فهرست مطالب

اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی - پیاپی 44 (تابستان 1396)
 • پیاپی 44 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/17
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فرح لطفی کاشانی* صفحه 6
  همانگونه که در بخشنامه ها تاکید شده است، یکی از مهم ترین زیر بناهای پژوهش در همه نظام های علمی استاندارد، رعایت اصول و قواعد اخلاق در پژوهش است و رعایت این استانداردها تمام مراحل انجام یک تحقیق از طراحی پژوهش در قالب یک پروپوزال تحقیقاتی، اجرای پژوهش در قالب هایی از جمله کارآزمایی های بالینی و تا انتشار نتایج تحقیق در قالب مقالات پژوهشی را در برمی گیرد. در این میان، رعایت استانداردهای اخلاقی، حداقل انتظاری است که موسسات علمی از جمله دانشگاه ها و سازمان های حمایت کننده از تحقیقات، از پژوهشگران می توانند داشته باشند چرا که، اعتبار علمی و حیثیت آکادمیک این موسسات به شدت به رعایت این هنجارهای اخلاقی وابسته است.
  کشورها و موسسات علمی که از اعتبار بالایی برخوردارند با سرمایه گذاری چند لایه، تلاش می کنند تا میزان تخلفات پژوهشی را در محدوده تحت نظارت خود به حداقل رسانده و از این طریق از اعتبار علمی خویش محافظت کنند و در کنار این اقدام، از عواید یک « محیط پژوهشی منزه و پیراسته » برخوردار باشند. اطمینان داریم رعایت استاندارهای اخلاق در پژوهش گرانبهاترین سرمایه نمادین هر موسسه ی علمی و دانشگاهی خواهد بود که از طریق جلب اعتماد پژوهشگران موجب رشد شاخص های علمی آن موسسه از جمله تعداد ارجاعات به مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران وابسته و نیز جذب سرمایه های انسانی و اقتصادی خواهد شد.
  این در حالی است که، پژوهش های مرتبط با روان شناسی در دانشگاه های مهم ایران (فارغ از دولتی یا غیر دولتی بودن آنها) بدون نظارت و تصویب کمیته ی اخلاق انجام می شود! این موضوع به علت نگاه ناشایست تعلق رشته ی روان شناسی به علوم انسانی یا علوم کذا از یک طرف و عدم تربیت بالینی تصمیم گیران و مدعیان این رشته و حتی سرسری گرفتن التزام به رعایت کدهای اخلاقی است. با تاکید بر اینکه تضمین کننده رعایت این اصول، تقوا، احساس مسوولیت و تعهد اخلاقی پژوهشگران است، به عنوان یک روان شناس، فارغ از نگاه های واقعیت گریز و جناحی و حتی فصلی، ضمن اعلام خطر، همه ی همکاران روان شناس و مشاور و شوراهای پژوهشی و آموزشی مرتبط با پژوهش های روان شناسی و مشاوره را به تشکیل کمیته ی اخلاق فرا می خوانم.
  دکتر فرح لطفی کاشانی
  تابستان 1396
  کلیدواژگان: کداخلاقی
 • محمدعلی بشارت*، هادی فرهمند صفحات 7-16
  تفاوت در سبک های دلبستگی با تنظیم هیجان و عملکرد روان شناختی مرتبط دانسته شده است، اما مکانیسم های تنظیم هیجانی که از طریق آن سبک های دلبستگی بر افسردگی و اضطراب تاثیر می گذارند هنوز ناشناخته اند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه ی بین آسیب های دلبستگی و نشانه های افسردگی و اضطراب بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی، 528 دانشجو (274 زن، 254 مرد) به صورت نمونه ی در دسترس از بین دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه تهران انتخاب و از نظر دلبستگی، افسردگی، اضطراب، و دشواری تنظیم هیجان، ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که مدل فرضی پژوهش با داده های تجربی برازش مطلوب دارند. بین آسیب های دلبستگی، دشواری تنظیم هیجان و نشانه های افسردگی و اضطراب همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت و نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان دهنده ی نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین آسیب های دلبستگی و نشانه های افسردگی و اضطراب بود. بر اساس یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که آسیب های دلبستگی و دشواری تنظیم هیجان می توانند شدت نشانه های افسردگی و اضطراب را پیش بینی کنند. در نظر گرفتن این متغیرها می توانند در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان نشانه های افسردگی و اضطراب موثر باشند و سطح سلامت روانی را در جمعیت عمومی ارتقا بخشند.
