فهرست مطالب

 • پیاپی 23 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • محمود عباسی، نبی الله غلامی، سحر سهیل مقدم صفحات 7-15
  در خصوص مبانی اخلاقی حق بر فراموش شدن سه رویکرد عمده ذکر شده است که به ترتیب عبارتند از رویکرد نتیجه گرا، رویکرد مبتنی بر مالکیت و رویکرد هستی شناسانه. رویکرد نتیجه گرا، مبتنی بر آثاری است که انتشار اطلاعات هر شخص و نقض حریم خصوصی او می تواند به همراه داشته باشد. رویکرد مبتنی بر مالکیت با مفروض دانستن اطلاعات هر شخص به عنوان جزئی از مایملک او، حق شخص بر عدم انتشار اطلاعات مرتبط با خود را به عنوان یکی از ملزومات مالکیت او به شمار می آورد. رویکرد هستی شناسانه نیز با تلقی ماهیت انسان به عنوان یک کل، بر این نکته تاکید می کند که ماهیت هر شخص متشکل از مجموعه ای از عوامل مادی و غیر مادی از جمله اطلاعات مربوط به اوست. از این رو انتشار اطلاعات مربوط به شخص، در حقیقت تجاوز نسبت به هویت شخصی او به شمار می آید. در این مقاله، با بررسی هر یک از این سه رویکرد، نقاط ضعف و قوت آن ها مورد بررسی قرار گرفته شده است.
  کلیدواژگان: حق بر فراموش شدن، مالکیت، حریم خصوصی، اطلاعات
 • زینب شجاعی فر، افسانه مرزیه، ناصر ناستی زایی صفحات 17-28
  زمینه و هدف
  از الزامات حیاتی برای سازمان های امروزی مدیریت دانش و درگیری شغلی است که این مهم می تواند در پرتوی اخلاق حرفه توسعه یابد. با درک این مساله پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه اخلاق حرفه ای با مدیریت دانش و درگیری شغلی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش توصیفی همبستگی است. جامعه آماری آن کلیه دبیران زن زاهدان در سال تحصیلی 95-1394 بود (175 نفر). به شیوه نمونه گیری تصادفی تعداد 120 دبیر زن از طریق سه پرسشنامه اخلاق حرفه ای (گریگوری، 1990 م.)، مدیریت دانش (بهات، 2001 م.) و درگیری شغلی (لاداهل و کنجر، 1965 م.) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه با کمک نرم افزار SPSS 21 استفاده شد.
  یافته ها
  مقدار ضرایب همبستگی اخلاق حرفه ای و مولفه های آن: دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی و روح جمعی و مشارکت در کار با مدیریت دانش به ترتیب برابر با 0/346، 0/395، 0/234، 0/219 و 0/216 بود (0/01>p). همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که اخلاق حرفه ای 18/2 درصد از واریانس مدیریت دانش را تببین می کند که از بین مولفه های اخلاق حرفه ای فقط مولفه دلبستگی و علاقه به کار با مقدار (0/51) β از توان پیش بینی مدیریت دانش برخوردار بوده است (0/01>p). دیگر یافته نشان داد که مقدار ضرایب همبستگی اخلاق حرفه ای و مولفه های آن: دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی و روح جمعی و مشارکت در کار با درگیری شغلی به ترتیب برابر با 0/497، 0/519، 0/412، 0/292 و 0/31 بود (0/01>p). همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که اخلاق حرفه ای 3/29 درصد از واریانس درگیری شغلی را تببین می کند که از بین مولفه های اخلاق حرفه ای فقط مولفه دلبستگی به کار با مقدار β (0/486) از توان پیش بینی درگیری شغلی برخوردار بوده است (0/01>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها به مدیران مدارس توصیه می شود تلاش های خود را جهت استقرار فضای کاری اخلاق مدارانه و تشویق و ترغیب معلمان به انجام فعالیت های کاری معطوف نمایند تا از این طریق بتوان به ارتقای مدیریت دانش و درگیری شغلی معلمان امیدوار بود.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، مدیریت دانش، درگیری شغلی، دبیران
 • محمد صالحی، مریم باباجانی بابلی صفحات 29-38
