فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 106، فروردی ن و اردی بهشت 1396)
 • سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 106، فروردی ن و اردی بهشت 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مسعود کیخا صفحات 1-4
  بیماری سل یکی از مهم ترین بیماری های عفونی در بین انسان ها می باشد همه گیری های ایدز و ظهور سویه های مقاوم به داروی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از مهم ترین مشکلات ریشه کنی این بیماری محسوب می شود، استفاده از تست های تعیین حساسیت دارویی نه تنها موجب تجویز رژیم دارویی صحیح و درمان موثر بیماران مبتلا به سل مقاوم به دارو شده، بلکه به عنوان یکی از مهم ترین راهکارها جهت شناسایی، کنترل و پیشگیری از گسترش سویه های مقاوم به داروی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در سطح جامعه می شود(1). این مطالعه با هدف ارائه توضیحاتی در خصوص انواع روش های تعیین حساسیت دارویی سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس صورت گرفت. بیماری سل یکی از مهم ترین بیماری های عفونی می باشد، گرچه این بیماری در بیشتر موارد ریه ها را درگیر می کند ولی می تواند کلیه ارگان های بدن را درگیر نماید، امروزه از هر سه نفر در جهان، یک نفر آلوده به مایکوباکتریوم توبرکلوزیس می باشد به طوریکه در هر ثانیه یک نفر جدید نیز به جمعیت افراد آلوده به باسیل سل اضافه می شود، نکته قابل تامل اینکه 50 میلیون نفر از این افراد آلوده با باسیل سل مقاوم به چند دارو (MDR-TB) می باشند(2-1).
  کلیدواژگان: سل، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، مقاومت آنتی بیوتیکی، روش های مولکولی
 • آرش بیات، پریسا حیدری، حاجیه بی بی شهبازیان، سارا حیدری صفحات 5-12
  زمینه و هدف
  ابتلا به دیابت شیرین می تواند منجر به آسیب اندام های مختلف بدن از جمله سیستم شنوایی گردد. ارزیابی حساسیت شنوایی این بیماران در فرکانس های مرسوم ادیومتری اصوات خالص (PTA) نتایج متغیری را در پی داشته است. از این رو هدف از مطالعه حاضر ارزیابی حساسیت شنوایی این بیماران با استفاده از آزمون ادیومتری فرکانس های بالا (HFA) بود تا از این طریق بتوان شروع زودهنگام آسیب شنوایی را در این گروه بیماران تشخیص داد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی تحلیلی روی 30 فرد با حساسیت شنوایی طبیعی (گروه کنترل) و 30 فرد مبتلا به دیابت نوع 2 (گروه بیمار) در محدوده سنی 20 تا 50 سال صورت پذیرفت. کلیه شرکت کنندگان تحت ارزیابی های PTA (8000-250 هرتز) و HFA (16000-10000 هرتز) قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین آستانه های PTA اختلاف آماری معناداری را در محدوده فرکانسی 4000-250 هرتز بین دو گروه نشان نداد و تنها در فرکانس 8000 هرتز این اختلاف معنادار بود. میانگین آستانه های HFA در بیماران دیابتی به طور معناداری بیشتر از افراد با شنوایی طبیعی بودند (05/0 P<). میانگین سطح FBS نیز همبستگی معنا داری را با میزان کاهش شنوایی بیماران مبتلا حین ارزیابی HFA نشان داد (ضریب همبستگی پیرسون: 77/0).
  نتیجه گیری
  علارغم حساسیت شنوایی طبیعی در محدوه فرکانسی مرسوم ادیومتری در بیماران دیابتی، این گروه بیماران آسیب شنوایی حسی-عصبی دو طرفه ملایم را حین ارزیابی HFA نشان می دهند. از این رو انجام ارزیابی HFA به عنوان یک رویکرد بالینی مفید در تشخیص زودهنگام آسیب شنوایی بزرگسالان مبتلا به دیابت پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: آسیب شنوایی، بزرگسال، ادیومتری اصوات خالص، دیابت ملیتوس نوع 2
 • صدیقه کرم پور، روح الله ولی زاده، مهری درخشان نژاد، زهره هدایت منش صفحات 13-23
  زمینه و هدف
  فعالیت ورزشی و نوع تمرین فاکتورهایی هستند که بر سیستم ایمنی تاثیر می گذارند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه پاسخ سرمی ایمونوگلوبولین های A،G،M و کورتیزول متعاقب فعالیت های مقاومتی و تناوبی شدید بود.
