فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مجید کرمانی، روشنک رضایی کلانتری، علی بلودر، میترا هاشمی، سیده نسترن اسدزاده * صفحات 7-13
  زمینه و هدف
  کیفیت شیمیایی آب ورودی به دستگاه دیالیز بیماران همودیالیزی از اهمیت بسیاری به ویژه از نظر فلزات سنگین برخوردار است. این مطالعه بر روی غلظت فلزات سنگین (کادمیوم، مس، کروم، سرب و روی) آب ورودی دستگاه دیالیز بیمارستان آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در شهر بجنورد در سال 1394 انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه 18 نمونه آب شهری و 18 نمونه از آب خروجی سیستم اسمز معکوس مراکز دیالیز بیمارستان امام علی (ع) برداشت شد. نمونه های برداشت شده از نظر غلظت فلزات کادمیوم، مس، کروم، سرب با استفاده از دستگاه جذب اتمی طبق روش های استاندارد آزمایش های آب و فاضلاب مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت میانگین نتایج حاصله با استفاده از آزمون آماری با استانداردهای با استاندارد Association for the advancement of medical instrumentation )AAMI و Epidemiology and Public Health)) EPHمقایسه شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار غلظت کادمیوم، مس، کروم، روی و سرب به ترتیب برابر 19/0±47/0،03/0 ±1/0، 012/0±016/0، 01/0±03/0 و 4/0±72/2 میکرو گرم بر لیتر به دست آمد که با استاندارد تطابق داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه میانگین غلظت فلزات سنگین آب مصرفی در دستگاه های همودیالیز بیمارستان امام علی (ع) با استانداردهای موجود مطابقت داشته و از این جهت خطری بیماران دیالیزی را تهدید نمی کند.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، همودیالیز، اسمز معکوس
 • اکرم آریان فر *، معصومه مهربان سنگ آتش، سمیه صالح آبادی صفحات 15-26
  زمینه و هدف
  گیاه چند ساله روناس با نام علمی Rubia florida، گیاهی عمدتا صنعتی است که در زمان گذشته در صنعت رنگرزی مورد استفاده قرار می گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی ترکیبات موثره اسانس روناس صخره زی، بومی استان خراسان شمالی است تا به شناخته شدن این گیاه کمک نماید و راه را برای تحقیقات آینده داروسازی و کاربردی جهت درمان هموار سازد.
  مواد و روش کار
  اندام هوایی گیاه روناس صخره زی پس از جمع آوری و خشک شدن در دمای محیط با روش تقطیر با بخار آب و با استفاده از دستگاه شیشه ای کلونجر، اسانس گیری شد. اسانس به صورت یک لایه روغنی زرد روشن با بازده 031/0 درصد بدست آمد. ترکیب های موجود در اسانس با دستگاه گاز کروماتوگراف متصل شده به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس با استفاده از شاخص های بازداری و بررسی طیفهای جرمی ترکیبات و مقایسه آنها با طیف های جرمی استاندارد موجود در کتابخانه های کامپیوتری و مراجع معتبر صورت گرفت.
  یافته ها
  بازده اسانس اندام هوایی گیاه روناس صخره زی Rubia florida 031/0% به دست آمد و 32 ترکیب در اسانس شناسایی گردید. عمده ترین ترکیب های شناسایی شده در اسانس: دکان (% 38/8)، پالمیتیک اسید (%07/8 )، اکتان (%55/6)، پالمیتیک اسید، متیل استر (%11/5)، لینولئیک اسید، اتیل استر (%53/5) بودند.
  نتیجه گیری
  محققین خاصیت ضد سرطانی وآنتی اکسیدانی و درمان و پیشگیری آلرژی غذایی را در ایزومر سیس و ترانس اسید لینولئیک به اثبات رساندند. با توجه به ترکیب درصد ها می توان چنین نتیجه گیری نمود که 12/52 % از کل اسانس گیاه روناس صخره زی را ترکیبات آنتی اکسیدانی تشکیل می دهد.
  کلیدواژگان: Rubia florida، اسانس، GC، MASS، پالمیتیک اسید، لینولئیک اسید
 • باقر پورحیدر *، رعنا نقی زاده، بهنام حشمتیان، غلامحسین فرجاه، مریم پورحیدر صفحات 27-42
  زمینه و هدف
  سکته مغزی سومین علت مرگ و میر در جهان می باشد. امروزه استفاده از سلولهای بنیادی مغز استخوان (BMSC) از روش های شایع در درمان سکته مغزیمی باشد. چای سبز ترکیبی بنام Gallate -3 Epigallocatechin (EGCG) دارد که دارای اثرات آنتی اکسیدانی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات درمان ترکیبی BMSC و EGCG بدنبال انسداد دائم شریان مغزی میانی در رت می باشد.
  مواد و روش کار
  40 سر موش صحرائی نر به گروههای ایسکمی، حامل (vehicle)، BMSC، EGCG و BMSC+EGCG تقسیم شدند در همه گروهها شریان مغزی میانی سمت چپ به روش الکتروکواگولیشن مسدود گردید. 24 ساعت بعد در گروه و هیکل PBS و در گروه BMSC سلولهای بنیادی از طریق ورید دمی تزریق شد. در گروه EGCG آنتی اکسیدان و در گروه BMSC+EGCG ترکیبی از سلول و آنتی اکسیدان تزریق شد. قبل از تزریق سلولها با Brdu نشاندار شدند. ایمونوهیستوشیمی جهت شناسایی سلولها و رنگ آمیزی TTC برای تعیین حجم انقارکتوس و تست های رفتاری برای بررسی اختلالات نورولوژیک انجام شد.
