فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 39، بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/02
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید رسول مرتضوی فر، فرزام فرزان، سیده سعیده عالم طلب پشتیری صفحه 1
  هدف تحقیق حاضر بررسی نقش شخصیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی بود. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و شیوه جمع آوری داده ها به صورت الکترونیکی، با استفاده از پرسش نامه ترکیبی بود. جامعه آماری تحقیق، دانشگاهیان دانشگاه مازندران بودند که پست الکترونیک داشتند. بر اساس جدول مورگان 379 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای سنجش شخصیت از پرسشنامه شخصیت استفاده شد. به منظور بررسی ترجیحات رنگ برای پوشاک ورزشی، برای هر کدام یک عکس با 10 رنگ مختلف (در سه بخش رنگ های خنثی، گرم و سرد) قرار داده شد. داده های جمع آوری شده با روش رگرسیون لجستیک چندجمله ای تحلیل شد. نتایج نشان داد که نقش شخصیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی به جز شورت ورزشی در سطح 0.05 معنی دار است و افراد هرچه تجربه پذیرتر و وجدان گراتر باشند، به انتخاب رنگ های خنثی و سرد نسبت به رنگ های گرم بیشتر تمایل دارند.
  کلیدواژگان: رنگ، شخصیت، پوشاک، پوشاک ورزشی
 • کمال قانی، محمد جعفری، سیدعلی اصغر عسگری صفحه 11
  کاهش بازتابش لیزر به عنوان یک پدافند موثر برای محافظت از افراد و تجهیزات حساس حایز اهمیت است. مهم ترین استراتژی برای کاهش آسیب های تابش لیزر، کاهش میزان بازتابش آن از سطوح است. در این تحقیق از روش های ایجاد تخلخل در ساختار رنگدانه برای دستیابی به پایین ترین درصد بازتابش و ساخت پوشش های ضدبازتاب لیزر استفاده شده است. رنگدانه های کربنی متخلخل CMK-1 و CMK-3 تهیه شده و با روش های XRD، FE-SEM و DR-UV-Vis-NIR ارزیابی شدند. پوشش حاوی این رنگدانه ها روی بستر آلومینیمی اعمال شد و خواص عمومی رنگ و طیف بازتابش پراکنده آنها مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت میزان بازتابش آن در برابر لیزر 532 نانومتر از فواصل مختلف مورد آزمایش قرار گرفت و مشخص شد که این پوشش ها نقش موثری در کاهش بازتابش لیزر تابیده شده ایفا می نمایند.
  کلیدواژگان: پوشش ضدبازتاب، لیزر، کربن متخلخل، CMK، 1، CMK، 3
 • راضیه جعفری، مینا شاه محمدی صفحه 23
  با توجه به اهمیت و کاربرد گسترده محصولات سفید در صنایع مختلف، بررسی کارآیی فرمول های سفیدی و میزان انطباق آنها با نتایج ارزیابی های چشمی ضروری می باشد. با توجه به اصلاحیه اخیر CIE مبنی بر تغییر محدوده ته رنگ برای تعریف نمونه های سفید، کارآیی اندیس سفیدی یوچیدا در ارزیابی نمونه های سفید فلورسنتی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا میزان پذیرش سفیدی نمونه های سفید فلورسنتی با مقادیر مختلف اندیس سفیدی و ته رنگ، مطابق نظر ارزیابان به دست آمد. همچنین همبستگی میان دو اندیس سفیدی CIE و یوچیدا با یکدیگر و با درصدپذیرش سفیدی نمونه های سفید محاسبه شد. نتایج نشان می دهد هرچند عملکرد اندیس سفیدی یوچیدا با اصلاح محدوده ته رنگCIE بهبود یافته است اما همچنان کارآیی اندیس سفیدیCIE به مراتب مطلوب تر می باشد. به این معنی که با تغییر در مرزهای ته رنگ نمونه های سفید، تطابق درصد پذیرش سفیدی نمونه ها با فرمول سفیدی CIE بهتر از فرمول سفیدی یوچیدا بوده است. ضمن آنکه، به نظر می رسد در محدوده اصلاح شده ته رنگ CIE نتایج فرمول سفیدی یوچیدا به نتایج اندیس سفیدی CIE نزدیک شده است.