  روش بررسی
  در پژوهش نیمه تجربی حاضر تعداد 10 کاراته کا نخبه (میانگین سنی 2/76±10/22، قد43/5±175/80، وزن9/06±74/32، شاخص توده بدنی 2/08±23/91، چربی بدن42/4±36/16و حداکثر اکسیژن مصرفی47/2±77/58) به صورت داوطلبانه شرکت کردند. ابتدا آزمودنی ها یک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت 85 تا 95% یک تکرار بیشینه، و دو هفته بعد یک فعالیت اینتروال با شدت 85 تا 95% ضربان قلب ذخیره بیشینه را انجام دادند. قبل و بلافاصله پس از هر جلسه فعالیت، نمونه گیری خون از آزمودنی ها به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف- اسمیرنف، t همبسته و آنوا مکرر 2×2 با سطح معناداری(0/05=> P ) استفاد گردید.
  یافته ها
  پس از فعالیت تناوبی شدید افزایش معناداری در مقادیر کورتیزول (0/035=P) و (IgM (0/045=P مشاهده شد. با این وجود، کاهش معناداری در مقادیر IgA )(P=0/002 و IgG(001/0=P) مشاهده گردید. افزایش معناداری در مقادیر کورتیزول(0/024=P) و کاهش معناداری در مقادیر IgA (P=0/047)، IgG P=0/004) و (IgM (P=0/046 متعاقب فعالیت مقاومتی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که فعالیت تناوبی شدید می تواند به عنوان تقویت کننده سیستم ایمنی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سیستم ایمنی، ایمونوگلوبولین، کورتیزول، فعالیت تناوبی، فعالیت مقاومتی
 • مهدی بوستانی، حامد رضایی نسب صفحات 25-34
  زمینه و هدف
  دستگاه ایمنی یکی از دستگاه های مهم در حوزه سلامت است که ازعوامل متعددی تاثیر می پذیرد. هدف مطاله حاضر، مقایسه تاثیر شش هفته تمرین تداومی و تناوبی بر برخی از شاخص های سیستم ایمنی دانشجویان مرد سالم غیر ورزشکار بود.
  روش بررسی
  جامعه آماری این تحقیق دانشجویان مردسالم غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بودند که تعداد 30 نفر از آنها با دامنه سنی 45/2±50/23 سال و وزن 60/9±68 کیلوگرم به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه 15 نفره (تمرین تداومی و تناوبی) قرار گرفتند. گروه تمرین تناوبی 5 وهله فعالیت 3 دقیقه ای بر روی دوچرخه کارسنج با شدت 80 درصد VO2max و گروه تمرین تداومی 30 دقیقه فعالیت بر روی دوچرخه کارسنج با شدت 60 درصد VO2max به مدت شش هفته( 3 جلسه در هفته) انجام دادند. نمونه خونی قبل و 24 ساعت بعد از دوره تمرینی جهت ارزیابی شاخص های ایمنی جمع آوری شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین تغییرات میزان نوتروفیل ها در دو گروه وجود دارد(0/05>p). ولی بین تغییرات میزان لکوسیت ها، لنفوسیت ها، ائوزینوفیل ها، مونوسیت ها و بازوفیل ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد(0/05
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج حاضر می توان نتیجه گیری کرد، با توجه به اینکه کاهش و یا افزایش معنی دار شمار لکوسیت ها می تواند زمینه را برای بروز التهاب یا عفونت ایجاد کند، تمرینات ورزشی می توانند با ثابت نگه داشتن شاخص های عملکرد ایمنی تا حدودی در سلامت این دستگاه و نیز دستگاه قلب عروقی موثر باشند.
  کلیدواژگان: سیستم ایمنی، تمرین تداومی، تمرین تناوبی
 • محمدجواد طهماسبی بیرگانی، منصور ذبیح زاده، سعیده علی اکبری، ندا عبدالوند، آذین شمس صفحات 35-44
  زمینه و هدف
  در ده های اخیر از کد مونت کارلو در زمینه رادیوتراپی استفاده زیادی شده است.در این مطالعه سعی شده است تا آلودگی فوتونی ناشی از سرب و شیلد داخلی با ترکیب جدیدی که بدون سرب و قابل انعطاف بوده مورد بررسی قرار گیرد.
  روش بررسی
  برای ارزیابی آلودگی فوتونی ناشی از حضور این ماده جدید با ترکیب ،70%W، 61/18% Ni و 39/11% C در میدان های الکترونی از کد MCNPX 2.6.0 جهت شبیه سازی شتابدهنده یVarian 2100 C/D استفاده شد. منحنی های درصد دوزعمقی روی محور مرکزی و پروفایل دوز برای انرژی های Mev 9 و 6 محاسبه شده است. در نهایت ضخامت مورد نیاز از ماده جدید با ترکیب مذکور جهت شیلد اندام های داخلی و آلودگی فوتونی ناشی از حضور شیلد بوسیله ی شبیه سازی محاسبه شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد برای داشتن درصد عبور یکسان مانند شیلد سربی، ضخامت شیلد داخلی انعطاف پذیر بدون سرب 2/1 برابر ضخامت شیلد سربی است. در ضمن میزان آلودگی فوتونی شیلد انعطاف پذیر بدون سرب برای دو انرژی MeV 9و6 برابر میزان آلودگی فوتونی سرب است که از لحاظ کلینیکی قابل قبول است.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که ضخامتی از شیلد با ترکیب 70%W، 61/18% Ni و 39/11% C که درصد عبورش با شیلد سربی برابر است دارای آلودگی فوتونی برابر سرب دارد که از لحاظ کلینیکی قابل قبول است.
