فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • دلارام اسلیمی اصفهانی، فاطمه نیاستی، محمد صوفی آبادی صفحات 1-6
  زمینه و هدف
  بی خوابی ازجمله مشکلاتی است که بسیاری از مردم به طور مزمن و به دلایل مختلف از آن رنج می برند. با توجه به عوارض و مشکلات بی خوابی و مصرف طولانی مدت داروهای خواب آور و همچنین عوارض فراوان این داروها، استفاده از گیاهان دارویی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. لذا در مطالعه حاضر اثرات تزریق داخل صفاقی عصاره آبی الکلی مشگک بر خواب آوری القاشده با پنتوباربیتال بررسی شد.
  روش ها
  در این مطالعه تجربی از موش صحرایی نر نژاد ویستار 200 تا 250 گرمی استفاده و به گروه های زیر تقسیم شدند: کنترل، شم (حلال) و 4 گروه تیمار که به طریق تزریق داخل صفاقی با غلظت های مختلف (25، 50 ،100 و 200 میلی گرم /کیلوگرم) عصاره گیاه مشگک پیش درمانی شدند. نیم ساعت پس از تزریق عصاره، همه گروه ها پنتوباربیتال سدیم با دوز 60 میلی گرم/کیلوگرم دریافت کردند و رفتار خواب حیوانات باکمک بازتاب رایتینگ ثبت گردید.
  نتایج
  عصاره مشگک در همه دوز ها باعث تسریع در زمان شروع خواب در مقایسه با گروه کنترل شد که در دوز 100 و 200 میلی گرم بر کیلو گرم معنی دار بود (0/01p<). همچنین عصاره، دوره بازتاب رایتینگ را در مقایسه با گروه کنترل به صورت معنی داری افزایش داد (0/05p<).
  نتیجه گیری
  عصاره آبی الکلی مشگک شروع خواب را تسریع و دوره خواب را نیز افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: خواب، مشگک، موش صحرایی
 • فاطمه رضایی، فیروزه غضنفری، مهدی رضاییان صفحات 7-16
  زمینه و هدف
  با تولد کودک کم توان ذهنی در خانواده استرس و مشکلاتی خصوصا برای مادر ایجاد می شود. در نتیجه آموزش والدین به خصوص مادر اهمیت بسزایی دارد. والدگری مثبت از روش های آموزش والدین است که استفاده از آن برای مادرانی که کودک مبتلا به اختلالات رفتاری و عاطفی دارند توصیه می گردد. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت بر استرس والدگری و خودکارآمدی والدگری مادران و مشکلات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی انجام گرفت.
  روش ها
  در این پژوهش نیمه تجربی، 30 نفر از مادران دانش آموزان پسر کم توان ذهنی خرم آباد به صورت نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. گروه آزمایش در طی 8 جلسه ی دو ساعته تحت آموزش برنامه والدگری مثبت ساندرز (1993) قرار گرفتند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های تنیدگی والدینی، خود اثرمندی والدینی و رفتار کودک بود. داده ها با آزمون کوواریانس چند متغیره و کوواریانس تک متغیره تحلیل شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که آموزش والدگری مثبت بر مشکلات رفتاری (شدت مشکل و فراوانی مشکل) دانش آموزان، استرس والدگری و خودکارآمدی والدگری مادران دانش آموزان کم توان ذهنی تاثیر دارد (0/001>P، 38/712=F، 119/0= ضریب لامبدای ویلکز، 0/881= اندازه اثر).
