فهرست مطالب

جغرافیای طبیعی - پیاپی 34 (زمستان 1395)
 • پیاپی 34 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا حجازی زاده، محمد سلیقه، صمد کمالی صفحه 1
  جهت آشکارسازی تغییر اقلیم ابتدا عناصر اقلیمی دما، بارش، فشار تراز دریا و نم ویژه خلیج فارس مشخص گردید و به دو بخش سواحل شمالی و سواحل جنوبی تقسیم گردید. برای ایستگاه ها دوره آماری مشخص (2015-1970) انتخاب گردید و سپس از وبگاه شبکه تغییر اقلیم کانادا داده های ایستگاه شامل (بارش، دما ، ارتفاع ژئوپتانسیل و نم ویژه)اخذ گردید و در مرحله بعد همین روند برای دوره آینده (2050-2016) انجام گرفت. با توجه به اینکه کمیت های یاد شده از عوامل تاثیر گذار در تغییرات اقلیم می باشد کمیت های مورد ذکر برای همه ایستگاه ها بر اساس خروجی مدل CGCM در دوره کنونی و آینده، بصورت فصلی و سالانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در فصل زمستان تغییرات دمایی در نواحی جنوبی خلیج فارس تغیییرات چشمگیری داشته بطوریکه پیش بینی می شود در دوره آینده دما تقریبا 3 درجه نسبت به زمان کنونی افزایش یابد. در فصل بهار پیش بینی می شود شرایط دمایی نسبت به دوره کنونی در سواحل جنوبی خلیج فارس، منطقه ابوموسی، بندر لنگه، جزیره کیش و قسمت های غربی جزیره قشم، پهنه دمایی افزایش پیدا کند و بین 28 تا 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. در فصل تابستان سیطره مونسون های تابستانی سبب افزایش دما در پهنه خلیج فارس می گردد بطوریکه کل پهنه، دمایی بین 30 تا 38 درجه سانتیگراد دارد. در این فصل نیز پیش بینی می شود که در دوره آینده روند افزایشی دما شدت بیشتری بخود گیرد. در فصل پاییز نیز پیش بینی می شود پهنه دمایی بالاتر از 28 درجه سانتیگراد افزایش یافته و قسمت اعظم خلیج فارس را دربر گیرد.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، دما، بارش، مدل A1B، خلیج فارس
 • الهام قاسمی فر، بهلول علیجانی، محمد سلیقه صفحات 23-41
  تغییرات اقلیمی که عمدتا منشا انسانی دارد، پدیده ای است که طی 150سال اخیر بشر را تهدید می کند. سواحل دنیا یکی از آسیب پذیرترین نقاطی هستند که از این پدیده به شدت دگرگون شده اند. تحقیق حاضر میزان تغییرات دمای حداقل و حداکثر برای پنج ایستگاه سواحل جنوبی دریای خزر شامل انزلی، رشت، بابلسر، رامسر و گرگان را با استفاده از دو مدل LARS_WG، SDSM و یک مدل شبکه عصبی مصنوعی، طی دوره اقلیمی پایه 1990-1961 و آینده 2039- 2010 با استفاده از سه سناریوی A2،B2 وB1 مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد دما طی دوره آماری 1990-1961 افزایش داشته است و هر پنج ایستگاه مورد بررسی دستخوش این تحول و دگرگونی شده اند. بر اساس نتایج مدل LARS_WG ، طی دوره آماری آینده، افزایش دما تا یک درجه سانتیگراد برای همه ی ماه ها و هر پنج ایستگاه تشخیص داده شد اما مدل SDSM علاوه بر افزایش دما طی دوره ی آینده (حدود یک درجه سانتیگراد و گاهی بیشتر)، حاکی از کاهش دما برای ایستگاه ها در ماه های آوریل، می و نوامبر بود. مدل شبکه عصبی مصنوعی همانند مدل SDSM نشان داد دما برای ایستگاه ها و همه ی ماه ها به جز ماه های آوریل، می و نوامبر افزایش خواهد داشت. مقایسه ی نتایج مدل ها نشان داد که خطای مدل SDSM ( 01/0تا 06/0 درجه سانتیگراد) کمتر از مدل های دیگر است، مدل LARS_WG بعد از مدل SDSM کمترین خطا را داشته است و سپس مدل شبکه عصبی مصنوعی قرار می گیرد. همچنین دو آزمون ویلککسون و کلموگروف اسمیرنوف که به ترتیب برای میانگین و واریانس دو سری بکار گرفته شد مشخص کرد مدل SDSM مقادیر P بالای سطح معنی دار 0.05 دارد. در نتیجه صحت محاسبات مدل SDSM بیشتر است و با اطمینان بیشتری می توان به نتایج آن اعتماد کرد.
