فهرست مطالب

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش - سال نهم شماره 1 (بهار 1396)
 • سال نهم شماره 1 (بهار 1396)
 • بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/04/05
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مهدی جعفری، مهدی مقرنسی، رضوانه گلدوی صفحه 9
  کمرین جزء آدیپوکاین های مترشحه از بافت چربی است که دارای نقش های بیولوژیکی گوناگونی است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی و یک دوره بی تمرینی بر مقادیر پلاسمایی کمرین و ترکیب بدن دختران دارای اضافه وزن و چاق بود.بدین منظور 22 دختر دارای اضافه وزن و چاق به طور تصادفی ساده به دو گروه تجربی(12 نفر) و کنترل(10 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته(4 جلسه در هفته) با شدت 65 تا 80% یک تکرار بیشینه (1RM) به تمرین پرداخته و پس از آن به مدت 4 هفته بی تمرینی را تجربه کردند. نمونه خون در مراحل مختلف، پس از 12 ساعت ناشتایی و شرایط مشابه جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر و تعقیبی LSD و t مستقل در سطح معناداری 05/0>α تحلیل شدند. در پایان دوره تمرین نتایج کاهش معناداری در ترکیب بدن (وزن، توده چربی، BMI و WHR) گروه تجربی نسبت به گروه کنترل نشان داد(05/0>p). اختلاف معناداری در سطوح پلاسمایی کمرین دیده نشد (05/0 کلیدواژگان: بی تمرینی، کمرین، تمرین مقاومتی دایره ای، چاقی، اضافه وزن
 • الهام فسنقری، محمود گودرزی صفحه 21
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات مدل سروکوال بر رضایت مندی مشتریان زن باشگاه های ورزشی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود، که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری، کلیهمشتریان زن باشگاه های ورزشی شهرستان سبزوار بودند که حداقل شش ماه سابقه فعالیت ورزشی در باشگاه داشتند، پژوهش بر روی 154 نفر از مشتریان انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت خدمات یی چین لیو (2008) و پرسشنامه رضایت مندی جو چون لین (2008) استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی از آمار توصیفیو از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل عاملی تاییدی در بخش آمار استنباطی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین کیفیت خدمات و رضایت مندی زنان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین از بین پنج بعد سروکوال کیفیت خدمات مواردکیفی ملموس و همدلی پیش بینی کننده های قوی تر برای رضایت مندی مشتریان بودند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد اطمینان با بار عاملی (95/0) بیشترین اهمیت و اعتبار با بار عاملی (88/0) کمترین اهمیت را در اولویت های کیفیت خدمات باشگاه های ورزشی داشتند.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، رضایت مندی مشتری، باشگاه ورزشی، ابعاد سروکوال، ارزیابی
 • مریم موسوی پور، ول الله دبیدی روشن، نیلوفر کریمی صفحه 35
  هدف ازاین پژوهش ارزیابی پاسخ قلبی متابولیکی به یک وهله فعالیت پیشرونده در مدیران مرد دانشگاه های منتخب کشوربود. بدین منظور، 63 نفر از مدیران با دامنه سنی30 تا 60 سال که دست کم 6 ماه از دوره مدیریت آنها گذشته بود،درسه طبقه سنی 40-30، 50-41 و 60-51 سال دسته بندی شدند. پروتکل اصلاح شده ی بروس بر روی نوار گردان برای انجام فعالیت پیش رونده استفاده شد. خون گیری متعاقب 10ساعت ناشتایی شبانه در دو مرحله قبل و پس از اجرای پروتکل اجرا شد. اطلاعات حاصله با استفاده از آزمونt وابسته، آنالیز واریانس یکطرفه وآزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اجرای یک جلسه فعالیت وامانده ساز منجر به تغییر معنادار مقادیرHDL-C(مقادیر P به ترتیب 009/0، 001/0 و 001/0) و کلسترول (مقادیر P به ترتیب 001/0، 001/0 و 001/0) در هر سه گروه سنی شدو تغییرات مقادیر LDL-Cدر گروه سنی 50-41 (001/0P=)و تغییرات آدیپونکتین نیز در گروه های سنی 40-30 (031/0P=) و 50-41(021/0P=)معنی داری بود. تغییرات بین گروهی نیز فقط در مقادیر کلسترول، در مدیرانرده سنی 40-30 سال در مقایسه با60-51 سال به لحاظ آماری معنادار بود (038/0P=).تحقیق حاضر نشان داد که اجرای یک جلسه فعالیت وامانده ساز بر روی نوارگردان، تاثیر معنی داری بر سطوح آدیپونکتین و بهبود نیمرخ لیپیدی در مدیران مرد رده های سنی مختلف دانشگاه های منتخب کشور دارد. بنابراین تغییر در شیوه زندگی این مدیران منجر به پیشگیری از وقوع حوادث قلبی عروقی و افزایش کارایی آنها در محیط های کاری می شود.
