فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 2 (پیاپی 38، تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • کریم سواری*، رسول عبدی پور صفحه 5
  این پژوهش، به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت های محاسبه نفس بر تعهد اخلاقی و خودکنترلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز، در سال تحصیلی 94- 1393 انجام گرفت. نمونه آماری، شامل 40 نفر از دانش آموزان دختر (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه گواه) بود که به صورت تصادفی ساده از بین جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل پرسش نامه های تعهد اخلاقی و پرسش نامه خودکنترلی سواری بوده است. روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. گروه آزمایش 9 جلسه 90 دقیقه ای (هر هفته یک جلسه)، برنامه آموزشی مهارت های محاسبه نفس دریافت نمود. نتایج آزمون کوواریانس چندمتغیری و تک متغیری نشان داد که آموزش مهارت های محاسبه نفس، بر تعهد اخلاقی و خودکنترلی دانش آموزان موثر است. سطح معنا داری در این پژوهش 05/0α= می باشد.
  کلیدواژگان: محاسبه نفس، تعهد اخلاقی، خودکنترلی
 • رسول سلیمانی نجف آبادی، علیرضا چوبگین*، مریم قادری نجف آبادی، محبوبه حدادی صفحه 17
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی با رویکرد اسلامی بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به اختلالات روانی مزمن است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون است. جامعه آماری بیماران زن مراجعه کننده به مرکز توان بخشی بیماران اعصاب و روان «پرستو» شهرستان نجف آباد هستند که از زمستان 1392 در این مرکز بستری شده بودند. تعداد 24 نفر زن، به روش نمونه گیری در دسترس، و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که پس از کنترل نمرات پیش آزمون، تفاوت معناداری بین میانگین نمرات افسردگی، اضطراب و استرس دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون وجود دارد (01/0> P). با توجه به نتایج پژوهش، آموزش مهارت های زندگی با رویکرد اسلامی در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلا به اختلالات روانی مزمن موثر است و می تواند به عنوان یک مداخله درمانی مناسب در کنار درمان دارویی این بیماران به کارگرفته شود.
  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، رویکرد اسلامی، افسردگی، اضطراب، استرس، اختلالات روانی مزمن
 • سلمان نعمتی*، محمدرضا احمدی، رحیم نارویی نصرتی صفحه 41
  این پژوهش با هدف ساخت آزمون اولیه آرامش روانی همسران، بر اساس منابع اسلامی صورت گرفت. برای جمع آوری آموزه های دین اسلام، روش توصیفی مورد استفاده قرار گرفته است و برای ارزیابی روایی و اعتبار مقیاس، از روش پیمایشی استفاده شده است. ابزار استفاده شده در کنار آزمون محقق ساخته، پرسش نامه حالت- رگه اضطراب اسپیلبرگر می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تامین نیازهای مالی، ارضای نیازهای جنسی و عاطفی و ایمان مناسب و متناسب، همسران چهار عامل اصلی در ایجاد آرامش روانی همسران می باشند. روایی محتوای سازه مذکور توسط کارشناسان خبره تایید شده است. روایی ملاک با محاسبه ضریب همبستگی مقیاس حاضر با پرسش نامه حالت- رگه اضطراب اسپیلبرگر در سطح 05/0 معنادار می باشد. روایی سازه، با محاسبه همبستگی هر یک از خرده آزمون ها با نمره کل و همچنین همبستگی خرده آزمون ها با یکدیگر در حد مطلوبی قرار دارد. اعتبار آزمون نیز با اجرا بر روی نمونه 108 نفری و محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 924/0، تایید شد.
  کلیدواژگان: آزمون اولیه، آرامش روانی، ازدواج، منابع اسلامی، آرامش در پرتو ازدواج
 • منیره شریفی*، اعظم پرچم، مریم سادات فاتحی زاده صفحه 61
  امروزه علی رغم پیشرفت های سریع علم و فناوری و امکانات رفاهی، خانواده ها دچار تزلزل شده اند. آنها نگرش صحیحی نسبت به حوادث و رفتارهای اطرافیان خود ندارند و با نگرش بدبینانه، به ارزیابی مسائل و مشکلات می پردازند. یکی از عواملی که می تواند در استحکام بخشی خانواده موثر باشد، خوش بینی است. این پژوهش ضمن مرور برخی پژوهش های روان شناسی و مراجعه به منابع اسلامی، به بررسی خوش بینی و ابعاد و مولفه های آن پرداخته، نقش آن را در استحکام خانواده تبیین نموده، و متغیرهای مرتبط با خوش بینی در استحکام خانواده را بررسی کرده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که خوش بینی بر مبنای توجه به جنبه های مثبت زندگی، ارائه تفسیرهای صحیح از رفتار دیگران و انتظار نتایج خوشایند، بر پایه توجه و تفسیرهای مثبت مبتنی است. این طرز تفکر در دیدگاه اسلامی، حول محور توحید می گردد.