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اخلاق کاری و سبک مدیریت با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه مازندران انجام شد.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش، همبستگی بوده است. جامعه آماری 102 نفر از کارکنان تحت سرپرستی مدیران دانشکده های (دانشکده های علوم انسانی، اقتصاد، هنر و معارف) تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 75 نفر به صورت تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه های استاندارد اخلاق کاری پتی، سبک مدیریت محمد حسنی و رضایت شغلی بوده است. اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS 21 و آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون مقایسه میانگین تحلیل گردید.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد بین اخلاق کاری و مولفه های آن، سبک مدیریت و مولفه آن با رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین جنسیت، مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی با میانگین نمره اخلاق کاری کارکنان و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد، بین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی با میانگین نمره سبک مدیریت ارتباط معناداری وجود دارد، اما بین جنسیت و میانگین نمره سبک مدیریت ارتباط معناداری وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از رابطه بین اخلاق کاری و سبک مدیریت با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه مازندران بوده است. به عبارتی ادراکات کارکنان از اخلاقیات حاکم بر کار و سبک مدیریتی حاکم بر سازمان با رضایت شغلی آنان رابطه مثبت و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: اخلاق کاری، سبک مدیریت، رضایت شغلی
 • فتانه هاشم دباغیان، مینا فروزنده صفحات 39-47
  زمینه و هدف
  طبق راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی، اخذ رضایت نامه کتبی در پژوهش های بالینی الزامی است. هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان رعایت دستورالعمل اخذ رضایت نامه در پایان نامه های بالینی طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال های 1394-1390 بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 210 نفر از شرکت کنندگان در مطالعات بالینی طب سنتی بعد از پایان مطالعه اصلی، از نظر میزان رعایت دستورالعمل اخلاق در اخذ رضایت نامه و بندهای مختلف آن، به صورت تلفنی مورد پرسش قرار گرفتند. فراوانی اخذ رضایت نامه از شرکت کنندگان، میزان آگاهی شرکت کنندگان از اهداف و روش کار، شناخت مسوولیت و حقوق شرکت کنندگان، سود و عوارض احتمالی، پرداخت هزینه، محرمانه ماندن اطلاعات و سایر مواردی که در رضایت نامه ها وجود دارد مورد سوال قرار گرفت. توصیف یافته ها در قالب تعداد و درصد فراوانی ارائه شد.
  یافته ها
  میانگین سن شرکت کنندگان (17±) 43 سال بود. 30% از افراد بی سواد بودند و فرم رضایت نامه توسط همراهانشان تکمیل شده بود. 89 % از شرکت کنندگان رضایت نامه دریافت کرده بودند، اما تنها 10 % از آن ها متن رضایت نامه را مطالعه کرده بودند و از این بین بیش از نیمی از افراد متوجه بخش هایی از رضایت نامه نشده بودند. 55 % از کل شرکت کنندگان از این که در یک مطالعه پژوهشی شرکت کرده اند، آگاه نبودند و 92 % هدف اصلی طرح را نمی دانستند. هیچ یک از افراد نمی دانستند که گروه های مختلف مطالعه کدامند و ممکن است در گروه دارونما قرار گیرند. همچنین هیچ یک از افراد از وجود درمان های جایگزین مطلع نشده بودند. 46 % از فواید احتمالی و 71 % از عوارض احتمالی درمان های انجام شده مطلع نبودند. هیچ یک از افراد برای شرکت در مطالعه یا ادامه آن تحت فشار یا تشویق مالی قرار نگرفته بودند. 67 % از افراد نمی دانستند که مختارند در هر زمانی مطالعه را ترک کنند.
