فهرست مطالب

جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای - پیاپی 23 (تابستان 1396)
 • پیاپی 23 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/13
 • تعداد عناوین: 14
|
 • بهروز سبحانی، محبوبه خلیلوند صفحات 1-20
  مکان یابی محل های مناسب دفن پسماند خانگی (طلای کثیف) از اقدامات مهم در فرایند مدیریت جامع پسماند های شهری است. محل کنونی دفن پسماند شهر مرودشت علاوه بر تکمیل ظرفیت، در موقعیت محیطی نامناسبی واقع شده است. آثار آلودگی های زیست محیطی آن نه تنها در شرایط کنونی پدیدار شده، بلکه در آینده نزدیک نیز آثار منفی خود را بهتر نشان خواهد داد و سرانجام، توسعه پایدار این شهر را با بحران مواجه خواهد ساخت. هدف از انجام این پژوهش، مکان یابی دفن پسماند خانگی شهر مرودشت و کاهش آسیب های حاصل از آن به منابع آب و خاک می باشد. در این پژوهش از عوامل فیزیوگرافی زمین، فاصله از محدوده قانونی شهر، فاصله از جاده، فاصله از عوارض مصنوع (روستا، تاسیسات و تجهیزات شهری، معادن)، فاصله از گسل های منطقه و همچنین بررسی وضعیت هیدرواقلیم از جمله فاصله از آب های سطحی منطقه، جهت باد، دما و بارش در محیط GIS استفاده شده است. ابتدا، محدودیت های منطقه مورد مطالعه از لحاظ دفن پسماند، استخراج شده و سپس مقادیر لایه های اطلاعاتی بر اساس توابع عضویت فازی و مطلوبیت آن ها نسبت به هدف در بازه استاندارد صفر و یک قرار گرفتند. این لایه ها درنهایت بر اساس وزن های استخراج شده از طریق روش AHP و به روش ترکیب خطی- وزنی با یکدیگر تلفیق و درنهایت مناطق مناسب به منظور دفن پسماند استخراج شدند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که منطقه مورد مطالعه به چهار کلاس تقسیم گردید که کلاس چهارم، مناسب ترین مکان برای دفن پسماند خانگی و احداث تکنولوژی بازیافت زباله ( طلای کثیف) در شهر مرودشت تعیین شد.
  کلیدواژگان: مکان یابی پسماند خانگی (طلای کثیف)، منطق فازی، هیدرواقلیم، AHP، GIS، شهر مرودشت
 • محمود خسروی، محسن عباس نیا، اسدالله قبادی، محسن آرمش صفحات 21-38
  مکانیزم های بارندگی در مناطق مختلف جغرافیایی از الگوهای متفاوتی تبعیت می کنند. شناخت این الگوها می تواند به برنامه ریزان محیطی برای مدیریت بهتر منابع آب کمک کند. در اکثر مطالعات انجام شده بر روی بارش های نواحی کوهستانی، روابط آماری بین ویژگی های مختلف توپوگرافیک با تغییرات مکانی بارش، در کانون توجه پژوهشگران بوده است. هدف پژوهش حاضر نیز، بررسی ویژگی های مکانی و توپوگرافی موثر بر بارش های همرفتی بهاره در شمال غرب ایران، بر اساس مدل های رگرسیونی و سرانجام تعیین مکان های دارای پتانسیل بالقوه بارش های همرفتی است. بدین منظور، داده های بارش بهاره در طی سال های (1393-1360) از 25 ایستگاه سینوپتیک و باران سنجی واقع در محدوده مورد مطالعه و نواحی مجاور تهیه شد. متغیرهای توپوگرافی و جغرافیایی نیز با استفاده از لایه های رقومی ارتفاعی (DEM) و نقشه های مربوط استخراج شده اند. به منظور بسط روابط بین ویژگی های جغرافیایی و توپوگرافی محدوده مورد مطالعه با بارش های همرفتی بهاره، مقادیر هر لایه مکانی کمی سازی شد. پس از بررسی روابط آماری و شناسایی سهم هر کدام از متغیرهای جغرافیایی و توپوگرافی متنوع نسبت به بارش های همرفتی بهاره در ناحیه مورد مطالعه، مناطق دارای بیشینه بارش همرفتی بهاره تعیین شد. در ادامه برای تعیین روابط مکانی دقیق الگوهای بارش همرفتی بهاره، از مدل تحلیل نقاط داغ Hot Spotدر محیط نرم افزاری GISاستفاده شد. نتایج نشان داد که قسمت های جنوب غربی محدوده مورد مطالعه دارای نظم مکانی بوده و از رخداد بالای بارش های همرفتی بهاره برخوردار است. به عبارتی دیگر در این ناحیه، بارش های همرفتی از نظر مکانی معنی دار بوده و دارای رخداد بارش بهاره همگنی می باشند. همچنین، نتایج صحت سنجی مکان های طبقه بندی شده بارش های همرفتی بر روی نقشه نیز، نشان داد که بین مناطق دارای حداکثر بارش بهاره ایستگاهی با مناطق مستعد و ایده آل شناسایی شده از لحاظ بارش های همرفتی بهاره، مساحت همپوشانی حدود 1/37 درصد حاصل شد.
  کلیدواژگان: بارش های همرفتی بهاره، توپوگرافی شمال غرب ایران، روابط آماری، روابط مکانی، مناطق بیشینه بارش های همرفتی
 • محمدرضا شعبانی اصل، امین پاشایی هولاسو صفحات 39-60
  علم ژئوپلیتیک را می توان با توجه به ارتباط گسترده ای که میان سیاست، قدرت و جغرافیا برقرار می کند، دانش تامین کننده امنیت در سطوح مختلف دانست که علاوه بر نقش آفرینی در سطوح مختلف امنیت بین المللی، منطقه ای و ملی، در سطح امنیت محلی نیز دارای نقش های موثر هستند. مقاله حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر امنیت داخلی با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) به رشته تحریر درآمده است و تلاش می کند به پرسش اصلی «عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر امنیت داخلی کدامند؟» و پرسش فرعی «عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر امنیت داخلی چه اولویتی نسبت به همدیگر دارند؟» پاسخ دهد. برای پاسخ به این پرسش ها، عوامل ژئوپلیتیکی در قالب 6 گروه و 49 زیرگروه مورد بررسی قرار گرفتند. این پژوهش با روش توصیفی- پیمایشی صورت گرفته و جامعه آماری آن نخبگان دانشگاهی آشنا با مفهوم امنیت ملی بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ برابر 966/0 است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل عاملی تاییدی، آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون تی تک نمونه ای و همچنین برای اولویت بندی عوامل از روش AHPو TOPSISاستفاده شد که عمده ترین نتایج آن به این قرار است: عوامل طبیعی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به عنوان عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر امنیت محلی به ترتیب اولویت زیر می باشند:عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل امنیتی و عوامل طبیعی.