  کلیدواژگان: دمای حداقل، دمای حداکثر، مدل های ریزمقیاس سازی، تغییرات اقلیمی، سواحل جنوبی دریای خزر
 • امیر صفاری، معصومه هاشمی صفحات 43-62
  ارزیابی زمین به منظور شناخت و پهنه بندی عرصه های حساس به حرکات دامنه ای به ویژه زمین لغزش از پژوهش های مربوط به جغرافیدانان طبیعی بویژه ژئومورفولوژیست ها است .شناسایی و تعیین مناطق حساس و مستعد لغزش می تواند ضمن جلوگیری از بروز خسارت ها ، زمینه را برای اجرای طرح های پایدار سازی دامنه ها فراهم آورد . در پژوهش حاضر پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از دو روش مدل انتروپی و روش منطق فازی انجام شده است براساس مطالعات ، نه پارامتر لیتولوژی ، فاصله از آبراهه ، فاصله از گسل ، فاصله از جاده ، شیب ، جهت شیب ،ارتفاع، کاربری اراضی و بارش به عنوان مهم ترین پارامتر های احتمالی موثر در وقوع زمین لغزش های منطقه ، تشخیص داده شدند، با انطباق لایه های اطلاعاتی این عوامل بر نقشه زمین لغزش های منطقه بررسی شده در محیط GIS ، اثر هر یک ار عوامل در رخداد زمین لغزش ها ارزیابی شد و در نهایت نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از 9 پارامتر تهیه شد . ارزیابی صورت گرفته با استفاده از شاخص احتمال تجربی نشان می دهد که مدل فازی با مقدار شاخص احتمال تجربی 90% روش کارامد تری نسبت به مدل انتروپی با مقدار شاخص 50% در برآورد خطر زمین لغزش در شهرستان کرمانشاه است.
  کلیدواژگان: زمین لغزش، پهنه بندی، مدل انتروپی، فازی، کرمانشاه
 • سید محمد عسکری زاده، غلامعلی مظفری، احمد مزیدی صفحات 63-82
  تغییرات در رویدادهای آب و هوایی و اقلیمی دارای اثرات قابل توجهی است که آن را از جمله مهم ترین چالش های جدی فراروی جوامع در مقابله با تغییر اقلیم قرار داده است. در واقع یکی از جنبه های مهم تغییر اقلیم شناخت رفتار رویدادهای حدی است. لذا جهت ارائه دورنمایی از تغییرات آتی رویدادهای حدی بویژه بارش با استفاده از خروجی سه مدل گردش عمومی جو (HadCM3، CNCM3، NCCCSM) براساس سناریوهای A1B، A2 گزارش چهارم هیئت بین الدول تغییر اقلیم (IPCC) تحت مدل LARS-WG برای دو دوره آتی 2030-2011 و 2065-2046 برای ایستگاه سبزوار ریز مقیاس نمایی شده است. نمایه های بارش مورد مطالعه در این پژوهش شامل (PRCPTOT، R10mm، R20mm، R95p، R99p، RX1day، RX5day،SDII) که برای دو دوره آتی یاد شده محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد احتمالا میانگین بیشینه بارش پنج روزه و شدت بارش طی دوره آتی2030-2011 و 2065-2046 تحت سناریوی A2 افزایش می یابد. همچنین سهم بیشتری از کل بارش سالانه به وقوع بارش های سیل آسا و رگباری یعنی بارش های بیش از صدک 95 و 99 دوره پایه تعلق خواهد داشت. با توجه به نتایج بدست آمده افزایش این نمایه ها به معنی افزایش فراوانی وقوع سیل و شدت آن به ویژه طی دوره آتی2030-2011 خواهد بود. این در حالی است که طی دوره 2065-2046 احتمال می رود درصد افزایش شدت بارش و نمایه های بیشینه بارش پنج روزه نسبت به دوره 2030-2011 کمتر باشد.