  کلیدواژگان: آلودگی فوتونی، الکترون تراپی، شبیه سازیMonte Carlo، شیلد داخلی
 • محمدجواد طهماسبی بیرگانی، ناهید چگنی، محمد علی بهروز، منصور ذبیح زاده، آمنه حبیبی صفحات 45-51
  زمینه و هدف
  فاکتور خروجی یک فاکتور مهم، در محاسبه دز بیمار سرطانی در درمان با فوتونهای x مگاولتاژی می باشد.از آنجائیکه در اکثرموارد درمانی، میدان درمانی نامتقارن می باشد، لذا محاسبه این فاکتور با تصحیح فرمول استرلینگ از اهمیت بسزایی برخودار می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع پایه، واندازه گیری ها برای دستگاه شتابدهنده زیمنس پریموس پلاس بیمارستان گلستان اهواز با استفاده از اتاقک یونیزاسیون فارمر 6cc انجام شد. میزان فاکتور خروجی را برای میدان های متقارن استاندارد تعیین و منحنی کالیبراسیون فاکتور پراکندگی کولیماتور رسم شد. برای هر میدان مربعی متقارن، می توان تعداد زیادی میدان نامتقارن تعریف کرد. با استفاده از آنالیز تحلیلی و مقایسه با مقادیر اندازه گیری شده برای دستگاه زیمنس، پارامتر تنظیم برای هر میدان مربعی متقارن محاسبه شد. سپس جهت محاسبه فاکتور پراکندگی برای میدان نامتقارن متناظر، به کار گرفته شد. در آخر نتایج محاسبه با مقادیر تجربی مقایسه شد.
  یافته ها
  مقدار پارامتر تنظیم برای میدان متقارن 30×30 و25×25 به ترتیب0.001±0.452 و.0010±0.481 بدست آمد. با احتساب این پارامتر تنظیم برای میدان های نامتقارنی، اختلاف درصد فاکتور پراکندگی محاسبه شده با اندازه گیری حدکثر 0.7 درصد بود.
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از کاهش فاکتور پراکندگی کولیماتور در میدان های نامتقارن نسبت به میدان متقارن نظیرش می باشد. و با دور شدن از مرکز تقارن این کاهش بیشتر می شود. هم چنین با توجه به منحنی کالیبراسیون، با این روش می توان ضلع مربع معادل هر میدان نامتقارنی را بدست آورد.
  کلیدواژگان: رادیوتراپی، فاکتور پراکندگی کولیماتور، میدان نامتقارن
 • ابوالفضل مقدم، شهرام نظریان صفحات 53-63
  زمینه و هدف
  سالمونلوز یکی از مهمترین بیماری های عفونی مشترک انسان و حیوانات است. سالمونلا انتریتیدیس یکی از رایجترین سروتایپ هایی است که باعث گاستروانتریت در انسان می شود. مطالعات اپیدمیولوژیک و تایپینگ مولکولی سویه های سالمونلا می تواند استراتژی های پیشگیری بیماری های عفونی و اقدامات کنترلی را بهبود بخشد. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی تنوع ژنتیکی سویه های سالمونلا انتریکا سرووار انتریتیدیس جدا شده از نمونه های انسانی به روش ERIC-PCR بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی سویه های سالمونلا از بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر کرمان جداسازی شد. شناسایی سویه های انتریتیدیس با استفاده از روش های استاندارد میکروبیولوژی و بیوشیمیایی و سروتایپینگ انجام شد.تایپینگ مولکولی سویه ها با روش ERIC-PCR مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  48 سویه به عنوان سالمونلا انتریکا سرووار انتریتیدیس تائید شد. آنالیزهای ERIC-PCR سویه ها را در 13 خوشه دسته بندی کرد(E1-E13). 18 سویه (37. 5 درصد،) با داشتن الگوی مشابه در کلاسترهای E9 و E13 قرار گرفتند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که سویه های سالمونلا انتریتیدیس از نظر ژنتیکی ناهمگون بوده و می توان آنها را به خوشه های مختلف ERIC نسبت داد. نتایج مشخص کرد که ERIC-PCR روشی مناسب برای تماییز ژنوتیپی سویه های جدا سازی شده S.enteritidis است.
