فهرست مطالب

مدیریت صنعتی - پیاپی 39 (بهار 1396)
 • پیاپی 39 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدحسین نبی زاده بهنمیری *، حسینعلی حسن پور، روزبه عزیزمحمدی، نوید هشترودی صفحه 1
  انجام فعالیت های پروژه مطابق برنامه زمان بندی یکی از مسائل مورد توجه دست اندرکاران پروژه ها به ویژه مدیران پروژه ها می باشد. همچنین ماهیت بسیار دشوار این مسئله، علت دیگری برای توجه زیاد محققین به آن می باشد. بنابراین تکنیک ها و روش های خاصی برای حل این مسائل مطرح شده اند. از اینرو توجه بیشتر به پایداری زمانبندی پروژه برای مدیران پروژه موضوعیت دارد. در این مقاله برای یک مسئله واقعی زمانبندی پروژه پالایشگاهی ابتدا مدل زمانبندی پایدار ارائه شده و به دلیل اینکه زمانبندی پروژه با محدودیت منابع از جمله مسائل NP-Hard است، الگوریتم فرا ابتکاری بهینه سازی انبوه ذرات برای حل این مسئله پیشنهاد شده است. به منظور اعتبارسنجی مدل نیز 4 مسئله با ابعاد کوچک انتخاب و جواب های به دست آمده از الگوریتم های پیشنهادی با جواب دقیق به دست آمده حاصل از نرم افزار Lingo مقایسه گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد الگوریتم پیشنهادی کارا و همگرا به جواب بهینه می باشند.
  کلیدواژگان: زمانبدی پروژه، پایداری، انعطاف پذیری، الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات
 • سارا عباس زاده توسلی*، سروش آوخ دارستانی، میترا عباس زاده توسلی صفحه 15
  از عوامل مهم بقا در محیط پر رقابت امروزی کاهش هزینه های تولید محصول می باشد. انتخاب عرضه کنندگان مناسب می تواند به شکل قابل ملاحظه ای هزینه های خرید را کاهش و قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد، چرا که در بیشتر صنایع، هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده محصول، قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصول را در بر می گیرد. افزایش نگرانی ها در مورد هشدارهای محیطی، توجه دولت ها، مشتریان و سازمان ها را به خود جلب نموده و منجر به اهمیت یافتن رعایت الزامات زیست محیطی در تولید محصولات گشته است از آنجا که بخش عمده ای از مواد و اجزا تشکیل دهنده محصولات از تامین کنندگان بیرونی تامین می شوند توجه به معیارهای زیست محیطی در فرآیند تامین مهم می نماید. سبزکردن زنجیره تامین فرصتی است برای کسانی که نگران موضوعات مصرف پایدار و عملکردهای تجاری محیطی اند. برای محاسبه وزن و رتبه بندی معیارها از تکنیک TOPSIS، ارتباط بین معیارها از تکنیک DEMATEL استفاده گردید. پس از تعیین وزن معیارها کیفیت بیشترین امتیاز و عملکرد زیست محیطی کمترین امتیاز را بدست آورد و پس از رتبه بندی معیارها مدیریت محیط زیست بیشترین امتیاز و لجستیک معکوس کمترین امتیاز را بدست آورد. رابطه علت و معلولی معیارهای انتخاب تامین کننده سبز در مجتمع فولاد گیلان نشان می دهد که تاثیر پذیری لجستیک معکوس، عملکرد زیست محیطی و هزینه از سایر معیارها بیشتر است و همچنین تاثیرگذاری معیارهای عملکرد زیست محیطی، هزینه، همکاری با تامین کننده از سایر معیارها بیشتر است.
