فهرست مطالب

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری - پیاپی 8 (خرداد 1396)
 • پیاپی 8 (خرداد 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه اسلامی، کبری حاجی علیزاده * صفحه 1
  هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس سبک های دلبستگی و همچنین بررسی نقش واسطه ای باورهای فراشناختی می باشد. طرح پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری دانش آموزان دبیرستانی شهرستان پارسیان بودند. بدین منظور 306 (153دختر و 153 پسر)، به صورت خوشه ایشرکت کردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه باورهای فراشناختی، پرسشنامه اضطراب امتحان و پرسشنامه سبک های دلبستگی بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام جهت تعیین روابط مستقیم بین متغیرهای پژوهش با نرم افزار SPSS و همچنین روش تحلیل مسیر بر اساس مراحل بارون و کنی (1986)، به روش رگرسیون چندگانه سلسله مراتب، برای تعیین معنی داری روابط واسطه ای متغیر های پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک دلبستگی ایمن پیش بینی کننده منفی و معنادار ولی سبک های دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی پیش بینی کننده مثبت و معنادار اضطراب امتحان می باشند. در ارتباط با باورهای فراشناختی نیز سبک دلبستگی ایمن پیش بینی کننده منفی و معنادار ولی سبک های دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی پیش بینی کننده مثبت و معنادار اضطراب امتحان می باشند. در ارتباط با نقش واسطه ای باورهای فراشناختی، نتایج نشان داد که باورهای فراشناختی در ارتباط بین سبک دلبستگی دوسوگرا با اضطراب امتحان دارای نقش واسطه ای نسبی است.
  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، اضطراب امتحان، باورهای فراشناختی
 • زهرا جودی *، حسن حیدری، سیدعلی آل یاسین صفحه 17
  پژوهش حاضربا هدف، پیش بینی اعتیاد به فضای مجازی بر اساس سبک های فرزندپروری، جو عاطفی خانواده واضطراب اجتماعی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر قم در سال تحصیلی 96-95 انجام گرفت. تحقیق حاضر از نوع کمی همبستگی و پیش بین بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی بود که از جامعه مذکور 360 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و در تحقیق شرکت داده شدند. پرسشنامه های مورد استفاده دراین پژوهش شامل 4 پرسشنامه اعتیاد به فضای مجازی (یانگ)، سبک های فرزندپروری (بامریند)، جوعاطفی (هیل برن) و اضطراب اجتماعی (کانور) بود. جهت تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی، آزمون های آماری، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و شاخص های استنباطی، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد که نتایج نشان داد بین اعتیاد به فضای مجازی و اضطراب اجتماعی و بین سبک تربیتی استبدادی با اعتیاد به فضای مجازی همبستگی مستقیم و معنادار و بین سبک تربیتی سهل گیرانه با اعتیاد به فضای مجازی و بین سبک تربیتی مقتدرانه با اعتیاد به فضای مجازی و بین اعتیاد به فضای مجازی و جوعاطفی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیری نشان داد که به ترتیب، سبک مقتدرانه و اضطراب اجتماعی پیش بینی معناداری را در ارتباط با اعتیاد به فضای مجازی ارائه می دهند و سبک استبدادی و سبک سهل گیرانه به دلیل معنادار نبودن از مدل خارج می شوند.
  کلیدواژگان: اعتیاد به فضای مجازی، سبک های فرزند پروری، جو عاطفی خانواده، اضطراب اجتماعی
 • سید احمد هاشمی، فاطمه خدابخشی صادق آبادی* صفحه 28
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مثبت و منفی است که از طریق برنامه ی برنامه درسی پنهان به دانش آموزان منتقل می شود. برنامه درسی پنهان بعد غیرقابل پیش بینی یادگیری است. طراحی آموزشی بدون توجه به این بعد، غفلت از بخش مهمی است که در یادگیری دانش آموزان تاثیر فراوان دارد .برنامه درسی پنهان را باید یکی از سرمایه های مفهومی رشته برنامه درسی به شمار آورد. طرح این مفهوم سبب شده است تا نگاه سطحی نگرانه نسبت به پدیده برنامه درسی کاهش یافته و به صورت اجرایی در برنامه های آموزشی مدارس مدنظر قرار گیرد. هدف کلی این مقاله که به روش مروری _کتابخانه ای انجام گرفته است در چند دهه گذشته بسیار مورد توجه نظریه پردازان حوزه برنامه درسی قرار گرفته است و هر یک از زوایه خاطی آن را مورد بررسی قرار داده اند که در این پژوهش سعی شده است تا ازدیدگاه های مختلف صحبت شود تا حتی المقدور شناخت و درک آن را برای بسیاری از افراد تسهیل نماید.