  یافته ها
  حجم انفارکتوس و اختلالات نورولوژیک در گروههای درمانی نسبت به گروه ایسکمی کاهش معنی داری یافت (001/ 0p<) و بهبود رفتاری افزایش پیدا کرد که این افزایش در گروه BMSC+EGCG قابل ملاحظه بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که تزریق تنها و توام BMSC و EGCG در مدل تجربی سکته مغزی موجب کاهش حجم انفارکتوس، کاهش اختلالات نورولوژیک و بهبود رفتاری گردید. که میزان این تغییرات در گروه تجویز توام به مراتب بیشتر بود.
  کلیدواژگان: سکته مغزی، سلولهای بنیادی مغز استخوان، اپی گالوکاتکین، تست رفتاری
 • معصومه تیموری، محمود تولایی، علی زارعی محمودآبادی *، سمیه چاووشی، حمید راشدی صفحات 43-54
  زمینه و هدف
  سرطان کلورکتال یکی از رایج ترین انواع سرطان شناخته شده در دنیا و ایران بوده و درصد مرگ و میر زیادی دارد در بین تمام ژن هایی که در مسیر سرطان زایی کولون، جهش می یابند ژن KRAS دارای اهمیت تشخیصی بالایی است. اغلب جهش های KRAS موثر در بروز سرطان در کدون های 12 و 13 رخ می دهد. بنابراین بررسی نوع و میزان جهش این ژن در بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال از نظر انتخاب پروتکل درمانی مناسب اهمیت زیادی دارد.
  مواد و روش کار
  نمونه بافت و سرم 35 بیمار مبتلا به سرطان کلورکتال دارای شرایط ورود به مطالعه تهیه و DNA آنها استخراج گردید. سپس پرایمر های کدون های 12 و 13 ژن KRAS طراحی و سنتز شد و از تکنیک qPCR به عنوان تکنیک مورد نظر برای تعیین محل و نوع موتاسیون های ژن KRAS استفاده شد. به کمک نرم افزار20 SPSS، آنالیز آماری صورت گرفت و مقادیر p کوچکتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  تحلیل آماری صورت گرفته در این مطالعه میزان شیوع موتاسیون ژن KRAS 1/37 % بدست آمد. میزان موتاسیون در کدون های 12 و 13 به ترتیب 2/69 % و 8/30 % بدست آمد. احتمال وجود جهش در ژن KRAS در بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال با درجه بدخیمی بالا نسبت به درجه بدخیمی پایین 14/1 برابر بیشتر می باشد.
  نتیجه گیری
  آنالیز موتاسیون KRAS یک وسیله تشخیصی مناسب برای این سرطان بوده و نتایج قابل توجهی در خصوص پیش آگهی درمان بدست می دهد. با توجه به سن شیوع بیماری در ایران، برنامه های غربالگری و پیش گیری و ارائه پروتکل های درمانی موثر بسیار مهم می باشد.
  کلیدواژگان: KRAS، سرطان کلورکتال، موتاسیون، qPCR
 • مهسا جعفرزاده حصاری، مهری رجالی، بهزاد مهکی *، حسین اختردل، فاطمه جعفرزاده حصاری صفحات 55-64
  زمینه و هدف
  سل یک بیماری باکتریال است که بوسیله مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایجاد می شود. سل ریوی بیش از 80% موارد سل را تشکیل می دهد. با وجود دسترسی به درمان موثر برای بیماری سل ریوی، زمان منفی شدن اسمیر خلط بیماران مبتلا تحت تاثیر عوامل مختلف، مطابق انتظار نیست. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر دوره زمانی منفی شدن اسمیر خلط بیماران سل ریوی در استان خراسان شمالی می باشد.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر یک کوهورت تاریخی است که در آن همه موارد مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت استان خراسان شمالی، طی سالهای 1384 تا 1394، وارد مطالعه گردیدند. اطلاعات بیماران از نرم افزار ثبت بیماران و همچنین دفاتر ثبت سل موجود در مراکز بهداشت استخراج گردید. ارتباط طول دوره زمانی منفی شدن اسمیر خلط بیماران با عوامل موثر بر آن با آزمون رگرسیون لجستیک رتبه ای و با پیامد درمان با استفاده ار رگرسیون لجستیک چند گانه تعیین گردید.
  یافته ها
  در پایان ماه دوم درمان، میزان منفی شدن اسمیر خلط 6/72% بود. داشتن اعتیاد در افراد شانس منفی نشدن اسمیر خلط در پایان ماه ششم را 151/3 برابر می کند (034/0p=) و همچنین افزایش چگالی باسیل نیز رابطه معنی دار با طول دوره زمانی منفی شدن اسمیر خلط نشان داد )001/0 (p<.
  نتیجه گیری
  یافته های نشان داد طول دوره زمانی منفی شدن اسمیر خلط در بیماران در پایان ماه دوم درمان، نشان دهنده دست نیافتن به میزان مورد انتظار درمان بیماران مسلول در جامعه مورد مطالعه است.