  کلیدواژگان: انتخاب تامین کننده سبز، زنجیره تامین سبز، تصمیم گیری چند معیاره، الزامات زیست محیطی
 • مهدی اعتمادی *، عبدالصمد خدامی صفحه 29
  پژوهش حاضر به بررسی نقش تفکر استراتژیک در پیاده سازی مدل EFQM به واسطه یادگیری سازمانی در حوزه ستادی وزارت نیرو و شرکت های تابعه می پردازد .به این منظور چهار فرضیه تدوین و مورد آزمون قرار گرفته است. در این پژوهش از تفکر استراتژیک به عنوان متغیر مستقل، پیاده سازی مدل EFQM به عنوان متغیر وابسته و یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی استفاده شده است. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی از نوع همبستگی، به لحاظ استراتژی از نوع کمی و به لحاظ ابزار جمع آوری اطلاعات،پیمایشی با ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان حوزه ستادی وزارت نیرو و شرکت های تابعه در سطح کشور به تعداد 35324 نفر می باشد که در سال 1394 مشغول خدمت هستند. نمونه گیری در این پژوهش، به صورت تصادفی از نوع طبقه ای با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 384 نفر انتخاب و با کمک نرم افزارهای آماری SPSS و Excel و Lisrel به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. نتایج حاصل از رویکرد پیشنهادی، نشان داد که هم تفکر استراتژیک و هم یادگیری سازمانی هر دو تاثیر مثبت بر استقرار EFQM دارد. نتایج برازش مدل پژوهش نیز نشان داد که داده های پژوهش با مدل مفهومی پژوهش برازش دارد و مدل تایید شد. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها و اینکه هر سه فرضیه فرعی پژوهش مورد تایید قرار گرفتند می توان نتیجه گرفت که تفکر استراتژیک هم به صورت مستقیم و هم از طریق یادگیری سازمانی روی پیاده سازی مدل تعالی سازمانی تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: تفکر استراتژیک، مدل EFQM، یادگیری سازمانی، تعالی سازمانی
 • مصطفی جاویدی مشقین، حامد کاظمی پور *، علی تقی زاده هرات صفحه 45
  اعتبار معامله به عنوان یک استراتژی مهم برای افزایش سودآوری در مدیریت موجودی شناخته شده است. تعیین و چگونگی این اعتبار به سفارش خرده فروش بستگی دارد. اگر سفارش خرده فروش از پیش فرض تامین کننده کمتر باشد، تامین کننده کسری از مبلغ را ابتدا و باقی را در مدت زمان تعیین شده و اگر بیشتر باشد تمامی مبلغ را در همان مدت زمان تعیین شده دریافت می کند. پیشینه پژوهش نشان داده است مدل هایی که به این امر پرداخته اند، فرض کیفیت محصولات را از قلم انداخته اند. از این جهت هدف اصلی این پژوهش معرفی مدلی است که به طور هم زمان اعتبار معامله و فرض معیوبیت کالا را در نظر گرفته باشد. نتایج این پژوهش شامل ارائه روش حلی جهت تعیین سیاست بهینه سفارش و زمان بازپرسازی از سوی خرده فروش است. به منظور اجرای بهینه سازی مدل میزان سفارش اقتصادی از نامعادله حسابی-هندسی استفاده شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت موجودی، مقدار سفارش اقتصادی، اعتبار معامله، کالای معیوب، نامعادله حسابی، هندسی
 • محمد رحیم پور *، آرمان احمدی زاد، مهین رحیم پور صفحه 61
  این پژوهش مطالعه ای را در باب همکاری های صنعت و دانشگاه با هدف توسعه کارآمدترین اعمال به منظور افزایش تاثیر این همکاری ها روی قابلیت رقابتی شرکت ها انجام می دهد. نمونه ها بیست و پنج شرکت متمرکز روی تحقیق و توسعه را که در مشارکت با تحقیق بر پایه ای منظم به کار گماشته شده اند، در برمی گیرند. بیش از یکصد پروژه همکاری از طریق مصاحبه با مسئولین، مدیران پروژه و مدیران ارشد اجرایی تحلیل شده است. این مصاحبه ها هم از اطلاعات کیفی و هم از اطلاعات کمی درباره ی موفقیت و عدم موفقیت همکاری ها استفاده نموده است. براساس این داده ها، هفت مورد از کارآمدترین اعمال برای مدیریت همکاری ها زمانیکه با هم به کار گرفته می شوند و به طور معنی داری در موفقیت دراز مدت همکاری مشارکت دارند، تعریف شده اند. این اعمال عبارتند از: 1) انتخاب پروژه های همکاری که تحقیق و توسعه شرکت را به سرانجام میرسانند؛ 2) انتخاب محققان دانشگاه که اهداف و اعمال ویژه صنعت را درک می کنند؛ 3) انتخاب مدیران پروژه با قابلیت های پوشای کرانی قوی؛ 4) ارتقای دوره های زمانی همکاری بیشتر، 5) میسر ساختن حمایت داخلی مناسب برای مدیریت پروژه؛ 6) تدارک ملاقات های منظم در شرکت بین محققان صنعت و دانشگاه ؛ 7) ایجاد آگاهی از پروژه دانشگاه در شرکت.
