فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 429 (هفته اول تیر 1396)
 • پیاپی 429 (هفته اول تیر 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/05
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مقاله پژوهشی
 • فرزانه تمدن، عباسعلی پالیزبان، مهناز رضایی صفحات 503-510
  مقدمه
  در مطالعات مختلف، رابطه ای میان سندرم متابولیک و دیابت و اختلال در هموستاز عناصر کمیاب مشاهده شده است. این مطالعه، با هدف تعیین سطح مولیبدنیوم در خون کامل افراد مبتلا به سندرم متابولیک با دیابت و بدون دیابت طراحی گردید.
  روش ها
  در این مطالعه ی مقطعی، 125 نفر در سه گروه سالم (40 نفر)، مبتلا به سندرم متابولیک بدون دیابت (45 نفر) و مبتلا به سندرم متابولیک با دیابت (40 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. غلظت مولیبدنیوم در نمونه ی خون کامل، پس از هضم اسیدی با اسید نیتریک (1 نرمال) و آب اکسیژنه (30 درصد)، به وسیله ی دستگاه جذب اتمی مجهز به کوره ی گرافیتی اندازه گیری و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز شد.
  یافته ها
  غلظت مولیبدنیوم در خون کامل افراد مبتلا به سندرم متابولیک بدون دیابت (58/2 ± 72/4 میکروگرم بر لیتر) به طور معنی داری (050/0 > P) نسبت به گروه سالم (60/6 ± 15/7 میکروگرم بر لیتر) کمتر بود. همچنین، غلظت مولیبدنیوم خون کامل در افراد مبتلا به سندرم متابولیک با دیابت (94/3 ± 83/5 میکروگرم بر لیتر) نسبت به گروه سالم کمتر و نسبت به افراد سندرم متابولیک بدون دیابت بیشتر بود (050/0 > P برای هر دو).
  نتیجه گیری
  سندرم متابولیک، غلظت مولیبدنیوم خون کامل را تحت تاثیر قرار می دهد. غلظت مولیبدنیوم خون کامل در افراد مبتلا به دیابت نسبت به گروه سالم کمتر است. بنابراین، غلظت مولیبدنیوم خون، می تواند با سندرم متابولیک و دیابت مرتبط باشد. مولیبدنیوم به عنوان یک عنصر تقلید کننده ی انسولین شناخته شده است. از این رو، مصرف غذاهای سرشار از عنصر مولیبدنیوم و یا تجویز مکمل های حاوی مولیبدنیوم در موارد کمبود آن، می تواند سودمند باشد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، سندرم متابولیک، مولیبدنیوم
 • مهدیه بهبهانی، فاطمه زرگر صفحات 511-517
  مقدمه
  اختلال بیش فعالی- کمبود توجه (Attention-deficit/hyperactivity disorder یا ADHD) یکی از شایع ترین اختلالات روان پزشکی است که باعث آسیب در ابعاد مختلف از جمله تحصیلی، اجتماعی و خانوادگی می شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه بر نشانه های بالینی و خودکارآمدی کودکان بیش فعال و کم توجه بود.
  روش ها
  این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی با دو گروه شاهد و مورد در سه مرحله ی پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری دو ماهه بود. 60 کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی- کمبود توجه که در نیمه ی دوم سال 1394 توسط روان پزشک اطفال در سطح شهر کاشان ارجاع شده بودند، به همراه مادرانشان انتخاب شدند. مادران، با استفاده از طرح بلوکی به طور تصادفی در دو گروه شاهد و مورد قرار گرفتند. کودکان این مادران در هر دو گروه با استفاده از پرسش نامه ی خودکارآمدی Morris (Roland-Morris disability questionnaire یا RMDQ) و پرسش نامه ی Swanson، Nolan و Pelham (Swanson، Nolan and Pelham-IV یا SNAP-IV) مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه مورد، 8 جلسه ی هفتگی آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه بر اساس شیوه نامه ی Kabat-Zinn دریافت کردند. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون Repeated measures ANOVA مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  افزایش خودکارآمدی هیجانی و اجتماعی و بهبود معنی دار علایم اختلال بیش فعالی- کمبود توجه در گروه مورد در مقایسه با گروه شاهد در مراحل پس آزمون و پی گیری مشاهده شد (001/0 > P).
