فهرست مطالب

تازه های علوم شناختی - سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 73، بهار 1396)
 • سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 73، بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیدعابد حسینی*، محمدباقر نقیبی سیستانی صفحه 1
  مقدمه
  ارائه ی یک مدل محاسباتی الکتروفیزیولوژی بهبودیافته از عملکرد مغز در حالت توجه هاکسلی دو لایه، بر اساس اتصالات مهاری، تحریکی – دیداری.
  روش
  معماری این مدل هاجکین و پلاستیسیتی سلول های اعصاب مرکزی و محیطی طراحی شده است. این مدل دارای سه بخش اصلی بوده و توجه انتخابی به صورت شبکه ای از سلول های خیزکی با اتصال ستاره بین واحد مرکزی و عناصر محیطی است. همچنین در این مدل توجه تمرکزیافته با برخی سلول های محیطی نشان داده می شود. این سلول ها خیزک هایی همزمان با سلول مرکزی تولید می کنند و بقیه ی آنها مهار می شوند. نوآوری این مقاله، ارایه ی دینامیک های قدرت ارتباطی جدید به صورت بخش های افزایشی و کاهشی، افزودن نویزها و عوامل تصادفی به مدل است.
  یافته ها
  برای ارزیابی مدل، پنج نوع دینامیک شامل همزمانی سراسری، همزمانی جزئی، حالت های گذرا، سکون و ناهمزمانی در نظر گرفته شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که این مدل می تواند به صورت پی در پی اشیا را با الویت های فرکانسی نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات گذشته همخوانی خوبی دارد و مختلف انتخاب کند.
  نتیجه گیری
  توانسته رفتار مقاوم تری از خود نشان دهد.
  کلیدواژگان: الکتذوفیزیرواوژی، توجه دیداری، مدل محاسباتی، هاجکین - هاکسلی
 • مینا اسماعیلی*، حسن عشایری، مهناز استکی صفحه 14
  مقدمه
  تفکر انتقادی را می توان به سطوح بالای شناختی بلوم )تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی( مربوط دانست و از آنجا که جوامع با شتاب تغییرات مواجه اند، دانش آموزان ما به توانایی هایی نیازدارند که بتوانند به وسیله ی آنها فراسوی محتوای کتاب ها حرکت کرده و اطلاعات موجود را ارزیابی و تجزیه و تحلیل کنند.
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بازی های رایانه ای بر تفکر انتقادی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه و پاسخ به این سوال است که آیا این بازی ها بر تفکر انتقادی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اثر مثبت دارد یا نه ؟
  روش
  این آزمایش به شیوه ی شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. در این پژوهش، دانش آموزان به دو گروه آزمایش)51 نفر( و کنترل)51 نفر( تقسیم شدند. مدت جلسات بازی رایانه ای«تمدن5»12هفته( هر هفته دو جلسه ی یک ساعته، )ابزار جمع آوری اطلاعات، آزمون تفکر انتقادی برای دانش آموزان دبیرستانی بود. پیش آزمون و پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. برای تحلیل آماری از نرم افزار با آزمون کوواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش نشان داد که بازی های رایانه ای SPSS بر بهبود تفکر انتقادی دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با دانش آموزان گروه کنترل تاثیر معنی ( .
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که بازی رایانه ای تفکر انتقادی گروه آزمایش را P> 0/50)داری داشته بهبود بخشیده است.
  کلیدواژگان: بازی های رایانه ای، تفکر انتقادی، سطوح بالای شناختی
 • مسعود کریمی فر *، احسان دین پرور، مرضیه سادات روح الامینی، محمدعلی بشارت صفحه 25
  مقدمه

  امروزه سازگاری مولفه ای مهم در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی محسوب می شود. اگر این عامل ساختاری بهنجار نداشته باشد، موجب بروز بسیاری از اختلالات، انحراف ها و ناهنجاری های فردی و اجتماعی می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گروس بر سازگاری عاطفی و اجتماعی است.

  روش

  در این پژوهش که با طرح پیش آزمونپس آزمون و گروه گواه اجرا شد، 30 نفر که دارای ملاک های ورود به مطالعه بودند با روش نمونه گیری خوشه ایاز میان جوانان ساکن منطقه ی چهار تهران انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هرکدام 15 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه ی 75 دقیقه ای تحت آموزش تنظیم هیجان قرار گرفت و گروه گواه برنامه ای دریافت نکرد. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله و سه ماه بعد به پرسش نامه ی سازگاری بل (خرده مقیاس های عاطفی و اجتماعی) پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از میانگین، انحراف معیار و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نسخه ی 21 برنامه SPSS ستفاده شد.