  نتیجه گیری
  آموزش گروهی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر به روش والدگری مثبت بر استرس والدگری و خودکارآمدی والدگری مادران و همچنین بر مشکلات رفتاری (از نظر شدت و فراوانی مشکل) دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر تاثیرگذار است و طراحی و اجرای جلسات آموزش برای والدین پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: برنامه گروهی والدگری مثبت، مشکلات رفتاری، کم توان ذهنی، استرس والدگری، خودکارآمدی والدگری
 • سعید واقعی، اعظم سالارحاجی، امیر رضایی اردانی، سید رضا مظلوم، فرزانه علیزاده صفحات 17-25
  زمینه و هدف
  اختلالات خلقی از جمله شایعترین بیماری های روانپزشکی است که اغلب به علت عدم به کارگیری راهبردهای مقابله ای ناموثر بروز می نماید. از این رو بررسی عوامل مرتبط با آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط خود متمایزسازی با راهبردهای مقابله با استرس و خودکشی در بیماران مبتلا به اختلال خلقی انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- همبستگی تعداد 146 بیمار مبتلا به اختلال خلقی بستری در بیمارستان روانپزشکی ابن سینا به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه خودکشی، خود متمایزسازی و راهبردهای مقابله با استرس انجام گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 11/5 و آزمون های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی چندگانه انجام شد.
  نتایج
  ابعاد خود متمایزسازی با راهبرد مقابله مساله مدار همبستگی معنادار و مثبت (0/001=p)، اما با راهبردهای مقابله هیجان مدار و خودکشی همبستگی معنادار و معکوسی نشان داد (0/001=p). همچنین بین ابعاد خود متمایزسازی با خودکشی رابطه معنادار و معکوسی مشاهده شد (0/001=p).
  نتیجه گیری
  با توجه به وجود رابطه بین خود متمایز سازی و راهبرهای مقابله ای و خودکشی، توصیه می شود تا روانپرستاران و پرستاران از آموزش های خود متمایزسازی جهت بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: خودمتمایزسازی، راهبرد مقابله با استرس، خودکشی، اختلال خلقی
 • آیدا کبیریان، زهرا عابدیان، سید رضامظلوم، مریم کبیریان صفحات 26-31
  زمینه و هدف
  دیسترس قاعدگی یکی از مشکلات شایع زنان در سنین باروری است. شناخت رفتارهای خودمراقبتی مرتبط با دیسترس قاعدگی و تلاش به منظور ترویج آنها بر اساس آموزش مبتنی بر شواهد به عنوان یک ضرورت در سیستم بهداشتی احساس می شود. لذا این مطالعه با هدف تاثیر آموزش رفتار های خودمراقبتی به شیوه آموزش مبتنی بر شواهد بر شدت درد های قاعدگی دختران در سال 1395 انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه به روش نیمه تجربی بر روی 74 دانشجوی مبتلا به دیسمنوره ساکن در خوابگاه های دانشگاه ازاد اسلامی مشهد انجام شد. واحدهای پژوهش به طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمون تخصیص یافتند. مقیاس رفتارهای خودمراقبتی دیسمنوره و مقیاس دیداری درد طی مراحل قبل و بعد از مداخله تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری تی زوجی و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین نمره رفتارهای خود مراقبتی در گروه آزمون در دومین مرحله پیگیری به طور معنی داری افزایش داشت (11/0±80/4 در مقابل8/9±105/8)(P= 0/005). با آنکه میانگین شدت درد در اولین سیکل قاعدگی پیگیری تفاوت آماری معنی دار بین گروه ها نداشت (0/309=p)، اما در دومین سیکل پیگیری شدت درد در گروه آموزش (0/5±3/1=x) نسبت به کنترل (1/7±5/5=x) به طور معنی داری کاهش داشت (0/000=p).
  نتیجه گیری
  انجام مداخلات مبتنی بر شواهد می تواند نقش موثری در ترویج رفتارهای خودمراقبتی داشته باشد. تغییر رفتار نوجوانان به سمت خودمراقبتی نیز می تواند از شدت درد های قاعدگی کاسته و در ارتقای سلامت دختران مبتلا به دیسمنوره موثر باشد.