  کلیدواژگان: سالمونلا انتریتیدیس، تایپینگ مولکولی، ERIC، PCR
 • ناهید چگنی، فرزانه میرخاقانی، خدیجه حسینی، ساسان رزمجو، رضا مسکنی، مریم طلائی گماری صفحات 65-79
  زمینه و هدف
  الکترونهای ثانویه نگرانیهایی برای توزیع دوز ایجاد می کنند که به فیلد درمانی و حضور کولیماتورهای چند برگه ای در مسیر حرکت فوتون ها بستگی دارد. هدف مقایسه اثر حضور و عدم حضور آلودگی الکترونی بر توزیع دوز با استفاده از توموگرافی کامپیوتری است.
  روش بررسی
  شتابدهنده واریان(2100C/D) با کدهای Primo و BEAMnrc برای فوتون هایی با انرژی اسمی MV 5.9 شبیه سازی شد. در این مطالعه تومور در ناحیه پشت کره چشم 15 بیمار با تک فیلد پرتوگیری شد.
  یافته ها
  بیشینه عمق انبوهش دوز حجم درمانی در حضور و غیاب آلودگی الکترون به ترتیب در 1.3cm 3 و2cm 3 اتفاق افتاد. از نتایج هیستوگرام حجم-دوز 80% دوز در حضور الکترون 05/±90% ولی در غیاب الکترون به 2±80% از حجم چشم راست تقلیل یافت.
  نتیجه گیری
  از اهداف اصلی رادیوتراپی رساندن بیشترین دوز به حجم درمان و حداقل دوز تابش به ارگان در خطر است. در این مورد با حذف آلودگی الکترون درصدی از حجم چشم که 80% دوز را گرفته 10%10% کاهش، اما حجم درمان در 90% دوز گرفته 5% افزایش دارد.
  کلیدواژگان: آلودگی الکترون، توزیع دوز، تومور چشم، توموگرافی کامپیوتری
 • فرامرز زکوی، نجمه زرنقاش، ماه مریخ، رقیه قاسمی صفحات 81-89
  زمینه و هدف
  از آنجایی که یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی رستوریشن های ثابت، تطابق مارجینال آنها با دندان است که هم در ایجاد پوسیدگی ثانویه و هم در وضعیت پریودونتال و طول عمر آنها تاثیر زیادی دارد، هدف این مطالعه مقایسه ی دو طرح تراش شولدرو چمفربر تطابق مارجینی کراون های فلدسپاتیک ساخته شده با CAD-CAM می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه ی آزمایشگاهی به وسیله کاربرد 20 دای از جنس استینلس استیل (10 نمونه شولدر و 10 نمونه چمفر) انجام شد. ویژگی دای ها mm7 ارتفاع ،mm 5 قطر و10درجه تقارب دیواره های آگزیال در دو طرح فینیش لاین چمفر 50 درجه (8/0 عمق) و شولدر 90 درجه(mm 1 عمق) بود. سپس 20 قالب پلی وینیل سایلوکسان گرفته شد و با گچ استون تایپ 4 ریخته شد. 20 کراون فلدسپاتیک(cerec blocs ) پرمولر اول با CAD/CAM ساخته شد. هر کراون برروی دای استینلس استیل مربوط به خود قرار داده شد و در زیر استریو میکروسکوپ میزان گپ اندازه گیری شد و داده ها از روش آنالیز آماری دو طرفه ANOVA و آزمون T testمورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  تطابق مارجینی بین دو طرح finishing line بررسی شد میزان گپ مارجین چمفر 2/119±75/595 و میزان گپ مارجین شولدر 2/119±81/656 بوده است.
  نتیجه گیری
  اختلاف مارجین در شولدر بیشتر از چمفر است تست T تفاوت معنی داری را بین گپ مارجینال نشان می دهد(044/0> p).
  کلیدواژگان: طرح تراش چمفر، طرح تراش شولدر، میزان گپ
 • سودابه امیری، مسعود ویسی، مرتضی سالکی، محبوبه رحمانی، محمد حسین حقیقی زاده صفحات 91-102
  زمینه و هدف
  با توجه به اهمیت عادات غذایی و نقش احتمالی چاقی در ایجاد پوسیدگی، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط عادات غذایی و شاخص توده بدنی بر پوسیدگی دندان درکودکان 6-4 ساله مهدکودک های شهر اهواز انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی_مقطعی 359 نمونه از بین کودکان 6-4 ساله از هر دو جنس به طور تصادفی خوشه ای از مناطق مختلف انتخاب شدند. پرسشنامه طرح که شامل اطلاعات عمومی و فردی از جمله جنس، سن، تحصیلات و شغل والدین و... ، پرشسنامه بسامد خوراک کمی شامل 59 ماده غذایی استفاده گردید. BMI و dmft اندازه گیری گردید. از نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  همبستگی مثبت معنی داری میان شاخص پوسیدگی دندان و شاخص توده بدنی (p<0/0512 ، 0/117=r) وجود داشت. همبستگی مثبت معنی داری میان شاخص پوسیدگی دندان و با مصرف شیرکاکائو و شیرهای طعم دار(P=0/016 ،0/127= r)مصرف چربی ها (P=0/27 ،0/117= r) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با افزایش شاخص توده بدنی میزان پوسیدگی دندان افزایش می یابد. بین افزایش مصرف شیرکاکائو، شیرهای طعم دار و چربی ها با افزایش ریسک پوسیدگی دندان رابطه معنی دار مشاهده شد.