  کلیدواژگان: آدیپونکتین، نیمرخ لیپیدی، فعالیت پیشرونده، مدیران مرد، رده های سنی متفاوت
 • محمدعلی قره، زینب آنت صفحه 45
  هدف از این تحقیق بررسی نگرش دانشجویان مدیریت رسانه دانشگاه پیام نور البرز نسبت به انعکاس ورزش بانوان در رسانه ملی و همچنین پاسخ به این سوال است که آیا تفاوتی در نگرش به انعکاس ورزش بانوان در رسانه ملی بین دو گروه دختر و پسر وجود دارد؟ این تحقیق برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق، از نوع کاربردی و بر حسب اهداف تحقیق، از نوع توصیفی و از جنبه روش گردآوری داده ها، میدانی می باشد.در همین راستا، درتحقیق حاضر با توجه به کوچک بودن جامعه آماری که شامل دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت رسانه میباشند ،کل جامعه آماری به عنوان نمونه (120) انتخاب شد و در نهایت 95 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه فرهادیان (1390) با پایایی 851/0بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمارتوصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون t تک متغیره ، آزمونt مستقل و آزمون فریدمن در نرم افزار spss و با سطح معناداری 05/0 استفاده شد.
  یافته های تحقیق نشان داد که رسانه ملی در انعکاس ورزش بانوان و مطابقت آن با راهبردهای ورزش بانوان ناموفق بوده است و تنها در مورد ورزش دانشجویی و قهرمانی نظرها تا حدودی بهتر و مثبت تر از سایر موارد بدست آمده است. همچنین از نظر جنسیت بین مولفه های ورزش آقایان و ورزش قهرمانی تفاوت وجود داشته است. به این صورت که پسران وضعیت انعکاس ورزش قهرمانی بانوان را مطلوب تر از دختران دانسته اند و در مقابل دختران در مورد برتری انعکاس ورزش آقایان در رسانه نظرات افراطی تری را ارائه داده اند. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که اصحاب رسانه و مسئولین امر ورزش و تربیت بدنی، ضعف ها و کاستی های موجود را شناسایی کنند و هر چه بیشتر از قبل سعی در رفع آن ها برآیند.
  کلیدواژگان: نگرش، ورزش بانوان، رسانه ملی، مدیریت رسانه، ورزش دانشجویی
 • مونا دماوندی، عباسعلی گایینی، علیرضا رضایی، مریم رزاقی آذر صفحه 57
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی سایتوکاین های التهابی کودکان کوتاه قد مبتلا به ایدیوپاتی به 5 هفته فعالیت بدنی انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی، 14 کودک (4 دختر و 10 پسر) مبتلا به ISS با سن تانرکمتر مساوی یک به طور تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. آمادگی قلبی- تنفسی با استفاده از آزمون بروس سنجیده شد. آزمودنی ها در گروه تجربی به مدت پنج هفته به فعالیت بدنیپرداختند. شدت فعالیت بدنی بااستفادهازمچبندپولار در محدوده 40-60 درصد حداکثر تواتر قلبی کنترل شد. همزمان، کودکان گروه کنترلدرکلاسنقاشیشرکتکردند. سایتوکاین های التهابی در ابتدا و پس از 5 هفته مداخله اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون T مستقل و همبسته انجام گرفت. سطح معنی داری 05/0p<در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در مقادیر IL-1β و TNF-α در گروه تجربی کاهش غیر معنی دار مشاهده شد در حالی که این مقادیر در گروه کنترل افزایش یافتند. همچنین IL-6 در گروه تجربی بدون تغییر باقی ماند در حالی که در گروه کنترل کاهش پیدا کرد. همچنین اختلاف بین گروهی معناداری در مقادیر IL-1β و TNF-α دیده شد)05/0(P<.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد 5 هفته فعالیت بدنی تا حدودی مانع از افزایش سایتوکاین های پیش التهابی در گروه فعالیت بدنی شده است که نشان دهنده تاثیر مثبت فعالیت بدنی می باشد. پیشنهاد می شود برای نتیجه گیری های بهتر دوره های فعالیت بدنی طولانی تر از 5 هفته مورد مطالعه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، سایتوکاین های التهابی، کودکان، کوتاه قدی، ایدیوپاتی