  کلیدواژگان: نمایه های حدی بارش، مدل گردش عمومی، ریز مقیاس نمایی، سبزوار
 • محمود احمدی، فرزانه جعفری صفحات 83-104
  بارش های سیل آسا و سهمگین در فصل تابستان به دلیل ناگهانی بودن آن خسارات سنگینی در بخش هایتاسیسات زیر بنایی،عمرانی و کشاورزی برای مناطق مختلف کشورمان به بار می آورند.در پژوهش حاضر به تحلیل همدیدی و ترمودینامیکی بارش سیل آسای 28 تا 31 تیر1394 در نیمه شمالی، مرکزی و غربی کشورمان پرداخته شده است. ابتدا با استفاده از داده های ایستگاه زمینی بارش ایستگاه هایموردمطالعه، بررسی شد و سپس با استفاده از داده های جو بالا و ترسیم نقشه های مربوط، بارش ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که گسترش پرفشار دریای سیاه بر روی نیمه شمالی و نفوذ کم فشارگرم پاکستان-خلیج فارس از جنوب، ضمن شمالی شدن جریانات، موجب شیو شدید فشاری در تراز دریا شده است. در ترازهای میانی جو کشیده شدن محور فرود از آسیای مرکزی تا جنوب ایران صعود شدید هوا را به همراه داشته است. واکاوی نقشه های امگا بر روی ایران حاکی از استقرار میدان بیشینه امگای منفی در شمال ایران می باشد. تحلیلنقشه های وزش رطوبتی نیز نشان داد که در ترازهای 1000 و 850 هکتوپاسکال دریای سیاه و خزر منابع تامین کننده رطوبت می باشند. اما در تراز 700 و 500 هکتوپاسکال دریای عمان، عرب و شبه جزیره هند نقش اصلی انتقال رطوبت را بر روی منطقه موردمطالعه بر عهده داشته اند. نکته قابل توجه اینکه رودباد تنها در بالای تراز 300 هکتوپاسکال و در بالاتر از عرض 38 درجه شمالی و خارج از محدوده ی رخداد موج بارشی ابر سنگین روزهای پایانی تیرماه94 قرار داشته است و تاثیر آن به صورت غیرمستقیم بوده که موجب تخلیه هوای گرم و مرطوب درون ناوه و در نتیجه تقویت ناپایداری گردیده است.
  کلیدواژگان: بارش سیل آسا، پرفشار دریای سیاه، کم فشار پاکستان، خلیج فارس، شیو فشار، شمال ایران
 • مسعود جلالی، غلام حسن محمدی، عاطفه حسینی صدر، حسین خوشوقتی صفحات 105-123
  نظر به اهمیت پراکندگی مکانی و نوسانات زمانی عناصر اقلیمی در تولیدات دیم؛ در تحقیق حاضر با بررسی پراکندگی مکانی عناصر آب و هوایی در شهرستان های کلیبر و خداآفرین و نوسانات زمانی آنها در ارتباط با نیازهای اقلیمی گندم دیم؛ میزان تاثیر آنها در عملکرد این محصول استراتژیک مورد مطالعه قرار گرفت. پراکندگی مکانی پارامترهای بارشی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) به نقشه تبدیل گردیده و نوسانات سال به سال بارش و دما از طریق ترسیم نمودار مورد ارزیابی قرار گرفت. با بهره گیری از نیازهای رویشی(شرایط اقلیمی مطلوب) گندم دیم، چگونگی تامین نیازهای آب و هوایی این گیاه ارزشمند تحلیل گردید. در مرحله بعد جهت شناسایی نقش پارامترهای آب و هوایی در عملکرد گندم دیم و تعیین بهترین مدل پیش بین گر؛ رگرسیون چندمتغیره گام به گام برای 16 پارامتر اقلیمی و میانگین عملکرد گندم دیم در شهرستان های کلیبر و خداآفرین اجرا گردید. نتایج نهایی نشان دهنده این واقعیت هستند که نقش هر یک از عناصر اقلیمی بارش و دما، متناسب با مراحل مختلف رشد، متفاوت است. هرچند میانگین بارش سالانه در منطقه مورد مطالعه مطلوب به نظر می رسد ولی تغییرات زیاد آن از سالی به سال دیگر و همچنین وقوع مقدار کمی از آن در ماه خرداد محدودیت اصلی بارش برای کشت گندم دیم است. عنصر اقلیمی دما در منطقه مورد مطالعه در مراحل جوانه زنی و پرشدن دانه شرایط مطلوبی را ایجاد می کند ولی در مرحله گلدهی شرایط دمایی منطقه سردتر از آستانه های مطلوب فیزیولوژیکی گندم می باشد. همچنین اجرای رگرسیون چندمتغیره، مدلی را با 7 پارامتر آب و هوایی ارائه داد که می تواند در سطح اطمینان 95% نقش پارامترهای اقلیمی را در میزان عملکرد گندم دیم تبیین کند.
