فهرست مطالب

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد - سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1395)
 • سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ملیحه نوبخت *، حسن غلامی، علی عماد زاده، سمانه سرگزی صفحات 287-300
  مقدمه
  امروزه بسیاری از دانشگاه ها و موسسات آموزشی در سراسر دنیا با ارائه برنامه ها و دوره های یادگیری الکترونیکی پا به عرصه وجود نهاده اند تا پاسخگوی تقاضای روزافزون علاقه مندان برای آموزش باشند. از طرفی صاحب نظران عقیده دارند که بسیاری از دوره های مذکور، مطابق با معیارها و استانداردهای مطرح در زمینه آموزش الکترونیکی نبوده و در نتیجه، اهداف برگزاری این برنامه ها را به خوبی محقق نمی سازند؛ لذا ارزیابی کیفیت، بررسی و ارتقاء دوره های آموزش الکترونیکی یکی از وظایف این موسسات می باشد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی کیفیت دوره آموزش الکترونیکی رشته آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بر اساس معیارهای آموزش الکترونیکی پرداخت.
  روش بررسی
  با مرور گسترده متون و منابع معتبر، معیارهای مهم کیفیت دوره های آموزش الکترونیکی استخراج و بر این اساس، مقیاسی درجه بندی شده مشتمل بر 9 مولفه و 173 گویه طراحی گردید. روایی محتوایی این ابزار با نظر ده نفر از متخصصین و به کارگیری تکنیک لاشه تائید شد و ضریب پایایی آن با روش پایایی بین ارزیابان، 88/0 محاسبه گردید. در مرحله بعد، این ابزار در اختیار 3 نفر از متخصصین تکنولوژی آموزشی قرار گرفته و تکمیل شد. داده های حاصل، با استفاده از نسخه 16 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  : یافته ها نشان داد که کیفیت مولفه های محتوا و دسترس پذیری در سطح مطلوب؛ کیفیت مولفه های طراحی آموزشی، سیستم مدیریت یادگیری، چندرسانه ای و سنجش دانشجو در سطح نسبتا مطلوب و کیفیت مولفه های تعامل، بازخورد و پشتیبانی از دانشجو در سطح نامطلوب قرار دارند و در مجموع، کیفیت دوره آموزش الکترونیکی رشته آموزش پزشکی، با توجه به معیارهای مذکور، در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد. نتایج هم چنین نشان داد که در هیچ یک از مولفه های تحقیق، تفاوت آماری معنا داری در نمرات کیفیت، بین متخصصین وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  اگرچه یافته های این پژوهش نشان داد که از نظر متخصصین، کیفیت دوره آموزش الکترونیکی در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارد ولی برای رسیدن به حداکثر مطلوبیت در کیفیت این دوره، لازم است که متولیان امر آموزش الکترونیکی، گویه هایی را که میانگین آن ها پایین تر از 66/1 است، مورد بررسی و به مولفه هایی که کیفیت مطلوب ندارند توجه ویژه داشته باشند و اقداماتی را که در راستای بهبود وضعیت مولفه ها پیشنهاد شده است، مورد توجه قرار دهند.
  کلیدواژگان: آموزش الکترونیکی، دوره آموزشی، کیفیت، معیارهای کیفیت آموزش الکترونیکی
 • فاطمه آیت اللهی، حسین آقا عقیلی، مهدی تبریزی زاده، آرش طائریان * صفحات 301-309
  مقدمه
  پایش و ارزیابی، جز جدایی ناپذیر هر سیستم آموزشی می باشد. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی میزان دستیابی به اهداف آموزشی عملی بخش درمان ریشه فارغ التحصیلان دوره عمومی دانشکده دندانپزشکی یزد بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، 45 نفر از فارغ التحصیلان سال های 90-1385 که در استان یزد مشغول به کار بوده و در رشته های تخصصی به ادامه تحصیل نپرداخته بودند، شرکت کردند. کیفیت درمان های ریشه انجام داده برای دندان سانترال و مولر اول ماگزیلا توسط آنها، از نظر شاخص های طول، تقارب و دانسیتی پرکردگی کانال با مشاهده کلیشه های رادیوگرافی ارزیابی و ثبت گردید. داده ها در محیط نرم افزاری SPSS17 وارد کامپیوتر شده و با استفاده از آزمون های Chi-squre و Fisher Exact test با حد معنی داری 05/0 (P-value < 05/0) آنالیز گردید.