  کلیدواژگان: پوسیدگی دندان، شاخص توده بدن، عادات غذایی
 • داود صادقی، فیروز ابراهیمی، مهدی زین الدینی، سید امیر حسینی، زهره هدایت منش صفحات 103-124
  سم ریسین یک گلیکوپروتئین هترودایمر دارای اتصال دی سولفید متشکل از زنجیره سمیA و زنجیره B متصل به سلول می باشد که بواسطه غیرفعال کردن برگشت ناپذیر ریبوزوم های یوکاریوتی از طویل شدن زنجیره پلی پپتیدی جلوگیری می کند و در نهایت باعث مرگ سلول می شود. این سم از دانه های گیاه کرچک استخراج می شود و 5-1درصد از وزن دانه خشک را شامل می شود. ریسین یکی از عوامل نگران کننده در دفاع بیولوژیک می باشد بعلت اینکه به آسانی توسط گروه ها و اشخاص با تکنیک هایی با تخصص کم و بودجه پایین قابل تهیه است و منبع آن بصورت علف هرز و یا محصول کشت شده در همه کشورها وجود دارد. با توجه به اینکه ریسین به راحتی در بدن انتشار می یابد توسط CDC (مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا) به عنوان یک تهدید زیستی کلاس B طبقه بندی شده است. تحقیقات مختلفی برای تشخیص، درمان و ساخت یک واکسن مناسب بر علیه این عامل صورت پذیرفته است. جهت تشخیص مسمومیت ریسین در نمونه های بالینی، از روش های ایمونولوژیکی برای غربالگری و از تلفیق روش های کروماتوگرافی و طیف سنجی جرمی برای تائید مسمومیت استفاده می شود. در حال حاضر هیچ درمان ویژه ای برای مسمومیت با ریسین در دسترس نمی باشد اما دو واکسن که شباهت زیادی با زیر واحد A سم دارند، شامل RiVax و RVEc، در حال توسعه هستند. هدف از این مطالعه معرفی سم ریسین، روش های تشخیص، درمان و کاندیدهای جدید واکسنی آن می باشد.
  کلیدواژگان: سم ریسین، روش تشخیص، درمان، توسعه واکسن
 • احسان همتی، لیلا اعزازی، علیرضا آذر، سعیده مویدفر، بیژن شفیعی صفحات 125-130
  پارکز وبر یک سندرم ارثی غیر رایج است که منجر به ناهنجاری در اتصالات سرخرگی-سیاهرگی و مویرگ های پوستی شده و همچنین منفذهایی در بافت های اسکلتی و نرم به وجود می آورد و باعث هایپرتروفی این بافت ها می شود. این گزارش، بیان ویژگی های گفتار و زبان در دختر 7 ساله مبتلا به سندرم پارکز وبر است که از طریق مصاحبه با والدین و مشاهده بالینی کودک ثبت شده است. خزانه واژگانی کودک کمتر از پنجاه واژه و میانگین طول گفته وی نیز دو کلمه بوده و همچنین خطاهای تولیدی نظیر حذف و خرابگویی نشان داد. از طرفی به نظر می رسد، وجود تاخیر و نیز اختلال گفتار و زبان در این کودک، علاوه بر وجود سندرم، مربوط به برخی مشکلات بروز یافته شده پس از تولد می باشد که مهمترین آنان شامل تشنج، زردی و نارسایی اکسیژن به مغز هستند. هدف از ارائه این گزارش، بیان ویژگی های گفتار و زبان در یک بیمار مبتلا به سندرم پارکز وبر بود.
  کلیدواژگان: سندرم پارکز وبر، گفتار، زبان
|
 • Masoud Keikha Pages 1-4
  Tuberculosis is one of the most important causes of humans mortality in the worldwide; The emergence of drug-resistant Mycobacterium Tuberculosis strains and increasing of HIV patients make difficult control of tuberculosis. Drug susceptibility test have important role in identification patients with drug resistance TB; Synchronous application of phenotypic and molecular methods together are a best strategies for identification and prevention spread of drug resistance Mycobacterium Tuberculosis strains between peoples.
  Keywords: Tuberculosis, Mycobacterium Tuberculosis, Antibiotic Resistance, Molecular methods
 • Arash Bayat, Parisa Heidari, Hajieh Bibi Shahbazian, Sara Heidari Pages 5-12
  Background And Objective
  Diabetes mellitus (DM) leads to dysfunction of various organs such as auditory system. Hearing acuity assessment at conventional pure tone auditomery (PTA) frequencies showed variable results in diabetic patients, and has not enough sensitivity for detection of early phases of hearing loss in these cases. This study aims at establishing high frequency audiometry (HFA) as a useful tool in identifying early onset of hearing loss in individuals with DM.