  کلیدواژگان: اندیس سفیدی CIE، محدوده ته رنگ CIE، اندیس سفیدی یوچیدا، ارزیابی سفیدی
 • سید ادریس حسینی، مهران رستمی درونکلا، رضا امینی صفحه 35
  خواص محافظتی نوار چسب های سرد ضدخوردگی وابسته به خواص فیزیکی و مکانیکی چسب لاستیکی مورد استفاده در تولید این محصول می باشد. این چسب ها بر پایه لاستیک بیوتیل می باشند. یکی از اجزاء تعیین کننده در محصولات لاستیکی نوع پرکننده معدنی مورد استفاده می باشد. در این پژوهش اصلاح سطحی نانو ذرات سیلیکا OX50 توسط تری مرکاپتوپروپیل تری متوکسی سیلان به روش سل-ژل انجام شده و نتایج اصلاح سطحی توسط آزمون های TGA و FT-IR مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه تری مرکاپتوپروپیل تری متوکسی سیلان دارای گروه عاملی –SH می باشد، با پیوندهای غیراشباع لاستیک بیوتیل واکنش داده و سبب پخت لاستیک می گردد. برای مطالعه تاثیر نانوذرات اصلاح سطحی شده بر چسب حساس به فشار ضدخوردگی از آزمون های نقطه نرمی، چسبندگی و تنش برشی استفاده شد. نتایج، بهبود خواص مکانیکی و حرارتی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: چسب حساس به فشار، اصلاح سطحی، پیوند دهنده سیلان، لاستیک بیوتیل، نانو ذرات
 • محمد علی توانایی، فرزانه انتظاری، رقیه خواجه تاج یزدی صفحه 45
  در این مطالعه، سینتیک رنگرزی نخ پلی اتیلن ترفتالات یکسره با جمع شدگی دوگانه (BSY) تولیدشده به روش اینترلیس و نخ پلی اتیلن ترفتالات تکسچره معمولی مورد مطالعه قرار گرفته است. رنگرزی با استفاده از ماده رنگزای دیسپرس C.I. Disperse Blue 183 در دماها و زمان های مختلف انجام شد. به منظور محاسبه ثابت سینتیک رنگرزی و ضرایب نفوذ در دماهای مختلف، داده های حاصل از نتایج تجربی با رابطه های سینتیک شناخته شده ای چون ویکراستاف، پترسون، مک گرگور و سگارا-پوآنته برازش گردیدند. نتایج نشان داد در هر دو نوع نخ معمولی و نخ با جمع شدگی دوگانه پلی اتیلن ترفتالات، با افزایش دما و زمان رنگرزی، میزان رمق کشی، ثابت سرعت رنگرزی و ضریب نفوذ افزایش می یابد. همچنین در تمامی دماها و زمان های مشابه رنگرزی، میزان رمق کشی و ضریب نفوذ برای نخ پلی اتیلن ترفتالات BSY از نخ پلی اتیلن ترفتالات معمولی بیشتر است. افزایش دمای رنگرزی از 120 به ̊C130، زمان رسیدن به نقطه عطف در منحنی رمق کشی نخ پلی اتیلن ترفتالات BSY را 50 درصد کاهش داد. همچنین مقدار انرژی فعال سازی نخ پلی اتیلن ترفتالات تکسچره معمولی، 22.3 درصد بیشتر از نخ پلی اتیلن ترفتالات یکسره BSY، مشاهده شد. در هر دو نوع نخ معمولی و BSY، تغییرات ثابت سرعت با افزایش دما براساس رابطه ویکراستاف از دقت بیشتری نسبت به سایر روابط برخوردار بود.