  نتیجه گیری
  آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه بر افزایش خودکارآمدی هیجانی و اجتماعی و کاهش علایم بیش فعالی و کمبود توجه کودکان تاثیر معنی داری دارد.
  کلیدواژگان: فرزندپروری، ذهن آگاهی، خودکارآمدی، بیش فعالی و کمبود توجه
 • امیررضا صادقی فر، مرتضی هاشمیان، علی سعیدی، فرزانه فدایی کرمانی صفحات 518-524
  مقدمه
  شکستگی شافت فمور، شایع ترین آسیب عمده ی ارتوپدی در اطفال است. به طور معمول، از دو روش گچ گیری Spica جهت درمان شکستگی های ایزوله ی شافت فمور در کودکان زیر 8 سال استفاده می شود. این مطالعه، با هدف مقایسه ی این دو روش و مزایا و معایب آن ها طراحی و انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه، به صورت مورد- شاهدی روی 35 کودک 6-2 سال با شکستگی شافت فمور ایزوله که به بیمارستان شهید باهنر کرمان مراجعه کردند، انجام شد. کلیه ی بیماران به مدت 6 ماه پی گیری شدند. 17 بیمار تحت گچ گیری به روش نوع 1 (90/90) و 18 بیمار تحت گچ گیری به روش نوع 2 (45/45) قرار گرفتند. بیماران از لحاظ طول اندام، دفورمیتی انگولار، قدرت عضلانی، آسیب عصبی- عروقی، سندرم کمپارتمان و آسیب های پوستی بررسی شدند. پس از باز کردن گچ، پرسش نامه ی طراحی شده در مورد فعالیت های کودک، توسط والدین جواب داده شد.
  یافته ها
  تمامی بیماران در هر دو گروه پس از حداکثر 8 هفته جوش خوردگی (Union) کامل داشتند. در گروه 45/45 میانگین میزان دشواری در حرکت کردن به اطراف 41/2 ± 77/5 و در گروه 90/90 این میزان 43/1 ± 05/8 به دست آمد که تفاوت دو گروه معنی دار بود (002/0 = P). میزان دشواری ترک خانه و محوطه ی منزل توسط بیماران در گروه 45/45 معادل 94/2 ± 77/5 و در گروه 90/90 برابر 76/1 ± 00/8 به دست آمد که از لحاظ آماری تفاوت معنی دار داشت (011/0 = P).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مطالعه فعلی به نظر می رسد کودک با گچ گیری 45/45 آزادی عمل بیشتری دارد. در حالی که از نظر بهبود و عوارض بین دو روش تفاوتی دیده نشد.
  کلیدواژگان: شکستگی شافت فمور، درمان شکستگی، سندرم کمپارتمان
 • نرگس شاهسونی، مهتا مظاهری صفحات 525-530
  مقدمه
  گلیوبلاستومای چند شکل، به عنوان یکی از رایج ترین و تهاجمی ترین تومورهای سیستم عصبی مرکزی شناخته شده است. در کنار روش های درمانی موجود، استفاده از عوامل اپی ژنتیک و به ویژه بررسی تغییر بیان MicroRNAها جهت پیش بینی نرخ نجات و نیز گسترش انواع گوناگونی از سرطان ها موثر واقع شده است. در این مطالعه، اثر داروی رزوراترول بر تغییر بیان MicroRNA34a و Snail در رده ی سلولی U87MG (ATCC® HTB-14TM) مورد بررسی قرار گرفت.
  روش ها
  در این پژوهش آزمایشگاهی از رده ی سلولی U87MG در محیط کشت حاوی 10 درصد سرم جنین گاوی (FBS یا Fetal bovine serum) و آنتی بیوتیک های پنی سیلین و استرپتومایسین استفاده شد. از داروی رزوراترول با غلظت های مختلف جهت بررسی اثر غلظت مهار کنندگی 50 درصد رشد سلول ها با روش 3-(4،5-Dimethylthiazol-2-yl)-2،5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) استفاده گردید. میزان تغییرات MicroRNA و بیان ژن Snail با استفاده از روش کمیت سنجی در زمان واقعی (qRT-PCR یا Qualitative real-time polymerase chain reaction) انجام شد. روش ∆∆CT برای آنالیز داده های حاصل از بیان ژن استفاده شد.