  کلیدواژگان: برنامه، برنامه درسی، پنهان، برنامه درسی پنهان
 • بهزاد زارعیان مراد آبادی *، معصومه محمدی گلباغی، فرزاد رستمی خرم آبادی صفحه 43
  این پژوهش با هدف رابطه بین توانمند سازی کارکنان و پذیرش فناوری اطلاعات در کارکنان بانک های دولتی انجام گردید. روش پژوهش توصیفی ازنظر نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک های دولتی می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 100 نفر( 25 نفر و 75 نفر مرد) تعیین شد؛ که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد توانمند سازی اسپریتزر و پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات دیویس (1986) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف - اسمیرنف آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون به روش گام به گام توسط نرم افزار آماری spss استفاده گردید. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین توانمند سازی کارکنان و پذیرش فناوری اطلاعات وجود دارد. همچنین از بین ابعاد توانمند سازی، بعد احساس معنی داری در شغل از قابلیت پیش بیین کنندگی توانمند سازی کارکنان به میزان 31 درصد برخوردار بود .
  کلیدواژگان: توانمند سازی، فناوری اطلاعات، کارکنان
 • سمیه موسوی*، قاسم قاضی صفحه 54
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه باورهای غیر منطقی با ناسازگاری زناشویی در پرستاران متاهل زن و مرد بود.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرستاران متاهل زن و مرد بیمارستانهای دولتی شهر گرگان بود که از بین آنان 120 نفر از طریق روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای انجام پژوهش از پرسشنامه های باورهای غیر منطقی (ATIB) و پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (DAS)، استفاده شد. تحلیل نتایج نشان داد که بین باورهای غیر منطقی و ناسازگاری زناشویی همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. بین شغل پرستاری و سازگاری زناشویی رابطه وجود دارد. بین مدت ازدواج و باورهای غیر منطقی همبستگی معنی دار وجود ندارد. با افزایش مدت ازدواج، سازگاری زناشویی کاهش می یابد. بین میانگین باورهای غیر منطقی زنان و مردان پرستار تفاوت معنی دار وجود ندارد.
  کلیدواژگان: باورهای غیر منطقی، ناسازگاری زناشویی، پرستاران
 • لیلا کاوه، فرشته کاوه، فرزانه کاوه، زینب زارعی صفحه 67
  هدف پژوهش حاضر، بررسی انحرافات اجتماعی در قران و پیامدهای آن در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان در سال تحصیلی 94-95 می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت موضوع، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه این تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر نور آباد که در سال تحصیلی 94-95 مشغول به تحصیل بوده اند، تشکیل داده است. جامعه آماری پژوهش حاضر 1800 نفر می باشد. 950 نفر دانش آموز دختر و 850 دانش آموز پسر (برابر آمارنامه اداره آموزش و پرورش نور آباد) بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 302 نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شد اند. روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی نسبی بود که 142 نفر از دانش آموزان پسر و 160 نفر از دانش آموزان دختر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه محقق ساخته انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی و انجام شد. نتایج نشان داد که بین انحرافات اجتماعی در قران و پیامدهای آن همبستگی متوسطی وجودد دارد.