  یافته ها

  گروه آزمایش پس از دریافت برنامه ی آموزشی در مقایسه با گروه گواه، بر اساس نمرات سازگاری عاطفی (P<001، F-75/62) و اجتماعی (P<001، F-50/68) تغییر معنادار نشان داد. یافته ها همچنین نشان دادند که اثر مداخله بر متغیرها در مرحله ی پیگیری ثابت بوده است.

  نتیجه گیری

  هیجان ها نقش زیادی در سازگاری فرد در زمینه های مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی دارند. برنامه ای که هیجان ها و راهبردهای تنظیم آن را اصلاح و تعدیل و راهبردهای انطباقی را تقویت کند، می تواند سازگاری شخص را در زمینه های گوناگون بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، مدل گروس، سازگاری عاطفی، سازگاری اجتماعی، مردان
 • حسین زارع، رقیه محمدی قره قوزلو * صفحه 38
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر، بررسی اختلال انواع حافظه در بیماری اسکلروز چندگانه است.

  روش

  ی مقایسه ای است که دو گروه زنان مبتلا به بیماری اسکلروز چندگانه و زنان طرح پژوهش از نوع عل سالم را مقایسه کرده است. بدین منظور، در پاییز و زمستان 1393، از انجمن های ام. اس. شهرهای تبریز و تهران25 بیمار مبتلا به ام. اس. به روش نمونه گیری دردسترس به عنوان گروه مورد و 25 زن بدون سابقه ی ابتلا به اختلالات یا بیماری های مزمن جسمی و نورولوژیکی، روان پزشکی یا روان شناختی، پس از همتاسازی با گروه مورد، از جمعیت عمومی انتخاب شدند و به پرسش نامه ی حافظه ی آینده نگر / گذشته نگر (PRMQ) پاسخ دادند. اطلاعات به دست آمده با تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند که خطاهای حافظه ی گزارش شده از بیماران مبتلا به ام . اس بیشتر از افراد سالم است.

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش تلویحات کاربردی بسیاری برای بیماران مبتلا به ام . اس . خانواده های آنها و به خصوص درمانگران این بیماران دارد.

  کلیدواژگان: اسکلروز چندگانه، حافظه ی آینده نگر، حافظه ی گذشته نگر، زنان
 • انسیه آنتیک چی*، ایمان الله بیگدلی، پرویزصباحی صفحه 48
  مقدمه
  هدف این پژوهش، مقایسه ی شاخص های عصب- روان شناختی مرتبط با کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی، وسواسی- جبری و بهنجار است.
  روش
  طرح پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای و روش آن نمونه گیری دردسترس است. در این پژوهش 30 زندانی دارای اختلال شخصیت ضداجتماعی، 30 فرد دارای اختلال شخصیت وسواسی- جبری از یک تکنیک (بر اساس نمره ی BR آنها در آزمون میلون ) و همچنین 30 فرد بهنجار با روش همتاسازی از شهر سمنان انتخاب شدند. داده ها با آزمون های استروپ، برج لندن و ردیابی مداوم (دو قسمت الف و ب ) جمع آوری و با روش تحلیل واریانس چند متغیره و تک متغیره و با نرم افزار SPSS 20 تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که عملکرد افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی و وسواسی- جبری در بیشتر مولفه های آزمون های کارکردهای اجرایی ضعیف تر از افراد بهنجار بوده و تفاوت آنها معنادار است (P<0/05) ، اما دو گروه دارای اختلال شخصیت ضداجتماعی و وسواسی-جبری در مولفه های اثر استروپ و تعداد خطاها تفاوت معناداری با گروه بهنجار نداشتند (P>0/05) .
  نتیجه گیری
  بنابر یافته های این مطالعه، عملکرد افراد داری اختلال شخصیت ضد اجتماعی و وسواسی - جبری در کارکردهای اجرایی ضعیف تر از افراد بهنجار است.
  کلیدواژگان: کارکرد اجرایی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی، اختلال شخصیت وسواسی - جبری
 • فرشته پورمحسنی کلوری*، مریم دشتی صفحه 62
  مقدمه
  پدیده ی فرار دختران از خانه علل مختلفی دارد . هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی سیستم های مغزی رفتاری، تاب آوری و توانایی حل مساله در دختران فراری و بهنجار است.
  روش
  پژوهش حاضر یک پژوهش علی- مقایسه ای است و جامعه ی آماری آن را تمامی دختران فراری مراکز اورژانس اجتماعی بهزیستی استان گیلان تشکیل می دهند. از میان این دختران، 40 نفر داوطلبانه با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه بهنجار نیز 40 نفر بودند که از میان دختران دبیرستانی و همچنین دختران مجامع عمومی شهر تالش به شیوه ی تصادفی انتخاب شده بودند. هر دو گروه به پرسش نامه های سیستم های مغزی- رفتاری کارور- وایت، تاب آوری کانر- دیویدسون و حل مساله ی اجتماعی تجدیدنظرشده پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) آزمون t دو گروه مستقل تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که فعالیت سیستم فعال ساز رفتاری دختران فراری شدیدتر و سیستم بازداری رفتاری آنها ضعیف تر از گروه بهنجار است. همچنین دختران فراری بیشتر از دختران عادی از سبک جهت گیری منفی به حل مساله ، سبک تکانشی/ بی احتیاط و سبک اجتنابی استفاده می کنند و کمتر از آنها از سبک های جهت گیری مثبت به حل مساله و حل مساله ی منطقی بهره می برند. نمرات تاب آوری دختران فراری نیز کمتر از دختران عادی است.
  نتیجه گیری
  با شناسایی علل موثر بر فرار دختران، می توان دختران در معرض خطر را شناسایی کرد و در سطح فردی و خانوادگی آموزش های لازم را به انان ارائه داد و به این وسیله مانع فرار آنها از خانه و پیامدهای فردی و اجتماعی آن شد.
  کلیدواژگان: سیستم های مغزی - رفتاری، تاب آوری، توانایی حل مساله، دختران فراری
 • پانته آموسوی*، زهره خسروی، غلامرضا دهشیری صفحه 75
  مقدمه