  نتایج
  میانگین نمره کل عملی در کل جامعه مورد بررسی 24/40 از 45 نمره (4/89% از کل نمره) بود. ارتباط آماری معنی داری بین تحقق اهداف آموزش و بازه زمانی (31/0P-value=)، سن (53/0P-value=)، جنس (46/0P-value=) و تاهل (29/0P-value=) دیده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر، نشان دهنده وضعیت مطلوب تحقق اهداف آموزشی عملی در بخش درمان ریشه دانشکده دندانپزشکی یزد می باشد.
  کلیدواژگان: اهداف آموزشی، بخش درمان ریشه، فارغ التحصیلان
 • زهرا دریکوندی *، علی دریکوندی صفحات 310-318
  مقدمه
  مسئله شکاف دیجیتال می تواند در مقیاس ملی و در بین نهادها و یا گروه های مختلف یک جامعه وجود داشته باشد چرا که در واقع، شکاف دیجیتالی حاکی از نابرابری در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نوع نگرش به شکاف دیجیتالی در بین دانشجویان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی و وضعیت اقتصادی – اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی البرز انجام شده است.
  روش بررسی
  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 265 نفر شده و برای انتخاب این نمونه از روش تصادفی خوشه ایچندمرحله ای استفاده گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه نگرش نسبت به اینترنت دیویس (1989) و پرسشنامه محقق ساخته وضعیت اقتصادی - اجتماعی می باشد. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان مربوطه تایید و به منظور تایید پایایی آن ها از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و T مستقل استفاده شد.
  نتایج
  تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که بین نگرش نسبت به شکاف دیجیتالی و پیشرفت تحصیلی و همین طور وضعیت اقتصادی - اجتماعی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین داده های حاصل از آزمون تی مستقل بین نوع نگرش به شکاف دیجیتالی دانشجویان بر حسب جنسیت تفاوت معناداری نشان داد.
  نتیجه گیری
  برای این که فن آوری های اطلاعات همچون موتور قدرتمند توسعه اقتصادی - اجتماعی به کار رود، شکافی که در دسترسی به کارگیری این فناوری ها بین افراد وجود دارد، باید حذف گردد. در این راستا، آموزش های منظم برای توسعه منابع انسانی و کاهش شکاف دیجیتال ضرورت دارد
  کلیدواژگان: شکاف دیجیتالی، وضعیت اقتصادی - اجتماعی، پیشرفت تحصیلی
 • مهسا خدایاریان، طاهره سلیمی *، خدیجه نصیریانی، سمانه السادات جوادی صفحات 319-329
  مقدمه
  خلاقیت مولفه اساسی عملکرد پرستاری است. نارسایی در ترغیب پرستاران به خلاقیت می تواند از توسعه نوآوری در دانش و عملکرد آنان ممانعت کند؛ لذا کشف روش های توسعه آن در آموزش پرستاری اهمیت دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان خلاقیت در دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1394 انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به روش توصیفی- مقطعی از طریق نمونه گیری آسان روی کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری (172 نفر) و کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه (42 نفر) انجام شد. آزمون خلاقیت عابدی مشتمل بر 60 سوال در 4 زیر مقیاس سیالی، بسط، ابتکار، انعطاف پذیری توسط دانشجویان تکمیل شد. ثبات درونی آزمون خلاقیت با آلفای کرونباخ ارزیابی گردید (83/0=r). داده ها با نرم افزار آماری SPSS تحلیل شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد 5/64%(138 نفر) آنان دختر و 5/35% (76 نفر) پسر بودند. میانگین نمره خلاقیت در دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد به ترتیب 52/13±93/129 و 19/12±00/135 بود. آزمون تی مستقل تفاوت معناداری را بین نمره کل خلاقیت دو گروه نشان داد (05/0p<)؛ همان آزمون تفاوت معنادار در زیر مقیاس انعطاف پذیری همراه با میانگین نمره بالاتر در دانشجویان کارشناسی ارشد نشان داد (05/0p<).
  نتیجه گیری
  ازآنجاکه تفکر خلاق، تعامل شبیه سازی شده با محیط است برای کم کردن فاصله از سطح مطلوب خلاقیت در دانشگاه ها باید محیط های آموزشی حمایت کننده ای را خلق نمود. پیشنهاد می گردد اساتید از فنون ویژه بالا بردن سطح آفرینندگی دانشجویان مانند بارش مغزی، مهارت های پژوهشی، یادگیری اکتشافی، شیوه مطالعه آفریننده و... استفاده کنند.