 • بینا آذری، میرحسن سیدعامری، مهرداد محرم زاده صفحه 67
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با یادگیری سازمانی در میان کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه می باشد. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و به شیوه میدانی انجام گرفت. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی بر اساس مدل اسپریتزر و یادگیری سازمانی بر اساس مدل نیفه استفاده شده است. جامعه آماری شامل 150 نفر که تمامی کارکنان مرد و زن ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود را تشکیل می داد. نمونه آماری در این تحقیق شامل کل کارکنان مرد و زن ادارات ورزش و جوانان بود. در این تحقیق از دو پرسشنامه استاندارد(پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه) استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیونچندگانه تحلیل شدند. نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی نشان داد که بین توانمندسازی روانشناختی و ابعاد آن با یادگیری سازمانی و مولفه های آن رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین مشخص شد که احساس شایستگی با (90/0=β) و احساس استقلال با (40/0=β) توان پیش بینی مثبت و معنی دار یادگیری سازمانی را دارا هستند. یافته های پژوهش مبین این است که برای بالا بردن یادگیری سارمانی و تبدیل سازمان به یک سازمان پویا به کارکنانی توانمند نیاز خواهد بود.
  کلیدواژگان: توانمندسازی روانشناختی، یادگیری سازمانی، اداره ورزش و جوانان، کارکنان، کرمانشاه
 • سمیرا درویشی، رضا قراخانلو، عبدالحسین پرتو صفحه 79
  در دنیای امروز، فوتسال از جمله ورزش های تیمی با توپ است که در سال های گذشته با محبوبیت زیادی همراه بوده است. در حال حاضر بازیکنان این رشته ورزشی در سطح حرفه ای و در تعامل با بازیکنان حرفه ای هستند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین عملکرد استقامت هوازی و آزمون RAST در بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان ایران بود.به همین منظور 22 بازیکن فوتسال (با میانگین 08/3±18/25 سال؛ 61/6±64/54 کیلوگرم وزن؛ و 17/5±25/162 سانتی متر قد) حاضر در اردوی تیم ملی فوتسال بانوان در این پژوهش شرکت کردند. عملکرد استقامت هوازی، توان بی هوازی و همچنین ترکیب بدن اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها و ارتباط موجود بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده در سطح معناداری 05/0P≤ استفاده شد. نتایج نشان داد که بین استقامت هوازی و میانگین توان بی هوازی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان ارتباط متوسط مثبت و معناداری وجود دارد (57/0=R، 008/0=P). با این وجود، رابطه ی استقامت هوازی با شاخص خستگی، استقامت هوازی با درصد چربی بدن، میانگین توان بی هوازی با شاخص خستگی و میانگین توان بی هوازی با درصد چربی در بازیکنان ملی فوتسال زنان ضعیف و معکوس بود که از لحاظ آماری معنادار نیست (به ترتیب، 07/0=R، 76/0=P؛ 08/0=R، 72/0=P؛ 04/0=R، 85/0=P؛ 07/0=R، 75/0=P). نتایج نشان داد که سهم فسفوریلاسیون اکسیداتیو در مصرف کل انرژی در خلال دویدن های کوتاه مدت شدید (کمتر از 6 ثانیه)، اتفاق می افتد، قابل چشم پوشی است ؛ اما، اگر قرار باشد این دویدن های کوتاه مدت 5-6 ثانیه ای بارها و با ریکاوری های کوتاه مدت تکرار شود؛ این جاست که نمی توان نقش استقامت هوازی و در واقع، فسفوریلاسیون اکسیداتیو را نادیده گرفت. بنابراین به نظر می رسد هر چه اکسیژن مصرفی در حین دویدن های کوتاه مدت شدید بالاتر باشد، تکیه بر گلیکولیز بی هوازی کمتر و همچنین، حفظ توان بالاتر استنتایج نشان داد که بین عملکرد استقامت هوازی و اجرای آزمون بی هوازیRAST در بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان کشور رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابرین توان هوازی به طور ویژه باید به عنوان یک عامل مهم و تعیین کننده در آماده سازی بازیکنان فوتسال درنظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: استقامت هوازی، توان بی هوازی، ترکیب بدنی، فوتسال، زنان، ریکاوری
