بالاست. درمان قطعی برای آن وجود ندارد. از داروهایی که امروزه برای درمان علامتی آفت استفاده می شود، داروی دیفن هیدرامین ست این دارو تسکین بخش بوده و علاوه بر عوارض جانبی در برخی موارد منع مصرف دارد. عصاره گل سرخ فاقد عوارض جانبی دیفن هیدرامین بوده ، خاصیت ضد دردی آن قبلا تایید شده است، لذا در این تحقیق تاثیر این محلول گیاهی بر زخم آفتی دهان با داروی دیفن هیدرامین مقایسه شد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق بصورت کارآزمایی بالینی دوسوکور، با حجم نمونه 100 نفری (در دو گروه 50 نفری) انجام شد. بیماران مبتلا به آفت دهانی که به بیماری سیستمیک خاصی مبتلا نبوده و همچنین از داروی موضعی برای درمان آفت استفاده نمی کردند، وارد مطالعه شده و از نظر سن، جنس، میزان تحصیلات، محل و تعداد ضایعات آفتی، مدت زمان بروز ضایعه، ترومای اخیر وارد به مخاط دهان، مصرف سیگار، و میزان سوزش و درد قبل از درمان در دو گروه مشابه سازی شدند. یک گروه بصورت تصادفی تحت درمان با دیفن هیدرامین و گروه دیگر تحت درمان با قطره گیاهی عصاره گل سرخ قرار گرفته و شدت درد و سوزش بیماران در روزهای دوم، چهارم و هفتم پس از شروع درمان مقایسه شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون Mann-U-Whitney تحلیل شدند.
  یافته ها
  شدت درد و سوزش در گروه تحت درمان با عصاره گل سرخ در روز های دوم، چهارم، و هفتم پس از درمان، به ترتیب 24/1 ± 28/6، 42/1 ± 88/4، 55/1 ± 20/3 ، همچنین شدت درد و سوزش در گروه تحت درمان با دیفن هیدرامین در روزهای دوم، چهارم و هفتم پس از درمان به ترتیب 24/1±42/6 ، 29/1±04/5 ، 67/1±4/3 بود که اختلاف آماری معناداری با یکدیگر نداشتند. (05/0
  نتیجه گیری
  بنظر می رسد استفاده از دو داروی عصاره گل سرخ و دیفن هیدرامین می تواند تاثیرات درمانی مشابهی بر ضایعات آفتی مخاط دهان داشته باشند، و با توجه به مزایای بیشتر عصاره گل سرخ و کم عارضه بودن آن، استفاده از این دارو جهت بهبود ضایعات آفتی مخاط دهان توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: استوماتیت آفتی عود کننده، دیفن هیدرامین، عصاره گل سرخ
 • حسن سمیاری، بهزاد هوشمند، مرتضی جعفری تهرانی *، حسین سمیاری صفحات 77-82
  سابقه و هدف
  یکی از موارد مهم در درمانهای دندانپزشکی مدیریت زخم بافت نرم است و از آنجایی که شواهد علمی در ارتباط باکاربرد ترکیبات موضعی جهت تسریع در ترمیم موجود است برآن شدیم اثر ترکیب موکوزامین را بر رشد و تکثیر سلولهای محیط کشت فیبروبلاستی قرار دهیم.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش تجربی- آزمایشگاهی، اثر دارو بر میزان رشد سلولهای فیبروبلاست انسانی کشت شده بررسی شد، به این منظور سلول های کشت شده در بازه زمانی 48، 72 و 96 ساعته درسه پلیت جداگانه با غلظتهای 1/0% تا 1% از ترکیب موکوزامین در سه تکرار تیمار گردیدند. همچنین به منظور بررسی اثر غلظت های بالای ترکیب موکوزامین، سلولهای فیبروبلاست انسانی توسط غلظت های 1 تا 15 درصد از ترکیب موکوزامین در طی 48 ساعت در پلیت های جداگانه و در سه تکرار مورد تیمار واقع شدند. در نهایت میزان چگالی نوری رشد سلولهای فیبروبلاست در طول موج 580 نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفوتومتری اندازه گیری شد. داده های بدست آمده توسط آزمون تجزیه واریانس یک طرفه و دوطرفه در نرم افزارSPSS مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  ترکیب موکوزامین با ماده موثره اسید هیالورونیک و اسید آمینه در غلظت های کمتر از 1 درصد در ترمیم زخم و رشد سلولهای فیبروبلاستی تاثیری ندارد در عین حال افزایش طول دوره تا 96 ساعت موجب افزایش رشد سلولی و یا چگالی نوری سلولهای فیبروبلاستی گردیده است.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد غلظت های بالای یک درصد اسپری موکوزامین اثر سمیت برروی سلولهای فیبروبلاستی دارد. البته برای تاثیر عملکرد این ترکیب در بهبود ترمیم زخم و رشد سلولهای فیبروبلاستی و کاربرد بالینی آن نیاز به بررسی بافت شناختی و بالینی بیشتری می باشد.