  کلیدواژگان: سل ریوی، منفی شدن اسمیر خلط، استان خراسان شمالی
 • زهرا جعفری، سهیلا روحانی *، مریم نیتی، محمد کمالی نژاد، فرید زائری صفحات 65-74
  زمینه و هدف
  کیست هیداتیک بیشتر درکبد و ریه دیده می شود. استفاده از پروتواسکولکس کشها در حین جراحی برای کاهش عود بیماری ضروری است. تا به حال ماده پروتواسکولکس کشی که کاملا« موثر و عوارض جانبی کمی داشته باشد، شناخته نشده است. اثرات ضد باکتری، قارچی و انگلی انارPunica granatum به اثبات رسیده است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات پروتواسکولکس کشی عصاره آبی انار ترش برای اولین بار در ایران است.
  مواد و روش کار
  درصد حیات پروتواسکولکس های کیست هیداتیک توسط رنگ آمیزی ائوزین 1/0% سنجیده شد. فعالیت پروتواسکولکس کشی عصاره آبی انار ترش mg/ml80، 70، 60 در زمان های 5، 10 و 15 دقیقه بررسی گردید. سرم فیزیولوژی و نمک اشباع به عنوان کنترل منفی و مثبت مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس دوطرفه و آزمون Tukey استفاده شد.
  یافته ها
  بیشترین فعالیت پروتواسکولکس کشی مربوط به غلظتmg/m 80 بوده که بعد از 15 دقیقه مواجهه، باعث از بین رفتن 100% پروتواسکولکس ها شده است. با اینکه عصارهmg/ml 70 فعالیت پروتواسکولکس کشی اش در 10 دقیقه اول کمتر بوده، اما بعد از 15 دقیقه باعث از بین رفتن تمام پروتواسکولکس ها شده است. آزمون تحلیل واریانس دوطرفه نشان داده است که بین غلظتهای مختلف عصاره آبی انار ترش و اثر پروتواسکولکس کشی آن، اختلاف آماری معنی داری وجود دارد (05/0> p).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که عصاره آبی انار اثر پروتواسکولکس کشی دارد لذا می تواند پس از بررسی در مدل حیوانی و آزمایشهای تکمیلی، به عنوان پروتواسکولکس کش موثر مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کیست هیداتیک، انار، پروتواسکولکس کش، عصاره آبی
 • روح الله رحیمی *، حسین سلیمی بجستانی صفحات 75-88
  زمینه و هدف
  دیابت از نظر مدیریت بیماری و لزوم خود مراقبتی، پیچیده ترین بیماری محسوب می شود و بهترین درمان آن، پیشگیری است. این مطالعه با هدف مقایسه عوامل شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در زنان و مردان سالم و مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد.
  مواد و روش کار
  پژوهش از نوع تحلیلی مقطعی است. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و همراهان آنها که در اردیبهشت، خرداد و تیر سال 1394 به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد مراجعه کرده بودند. تعداد 50 نفر از افراد مبتلا به دیابت و 50 نفر از افراد سالم از طریق همتاسازی با گروه بیمار انتخاب شدند. سپس اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های شخصیتی (EPQ-R) و راهبردهای مقابله ای (WCQ) جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS18 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که افراد مبتلا به دیابت نوع 2 از نظر روان رنجورخویی و روان پریش خویی تفاوت معناداری با گروه سالم دارند (001/0p<). همچنین در راهبرد مبتنی بر هیجان بین دو گروه تفاوت وجود دارد. اما در راهبرد مبتنی بر حل مساله بین آنها تفاوتی یافت نشد. نتایج همچنین نشان داد که بین برونگرایی و راهبرد های مبتنی بر هیجان و حل مساله بین زنان و مردان بیمار تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش عوامل شخصیتی روان رنجور خویی و روان پریش خویی و راهبردهای مقابله ای می توانند به عنوان پیشایندهای مهم خود مراقبتی در بیماران دیابتی مورد توجه قرار گیرند. در مقایسه دو نوع روش مقابله، راهبردهای مبتنی بر حل مساله در کمک کردن به بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 نتایج مفیدتری را در پی دارد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، عوامل شخصیتی، راهبردهای مقابله ای مبتنی بر حل مساله و هیجانRohollahrahimi02@Gmail.com
 • مجید کرمانی، محسن دولتی *، احمد جنیدی جعفری، روشنک رضایی کلانتری صفحات 89-99
  زمینه و هدف
  ازن یکی از آلاینده های گازی مهم موجود در هوا بوده که بررسی مقدار و اثرات زیان بار آن بر سلامت انسان ضروری می باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی تعداد موارد کل مرگ و بستری در بیمارستان به دلیل بیماری های قلبی-عروقی و انسداد مزمن ریوی منتسب به ازن در هوای کلانشهر تهران طی دهه گذشته (93- 84) انجام شد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی می باشد. ابتدا داده های ساعتی مربوط به ازن از شرکت کنترل کیفیت هوا و اداره کل محیط زیست تهران دریافت گردید. سپس طبق معیارهای WHO اعتبار سنجی گردیده و شاخص های آماری مورد نیاز جهت کمی سازی اثرات بهداشتی محاسبه گردید و داده های پردازش شده در محیط اکسل به داده های ورودی و مورد نیاز نرم افزار AirQ تبدیل شد و مراحل کمی سازی اثرات انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد تعداد موارد کل مرگ ناشی از مواجهه با ازن در مجموع دهه گذشته 8222 نفر می باشد. همچنین مجموع تعداد مورد مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی منتسب به ازن در دهه گذشته 5951 نفر و مجموع تعداد موارد مرگ ناشی از بیماری های تنفسی منتسب به ازن در دهه گذشته 2947 نفر طی سال های 93-84 می باشد.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج این مطالعه ازن تاثیرات نامطلوبی بر سلامت انسان دارند. با توجه به میزان بالای آلودگی هوای کلانشهر تهران و مرگ و میر و پیامدهای بهداشتی ناشی از آن، بایستی اقدامات مناسبی در جهت کاهش آلودگی هوا صورت گیرد.