  کلیدواژگان: خوش بینی، استحکام خانواده، روان شناسی، اسلام
 • صفورا سالمی*، علیرضا رشیدی، عادله زهتاب نجفی، سیده افروز سیدموسوی صفحه 85
  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای باورهای مذهبی، سخت رویی روان شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با رشد پس از سانحه در بیماران مبتلا به «مولتیپل اسکروزیس» شهر تهران است. نمونه پژوهش شامل 100 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکروزیس است که به طور در دسترس انتخاب گردیدند. در این پژوهش، از چهار پرسش نامه دین داری، سخت رویی روان شناختی، مقیاس چندوجهی حمایت اجتماعی ادراک شده، و پرسش نامه رشد پس از سانحه استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چندمتغیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که می توان رشد پس از سانحه را بر اساس متغیرهای باورهای مذهبی، سخت رویی روان شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده پیش بینی نمود.
  کلیدواژگان: رشد پس از سانحه، باورهای مذهبی، سخت رویی روان شناختی، حمایت اجتماعی ادراک شده
 • طاهره سهرابیان*، فضل الله میردریکوند صفحه 97
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین عوامل هوش معنوی با اضطراب و افسردگی در دانش آموزان رشته «معارف و علوم اسلامی» و سایر رشته های تحصیلی انجام شده است. گروه نمونه شامل 38 دانش آموز رشته علوم و معارف اسلامی (کل جامعه) و 196 دانش آموز از رشته های گوناگون تحصیلی در پایه چهارم دبیرستان های شهرستان خرم آباد (ناحیه 2 آموزش و پرورش) بود که به روش «نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای» انتخاب شدند. در این پژوهش، از 3 پرسش نامه «هوش معنوی ناصری»، پرسش نامه «اضطراب بک» و پرسش نامه «افسردگی گلدبرگ» استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که اضطراب در هر دو گروه به طور معنا داری از طریق عامل شکیبایی (در هوش معنوی) قابل پیش بینی بود. همچنین افسردگی از طریق عامل شکیبایی و بخشش در گروه معارف و علوم اسلامی و از طریق عوامل شکیبایی و تجارب معنوی در سایر دانش آموزان قابل پیش بینی بود. اما عامل شکیبایی پیش بینی کننده بهتری بود. همچنین در گروه «معارف و علوم اسلامی» این عوامل پیش بینی کننده های قوی تری بودند.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، اضطراب، افسردگی، دانش آموزان
 • عادل زاهد بابلان*، شیدا برقی صفحه 109
  این پژوهش با هدف مقایسه اضطراب مرگ، احساس تنهایی و دلبستگی به خدا، در بین بیماران سرطانی، قلبی و افراد سالم انجام شده است. جامعه آماری شامل 612 بیمار سرطانی، 210 بیمار قلبی و 40 نفر افراد سالم بود. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه های اضطراب مرگ تمپلر، احساس تنهایی UCLA و دلبستگی به خدا اثر بک و مک دونالد استفاده شد. آماره های مربوط به سه تحلیل واریانس تک متغیری، پس از تصحیح بنفرونی نشان داد که تفاوت میانگین هر سه متغیر در بین سه گروه معنی دار است. نتایج آزمون تعقیبی LSD نشان داد، میانگین نمرات احساس تنهایی در بیماران سرطانی به گونه معنی دار بالاتر از بیماران قلبی و افراد سالم است. اما میانگین نمره دلبستگی به خدا، در بیماران سرطانی و قلبی بالاتر از افراد سالم است. همچنین میانگین نمره اضطراب مرگ بیماران سرطانی، به گونه معنی داری بالاتر از بیماران قلبی و افراد سالم است.