  کلیدواژگان: ترکیب موکوزامین، سلولهای فیبروبلاست، ترمیم بافت، مهندسی بافت، بیومتریال، MTT
 • زهره خلیلک، مهدی وطن پور، شادی عصاره *، زینب موثق صفحات 83-90
  سابقه و هدف
  هدف از این تحقیق مقایسه اثر آماده سازی کامل کانال ریشه با فایلهای روتاری ProTaper با روش متداول استفاده از فایل های دستی و دریلهای گیتس گلیدن یا GG بر روی ضخامت عاج باقیمانده ریشه و مساحت لومن کانال در ناحیه کرونال با استفاده از CT-SCAN بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی تصادفی کنترل شده، تصاویر اولیه کانال های مزیالی 12 دندان مولر اول مندیبل توسط دستگاه Spiral CT-SCAN تهیه و ضخامت عاج در مقاطع 5،3،1 میلی متری و همچنین مساحت لومن در این مقاطع مورد بررسی قرار گرفت.نمونه ها به 2 گروه تقسیم شد.در یک گروه کانال MB با سیستم ProTaper و کانل ML به وسیله فایل های دستی و دریل های GG آماده گردید. در گروه دوم برعکس انجام شد. تصاویر بعد از آماده سازی از همان مقاطع تهیه شد. اندازه گیری ها انجام شد. نتایج به دست آمده به وسیله Independent T-test مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  در این بررسی ضخامت عاج باقی مانده در ناحیه خطر (DB/DL ) در مقطع 5 میلی متری در کانال های آماده شده با ProTaper به طور معنی داری بیشتر از روش دستی و GG بود .(04/0=P) همچنین اختلاف آماری معنی داری در میزان عاج برداشته شده در مقطع 1 میلی متری در سطوح دیستال (025/0=P) و ناحیه خطر (027/0=P) و در مقطع 3 میلی متری در ناحیه خطر دیده شد. (002/0=P) اختلاف آماری معنی داری در مساحت لومن ایجاد شده به وسیله دو روش دیده نشد. (05/0
  نتیجه گیری
  سیستم ProTaper نسبت به روش دستی و GG ، روشی ایمن تر برای گشاد سازی ناحیه کرونال دندان مولر اول فک پایین با زاویه خمیدگی 10-35 درجه وبا شعاع خمیدگی تقریبا یکسان است.
  کلیدواژگان: اینسترومنت روتاری Ni، Ti، عاج، Gates Glidden، ProTaper
 • مسیح کاویان، مهرداد برکتین، مریم فروزان مهر *، شهریار شهریاری، صفورا دهقانی صفحات 91-96
  سابقه و هدف
  تکنیک ساندویچ یکی از روش های متداول در دندانپزشکی است که در آن گلاس آینومر با توجه به مزیت هایی چون آزاد سازی فلوراید و چسبندگی به ساختمان دندان، همراه با ترمیم های کامپوزیت استفاده می شود. هدف از این مطالعه بررسی میزان استحکام باند برشی بین گلاس آینومر نوری و کامپوزیت با استفاده از عوامل اتصال دهنده متفاوت می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، 60 نمونه گلاس آینومر نوری آماده سازی شد. در گروه اول بدون استفاده از عامل باندینگ ودر دو گروه دیگر با استفاده ازعوامل باندینگ SE bond و S3 bond (kuraray،Japan)رزین کامپوزیت به گلاس آینومر متصل شد. پس ازیک هفته نگهداری نمونه ها داخل آب مقطر در دستگاه انکوباتور با دمای5/37 درجه سانتی گراد ، توسط دستگاه تست یونیورسال، استحکام باند برشی اندازه گیری شد. آنالیز واریانس یک طرفه وآزمونTukeyجهت تحلیل داده هاو مقایسه بین گروه ها استفاده شد.