  کلیدواژگان: دلبستگی، دشواری تنظیم هیجان، افسردگی، اضطراب
 • پریسا پورمحمد *، زهرا یوسفی، تورج هاشمی صفحات 17-26
  بیماری مالتیپل اسکلروسیز یکی از شایع ترین اختلالالات سیستم عصب مرکزی است. در سال های اخیر تلاش برای شناسایی عوامل مختلف مرتبط با کیفیت زندگی در بیماران مزمن افزایش یافته است و این مساله ناظر بر این بوده که کدام عواملی شخصیتی یا فردی بر میزان رنج و یا کیفیت زندگی بیماران مزمن جسمی تاثیر می گذارد و آیا داشتن نوع خاصی از ویژگی های شخصیتی یا دید خاصی نسبت به بیماری قادر به پیش بینی کیفیت زندگی این بیماران است؟ هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ادراک بیماری و تیپ شخصیتی D در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروسیز بود. به این منظور تعداد 79 نفر بیمار عضو انجمن بیماری مالتیپل اسکلروسیزتبریز، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر ادراک بیماری، تیپ شخصیتی و کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای ادراک بیماری و تیپ شخصیتیD قادرند 59 درصد از تغییرات متغیر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروسیز را به طور معنی داری پیش بینی کنند. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که ادراک بیماری و تیپ شخصیتی D در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروسیز نقش تعیین کننده ای دارند.
  کلیدواژگان: ادراک بیماری، تیپ شخصیتی D، کیفیت زندگی، مالتیپل اسکروزیس
 • مریم ملک آسا، پریسا سادات سیدموسوی*، منصوره سادات صادقی، مریم فلاحت پیشه صفحات 27-36
  تعهد یکی از پیش بینی کننده های مهم تمایل افراد برای ماندن در ازدواج و عاملی تعیین کننده در طول مدت و کیفیت آن است. با توجه به اهمیت عوامل فرهنگی در این زمینه، هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش الگوهای تعاملی و رفتارهای مراقبتی افراد متاهل در پیش بینی تعهد زناشویی آنان بود. برای این منظور، 120 نفر از افراد متاهل شهر تهران به صورت دردسترس از هر یک از 5 منطقه تهران (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز) انتخاب و از نظر تعهد زناشویی، تعامل زوجین و رفتارهای مراقبتی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل نشان داد که الگوی ارتباطی مثبت و منفی بین همسران، توانایی پیش بینی تعهد اخلاقی و شخصی را دارد. همچنین رفتار مراقبتی حفظ نزدیکی و حساس، توانایی پیش بینی تعهد اخلاقی، و رفتار مراقبتی حساس و وسواس گونه، توانایی پیش بینی تعهد شخصی را دارند. به علاوه، الگوی ارتباطی مثبت و منفی، رفتار مراقبتی حساس و رفتار مراقبتی کنترل کننده، توان پیش بینی تعهد اخلاقی را دارند، و رفتار مراقبتی حفظ نزدیکی و الگوی ارتباطی مثبت، توان پیش بینی تعهد شخصی را دارند. نتایج پژوهش نشان داد که الگوهای ارتباطی و سبک مراقبتی افراد متاهل که بر مبنای سبک دلبستگی آنها شکل می گیرد، نقش مهمی در میزان تعهد زناشویی آنان دارند. بنابراین می توان با تقویت الگوهای ارتباطی و رفتارهای مراقبتی مثبت در روابط زوج به تقویت تعهد شخصی و اخلاقی آنها کمک کرد.