  Subjects and
  Methods
  During an analytical cross-sectional study, 30 non-diabetic patients (control group) and 30 individuals with DM type 2 in the age range of 20–50 years were participated. Subjects in both groups underwent conventional PTA (250-8000 Hz), and HFA (10000-16000 Hz).
  Results
  We found no statistically significant difference in thresholds of PTA and at 250-4000 Hz frequencies between two groups (P>0.05); only at 8000 Hz this difference was meaningful. In the diabetic subjects the thresholds of HFA was significantly increased at 10 to 16 kHz frequencies compared to the thresholds of HFA for normal hearing (P
  Conclusion
  Our findings revealed that regardless of normal hearing sensitivity at conventional audiolometric range, diabetic patients showed bilateral mild hearing loss during HFA assessment. Hence this present study emphasis the clinical utility of HFA for early identification of hearing loss in adults with DM.
  Keywords: Hearing impairment, Adults, Pure tone audiometry, Diabetes mellitus type 2
 • Sedigheh Karampour, Rouhollah Valizadeh, Mehri Derakhshan Nejad, Zohreh Hedayatmanesh Pages 13-23
  Background And Objective
  Sport activity and the type of training are factors that effect on immune system. The aim of the present study is to compare Immunoglobulins (IgA, IgG, IgM) and cortisol serum response following resistance (RE) and High Intensity Interval Exercises (HIIE).
  Subjects and
  Methods
  Ten elite volunteer karatekas(mean ± SD; aged 22.1±2.76 years, height 175.8±5.43 cm, weight 74.3±9.06 kg, body mass index 23.9±2.08 kg/m2, body fat 16.36± 4.42 percent, maximal oxygen uptake58.77±2.47 ml/kg.min) participated in the semi-experimental study. Subjects initially performed a single bout of RE with 85 to 95% of one repetition Maximum (1RM) and two weeks later they did a single bout of HIIE with 85 to 95% of maximum heart rate reserve(MHRR). Blood sampling was taken before and immediately after each exercise. kolmogorov smirnov test(KS test), paired sample t-test and analysis of variance(ANOVA) for 2x2 repeated measurements were used. The p-value was defined as p ≤ 0.05.
  Results
  Although HIIE caused a significant increase in cortisol (P=0.035) and IgM(P=0.045) levels. However a significant decrease was observed in IgA (P=0.002) and IgG (P=0.001) levels following this exercise. A significant increase in cortisol (P= 0.024) and a significant decrease in IgA (P=0.047), IgG (P= 0.004) and IgM (P= 0.0046) was observed following RE.
  Conclusion
  It seems that HIIE can be considered as an immune system amplifier.
  Keywords: immune system, Immunoglobulin, Cortisol, Interval exercise, Resistance exercise
 • Mehdi Boostani, Hamed Rezaei Nasab Pages 25-34
  Background And Objective
  The immune system is one of the most important systems in the health setting that influenced by several factors. The purpose of this study was to compare the effect of six weeks of continuous and interval training on some indicators of immune system in healthy non-athlete males.
  Subjects and
  Methods
  Among all healthy non-athlete male students of Islamic Azad University of Ahvaz branch, 30 students were selected by randomly sampling style and divided into two groups of 15 persons (continuous and intervaltraining groups). Anthropometry indicators, body mass index, and aerobic capacity (Vo2max) were evaluated at the first session. Interval training group performed of five periods 3-minute exercises on a cycle ergometer with 80% VO2max of intensity and continuous training consisting of a 30-minute of continuous trainingon a cycle ergometer with 60% VO2max of intensity for 6 weeks(Three times a week) . Blood sample were taken before and 24 hr after training to analysis indicators of immune system.
  Results
  Data analysis indicated that a significant difference was found between number of neutrophils in two groups (P 0.05).
  Conclusion
  According to this results, can be concluded that, Whereas significant decrease or increase the number of leukocytes may create risks of inflammation or infection, therefore the training can effect in health of immune and cardiovascular system by maintain the immune function indicators.
  Keywords: immune system, continuous training, interval training, non-athletic males
 • Mohammad Javad Tahmasebi Birgani, Mansour Zabihzadeh, Saeideh Ali Akbari, Neda Abdolvand, Azin Shams Pages 35-44
  Background And Objective
  In the recent decades the Monte Carlo simulation in the field of radiation therapy has been used a lot. In this study photon contamination of Lead free and flexible internal shield was investigated in the electron field.
  Subjects and
  Methods
  To evaluate photon contaminationthat caused by this new material in the electron field by Mont Carlo study. Varian 2100 C/D was validated within measurement and then by given energy spectrum shield thickness and photon contamination were obtained and compared to those of lead.