  یافته ها
  بیشترین میزان استحکام باند مربوط به نمونه های باند شده با عامل باندینگ SE bondمعادل 09/13 مگاپاسکال وکمترین مقدار مربوط به گروه کنترل معادل 3/5 مگاپاسکال بود. میزان استحکام باند برشی در سه گروه تفاوت آماری معنا داری داشت. (05/0>P)
  نتیجه گیری
  بیشترین استحکام باند برشی بین گلاس آینومر و کامپوزیت مربوط به عامل باندینگ SE bondبود .بنابراین استفاده از این عامل باندینگ در تکنیک ساندویچ توصیه می شود.
  کلیدواژگان: استحکام برشی، کامپوزیت رزین، گلاس آینومر، عامل باندینگ
 • آرزو علایی *، شبنم آقایان، محمد کمالی نژاد، مریم آرزومند صفحات 97-102
  سابقه و هدف
  با توجه به موثر بودن نعناع روی پلاک در این تحقیق تاثیر دهان شویه نعناع با کلر هگزیدین بر میزان پلاک میکروبی در دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی تهران مقایسه شد.
  مواد و روش ها
  تحقیق به صورت کار آزمایی بالینی به شماره11/1395 دوسویه کورمتقاطع انجام شد. پلاک اولیه داوطلبین اندازه گیری و افراد به طور اتفاقی به دو گروه تقسیم شدند و طی 4هفته دوبار در روز دهانشویه خودرا استفاده نمودند. بعد از 2هفته دوره انتظار دهانشویه ها عوض و نمونه ها از دهانشویه های جدید استفاده نمودند. بعد از 4هفته پلاک و رنگیزه و پذیرش افراد ثبت و تغیرات آن با آزمون Mann-U-Withney بررسی گردید.
  یافته ها
  میزان رنگیزه افرادی که از دهانشویه کلرهگزیدین استفاده کرده بودند (16/1 ± 05/6) و افرادی که ازدهانشویه نعناع استفاده کرده بودند (83/0 ± 18/2) (001/0 > p ). میزان پلاک افرادی که از دهانشویه نعناع استفاده کرده بودند (24/0 ± 17/1) و افرادی که از دهانشویه کلرهگزیدین استفاده کرده بودند ( 17/0 ± 86/0). ( 001/0 > p ). افرادی که از دهانشویه نعناع استفاده کرده بودند همگی طعم مناسب گزارش کردند. اما افرادی که از دهانشویه کلرهگزیدین استفاده کرده بودند ، هیچ کدام طعم مناسبی در دهان خود احساس نکردند.(001/0 >p). در (84 %) 21 نفر افرادی که از دهانشویه کلرهگزیدین استفاده نمودند سوزش دهان مشاهده و در افرادی که از دهانشویه نعناع استفاده کردند (12 %) 3 نفر حس سوزش دهان گزارش شد. (001/0 > p) افرادی که از دهانشویه کلرهگزیدین استفاده کردند (96 %) 24 نفر احساس بوی نا مطبوع در دهان داشتند و در (4 %) 1 نفر افرادی که از دهانشویه نعناع استفاده کردند بوی نامطبوع در دهان گزارش شد. (001/0 >p).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسددهانشویه کلر هگزیدین از لحاظ کاهش پلاک بهتر از دهانشویه نعناع می باشد ولی از لحاظ ایجاد بوی مطبوع و عدم سوزش دهان و ایجاد رنگیزه کمتر دهانشویه نعناع عملکرد بهتری نسبت به کلر هگزیدین داشت.
  کلیدواژگان: دندانپزشکی پیشگیری، کلر هگزیدین، پلاک دندانی، رنگیزه دندانی
 • علیرضا جعفری نعیمی، مهسا محمدزاده، فرزانه مومنی، مهسا جاودان، زینب عطاری* صفحات 103-108
  سابقه و هدف
  مال اکلوژن کلاس II subdivision ، که با عدم تقارن اکلوژن مشخص می شود ، تا امروز چالشی برای دندانپزشکان بوده. علت اصلی این ناهنجاری، دقیقا مشخص نشده.بعضی تحقیقات علت آن را موقعیت دیستالی مولر اول مندیبل در سمت کلاس II معرفی کردند در حالی که برخی دیگر علت اصلی این مشکل را تمایل به آسیمتری اسکلتال دانستند. هدف این مطالعه تعیین رابطه بعضی پارامتر های دنتو آلوئولار با عدم قرینگی اکلوژن در بیماران کلاس II subdivision و مقایسه ی تفاوتهای آنها با گروه دارای اکلوژن نرمال بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد- شاهدی نمونه رادیوگرافی پانورامیک شامل30 مورد با اکلوژن نرمال و 30 مورد با ناهنجاری کلاسII subdivision که از لحاظ سن و جنس مشابه سازی شده بودند ، انتخاب شدند. در کلیشه ها زاویه محوری مولر اول،دوم ،سوم و فضای رترومولار(که از نظر فاکتور بزرگنمایی یکسان سازی شده بود) اندازه گیری شد. در پایان داده ها توسط آزمون آماریMann-U- Whitney با سطح اطمینان 95% ارزیابی شد.