 • محمد خبیری، نصرالله سجادی، مهرزاد حمیدی، مهدی بشیری صفحه 91
  هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر صحه گذاری ورزشکاران مشهور ایرانی بر نگرش و قصد خرید مشتریان و ارائه ی مدل صحه گذاری بود. روش تحقیق پژوهش، از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های سراسری کشور بود کهنمونه گیری به روش خوشه ای- تصادفی انجام گرفت و در نهایت 823 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد.ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ی شناسایی ورزش و ورزشکار، ارزش ادراک شده، قدرت ستاره، تناسب محصول و ورزشکار و قصد خرید بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی تاییدی، معادلات ساختاری، و همچنین ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با بهره گیری از SPSS19 و Liserel8.8 انجام شد. بر اساس تحلیل عاملی تاییدی کلیه ی ضرایب معنی دار و شاخص های اصلی برازش مدل نیز همگی حاکی از برازش و مناسب بودن مدل برای استخراج روابط میان متغیرها بود. بین تمامی مولفه های قدرت ستاره ورزشکار با نگرش و قصد خرید محصول همبستگی معناداری مشاهده شد. با استفاده از رگرسیون چندگانه مشخص شد که به ترتیب 22 درصد تغییرات متغیر وابسته (نگرش به محصول) مربوط به متغیر جذابیت و اعتماد و همچنین 16 درصد تغییرات متغیر وابسته (قصد خرید محصول) مربوط به متغیرهای جذابیت، اعتماد، شخصیت دوست داشتنی و تخصص بود. همچنین با استفاده از معادلات ساختاری مدل صحه گذاری برازش شد. در نهایت، در فرآیند انتخاب صحه گذار ورزشکاران بایستی ابعاد قدرت ستاره را مدنظر قرار داد. همچنین بهتر است ورزشکار صحه گذار با نوع محصولی که برای صحه گذاری انتخاب شده تناسب داشته باشد که این عوامل در نهایت منجر به ایجاد علاقه در مصرف کننده و قصد خرید می شود.
  کلیدواژگان: صحه گذاری، ورزشکار، قدرت ستاره، ارزش ادراک شده، قصد خرید
 • اعظم رمضان خانی، رحمان سوری، علی اصغر رواسی، علی اکبرنژاد صفحه 113
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر دو نوع مداخله فعالیت هوازی و رژیم کم کالری بر سطوح آیریزین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق کم تحرک می باشد. به این منظور، 30 نفر از زنان مراجعه کننده به خانه های سلامت شهرتهران (میانگین سنی 28/4±33/41 سال؛ وزن85/6±43/77 کیلوگرم)، به طور تصادفی درسه گروه فعالیت هوازی (تجربی 1)، رژیم کم کالری و فعالیت هوازی (تجربی2) و کنترل ( هر گروه 10 نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرینی 16 هفته ای گروه تجربی 1 شامل 90 دقیقه فعالیت ائروبیک و دویدن بر روی تردمیل با میانگین مدت زمان63/5±18/15 دقیقه؛ هفته ای 4 جلسه بود و در گروه تجربی 2 از رژیم غذایی با محدودیت کالریک و نیز فعالیت ورزشی معادل انرژی مصرفی گروه 1 استفاده گردید. میزان آیریزین سرم، گلوکز و انسولین و مقاومت به انسولین با روش ارزیابی مدل هموستاتیک (HOMA-IR)قبل و بعد از 16 هفته مداخله اندازه گیری گردید. کاهش معناداری در وزن، BMI،نسبت دور کمر به دور لگن (WHR)،آیریزین سرم، گلوکز ناشتا، انسولین ناشتا و HOMA-IRپس از کاهش وزن ناشی از فعالیت هوازی و محدودیت کالریکمشاهده گردید (05/0p<). بین تغییرات آیریزین سرم با تغییرات وزن، HOMA-IR و WHR همبستگی معناداری مشاهده گردید ((05/0p<).به نظر می رسد 16 هفته فعالیت ورزشی و رژیم کم کالری بر کاهش میزان آیریزین سرم، شاخص مقاومت به انسولین و ویژگی های آنتروپومتریک در زنان چاق کم تحرک موثر باشد.