  کلیدواژگان: آیات قرآن، انحراف اجتماعی، عوامل اجتماعی، کنترل اجتماعی، تعارض فرهنگی، ساختار اجتماعی
 • نورمحمد یعثوبی، بدالدین اورعی یزدانی، سید علیقلی روشن، همایون نوری*، احسان نامدار جویمی، ریحانه پورحسن، مریم بنی اسدی، عادله دقتی، نجمه مهدی بیگی صفحه 77
  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سرمایه نمادین ایرانی – اسلامی با عدالت سازمانی ادراک شده است. در این راستا یک فرضیه کلی و سه فرضیه جزئی شکل گرفته است که به بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی و عدالت سازمانی ادراک شده (توزیعی –رویه ای–مراوده ای) می پردازد و میزان این ارتباط به ترتیب برابر با 0/45،) 0/36، 0/41، 0/41 (است. روایی صوری پرسش نامه ها توسط متخصصان مربوطه تائید شده است و پایایی پرسش نامه ها توسط آزمون آلفای کرونباخ ارزیابی شده است که تمامی قابل قبول بوده اند. نرم ا فزارهای مورد استفاده در این تحقیق spss-21 و lisrel است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش شامل نیروهای یکی از یگان های آجا است که جمعیتی بالغ بر 300 نفر دارد. نمونه گیری در این تحقیق به روش تصادفی ساده است و تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان و فرمول کوکران برابر با 168 نفر است که پژوهشگران تعداد نمونه را برابر با 170 نفر در نظر گرفته اند. افرادی که خود، عدالت توزیعی را رعایت می کنند موجب می شود که دیگران نیز در استحقاق این حق به وی کمک کرده و بتوانند توزیع منابع سازمان را همراه با انصاف و متناسب با نیاز هر بخش سازمان رعایت کنند. همین طور در دسترسی به افراد و منابع مختلف افراد دارای عدالت رویه ای و مراوده ای هستند، بدان معنا که افراد در رویه توزیع منابع و نیروی انسانی برای انجام پروژه ای امور و کارها به تناسب نیاز هر بخش به وی امکانات و تسهیلات مختلف می دهند و همین طور افراد حلقه هایی با نقاط مشترک بهره خواهند برد که ممکن است یک فرد در یک آن در چند گروه مختلف حضورداشته باشد و گروه های مختلف بتوانند از وجود اطلاعات و ارتباطات وی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی ادراک شده، سرمایه نمادین، عدالت توزیعی، عدالت مراودهای، عدالت رویه ای
|
 • Somaye Mosavi *, Ghasem Ghazi Page 54
  The purpose of this research is the evaluation of the relationship between irrational beliefs and maladaptivity among married male and female nurses.the population of this research include all male and female nurses in governmental insured hospitals in Gorgan city which 120 persons were selected by stratified sampling approach . For conducting this research irrational beliefs questionaiv (ATIS) and Matrimony Adaptivity questionair (DAS) spanir (1976) were used. the conclusion analyzing showed that: there is negative and meaningful correlation between irrational beliefs and matrimony maladaptivity. so nursing career and matrimony adaptivity are related.between martiage duration and irrational beliefs there was no meaningful relation. While increasing marriage duration and aptivity decreases too between the average of irrational beliefs among male and female nurses there was no meaningful difference.
  Keywords: Irrational beliefs, matrimony maladaptivity, nurses
 • Homauon Noori * Page 77
  The purpose of this study was to investigate the relationship between Iranian-Islamic symbolic capital and perceived organizational justice. Accordingly¡ a main hypothesis and three subhypotheses were proposed which investigated the relationship between Iranian-Islamic symbolic capital and perceived organizational justice (distributive - procedural - interactional) with the significance level of 0.45¡ 0.36¡ 0.41¡ and 0.41. Face validity of the questionnaire was confirmed by experts and reliability was assessed by Cronbach''s alpha test¡ they were all within the acceptable range. The softwares used in this study were SPSS and lisrel. Population of the study was one of the units of AJA forces which included 300 people. Radom sampling was used¸ which according to Morgan sample table and Cochran formula was equal to the 168 people; we considered the number of samples equal to 170. Those who observe distributive justice make other help them preserve justice and be able to observe the organization’s resource distribution with fairness and according to individuals’ needs. Also¡ in accessing people and different resources¡ people have procedural and interactional justice. This means that peoples in the process of accessing resources and manpower consider the needs of each section and allocate him different facilities. Also¡ they use people in different circles with common points and it is possible that an individual participate in different groups and different groups can use his or her information and contacts.
  Keywords: Perceived organizational justice, symbolic capital, distributive justice, interactional justice, procedural justice