  یافته ها
  ارزیابی اثر مهار کنندگی داروی رزوراترول در غلظت های مختلف به مدت 48 ساعت در محیط کشت نشان داد که غلظت 23/43 میکروگرم در میلی لیتر قادر به مهار رشد 50 درصد از سلول های تیمار شده بود. آنالیز بیان ژن نیز نشان داد که میزان سطح MicroRNA34a در سلول های تیمار شده کاهش و بیان ژن Snail به مقدار قابل توجهی نسبت به سلول های شاهد افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  داروی رزوراترول توانایی افزایش بیان microRNA34a را دارد، اما سبب کاهش بیان Snail نمی شود و در نتیجه، اثر مثبتی بر کنترل مسیر متاستاز نخواهد داشت.
  کلیدواژگان: گلیوبلاستوما، Real، time polymerase chain reaction، MicroRNA
 • گزارش مورد
 • علی پورقره خان، فرشید حیدرپور کیایی، داود حکمت پو صفحات 531-535
  مقدمه
  گزش حشرات می تواند سبب واکنش های موضعی یا سیستمیک شود. سکته ی قلبی، یکی از عوارض نادر گزش زنبور است که می تواند رخ دهد.
  معرفی بیمار: در این مقاله، یک مورد سکته ی قلبی بدون بالا رفتن قطعه ی ST (Non ST elevation myocardial infarction یا NSTMI) در آقای 21 ساله به دنبال زنبور گزیدگی گزارش شده است.
  نتیجه گیری
  در بیمار معرفی شده، مثبت شدن تروپونین نشان دهنده ی سکته ی قلبی بود که می تواند به دنبال اسپاسم عروق کرونر ناشی از آزاد شدن آنزیم هیستامین واقع شده باشد.
  کلیدواژگان: زنبور، گزیدگی، سکته ی قلبی، آنافیلاکسی
|
 • Farzaneh Tamaddon, Abbasali Palizban, Mahnaz Rezaee Pages 503-510
  Background
  Several studies reported that there is a relationship between type 2 diabetes or metabolic syndrome and alteration in trace elements homeostasis. This study was designed to evaluate the whole blood concentration of molybdenum in patients with metabolic syndrome and with or without type 2diabetes.
  Methods
  This cross-sectional study involved 125 subjects (men and women) divided in three groups based on criteria defined for type 2 diabetes and metabolic syndrome. The subjects were normal control (n = 40), metabolic syndrome without type 2 diabetes (n = 45), and metabolic syndrome with type 2 diabetes (n = 40). In all the subjects, whole blood level of molybdenum was measured using graphite furnace atomic absorption spectroscopy (GFAAS) after acid digestion by HNO3 (1N) and H2O2 (30%). The data were analyzed using SPSS software.
  Findings: Whole blood concentration of molybdenum in patients with metabolic syndrome without type 2 diabetes (4.72 ± 2.58 µg/l) was significantly lower than that of normal control group (7.15 ± 6.60 µg/l) (P 0.05). In addition, whole blood level of molybdenum in patients with metabolic syndrome and type 2 diabetes (5.83 ± 3.94 µg/l) was lower than that of normal group and higher than that of patients with metabolic syndrome without type 2 diabetes (P 0.05 for both).
  Conclusion
  Our results revealed that metabolic syndrome alters the level of molybdenum in patients. Molybdenum level in patients type 2 diabetes was lower than normal subjects. Therefore, the molybdenum level could be correlated to metabolic syndrome and diabetes. Molybdenum is known to mimic insulin effects, so consumption of foods rich in molybdenum or prescription of molybdenum-containing supplements in the cases of deficiency could be useful.
  Keywords: Type 2 diabetes_Metabolic syndrome_Molybdenum
 • Mahdiyeh Behbahani, Fatemeh Zargar Pages 511-517
  Background
  The attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most common psychiatric disorders that cause damage in different aspects such as educational, social, and familial. The purpose of this study was evaluation the effectiveness of mindful parenting training on clinical symptoms and self-efficacy in children with attention deficit hyperactivity disorder.
  Methods
  This was a clinical trial study with two control and intervention groups in three stages of pre-test, post-test, and two-month follow up. Sixty children with attention deficit hyperactivity disorder referred by the child psychiatrists in Kashan city, Iran, during the second half of the year 2016 were selected along with their mothers. The mothers were assigned in two groups using permuted blocked randomization. Children of these mothers in both groups were evaluated in three steps using Morris self-efficacy questionnaire and Swanson, Nolan and Pelham (SNAP-IV) questionnaire. Intervention group received 8 weekly sessions of mindful parenting training based on Kabat-Zinn protocol. The obtained data were analyzed using repeated measurements analysis of variance.