  کلیدواژگان: سلامت، ازن، آلودگی هوا، مرگ و میر
 • سید دامون صدوقی * صفحات 101-108
  زمینه و هدف
  دیابت با اختلال در متابولیسم گلوکز و چربی ها همراه است. آدیپونکتین، پروتئین اختصاصی مترشحه از بافت چربی است و بر برخی از عوامل موثر در دیابت تاثیر می گذارد. با توجه به خواص آنتی اکسیدانی و ضد دیابتی کورکومین، هدف از این مطالعه تعیین اثر کورکومین بر سطح سرمی آدیپونکتین و پروفایل لیپیدی در موش های صحرایی دیابتی می باشد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه تجربی تعداد 32 سر موش صحرایی نر به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. شاهد، دیابتی و دیابتی تجربی تیمار شده با کورکومین (دوزهای 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم). دیابت در گروه های دیابتی و دیابتی تجربی، با یکبار تزریق داخل صفاقی آلوکسان القاء شد. کورکومین به مدت 25 روز به صورت داخل صفاقی به گروه های دیابتی تجربی تزریق شد. به حیوانات گروه های شاهد و دیابتی محلول نرمال سالین تزریق شد. در پایان دوره تزریق سطح سرمی آدیپونکتین، LDL، HDL، تری گلیسرید، کلسترول تام و گلوکز اندازه گیری شد. داده ها توسط آزمون های آماری ANOVA و تست تعقیبی Tukey تحلیل شد (05/0>p).
  یافته ها
  در مقایسه با گروه دیابتی، LDL، تری گلیسرید، کلسترول تام و گلوکز در گروه های دیابتی تجربی تیمار شده با دوزهای 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم کورکومین به صورت وابسته به دوز کاهش، همچنین آدیپونکتین و HDL به طور معنی داری افزایش یافت (05/0>p).
  نتیجه گیری
  تجویز کورکومین به صورت وابسته به دوز از طریق افزایش سطح سرمی آدیپونکتین، در تنظیم متابولیسم چربی ها نقش دارد.
  کلیدواژگان: دیابت، کورکومین، آدیپونکتین، پروفایل لیپیدی، موش صحرایی
 • زهره کشاورز *، زهره عباسی، محمد جلال عباسی شوازی، عباس عبادی، فروزان علوی مقدم، الهه سالاری صفحات 109-119
  زمینه و هدف
  قومیت و فرهنگ مراحل مختلف باروری و بارداری را به عنوان یک پدیده زیستی تحت تاثیرقرار می دهند. بدون دانش و درک ناکافی در مورد مشکلات زنان، سیاستهای جهت ارتقاء سلامت مادران عقیم خواهد ماند. لذا این مطالعه با هدف کنکاش در رسوم مربوط به زنان باردار اقوام مختلف خراسان شمالی انجام گردید.
  مواد و روش کار
  این مطالعه کیفی با شیوه قوم نگاری به روش مشاهده، مصاحبه فردی یا گروهی با سوالات باز بر روی زنان اقوام مختلف خراسان شمالی در رابطه با سنت ها ی مختلف مربوط به مراحل قبل از بارداری، بارداری و زایمان و مرحله پس از زایمان و مراقبت از نوزاد پس از پذیرش و شناسایی آگاهان و منابع اطلاعاتی شامل مادران باردار، همراهان مخصوصا مادران و مادر بزرگ ها به گردآوری داده ها می پردازد. مصاحبه و مشاهده تا زمان اشباع نتایج و تکرار انها ادامه یافت. شیوه ثبت داده ها به صورت یادداشت برداری انجام شد.
  یافته ها
  باور های فرهنگی اقوام به دلیل مدرنیته شدن زایمان و زایمان در بیمارستان و حضور ماماهای تحصیل کرده کمرنگ شده یا به فراموشی سپرده شده است ولی هنوز هم باورهای مفید که جنبه حمایتی و کمک کننده دارند مانند (حمایت عاطفی و روانی از مادر و نوزاد و یا استفاده از وضعیت های مناسب در زایمان در منزل)، باورهای منفی مانند (عدم تغدیه نوزاد با کلستروم جهت جلوگیری از زردی نوزادی و باورهای خنثی مانند (چله بریدن) در بین اقوام و مخصوصا افراد ساکن در روستاها دیده می شود.