  کلیدواژگان: صنعت، دانشگاه، تحقیق و توسعه، همکاری تحقیقاتی، خروجی پروژه، تاثیر پروژه
 • مهدی ابراهیم نژاد رفسنجانی *، سید محمد موسوی ندوشن، مرجان توسلی فرد صفحه 77
  انتخاب جایگاه مناسب برای استقرار ماشین های خودپرداز جدید یکی از مباحث مهم در صنعت بانکداری الکترونیکی به شمار می آید. علم مکان یابی همواره به دنبال ارائه روش ها و تکنیک های بهینه ی تعیین و انتخاب مکان فعالیت بنگاه ها است. با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره می توان انتظار داشت که مکان معرفی شده، کلیه معیارهای موردنظر را به نسبت وزنی که دارند ارضا کند. همچنین استفاده از منطق فازی در تصمیم گیری، مساله عدم قطعیت و عدم دقت مرتبط با آگاهی تصمیم گیرنده در اختصاص دادن وزن دقیق به معیارها را حل کرده است. مطالعه حاضر با استفاده از ترکیب رویکردهای تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی به ارائه مدل نوینی در مکان یابی دستگاه های خودپرداز بانک قرض الحسنه مهر ایران در شهر کرمان پرداخته است. معیارهای تصمیم گیری بر اساس مطالعات مشابه استخراج گردید و توسط کارشناسان بانک قرض الحسنه مهر ایران شهر کرمان با روش اولویت بندی فازی وزن دهی شد. پس ازآن با استفاده از روش تئوری گراف و رویکرد ماتریسی فازی، محدوده ها رتبه بندی شدند.
  کلیدواژگان: تکنیک های MCDM، مکان یابی، دستگاه های خود پرداز، منطق فازی
 • امید اردلان *، فرهاد وفایی، شهرام جنابی، مجتبی الماسی صفحه 93
  سازمان ها با توجه به قابلیت هایی که فناوری اطلاعات در ایجاد ارزش برای آنها دارد، سرمایه گذاری های کلانی برای به کارگیری فناوری اطلاعات نموده اند. یکی از ارزش هایی که سازمان ها می توانند با استفاده از این فناوری ها در سازمانشان ایجاد نمایند، توانمندسازی کارکنان با استفاده از این ابزارها است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان می باشد. تحقیق از حیث روش توصیفی- پیمایشی می باشد.جامعه آماری تحقیق، کارکنان شرکت توزیع برق منطقه ای غرب استان کرمانشاه می باشد. روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک و حجم نمونه آماری 181 نفر می باشد.ابزار اندازه گیری متغیرهای تحقیق، پرسشنامه است که دارای روایی و پایایی تایید شده می باشد. در این تحقیق ابتدا میزان کاربرد فناوری اطلاعات را در سازمان مورد بررسی قرار داده، پس از اطمینان یافتن از کاربرد آن، اثرات آن را بر توانمند سازی شغلی کارکنان بررسی نموده ایم. بدین منظور ابتدا شاخص های مرتبط با توانمندسازی که شامل: بهبود کیفیت عملکرد، دانش و آگاهی، فرصت های شغلی، استقلال وآزادی کاری، مسئولیت تصمیم گیری، خود کنترلی و توسعه حرفه ای را شناسایی نمودیم. یافته های این پژوهش نشان داد که بین بکارگیری فناوری اطلاعات و به ترتیب بهبود کیفیت عملکرد (011/0= α )، دانش و آگاهی (000/0=α)، فرصت های شغلی (000/0=α)، استقلال و آزادی کاری(000/0=α)، مسئولیت تصمیم گیری(002/0=α)، خود کنترلی(000/0=α) و توسعه حرفه ای کارکنان (000/0=α) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در پایان به این نتیجه دست یافتیم که فناوری اطلاعات بیشترین تاثیر را بر بهبود کیفیت عملکرد کارکنان شرکت توزیع برق داشته است.