  همدلی سازه ای است چندوجهی و یکی از مفاهیم حیاتی در زندگی اجتماعی، که به انسان ها اجازه می دهد تا برای رفتار دیگران معنا پیدا کنند و بتوانند به عواطف آنها پاسخ مناسب دهند.

  روش

  با توجه به اینکه همدلی یکی از مولفه های وابسته به فرهنگ است، هدف این پژوهش، بررسی ساختار عاملی مدل همدلی در بزرگ سالان بهنجار ایرانی و بررسی ابعاد همدلی در زنان و مردان است. نمونه ی حاضر را 304 فرد بزرگ سال ساکن تهران تشکیل می دادند که سابقه ی اختلال روانی حاد نداشتند و آزمون های بهره ی همدلی (EQ) ، ذهن خوانی یا چشم (RMET) و بازشناسی هیجانی چهره (TRF) را تکمیل کرده بودند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مدل چهار عاملی همدلی با ابعاد همدلی شناختی، همدلی عاطفی، مهارت های اجتماعی و تکالیف شناختی بهترین برازش را دارد (TLI =0/90 ،CFI =0/91). نمرات زنان در ابعاد همدلی عاطفی (t=2/76) و تکالیف شناختی بازشناسی هیجانات (t=2/95) نیز بیشتر از نمرات مردان بود. یافته های اکتشافی نیز نشان دادند که سن با ذهن خوانی رابطه معکوس (p<0/01) دارد.

  نتیجه گیری

  مدل چهار عاملی همدلی پیشنهاد شده در پژوهش های خارجی ، در جمعیت ایرانی نیز تایید و تکالیف شناختی به عنوان عامل چهارم و مستقل از همدلی شناختی، اما مرتبط با آن، شناخته شد.