  نتیجه گیری
  علی رغم استفاده از رضایت نامه آگاهانه در اکثر پایان نامه های بالینی طب سنتی دانشگاه مذکور، شرکت کنندگان در این مطالعات آگاهی لازم از جزئیات پژوهش نداشتند. بررسی علل این موضوع، آموزش پژوهشگران درمورد لزوم رعایت دستورالعمل های اخلاقی، همچنین افزایش نظارت کمیته های ذی ربط الزامی به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: اخلاق در پژوهش، مطالعات بالینی، کمیته اخلاق، طب سنتی
 • مقاله مروری
 • مریم اسمعیلی پرزان، مصطفی رجایی پور، سیدمحسن رزمی صفحات 49-60
  زمینه و هدف
  «علم بیوتکنولوژی ملکولی یا مهندسی ژنتیک» فارغ از آثار مثبت و سودمندی که در حوزه های مختلف دارد، همراه با خطرها و ضررهای بسیاری نیز می باشد. مطالعه حاضر با هدف تبیین نفی استناد به اصل ممنوعیت ضرر که از اصول ضروری آیین اسلام و تمامی مجموعه قوانین بشری می باشد، در به کارگیری از فواید و آثار مثبت این علم انجام گردیده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه مروری حاضر واژگان کلیدی مهندسی ژنتیک، دستکاری ژنتیکی، آثار مفید و زیان بار آن در حوزه های مختلف و اصل نفی ضرر در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Magiran، SID، ISC و Google Scholar جستجو و مقالات و متون مرتبط جستجو و مورد تحلیل قرار گرفت.
  ملاحظات اخلاقی: اصول اخلاقی و امانت داری در جستجو، تحلیل متون و استناد دهی رعایت گردید.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر پس از مروری بر تعریف دستکاری ژنتیکی، تاریخچه و آثار آن (فواید و ضررها) و همچنین مفهوم ضرر و ادله اثباتی آن، ارتباط این تکنیک نوین و تعارض و ضررهایی که ممکن است از آن ناشی شود با اصل نفی ضرر تحلیل و بررسی شده است و در هر کدام، اصل ممنوعیت ضرر، به عنوان یک اصل قابل انعطاف تحدیدی معرفی شده است و نه به عنوان یک اصل مطلق و بدون تقیید.
  نتیجه گیری
  در جمع میان فناوری مهندسی ژنتیک و دستاوردهای نوین آن در حوزه های مختلف و اصل ممنوعیت ضرر در آیین اسلام به این نتیجه دست می یابیم که در مواردی که این علم بتواند در خدمت بشریت استفاده شود و حقوق فردی و اجتماعی انسان ها را سرکوب و پایمال ننماید، به طور مسلم از علوم کارآمد و مفید به شمار می رود و مغایرتی با اصل ممنوعیت ضرر نیز نخواهد داشت.
  کلیدواژگان: دستکاری ژنتیکی، مخاطرات و ضررهای مهندسی ژنتیک، قاعده نفی ضرر
 • مقاله پژوهشی
 • محمد مهدی مقدادی، مریم جوادپور صفحات 61-77
  زمینه و هدف
  یکی از قوی ترین غرائز انسانی، غریزه جنسی است که با کج روی، تحریک و انحراف، می تواند در روح و روان کودک تاثیرات مخرب و پیامدهای ناگواری را دامن زند و منشا فساد، تباهی و بیماری های روحی گردد، لیکن کودک به دلیل موقعیت و وضعیت سنی و آسیب پذیری اش، نیازمند بهره مندی از حمایت ها، تدابیر و سیاست های پیشگیرانه در برابر آسیب های جنسی است که این مهم در سایه تعالیم ارزشمند اسلام و مراقبت والدین، سرپرستان قانونی، مربیان و... تجلی می یابد. از این رو پژوهش پیش رو درصدد تبیین آن است که یک تربیت ایده آل جنسی در اسلام بر چه مبانی و مستنداتی استوار است و در راستای حمایت از سلامت روحی کودک، قواعد و راه کارهای تامین کننده سلامت روحی و امنیت جنسی کدامند؟
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، با استفاده از روش توصیف و تحلیل مفهومی، برای پاسخ به پرسش های پژوهش، از منابع و آموزه های اسلامی و دیدگاه فقی هان استفاده شده است.