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، عوامل ژئوپلیتیکی، امنیت، امنیت داخلی، عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر امنیت داخلی
 • اصغر عابدینی، رضا کریمی صفحات 61-76
  وضعیت مسکن در هر جامعه ای، ارتباط مستقیم با اوضاع اقتصادی و اجتماعی آن داشته و منتزع از آن نیست؛ بنابراین، برای بررسی و تحلیل وضعیت مسکن در هر کشور، بایستی ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، استفاده از شاخص های مسکن به عنوان کلیدی ترین ابزار برنامه ریزی مسکن می تواند شناخت ما را به منظور هر گونه برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد مسکن تسهیل کند. شاخص های مسکن از یک سو، ابزار شناخت وضعیت مسکن در ابعاد مختلف مذکور بوده و از سوی دیگر، ابزار کلیدی برای ترسیم چشم انداز آینده مسکن و برنامه ریزی آن هستند. این مقاله با هدف ارزیابی کمی و کیفی وضعیت مسکن در استان آذربایجان غربی، درصدد است تا شهرستان ها را بر اساس شاخص های مسکن، درجهت اولویت بندی برای برنامه ریزی مسکن با استفاده از روش VIKOR رتبه بندی کند. این تحقیق با توجه به هدف آن، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به روش انجام کار، از ماهیتی توصیفی- تحلیلی برخوردار است. شاخص های مورد استفاده در این تحقیق شامل نوع اسکلت (استحکام بنا)، نفر در واحد مسکونی، خانوار در واحد مسکونی، تصرف ملکی، تعداد اتاق در واحد مسکونی، نبود استحکام بنا و تعداد اتاق به ازای هر خانوار و نفر در اتاق است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که شهرستان های مهاباد، بوکان، اشنویه، سلماس، پلدشت، میاندوآب، شوط و چالدران به لحاظ شاخص های مسکن در وضعیت نامطلوبی قرار دارند؛ در حالی که وضعیت مسکن در شهرستان های شاهین دژ، ماکو، خوی، چایپاره، سردشت، ارومیه، نقده، تکاب و پیرانشهر در حد قابل قبولی قرار دارد. همچنین، در این تحقیق به ارائه پیشنهاداتی درجهت بهبود شاخص های مسکن در استان آذربایجان غربی اقدام شده است.
  کلیدواژگان: آذربایجان، شهرستان، رتبه بندی، مسکن، VIKOR
 • وکیل حیدری ساربان، علی مجنونی توتاخانه صفحات 77-86
  کشاورزی پایدار، نظامی است که ضمن مدیریت صحیح و استفاده از منابع برای تامین نیازهای غذایی بشر، کیفیت محیط زیست و ذخایر منابع طبیعی را افزایش می دهد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل محیطی، اقتصادی و اجتماعی بر دانش کشاورزان گندم کار درباره کشاورزی پایدار در استان اردبیل است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر را کلیه کشاورزان گندم کار استان اردبیل به تعداد 17500 نفر تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای، تعداد 412 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شد. روایی صوری پرسشنامه با کسب نظرات صاحب نظران در دانشگاه و کارشناسان اجرایی مربوط به دست آمد. آزمون مقدماتی نیز برای به دست آوردن پایایی ابزار پژوهش انجام گرفت و ضرایب آلفای کرونباخ (α) برای بخش های مختلف پرسشنامه بین 71/0 الی 82/0 محاسبه شد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که به جز متغیرهای مقدار علف کش، مقدار آفت کش، تعداد افراد تحت تکفل، سن و سطح کل اراضی زیر کشت، بین تمامی متغیرهای تحقیق با دانش کشاورزان گندم کار درباره کشاورزی پایدار ، رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای (میزان استفاده از مجرا های ارتباطی، میزان عملکرد، سابقه فعالیت کشاورزی، سواد، سطح مشارکت و فاصله تا نزدیک ترین مرکز خدمات)؛ 63 درصد از تغییرات در متغیر وابسته را تبیین می کنند. در پایان نیز راهکارهایی برای بهبود دانش کشاورزان و افزایش به کارگیری فعالیت های پایداری ارائه شده است.
  کلیدواژگان: توسعه کشاورزی، توسعه پایدار، توسعه پایدارکشاورزی، کشاورزی ارگانیک، توسعه روستایی، استان اردبیل
 • سلمان وحدت، محمدتقی پیربابایی صفحات 87-100
  پیاده محوری از جمله عواملی است که می تواند در تجدید حیات مدنی فضاهای شهری موثر باشد و از طریق افزایش زمینه حضور شهروندان در مکان های جمعی، تعاملات و همبستگی اجتماعی را بیشتر کند. در این راستا، ارتقای عوامل کیفی و کمی پیاده مداری مکان های شهری، زمانی می تواند تحقق یابد که اولویت سنجی مسائل موجود، مبتنی بر نظریات شهروندان و استفاده کنندگان از این فضاها باشد. ازآنجا که نظرات و آرای مختلفی در سطح شهر و پیرامون مسائل موجود شهری و اولویت های آن وجود دارد و اتخاذ تصمیمات نیز باید همگرا و درجهت پوشش همه جانبه اولویت ها باشد؛ بنابراین، هدف این پژوهش ارتقای کیفی پیاده راه ها و بررسی تطبیقی دیدگاه های متخصصان و شهروندان از میزان اهمیت شاخص های موثر در پیاده مداری فضاهای شهری با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه (ANP) می باشد. در این روش، معیارها و مولفه های ارزیابی در 5 مولفه و 26 شاخص با استفاده از نرم افزار Decisions Super تولید شد و نتایج بررسی های میدانی در نرم افزار مذکور مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. خروجی های مدل به شیوه های مختلف متنی و نمودارهای متنوع و قابل تامل برای معیارها و شاخص ها قابل ارائه است. یافته های پژوهش نشان می دهد، پنج عامل « فیزیکی بصری»، «جابجایی و دسترسی»، «عوامل اجتماعی و فرهنگی»، «عوامل زیست محیطی» و «عوامل کارکردی» بیشترین نقش را در تبیین قابلیت پیاده مداری فضاهای شهری ایفا می کنند. مقایسه امتیاز نهایی پیاده مداری پیاده راه های مورد مطالعه نشان داد که از دیدگاه شهروندان و متخصصان، پیاده راه تربیت دارای شرایط بهتری نسبت به پیاده راه شهریار ولیعصر و مقصودیه می باشد.