  کلیدواژگان: همدلی، ذهن خوانی، بازشناسی هیجانات، مدل یابی
 • کاظم برزگر بفروبی*، اکرم سادات هاشمی، حسن زارعی محمودآبادی صفحه 91
  مقدمه
  هدف این پژوهش، بهبود تاخیر رضایتمندی تحصیلی دانش آموزان، با تاکید بر نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع آزمایشی است و جامعه ی آماری آن را تمامی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهرستان یزد تشکیل می دهند .از این تعداد 06 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند. ابتدا هر دو گروه به پرسش نامه ی تاخیر در رضایتمندی تحصیلی پاسخ دادند و سپس گروه آزمایش طی 21 به جلسه تحت آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی قرار گرفت. درنهایت هر دو گروه مجددا پرسش نامه ی تاخیر در رضایتمندی تحصیلی پاسخ دادند.
  یافته ها
  نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، که به روش تحلیل کوواریانس صورت گرفت، نشان داد که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، تاخیر ی پویایی نتایج پژوهش حاضر می تواند زمینه در رضایتمندی تحصیلی را ارتقا داده است.
  نتیجه گیری
  فرآیند آموزش و یادگیری و بهبود مهارت تاخیر در رضایتمندی تحصیلی دانش آموزان را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: تاخیر در رضایتمندی تحصیلی، راهبردهای یادگیری خود تنظیمی، دانش آموزان
|
 • Seyyed Abed Hosseini*, Mohammad Bagher Naghibisistani Page 1
  Introduction
  In this paper, a computationally improved model of brain activity is developed in visual attention state.
  Method
  This model, based on Hodgkin–Huxley neurons, is a two-layer architecture of excitatory and inhibitory connections in a network of spiking neurons, with star-like connections between the central units and peripheral neurons. This model is composed of three modules and the focused attention is represented by those peripheral neurons that generate spikes synchronously with the central neuron while the activities of other peripheral neurons are suppressed. We propose rising and falling dynamic connections based on a Hebbian-rule of the spiking neurons, while also considering noise and random effects.
  Results
  To validate the model, we consider five types of dynamics by setting different parameters: asynchronous state, global synchronization, partial synchronization, transitional state, and quiescence state. Simulation results show that the improved model can sequentially select objects with different frequencies and has a reliable shift of attention from one object to another.
  Conclusion
  Results are consistent with the previous experimental works while exhibiting higher robustness.
  Keywords: Electrophysiology, Visual attention, Computational model, Hodgkin–Huxley
 • Mina Esmaili*, Hasan Ashayerih, Mahnaz Esteki Page 14
  Introduction
  Critical thinking can be attributed to high levels of Bloom’s cognitive (analysis and evaluation )and due to the rapid changes taking place in communities, our students need to competencies that they can move beyond the content of books and evaluate and analyze information available. The aim of this study was to evaluated the effect of computer games on improving Critical Thinking of high school students. In this research, the sample group was available.
  Method
  This was done as a quasi – experimental method with pre- test – post- test design and control group. In this study, students were divided into control and experimental group(15 persons in two groups). They played ‘’Civilization 5” game, for 12 weeks (2 sessions per week for an hour). Data were analyzed using ANCOVA test, and Charts.
  Results
  The result showed that the improvement critical thinking of the students in the experimental group was significantly better than that of the students in the control group.
  Conclusion
  computer games can improve critical thinking in experimental group.
  Keywords: computer games, critical thinking, high levels of cognitive
 • Masoud Karimifar*, Ehsan Dinparvar, Marziyeh Sadat Rouholamini, Mohammad Ali Besharat Page 25
  Introduction

  adaptation is an important component in the current individual, familial, and social life. If this factor don’t be normal, it makes many disorders, deviances, and individual and social abnormalities. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of teaching emotion regulating based on Gross model on the amount of social and emotional adaptation.

  Method

  this study done with post-past design with control group.30 young men that lived in Tehran and had an entrance criteria in this study, were selected by cluster sampling and assigned in control and experimental groups accidently. 15 people in each group. Emotion regulation instruction done on experimental group for 8 session that were about 75minutes. But control group didn’t receive any program. Both of groups answered to BELL questionnaire (emotional and social subscales) before and after and 3 months later of intervention. for data analyzing, we used of mean, standard deviation, analysis of variance with repeated measurement and 21 version of SPSS software.

  Results

  experimental group after training in contrast with control group, had a significant change in BELL emotional adaptation scores (p

  Conclusion

  emotions have an important role in creating person’s adaptation in different fields include individual, familial and social. A program that modify emotions and regulation and strategies, and reinforce conformity strategies, can improve person’s adaptation in different fields.

  Keywords: Emotion regulation, Gross model, Emotional adaptation, Social adaptation, Men
 • Hossein Zare, Rogayeh Mohammadi Garegozlo* Page 38
  Introduction

  The aim of the present study was to examine the memory types’ disorders in multiple sclerosis.

  Method

  The research design is causal- comparative method in which two groups (females with multiple sclerosis and healthy females) are compared. For this purpose, 25 MS patients from MS Society of Tabriz and Tehran were selected by convenient sampling in autumn and winter 2014 as the case group, and 25 females with no history of chronic mental and neurological, psychiatric or psychological diseases or disorders, by matching with the case group, among the general population, and they completed the prospective/retrospective memory questionnaire (PRMQ). Collected data were analyzed by multivariate analysis of variance (MANOVA).

  Results

  The results indicated that reported memory errors in MS patients were more in comparing with healthy subjects.