  نتیجه گیری
  برای تغییر رفتار باروری، باید نگرش ها و عقاید مربوط به باروری شناسایی گردد و با اصلاح رفتارهای مربوط به باروری زنان و جهت ارتقاء سلامت آنان گام برداشت.
  کلیدواژگان: عادات، باورها، فرهنگ، اقوام، بارداری و زایمان
 • فاطمه محمدی، علی حیدری، یوسف حبیبی، صبا برومند، شهناز کهن، زینب حیدری * صفحات 121-134
  زمینه و هدف
  پژوهشها حاکی از نمرات ضعیف و متوسط جوانان ایرانی در جنبه های مختلف سبک زندگی است. تمرکز مطالعات کمی بر بررسی همبستگی عوامل از پیش تعیین شده با سبک زندگی و عدم توجه به شناخت عوامل زمینه ساز این مشکل در زمینه فرهنگی –اجتماعی ایران، منجر به انجام پژوهشی با هدف تبیین تجارب زیسته جوانان در رابطه با عوامل موثر در پیروی از سبک زندگی سالم به روش کیفی شد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه با رویکرد تحلیل محتوای کیفی انجام شد. نمونه گیری آن به صورت هدفمند از بین جوانان 24-18 ساله شهر اصفهان بود. روش جمع آوری داده ها انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که تا اشباع داده ها ادامه یافت. آنالیز به روش تحلیل محتوای مرسوم انجام شد.
  یافته ها
  در مجموع 24 نفر (12 دخترو 12 پسر) به مطالعه وارد شدند. میانگین سنی آنها 5/21 سال بود. از تحلیل داده های حاصل از انجام مصاحبه ها، سه طبقه اصلی عوامل فردی (4 زیر طبقه)، خانواده (2 زیر طبقه) و عوامل اجتماعی– اقتصادی (3 زیر طبقه) استخراج گردید.
  نتیجه گیری
  اصلاح سبک زندگی نیاز به برنامه ریزی جامع و طولانی مدت دارد. تاکید مشارکت کنندگان مطالعه حاضر بر تاثیر عوامل فردی، نشان می دهد که مداخلات مقطعی و کوتاه مدت با هدف رشد شخصی، هویت یابی و افزایش دانش و مهارت نیز باید به عنوان یک گام در بهبود سلامت جوانانی که برای آنها از قبل برنامه ریزیهای بلند مدت صورت نگرفته است، در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، سلامت، جوانان، مطالعه کیفی
 • ابراهیم نامنی، ملیحه شیردل *، علی جهانگیری صفحات 135-146
  زمینه و هدف
  پژوهش های مختلف نشان داده است که آموزش تکنیک های فراشناختی در سلامت روان و بهبود زندگی افراد موثر می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش تکنیک های فراشناختی (آموزش توجه و ذهن آگاهی) بر سبک زندگی پرستاران شهر بجنورد می باشد.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر به روش نیمه آزمایشی (پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام زنان پرستار شاغل و متاهل بیمارستان های شهر بجنورد در سال 94 می باشد. از بین زنان پرستار شاغل و متاهل، 30 پرستار به صورت نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارش شدند. قبل از اجرای مداخله آموزشی، پیش آزمون در هر دو گروه انجام شد. تکنیک های فراشناختی (آموزش توجه و ذهن آگاهی) برای گروه آزمایش در 10 جلسه 5/1 ساعته اجرا شد و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. سپس از هر دو گروه آزمایش و کنترل، پس آزمون گرفته شد. داده های با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که آموزش تکنیک های فراشناختی تغییرات قابل توجهی در نمرات آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل ایجاد کرد و موجب بهبودی در همه ابعاد سبک زندگی پرستاران شد. ) 001/0 (p<
  نتیجه گیری
  از طریق آموزش تکنیک های فراشناختی (توجه و ذهن آگاهی) می توان به بهبود سبک زندگی پرستاران کمک کرد.
  کلیدواژگان: تکنیک های فراشناختی، سبک زندگی، پرستاران
|
 • M. Kermani, R. Rezaei Kalantari, A. Bloudar, M. Hashemi, Sn Asadzadeh * Pages 7-13
  Background and Objectives
  Chemical quality of water entering the dialysis machine in hemodialysis patients is of great importance especially in terms of heavy metals. The study was performed on the concentration of heavy metals (cadmium, copper, chromium, lead and zinc) in water of dialysis machine in Teaching Hospital of North Khorasan University of Medical Sciences in 1394.
  Material &
  Methods
  Eighteen municipal water samples and 18 samples of effluent water from reverse osmosis systems of Imam Ali dialysis centers were analyzed. Association for the (advancement of medical instrumentation) AAMI and (Epidemiology and Public Health) EPH were compared.
  Results
  The mean concentrations of cadmium, copper, chromium, lead, and zinc were 0.47± 0.19, 0.1 ± 0.03, 0.016 ± 0.012, 2.72 ± 0.4, 0.03± 0.01, respectively.
  Conclusion
  The average concentration of heavy metals in the drinking water for Imam Ali hemodialysis machines comply with existing standards and therefore does not threaten the safety of dialysis patients.
  Keywords: standard, hemodialysis, heavy metals
 • A. Arianfar *, M. Mehraban Sang Atash, S. Salhe Abadi Pages 15-26
  Background and Objectives
  Madder perennial herb or Rubia florida is an industrial plant which is mainly used as a dye in the past time. The purpose of this study was to investigate the essential active compounds in Rubia florida oil. That is native in North Khorasan province and this project paves the way for future pharmaceutical researches and applications.