  کلیدواژگان: آموزش مبتنی بر شواهد، خودمراقبتی، درد های قاعدگی، دانشجو
 • حوریه اسماعیلی سبزوار، راهله رهباریان، مسعود صالح مقدم، سید دامون صدوقی صفحات 32-41
  زمینه و هدف
  دیابت قندی استرس اکسیداتیو را افزایش و سیستم دفاع آنتی اکسیدانی را تضعیف می کند. همچنینبرگ های گیاه حرا منبع غنی از ترکیبات آنتی اکسیدانی است که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره آبی برگ های گیاه حرا بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت تخمدان در موش های صحرایی دیابتی انجام شد.
  روش ها
  تعداد 32 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار به گروه های مساوی (8 تایی) شاهد، دیابتی، تیمار نشده و گروه های دیابتی تحت تیمار با عصاره آبی بر گ های گیاه حرا با غلظت های 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم وارد شدند. دیابت در گروه دیابتی تیمار نشده و گروه های دیابتی تحت تیمار با عصاره حرا، با یک بار تزریق داخل صفاقی آلوکسان القاء شد. چرخه استروس موش های صحرایی توسط هورمون های جنسی یکسان شد. عصاره برگ های گیاه حرا یک روز در میان و به مدت یک ماه به صورت داخل صفاقی به گروه های دیابتی تحت تیمار تزریق گردید. محلول سالین به حیوانات گروه شاهد و دیابتی تیمار نشده، تزریق و در پایان دوره تیمار، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت تخمدان اندازه گیری شد.
  نتایج
  تجویز وابسته به دوز عصاره آبی برگ های گیاه حرا با غلظت های 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم به موش های صحرایی دیابتی در مقایسه با گروه دیابتی تیمار نشده موجب افزایش معنی دار فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز، همچنین کاهش معنی دار مالون دی آلدئید شد (0/05>p).
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از اثر وابسته به دوز عصاره گیاه حرا در افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش پراکسیداسیون لیپیدی در بافت تخمدان موش های صحرایی دیابتی است.
  کلیدواژگان: دیابت، گیاه حرا، تخمدان، آنزیم های آنتی اکسیدانی، موش صحرایی
 • ایمان سید محرمی، ملیحه پاشیب، مریم تاتاری، سمیه محمدی صفحات 42-49
  زمینه و هدف
  مدیریت استرس شغلی و بهبود خودکارآمدی کارکنان مراقبت های بهداشتی در بهبود خدمات سلامتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر گروه درمانی مدیریت استرس بر استرس شغلی و خودکارآمدی پرستاران انجام گردید.
  روش ها
  این مطالعه به روش نیمه تجربی انجام شد. جامعه مورد مطالعه را پرستاران بیمارستان نهم دی شهرستان تربت حیدریه تشکیل می دادند. واحد های مورد مطالعه شامل 20 نفر از پرستاران شاغل در این بیمارستان بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی به گروه مداخله و کنترل تخصیص داده شدند. گروه مداخله در 8 جلسه گروه درمانی مدیریت استرس شرکت داده شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی مستقل و زوجی با نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد.
  نتایج
  میانگین و انحراف معیار نمره استرس شغلی پس از مداخله در گروه کنترل و آزمایش به ترتیب 10/25±121/1، 5/03±100/6 و همچنین میانگین و انحراف معیار نمره خودکارآمدی به ترتیب 3/90±64/50، 4/06±72/6 بود. پس از مداخله بین میانگین نمرات استرس شغلی و خودکارآمدی گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنادار آماری مشاهده شد (0/001=P).
  نتیجه گیری
  اجرای گروه درمانی مدیریت استرس در بین پرستاران با کاهش استرس شغلی و افزایش خودکارآمدی همراه بود. لذا به کارگیری این شیوه به عنوان یک اقدام مفید و موثر در بحث توانمند سازی نیروی انسانی حوزه سلامت پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: پرستاران، گروه درمانی، مدیریت استرس، استرس شغلی، خودکارآمدی
 • مروارید عباسی، حسین مجتهدی صفحات 50-56
  زمینه و هدف
  میانسالی از مراحل حساس زندگی است که در صورت عدم فعالیت بدنی مناسب می تواند به کاهش چشمگیر کیفیت زندگی منجر شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر هشت هفته ورزش در آب بر کیفیت زندگی، شاخص های قلبی و توده بدنی زنان میانسال انجام شد.