  Findings: Significant increase of emotional and social self-efficacy and a meaningful improvement of symptoms of attention deficit hyperactivity disorder were seen in intervention group compared to the control group in post-test and follow up (P
  Conclusion
  Mindful parenting training has a significant effect on increasing emotional and social self-efficacy and reducing attention deficit hyperactivity disorder symptoms in children.
  Keywords: Parenting, Mindfulness, Self-efficacy, Attention deficit hyperactivity disorder
 • Amir Reza Sadeghifar, Morteza Hashemian, Ali Saeedi, Farzaneh Fadaee-Kermani Pages 518-524
  Background
  Femoral shaft fracture is the most prevalent major orthopedic injury in children. Usually, we use two methods for spica casting for femoral shaft fractures. This survey aimed two compare them.
  Methods
  This single-blind randomized clinical trial study was performed on the 35 2- to 6-years-old patients with isolated and non-complicate femoral shaft fracture referred to Shahid Bahonar hospital, Kerman, Iran. All the patients were followed for 6 months. 17 patients were treated with type 1 method (90/90 casting) and 18 ones underwent type 2 method (45/45 casting). Patient was examined in regard of limb length, angular deformity, muscle power, neurovascular lesion, compartment syndrome, and dermal injury. After opening the cast, a researcher-made questionnaire about the child's activities was completed by parents.
  Findings: In all the patients in both groups, after maximum of 8 weeks, union was completed. The average difficulty in moving around independently was 5.77 ± 2.41 and 8.05 ± 1.43 in 45/45 and 90/90 groups, respectively, with a significant difference (P = 0.002). The average difficulty rate of leaving family residence or was 5.77 ± 2.94 and 8.00 ± 1.76 in 45/45 and 90/90 groups, respectively, which was statistically different (P = 0.011).
  Conclusion
  Based on the results of the present study, it seems that the child is more comfortable with 45/45 spica cast.
  Keywords: Femur fracture, Fracture fixation, Compartment syndrome
 • Narges Shahsavani, Mahta Mazaheri Pages 525-530
  Background
  Glioblastoma multiform (GBM) is known as the most current and invasive kind of central nervous system tumors. In addition to existing therapy methods, using epigenetic factors specially investigation of microRNAs expression level has been known to predict prognosis, survival rate, and prevalence of a variety of cancers. In this study, the effect of resveratrol on expression level of miRNA34a and Snail gene in U87MG (ATCC® HTB-14™) cell line was investigated.
  Methods
  In this experimental research, U87MG (ATCC® HTB-14™) cell was used in culture medium content of 1% fetal bovine serum (FBS) with penicillin and streptomycin antibiotics. Resveratrol at different concentrations was used to determine 50% inhibitory effect on cell growth in cultured cells using 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT assay) method. Changes in microRNA and Snail gene expression were assessed using qualitative real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR) method. ∆∆CT method was used to analyze gene expression data.
  Findings: Assessing inhibitory effect of resveratrol at different concentration for 48 hours in culture medium showed that the concentration of 43.23 µg/ml was able to inhibit growth of 50% of treated cells. Gene expression analysis indicated that expression level of microRNA34a decreased while Snail gene expression significantly increased compared to control cells.
  Conclusion
  Resveratrol has ability to increase expression of microRNA34a but this increase did not resulted to decrease of Snail gene expression. So, it has not positive effect to control of metastasis pathway.
  Keywords: Glioblastoma, Real-time polymerase chain reaction, MicroRNA
 • Ali Poorgharahkhan, Farshid Heidarpour-Kiaei, Davood Hekmatpou Pages 531-535
  Background
  Insect bites can cause local or systemic reactions. Myocardial infarction is a rare complication that can occur by bee stings.
  Case Report: We report a 21-years-old man with non-ST-elevation myocardial infarction after bee sting.
  Conclusion
  In reported case, positive troponin indicated myocardial infarction caused by coronary vascular spasm followed by releasing histamine.
  Keywords: Bees, Stings, Myocardial infarction, Anaphylaxis