  Materials And Methods
  Samples were collected and extracted by water distillation method after drying at room temperature. The essential oils yield was %0.031. Components of essential oil were studied with gas chromatography mass spectrometer (GC/MS). Identification of essential oil components was done using a gas chromatography which was connected to a mass spectrometer GC- MASS. Identification of essential constituent compounds was done using the retention indices and mass spectra of compounds and comparing them with standard mass spectra in the computer libraries.
  Results
  The yields of aerial parts of Rubia florida was 031.0% and 32 compound were identified in essential oil. The major compounds such as Decane (8.38%), Palmitic acid (8.07%), octane (% 6.55), Palmitic acid methyl ester (% 5.11), linoleic acid, ethyl esther (% 5.53) were identified in the essential oil.
  Conclusion
  Researchers demonstrated the antioxidant and anti-cancer activity and prevention of food allergy in the cis and trans isomers of linoleic acid. Due to the composition it was concluded that the 52.12% of extracts of Rubia florida had antioxidant compounds.
  Keywords: Rubia florida, essential oil, GC- MASS, Palmitic acid, linoleic acid
 • B. Pourheydar *, R. Naghizadeh, B. Heshmatian, Gh H. Farjah, M. Pourheydar Pages 27-42
  Background and Objective
  Stroke is the third cause of death in the world. Today cell therapy with BMSC is one of the most common treatment methods for treatment of stroke. Green tea has a component named epigallocatechin-3 gallate (EGCG) which has antioxidant effects. The aim of this study is to assess the effects of BMSC and EGCG co-administration on rat’s middle cerebral artery (MCA) occlusion.
  Materials And Methods
  Male wistar rats (n=40) were divided into five groups including: Ischemia, vehicle, EGCG, BMSC, and EGCG BMSC. The left MCA was occluded in all groups using electrocoagulation method. Twenty-four hours after ischemia, animals in vehicle and BMSC groups received PBS and BMSCs via the tail vein, respectively. Animals in EGCG group received EGCG and in EGCG BMSC group received both cells and antioxidant. The cells were labeled with Brdu before transplantation. IHC was used to identify BMSCs, and TTC staining was performed for infracted volume measurement. Moreover, behavioral tests were performed for neurological assessment.
  Results
  The infarcted volume and neurological deficits were significantly decreased and functional recovery increased in treatment groups in comparison with the ischemic group (P
  Conclusion
  Injection of BMSC and EGCG and co-administration of them in experimental model of stroke can lead to reduction of infracted volume, neurological disorders, and functional recovery improvement. These alternations were higher in EGCG BMSC group.
  Keywords: stroke, BMSC, epigallocatechin, behavioral test
 • M. Teimouri, M. Tavalaee, A. Zarei Mahmodabadi *, S. Chavoshi, H. Rashedi Pages 43-54
  Background and Objectives
  Colorectal cancer (CRC) is one of the most common malignancies in the world with a high mortality rate. Among all of the genes that are involved in colorectal cancer, KRAS gene has a high diagnostic importance. This gene is mutated in early stages of colorectal cancer. Most of KRAS effective mutations are observed in codons 12 and 13. Therefore, detection of KRAS gene mutations (codon 12 or 13 or both codons) in patients with colorectal cancer is important for the treatment protocol of choice.
  Material &
  Methods
  DNA was extracted from the tissue and serum samples of 35 patients with colorectal cancer who had inclusion criteria. The primer of KRAS codons 12 and 13 were designed and synthesized. qPCR technique was used to determine the location and type of KRAS gene mutations. Statistical analysis was performed using the SPSS 20 software and P-value less than 0.05 was considered as significant.
  Results
  Statistical analysis have shown that the incidence of mutations in genes KRAS was 37.1%. The mutations in codons 12 and 13 were 69.2% and 30.8%, respectively. The possibility of KRAS mutations in colorectal cancer patients with high grade was 1.14 times greater than the cases with low grade.
  Conclusion
  KRAS mutation analysis is a diagnostic tool for cancer with a remarkable prognostic result. Regarding the age of outbreak in Iran, screening and prevention programs and providing effective treatment protocols are very important.
  Keywords: KRAS, colorectal cancer, Motations, qpcr
 • M. Jafarzadeh, M. Rejali, B. Mahaki *, H. Akhtardel, F. Jafarzadeh Pages 55-64
  Background and Objectives
  Tuberculosis is a bacterial disease that gets created by Mycobacterium Tuberculosis. Pulmonary tuberculosis constitutes more than 80% of the Tuberculosis cases. Despite the availability of effective treatment for pulmonary TB, sputum smear negative time course of patients affected by various factors is not as expected. The aim of this study was to examine the factors affecting patient’s in North Khorasan province.
  Material and
  Methods
  It is a historical cohort study, in which all of the smear-positive pulmonary TB cases in North Khorasan province from 1384 to 1393 were enrolled. Information of patients was extracted from the software for patients’ registration, as well as registered documents TB available in the health centers. The relationship between negative sputum smears time course and effective factors was determined by ordinal regression and with the outcome of the treatment was determined by multiple linear regression.