  کلیدواژگان: مطالعه تطبیقی، کاربران فضا، شهرسازان، فضای شهری، ANP
 • فریبا اسفندیاری درآباد، علی جسارتی صفحات 101-112
  خاک،یکی از مهم ترین اجزای منابع طبیعی محسوب می شود. فرسایش خاک پدیده ای اجتناب ناپذیر است که به صورت تشدید شونده منجر به تخریب خاک می شود. برآورد دقیق فرسایش آبی و ته نشست رسوبات برای ارزیابی پتانسیل هدر رفت خاک و ظرفیت ذخیره سدها بسیار مهم است. مدل WEPP(پروژه پیش بینی فرسایش آبی)، یک مدل رایانه ای است که می تواند فرسایش و رسوب دهی را بر روی دامنه ها در حوضه آبخیز و بر اساس هر واقعه بارش یا سال های متوالی برآورد کند. اطلاعاتموردنیازبرایاجرایمدل WEPPبه طورکلی در چهار لایه رایانه ای وارد می شود که شامل خاک، اقلیم، مدیریت اراضی وشیب است. در این پژوهش، میزان فرسایش و رسوب به وسیله سه روش دامنه، حوضه آبخیز و مسیر جریان برآورد گردید که میزان رسوب به ترتیب 623/0، 325/0 و 824/0 تن در هکتار در سال است. این نتایج، با مقدار مشاهده ای حاصل از ایستگاه هیدرومتری آلادیزگه مقایسه شد. بر این اساس، روش دامنه به عدد مشاهده ای (665/0 تن در هکتار در سال) ایستگاه هیدرومتری نزدیک تر بوده وبرایبرآورد میزانفرسایش ورسوب در حوضه آبخیز آلادیزگه مناسب است.
  کلیدواژگان: رسوب دهی، مدل WEPP، فرسایش خاک، حوضه آبخیز آلادیزگه
 • جمشد عینالی، احمد رومیانی، سمیه صانعی صفحات 113-126
  برخلاف پیشرفت های عظیم اقتصادی در جهان، در حال حاضر میلیون ها نفر که بیشترشان در نواحی روستایی زندگی می کنند، همچنان در فقر به سر می برند. از آنجا که تامین رفاه اجتماعی و کاهش فقر از جمله مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی است؛ از این رو فراهم کردن شرایط مناسب برای زندگی تمامی اقشار جامعه، نیازمند برنامه ریزی و فراگرفتن راهبردهای مناسب تامین مالی از قبیل سرمایه گذاری در توسعه روستایی با هدف تنوع بخشی به تامین اشتغال و درآمد است. هدف از این پژوهش، بررسی نقش سرمایه گذاری بخش خصوصی در کاهش فقر روستایی در روستاهای دهستان «صائین قلعه» از توابع شهرستان ابهر در استان زنجان می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش مورد استفاده، توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق 3343 خانوار ساکن در دهستان صائین قلعه است که طبق فرمول اصلاح شده کوکران، 104 پرسشنامه به صورت تصادفی بین خانوارهای روستایی محدوده مورد مطالعه توزیع شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استنباطی (آزمون t تک نمونه ای، ویلکاکسون و همبستگی ) و مدل ویکور بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، بین سرمایه گذارهای بخش خصوصی و کاهش فقر در روستاهای مورد مطالعه، رابطه معناداری وجود دارد؛ به طوری که اکثر میانگین ها برای مولفه های مورد نظر بالاتر از حد متوسط بوده و نشان دهنده این است که سرمایه گذاری بخش خصوصی، توانسته است تغییرات معناداری را در مولفه های کاهش فقر روستایی مورد استفاده در تحقیق، در محدوده مورد مطالعه ایجاد کند. همچنین، تحلیل فضایی اثرگذاری سرمایه گذاری خصوصی بر روی شاخص های فقر روستایی در محدوده مورد مطالعه نشان می دهد که در بین نقاط روستایی دهستان، تفاوت برخورداری بسیار بالایی مشاهده می شود که در بین روستاهای نمونه، روستای «صائین قلعه» بهترین رتبه و روستای «ارهان» کمترین رتبه را در برخورداری از اثرات سرمایه گذاری خصوصی در بهبود شاخص های فقر روستایی دارند.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، فقر، توسعه روستایی، دهستان صائین قلعه
 • خدارحم بزی، اکبر کیانی، عبدالغنی صفرزائی صفحات 127-148
  حاشیه نشینی یکی از مسائل و مشکلات مدیریت شهری کشور به شمار می رود. در جدیدترین تجربه نظام برنامه ریزی شهری، کشور با برنامه بهسازی و توانمندسازی، در پی کاهش و کنترل ابعاد این مشکل برآمده است، اما هنوز در این زمینه کاستی هایی مانع دستیابی به اهداف توسعه یکپارچه شهری است. شهر زابل در سال های اخیر و به خصوص از 1355 به بعد، رشد و گسترش فیزیکی زیادی داشته است که باعث به وجود آمدن محله های زیادی در حاشیه آن شده است. وضعیت حاشیه نشینان شهر زابل که از نظر تاسیسات و خدمات زیربنایی شهری مانند آسفالت معابر و کوچه ها، فاضلاب شهری، فضاهای عمومی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند؛ این سوال را به وجود می آورد که مهم ترین مشکل حاشیه نشینان در بهسازی محله هایشان چیست؟ مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی توانمندسازی آنها بر اساس ویژگی های اجتماعی- اقتصادی سرپرستان خانوارها، وضعیت کالبدی و فضایی محله ها، مسکن و وضعیت مشارکت حاشیه نشینان زابل پرداخته است. اطلاعات حاصل از 316 پرسشنامه توزیع شده در 14 محله حاشیه ای زابل، به وسیله نرم افزارهای SPSSو Excelتجزیه و تحلیل شده و امتیاز شاخص های اصلی و فرعی توانمندسازی هر یک از محله های حاشیه ای به دست آمده است. مجموع نمرات استاندارد هر یک از محله ها تعیین و بر مبنای روش Z-score، محله های حاشیه ای زابل رتبه بندی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشتر محله ها، 10 محله از 14 محله حاشیه نشین در سطح خیلی ضعیف تا متوسط از نظر توانمندسازی قرار دارند که مهمترین عامل آن مشکلات اقتصادی مانند بیکاری 9/26 درصد از سرپرستان خانوار و درآمد حاشیه نشینان است که نتیجه آن، توانایی تنها 85/2 درصد از حاشیه نشینان در پرداخت نقدی هزینه بهسازی محله هاست. ایجاد اشتغال پایدار و درآمد ثابت می تواند باعث توانمندسازی حاشیه نشینان زابل شود.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، بهسازی، حاشیه نشینی، شهر زابل