  کلیدواژگان: گندم دیم، پارامترهای اقلیمی، تغییرات مکانی، نوسانات زمانی، رگرسیون چندمتغیره، کلیبر و خداآفرین
 • غلامرضا جانباز قبادی صفحات 125-136
  از میان انواع یخبندان ها، یخبندان تابشی به لحاظ فراوانی وقوع و امکان حفاظت موثر توسط روش های فعال، از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین پیش بینی دقیق دمای حداقل، با استفاده از یک مدل پیش بینی تجربی با امکان کالیبره شدن برای شرایط محلی و کاربری آسان و همچنین برآورد ساعتی میزان تغیرات دما (روند) طی شب هایی با رخداد یخبندان تابشی، جهت تعیین زمان شروع و پایان روش های حفاظت فعال ضروری به نظر می رسد.در این راستا هدف از این تحقیقپیش بینی دمای حداقل با استفاده از یک مدل چند جمله ای می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های ساعتی ایستگاه سینوپتیک شاهرود در ماه های ژانویه، فوریه طی دوره آماری 1984-2010 واز پارامترهایی مانند دمای خشک در زمان غروب وh ساعت بعداز غروب آفتاب و دمای حداقل روز بعد، مدل پیش بینی دمای حداقل ارائه گردید.مقدار ضریب همبستگی مربوط به داده های دمای حداقل مشاهده شده و پیش بینی شده توسط مدل، حاکی از اطمینان بالای معنی داری می باشد. همچنین مقدار ریشه دوم میانگین مربعات خطا (RMSE) برای مدل ارائه شده در ماه ژانویه به میزان 2/0درجه سانتیگراد رسیده است.
  کلیدواژگان: پیش بینی دمای حداقل، یخبندان تابشی، مدل، شاهرود
 • پریسا کهخا مقدم، محمد مهدی چاری صفحات 137-150
  تابش خورشیدی در بسیاری از مدلهای هیدرولوژی به عنوان پارامتری مهم در تخمین تبخیر و تعرق می باشد. تهیه و ایجاد وسایل انداره گیری این پارامتر بسیار پرهزینه می باشد. در این تحقیق از داده های اندازه گیری شده تابش (Rs) در سال های 1385 تا 1389 ایستگاه هواشناسی زاهدان استفاده شده است. در این تحقیق چند مدل غیرخطی نظیر شبکه عصبی با الگوریتم BFGS و شبکه عصبی با کاهش شیب توام و رگرسیون خطی محلی با استفاده از آزمون گاما توسعه داده شد. سپس این مدل های غیرخطی و دو مدل تجربی شامل آنگستروم-پرسکات و گلور مک کلوت برای پیش بینی تابش مورد ارزیابی قرار گرفت. از پارامترهای دمای ماکزیمم، سرعت متوسط باد و تابش برون زمینی و ساعت آفتابی برای پیش بینی روش های غیر خطی استفاده شد. نتایج مقایسه مقادیر محاسبه شده با مدل ها با مقادیر اندازه گیری شده توسط پیرانومتر نشان می دهد که شبکه عصبی با روند نما BFGS دارای 95/1 RMSE= ، 47/1 MAE= و 93/0= R2 است که دارای بهترین عملکرد در مدل ها می باشد. بعد از آن مدل شبکه عصبی با کاهش شیب توام و مدل رگرسیونی خطی محلی است که مقادیر RMSE، MAE و R2 برای آنها به ترتیب برابر 53/2، 77/1، 88/0 و 89/2، 89/1، 82/0 می باشد. روش انگستروم و گلور-مک کلوت نیز به ترتیب دارای مقادیر 38/4RMSE= ، 21/3 MAE= ، 33/0= R2 و 64/4RMSE= ، 07/3 MAE= و 50/0= R2می باشند.