  کلیدواژگان: آیریزین، شاخص مقاومت به انسولین، فعالیت هوازی، رژیم کم کالری، زنان چاق کم تحرک
 • عبدالرحمن مهدی پور، فاطمه سواری، جمشید جلیلوند صفحه 125
  دنیای امروز دنیایی سازمانی است و تغییر، تحول، بالندگی و بهبود سازمان ها از بزرگترین خصوصیات سازمان ها و موسسه ها درحوزه رقابتی امروز است. هدف از انجام این پژوهش بررسی و ارزیابی ابعاد چابکی سازمانی دراداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان می باشد. جامعه آماری تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان بوده است.( 130(N= نمونه آماری به روش سرشماری برابر با اندازه جامعه در نظر گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد اسپایدرز (2007) که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 82/0 محاسبه گردید استفاده شد. مقدار KMO پرسشنامه برابر با 67درصد برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماری توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای، ضریب آلفای کرونباخ، آزمون کولموگوروف–اسمیرنوف) استفاده وسطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان در ابعاد انعطاف پذیری و شایستگی از چابکی مطلوبی برخوردار است ولی در ابعاد سرعت و پاسخگویی از چابکی مطلوب برخوردار نیست با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میشود، اداره کل ورزش چابکی را در ساختار سازمانی خود به کارگیرد تا بتواند به طور مناسب به خواسته ها و نیازهای افراد پاسخ دهد.
  کلیدواژگان: ابعاد چابکی سازمانی، اداره کل ورزش و جوانان، سازمان چابک، خوزستان، پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری، سرعت در کار
 • غلامرضا شعبانی بهار، ابوالفضل فراهانی، لقمان کشاورز، حیدر حسینی صفحه 137
  هدف پژوهش حاضر مطالعه و مقایسه سلامت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. پژوهش به شیوه توصیفی(پیمایشی) انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش کلیه کارشناسان شاغل در حوزه ستادی وزارت ورزش و جوانان دارای حداقل مدرک فوق دیپلم به تعداد 400 نفر بودند. حجم نمونه براساس جدول مورگان 200 نفر برآورد گردید. شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سلامت سازمانی OHI هوی و همکاران ( 1998 ) با ضریب آلفای کرونباخ 0.88 استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای استنباطی نظیر آزمون نسبت ( دوجمله ای ) ،آزمون میانگین دو جامعه و آزمون ANOVAمورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. همچنین از تحلیل عاملی تائیدی برای رتبه بندی ابعاد سلامت سازمانی استفاده شد. نتایج نشان دادکه : سلامت سازمانی وزرات ورزش و جوانان از نظر کارشناسان درحد مناسب است. اختلاف معنی داری در مورد دیدگاه زنان و مردان نسبت به سلامت سازمانی وجود ندارد. اختلاف معنی داری در میان رده های تحصیلی نسبت به سلامت سازمانی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: سلامت سازمانی، هوی و فیلدمن، وزارت ورزش و جوانان، روحیه، ساخت دهی
 • |
  • Mehri Jafari, Mehdi Mogharnasi, Rezvane Galdavi Page 9
   Chemerin is a component of adipokines secreted from adipose tissue and has several biological roles. The aim of this study was to assess the effect of 8 weeks of resistance training and a short-term detraining on plasma levels of chemerin and body composition in overweight and obese females. For this purpose¡ 22 overweight and obese females were randomly divided into two groups: experimental (n=12) and control (n=10). Experimental group exercised for 8 weeks (4 sessions per week) with intensity of 65-80% one repetition maximum (1RM) and then experienced 4 weeks of detraining. Blood samples were collected at various stages after 12 hours of fasting in similar conditions. Data were analyzed by the Kolmogorov-Smirnov test¡ ANOVA with repeated measures¡ LSD post hoc test and independent t test at the significance level (α
   Keywords: Detraining, chemerin, circuit resistance training, obesity, overweight
  • Elham Fesanghari, Mahmood Goodarzi Page 21
   This study examined the effect of SERVQUAL aspects of service quality on female customers’ satisfaction in sport clubs. The study was descriptive-correlation conducted as a field. The research population consisted of all female customers of sport clubs in Sabzevar city who had at least 6 months of sport participation. The sample consisted of 154 customers. The questionnaire of Service Quality by Yi-Chin Liu (2008) and questionnaire of Customer Satisfaction by Jao-Chuan Lin (2008) were used to collect data. Descriptive statistics were used to analyze demographic features and inferential statistics including Kolmogorov-Smirnov test¡ Pearson correlation coefficient¡ multiple regression and confirmatory factor analysis were applied as well. Findings showed a positive significant relationship between service quality and female customers’ satisfaction. Among 5 SERVQUAL aspects of service quality¡ tangibles and empathy were stronger predictors of customer satisfaction. Confirmatory factor analysis showed that assurance (load=0.95) had the most importance and reliability (load=0.88) had the least importance in service quality priorities of sport clubs.