  کلیدواژگان: الگوی تعاملی، رفتار مراقبتی، تعهد زناشویی
 • شیرین فرازمند*، پروانه محمد خانی، عباس پورشهباز، بهروز دولتشاهی صفحات 37-46
  گرچه تمایز بین طرحواره های شرطی و غیرشرطی از لحاظ نظری و کاربرد بالینی اهمیت بسزایی دارد. مطالعات پیشین فقط برخی شواهد اولیه در جهت تفاوت شیوه های شکل گیری طرحواره ها از لحاظ شرطی بودن فرآهم کرده اند و مطالعات اندکی تمایز بین طرحواره های شرطی و غیرشرطی را مورد بررسی قرار داده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش منابع بدرفتارهای عاطفی دوران کودکی (بدرفتاری عاطفی والدین، همسالان و سایرین در کودکی) در پیش بینی طرحواره های ناسازگار شرطی و غیرشرطی در بزرگسالی بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 315 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران(دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه شهیدبهشتی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور) به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر تجارب زندگی و طرحواره های ناسازگار مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که بدرفتاری های عاطفی والدین و همسالان، طرحواره های غیرشرطی و بدرفتاری های عاطفی والدین، همسالان و سایرین، طرحواره های شرطی را در دانشجویان پیش بینی می کند. بنظر می رسد بدرفتاری منابعی که تداوم و شدت بیشتری در زندگی فرد دارند، پیش بینی کننده های قوی تری در پیش بینی طرحواره های غیرشرطی و طرحواره های شرطی هستند زیرا، منابعی که در شکل گیری طرحواره های غیر شرطی دخالت دارند، قطعا در پیش بینی طرحواره های شرطی نیز نقش دارند.
  کلیدواژگان: طرحواره های ناسازگار اولیه، بدرفتاری
 • فیروزه زنگنه مطلق*، شکوه سادات بنی جمالی، حسن احدی، حمیدرضا حاتمی صفحات 47-56
  خانواده اصلی ترین هسته ی هر جامعه و کانون حفظ سلامت و بهداشت روانی افراد است و تنها محل تامین نیازهای عاطفی، مادی، تکاملی و معنوی اعضای خود نیست بلکه مبدا بروز عواطف انسانی و کانون صمیمانه ترین روابط و تعاملات بین فردی نیز است .هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش نارسایی هیجانی و بهبود صمیمیت زوجین شهر اراک بود. برای این منظور طی یک پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و گروه گواه 90 نفر از زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش و گروه گواه کاربندی شدند. گروه آزمایشی، زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد را به مدت ده جلسه دریافت کرد. گروه ها قبل از شروع، بعد اتمام و در مرحله ی پیگیری از نظر نارسایی هیجانی و صمیمیت مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان مدار به طور معنی داری بر نارسایی هیجانی و صمیمیت اثر بخش بوده اند. به نظر می رسد که توجه به اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان مدار در محیط های مشاوره و روان درمانی خانواده از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
  کلیدواژگان: پذیرش و تعهد، هیجان مدار، صمیمیت، نارسایی هیجانی
 • هاله صناعی*، سید علی محمد موسوی، علیرضا مرادی، هادی پرهون، سولماز صناعی صفحات 57-66
  سرطان پستان یکی از شایع ترین انواع سرطان است و یک سوم کلیه سرطان ها را در زنان به خود اختصاص می دهد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی روش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و جهت گیری به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان بود. برای این منظور، در قالب یک طرح شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس،40 بیمار مبتلا به سرطان پستان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. گروه آزمایش طی دو ماه تحت درمان قرار گرفت. گروه کنترل تحت هیچ درمانی قرار نگرفت. گروه ها قبل و بعد از مداخله از نظر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و جهت گیری به زندگی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی به طور معنی داری موجب افزایش جهت گیری مثبت به زندگی و کاهش استرس ادراک شده در گروه آزمایش در مرحله ی پس آزمون و پیگیری شد اما در میزان خودکارآمدی بیماران تفاوت معناداری مشاهده نشد. به نظر می رسد این درمان با مورد هدف قرار دادن سازوکارهای درگیر در استرس و جهت گیری به زندگی بیماران مبتلا به سرطان می تواند روش مناسبی برای تسریع روند درمان، سازگاری و جلوگیری از عود این بیماری باشد.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، سرطان پستان، استرس ادراک شده، جهت گیری به زندگی
 • علیرضا شیرازی تهرانی، فضل الله میردریکوند*، محمد علی سپهوندی صفحات 67-76