  یافته ها
  اختلاف آماری معنی دار ی بین یکی از این پارامترهای دنتوآلوئولاریعنی تفاوت زاویه محوری مولر اول در بین اکلوژن دو سمت بیماران کلاسII subdivision و گروه با اکلوژن نرمال وجود داشت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد عدم قرینگی اکلوژن در ناهنجاری کلاس subdivision II تحت تاثیر عوامل دنتوآلوئولار می باشد.
  کلیدواژگان: زیرگروه کلاس دو، زاویه مولری، فضای رترومولر، ناقرینگی، اکلوژن، رادیوگرافی پانورامیک
 • فریال طالقانی، رخساره صادقی *، مهندس ناصر ولایی، راضیه نژادی، علی محمد نعمت الله صفحات 109-117
  سابقه و هدف
  کاربرد موضعی عوامل ضد باکتریایی حاوی کلرهیگزیدین ، به عنوان یک روش جانبی در کنار درمان استاندارد در بهبود کارایی درمان غیرجراحی بیماری پریودنتال مورد توجه قرار گرفته است. ژل کلرهگزیدینی با پایه زانتان xanthan با نام تجاری CHLO - SITE ، نسبت به ژل های قبلی دارای غلظت بیشتری ازکلرهگزیدین است و بصورت آرام وکنترل شده آزاد می شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر کلینیکی ژل کلرهگزیدین در درمان غیر جراحی پریودنتیت مزمن صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این کار آزمایی بالینی به شماره (4316 /111) شاهددار تصادفی split_mouth ، 40 پاکت پریودنتال مورد بررسی قرار گرفت. کوادرانت های با عمق پاکت بیش از 5 میلی متر به صورت تصادفی در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند. در هر دو گروه، درمان جرم گیری به همراه تسطیح سطوح ریشه صورت پذیرفت. پس از آن، دو بار به فاصله یک هفته در نواحی مورد، ژل کلرهگزیدین و در نواحی شاهد ژل پلاسبو به صورت زیر لثه ای استعمال شد. شاخص های plaque index( PI) ،(PBI)papillary bleeding index ،(PD)pocket depth و (CAL)clinical attachment level در دو گروه در ابتدای مطالعه،1ماه بعد و 3 ماه بعد بررسی و یافته ها با آزمون های Mann-U-whitney و Friedman تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  تحقیق روی 20 نمونه در هر گروه انجام شد. تغییرات شاخص های PBI ، CAL و PD در هر دو روش درمانی در زمان های 1 و 3 ماه بعد از درمان نسبت به زمان پایه معنی دار بود، در عین حال، هیچ تفاوت معنی داری از نظر شاخص PI در دو گروه تحت درمان دیده نشد. شاخص های PBI ،CAL و PD در نواحی تحت درمان با روش +SRP تزریق ژل پلاسبو و +SRP تزریق ژل کلرهگزیدین در هر یک از زمان های 1 و 3 ماه بین دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود. (05/0
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج تحقیق، کاربرد زیر لثه ای ژل کلرهگزیدین همراه با جرم گیری و صاف کردن سطح ریشه نسبت به درمان استاندارد فاز I در پریودنتیت مزمن متوسط تا شدید، سبب بهبودی بیشتری از نظر پارامترهای بالینی بیماران نشد.