   Keywords: service quality, customer satisfaction, sport club, SERVQUAL aspects, assessment
  • Maryam Mosapour- Valiollah Dabidi Roshan, Niloofar Karimi Page 35
   The aim of this study was to assess cardio-metabolic response to a bout of progressive exercise in the male managers of selected universities in Iran. In this study¡ 63 managers (age range 30-60 years) with at least 6 months of management were classified into 3 age groups: 30-40¡ 41-50 and 51-60. Modified Bruce protocol was used to perform progressive exercise on a treadmill. Blood samples were collected following a 10-hour fasting in two stages: before and after the protocol. Data were analyzed using dependent t-test¡ one-way ANOVA and Tukey post hoc test at significance level of 0.05. The results showed that a bout of progressive exercise significantly changed HDL-C (P values respectively 0.009¡ 0.001 and 0.001) and total cholesterol (P values respectively 0.001¡ 0.001 and 0.001) in all three groups. Changes in the LDL-C levels in the age group 41-50 (P=0.001) and adiponectin at the age of 40-30 (P=0.031) and 50-41(P=0.021) were significant. The inter-group changes were statistically significant only in cholesterol levels in 40-30 group compared with 51-60 group (P=0.038). The present study showed that a bout of progressive exercise on a treadmill had a significant effect on adiponectin levels and improved lipid profiles in male managers with different age groups in selected universities in Iran. Therefore¡ changes in lifestyle of these managers prevent cardiovascular diseases and increase their efficiency in working environments.
   Keywords: Adiponectin, lipid profile, progressive exercise, male managers, different age groups
  • Mohammad Ali Ghare, Zeinab Anet Page 45
   The aim of this study was to investigate attitudes of media management students of Alborz PNU towards reflection of women’s sport in the national media and also to answer this question that whether there were any differences in attitudes towards the reflection of women''s sport in the national media between the two groups of boys and girls. This study was practical in terms of the achievements and results¡ descriptive according to the research objectives and field in terms of data collection. As the population including media management post graduate students was small¡ all the population was selected as the sample (n=120) and finally 95 questionnaires were used. Farhadian (2011) questionnaire (reliability=0.851) was used. For data analysis¡ descriptive and inferential statistics including one-sample t test¡ independent t test and Friedman test in SPSS software were used with 0.05 significance level. Findings showed that the national media failed to reflect women''s sport and to conform to strategies of women’s sport. Comments were somewhat better and more positive only in student sports and championship sport than other cases. Also¡ in terms of gender¡ there was a difference in men''s sports and championship sport¡ that is to say the boys considered the reflection of women''s sport more desirable than girls. On the contrary¡ the girls had more radical ideas about the superiority of reflecting men''s sport in the media. Finally¡ according to these findings¡ it is suggested that media authorities and sports and physical education officials should identify the existing weaknesses and shortcomings and try more to eliminate them.
   Keywords: Attitude, women's sport, national media, media management, student sport.