  Results
  At the end of the second month of treatment, sputum smear negative rate was 72.6%. Addiction in people increased the chance of negative sputum smear at the end of sixth month (OR: 3.151) (p = 0.034). Basil density also had a significant correlation with sputum smear negative duration (p
  Conclusion
  The findings showed that the negative sputum smears time course for patients at the end of the second month of treatment, was not get the expected amount of treatment for TB patients in the study population.
  Keywords: Negative sputum smear, North Khorasan Province, Pulmonary tuberculosis
 • Z. Jafari, S. Rouhani *, M. Niyyati, M. Kamalinejad, F. Zayeri Pages 65-74
  Background And Objectives
  Hydatid cyst is observed in any organ, especially in liver and lung. Use of effective scolicidal agents during hydatid cyst surgery is essential to prevent the secondary infection. Most of these agents are not safe and effective. Many studies have shown that Punica granatum has antibacterial, antifungal and antiparasitical effects. This study was undertaken for the first time to evaluate the scolicidal effect of P. granatum aqueous extract in vitro.
  Material &
  Methods
  Viability of protoscoleces of hydatid cyst was confirmed by 0.1% eosin staining. Normal saline and hypertonic saline were used as negative and positive controls, respectively. Protoscoleces were treated with 60, 70 and 80 mg/ml of the sour P. granatum extract (based on the total amount of citric acid). All extracts were examined for 5, 10, and 15 minutes. Two-way ANOVA and Tukey’s test were used for data analysis.
  Results
  Sour P. granatum extract at the concentration of 80 mg/ml killed 100% of protoscoleces after 15 minutes of application. Scolicidal effect of Sour P. granatum extract at the concentration of 70 mg/ml was lower than that in 80 mg/ml. However, after 15 minutes of application, all of protoscoleces were killed. We observed a statistically significant difference in the protoscolicidal activity of the sour aqueous extract with different dilutions (60, 70, 80 mg/ml) (p > 0.05).
  Conclusion
  Our results suggest that aqueous extract of P. granatum can be a promising source of potential protoscolicidal agent. Regarding the usage of pomegranate and aqueous extract as drink and food, it seems this component is harmless and safe. Therefore, after being examined in vivo and additional experiments, it may be used as a suitable and effective scolicidal in surgery.
  Keywords: Hydatid cyst, Pomegranate (Punica granatum), Protoscolex, Aqueous extract
 • R. Rahimi *, H. Salimi Bajestani Pages 75-88
  Background and Objectives
  Diabetes is the most complex disease in the case of management and self-care and the best treatment is prevention. This study aimed to compare the personality factors and coping strategies in healthy men and women with type 2 diabetes.
  Material &
  Methods
  This study is a causal-comparative research.The study population included all patients with type 2 diabetes and their relatives who were referred to Khorramabad Shohadaye Ashayer hospital during the May, June and July of 2015. Fifty people with type 2 Diabetes and 50 healthy subjects were considered as patients and healthy control groups, respectively. Data were collected using Questionnaire (EPQ-R) and F coping strategies (WCQ). For data analysis SPSS18 software was used.
  Results
  Results showed that there were significant differences between the people with type 2 diabetes and normal group in the case of neuroticism and psychosis sense (P
  Conclusion
  According to the results, personality factors of neuroticism and psychosis temperamental and self-care strategies can be as important antecedents to be considered in diabetic patients. In comparing the two types of coping, problem solving strategies have more useful results in helping to the patients with type 2 diabetes.
  Keywords: Type 2 Diabetic, Personality factors, Emotion, problem-based coping strategy
 • M. Kermani, M. Dowlati *, A. Jonidi Jafari, R. Rezaeikalantari Pages 89-99
  Background and Objectives
  Ozone is one of the most important gaseous pollutants in the air, which is necessary to be evaluated in the case of its harmful effects on human health. The present study was performed to assess the rate of mortality and hospitalization due to cardiovascular disease and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) which are attributed to ozone in the air of Tehran during last decade (2005-2015).
  Materials And Methods
  This study was a descriptive–analytic. Firstly, hourly data of ozone pollutant were taken from Tehran environmental protection agency and air quality control. Data were validated according to the WHO guidelines. Required statistical parameters were calculated for health effect quantifying. Finally, processed data were converted to required inputs for the AirQ software and health effects quantifying were performed.
  Results
  Results showed that the number of total mortality due to Ozone exposure was 8222 cases in the past decade. The total number of cardiovascular mortality attributed to ozone in the past decade was 5951 people and the total number of respiratory mortality attributed to ozone in the past decade was 2947 people between 2005-2015.
  Conclusions
  According to the results, ozone has adverse effects on human health. Regarding the high levels of air pollution in Tehran and mortality and its related health consequences, appropriate measures should be taken to reduce the air pollution.
  Keywords: Health, Ozone, Air Pollution, Mortality
 • S.D. Sadoughi * Pages 101-108
  Background and Objectives
  Diabetes is associated with impaired glucose and lipid metabolism. Adiponectin is a specific secretory protein from adipose tissue and having an impact on some factors predisposing to diabetes. Considering the antioxidant and antidiabetic properties of curcumin, the aim of this study was to determine the effect of curcumin on serum level of adiponectin and lipid profile in diabetic rats.