  یافته ها
  با عنایت و به کارگیری قواعد مهم، دستورالعمل ها و راه کارهای جامع مندرج در شریعت اسلام، مانند احترام به کرامت و عزت انسانی، مصلحت اندیشی، رفتار اعتدال گرایانه و نفی هر گونه تبعیض و تخریب، لزوم محبت و مهرورزی، جلب مشارکت و مسوولیت پذیری و استحکام پایه های معنوی، می توان غریزه جنسی کودک را در مسیر صحیح و شایسته قرار داد.
  نتیجه گیری
  بر پایه آموزه های اسلامی و دیدگاه فقی هان ضرورت دارد، از همان اوان کودکی و به تدریج، فضایل اخلاقی، حیا، عفت و غیرت در وجود طفل تقویت و پرورش یابد و غریز ه جنسی تحت پرورش صحیح و کنترل واقع شود. همچنین باید قبل از بلوغ با نظارت و تربیت دینی عملا زمینه اختفای تمایل جنسی در محیطی سالم و عاری از هر گونه عوامل محرک، برای کودک فراهم شود که از انحرافات جنسی و به دنبال آن، آسیب ها و نابهنجاری هایی همچون خودارضاعی، همجنس گرایی، انواع آزار جنسی و... پیشگیری به عمل آید و با رعایت این امور از سوی تمامی افراد و نهادهای مرتبط با کودک، می توان نقش شایسته و کمک شایانی در حمایت و تامین امنیت جنسی او ایفا نمود.
  کلیدواژگان: کودک، سلامت، آسیب جنسی، پیشگیری، تربیت جنسی
 • کاظم حسین زاده، جلیل عظیمیان صفحات 79-85
  زمینه و هدف
  دانشجویان پرستاری عضوی از تیم درمانی هستند که بررسی نگرش آنان در خصوص اتانازی مورد اقبال پژوهشگران است. مطالعات مختلف حاکی است که اغلب پرستاران و دانشجویان پرستاری مخالف انجام اتانازی هستند، اما میزان مخالفت با اتانازی در تحقیقات مختلف، به صورت متفاوتی گزارش شده است. این مطالعه با هدف بررسی نگرش دانشجویان پرستاری در خصوص اتانازی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، 382 نفر دانشجوی پرستاری با روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. به منظور بررسی نگرش آنان نسبت به اتانازی از پرسشنامه کوتاه هفت سوالی استفاده شد که بررسی روایی و پایی آن مورد تایید قرار گرفته بود. پس از جمع آوری اطلاعات، کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سنی واحدهای پژوهشی 1/3±23/4 سال و اکثریت (61/5 درصد، 235 نفر) آنان خانم بودند. تقریبا نصف تعداد شرکت کنندگان پژوهش (50/5 درصد، 193 نفر) اظهار نمودند که نگرش شان نسبت به اتانازی تحت تاثیر اعتقادات مذهبی آنان است. تعداد 173 نفر (45/2 درصد) واحدهای پژوهشی استفاده از داروهای کشنده و یا قطع درمان برای بیمارانی که مبتلا به بیماری های لاعلاج و دردهای شدید هستند را مجاز می دانستند. میزان موافقت با انجام اتانازی در کسانی که تجربه بالینی داشتند، بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  گرایش نسبت به انجام اتانازی و قانونی کردن آن در واحدهای پژوهشی مورد مطالعه بیش از سایر مطالعات است. انجام مطالعات بیشتر در رابطه اتانازی مورد توصیه پژوهشگر می کند.