  • Mona Damavandi, Abbas Ali Gaeini, Alireza Rezaei, Maryam Razaghi Azar Page 57
   This study was conducted to examine inflammatory cytokines in children with idiopathic short stature (ISS) for 5 weeks of physical activity. In this semiexperimental study¡ 14 ISS children (4 girls¡ 10 boys) with tanner age ≤1 were randomly divided into experimental and control groups. Cardiorespiratory fitness was measured using Bruce test. Children in experimental group performed 5 weeks of physical activity. Intensity of physical activity was controlled using a polar wrist in the range of 40-60% of the maximum heart rate. Simultaneously¡ children in control group participated in a drawing course. Inflammatory cytokines were measured at the beginning and after 5 weeks of intervention. Statistical analyses were performed using independent and paired t tests. P
   Keywords: physical activity, inflammatory cytokines, children, short stature, idiopathic
  • Bina Azari, Mir Hasan Seyyed Ameri, Mehrdad Moharramzadeh Page 67
   The aim of this study was to investigate the relationship between the psychological empowerment and organizational learning in Sport and Youth offices in Kermanshah province. This study was descriptive-correlation and conducted as a field study. Data were collected by two standard questionnaires: Psychological Empowerment based on Spritzer model and Organizational Learning according to Nefe model. Statistical population included all male and female staff of Sport and Youth offices of Kermanshah province (N=150). All the population was considered as the sample. Data were analyzed based on research hypotheses using Pearson correlation coefficient and multiple regression. Results of Pearson correlation showed a positive and significant relationship between psychological empowerment and its dimensions with organizational learning and its dimensions. Also¡ sense of competence (β=0.90) and sense of self-determination (β=0.40) could positively and significantly predict organizational learning. These findings show that empowered staff are required to improve organizational learning and to transform an organization into a dynamic one.
   Keywords: psychological empowerment, organizational learning, Sport, Youth office, staff, Kermanshah
  • Samira Darvishi- Reza Gharakhanlou, Abdolhossein Parto Page 79
   Today¡ futsal is a team sport with a ball which has been popular in recent years. Now¡ the players of this sport are at a professional level and in interaction with professional players. The aim of this study was to investigate the relationship between aerobic endurance and RAST test performance in Iranian female national futsal players (IFNFP). For this purpose¡ 22 IFNFP (mean age 25.18±3.08 yr; weight 54.64±6.61 kg; height 162.25±5.17 cm) present in the women’s futsal national team camp participated in this study. Aerobic endurance performance¡ anaerobic power¡ as well as body composition were measured. To analyze data and the relationship among variables¡ Pearson correlation coefficient and simple liner regression were used at significance level of P≤0.05. The results showed a significant positive moderate relationship between aerobic endurance and mean anaerobic power of IFNFP (R=0.57¡ P=0.008). However¡ there was a poor and opposite relationship between aerobic endurance and fatigue index¡ aerobic endurance and body fat %¡ mean anaerobic power and fatigue index¡ and mean anaerobic power and body fat % of IFNFP (R=0.07¡ P=0.76; R=0.08¡ P=0.72; R=0.04¡ P=0.85; R=0.07¡ P=0.75 respectively) which was not statistically significant. The results showed that the share of oxidative phosphorylation in consuming the entire energy during intensive short-term runs (less than 6 seconds) can be neglected; but if such short-term runs are supposed to be repeated several times along with short-term recovery¡ the role of aerobic endurance and in fact oxidative phosphorylation cannot be neglected. Therefore¡ it seems that the higher the oxygen consumption during intensive short-term runs¡ the lower the reliance on anaerobic glycolysis will be and also the higher the power maintenance. The results showed a significant positive relationship between aerobic endurance performance and RAST anaerobic test in IFNFP. Therefore¡ aerobic power specially should be considered as an important and determinant factor in preparing futsal players.
   Keywords: aerobic endurance, anaerobic power, body composition, futsal, women, recovery
  • Mohammad Khabiri, Nasrollah Sajjadi, Mehrzad Hamidi, Mahdi Bashiri Page 91
   The aim of this study was to determine the effect of Iranian famous athletes’ endorsement on attitude and purchase intention of customers and to develop a model of endorsement. The research method was correlation carried out as a field using a questionnaire. The population consisted of the students of physical education and sport sciences of state universities in Iran. The sampling method was cluster-random and finally 823 questionnaires were analyzed. Data were collected using questionnaires of sport and athlete identification¡ perceived value¡ Star power (SASP)¡ product-endorser match-up¡ and purchase intention. To analyze data¡ Cronbach’s alpha coefficient¡ confirmatory factor analysis (CFA)¡ structural equation modeling (SEM)¡ Pearson correlation coefficient and multiple regression in SPSS19 and Liserel8.8 were used. The confirmatory factor analysis (CFA) showed that all coefficients were significant and main indexes of model’s fit showed that the model was good and suitable to extract the relationships among variables. There was a significant correlation between all components of star power of athletes and attitude and purchase intention. Multiple regression showed that 22% of variations in dependent variable (attitude towards product) was related to attractiveness and dependence¡ and also 16% of variations in dependent variable (purchase intention) was related to attractiveness¡ dependence¡ likeable personality and expertise. Also¡ the model proposed for endorsement was fitted using SEM. Finally¡ it is necessary to consider the dimensions of star power in the process of selecting athlete endorsers. It is also recommended that there should be a congruence between the athlete endorser and endorsed product. Those mentioned factors finally provoke interest in customers and their purchase intention.