 • مسعود صفایی پور، شاهرخ زادولی خواجه صفحات 149-164
  در چند دهه اخیر با رشد و گسترش شهر نشینی در کشورهای جهان سوم به خصوص در کشورمان، تامین مسکن برای گروه های کم درآمد شهری به یکی از مسائل و چالش های پیش روی دولت تبدیل شده است. یکی از سیاست های تامین مسکن برای این گروه های کم درآمد، پروژه مسکن مهر به عنوان بزرگترین طرح ملی مسکن می باشد که به علت گستردگی طرح و نو بودن آن نیاز به بررسی نتایج حاصل از این تجربه احساس می شود؛ از این رو، هدف از این تحقیق سنجش رضایتمندی از پروژه مسکن مهر شهر جدید سهند تبریز می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات از دو روش اسنادی و میدانی بهره جسته و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از مدل های تحلیل عاملی و رگرسیون چند متغیره در محیط نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که میزان رضایتمندی از مسکن مهر شهر جدید سهند در 8 عامل ترکیبی ویژگی های کالبدی؛ روشنایی، تهویه و دید و منظر؛ تسهیلات و زیر ساخت ها؛ روابط همسایگی؛ دسترسی ها و حمل و نقل؛ مدیریت و نگهداری ساختمان؛ ویژگی های اقتصادی و امنیت قرار گرفته اند گه در مجموع 78.409 درصد از واریانس را تبیین می کنند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین رضایتمندی مربوط به عامل اول، یعنی ویژگی های کالبدی است که به تنهایی 15.729 درصد از واریانس را تبیین می کند. کمترین میزان رضایتمندی نیز مربوط به عامل های اقتصادی و امنیت است که به ترتیب 6.732 و 4.227 درصد از واریانس را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: مسکن، گروه های کم درآمد شهری، مسکن مهر، رضایتمندی
 • امیررضا فرشچین، احسان شریفیان، دکترمجتبی رفیعیان، راضیه رمضانی صفحات 165-182
  پس از دهه 70 میلادی، واکنش های شدیدی نسبت به رشد و گسترش بی رویه شهرها، بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شد و راهبرد «توسعه درون زا» برای مقابله با این مشکل شکل گرفت. در این بین، «توسعه میان افزا» که زیرمجموعه ای از جنبش رشد هوشمند است، ساده ترین راهبرد برای تحقق توسعه درون زا محسوب می شود. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و برمبنای مطالعه متون نظری و کاربستی انگاشت های مذکور در ادبیات جهانی، پیش می رود. در این پژوهش، ابتدا تعریفی اجمالی از مفهوم «توسعه درون زا» و «توسعه میان افزا» و رابطه آنها با هم ارائه خواهد شد. در ادامه، زمینه های تئوریکی که سبب رشد و باروری مفهوم توسعه میان افزا شدند، به اختصار مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد؛ این زمینه ها عبارت اند از: «توسعه پایدار»، «نوشهرگرایی» و «رشد هوشمند». در این بخش سعی بر آن است که رابطه توسعه میان افزا با هریک از این جنبش ها تاحدی تبیین شود. جمع بندی پژوهش با مرور فرایند عام توسعه میان افزا، مفاهیم کلیدی و اصلی رویه ای در این فرایند (مشارکت، ظرفیت سنجی و فازبندی) توضیح داده می شوند. دستاورد پژوهش، یافتن دو اصل اساسی حاکم بر مفاهیم رویه ای در توسعه میان افزاست که اساس به وجود آمدن مراحل مختلف فرایند هستند؛ این دو اصل عبارت اند از: «اصل بهبود و ارتقا» و «اصل زمینه گرایی».
  کلیدواژگان: توسعه میان افزا، توسعه درون زا، رشد هوشمند، فرایند، رویه، اصل بهبود و ارتقا
 • علی موحد، فرزین ناصری صفحات 183-198
  امروزه استفاده از داده های مکانی و تحلیل فضایی درست آن ها، برای بهره گیری در مکان یابی مناسب شهرک های صنعتی، با اهمیت بوده و در تحقیقات از رشد فزاینده ای برخوردار شده است. در این پژوهش سعی شده، با شناسایی شرایط و فاکتورهای موثر در مکان یابی شهرک صنعتی و ارزیابی آن ها، مکان های مناسبی برای شهرک صنعتی مشخص شود. برای این کار 11 شاخص موثر به کار گرفته شده و به منظور ارزیابی، مدل سازی و پیش بینی نواحی مناسب برای شهرک صنعتی، از مدل منطق فازی استفاده شده است. به طوری که هرکدام از لایه ها با توجه به توابع عضویتی فازی در نرم افزار Arc GIS فازی شده اند و سپس عملگر ضرب، جمع و مقادیر مختلف گامای فازی روی این لایه ها اجرا شده است. برای انتخاب گامای بهینه فازی، مقایسه ای تحلیلی برروی پهنه های مناسب از منطقه مورد مطالعه، براساس نقاط بحرانی با پهنه های مناسب حاصل از مقادیر مختلف گاما، صورت گرفت و مشخص شد کهگامای فازی بیشترین تطابق را با پهنه های مناسب منطقه مورد مطالعه دارد. درنهایت نقشه نهایی به 5 کلاس تناسب طبقه بندی گردید و مشخص شد که 22/18 درصد از منطقه مورد مطالعه (07/36 کیلومتر مربع) در کلاس با قابلیت تناسب مطلوب و 01/66 درصد از منطقه (69/130 کیلومتر مربع) در کلاس تناسب نامطلوب قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که پهنه های مساعد درجهت مکان یابی شهرک صنعتی، بیشتر در بخش شرقی و جنوب غربی منطقه مورد مطالعه وجود دارند.