  کلیدواژگان: خلاقیت، دانشجوی پرستاری، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
 • علی اکبر عجم *، صدیقه بادنوا، رضا صابری، نرجس خاتون ذبیحی حصاری صفحات 330-339
  مقدمه
  با توجه به اهمیت استفاده از یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش پزشکی، این پژوهش، با هدف پیش بینی پذیرش یادگیری الکترونیکی از طریق مولفه های اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1394 انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی- مقطعی بود. جامعه مورد پژوهش تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد بود. تعداد افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی و از طریق جدول کرجسی و مورگان، 172 نفر تعیین شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه اشتیاق تحصیلی و پرسش نامه پذیرش یادگیری الکترونیکی، بر اساس مدل پذیرش فناوری استفاده شد. برای تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss v.16 از آزمون های آماری t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد.
  نتایج
  یافته های این پژوهش نشان داد که بین مولفه های اشتیاق تحصیلی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P>). بین مولفه های اشتیاق تحصیلی با پذیرش یادگیری الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد (01/0p<) و مولفه اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی پیش بینی کننده مناسبی برای میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی دانشجویان می باشد.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که مولفه های اشتیاق تحصیلی پیش بینی کننده پذیرش یادگیری الکترونیکی دانشجویان می باشد، بنابراین پیشنهاد می شود تشکیل کارگاه ها و دوره های آموزشی جهت تقویت اشتیاق تحصیلی دانشجویان، توسط دست اندرکاران دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شود.
  کلیدواژگان: اشتیاق تحصیلی، پذیرش یادگیری الکترونیکی، دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی
 • محمد اکبری بورنگ *، حسن رحیمی، رضا صابری، علی اکبر عجم صفحات 340-351
  مقدمه
  این مطالعه با هدف بررسی ادراک از محیط یادگیری دانشجویان دانشکده علوم پزشکی برحسب نقش جنسیت، محل سکونت و خوابگاهی - غیر خوابگاهی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی 1394- 1393 طراحی و اجرا گردید.
  روش بررسی
  این پژوهش ازنظر هدف، پژوهشی بنیادی است که با روش مقایسه ای انجام شد، جامعه آماری عبارت بود از کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که بر اساس جدول مورگان و به شیوه خوشه ایتصادفی چندمرحله ای تعداد 269 آزمودنی انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری استفاده شد و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون T مستقل استفاده شد.
  نتایج
  یافته ها نشان داد ادراک دانشجویان از توانایی علمی خود و جو آموزشی برحسب جنسیت آنان متفاوت می باشد (05/0>p)، برحسب محل سکونت تفاوت معناداری در متغیرهای موردبررسی مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد ادراک از محیط یادگیری برحسب خوابگاهی - غیر خوابگاهی متفاوت می باشد (01/0>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش، برگزاری کارگاه هایی برای دانشجویان دختر و زمینه سازی جهت ادراک محیطی مثبت و عدم ادراک نابرابری در دانشجویان خوابگاهی بسیار ضروری می نماید.
  کلیدواژگان: دانشجو، ادراک دانشجویان از محیط یادگیری، دانشگاه علوم پزشکی
 • مینو میترا چهرزاد، عاطفه قنبری، پردیس رحمت پور *، فاطمه براری، عاصمه پور رجبی، زهرا علیپور صفحات 352-362
  مقدمه
  یکی از چالشهایی که اکثر دانشجویان درطول تحصیل با آن روبرو هستند، اهمال کاری تحصیلی به معنای تاخیر در انجام امور است. از آنجاییکه اهمالکاری تحصیلی می تواند بر جنبه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی دانشجویان تاثیرگذار باشد، با شناسایی عوامل مرتبط می توان گامی در جهت کاهش و یا رفع آن برداشت. این مطالعه باهدف تعیین وضعیت اهمال کاری تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1394 انجام شد.
  روش بررسی
  دراین مطالعه توصیفی- تحلیلی 459نفر از دانشجویان کلیه رشته های علوم پزشکی گیلان به روش نمونه گیری تصادفی نسبتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل 3بخش اطلاعات فردی، تحصیلی و پرسشنامه استاندارد اهمالکاری تحصیلی سولومون و راثبلوم(PASS) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های t مستقل و ANOVA و رگرسیون چندمتغیره تجزیه تحلیل شد.