  کلیدواژگان: تابش خالص دریافتی، شبکه عصبی، گاما تست، زاهدان
|
 • Zahra Hejazizadeh, Mohammad Salighe, Samad Kamali Page 1
  First, it was determined to detect climate change of temperature, precipitation, sea level pressure and not particularly Persian Gulf, And was divided into two parts, the northern coast and South Coast. Specified period (2015-1970) was selected for the stations listed were selected and were taken from the website of climate change Canada's network of station data (rainfall, temperature, heights, and not special). And then the same process was used for the next period (2050-2016). Given that the quantities mentioned factors are affecting climate change, The quantity mentioned in the current and future period, seasonally and annually were investigated based on the output of the model for all stations CGCM2.3.2a SR_A1B. The results showed that temperature changes in winter has changed dramatically in the southern part of the Persian Gulf, As predicted to rise in the coming period, roughly 3 degrees relative to the current time. In spring, temperatures are expected(Abu Musa area, Bandar Lengeh, Kish Island and western parts of the island) to increase compared to the current period in the southern coast of the Persian Gulf and The temperature will be 28 to 31 degrees Celsius.In the summer monsoon summer dominated by an increase in temperature across the Persian Gulf as the total area, the temperature is between 30 and 38 degrees Celsius. This chapter also predicts that in the coming period will be automatically increased as temperatures increase. In the autumn season is also expected to be higher than 28 ° C extended temperature zones and involve large part of the Persian Gulf.
  Keywords: Climate change, Temperature, Precipitation, Model A1B, Persian Gulf
 • Elham Ghasemifar, Bohloul Alijani, Mohammad Salighe Pages 23-41
  Introduction
  Average surface temperatures of the Northern Hemisphere have risen in response to climate change by 0.76°C over the past 150 years (IPCC, 2007) .These temperature increases have been accompanied by a reduction in snow and ice cover, retreat of sea ice and mountain glaciers, a longer growing season and earlier arrival of spring, increased frequency of extreme rainfall events, and more than 25,000 other changes in physical and biological indicators of global warming (Rosenzweig et al., 2008). Numerical models have used in such research after the late of year 1970s. The downscaling software such as SDSM,LARS_WG and ANN (Artificial Neural Network) became very common in the recent decades(e.g. Khan, et al., 2006).The results have showed that the SDSM is the most capable of reproducing various statistical characteristics of observed data in its downscaled results with 95% confidence level, the ANN is the least capable in this respect, and the LARS-WG is in between SDSM and ANN. According to Lopes et al (2008) in Assessment of climate change in Lisbon, the SDSM tool was able to better represent the minimum and maximum temperature whereas LARS-WG simulations is slightly better for precipitation.
  Material and
  Methods
  This research has used downscaled methods for the minimum and maximum temperatures of five stations including Anzali, Rasht, Babolsar, Ramsar and Gorgan in the southern coastal of the Caspian sea by three models namely LARS-WG, SDSM and ANN during 1961-90 and 2010-2039 period under three scenarios of A1 , A2 , And B2 . For this purpose, first the observed data of 1961-90 period were obtained from Meteorological Organization of Iran. Since GCMs are restricted in their usefulness for local impact studies with their coarse spatial resolution (typically 50,000 km2) and inability to resolve important sub–grid scale features such as clouds and topography, the three downscaling models namely SDSM, LARS_WG and ANN were used to downscaling these coarse data. Two GCM data were obtained from the website: http://www.cics.uvic.ca/scenarios/index.cgi?Scenarios. Root Mean square error (RMSE), Mean absolute error (MAE) and Coefficient of determination ( ) were used to assessing the capability of the models.
  Result and
  Discussions
  SDSM model results showed very small error ( 0.01 to 0.06°C) between observed and generate data using NCEP predictors-based data with a little more discrepancy using HADCM3 predictors-based data . The model output showed minimum and maximum temperature will rise during the future period with the exception of the months including April ,May and November. This warming trend was same for ANN with error range of 0.2 to 0.8°C. LARS-WG simulation showed temperature will rise for all months of the year with the error range of 0.1 to 0.2°C. The comparison betweem three models showed that the SDSM tool was able to better represent the minimum and maximum temperature.