  کلیدواژگان: نخ فیلامنت پلی استر با جمع شدگی دوگانه، ماده رنگزای دیسپرس، سینتیک رنگرزی، دمای رنگرزی، زمان رنگرزی
 • میثم شکرالله نیا روشن، سعید باستانی، مرتضی گنجایی ساری صفحه 59
  در این تحقیق پلیمر پرشاخه پلی استر آمیدی با 10 گروه انتهایی هیدروکسیل با استفاده از 3- مرکاپتو پروپیل تری متوکسی سیلان اصلاح گردید. فرآیند اصلاح تحت شرایط سل-ژل در دو pH 4.5 و 7 در 4 بازه زمانی 30 دقیقه، 2، 8 و 24 ساعت انجام گرفت. شناسایی محصول به دست آمده با استفاده از آزمون های طیف زیر قرمز (FT-IR)، رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR) و آنالیز وزن سنجی گرمایی (TGA ) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر قرار گیری گروه مرکاپتان به جای گروه هیدروکسل بوده است. نمونه هایی که در pH خنثی مورد واکنش قرار گرفته اند به دلیل سرعت پایین واکنش آبکافت و بالاتر بودن سرعت واکنش تراکم از درصد تبدیل بالاتری برخوردار بوده اند. از میان نمونه های ارزیابی شده نمونه 8 ساعت در pH خنثی دارای بالاترین بازده اصلاح بوده است. همچنین افزایش زمان در هر دو pH موجب افزایش میزان اصلاح شده است. در نهایت شرایط مناسب برای انواع میزان اصلاح سطحی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: پلیمر پرشاخه، سل، ژل، اصلاح سطحی، 3، مرکاپتو پروپیل تری متوکسی سیلان
 • حسین احمدی، احمد صالحی کاخکی، عباس عابد اصفهانی صفحه 69
  تزئین زرین فام لایه نازکی باساختار نانو است که ازنانوبلورهای مس و نقره فلزی پراکنده در یک بافت شیشه ای تشکیل شده است. درمورد لعاب های با تزئین زرین فام آنچه مشاهده می شود اعم از رنگ و یا درخشش، نتیجه جذب و پخش (بازتاب پخشیده) نور می باشد. اندازه نانوذرات فلزی بر رفتار متقابل این ذرات با نور و درنتیجه رنگ آنها تاثیری اساسی دارد. آنچه ناظر می بیند نتیجه جذب بعضی ازطول موج ها و پخش و/ یا بازتاب بعضی دیگر از طول موج های نورمرئی از روی نانوذرات می باشد و نسبت بین این دو مقدار برکیفیت آنچه دیده می شود تاثیر بسزایی خواهد داشت. در این پژوهش با به کارگیری پوشرنگ ها با فرمول بندی متفاوت بر روی یک نمونه لعاب مات شده با اکسید قلع و پخت نمونه ها در شرایط مناسب از نظر اکسایش و کاهش، انداز نانوذرات تشکیل شده در زرین های با رنگ و درخشش های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اندازه گیری های کمی و تعیین اندازه نانوذرات با استفاده از روش های 1SEM-EDS ، 2FE-SEM صورت گرفت. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان داد که رنگ و متوسط اندازه نانوذرات به ترکیب پوشرنگ مورد استفاده بستگی داشته و با حضور مس در پوشرنگ اندازه ذرات کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: درخشش، زرین فام، نانوذرات، پوشرنگ، SEM، EDS، FE، SEM
|
 • S. Rasoul Mortazavi Far, Farzam Farzan, S.Saeideh Alamtalab Poshtiri Page 1
  The aim of this study was to investigate the role of personality in choosing the color of sport clothing. This research was conducted through a survey and method of data collection was electronically and data collected by a combined questionnaire. The population of this research included all academics at University of Mazandaran that had e-mail. According to Morgan table, 379 of them were considered as a sample by using simple random method. To measure personality, personality questionnaire was used. For evaluating the preferences of color for sport, a picture was placed with 10 different colors (in three parts of neutral, warm and cold color). Data was analyzed by using polynomial logistic regression. Results showed that the role of personality was significant in the level of 0.05 in choosing the color of sport clothing except panties and people who are more experienced and more conscientious, tend to choose more neutral and cold colors than warm colors.
  Keywords: Color, Personality, Clothing, Sport Clothing
 • K. Ghani, Mohammad Jafari, S.A.Asghar Asgari Page 11
  The reduction of laser reflectivity is important as an effective defense to protect people and sensitive equipment. Reducing the reflectivity of surfaces is the most important strategy for decreasing the damages of laser radiation. In this research, the porous pigments are prepared to achieve the lowest percentage of reflection which were used to fabricate antireflective coatings for laser radiation. The porous carbon pigments containing CMK-1 and CMK-3 were prepared and the resulting black pigments were characterized using XRD, FE-SEM and DR-UV-Vis-NIR. The prepared paints were applied on aluminum substrate and the general tests of paints were investigated. The laser reflectivity was evaluated at wavelength of 532 nm that shows these coatings are effective antireflective coating for laser beam.
  Keywords: Antireflective coating, Laser, Porous carbon, CMK-1, CMK-3
 • R. Jafari, Mina Shahmohammadi Page 23
  Regarding the commercial importance and industrial application of white products, investigation into the performance of whiteness indices and their conformity to the visual assessments is essential. In this paper, the performance of Uchida whiteness index for the evaluation of fluorescent whitening agents (FWAs) treated white specimens is investigated based on the modified CIE tinting formula. In this way, the percentage of whiteness acceptance of the fluorescent white samples with different whiteness and tinting attributes, are achieved based on the observers visual assessments. Besides, the correlations between CIE and Uchida whiteness indices as well as with the results of visual assessments are calculated. The results show that while the performance of Uchida whiteness index has been improved by modifying CIE tinting formula, the CIE whiteness index access white specimens, better. It means that, in the modified tinting region the results of visual assessments conform to CIE whiteness index better than Uchida formula. Moreover, it seems that the results of the Uchida whiteness formula closes to those achieved from CIE whiteness index in the modified tinting region.