  کلیدواژگان: مکان یابی، منطق فازی، شهرک های صنعتی، مریوان
 • کرامت الله زیاری، حسین رفیعی مهر صفحات 199-214
  حاشیه نشینی همواره به صورت معضلی مطرح شده است که باید از آن رها شد و برای رهایی از این مشکل راهکارهای فراوانی تدارک دیده شده است. در این جهت، بررسی ذهنیت و نگاه ساکنان این مناطق به کیفیت زندگی خودشان، راهی موثر برای شناخت مسائل و برنامه ریزی برای حل مشکلات این مناطق است. همدان هم مانند بسیاری از شهر ها، در حال طی مسیر شهرنشینی است. یکی از محله های شهر همدان با اسکان غیررسمی، محله یا منطقه حصار است. در این تحقیق به بررسی کیفیت زندگی ساکنان این محله با رویکرد ذهنی پرداخته ایم. نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی– تحلیلی است و شیوه گردآوری، اطلاعات و داده های کتابخانه ای و میدانی است؛ همچنین، با استفاده از روش پیمایشی، از طریق پرسش نامه ( بر اساس طیف لیکرت ) اقدام به گردآوری اطلاعات در مورد کیفیت زندگی از دیدگاه مردم شده است. نتایج حاکی از آن است که کیفیت زندگی در حصار از سطح متوسط نسبتا پایین تر است و اینکه بین تمامی مولفه های تاثیر گذار بر کیفیت زندگی در سکونتگاه، مولفه اقتصادی، تاثیرگذارترین مولفه است که در مراحل مختلف برنامه ریزی ارتقاء کیفیت زندگی در سکونتگاه حصار، باید مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، شاخص های کیفیت زندگی شهری، رویکرد ذهنی، حاشیه نشینی، محله حصار
 • عطا غفاری گیلانده، برومند صلاحی، الهام شکرزاده فرد صفحات 215-238
  یکی از بحران های عظیم زیست محیطی، آلودگی هوای شهرها می باشد که منشا اصلی آن فعالیت های انسانی و در کنار آن عوامل محیطی است. امروزه تفکر غالب در توسعه شهری این است که شهرها باید هر اندازه امکان دارد با محیط زیست طبیعی سازگار باشند و به سوی پایداری گام بردارند؛ از این رو، برای دستیابی به توسعه ای پایدار در شهرها، کاهش و کنترل آلودگی هوا می تواند از اهمیت فراوانی برخوردار باشد. بدین منظور در تحقیق حاضر، سطح بندی پتانسیل تراکم آلاینده های هوا در شهر تبریز با استفاده از روش ELECTRE مورد ارزیابی قرار گرفته است. چارچوب کلی این تحقیق براساس تهیه لایه های اطلاعاتی مختلف (باد، ازدحام جمعیت، کاربری اراضی، توپوگرافی، کمبود فضای شهر، سروصدا و لرزش، درجه حرارت، اینورژن، راه های ارتباطی، حجم مبدا و مقصد سفرها) به عنوان معیار و قید محدودیت به کار برده شده است. ارزش گذاری و وزن دهی آن ها در قالب مدل ELECTRE به عنوان یکی از فنون تحلیل چند معیاری در یک زمینه کاربردی، از موضوع تحقیق به آزمون گذاشته شده و برای مناطق ده گانه شهر تبریز مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، برای اندازه گیریغلظت آلاینده هایهوا، از داده های مربوط به ایستگاه های پایش آلودگی این شهر ( ایستگاه آبرسان، باغ شمال، بهداشت، حکیم نظامی، راه آهن، راسته کوچه) استفاده شد. مقایسه نتایج حاصل از مدل با داده های مربوط به ایستگاه ها نشان می دهد، آلاینده PM10، CO، SO2در اکثر ایستگاه ها به خصوص در ایستگاه راسته کوچه دارای شرایط ناسالم و بحرانی می باشد که ازدحام جمعیت و توزیع نامتناسب کاربری ها اثر بیشتری در آلودگی این مناطق داشته است؛ به طوری که بیشترین کاربری های خدماتی و تجاری که جمعیت و وسایل نقلیه زیادی را در طول روز به طرف خود می کشاند، در منطقه هشت یعنی در بافت مرکزی شهر قرار گرفته اند. این در حالی است که منطقه مذکور در بین مناطق دیگر از بیشترین کاربری های ارتباطی و کمترین فضای سبز برخوردار می باشد که این عوامل باعث ناپایداری های زیست محیطی و افزایش غلظت آلاینده ها شده است. طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق، استفاده از فنون تحلیل چند معیاری علاوه بر افزایش دقت و افزایش سرعت انجام کار، باعث تنوع و کیفیت بهتر ارائه نتایج نیز می شود.