  روش ها
  بعد از اندازه گیری شاخص های آنتروپومتریک تعداد 20 زن 55-45 سال به طور تصادفی و در دو گروه ورزش در آب (10 نفر) و کنترل (10 نفر) وارد شدند. در مرحله پایه هر دو گروه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را جهت بررسی کیفیت زندگی تکمیل کردند. همچنین شاخص های قلبی و توده بدنی زنان اندازه گیری شد. ورزشات گروه ورزش در آب هشت هفته، 2 بار در هفته و هر بار یک ساعت انجام شد. بعد از پایان هفته هشتم شاخص های پژوهش در هر دو گروه اندازه گیری شد.
  نتایج
  هشت هفته ورزش در آب باعث افزایش معنی دار کیفیت زندگی در زنان میانسال گردید (0/001=P). به طوری که علاوه بر امتیاز کلی کیفیت زندگی، زیر مولفه های آن شامل سلامت روانی (0/001P=)، روابط اجتماعی (0/02P=) و سلامت محیط (0/001P=) نیز بهبود یافت. علاوه بر این فشار خون (0/04=P) و شاخص توده بدنی (0/001P=) نیز کاهش معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  هشت هفته ورزش در آب احتمالا باعث افزایش معنی دار کیفیت زندگی، بهبود شاخص توده بدنی و همچنین شاخص های قلبی و عروقی در زنان میانسال می شود.
  کلیدواژگان: ورزش در آب، زنان میانسال، کیفیت زندگی، شاخص توده بدنی
 • محمدرضا حاجی نژاد، عباس جمشیدیان، محمد ابراهیم اکبری صفحات 57-63
  زمینه و هدف
  گیرنده های محیطی کانابینوئید و گلیسین در کنترل اخذ غذا نقش دارند. در این بررسی تداخل احتمالی این دو گیرنده در اخذ غذا بررسی شد.
  روش ها
  این تحقیق تجربی بر روی چهل سر موش صحرایی نر نژاد ویستار انجام شد. در مرحله اول، اثر تجویز همزمان گلیسین (mg/kg 100) و آراشیدونیل-2- کلراتیل آمید )ACEA) آگونیست گیرنده هایCB1 (mg/kg 1) ، در مرحله دوم اثر پیش تزریق استریکنین هیدروکلرید ( آنتاگونیست رقابتی گیرنده های پس سیناپسی گلیسین) با دوز 01/0 بر اخذ غذای ناشی از ACEA ، در مرحله سوم اثر پیش تزریق 281AM (آنتا گونیست گیرنده های CB1) با دوز mg/kg 5/0 بر رفتار تغذیه ای ناشی از گلیسین بررسی شد و نهایتا در مرحله چهارم اثر متقابل 281AM و استریکنین هیدروکلرید مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  در مرحله اول، تزریق داخل صفاقی گلیسین اخذ غذا را به طور معنی دار افزایش داد. همچنین متعاقب تجویز افزایش معنی دار اخذ غذا حاصل شد (0/05>p). تجویز همزمان گلیسین و ACEA نسبت به تجویز هر کدام به تنهایی، اثر معنی داری بر اخذ غذا نداشت (0/05p).
  نتیجه گیری
  تاکنون اثر گیرنده های کانابینوئید CB1 بر رفتار تغذیه ای ناشی از گلیسین بررسی نشده است. در بررسی حاضر با وجود برخی اثرات هم افزایی، به نظر می رسد گلیسین و کانابینوئیدها هر کدام از مسیرهای عصبی جداگانه اشتها را افزایش می دهند.