  کلیدواژگان: احساس تنهایی، اضطراب مرگ، دلبستگی به خدا، سرطان، بیماری قلبی
 • بنت الهدی محمدی کنجانی*، محمدعلی مظاهری، محمود حیدری، علیرضا مرادی صفحه 125
  این پژوهش با هدف ارزیابی رابطه هوش معنوی و عمل به باورهای دینی با تنظیم هیجان شناختی در زنان باردار شهر تهران اجرا گردید. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. این پژوهش با استفاده از نمونه در دسترس انجام گرفته و400 تن از زنان باردار پرسش نامه «تنظیم هیجان شناختی»، پرسش نامه «خود گزارش دهی هوش معنوی کینگ» و پرسش نامه «عمل به باورهای دینی» را تکمیل کردند. یافته های حاکی از این است که بین تنظیم هیجان شناختی با هوش معنوی و عمل به باورهای دینی و مولفه هایشان همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. عمل به باورهای دینی و هوش معنوی بالاتر پیش بینی کننده تنظیم هیجان شناختی کارآمدتری است. از میان مولفه های هوش معنوی، معناسازی شخصی و در بین مولفه های عمل به باورهای دینی، عمل به واجبات و دوری از محرمات پیش بینی کننده های معتبر تنظیم هیجان شناختی هستند. همچنین میان هوش معنوی و عمل به باورهای دینی در زنان باردار رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجان شناختی، هوش معنوی، عمل به باورهای دینی، زنان باردار
 • ملخص المقالات
  صفحه 143
|
 • Karim Savari*, Rasoul Abdipour Page 5
  The present research aims to investigate the efficiency of self-examination skills training on moral commitment and self-control among the female students attending in high schools located in Ahvaz education administration, district 1, at academic year 2013-2104. The sample size was consisted of 40 subjects (20 people assigned to experimental group and 20 people treated as control). They were selected through randomized multistage sampling out of the whole statistical population. The tools used include Savari’s Self-control Questionnaire (2013) and Sevari’s Moral Commitment Questionnaire (2102). The method was semi-empirical and was conducted as pretest-posttest with control group. The experimental group received an education program for 9 sessions, 90 minutes each (a session in a week). The results from multivariate variance analysis and one-way variance analysis tests showed that the education of self-examination skills was effective on moral commitment and self-control of the students. In this research, the significant level is α=0/05.
  Keywords: self-examination, moral commitment, self-control
 • Rasoul Soleimani Najaf Abadi, Alireza Chubgin*, Maryam Ghaderi Najaf Abadi, Mahboobeh Hadadi Page 17
  The present paper is concerned with the survival skills training based on an Islamic approach and its effects on the depression, anxiety and stress among the women with chronic psychiatric disorders. This semi-experimental study is done by pre-test and a post-test. The sample includes the women who visited Parastou Rehabilitation Institute for mental illnesses in Najaf Abad since the winter of 1392. Randomly 24 women were placed in the two groups of experiment and control by the method of available sampling. The results of covariance analysis show that after controlling the scores of pre-tests, there is a significant difference between the scores of depression, anxiety and stress in post-test stage (P
  Keywords: survival skills, Islamic approach, depression, anxiety, stress, chronic psychiatric disorders
 • Salman Nimati*, Mohammad Reza Ahmadi, Rahim Narouei Nosrati Page 41
  This study aims at conducting a thorough test on spouses’ peace of mind based on Islamic sources. To collect the teachings of Islam, a descriptive method is used. To assess the reliability and validity of the scale, the survey method was used. Along with self-made instruments used in the test, state-trait anxiety inventory (STAI) is used also. Findings indicate that the financing, and satisfying the sexual needs, emotional connection and spouses` faith are four main factors in spouses` peace of mind. Test validity was confirmed by certified experts. The criterion validity by calculating the correlation coefficient with the scale state-trait anxiety scale are significant at the 0.05 level. Construct validity, the correlation of each of the subscales and the total score and subscales correlated with each other desirably. Reliability also runs the tests on a sample of 108 men and Cronbach's alpha of 0.924.