  Conclusion
  According to this study the temperature increased during the target period. Temperature will increase during future period too.The SDSM and ANN model showed decrease in the temperature of the months including April, May and November. But the LARS_WG showed increase in the temperature in all month and all stations. The comparison of the models showed that the SDSM model has recorded the lowest error in the predicting of future temperatures.
  Keywords: minimum, maximum temperatures, climate change scenarios, the coast of Caspian Sea, Downscaling
 • Amir Saffari, Masoumeh Hashemi Pages 43-62
  Estimation of the ground to determine the zoning of sensitive areas movements, especially landslides range of research related to natural geographers is especially geomorphologists.Identification of sensitive areas to landslide can prevent the damages and also provide the capability for slope stabilization projects. In this paper landslide risk zoning is done by entropy and fuzzy methods. According to studies nine factors have been determined as the most important factors in landslide risk which include: lithology, distance from stream, distance from fault, distance from road, slope, aspect, altitude, land use and rainfall. By overlaying data layers, the effects of these factors on landslides in study area was reviewed in GIS, then the effect of them was evaluated and finally zoning map of landslide risk was provided by using these 9 factors. Evaluating by experimental probability index shows that fuzzy model with index of 90% is more capable than entropy method with index of 50% in landslide risk assessment in Kermanshah Township.
  Keywords: landslide, Zoning, entropy model, fuzzy, Kermanshah
 • Seyed Mohammad Askarizadeh, Golamali Mozaffari, Ahmad Mazidy Pages 63-82
  facing mankind ( Ipcc,2008 ). Infact one of the important aspects of climate change is understanding its behavior To have an outlook on future projections of climate extremes part Changes in extreme climate events has significant effects which caused a it to become as the most important challenges icularly precipitation, the outputs derived from three coupled general circulation models (HadCM3, CNCM3, NCCCSM) contributing to the Fourth Assessment Report of the IPCCAR4, under A1B emission scenarios have been downscaled by LARS-WG during three period 2011-2030, 2046-2065 for Sabzevar, station. The extremes are described by seven indices based on precipitation including (PRCPTOT,R10mm, R20mm,R95p,R99p,RX1day,RX5day,SDII) Results show that averages of Rx5day and SDII during The period of 2011-2030 will be probably increase under A2 sceranario . Inddition , alarge fraction of total annual precipitation is progected to occure in The form of heavy and showery events in 95th and 99th percentile . Regarding to The resultso incroases of 95th and 99th indices means That The frequency of flash floode and its intencity will be increased during 2011-2030 . Howerer , the intencity of precipitation and SDII will be probably to decreabse during2046-2064.
  Keywords: Atmospheric-Ocean General Circulation Model, extreme events, Sabzevar, Downscaling
 • Mahmoud Ahmadi, Farzaneh Jafari Pages 83-104
  Dreadful and torrential precipitations in the summer cause heavy damages in the sections of constructive and agricultural installation in different regions of the country because of their unexpected. In this research we proceed to synoptic and thermodynamic of torrential flooding of 28 to 31 july2015 in the half north, west and central of the country. First with using territorial stations data the precipitation of under studied stations analyzed and then with using upper atmospheric data and tracing the related maps, precipitations analyzed. The results showed that spreading the black sea high pressure on north half of the country and penetrating the Warm low pressure of Persian Gulf-Pakistan from south, meanwhile, northern flowing cause severe gradient pressure in the sea level. In the middle levels stretching the trough axis from central Asia till south of Iran cause severe ascending of air. Analyzing the omega maps on Iran indicates the settlement of maximum negative omega in north of Iran. Also analyzing of moisture advection showed that in the levels of 1000 and 850HPA, the black and Caspian seas are the sources of supplying moisture. But in the levels of 700 and 500 HPA, the Oman and Arab Sea and India peninsula has the main rule in transferring the moisture on the studied region.The point worthy of attention is that the jet stream located only above the level of 300 hpa and upper the latitude of 38 northern degree and out of the occurrence boundary of supper heavy precipitation of ending days in July 2015.And it's impact was indirect which caused offloading the warm and humid air to the through and consequently strengthen the instability.