  Conclusion

  The findings have many practical implications for MS patients, their families, and especially the therapists of the patients.

  Keywords: Multiple Sclerosis, Prospective Memory, Retrospective Memory, females
 • Ensieh Antikchi*, Iman Allah Bigdeli, Parviz Sabahi Page 48
  Introduction
  The aim of this study is investigation of the neuropsychological index associated with executive function in people with antisocial and obsessive-compulsive personality disorder in comparison of normal pepole.
  Method
  This is a causal-comparative study. By accessible sampling method, 30 prisoners with ASPD, 30 patients with OCPD, and 30 normal people from Semnan city were selected by MCMI and Matchg test. The Stroop, Tower of London and TMT tests were used for collection of data. The collected data were analyzed by SPSS software. Multivariate Analysis Of Variance (MANOVA) and Univariate Analysis of Variance Test (ANOVA) was used.
  Results
  Results indicated that people with antisocial and obsessive-compulsive personality disorder have lower performance in the most of executive functions parameters than normal people. This difference was statistically significant (p0/05).
  Conclusion
  According to the findings, people with antisocial and obsessive-compulsive personality disorder have lower performance in executive function than normal indivithose people.
  Keywords: Executive function, antisocial personality disorder, obsessive-compulsive personality disorder
 • Fereshteh Pourmohseni-Koluri*, Maryam Dashti Page 62
  Introduction
  The run away from home in girls has a various causes. The purpose of this study is comparison brain-behavioral systems, resiliency and problem solving in run away and normal girls.
  Method
  The method of study was causal-comparison. The population was all run away’s girls who were kept in Gilan Welfare Centers. From among these girls, 40 were selected by accessible sampling. 40 normal subjects were among girls in public high schools city Talesh was randomly selected. Both groups completed the Inventory of Carver-White brain-behavioral systems, Connor- Davidson, Resiliency scale and Social Problem-Solving Inventory–Revised. Data analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA).
  Results
  The results showed, behavioral activation system in run away girls more active than normal girls and behavioral inhibition system in run away girls are weaker than run away girls. The run away compared to normal girls use most of the style of negative problem orientation impulsivity carelessness and avoidance and, positive problem orientation style and rational problem solving style less benefit. Also run away girls compared to normal girls have lower scores in resiliency.
  Conclusion
  identification the effective factors in run away in girls could identify girls at risk for running away and individual and family-level training offered to them thereby prevent personal and social consequences of run away. :
  Keywords: brain-behavioral systems, resiliency, social problem solving, run away girls
 • Pantea Mousavi*, Zohreh Khosravi, Gholamreza Dehshiri Page 75
  Introduction

  One of the most important components of social interaction and interpersonal relationship is multifaceted construct of empathy which makes people able to understand others feeling, predict their behavior and respond emotionally in a proper way.

  Method

  As empathy is cultural-related construct, structural equation of empathy among normal Iranian adults, was one of the purposes of this study. Empathy quotation (EQ), Reading mind in eyes (RMET) and Face emotion recognition (TFR) were instruments of study that 304 participates had answered them.

  Results

  Results showed that 4-factor model of empathy have best fitness contained cognitive empathy, affective empathy, social skills and based-performance test (CFI=.91, TLI=.90). Additionally, women reported higher score in affective empathy (t=2.67) and emotion recognition (t=2.95). Also, Explored finding showed age had negative relation with mindreading (p

  Conclusion

  To conclude, this study confirms 4-factor empathy model among Iranian population and shows that performance-based task is independent factor related with cognitive empathy.

  Keywords: Empathy, Mindreading, Emotion Recognition, Structural equation
 • Kazem Barzegar Bafrooei*, Akram Al Sadat Hashemi, Hasan Zarehi Mahmodabadi Page 91
  Introduction
  This study intended to improve students’ academic delay of gratification, with an emphasis on the role of self-regulation learning strategies.
  Method
  This experimental study consisted of 60 female high school freshmen in Yazd city, who were randomly selected and then divided into two groups of experimental and control. First, both the groups responded to an delay of gratification questionnaire and then, the experimental group were trained the self-regulated learning strategies within 12 sessions. At last, the questionnaire was once more completed by both the groups.
  Results
  Data analysis was carried out by analysis of covariance, which revealed that training self-regulatory learning strategies can lead to promote academic delay of gratification.
  Conclusion
  The results of this study could provide the ground for a dynamic teaching and learning process as well as for improvement of academic delay of gratification.
  Keywords: Self-regulation learning strategies, Academic Delay of Gratification, Students