  کلیدواژگان: آلاینده، آلودگی هوا، تصمیم گیری چند معیاره، شهر تبریز، ELECTRE
|
 • Dr. Behrouz Sobhani, Mahbobeh Khalilvand Pages 1-20
  Locating suitable sites for household waste landfill (dirty gold) is of important actions in the process of comprehensive management of urban waste. The current location of the landfill in Marvdasht, in addition to its capacity fullness, is located in an unsuitable environment. The effects of its environmental pollution has emerged not only in the current situation but also will better show his negative effects in the near future and Finally, the sustainable development of this city will face with a crisis. The Purpose of this research is the locating of household waste land fill in Marvdasht city and reducing its resulting damages to water and soil resources. In this study, the land physiographic factors, the distance from the legal limit of the city, distance from the road, distance from the man-made features ( village, urban facilities and equipments and mines), distance from the faults in the region and also review the hydroclimatic condition including distance from the surface waters , wind direction, temperature, precipitation in GIS environment have been used. Firstly, the limitations of the study area from the view point of waste land fill, extraction and then the amount of data layers based on fuzzy membership functions and based on their desirability in relation with the target were placed in the standard range of zero and one. Finally, these layers were combined based on the extracted weights through AHP and linear- weight composition and then the suitable areas for landfill of household waste were determined. The findings of the research indicate that the study area was divided into 4 classes, in which the fourth class in the final map was determined as the most suitable place for burying household waste and construction waste recycling technology (dirty gold) Marvdasht city
  Keywords: locating household waste (dirty gold), Fuzzy logic, hydroclimatology, AHP, GIS, Marvdasht city
 • Dr. Mahmood Khosravi, Dr. Mohsen Abbasnia, Dr. Asad Ghobadi, Mohsen Armesh Pages 21-38
  Precipitation mechanisms are affected by different Patterns in various geographical regions. Recognition of these patterns can help environmental planner to manage water resources. Statistical relations between topography characteristics variables with spatial Precipitation changes on mountain regions have been considered by most of researchers. The aim of the present study if to review the effective spatial and topography characters on the springtime convectional Precipitation in the northwest of Iran based on regression models in order to specify potential places of the maximum convectional Precipitation. For this purpose, spring precipitation data for period (1980-2014) has derived from 25 climatology and rain gauge stations that are located in the region of study and DEM maps of the neighboring areas has been prepared. Topographic and geographical variables has been derived by using digital elevation models (DEM). For the purpose of development the relations between the geographical and topographic characteristics of the study area with the spring convectional Precipitations, the values of each spatial layer has been quantified. After the study of statistical and geographical relations, the share of each different geographical and topographic variables in relation with the spring convective precipitation patterns in the study area , the areas with maximum spring convectional precipitation has been determined . Then, to determine the exact spatial relation of spring convective precipitation patterns, hot spots Hot Spot analysis model was used in Geographical Information System (GIS). The results showed that convectional precipitation in the western south of region has a regular spatial pattern and high probability occurrence. Also, classified zones of convectional Precipitation (high potential zones) on the projected maps and stations with maximum precipitations confirmed that overlapped area approximately 37.1 percent. Therefore, spatial and topography factors have an important effective role in occurrence of spring convectional Precipitation.
  Keywords: Spring convectional Precipitation, Northwest of Iran, Topography, Spatial relation, Precipitation potential area, Regression model
 • Dr. Mohammad Reza Shabani Asl, Amin Pashayee Hoolasoo Pages 39-60
  Geopolitical science, due to the establishment of a great relationship between the policy, power and geography, can be considered as the knowledge of supplying security at different levels, that in addition to playing role at different international, regional and national levels, has effective role at the local security level. The current study was performed with the aim of identifying and prioritizing the effective geopolitical factors on the local security by using Multi Criteria Decision Making Technique ( MCDM) and tries to answer the main question that "what are the effective geopolitical factors on the local security? And the secondary question that what priority have the effective geopolitical factors on local security of each other?To answer these questions, the geopolitical factors were studied in 6 groups and 49 sub groups. This research was performed by descriptive-surveying method and its statistical society were the academic elites who were familiar with the concept of national security which were selected by cluster random sampling method. For gathering data, the researcher made questionnaire was used that Cronbach's Coefficient Alpha is equal to 0.966 and for data analysis , Confirmatory Factor Analysis, Kolmogorov Smirnov and one sample T-test were used and also for factor's prioritizing, AHP and TOPSIS method were used that their main findings are as the following: natural , political, security, economical, social and cultural factors as the effective geopolitical factors on the local security are prioritized as the following:Economical, political, social, cultural, security, and natural factors
  Keywords: geopolitics, geopolitical factors, security, local security, effective geopolitical factors on the local security
 • Dr. Asgher Abedini, Reza Karimi Pages 61-76
  Housing status in every society has direct relation with the economical and social status and doesn’t secede from it. So for studying and analysis the status of housing in every country, economical, social and cultural specifications of that country shall be considered. On this basis, use of housing indicators as the most key instrument of housing planning can facilitate our recognition in housing planning and decision making. Housing indicators at one one hand are the instrument for recognizing housing condition in the different above said dimensions ad on the other hand, are the key tools for mapping and planning the future vision for housing and planning for it. So this research with the aim of quantitative and quantitative evaluation of housing status in West Azarbijan intends to rank the counties according to housing indicators to rank for housing planning by using VIKOR method. This research from the view point of aim is of applied one and with respect to its work method has a descriptive – analytical nature.The applied indicators in this research include the type of Skeleton (Durablility of Housing), number of people residing at a residential buiding ,number of families residing at buildings, Ownership of Housing, number of of Rooms in each building, Impermanency of Housing, number of rooms For each Family and number of people in each room. The obtained results show that counties of Mahabad, Bookan, Oshnaviyeh, Salmas, Poldasht, Miyandoab, Shot and Chaldoran have undesirable status in view of housing indicators, whereas housing status in counties of Shahindej, Maku, Khoy, Chaypareh, Sardasht, Urmia, Naghadeh, Takab and Piranshahr has an acceptable condition. Also in this study, some suggestions has been provided for improvement of housing in West Azarbaijan.
  Keywords: evaluation, Indicator, Ranking, housing, VIKOR
 • Dr. Vakil Heidari Sareban, Ali Majnooni Totakhaneh Pages 77-86
  The sustainable agriculture is a system that in addition to the proper management and use of resources for supplying the feeding requirements of the human, increasing the quality of environment and storages of natural resources. The purpose of the present study is to investigate the influence of environmental, economical and social factors on the knowledge of wheat farmers regarding the agricultural sustainable development in Ardebil province . The research method is of descriptive-co relational type which is made by surveying method. The target population of this study was the entire wheat farmers in Ardabil County and about 17500 people, in which by using stratified random sampling technique, 194 participants were selected as the statistical sample. The content and validity of the questionnaire was obtained through getting the views of faculty members of the university and executive professionals. The preliminary test was also made for achieving the sustainability of the research tools. The reliability analysis was conducted and Cronbach’s alpha values for the various sections of the questionnaire were estimated to be between 0.71 and 0.82.The results of Spearman test showed except of Herbicide and amount of pesticide, number of dependant people, age and total area of under cultivation, there exist a statistically significant positive relationship between environmental, economical and social factors with agricultural sustainable development. In addition, the results of the multivariate regression revealed that the variables of the value of using connecting channels, function , experience of agriculture activities, literacy, partnership level and distance up to the nearest service centers will define 63 percent of the changes in the dependant variable of technical knowledge in agricultural sustainable development. At the end, some instruction and guidelines have been presented for optimization of the farmer's knowledge and increase of using sustainable activities.