  نتایج
  اکثریت دانشجویان دختر(7/72%)، مجرد(86%)، مقطع کارشناسی(6/66%) بودند. میانگین و انحراف معیار نمره اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان 1/9±3/63 بود و اکثریت آنها(5/69%) دارای اهمالکاری متوسط بودند. این متغیر باجنسیت(002/0p=)، مقطع تحصیلی(03/0p=) ارتباط آماری معناداری داشت. همچنین در مدل رگرسیونی چندمتغیره، جنس، رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی متغیرهای پیش بین بودند، و اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان دختر، رشته دندانپزشکی، مقطع کارشناسی ارشد بیش از سایر دانشجویان بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمالکاری تحصیلی متوسط در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و وجود ارتباط آن با متغیرهای جنس، رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی دانشجویان، بررسی علل و راهکارهای مناسب جهت کاهش این رفتار پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: اهمالکاری تحصیلی، دانشجو، علوم پزشکی
 • محمود نوری شادکام *، عبدالخالق جعفری، حسین هادی ندوشن، محمدتقی قانعیان، علی فتاحی بافقی، حسین عقیلی، علی اکبر واعظی، سید عیسی مرتضوی صفحات 363-370
  مقدمه
  ارزیابی بخشی جدایی ناپذیر از فرایند مدیریت می باشد که با توجه به حساسیت وظایف؛ در دانشگاه های علوم پزشکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف مقاله حاضر، ارائه گزارشی از ارزیابی عملکرد دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، می باشد.
  روش بررسی
  فرایند ارزیابی عملکرد، از سال 1391 و با تشکیل دو تیم از کارشناسان خبره در حیطه های مورد ارزیابی به منظور احصا شاخص های عملکرد و تیمی از اساتید دارای تجربه و صاحب نظر در این حیطه ها تحت عنوان تیم ارزیابی عملکرد، آغاز گردید. پس از احصا شاخص های عملکرد توسط تیم کارشناسان خبره، در 14 جلسه به روش بارش افکار بر اساس ضوابط و قوانین حاکم بر هر حوزه؛ و دریافت نظرات تیم ارزیابی عملکرد و روسای دانشگاه و نهایی شدن فرم ارزیابی و تصویب آن در هیات رییسه دانشگاه؛ فاز میدانی ارزیابی در سال های 1392 و 1393، به روش خودارزیابی دانشکده ها بر مبنای فرم های نهایی، اجرا و نتایج آن با یکدیگر مقایسه شدند.
  نتایج
  بیشترین نمره نهایی ارزیابی (از 100 نمره) در هر دو سال اجرای فرایند، مربوط به دانشکده بهداشت (67.5 و 72) و کمترین نمره در هر دو سال مربوط به دانشکده داروسازی (28.60 و 29.25) بود. بیشترین پیشرفت نمره نهایی در سال دوم ارزیابی نسبت به سال اول، مربوط به دانشکده پیراپزشکی با 21.55 واحد نمره و کمترین آنها مربوط به دانشکده داروسازی با 0.65 واحد نمره بود..
  نتیجه گیری
  به طور کلی تمامی دانشکده ها در فرایند ارزیابی، دارای رشد بودند. آگاهی مسئولین دانشکده ها از نقاط ضعف و همچنین رقابت ایجاد شده بین دانشکده ها برای کسب جایگاه بهتر، موجب تلاش برای بهبود وضعیت موجود شد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، دانشکده، شاخص های عملکرد
|
 • M. Nobakht *, H. Gholami, A. Emadzadeh, S. Momeni Rad Pages 287-300
  Introduction
  Universities and educational institutes provide a great variety of e-learning programs to accommodate the increasing demands for higher education. However, some specialists believe that many of these courses fail to meet the required standards of e-learning, thus cannot achieve the goals of implemented programs. Therefore, regular quality assessment of e-learning programs should be carried out by education providers. This study aimed to assess the quality of medical education e-learning course at Mashhad University of Medical Science.
  Methods
  In the first step, most important components of e-learning standards were extracted through a comprehensive literature review of previous studies and a rating scale consisting of nine elements and 173 items were designed. Content validity of the scale was assured by consulting with ten different instructional design experts using Lawshe's Content Validity Ratio. Reliability of this scale is also investigated by inter-rater reliability coefficient which was 88% . In the next step we provided three instructional design experts with the above mentioned scale to collect required information for each sample lesson. Data was analyzed through SPSS Ver 16.0 software.