  کلیدواژگان: پریودنتیت مزمن، کلرهگزیدین، نتیجه درمان
 • صدیقه محمد اسماعیل*، نسیم نراقیان صفحات 118-127
  سابقه و هدف
  یکی از راه های بازیابی اطلاعات تخصصی از اینترنت، استفاده از ابزارهای کاوش است. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف مقایسه و ارزیابی موتورها و ابر موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات دندانپزشکی و سنجش میزان ربط مدارک بازیابی شده در آنها انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش ازدسته مطالعات پیمایشی- تطبیقی است، که جامعه پژوهش آن 5 موتور کاوش و 5 ابر موتور کاوش اصلی که در سایت www: Searchenginewatch.com، به عنوان پر استفاده ترین ابزارهای کاوش اینترنت معرفی شده بودند، در نظر گرفته شد. برای تعیین کلید واژه های حوزه دندانپزشکی از سر عنوان موضوعی پزشکی (MeSH: Medical Subject Heading) ویرایش 2010، استفاده شد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مشاهده مستقیم بود. جستجو با هر یک از اصطلاحات انتخابی حوزه دندانپزشکی در تک تک موتورهای کاوش انجام شد. 10 نتیجه اول بازیابی ها، برای ارزیابی مانعیت و جامعیت انتخاب شدند. داده ها و تحلیل های آماری (توصیفی- استنباطی) با استفاده از نرم افزار Excell و R نسخه 3.3.1 و SPSS نسخه 22 مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  موتور کاوش Yahoo ، بیشترین مدارک دندانپزشکی (66درصد) را بازیابی کرد و رتبه نخست را به خود اختصاص داد. موتور کاوش Ask با میزان (70درصد) مانعیت و (30درصد) جامعیت، بیشترین مدارک مرتبط را در حوزه دندانپزشکی بازیابی کرده است. در بین ابر موتورهای کاوش Clusty ، بیشترین مدارک دندانپزشکی (47درصد) را بازیابی کرده است و رتبه نخست را به خود اختصاص داد. ابرموتور کاوش Clusty با میزان (66درصد) مانعیت و با میزان (33درصد) جامعیت بیشترین مدارک مرتبط را در حوزه دندانپزشکی بازیابی کرده است. در بازیابی اطلاعات دندانپزشکی، میان موتورها و ابرموتورهای جستجو در سطح معنی داری 5 درصد از لحاظ نسبت جامعیت تفاوت معنی دار و قابل توجهی وجود دارد و مقدار آماره آزمون (R Software) از مقدار بحرانی بزرگتر است. لذا فرضیه تساوی نسبت ها رد می شو د
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج فوق در مجموع چنین نتیجه گیری می شود که ابرموتورها از قابلیتها و امکانات جستجوی مناسبی برخوردارند، از این رو جایگزین مناسبی برای موتورهای کاوش، و یا ابزار مناسبی برای جستجوی کاربران در حوزه موضوعی دندانپزشکی هستند.
  کلیدواژگان: ذخیره و بازیابی اطلاعات پزشکی، دندانپزشکی، اینترنت
 • پریسا پیروزمند، مهدیه سادات موسوی، خاطره اکبری* صفحات 128-135
  سابقه و هدف
  لیکن پلان یک بیماری شایع التهابی پوستی- مخاطی است. درمان اصلی لیکن پلان دهانی استفاده موضعی از کورتیکواستروئیدها می باشند. با این حال استفاده طولانی از آن ها می تواند عوارضی داشته باشد و همچنین در مواردی عود و مقاومت به درمان دیده می شود. دو گروه دارویی آنتی اکسیدان ها (Anti-oxidants) و بیولوژیک ها (Biologics) به عنوان درمان جایگزین معرفی شده اند. در این مقاله مروری، کاربرد درمانی این دو دسته در لیکن پلان دهانی مورد بررسی قرار می گیرند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مروری پس از جستجوی الکترونیکی و بررسی عناوین و چکیده ها 46 مقاله وارد مطالعه حاضر شد.
  یافته ها
  دو دسته آنتی اکسیدان ها و بیولوژیک ها به طور روزافزون در کانون توجه هستند. رتینوئیدها از مدت ها پیش جهت درمان لیکن پلان عرضه شده اند. به طور کلی نتایج نشان دهنده اثر مناسب اغلب آن ها در درمان لیکن پلان دهانی بود. با این حال نیاز به مطالعات بیشتر وجود دارد. بیولوژیک ها اخیرا جهت درمان اختصاصی و هدفمند مورد توجه قرار گرفته اند و می توانند آلترناتیو مناسبی برای کورتیکواستروئیدها باشند. با این حال، هنوز دسته دارویی بیولوژیک در ابتدای راه خود قرار دارد و مطالعات بیشتری جهت بررسی عملکرد آن ها لازم است.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد آنتی اکسیدان ها و بیولوژیک ها می توانند به عنوان درمان آلترناتیو مناسب در لیکن پلان دهانی بکار روند.
  کلیدواژگان: لیکن پلان دهانی، آنتی اکسیدان ها، بیولوژیک ها
|
 • Dr M. Khatibi, Dr S. Mohammadian*, Dr M. Arezoobakhsh Pages 70-76
  Background And Aim
  Recurrent aphthous stomatitis (RAS) has a high prevalence and there is no cure for and all current treatments are symptomatic. One of the drugs prescribed for the symptomatic treatment of these lesions is Diphenhydramine. Its side effects are seen and it is contraindicated in some cases. In this study the effect of soluble plant based oral Rose drop in aphthous ulcers compared with Diphenhydramine.