  کلیدواژگان: گیرنده های کانابینوئیدی CB1، موش صحرایی، گیرنده های گلیسین
|
 • Delaram Eslimi Esfahani, Fatemeh Nyasty, Mohammad Sofiabadi Pages 1-6
  Background and Aim
  Insomnia is one of the problems that chronically affect many people for various reasons. Regarding the complications and difficulties of insomnia and also long-term use of sleeping pills which have many side effects, using medicinal plants have been considered by many researchers. The present study was undertaken to evaluate the effects of intraperitoneal injection of aqueous extract of Ducrosia Anethifolia on sleep induced by Pentobarbital.
  Methods
  In this experimental study, male wistar rats (200–250 grams) were used and divided into control, sham and four treatment groups that intraperitoneally received different concentrations of Ducrosia Anethifolia extract (25, 50, 100, 200 mg/ kg). After 30 minutes of injection, all the groups received pentobarbital sodium (60 mg/kg i.p.) and hypnotic behaviors were recorded using Righting reflex.
  Results
  Ducrosia Anethifolia extract accelerated the onset of sleep in all doses compared to the control group which this increase was significant at doses of 100 and 200 mg/ kg (p˂0.01). Moreover, the extract significantly increased righting reflex period compared to the control group (p˂0.05).
  Conclusion
  The aqueous extract of Ducrosia Anethifolia accelerates sleep onset and increases sleep period.
  Keywords: Sleep, Ducrosia Anethifolia, Rat
 • Fateme Rezaei, Firouze Ghazanfari, Mehdi Rezaeian Pages 7-16
  Background and Aim
  The birth of mentally retarded children in families causes stress and creates problems especially for mothers. Positive parenting is one of the educational methods doe parents which are recommended for mothers who have children with behavioral and emotional disorders. This study was conducted to investigate the effectiveness of positive parenting program in parental stress and self-efficacy of mothers and behavioral problems of students with educable mental retardation.
  Methods
  In this empirical study, 30 mothers of boy students with mental retardation were selected through multistage random sampling and were randomly assigned into experimental and control groups. The experimental group received positive parenting Program (Triple-P) of Sanders (1993) during 8 weeks. The data collection tools were parental stress questionnaire, Parental Self Agency Measure and the Child Behavior Questionnaire. The data were analyzed using multivariate covariance and univariate covariance.
  Results
  The study results showed that Triple-P has an impact on behavioral problems of students and parental stress as well as on the self-efficacy of mothers with educable mentally retarded children. (P˂0.001, F=38.712, coefficient Wilk's Lambda= 0.119, size effect=0.881).
  Conclusion
  Triple-P is effective on parental stress and self-efficacy of mothers and also behavioral problems of educable mentally retarded children. Thus, the designing and implementation of educational sessions is recommended for parents.
  Keywords: mentally retarded, positive parenting program, behavioral problems, parental stress, parental self-efficacy
 • Saeed Vaghee, Azam Salarhaji, Amir Rezaei Ardani, Seyedreza Mazlom, Farzane Alizadeh Pages 17-25
  Background and Aim
  Obesity Mood disorders are among the most prevalent psychiatric diseases which occur due to ineffective coping strategies; thus, investigation of its related factors is of importance. This study was conducted to determine the relationship of Self-Differentiation with Stress-Coping Strategies and Suicide in Patients with Mood Disorders.
  Methods
  In this correlational-descriptive study, 146 patients with mood disorders hospitalizing in Ibn Sina Psychiatric Hospital were selected by convenience sampling. Data were collected using Beck scale for suicide, Skowron & Smith's differentiation questionnaire and coping strategies (Billings & Moos). Data were analyzed through Spearman correlation coefficient and multiple linear regression tests by SPSS 11.5.
  Results
  There was a significant positive correlation between dimensions of self-differentiation and problem-focused coping strategies (p=0.001), while there was a significant inverse correlation between dimensions of self-differentiation with emotion-focused coping strategies and suicide (p=0/001).
  Conclusion
  Regarding the relationship between self-differentiation with coping strategies and suicide, psychiatric nurses and nurses are recommended to implement training in self-differentiation for patients with psychiatric disorders.