  Result
  The elements associated with ‘quality of contents’ and ‘accessibility’ were satisfactory, elements related to ‘instructional design’, ’learning management system’, ’multimedia’ and ‘student assessment’ were relatively satisfactory, and elements associated with ‘interaction’, ‘feedback’ and ‘student support’ were unsatisfactory. Overall, we evaluated the quality of the medical education e-learning course as relatively satisfactory.
  Conclusion
  Although the quality of the assessed e-learning course was relatively satisfactory, it is still necessary for corresponding administrators to reassess those items with an average of less than 1.66 (satisfactory level) and pay their special attentions to improvement of those items, in order to achieve better quality of the program.
  Keywords: E-learning, educational course, quality, criteria
 • F. Ayatollahi, H. Aghili, M. Tabrizizadeh, A. Taerian* Pages 301-309
  Introduction
  Monitoring and evaluation are an integral parts of any education system. The aim of this study was to evaluate the achievements of Department of Endodontic's educational objectives in graduate dentists of Yazd Faculty of Dentistry of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
  Methods
  In this cross-sectional study, 45 graduates from 2006 to 2011 who practiced in Yazd province without attending any specialized training were evaluated. Root canal treatment quality for central incisors and first maxillary molar, in terms of length, taper and density were radiographicaly evaluated. Data were analyzed by Chi-square test and Fisher exact test.
  Results
  The mean value of practice was 40.24 out of 45 in the studied population (89.4% of the total score). No significant association between the educational objective's achivement and time (P-value = 0.314), age (P-value = 0.532), gender (P-value = 0.465) and marital status (P-value = 0.294) were observed.
  Conclusion
  The results of this study indicated the desired goals of practical training at Endodontic Department of Shahid Sadoughi University of Medical Science.
  Keywords: Educational purposes, Endodontic Department, graduates, Yazd
 • Z. Derikvandi *, A. Derikvandi Pages 310-318
  Introduction
  Digital gap may exist in national scale, among organizations and other groups of society, since it is an indicative of inequality in information technology ground and communication. This study aims to investigate the attitude towards digital gap among students, and its relationship with educational progress and socio-economic status (SES) of university students at Alborz University of Medical Sciences.
  Methods
  This was a cross sectional analytic study. students were randomly selected according to multistage cluster method. The tools for collecting data were Davis (1989) questionnaire on attitude towards internet, and a researcher made questionnaire. The formal validity of the questionnaires is confirmed by a panel of experts, Cronbach's alpha's coefficient was also calculated. Pearson coefficient were calculated andindependent T- test was used for analyzing the data.
  Result
  The analysis of data indicates that there is a meaningful relationship between the attitude towards digital gap and educational progress, and also SES of the students. Furthermore, there was adifferences between the attitudes of males (48.7) and felames (46.5) toward digital gap (p=0.01).
  Conclusion
  There is an attitude towards digital gap in university students. Interventions are needed to close the digital gaps in studnets.
  Keywords: Digital gap, socio-economic status, educational progress
 • M. Khodayarian, T. Salimi *, Kh Nasiriani, S. Javadi Pages 319-329
  Introduction
  Creativity is an essential component of nursing practice. Failure to encourage nurses into creativity may hinder innovations in nursing practice and science. Thus, it is important to explore methods for developing it in nursing education. This study aimedto compare creativity in undergraduate and graduate nursing students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2014.
  Methods
  This cross-sectional study was done on the undergraduate (n=172) and master students of critical care nursing (n=42) according to convenience sampling. The Abedi′s Creativity Tool including 60 questions in four sub-scales (fluency, elaboration, originality, and flexibility) was completed by students. Internal consistency for Creativity Test was assured by Cronbach's alpha =0.83.
  Result
  The results showed that 64.5% of the students were female (n=91) and 35.5% of them were male (n=50). Creativity mean score was 129.5±13.74 and 134.9±15.1 in undergraduate and master of science students, respectively. 77.3% of students reported their creativity moderate and the rest (22.7%) high. There was not any significant difference between the two groups in total score of the creativity, but there were significant differences in the flexibility subscale in master students (p
  Conclusion
  Since creative thought is simulated interaction with environment, in order to minimizing distance from appropriate level of creativity at universities, it is necessary to create a supportive educational environment. It is suggested that teachers use specific methods such as brain storming, research skills, exploratory learning, creative study method to enhance creativity level of their students.