  درد پدیده ای است که توسط هر فرد در طول زندگی تجربه می شود .عوامل روان شناختی نقشی کلیدی در تداوم و استمرار دردهای مزمن عضلانی اسکلتی دارند. هدف این پژوهش بررسی مقایسه ای اثر بخش درمان شناختی رفتاری با درمان مبتنی بر مدل تدوینی در کاهش شدت درد بیماران مبتلا به درد های عضلانی اسکلتی بود. برای این منظور طی یک پژوهش نیمه تجربی با گروه کنترل و پیگیری، 45 بیمار با تشخیص درد های مزمن عضلانی اسکلتی، از مراکز درمانی شهر اصفهان به صورت در دسترس انتخاب شد و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل کاربندی شدند. آزمودنی ها در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری، از نظر شدت درد مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه های آزمایشی در10 جلسه ی روان درمانی را دریافت کردند گروه کنترل در این مدت هیچ مداخله درمانی را دریافت نکرد. نتایج تحلیل واریانس ترکیبی نشان دادکه تفاوت معنا داری بین گروه های آزمایشی (شناختی رفتاری و مبتنی بر مدل) با گروه کنترل (لیست انتظار) وجود دارد اما، تفاوت معنا داری بین دو گروه درمانی شناختی رفتاری و مبتنی بر مدل در کاهش شدت درد مشاهده نشد. بر اساس نتایج این پژوهش، درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر مدل، درمانهای کارآمدی برای کاهش شدت درد های مزمن بیماران مبتلا به درد های عضلانی اسکلتی محسوب می شوند.
  کلیدواژگان: درمان شناختی - رفتاری، درمان مبتنی بر مدل، درد مزمن عضلانی - اسکلتی، شدت درد
 • زهرا یوسفی کله خانه *، تورج هاشمی نصرت آباد، مجید محمودعلیلو صفحات 77-86
  اضطراب اجتماعی که از آن بعنوان تجربه ناراحت کننده در حضور دیگران تعریف می شود ، از جمله پدیده هایی است که در روند رشد و تکامل اجتماعی افراد خلل ایجاد می کند و مانع شکوفایی استعدادها و اثبات وجود افراد می شود . این پدیده که در دوران نوجوانی بسیار شایع است می تواند اثرهای بازدارنده ای در کارایی و پویایی افراد بر جای گذارد و باعث تخریب عملکرد شخصی و اجتماعی آنان در زمینه های گوناگون شود . هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سیستم های مغزی – رفتاری و تجربیات استرس زا در نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی بود. برای این منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی 300 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر هراس اجتماعی، سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری، سلامت عمومی و عوامل استرس زا مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سیستم های مغزی – رفتاری و تجربیات استرس زا قادرند 27 درصد از تغییرات نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی را تبیین کنند . با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که سیستم های مغزی- رفتاری و تجربیات استرس زا در نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی نقش تعیین کننده ای دارند .
  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، سیستم های عصبی - رفتاری
|
 • Mohammad Ali Besharat *, Hadi Farahman Pages 7-16
  Differences in attachment styles have been linked to both emotion regulation and psychological functioning, but the emotional regulatory mechanisms through which attachment styles might impact symptoms of depression and anxiety are unclear. The aim of the present study was to examine the mediating role of difficulties in emotion regulation on the relationship between attachment pathologies and depression and anxiety symptoms. For this purpose through a descriptive study, 528 students (274 females, 254 males) were selected using convenience sampling from the University of Tehran students and were evaluated in terms of attachment, depression, anxiety, and emotion regulation difficulty. The results indicated that the hypothesized model had a good fit with the observed data. The correlations between insecure attachment styles, difficulties in emotion regulation, and depression and anxiety symptoms were significantly positive. Based on the results of path analysis, difficulties in emotion regulation play a significant mediating role on the relationship between attachment insecurity and depression and anxiety symptoms. According to the results of the present study, it can be concluded that insecure attachment styles and difficulties in emotion regulation can predict severity of depression and anxiety symptoms. Considering these variables may be important in the processes of prevention, diagnosis and treatment of depression and anxiety symptoms, as well as promoting mental health in general population.