  Keywords: CIE Whiteness index, CIE tinting formula, Uchida whiteness index, Whiteness assessment
 • S.Edris Hoseini, M. Rostami, R. Amini Page 35
  The aim of this Research is assessment of surface treatment effect with mercapto silane on nano silica (OX50) on mechanical and heat properties of pressure sensitive adhesive. In this study, at first, the surface of nano silica were treated by mercapto silane through sol-gel method. To studying silanization and functional group of nano particles, using TGA, FTIR analysis. Also, to investigating of chemical and physical interaction of treated and untreated particles with polymeric matrix, softening point, adhesion and lab shear tests were performed. Results revealed that the mechanical and thermal properties of pressure sensitive increased with silica treated.
  Keywords: Pressure sensitive adhesive, Surface treatment, Silane coupling agents, Butyl rubber, Nanoparticle
 • M.A. Tavanaie, F. Entezari, R. Khajetaj Yazdi Page 45
  In this study, dyeing kinetics of the poly(ethylene terephthalate) (PET) interlaced bi-shrinkage and normal textured yarns were considered. The dyeing processes were carried out using C.I. Disperse Blue 183 at different times and temperatures. The experimental data were adjusted to well-known dyeing kinetic equations, i.e. Vickerstaff, Patterson, McGregor and Cegarra-Puente to determine the constant rate of dyeing and diffusion coefficient at different temperatures. The results showed that the exhaustion, constants rate of dyeing and diffusion coefficients were increased with increasing the time and temperature of dyeing process for both normal and interlaced bi-shrinkage PET yarns. Also in all similar dyeing times and temperatures, the exhaustion values and diffusion coefficients of interlaced bi-shrinkage PET yarns are higher comparing to normal PET yarns. The turning point of the exhaustion curve for the BSY PET yarn significantly was decreased (-50%) with increasing the dyeing temperature from 120 oC to 130 oC. Also activation energy of conventional PET yarn was observed 22.3% more than BSY PET yarn. The best adjustments of the both normal and interlaced bi-shrinkage PET yarns with applied dyeing kinetic equations were observed for the Vickerstaff equation.
  Keywords: Interlaced bi-shrinkage PET yarn, Disperse dye, Dyeing kinetic, Dyeing temperature, Dyeing time
 • M. Shokrollahnia Roushan, S. Bastani, M. Ganjaee Sari Page 59
  In this investigation, a polyester-amide hyperbranched polymer possessing 10 hydroxyl end-groups was modified by 3-mercaptopropyle tri-methoxy silane through the well-known sol-gel chemistry. The modification process was carried out using two different independent variables, i.e. pH and duration of the reactions, at two and 4 various levels, respectively. The former's levels were 4.5 and 7 and the latter's levels were 0.5, 2, 8 and 24 hrs. To characterize the obtained products, Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, Nuclear Magnetic Resonance (NMR) and Thermo-gravimetric analysis (TGA) were exploited. The outcomes demonstrated that the replacement of hydroxyl end-groups by mercapto functionalities had already happened. The samples at neutral pH, due to lower speed of hydrolysis reactions and higher speed of condensation ones, showed higher conversions. Among the assessed samples, the one at neutral pH and 8 hours of reaction duration, owed the maximum efficacy. Also, it was concluded that the longer the reaction duration, the higher the modification progress is obtained at both pH levels. Eventually, the optimum conditions for various kinds of modification levels are proposed.
  Keywords: Hyperbranched polymer, Sol-Gel, Surface Modification, 3-mercapto propyl tri methoxy silane
 • H. Ahmadi, A. Salehi Kakhki, A. Abed- Esfahani Page 69
  Luster decoration is a thin layer of copper and/or silver nanocrystals dispersed within the glassy matrix. Color and shine of luster decorations depend on absorption and reflection of light. The sizes of metallic nanoparticles have an important effect on interaction of light and these particles. The quality of the thing is seen is related to amount of absorption and reflection light. In this paper different luster raw paints are applied over a tin-opacified glaze and then the samples was fired under suitable oxidation and reduction atmosphere. The sizes of formed nanoparticles in lusters with different color and shine were investigated. Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive Spectrometry (SEM-EDS) and Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE-SEM) was used to quantitative analysis and determination of nanoparticle sizes. Experiments showed that color and average size of metallic nanoparticles depend on luster raw paints and the presence of copper in raw paint reduces the size of nanoparticles.
  Keywords: Luster, Metallic shine, Paint, Firing, SEM-EDS, FE-SEM