  Keywords: Creativity, undergraduate, gardutae nursing, student
 • A.A. Ajam *, S. Badnava, R. Sabery, N.K. Zabihi Hesary Pages 330-339
  Introduction
  Given the importance of using e-learning in medical education, this study aimed to Anticipate the e-learning acceptance according to nursing students enthusiasm scale at Gonabad University of Medical Sciences.
  Methods
  This cross sectional study conducted on all undergraduate students of nursing and midwifery who were enrolled at Gonabad University of Medical Sciences in 2015. 172 students were recruited and enthusiasm and e-learning questionnaire were filled for them. SPSS V.16 package and the independent t-test, Pearson correlation and multiple regression model were used to analyse data.
  Results
  The results showed there is no significant differenceåÏ the relation between male and female student's enthusiasm(P>0.05). There is a significant relationship between academic enthusiasm component with e-learning acceptance (p
  Conclusion
  The findings showed that the components of academic enthusiasm is predicting acceptance of e-learning by students. Workshops and training courses may enhance student's enthusiasm. Stakeholders should also be organized by universities to enhance acceptance of e-learning.
  Keywords: Academic, enthusiasm, acceptance, e-learning, student, nursing, midwifery
 • M. Akbari Booreng *, H. Rahimi, R. Saberi, Ak Ajam Pages 340-351
  Introduction
  This study was designed and conducted to investigate the perceptions of learning environment according tomedical sciences studentsin terms of the role of gender, place of residence and residing in dormitory in Birjand University of Medical Sciences during 2014 – 2015.
  Methods
  269 students of medical sciences were recruited for this cross sectional study. A questionnaires on the perception of the learning environment was administered and independent T-test was used to analyze the data.
  Result
  The results showed that student's perceptions of their academic ability and educational atmosphere in terms of their gender are different (p
  Conclusion
  More training is necessary to improve the preparation for positive environments particularly for female students.
  Keywords: Students, perception, learning environment, Birjand
 • Mm Chehrzad, A. Ghanbari, P. Rahmatpour *, F. Barari, A. Pourrajabi, Z. Alipour Pages 352-362
  Introduction
  One of the challenges that students faced during their education is academic procrastination. It means “delay in performing a task”. Since academic procrastination could effect on various aspects of student's personal and social life, by identifying related factors it may be limited. This study aimed to determined academic procrastination and related factors in Students of Guilan University of Medical Sciences in 2015.
  Methods
  In this cross-sectional study, 459 students of all major programs of Guilan University of Medical Sciences were selected by stratified random sampling method. Data collection scales included three parts of demographic information, academic information and Procrastination Assessment Scale for Students (PASS) by Solomon and Rothblum. Data was analyzed with T- Test, ANOVA, multiple regressions by SPSS V. 20.
  Result
  Most of students were female (72.7%), single (86%) and undergraduate (66.6%). Mean score of academic procrastination was 63.3±9.1 and most students (69.5%) had moderate procrastination. Academic procrastination had significant difference with gender (p=0.002) and academic level (p=0.03). Also in multiple regression models, gender, program of study and academic level were main predictors of procrastination. Females, dental students and postgraduate students had higher level of academic procrastination.
  Conclusion
  There is a moderate academic procrastination in students of Guilan University of Medical Sciences and its relationship with gender, program of study and academic level was observed. Investigation on causes and appropriate strategies to reduce this behavior is recommended.
  Keywords: Academic procrastination, Students, Medical Sciences
 • M. Noorishadkam *, A. Jaafari, H. Hadi Nodooshan, M.T. Ghaneian, A. Fatahibafghi, H. Aghili, A.A. Vaezi, E. Mortazavi Pages 363-370
  Introduction
  Assessment is an integral part of the management of medical universities. This manuscript is a report of performance assessment of faculties of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences.
  Method
  Performance assessment process was started from 2013. A team of experts was formed in order to evaluate performance of various schools across the university. After determining indices of performance assessment by the team of experts, and obtatining approval from the Board of Directors of university; Field phase of assessment was conducted from 2013-2014.
  Results
  The highest final score in the evaluation of the implementation process was gained by the School of Public Health (67.5 and 72), in 2013 and 2014 respectively, and the lowest by School of Pharmacy 28.60 and 29.25). School of Paramedical Science had the best progress (21.55) over the two years and School of Pharmacy had the lowest progress (0.65) over the same period. Generally, the final score of all schools improved.
  Conclusion
  Faculties officials were informed about the results and were encouraged to improve their position in the future ranking.
  Keywords: Performance Assessment, faculties, performance index