  Materials and Methods
  In this experimental study 32 male rats were divided into four equal groups including; Control, diabetic and experimental diabetic treated with curcumin (100 and 200 mg/kg, ip). The diabetes in diabetic and experimental diabetic groups was induced using an intraperitoneal injection of alloxan. Curcumin was intraperitoneally injected into experimental groups for 25 days. Saline solution was injected to the animals of control and diabetic groups. At the end of injection, the serum level of adiponectin, LDL, HDL, triglyceride, total cholesterol, and glucose were measured. Data was analyzed by ANOVA and Post hoc Tukey statistical tests (p
  Results
  In comparison with diabetic group, LDL, triglycerides, total cholesterol and glucose in experimental diabetic groups treated with 100 and 200 mg/kg of curcumin dose-dependent manner decreased, also adiponectin and HDL significantly increased (p
  Conclusion
  Dose dependent administration of curcumin by increasing adiponectin level, plays a role in regulation of lipid metabolism.
  Keywords: Diabetes, Curcumin, Adiponectin, Lipid profile, Rat
 • Z. Keshavar *, Z. Abassi, Mj Abbasi-Shavazi, A. Ebadi, F. Alavi Moghadam, E. Salari Pages 109-119
  Backgrond and
  Objectives
  Ethnic and culture are different factors that affect the pregnancy as a biological phenomenon. Beliefs and traditions related to childbirth are very important, especially in countries and communities with high mortality. Without sufficient knowledge and understanding about women's issues, policies related to improve maternal health will be unattainable. Therefore, this study aimed to explore the customs of various ethnic groups of North Khorasan about the pregnant women.
  Material &
  Methods
  This qualitative (ethnographic research) study performed by individual and group interviews with open-ended questions in relation to the different traditions of the three pre-pregnancy, pregnancy, childbirth and the postpartum and newborn care from the three groups of women, (Mothers who admitted to the hospital for delivery, her mothers and her grandmothers). This study was performed in Bentolhoda hospital in North Khorasan. Interviews were continued until saturation results. Data gathering was done by note taking.
  Results
  The traditions were classified in three groups. Some of them are useful such as aspects of support and emotional assistance and psychological support of mothers and babies in childbirth at home or in the correct position. Negative beliefs can also be seen such as lack of colostrum feeding baby about worry of neonatal jaundice and neutralized beliefs such as (poly-cut) between relatives, especially those living in rural areas.
  Conclusion
  The situation of mothers and children in many developing countries suggests that there are a long way to change attitudes and behavior. Therefore, it needs to change reproductive behavior, attitudes and beliefs related to the fertility. Otherwise, purely technical measures, will have only a marginal influence on the promotion of reproductive health.
  Keywords: Belief, custom, cultural, North Khorasan, pregnancy, childbirth
 • F. Mohammadi, A. Heidari, Y. Habibi, S. Boromand, Sh Kohan, Z. Heidari * Pages 121-134
  Background and Objectives
  Studies have shown weak and moderate scores on the various aspects of Iranian young adult’s lifestyle. Because, quantitative studies just focused on investigation of the correlation between determined factors and lifestyle and they have not assessed the causes of this problem in socio-cultural background of Iran, this study was done with the purpose of exploring the young adult’s lived experiences about effective factors on compliant of a healthy lifestyle by using a qualitative method.
  Material &
  Methods
  This study was done according to qualitative content analysis approach with purposive sampling of 18-24 years old young adults who live in Isfahan city. Data gathering method was semi structured interviews that continued until data saturation. Analysis was done according to the conventional content analysis method.
  Results
  In total, 24 young adult (12 female, 12 male) were enrolled. Their mean age was 21.5 years old. Three main categories of individual (with four subcategories), family (with two subcategories) and socioeconomic factors (with three subcategories) were emerged from data analysis. Each category had several subcategories.
  Conclusion
  Although, lifestyle modification requires a holistic and long-term planning, according to the participant's emphasis on effectiveness of individual’s factors, it seems that sectional and short-term interventions aimed at personal growth, identity making, and knowledge and attitude development, should be considered for the young adults without any long-term planning.
  Keywords: Lifestyle, Health, Young adult, Qualitative study
 • E. Nameni, M. Shirdel *, A. Jahangiri Pages 135-146
  Background and Objectives
  Different studies show that metacognitive techniques education is effective in mental health and life improvement. This study aims to investigate the effectiveness of metacognitive techniques education (mindfulness and attention training) on life style of nurses at Bojnord City.
  Materials And Methods
  This study is semi-experimental (pretest-posttest with control groups). In the present study the statistical population includes all nurses in Bojnord City in 2015. Among them, 30 nurses were selected based on purposive and available sampling. They were assigned randomly into control (N=15) and experimental group (N=15). Before educational intervention, pretest was taken in both groups. Metacognitive techniques (mindfulness and attention training) were done in 10 sessions for experimental group. Each session takes 90 minutes. Control group did not receive any education. Then posttest was taken in both groups. Data was analyzed by multivariate analysis of covariance using SPSS 22 software.
  Results
  Results showed that metacognitive techniques education cause considerable changes in scores of subjects in experimental group in comparison with the control group. All aspects of nurses life styles also improved by given education (P
  Conclusion
  Metacognitive techniques education (mindfulness and attention training) can help improvement of nurses’ life style.
  Keywords: metacognitive techniques, life style, nurses