  Keywords: Adaptation, Psychology, Suicide, Mood Disorders
 • Aida Kabirian, Zahra Abedian, S. Reza Mazloum, Maryam Kabirian Pages 26-31
  Background and Aim
  Menstrual Distress is widespread amongst women in fertility age. Awareness about self-caring behaviors regarding menstrual stress and trying to acquire the same based on experimental education must be considered as an important subject in the health system. Thus, this research was carried out in 2016 with the aim of studying the effect of self-caring behaviors taught to the girls about menstrual pain.
  Methods
  This research is a quasi- experimental study carried out on 74 college girls with dysmenorrhea who were residing the dormitories of the Azad University of Mashhad. The research units were randomly divided into two groups of control and sample. Self-behavioral scales and visual scales of pain were completed during and after the stages of intervention. The data were analyzed by SPSS software and statistical testing.
  Results
  The average grade of self-caring behavior of the exam group, in the second stage of follow up increased to a great extent (80.411.0 compared to 105.88.9) (p=0.005) while the average level of pain in the first scale of menstruation did not show much difference (p=0.309) but the second scale of follow up for the level of pain in the education group was (x=3.10.5) compared to the control group (x=5.51.7), showing a notable reduction (p=0.0001).
  Conclusion
  By taking action based on the findings, we could play an important role in the promotion of self-caring behaviors. A change in the manner of teenagers due to self-caring behaviors could also reduce the pain of menstruation and could prove helpful in improving the health of the girls suffering from dysmenorrhea.
  Keywords: Education based on findings, Self-caring, Menstrual pains
 • Hurieh Esmaeili Sabzevar, Raheleh Rahbarian, Masoud Saleh Moghadam, Seyed Damoon Sadoughi Pages 32-41
  Background and Aim
  Diabetes mellitus increases oxidative stress and results in the weakening of the antioxidant defense system. Leaves of mangrove (Avicennia marina) which have not been studied enough are rich in antioxidant compounds. This study was conducted to determine the effect of aqueous extract of mangrove leaves (Avicennia marina) on the antioxidant enzyme activities of ovarian tissue in diabetic rats.
  Methods
  32 female Wistar rats were divided into equal groups (n=8) of control, diabetic non-treated, and diabetic treated with 100 and 200 mg/kg of aqueous extract of mangrove leaves. Diabetes was induced in the diabetic non-treated group and diabetic treated groups (with mangrove extract) using an intraperitoneal (IP) injection of alloxan. The estrous cycle in rats was made identical by sex hormones. Aqueous extract of mangrove leaves was injected in diabetic groups undergoing treatment every other day for one month. Saline solution was injected into the animals of control and non-treated diabetic groups. At the end of the treatment, antioxidant enzyme's activity of the ovarian tissue was measured.
  Results
  Dose-dependent administration of aqueous extract of mangrove leaves with concentrations of 100 and 200 mg/kg to diabetic rats significantly increased enzymes activity of superoxide dismutase, glutathione peroxidase and catalase, while it significantly decreased malondialdehyde compared to the non-treated diabetic group (p
  Conclusion
  The results show the dose-dependent effect of Avciennia marina in increase of the activity of antioxidant enzymes and decrease of the lipid peroxidation in diabetic rat’s ovarian tissue.
  Keywords: Diabetes, Avciennia marina, Ovary, Antioxidant enzymes, Rat
 • Iman Seyyed Moharrami, Malihe Pashib, Maryam Tatari, Somaye Mohammadi Pages 42-49
  Introduction
  The management of job-related stress and the improvement of self-efficacy in health care workers are essential for promoting health-care services. The aim of this study was to determine the efficiency of stress management group therapy in job stress and self-efficacy of nurses.
  Method
  This was a quasi-experimental study conducted on 20 nurses (of Nohom Day Hospital in Torbat Heydariyeh) who were selected through convenience sampling and assigned into two intervention and control groups randomly. The intervention group participated in 8 sessions of stress management group therapy and the control group received no intervention. Data analyses were performed using descriptive statistics and independent and dependent t-test by SPSS 21.