  کلیدواژگان: اتانازی، دانشجویان، نگرش
 • مقاله مروری
 • اسماعیل آذر صفحات 87-98
  اخلاق ارسطویی در مفهوم عام آن مجموعه کنش های رفتاری و اجتماعی است که مورد قبول یک جامعه قرار گرفته است. این اخلاق از طریق تجربه سنتی و دریافت های عرفی در محدوده های خاص جغرافیایی طی قرون شکل گرفته و جامعه موظف به رعایت آن است. اخلاق ارسطویی را می توان اخلاق شهروندی هم خواند، زیرا اقبال عامه یافته و میان شهروندان اجرا می شود. چنین تعریفی در مضامین قابوس نامه اثر قابوس بن وشمگیر مصداق می یابد. قابوس نامه دارای چهل و چهار باب است. این اثر دربرگیرنده توصیه های قابوس (=پدر) به فرزندش، (گیلانشاه) است و ارزش اخلاقی آن طی قرون متمادی تجربه شده است، اگرچه در محدوده قرن پنجم نوشته شده، ولی کلیات آن را می توان به جامعه امروز تعمیم داد. پاره ای از موضوع های ارزشی در اثر یادشده عبارتند از: درک نعمت های الهی، نرم خوبودن، خیانت به مال کسی نکردن، سخن نیکو گفتن، دیگران را چون خانواده خود دوست داشتن، به فرزندان نیکوکاری آموختن، پرهیز از اسراف، توجه به وقت و قرار، حفظ امانت، نگریستن به بانوی خانه به عنوان کدبانو و نه تمتع، خشم فروبردن، جوانمردی، حفظ امانت، راست گویی، پایبندی به پیمان و ده ها موضوع دیگر که می تواند روابط و تعامل زیستی را میان شهروندان تنظیم کند. تحقیق می کوشد ارتباط مفاهیم قابوس نامه را به عنوان نمونه ای از اخلاق ارسطویی مورد تحلیل قرار داده و چارچوبی از این نوع اخلاق در قرن پنجم به دست دهد.
  کلیدواژگان: اخلاق، جامعه، فرد فرهنگ، سنت، قابوس، شهروند
|
 • Mahmoud Abbasi, Nabiollah Gholami, Sahar Soheilmoghadam Pages 7-15
  There are three approaches regarding the right's ethical fundamentals on forgotten including result-based, possession based and ontological approaches. The result-based approach is based on the effects resulting from information distribution of every person and their privacy violation. Possession based approach assuming one's information as part of their properties, considers person's right on not distributing information related to them as one of their possession requirements. The ontological approach presuming human nature as a whole, emphasis on the fact that the nature of every human is consisted of a set of physical and nonphysical factors such as information related to them and the distribution of information of the person is really their personal identity violation. In this article, with investigation of these approaches, their strangeness and weakness is studied.
  Keywords: Right to be Forgotten, Possession, Privacy, Information
 • Zeyneb Shojayifar, Afsaneh Marziyeh, Naser Nastiezaie Pages 17-28
  Background And Aim
  Knowledge management and job involvement are critical requirements for today's organizations that this can be developed in the light of professional ethics. By understanding these issues, present study aims to evaluate the relationship between professional ethics with knowledge management and job involvement.
  Materials And Methods
  The research method was descriptive-correlative. Statistical population was all female teachers of Zahedan high school in the academic years 1394-95 (175 people). By stratified random method, 120 high school female teachers through three questionnaires professional ethics (Gregory, 1990), knowledge management (Bhatt, 2001) and job involvement (Lodahl & Kejnar, 1965) were studied.To analyze the data, from the Pearson correlation coefficient and multiple regression were used with the help SPSS21 software.
  Findings: The correlation coefficients of professional ethics and its components: dependable, ambitious, considerate, cooperative respectively with knowledge management were 0/346, 0/395, 0/234, 0/219 and 0/216. The results also showed that 18/2 percent of the variance in knowledge management professional ethics explain that the only component dependable between the components of professional ethics to do with the amount of β (0/51) of the predictive power of knowledge management. Other findings showed that the correlation coefficients of professional ethics and its components: dependable, ambitious, considerate, cooperative respectively with job involvement were 0/497, 0/519, 0/412, 0/292 and 0/31 respectively. The results also showed that 29/3 percent of the variance in job involvement of professional ethics explains that the only component dependable of professional ethics to do with the amount of β (0/486) had the power to predict job engagement.
  Conclusion
  According to the findings to your school administrators recommended that efforts to establish ethical work environment and encourage teachers to focus on their business activities .So that in this way we hoped teachers to improve knowledge management and job involvement.
  Keywords: Professional Ethics, Knowledge Management, Job Involvement, Teachers
 • Mohammad Salehi, Maryam Babajani Baboli Pages 29-38
  Background And Aim
  This study aimed to investigate the relationship between ethics and management style and job satisfaction among employees of the Mazandaran University.