  Results
  The results show that this material required 1.2 times thickness of those leadfor providing protection. In addition, it causes photon contamination approximately equal those of lead for energy 6 and 9 MeV.
  Conclusions
  It can be concluded that thickness of specific combination (70% W, 18.61% Ni, 11/39% c) which has equal transmission same as lead caused photon contamination equal those of Lead that it can be acceptable under clinical condition.
  Keywords: Photon Contamination, Electron Therapy, Monte Carlo simulation, Internal shield
 • Mohammad Javad Tahmasebi Birgani, Nahid Chegeni, Mohammad Ali Behrooz, Mansour Zabihzadeh, Amene Habibi Pages 45-51
  Background And Objective
  The output factor is an important factor in calculating the dose in the treatment of cancer patients with Megavoltage photon beams. Since in the most cases, the treatment field is asymmetric, therefore the calculation of this factor is very important.
  Subjects and
  Methods
  Measurements were done for Siemens Primus Plus accelerator, Golestan Hospital using Farmer ionization chamber 6cc. The output factors was measured for the symmetric fields and calibration curves were plotted for collimator scatter factor. For each symmetric square field, many asymmetrical fields were defined. Using analysis and comparison with measured values for Siemens Linac, a tuning parameter was calculated for each symmetric square field. Then, the tuning parameter was applied to calculate collimator scatter factor for the corresponding asymmetric field. Finally the calculation results were compared with experimental values.
  Results
  The tuning parameter for the two symmetric fields 30 × 30 and 25 × 25 were 0.452±0.001 and 0.481 ± 0.001 respectively. Taking into account this tuning parameter for asymmetric fields, the maximum percentage difference between calculated and measured results, was 0.7%.
  Conclusions
  Results indicate a reduction in the asymmetric collimator scatter factor relative to the symmetrical field. In addition, with increase in distance from center of symmetry, it becomes more significant decline. Also according to the calibration curve, the equivalent square field side for every asymmetric field can be obtained.
  Keywords: Radiotherapy, Collimator scatter factor, Asymmetric field
 • Abolfazl Moghadam, Shahram Nazarian Pages 53-63
  Background And Objective
  Salmonellosis is one the most important zoonotic infectious disease. Salmonella enteritidis is one of the most prevalent serotypes that cause gastroenteritis in human. Epidemiological studies and molecular typing of Salmonella strains could improve infectious disease prevention strategies and control measures. The purpose of the present study was evaluation of genetic diversity of Salmonellaenterica serovar enteritidis isolated from human samples by ERIC-PCR method.
  Subjects and
  Methods
  In this cross sectional study, Salmonella strainswere isolated from patients referred to health centers in Kerman. Enteritidis strains was identified by standard microbiological, biochemistry and serotyping methods. Molecular typing of strains was evaluated by ERIC-PCR method.
  Results
  Forty eight of isolated samples were identified as S. enteritidis. ERIC-PCR analysis differentiated strains into 13 clusters (E1-E13). Eighteen strains (37.5%) with the same pattern were clustered in E9 and E13.
  Conclusion
  The results showed that Salmonella enteritidis strains are genetically heterogeneous and could be attributed to diverse ERIC clusters. The results demonstrated that ERIC-PCR is a proper approach for genotypic discrimination of S. enteritidis isolates.
  Keywords: Salmonella enteritidis, Molecular typing, ERIC-PCR
 • Nahid Chegeni, Farzaneh Mirkhaghani, Khadijeh Hosseini, Sasan Razmjoo, Reza Maskani, Maryam Talaaii Gomari Pages 65-79
  Background And Objective
  Distribution of dose depends on the treatment field and the presence of multiple collimators sheet at the direction of the photons. The aim of this study is evaluating and comparing the effects of the presence and absence of electrons contamination on the dose distribution with the use of computed tomography.
  Subjects and
  Methods
  Varian linear accelerator (2100 C / D) was simulated with Primo and BEAMnrc codes for photon with 5.9 MV nominal energy. This study was done for 15 patients with eyes tumor undergoing single field photon therapy.
  Results
  The maximum depth dose treatment volume aggregation in the presence and the absence of electrons contamination was occurred at 1.3cm3 and 2cm3, respectively. Differential dose volume histogram concluded 80% of total dose in the presence and absence of electrons, 90%±0.5 and 80%±2 of the eye volume covered, respectively.
  Conclusion
  The main goal of radiation therapy is delivering the highest dose to the planning treatment volume and minimal radiation dose to organs at risk. In this case, the percent of the eye and treatment volume which taken 80% and 90% dose has 10% reduction and 5% increased by removing electrons contamination, respectively.