  Materials and Methods
  This Double blind clinical trial study were performed with a sample of 100 people (in two groups of 50 people) and two groups were matched according to sex, age, education level, location and number of aphthous lesions, duration of lesions, recent trauma into the oral mucosa, smoking, and burning and pain severity before treatment. Randomly, one group treated with diphenhydramine and the other group was treated with plant drops of rose extracts. Patient's pain severity at the second, fourth and seventh days after treatment were compared. Collected data were analyzed using Mann-U-Whitney.
  Results
  The severity of pain and burning in the Rose extract treated group in the second, fourth, and seventh days after treatment was respectively, 6.28 ± 1.24, 4.88 ± 1.42, 3.20 ± 1.55.and for the diphenhydramine group in second , fourth and seventh days after treatment was ¡ 24/1±42/6 . 67/1±4/3 ¡ 29/1±04/5 These amounts were not significantly different (P> 0.05).
  Conclusions
  It seems use of two drugs oral rose extract and diphenhydramine had the same therapeutic effects on oral aphthous lesions, and according to the more benefits of rose extract and the less side effect, the use of this drug is recommended to improve oral aphthous lesions.
  Keywords: Recurrent Aphthous Stomatitis, Diphenhydramine, Rose Extract
 • Dr H. Semyari, Dr B. Houshmand, M. Jafaritehrani*, H. Semyari Pages 77-82
  Background And Aim
  Management of soft tissue scares is one of main concerns during dental practice. Base several studies are pointed to effect of topical compound on wound healing the main objective of this study were on to study the effect of Mucosamin compound on Growth and Proliferation of Human Fibroblast Cells in an in-vitro environment.
  Material and
  Methods
  In this experimental invitro study, human fibroblast cells were treated with 0.1% to 1% of Mucosamin compound for 48, 72 and 96 hours in three replication. Also on different 96 wells plated the effect of 1% to 15% of Mucosamin compound on human fibroblast cells in three replication were treated. Finally the optical concentration of fibroblast cell were recorded on 580nm using UV Spectrophotometer. Result were subjected to one way and two way Variance analysis using SPSS software.
  Results
  Results showed of Mucosamin compound with essential substance of hyaluronic acid and amino acids at lower concentration than 1% have no significant effect on wound healing and growth of fibroblast cells. Also results showed prolonging the treatment up to 96 hours lead to increase in cells growth or optical density of fibroblast cells.
  Conclusion
  Results showed Mucosamin compound with higher concentration than 1% has toxic effect on fibroblast cells. Further study to confirmed effect of this compound on wound healing and growth of fibroblast cells using histological and clinical examination is required.
  Keywords: Mucosamin Compound, Fibroblast cells, Wound Healing
 • Dr Z. Khalilak, Dr M. Vatanpoor, Dr Sh Assareh*, Dr Z. Movasagh Pages 83-90
  Background And Aim
  The purpose of this study was to evaluate residual dentin thickness of the root and the area of the canal lumen in the coronal region of the mesiobuccal and mesiolingual canals of the lower first molars after canal preparation with the common method of using hand files and Gates Glidden drills or ProTaper rotary files, by Spiral Ct-Scan.
  Materials And Methods
  In this experimental randomized controlled study, primary images of mesial canals of 12 lower first mandibular molars were taken using Spiral CT-scan. The dentin thickness at the areas of 1,3 and 5 millimeter sections and lumen area at the same sections were measured. Samples were randomly divided into two groups. In one group the mesibuccal canal was prepared with ProTaper system and the mesiolingual canal with hand files and Gates Glidden drills. In the second group vice versa. Afterwards, images were taken from the same sections and Measurements were performed. The results were assessed using independent- T test.
  Results
  In this study the remaining dentin thickness at the danger zone (distolingual/distobuccal) at the 5 millimeter section was significantly larger in the canals that were prepared with the ProTaper system than those prepared with hand instrumentation and Gates Glidden drills (P=0.04). Moreover, there was a statistical difference in the amount of dentin removed at the one millimeter sections on the distal areas (P=0.025) and danger zones (P=0.027) and in the 3 millimeter section of the danger zone (P=0.002). There was no statistically significant difference in the prepared lumen area between the two different approaches (p>0.05).
  Conclusion
  According to the results of this study ProTaper system is a safer method compared to hand instrumentation and Gates Glidden drills, to be used for preparation of mesial canals of the lower first molars with 10-35 degrees and approximately equal radius.