  Keywords: Rainfall flooding, high pressure Black Sea, low pressure of Persian Gulf-Pakistan, pressure gradient, North of Iran
 • Maseood Jalali, Gholam Hasan Mohammadi, Atefeh Hoseini Sadr, Hosein Khoshvaghti Pages 105-123
  Recognition of climate and doing research about climatic requirements of farm plants can be regarded as main factors in the production process. According to the importance of the climatic fluctuations in rainfed productions, in this study effect of spatial distribution and temporal variation of climatic elements on wheat yield was studied in dry land farms of Kaleibar and Khodaafarin counties. For this, distribution of precipitation parameters was mapped in GIS environment and year-to-year variety of temperature and rainfall analyzed by drawing of charts. And thus with using wheat growing requirements (including desired climatic conditions), ability to meet the climatic needs of this valuable plant were examined. In addition by running of stepwise multivariate regression model between 16 meteorological parameters and average wheat yield, the role of climatic fluctuations in dry land wheat yield identified and the best predictive model determined. Final results of this study show the fact that the importance of each of temperature and precipitation factors differ according to different phonologic stages of wheat at the study region. Although it seems that the mean annual rainfall in study area appears desirable but large fluctuation from year to year as well as small amount of rain in Khordad(June) are the main limitations of rain fed wheat cultivation. Temperature in germination and grain filling stages are created ideal condition but at the flowering stage temperatures are cooler than optimal physiological threshold. The stepwise regression presented a model with 7 meteorological parameters that can be explain a significant impact of climate parameters on dry land farming wheat yield at 95% confidence level on the study region.
  Keywords: Climatic elements, Dry land farming wheat, spatial distribution, temporal variation, SPI, Stepwise regression, Kaleibar, Khodaafarin
 • Gholamreza Janbazghobadi Pages 125-136
  Frost is one of the major climatic Hazards that creates irreparable damages in various communities every year. Amongst different kinds of frosts, radiation frost is very important; because of frequency occurrence and iscontrollable well with active protection methods in agricultural sector. Along with radiation frost monitoring,Precise forecasting of the minimum temperature and hourly estimation of its variations (trend) during the nights with frost event for starting and ending time determination of the active protection methods is satisfied.Therefore, using an experimental forecasting model, which can calibrate to meet local conditions and have a simple application, it seems essential. Thereafter, this study aimed at predicting the minimum temperature using a Polynomial model. In this paper, using hourly synoptic data of shahroud station for January, February during 1984-2010, dry temperature after sunset embedded for developing the prediction model of minimum temperature. Then, according to the predicted minimum temperature, the temperature trend during the night hours with radiation frost event was incident prediction., Pearson correlation coefficient value between observed and predicted minimum temperatures based on developed model was In the significant confidence level of high. The amount of root mean square error (RMSE) for the developed model is 0.2 °C for January.
  Keywords: Forecasting of the Minimum Temperature, Radiation Frost, Model, shahroud
 • Parisa Kahkhamoghadam, Mohammad Mahdi Chari Pages 137-150
  Solar radiation is one of the key inputs for most hydrological models in estimating reference evapotranspiration. Furthermore providing and making the measurement tools for this parameter is very costly. In this research, ridation (Rs ) of zahedan meteological station in 1385 to 1389 were used. Some non- linear models such as neure systemwith algorithm BFGS, and neure system with conjugate Gradient training algorithms, and locallinear regression through gamma test were developed. Then , these non- linear models and two expereimental model including Angstrom - Prescott and Glory Mac Kalut were assessed for predicting radiation. For predicting none- linear method, maximum temperature parameters, average speed of wind, surface radiation, and Sunshine were used. Result of comparing measured amounts with models with measured amount by parameter show that the neure system with BFGS algorithm has RMSE= 1.95 , MAE= 1.47 and R2=93% which are the best operation in these models. After that, neure system model with conjugate Gradient training algorithms and local regression model are in secand rank in which RMSE, MAE and R2 are 2.53 , 1.77 , 88% and 2.89 , 1.89 , 82% respectively. Angstrom and MAC colt method have RNSE = 4.38 , MAE=3.21 , R2=33% and RMSE= 4.46, MAE= 3.07, R2=50% respectivety.
  Keywords: Solar radiation, Neure system, Gamma test, Zahedan