  Materials And Methods
  The research method was correlation. 75 people were selected as a sample from 102 personnel under the supervision of managers faculties (Faculty of Human Sciences Art Economics Education) by stratified random sampling method based on gender and Morgan tables. Data was collected by standard questionnaires of work ethic (Petit), management style (Muhammad Hosni) and job satisfaction and analyzed by SPSS software, K-S, Pearson correlation and Mean comparison tests.
  Findings: The results showed the work ethic and, management style and theirs components had an significant relationship with job satisfaction As well as there was meaningful relationship between gender, academic record and field of study and work ethic and job satisfaction, The degree and field of study had relationship with management style, but there was no significant relationship between gender and management style.
  Conclusion
  The results showed the relationship between ethics and management style and job satisfaction Mazandaran University. In other words, employee's perceptions of ethics governing the work and management style of the organization had significant positive correlation with job satisfaction.
  Keywords: Ethics, Management Style, Job Satisfaction
 • Fataneh Hashem-Dabaghian, Mina Forouzandeh Pages 39-47
  Background And Aim
  According to the general guidelines for ethics in medical research, informed consent is necessary in clinical trials. The main goal of this study was to evaluate the observance of guideline for taking informed consent in the clinical thesis of Iranian traditional medicine in Iran University of Medical Sciences in 2011-2015.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, the observance of guideline for taking informed consent was evaluated in 210 participants in clinical studies of traditional medicine. The knowledge of the participants from the objectives and methods of the studies, responsibilities and rights of participants, benefits and possible side effects, paying the cost, confidentiality and other parts of consent form were investigated. The findings were described as the number and the frequency.
  Findings: Mean (±SD) of age was 43 (±17) years. 30% were illiterate and informed consent form was completed by their companions. 89% of participants had received the informed consent form, but only 10% of the them had studied it and more than half of them had not understood some parts of it. 55% of the participants were not aware they have participated in a research study and 92% did not know the main purpose of the study. None of the participants know about the different groups and alternative treatments. 46% of them were not aware about the possible benefits and 71% were not aware of the possible side effects of treatments. None of them continue the study under pressure or financial incentives. 67% of people did not know they are free to leave the study at any time.
  Conclusion
  Despite the use of informed consent in the majority of clinical trials of traditional medicine in this University, participants in this study were not aware about the details of the study. The causes of this issue, training the researchers to comply with ethical guidelines, as well as increased monitoring by the relevant committee seem to be required.
  Keywords: Research Ethics, Clinical Trials, Committee of Ethics, Traditional Medicine
 • Maryam Esmaeli Parzan, Mostafa Rajaeepoor, Seyed Mohsen Razmi Pages 49-60
  Background And Aim
  Science of Molecular Biotechnology or genetic engineering. In addition has benefits and beneficial effects in in the various fields, also has many risks and losses. This present study, the aim of explaining the rejection of according to the principle of the prohibition of loss, that it is of the essential principles of Islam and all of human laws complex, has been done for use the benefits and positive effects of this science.
  Materials And Methods
  In the present review study, using such keywords as genetic engineering, genetic manipulation, and its harmful and beneficial effects in different areas and the principle of negation loss - in PubMed, SID, ISC and Google Scholar databases, the relevant literature were searched and analyzed.
  Ethical Considerations: Ethical principles were observed in searching and analysis of texts and citations.
  Findings: In the present study, after review of the definition of genetic manipulation, history and its effects (benefits and losses) and also the concept of loss and its evidence, the relevance of these new techniques and conflict and losses that may result from is be analyzed with the principle of negation loss and in each, the principle of the prohibition of harmless has been introduced as a flexible restriction principle and not as an absolute principle and without restriction.
  Conclusion
  In summing the genetic engineering and its new achievements in the various fields with the principle of negation loss in Islam, we will realize that, where this knowledge can be used in the service of humanity and not trample individual and social rights of human, this science is efficient and useful of course and also will not conflict with the principle of the prohibition of loss.