  Keywords: Ni-Ti Rotary instrument, dentin, Gates Glidden, ProTaper
 • M. Kavian, Dr M. Barekatain, Dr M. Forouzanmehr*, Dr Sh Shahryari, Dr S. Dehghani Pages 91-96
  Background And Aim
  Sandwich technique is one of the most common methods in dentistry in which resin-modified glass ionomers due to advantages such as fluoride release and adhesion to tooth structure are used with composite restorations. The aim of this study is assessment of shear bond strength between resin modified glassionomer and composite using different bonding agents.
  Material and
  Method
  In this invitro study, 60 resin modified glass ionomer samples (GC FUJI 2LC) were prepared. .In the first group, without the use of bonding agent and in other two groups with the use of bonding agents( SE bond and S3 bond) composite adhered to glass ionomer.After placing the samples in distilled water in incubator with temperature 37/5° C for one week, shear bond strength of samples was measured by the universal machine test . One way analysis of variance and Tukey test were used for analyzing the data and comparison between groups.
  Results
  The maximum amount of the bond strength was for specimens bonded with SEbond(13/09 Mpa) and the lowest amount was in control group(5/3 Mpa) . The mean shear bond strength was significantly different between the four groups.(p
  Conclusion
  The maximum shear bond strength between resin-modified glass ionomer and composite resin was related to SE bond therefore using of this bonding agent in sandwich technique is recommended.
  Keywords: Shear strength, composite resin, resin modified glass ionomer, bonding agent
 • Dr A. Alaee*, Dr Sh Aghayan, Dr M. Kamalinejad, Dr M. Arezoomand Pages 97-102
  Background And Aim
  Given that the effectiveness of mint on a plaque. The aim of this study was to compare the impact of mint mouthwash with chlorhexidine on persons volunteered to be studied Islamic Azad University in Tehran.
  Materials And Methods
  The clinical trial cross over- double blind clinical trial was carried out. Initial plaque was recorded, and the samples randomly divided into two groups and they asked to rinse their mouthwash twice a day for 4 weeks. After 2 weeks wash out period, the groups were rotated and they used different mouthwash as the same methods.T he plaque and pigments and acceptance of person were recorded and Mann-U-Whitney test was used.
  Results
  The stain of those who had used chlorhexidine was (6.05 ± 1.16), and those who used mint mouthwash was (2.18±0.83) (P
  Conclusions
  It seems, Chlorhexidine mouthwash in reducing microbial plaque is better than mint mouthwash but regarding feeling flavor, no burning sensation and less staining, mint mouthwash had better efficacy.
  Keywords: preventive dentistry, chlorhexidine, dental plaque, dental stain
 • Dr Ar Jafari Naeimi, Dr M. Mohammadzadeh, Dr F. Momeni, Dr M. Javdan, Dr Z. Attari* Pages 103-108
  Background and Aim
  Class II subdivision malocclusion, characterized by asymmetry of occlusion has long been a challenge for dentists. The etiology basis of the Class II subdivision has not been resolved, even today. Some studies have shown that the unilateral distal positioning of the mandibular first molars was the primary etiologic factor in class II side. Few other studies, however, found that there was a tendency for skeletal asymmetry. The aim of this study was to determine the Relation of dentoalveolar and skeletal measurements with asymmetric occlusion in class II subdivision malocclusion and comparing it with normal occlusion at year of 92-93.
  Material &
  Method
  In this case-control study 60 panoramic,belonged to 30 control with normal occlusion & 30 Class II subdivision patients after matching , were selected. 1st, 2nd and 3rd molar and axial angulations and 3rd molar space were assessed. Third molar space was adjusted for the magnification factor. The final data were statistically analyzed by Mann-U-Whitney test on 95% level of confidence
  Results
  Statistical analysis indicated significant statistical differences between one of these dentoalveolar parameters (differences between axial inclination of first molar in two sides of mandible in case and control group.)
  Conclusion
  Class II subdivision asymmetric malocclusion is due to dentoalveolar Factors.
  Keywords: class II subdivisions, molar angulation, retromolar space, asymmetry, occlusion, panoramic radiography
 • Dr F. Taleghani, Dr R. Sadeghi*, Eng N. Valaei, Dr R. Nejadi, Dr Am Nematollah Pages 109-117
  Background And Aim
  In this research, according to the increasing prevalence of chronic periodontitis and the known side effects of its unsuccessful treatment and the contrariety reports about the effects of chlorhexidine gel and the incomplete researches, we decided to evaluate the clinical effects of chlorhexidine gel in nonsurgical treatment of chronic periodontitis. The use of locally delivered antibacterials containing chlorhexidine was proposed to improve the effectiveness of non-surgical periodontal treatment. Due to the introduction of xanthan-based chlorhexidine gel with the trade name of CHLO-SITE, the present study compared the clinical efficacy of chlorhexidine gel in the non-surgical treatment of chronic periodontitis.