  Keywords: thorough test, peace of mind, marriage, Islamic sources, the peace brought by marriage
 • Monireh Sharifi*, Azam Parcham, Maryam Sadat Fatehi Zadeh Page 61
  Nowadays, despite the rapid advancement of technology and welfare, family ties have faltered. They do not have a correct attitude towards events and others` behaviors and pessimistically explore the events around them. Optimism is one of the factors that can stabilize families. The current study aims at analyzing optimism and its aspects and different components, defining its role in stabilizing the families and analyzing the variants related to optimism by reviewing some of the psychological studies and other Islamic sources. The findings show that optimism is based on; paying attention to the positive aspects of life, presenting correct decisions from others` behaviors and expecting good results and positive interpretations. This kind of ideology from the point of Islam is based on monotheism.
  Keywords: optimism, strengthening family ties, psychology, Islam
 • Safoora Salemi*, Alireza Rashidi, Adeleh Zahtab Najafi, Seyyedeh Afroozeh Seyyed Mousavi Page 85
  The purpose of the present study is to explore the simple and complex relationship of religious beliefs, psychological hardness and realized social support with post-traumatic growth among the people with MS in Tehran. The sample includes 100 people with MS who were chosen by convenience sampling. Religion questionnaire, psychological hardness questionnaire, realized social support multi-faceted scale and post-traumatic growth questionnaire were used. To analyze the data simple correlation coefficient and multi-variant regression were used. The findings show that post-traumatic growth is predictable through the variables of religious beliefs, psychological hardness and realized social support.
  Keywords: post-traumatic growth, religious beliefs, psychological hardness, realized social support
 • Tahereh Sohrabian*, Fazloulah Mirdrikvand Page 97
  The present study seeks to analyze the relationship between spiritual intelligence factors with anxiety and depression among the students majoring in Islamic sciences and the students of other majors. The sample includes 38 students majoring Islamic sciences and 196 students of other majors who were in the fourth grade of high school in Khorram Abad (district 2). They were chosen by the method of multi-stage cluster sampling. Naseri spiritual intelligence questionnaire, Beck`s anxiety questionnaire and Goldberg`s depression questionnaire were used in this study. According to the analysis of multiple regression, anxiety was significantly predictable in both groups by patience (in spiritual intelligence). Also, depression was predictable by patience and forgiveness in Islamic sciences group and it was predictable by patience and spiritual experiences in other students. However, patience is a stronger predictor. Also in the case of the students majoring Islamic sciences these factors are stronger predictors.
  Keywords: spiritual intelligence, anxiety, depression, students
 • Adel Zahed Babolan*, Sheida Borghi Page 109
  The current study has been done to discover a comparison between death anxiety, loneliness and attachment to God among the people with cancer, people with heart disease and healthy people. The statistical population include 612 people with cancer, 210 people with heart diseases and 40 healthy people. To collect the data, Templar death anxiety, UCLA loneliness and Beck and Mc Donald`s questionnaires were used. The statistics related to the three analysis of one-variable variance showed a significant difference in averages of all three variables after Benefroni`s correction. LSD follow-up test results show that the average score of the loneliness among people with cancer is significantly higher than people with heart disease and healthy people. The average score of the attachment to God among the people with cancer and the people with heart diseases is higher than that of healthy people. Also the death anxiety average score of the people with cancer is significantly higher than the people with heart disease and healthy people.
  Keywords: loneliness, death anxiety, attachment to God, cancer, heart disease
 • Bent Al-Hoda Mohammadi Kanjani*, Mohammad Ali Mazaheri, Mahmood Heidari, Alireza Moradi Page 125
  The purpose of the present paper is examining the relationship between spiritual intelligence and adherence to religious obligations with cognitive emotion regulation among the pregnant women in Tehran. This descriptive study is a correlation. Using the available sample, 400 pregnant women completed cognitive emotion regulation, King`s spiritual intelligence self-report and adherence to religious obligations` questionnaires. The findings show that there is a significant and positive correlation between cognitive emotion regulation and spiritual intelligent and adherence to religious beliefs and their components. Adherence to religious obligations and a higher spiritual intelligence guarantees efficient cognitive emotion regulation. Among spiritual intelligence components, personal meaningfulness among the components of adherence to religious obligations and avoiding unlawful deeds predict cognitive emotion regulation. Also there is a positive significant relationship between spiritual intelligence and adherence to religious obligations among pregnant women.
  Keywords: cognitive emotion regulation, spiritual intelligence, adherence to religious beliefs, pregnant women