  Results
  The mean and standard deviation of participant's age in the intervention and control group were 38.00±6.24, 36.00±8.5, respectively. After the intervention, there was a significant difference in the mean scores of job stress and self-efficacy between control and intervention groups (p
  Conclusion
  It can be concluded that performing stress management group therapy among nurses can reduce job stress and increase self-efficacy. Therefore, it is recommended that this useful and effective approach be employed for empowering the workforce in the health system.
  Keywords: Nurses, Group therapy, Stress management, Job stress, Self-efficacy
 • Morvarid Abbasi, Hossein Mojtahedi Pages 50-56
  Background and Aim
  Midlife is one of the most important steps of life that in case of lack of exercise, can lead to a significant reduction in quality of life. The aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of Aquatic Exercise on quality of life, Body Mass index, and cardiovascular Markers in Middle-aged Women.
  Methods
  After measuring anthropometric markers, 20 women aged between 45 and 55 years were randomly assigned into two groups of aquatic exercise (n=10) and control (n=10). In the baseline stage, both groups completed WHOQOL-BREF scale to assess the quality of life. Moreover, Body Mass index and cardiovascular Markers were measured. The exercises in aquatic exercise group were performed in 60 minutes sessions twice a week for eight weeks. At the end of the eighth week, study parameters were measured in both groups.
  Results
  Eight weeks of aquatic exercise significantly increased the quality of life in middle-aged women (P=0.001), so that in addition to the overall life quality scores, the subscales including mental health (P=0.001), social relationships (P=0.02) and environmental health (P=0.001) were improved. In addition, blood pressure (P=0.04) and body mass index (P=0.001) were significantly decreased.
  Conclusion
  Eight weeks of aquatic exercise may significantly increase the quality of life and improve Body Mass index and cardiovascular indices in middle-aged women.
  Keywords: Aquatic exercise, middle-aged women, quality of life, Body Mass Index
 • Mohammad Reza Hajinezhad, Abbas Jamshidian, Mohammad Ebrahim Akbari Pages 57-63
  Background and Aim
  Peripheral cannabinoid and glycine receptors are involved in food intake regulation. This study was conducted to investigate the possible interaction between these two receptors in regulating food intake.
  Methods
  This is an experimental study which was conducted on forty male Wistar rats. In the first phase of the experiment, the rats simultaneously received intraperitoneal injections of arachidonyl-2'-chloroethylamid (ACEA), CB1 cannabinoid receptor agonist (1 mg/kg) and glycine (100 mg/kg). In the second phase, the effect of intraperitoneal pretreatment with strychnine hydrochloride (post synaptic glycine receptor antagonist) with a dose of 0.01 mg/kg on ACEA, induced feeding was investigated. In the third phase, the impact of intraperitoneal pretreatment with AM281 with a dose of 0.5 mg/kg (CB1 receptor antagonist), glycine induced feeding behaviors was surveyed. Finally, in the fourth phase, the interaction effect of AM281 and strychnine hydrochloride was evaluated.
  Results
  In the first step, intraperitoneal injection of glycine significantly increased food intake. Also, following the administration, food intake significantly increased (p˂0.05). Co-injection of glycine and ACEA had no significant effect on food intake compared to the sole injection of each agent (p˃0.05). In the second step, intraperitoneal pretreatment with strychnine hydrochloride had no significant effect on ACEA-induced hyperphagia. Furthermore, intraperitoneal pretreatment with AM281 did not affect glycine induced feeding. In the fourth phase, co-administration of AM281 and strychnine hydrochloride significantly decreased cumulative food intake compared to the sole administration of each agent (p˂0.05).
  Conclusion
  The interaction between peripheral CB1 cannabinoid receptors and glycine receptors has not been investigated so far. In the present study, despite some synergistic effects, it seems that glycine and cannabinoid receptors can cause hyperphagia through independent neuronal pathways.
  Keywords: CB1 cannabinoid receptors, rats, glycine receptors