  Keywords: attachment, difficulty in emotion regulation, depression, anxiety
 • Parisa Pourmohammad *, Zahra Yousefi, Turaj Hashemi Pages 17-26
  Multiple sclerosis is one of the most prevalent disorders of the central nervous system. The efforts to identify different factors concerning quality of life in chronic patients, have been increased in recent years. These efforts have been made trying to answer the question of which personality or personal factors affect the amount of suffering or the quality of life in chronic physical patients and if having some special kind of personality characteristics or special kind of vision to disease leads to prediction of quality of life in these patients? So the aim of this study was to investigate the role of illness perception and type D personality in predicting quality of life in multiple sclerosis patients. For this purpose 79 participants were chosen among the members of Tabriz MS Association by using convenience sampling method and were evaluated in illness perception, personality type and quality of life. The results of correlation coefficient and regression analysis indicates that illness perception and type D personality variables significantly predict 59% of variance of quality of life in multiple sclerosis patients. So it can be concluded that illness perception and type D personality variables have a significant role in predicting quality of life in people suffering from multiple sclerosis.
  Keywords: illness perception, type D personality, quality of life, multiple sclerosis
 • Maryam Malek Asa, Parisa Sadat Seyed Mousavi *, Mansoureh Sadat Sadeghi, Maryam Falahat Pisheh Pages 27-36
  Commitment is one of the most important predictors of individual's tendency for staying in marriage and the determined factor for anticipating duration and quality of it. Concerning the importance of cultural factors in this matter, the aim of this research was determining the role of Interactive patterns and caregiving behaviors of married people in predicting their marital commitment”. The population included 120 married people who were selected by using convenience sampling method from 5 areas in Tehran (north, south, east and west) and their Marital Commitment, Interactions and caregiving behaviors were assessed. Findings showed positive and negative communicational patterns could predict moral and personal commitment. Also the Proximity Maintenance and the Sensitive caregiving behavior could predict moral commitment as well as the Sensitivity and the Compulsive Caregiving could predict personal commitment. In addition, positive and negative pattern, sensitive and controlling caregiving behaviors could predict moral commitment and proximity maintenance and positive communicational pattern could predict personal commitment. Result of the study showed that communicational and caring styles developed based on attachment patterns of married people take an important role in marital commitment. Then by improving communicational patterns and positive caring behaviors between couples, it will be able to helping increase moral and personal commitment.
  Keywords: Interactive pattern, caregiving behavior, marital commitment
 • Shirin Farazmand *, Parvaneh Mohammad Khani, Abbas Pourshahbaz, Behrouz Dolatshahee Pages 37-46
  Although the distinction between conditional and unconditional schemas by theoretical and clinical application is very important, previous studies have only provided some preliminary evidence for the development of schemas by conditionality, and few studies have examined the distinction between conditional and unconditional schemas. The aim of the present study was to investigate the role of sources of childhood emotional maltreatment (parent’s, peer’s and others’ emotional maltreatment in childhood) in predicting of conditional and unconditional schemas in adulthood. For this purpose in a descriptive correlational study, 315 students were selected from students of Tehran universities (University of social welfare and rehabilitation science, Khajenasir University, Shahid Beheshti University, Azad University, Payame Noor University) with available sampling selected and were examined on life experiences and maladaptive schemas questionnaires. The result of multiple regression analysis showed that parent’s and peer’s emotional maltreatment predicted unconditional schemas and parent’s, peer’s and other’s emotional maltreatment predicted conditional schemas in college students. It seems that, maltreatment of sources that are more persistence and intensity in the person’s life, are stronger predictors in predicting conditional and unconditional schemas. Because sources of maltreatment that have a role in developing unconditional schemas, certainly have also a role in predicting conditional schemas.