  Methods and Materials: In a randomized controlled split-mouth clinical trial, 40 symmetric periodontitis sites were selected and quadrants with pocket depth > 5mm were randomly selected and assigned for case and control sides. These sites were randomized with one receiving scaling and root planning with the injection of placebo gel and the other receiving scaling and root planning with the subgingival injection of chlorhexidine gel each for 2 times with a week interval. The clinical parameters including plaque index (PI (, papillary bleeding index (PBI), pocket depth (PD) and clinical attachment level (CAL) were evaluated at baseline, and after 1 and 3 months. The data were subjected to Mann-whitney U and Friedman tests.
  Results
  This research has 20 sites in each group. significant improvements were observed in PBI, CAL and PD parameters following both SRP placebo gel and SRP chlorhexidine gel after 1 and 3 months compared to baseline, however, no significant changes were noted regarding PI in two sites underwent two treatment modalities. Furthermore, similar changes were achieved in the sites treated with SRP placebo gel and SRP chlorhexidine gel following 1 and 3 months after the treatment in comparison with baseline in term of 4 clinical parameters with no significant differences.(P>0.05)
  Conclusion
  According to the study finding, the adjunctive subgingival injection of chlorhexidine gel did not improve clinical parameters significantly as compared to standard treatment modality of moderate-to-severe chronic periodontitis after 1 and 3 months from the baseline.
  Keywords: Chronic periodontitis, Chlorhexidine, Treatment Outcome
 • Dr S. Mohammadesmeil*, N. Naraghian Pages 118-127
  Background and Aim
  One of the ways to retrieve the expert information from Internet, is using search tools. The objective of is this research is to measure the relevance of documents retrieved from search engines and meta search engines in the field of Dentistry and assesse the accuracy of given data.
  Material &
  Methods
  This research was done in descriptive survey method. 5 major search engines and 5 Meta search engines that are introduced by the website of www.searchenginewatch.com as well-used search tools of Internet were chosen. Dentistry keywords were chosen from medical subject Headings (Mesh) 2010 version and then selected terms of Dentistry were searched in each search engines. The first 10 results of search engines were selected for evaluation of recall and precision. Data collection was prepared through direct observation. Searching was conducted using selected keywords of dentistry field in each search engine. First 10 results were selected to evaluate the comprehensiveness and blocking. Data were analyzed using Excell & R version 3.3.1 and SPSS version 22.
  Results
  Yahoo retrieved the most Dentistry documents and scored the highest rank (66%). Ask had (70%) precision and (30%) recall and retrieved the most relevant Dentistry documents. Clusty retrieved the most Dentistry documents and scored the highest rank (47%). Clusty with (66%) precision and (33%) recall retrieved the most relevant Dentistry documents. For retrieval of Dentistry information, there were significant difference for comprehensiveness between search engines and meta search engines at significance level of 0.05 and level of R software was more than critical point. So, equality of ratio hypothesis was not accept.
  Conclusion
  Regarding given results, Meta search engines are suitable tools for amateur or professional users and they have suitable search capabilities and facilities might be used to access the relevant documents in the field of Dentistry.
  Keywords: Medical Information Storage, Retrieval, Dentistry, Internet
 • Dr P. Piroozmand, Dr Mousavi, Dr Kh Akbari* Pages 128-135
  Background And Aim
  Lichen planus is a common inflammatory muco-cutaneous disease. The main treatment of lichen planus is topical use of corticosteroids. However, long-term application of them could have adverse reactions and also recurrence and resistance to treatment may occur. Anti-oxidants and biologics have been introduced as alternative treatments. In this review article, therapeutic applications of these two groups in oral lichen planus are discussed.
  Material and
  Methods
  In this review, 46 articles were included in the study through the electronic search and after evaluation of the titles and abstracts.
  Results
  Anti-oxidants and biologics both are increasingly in the center of attention. Retinoids have been introduced for a long time before. Generally, the results have showed efficacy of most of them in the treatment of lichen planus. However, further studies are required. Biologics are considered for specifically targeted treatment recently and they could be an appropriate alternative for corticosteroids but biologics still are in the advent of their path and further investigations are needed for their function evaluation.
  Conclusion
  It seems that Anti-oxidants and biologics could be an appropriate alternatives for oral lichen planus.
  Keywords: Antioxidants, biologics, oral lichen planus