  Keywords: Genetic Manipulation, the Risks, Losses of Genetic Engineering, Principle of Negation Loss
 • Mohammad Mahdi Meghdadi, Maryam Javadpour Pages 61-77
  Background And Aim
  One of the strongest human instincts is the sexual that can make adverse effects on child's spiritual by distortions, stimulation and deviation then it provide the original of corruption, depravity and mental illnesses. However, the child requires the utilization of precautionary policies against sexual trauma because of his/her age situation and injury preventive measures. This important be expressed to support in light of the Islam teachings and parents, legal guardians, educators etc. Hence, the present article seeks to answer the questions that what is the foundations and documentations of sexual education and principles of prevention from sexual injury also has provided strategies in order to protecting child's mental health?
  Materials And Methods
  In this study of description and concept analysis, Islamic teachings and jurists views was used for an answer the research questions.
  Findings: By applying important rules and comprehensive solutions can be taught child sexual desire on the right direction, for example: respect for the dignity of man; counsel; treatment of moderate and renounce all forms of discrimination and degradation, the necessity of love and compassion; participation and being responsible and strengthening the foundations of the spiritual.
  Conclusion
  Based on the Islamic teachings and jurists views is necessary that nurture virtues of moral, modesty and the sexual instinct grow up in the existence of children, also it should be provided the field of concealment of sexual desire in a healthy instinct environment and devoid any of stimulant factors before puberty with supervision and religious education for children, that be prevented from sexual misconduct, and its consequential damages and abnormalities such; masturbation, homosexuality, types of sexual abuse etc. Hence, by observation of these things from all persons and related institutions with child can be played the proper role at the protection and security of his/her sex.
  Keywords: Child, Health, Sexual Damage, Prevention, Sexual Education
 • Kazem Hosseinzadeh, Jalil Azimian Pages 79-85
  Background And Aim
  Nursing students are the members of medical team so investigation on their attitudes about euthanasia is interested for researchers. Various studies revealed that the majority of nurses and nursing students are opposed with euthanasia; however there are some dilemmas in those findings. The current study conducted to explore the nursing students’ attitudes about euthanasia.
  Materials And Methods
  In the current cross sectional study, 382 nursing students were enrolled through convenience sampling method. Data gathering was done using the short form questionnaire of euthanasia. Validity and reliability of the tool were examined. All data were analyzed with SPSS software.
  Findings: The mean and standard deviation of age was 23.4±1.3 year, and the majority (61.5%) was female. Near to half of the participants (50.5%) stated that their religious believes effects on their attitudes towards euthanasia. There was acceptable for 173 participants (45.2%) to use drugs in lethal dose on the explicit request of the patients with terminal illness or extreme uncontrollable pain. the participants who had clinical experiences stated more tendency to do euthanasia.
  Conclusion
  The rate of attitudes towards euthanasia in current study was more than other similar studies. More studies in this regards are recommended.
  Keywords: Euthanasia, Attitude, Student
 • Esmaeil Azar Pages 87-98
  Aristotelian ethics, in a general sense, is the collection of behavioral and social actions which is accepted by a community. This ethics is formed through traditional experience and conventional concepts in specific geographic areas over the centuries and the society is obliged to follow it. Aristotelian ethics can be named as the ethics of citizenship since it has been generalized and adapted by citizens. Such definition is applied in the themes of Qabus Nameh by Qabus ibn Wushmagir. Qabus Nameh contains forty-four chapters. This work encompasses the advices of Qabus (the father) to his son Gilanshah with ethical values which has been practiced through centuries. Although written in the 5th century, its principles can be applied to today's society. Some of the values mentioned in the work include: appreciating the blessings of God, being mild-mannered, avoiding betrayal, saying fair words, loving others as your family, teaching children charity, avoiding wastefulness, paying attention to time and meetings, honesty, avoiding exploitation of wives and regarding them as a housewives, controlling anger, generosity, truthfulness, adherence to the commitment, and dozens of other issues that can adjust relationships and interactions among citizens. Researches are made to analyze the relations among the concepts of Qabuos Nameh as an example of the Aristotelian ethics to obtain a framework of this type of ethics in the 5th century.
  Keywords: Ethicts, Society, Culture, Tradition, Individual, Citizen, Ghaboos