  Keywords: early maladaptive schemas, maltreatment
 • Firoozeh Zanganeh Motlag *, Shokoh-Sadat Bani- Jamali, Hassan Ahadi, Hamid Reza Hatami Pages 47-56
  Family is the main core of every community and it is the focus of well-being and mental health, not just a place for providing emotional, physical, and spiritual development of its members, but it is also the origin of human emotions and the heart of the most intimate interpersonal relationships .The aim of this research was the study the effectiveness of couples therapy based on acceptance and commitment and emotional focused couples therapy on reducing alexithymia and improve marital intimacy in Arak City. For this purpose, during a quasi-experimental research in form of pretest-posttest and control group 90 couples who referred to Azad University counseling center with convenience method were selected and were assigned randomly divided into three experimental groups and the control group. Experimental group received couples therapy based on acceptance and commitment for ten sessions. Groups were tested before and after the completion and follow-up in terms of alexithymia and intimacy. The results showed that couples therapy based on acceptance and commitment and emotionally focused couple therapy have been significantly effective on alexithymia and intimacy. It seems that attention to couples therapy based on acceptance and commitment and emotionally focused couple therapy in counseling environment and family psychotherapy are of high importance.
  Keywords: Acceptance, commitment, emotionally focused, intimacy, alexithymia
 • Haleh Sanaei *, Seyed Ali Mohammad Mousavi, Alireza Moradi, Hadi Parhoon, Solmaz Sanaei Pages 57-66
  Breast cancer is one of the most common cancers and accounts for almost one third of all cancers in women. The aim of this study was to investigate the effectiveness of mindfulness method on self-efficacy, perceived stress and life orientation in women with breast cancer. To this end, 40 patients with breast cancer were selected in the form of a quasi-experimental design of pretest-posttest along with the control group, using convenience sampling and were randomly assigned to both groups of experiment and control. The experimental group underwent two months of treatment. The control group did not undergo any intervention. The groups were tested in terms of self-efficacy, perceived stress and life orientation both before and after the intervention. Covariance analysis results indicated that mindfulness-based stress reduction therapy has made a significant difference in increasing positive life orientation and decreasing perceived stress in the experimental group both in the post-test and follow up stage. But there was no significant difference in the self-efficacy rate in patients. It seems that this therapy can be an appropriate method in speeding up the healing process, compliance and prevention of recurrence of the disease by targeting the mechanisms involved in stress and life orientation in patients with cancer.
  Keywords: Mindfulness, breast cancer, perceived stress, life orientation
 • Ali Reza Shirazi Tehrani, Fazlolah Mirdrikvand *, Mohammad Ali Sepahvandi Pages 67-76
  Pain a phenomenon that is experienced by everyone during life. Psychological factors have a key role in continuation of chronic musculoskeletal pain. The aim of this study was to compare the efficacy of cognitive – behavioral therapy and model – based therapy in reducing pain intensity of the patients with chronic musculoskeletal pain. Therefore, in a quasi- experimental study with control group and follow up, 45 patients with diagnosis of chronic musculoskeletal pain by convenience randomly selected in private clinics and hospitals of Isfahan city and randomly assigned to two experimental groups and one control group. The participants were evaluated for pain intensity in three phases of pretest, posttest and follow up. Each experimental groups experienced 10 sessions of psychotherapy. While the control group did not receive any intervention. Analysis of mixed variance showed that there were significant differences between experiment groups (cognitive – behavioral and model- based) and control group (waiting list). But there were not significant differences between cognitive – behavioral and model- based therapies in the reducing pain. This research showed that cognitive – behavioral and model- based therapies can be effective treatments in reducing chronic musculoskeletal pain patients.
  Keywords: cognitive- behavioral therapy, model- based therapy, chronic musculoskeletal pain, pain intensity
 • Zahra Yousefi Kalekhane *, Touraj Hashemi Nosratabad, Majid Mahmoud Alilu Pages 77-86
  Social anxiety which is defined as uncomfortable experience in the presence of others, is a phenomenon that damages social development of people and impede their talents from flourishing. This phenomenon which is prevalent among adolescence has Impediment effects on performance and dynamism and causes destructive personal and social performance in several areas. The purpose of this study was to determine the role of brain-behavioral systems and stressful experiences on social anxiety disorder symptoms. This study was conducted on a population of 300 students from university of Tabriz, selected by multistage cluster sampling and the subjects were examined in Social anxiety, behavioral inhibition/activation systems, general health and stressful experience. The results of regression analysis indicated that brain–behavioral systems and stressful experience can explain 27% of social anxiety disorder symptoms. According to results brain-behavioral systems and stressful experiences have determinant role in social anxiety symptoms.
  Keywords: Social anxiety disorder, brain – behavioral systems, stressful experience