   Keywords: Endorsement, athlete, star power, perceived value, purchase intention
  • Azam Ramezankhani, Rahman Soori, Ali Asghar Ravasi, Ali Akbarnejad Page 113
   The aim of this study was to investigate the effect of two types of intervention (aerobic exercise and low calorie diet) on serum irisin levels and insulin resistance index in sedentary obese women. For this purpose¡ 30 women (mean±SD: age 41.33±4.28 yr; weight 77.43±6.85 kg) who referred to health centers in Tehran city were randomly assigned to three groups: aerobic exercise (experimental 1)¡ low calorie diet and aerobic exercise (experimental 2) and control (each group 10 subjects). The program in experimental 1 group consisted of 90 minutes of aerobic exercise and running on a treadmill for 15.18±5.63 minutes¡ 4 sessions a week for 16 weeks. Experimental 2 group followed a diet with caloric restriction and physical activity equal to energy expenditure of experimental 1 group. Serum irisin¡ glucose¡ insulin and insulin resistance were measured using homeostatic model assessment (HOMA-IR) before and after 16 weeks of intervention. Weight¡ BMI¡ WHR¡ serum irisin¡ fasting glucose¡ fasting insulin and HOMA-IR decreased significantly after weight loss induced by aerobic exercise and caloric restriction (P
   Keywords: Irisin, insulin resistance index, aerobic exercise, low calorie diet, obese sedentary women
  • Abdolrahman Mehdipour, Fatemeh Savari, Jamshid Jalilvand Page 125
   Today’s world is an organizational world and change¡ transformation¡ development and improvement are the largest properties of organizations and institutions in today''s competitive field. So¡ the aim of this study was to assess and evaluate the aspects of organizational agility in Sport and Youth general office of Khuzestan province. The statistical population included all of the employees of Sport and Youth general office of Khuzestan province (N=130). The sample was considered equal to the population through census sampling method. Spiders (2007) standard questionnaire was used to collect data. The reliability was calculated 0.82 by Cronbach''s alpha. The KMO value of this questionnaire was equal to 67%. For data analysis¡ descriptive and inferential statistics (one-sample t test¡ Cronbach’s alpha coefficient¡ Kolmogorov-Smirnov test) were used. The significance level was considered as 0.05. The results showed that Sport and Youth general office in Khuzestan province enjoyed desirable agility in the aspects of flexibility and competence but not in the aspects of quickness and accountability. According these results¡ it is suggested that this office should employ agility in its organizational structure so that it can appropriately respond to the demands and needs of individuals.
   Keywords: Dimensions of organizational agility, Sport, Youth general office, agile organization, Khuzestan, responsiveness, competence, flexibility, quickness
  • Gholamreza Shabani Bahar, Abolfazl Farahani, Loghman Keshavarz, Heidar Hosseini Page 137
   The aim of this study was to compare organizational health in the Ministry pf Sport and Youth. The study was conducted by descriptive (survey) method. The statistical population consisted of all experts working in the Ministry of Sport and Youth with at least an associate degree (N=400). The sample size was estimated according to the Morgan table (n=200). The sampling method was random stratified. OHI Organizational Health Questionnaire by Hoy et al. (1998) with Cronbach''s alpha coefficient of 0.88 was used for data collection. Collected data were analyzed using descriptive statistics and inferential tests such as ratio test (binomial)¡ two sample mean test and ANOVA test. In addition¡ confirmatory factor analysis was used to rank the dimensions of organizational health. The results showed that the organizational health in the Ministry of Sport and Youth was assessed as appropriate according to the experts. There was no significant difference between male and female experts’ attitudes towards organizational health. There was no significant difference among the education levels in organizational health.
   Keywords: Organizational health, Hoy, Feldman, Ministry of Sport, Youth, morale, structuring