  Keywords: Sustainable Development, Sustainable Agriculture, Agriculture Development, Organic Agriculture, rural development, Ardabil County
 • Dr. Salman Vahdat, Dr. Mohammadtaghi Pirbabaei Pages 87-100
  Walk ability is among the factors that can be effective in the revitalization of urban areas and through increased civic participation of citizens in the field of public places, increases the interactions and social correlations. In this direction, improvement of the quality and quantity factors of urban walkable spaces can be realized when the priority of the current issues is based on the views of the citizens and users of these spaces. Since there exists various comments and views in the city and about the existing urban issues and its priorities, making decisions shall also be convergence and along with covering all aspects of priorities. The purpose of this research is to improve the quality of walkways and comparative study of experts and citizens about the importance of effective indicators in urban walk able areas by using analytic network process (ANP).In this method, the components of the evaluation criteria were produced in 5 components and 26 indicators by using Super Decision software and the results of field surveys were analyzed in this software. The outputs of the model are available in different text methods and various charts for criteria and indicators. The findings of the study indicate five factors "physical and visual", "movement and access", "Social and cultural factors," "environmental factors", "functional elements" have the most significant role in defining the walkablility of urban spaces. Comparing the final scores of walkability of the studied walkways showed that from the view point of citizens and professions, Tarbiyat walkway as a better condition comparing with Shahriya, Maghsoodiyeh and Valiasr walkways.
  Keywords: Comparative study, space users, urban planning, urban space, ANP
 • Dr. Fariba Esfandyari Doorabad, Ali Jesarati Pages 101-112
  Soil is considered as one of the most important elements of the environment. Soil erosion is an unavoidable phenomenon that increasingly destroys soil and pollutes water. Accurate estimation of water erosion and deposition of sediments is very important to evaluate potential soil loss and storage capacity of dams. Water Erosion Prediction Project (WEPP) is a computer model that can estimate erosion and sediment of Hill slope and catchment area , based on each individual precipitation event or in successive years. The data required for WEPP model are entered in four files, namely soil file, management file, climate file and slope file. In this study, water erosion and sediment amount was estimated by three methods of Hill slope, catchment area and flow path. In these methods sediments estimation were 0.623, 0.325 and 0.824 ton/ha/year, respectively. The results were compared with the observed value (0.665 ton/ ha/ year) of Aladyzgeh. on this basis, the Hill slope method was closer to the observed value (0.665 ton/ ha/ year) of hydrometric station and is suitable for estimating the erosion and sediment amount in Aladyzgeh catchment area.
  Keywords: Sediment yield, Soil Erosion, WEPP model, Aladyzgeh catchment area
 • Dr. Jamshid Einali, Ahmad Romiyani, Somaye Saneiee Pages 113-126
  Despite enormous economical developments, now millions of people around the world that mostly live in rural areas, are still in poverty. Thus, supplying social welfare and poverty reduction is the main objectives of any economical system . thus providing suitable conditions for the life of all classes of the society requires proper planning and strategies for financing including investmet in the rural development with the aim of variation of employment and income. The aim of this study is to review the role of privae sector investment in mitigation of rural poverty in the villages of Saeen Ghale of Abhar county in Zanjan province. Type of research is the applied one and the used method is analytical- descriptive one and for data gathering , field and Library methods have been used. The statistical society is 3343 households in Saeen Ghale village that based on modified Cochran formula, 104 questionnaires were randomly distributed among rural households in the study area. To analyze the data, descriptive and inferential statistics (T tests, Friedman, Wilcoxon, Solidarity) and Vikor model has been applied.Research findings show that there is a significant correlation between private sector investment and poverty reduction in the rural areas. So that most of average values for the considered components were higher than the average limit and shows that the investment of private sector has caused significant changes in the components of reduction of rural poverty used in the current rural area. Also spatial analysis of the impact of private investment on the indices of rural poverty in the considered area shows that among the rural areas, a great deal of differences can be observed, so that among the sample villages , Saien Ghale has the best and Arhan village has the least rank in the enjoyment of private investment in the improvement of rural poverty indicators.
  Keywords: investment, poverty, rural development, rural Saien Ghale
 • Dr. Khodarahm Bazi, Dr. Akbar Kiyani, Abdolghani Safarzaiee Pages 127-148
  Suburbanization is considered to be one of the problems and difficulties of country’s urban management. In the most recent experience of urban planning system, the country with the rehabilitation and improvement program has tried to control and decrease the dimensions of this problem , but steel there exists deficiencies which prevent the achievement of the urban Integrated development. Zabol city has great physical growth and expansion in the recent years and specially from 1977 onward which has created a lot of locals in the suburban. the suburbanites condition of zabol city which are in undesirable conditions in many aspects such as installation, urban infrastructural services like asphalt of road and streets , the urban sewage and public spaces; arises this questions that whatis the most important problem of suburbanites in rehabilitation of their areas? The present article has studied and evaluated their rehabilitation based on socio - economical characteristics of the heads of households, housing, participation of Zabol suburbanites. The information obtained from 316 distributed questionnaires in 14 suburban areas of zabol has been analysed by Excel and SPSS softwares and the privilege of the main and secondary indices of rehabilitation of each of the suburban areas has been acquired. The total of standard score from each of the areas has been ranked based on Z-score method. The results of research shows that most of the locals, 10 locals out of 14 local suburbans, in terms of rehabilitation are too weak to moderate, that its main cause is the economical problems such as unemployment of 26.9 percent of heads of households and also the income of suburbanites, its result is the capability of only 2.85 percent of suburbanites for cash payment of the improvement costs of the locals. Creating sustainable employment and fixed income can empower the suburbanites of Zabol.
  Keywords: empowement- rehabilitation, suburbanization- zabol city
 • Dr. Masoud Safayipor, Shahrokh Zadvali Khaje Pages 149-164
  In recent decades, with the growth and development of urbanization in the third world countries, especially in Iran, Provision of housing for low-income groups in the city has become one of the issues and challenges that the governments faced with. One of the policies for provision of housing for low-income groups is Mehr housing project as the greatest National Housing Plan that due to its width and novelty , the need to verify the results of this experience is felt. The purpose of this study was to assess the satisfaction of Mehr housing project, Sahand New Town, Tabriz. The research method is descriptive - analytical surveying one. documentary and field methods were used for gathering information And for data analysis, factor analysis and multi criteria regression models were used in SPSS software. The findings show that satisfaction of Sahand New Town Mehr housing were on the 8 combination factors includign Physical features, lighting, ventilation and visibility and landscape, facilities and infrastructure neighborly relations, access and transport, management and maintenance of buildings, property, economical specifications, and security that explain in total 78.409 percent of the variance. The results show that the highest satisfaction is related to the first factor, i.e. the physical characteristics that soley explain 15.729% of the variance. The lowest level of satisfaction is also related to the economical and security that are respectively 6.732 and 4.227% of their variance.