  Keywords: Electron contamination, dose distribution, eye tumor, computed tomography
 • Faramarz Zakavi, Najmeh Zar Naghash, Mah Merikh, Rogheyeh Ghasemi Pages 81-89
  Background And Objective
  To study the effect of tooth preparation on marginal adaptation of all-ceramic crown designed by the CAD/CAM system.
  Subjects and
  Methods
  Twenty master dies (height: 7 mm, Ø: 5mm, conicity: 10°) with different finish lines (chamfer 50° finish line 0.8 mm depth) and (shoulder 90 degree with rounded axiogingival internal line angel 1mm depth) were manufactured. Ten impressions were made from each master die using Vinyl polysiloxane. Impressions were poured in type IV dental stone, and 20 ceramic crowns were subsequently milled with cad cam.The crowns were fixed on their respective metallic die using a metallic fixation device. The marginal discrepancy was measured at 60 points on the respective metallic die by using stereomicroscope. The data were analyzed using ANOVA and t test (P
  Results
  Significant difference was observed between marginal discrepancy of 2 groups (chamfer: 75.595 ± 2.119 micron, and shoulder: 81.656 ± 2.127 micron, P>0.05). Marginal design with chamfer is better than shoulder. In shoulder design significant difference was observed between buccal surface and mesial surface, mesial surface and lingual surface P0.05 no significant different was observed between other surface.
  Conclusion
  Marginal discrepancy at the shoulder design is more than chamfer design and the T test was shown significant marginal gap in shoulder design preparation versus chamfer design preparation.
  Keywords: chamfer finish line design- shoulder finish line design- marginal gap
 • Sodabeh Amiri, Masoud Veissi, Morteza Saleki, Mahbobeh Rahmani, Mohammad Hossein Haghighizadeh Pages 91-102
  Background And Objective
  According to the importance of eating habits and the risk of obesity in dental caries, this study aimed to assess the relationship between dental caries with unhealthy eating habits and Body Mass Index (BMI) in kindergarteners aged4-6 years old in Ahvaz.
  Subjects and
  Methods
  In this cross-sectional descriptive study, 359 samples of male and female4-6 year-old kindergarteners were randomly collected. The questionnaires included general information and 59-itemed food frequency questionnaire was used to determine dietary habits. BMI Index and decayed, missing, filled, total (dmft) were measured. Data were analyzed using SPSS software.
  Results
  A significant positive correlation between DMFT and BMI(r=0.512, p
  Conclusion
  The findings of the study showed that increasing in the BMI range would increase the risk of dmft. Chocolate milk, flavored milk and fat consumption showed a correlation with increasing the risk of dmft.
  Keywords: Dentl caries, body mass index, dietary habits
 • Davod Sadeghi, Firouz Ebrahimi, Mehdi Zeinoddini, Seyed Amir Hosseini, Zohreh Hedayatmanesh Pages 103-124
  Ricin toxin is a disulfide-linked heterodimeric glycoprotein consisting of the toxic A chain and the cell-binding B chain that acts through the irreversible inactivation of eukaryotic ribosomes and inhibition of the polypeptide chain elongation, which finally leads to cell death. The toxin is extracted from castor plant beans (Ricinus communis) and it consists of 1–5% of the beans’ dry weight. Ricin is of concern in the area of biodefense because it is readily available to individuals or groups with little technical expertise or funding and its source is ubiquitous in the weed and in the cultivated crop in many countries. Since ricin can easily be distribute in the body, it has been classified by the CDC (US center for Disease Control and Prevention) as a class B biothreat. There has been much investigation on the diagnosis, treatment and production of a potent vaccine against this agent. For diagnosis of ricin poisoning in clinical cases, immunological techniques have been used for screening of samples and combination of high tech chromatographic and mass spectrometric methods could be used for poisoning confirmative analysis. There is currently no specific treatment available for poisoning with ricin but two closely related RTA-based subunit vaccines, contain RiVax and RVEc, are now under development. The aim of this study is presentation of ricin toxin, diagnosis methods, treatment and new vaccine candidates against it.
  Keywords: Ricin toxin, Diagnosis, Treatment, Vaccine development
 • Ehsan Hemati, Leila Ezazi, Alireza Azar, Saeideh Moayedfar, Bijan Shafiei Pages 125-130
  Parkes Weber syndrome is an uncommon congenital condition that leads to arteriovenous and cutaneous capillary malformations such as fistulas occur with skeletal or soft tissue hypertrophy. In this report, we presented the features of speech and language in the case of a 7-year-old girl with Parkes Weber syndrome that obtained via interview with her parents and clinical observation. The vocabulary size of a child was less than fifty words and her mean length of utterance was about two. Also, there were some articulation errors such as omission and distortion, in her speech. It seems that, child's speech and language delays and disorders, were not only because of the syndrome but also because of post-natal problems like seizures, jaundice and hypoxia. The aim of this case report is the investigation of speech and language characteristics of a patient with Parkes Weber syndrome.
  Keywords: Parkes Weber syndrome, Speech, Language