  Keywords: housing, Low-income urban groups, Mehr housing, satisfaction
 • Amirreza Farshchin, Ehsan Sharifiyan, Dr. Mojtaba Rafieyan, Raziye Ramezani Pages 165-182
  After the 70th decade, a severe reactions were started against the uncontrolled growth and expansion of the cities after the 2d world war, and endogenous development strategy was offered for tackling with the problem. In this case, infill development -which is one of the smart growth subsidiaries-, is the simplest strategy for realizing endogenous development. This research has analytical-descriptive Method and is based on study of theoretical and practical literature of mentioned concepts. In this paper, first, a brief definition of endogenous development and infill development and their relations will be presented as a preface. In continue, the theoretical backgrounds shaped and developed the concept of infill development will be discussed shortly. These backgrounds are sustainable development, new urbanism and smart growth. In this part it will be tried to describe the relationship between infill development and each of these movements. In the third and main part of the paper, while reviewing the general process of infill development, the key procedural concepts (partnership, capacity assessment and fazing) will be explained and then described by some short case studies. As a conclusion, this paper offers two basic principles which are dominant over the procedure in infill development and form the different stages of infill process. These two are: “improvement” and “contextualize”.
  Keywords: Infill development, Endogenous development, Smart growth, Process, Procedure, contextualize, improvement
 • Dr. Ali Movahed, Farzin Naseri Pages 183-198
  The selection of appropriate site for determining industrial areas is one of the main important issues in regional development planning.In recent years, site selection studies have been come up as a key element playing role in the success and survival of industrial centers.Nowadays, the use of site-related data and the proper analysis of this data for appropriate site selection of industrial cities are considered important and has drawn a lot of attentions toward itself. Identifying factors and conditions influencing on Today, the appropriate use of location data and spatial analysis is important for using them in appropriate locating of industrial cities and has an increasing growth in the researches n locating the industrial cities and analyzing them, the present paper tries to identify appropriate sites for the establishment of industrial cities, to do so,11 significant factors were applied and Fuzzy Logic model was used for evaluating, modeling, and predicting appropriate areas for industrial cities. Next, each layer was Fuzzyin ARC GIS software according to Fuzzy membership functions and then Multiplication factor, the sum and different amount of fuzzy gamma were implemented on this layers.To select optimized fuzzy gamma, an analytical comparison was made on appropriate zones of the study area based on critical points with appropriate areas resulting from different amounts of gamma and it was identified that fuzzy gamma has the most conformity with the appropriate zones of the study area. Ultimately, the final map was classified into 5 classes and it was identified that 18.22 percent (36.07 square kilometer) and 66.01 percent of the area (130.69 square kilometer) fall into classes with the best and worst appropriateness’, respectively.According to the classified final map,it can be concluded that appropriate sites for industrial cities are located in the east and western-south of Marivan.
  Keywords: site selection, industrial cities, Fuzzy logic, Marivan
 • Dr. Keramatollah Ziari, Hossein Rafiee Mehr Pages 199-214
  Marginalization has always been considered as a misery which must be omitted, therefore to get rid of this, many solutions have been provided. In this respect, subjective assessment of residents of slum areas in terms of their quality of life, is a useful and effective solution for both recognition of the problems and planning to solve them in these areas. Hamedan town as the same as the other cities is following the urbanization. One of the informal settlement areas of Hamedan city is Hesar district. In this research, we have subjectively assessed the rate of quality of life of the residents of this area. Type of the study is applicable and developmental and in context of the assessing method, it is descriptive-analytic. The collection of the data has been accomplished according to both documental and field study methods. In addition, the data of the QOL based on the resident’s opinions has been collected by using survey method through establishing the questionnaire tool (based on Likert spectrum). The obtained results indicated that QOL in Hesar area is lower than average. Additionally, the economic variable is the most effective factor among the other variables of the QOL which should be considered in various steps of QOL planning in Hesar settlement.
  Keywords: Quality of life, Indicators of the urban quality of life, Subjective approach, Marginalization, Hesar district
 • Dr. Ata Ghaffari Ghilandeh, Dr.Boromand Salehi, Elham Shokrzadeh Fard Pages 215-238
  One of the most tremendous environmental crisis is the pollution of the cities that it's main cause is the human activities besides environmental factors. Modern thought toward urban development is that cities must be compatible with natural environment as far as possible and takes the step toward sustainability. Thus for access to a sustainable development in the cities, the deduction and control of air pollution can be of high importance important . So in the present research, the potential grading of air pollutant density in Tabriz by using ELECTRE method has been evaluated. The general framework of this research is based on gathering different informative layers (wind , crowd , land use, topography , queen space deficit , noise and vibration ,temperature ,inversion, connecting roads , volume of travels origin and destination) has been utilized as criterion and limitation factor.
  Their valuing and weighing in the form of ELECTRE model as one of multi criteria analysis tactics in a functional contexts of the research subject was examined and used for the 10 districts of Tabriz.
  Moreover for measuring the air pollutant's condensation, the data concerning to pollution monitoring stations of this city (Abrsan, Bagh shomal , Behdasht , hakim Nezami , Rah Ahan, Raste kauche station) have been used. Comparing the findings of the model and the data relevant with the stations indicate that the pollutant of PM10, SO2, Co are in critical and unhealthy condition in most of the stations especially in Raste Kauche, in which the crowd density and improper distribution of usages have more effect on the pollutants of this area, so that the most service and commercial uses which attract the population and vehicles during the day, ate located in district No.8 i.e. the central texture of the city. While the said district among the other districts has the most communication uses and the least green space, that such factors has caused the environmental instability and increase of pollutant's condensation. Based on the findings of this research, use of multi criteria analysis technique, in addition of increasing the accuracy and increase of the work speed, will increase the variety and causes the better quality of the results.
  Keywords: Pollutant, Air pollution, Multicriteria decision making, Tabriz city, ELECTRE