  کلیدواژگان: اطلاعات، فناور اطلاعات، توانمند سازی، کارکنان توانمند، شکرت توزیع برق منطقه ای غرب
|
 • Mohammadhusein Nabizadeh*, Huseinali Hasanpoor, Roozbeh Azizmohammadi, Navid Hashtroodi Page 1
  One of the issues considered by the projects responsible especially project managers is the execution of project activities according to time schedule. The very difficult nature of that issue is also another reason for the researchers to take much note of it. Therefore, there are especial techniques and methods to solve those issues. Also, project managers pay much attention to the stability of the time schedule as it is important for them. This paper is provided with a real project time schedule for a refinery by using stable time schedule. Particle swarm optimization algorithm is suggested to resolve the problem since the project time schedule has resources limitation including NP- Hard. In order to accesses the validation of the model, 4 issues with small scales has been selected and the results from the suggested algorithm was compared with the accurate result obtained from lingo software. These results indicate that the suggested algorithm is effective and convergent with the optimized result.
  Keywords: Project Scheduling, Robustness, Flexibility, Particle swarm optimization algorithm
 • Sara Abbaszadeh Tavassoli*, Soroush Avakh Darestani, Mitra Abbaszadeh Tavassoli Page 15
  An important factor of survival in today’s competitive environment is to reduce production costs of products. Choosing the right suppliers can significantly reduce procurement costs and increase the competitiveness of the organization. Increasing concerns about environmental warnings have attracted attentions of customers¡ governments and organizations and resulted to take care about environmental requirements for products production. As the majority of products components and its material supply from external suppliers¡ consideration about supply process indicators is important. Greening supply chain process is an opportunity for those people are taking care about sustainable demand and environmental business performances. We employed TOPSIS to weight and rank and DEMATEL to evaluate relationships of indicators. After computing the weight of indicators¡ quality received the highest score as well as environmental performance achieved the lowest score in our evaluation. After ranking indicators¡ it was resulted that environmental management and reverse logistic received the highest and lowest in our assessment. The cause and effect relationship of supplier selection indicators in Fulad Gilan Company shows that the reverse logistic¡ environmental performance as well as cost are the most unaffected rather than other indicators and also the impact of environmental performance¡ cost and supplier collaboration are higher than other indicators.
  Keywords: Green supplier selection, DEMATEL, Environmental requirements
 • Mehdi Etemadi*, Abdosamad Khodami Page 29
  Present research intends to look into the role of the strategic thinking in implementation of the EFQM model through organizational learning within the logistics department of the Ministry of Energy as well as the Ministry’s subsidiary companies. To do this, four hypotheses formulation are presented and tested. The present research is based on the three variables: the strategic thinking as the independent variable, implementation of the EFQM model as dependent variable and organizational learning as mediator variable. The current research method in terms of applied objective, strategies and data collection is solidarity, quantitative, and survey questionnaire respectively. In this survey, statistical society includes all managers and field staff working for the Ministry of Energy and subsidiary companies in the Iran with the number of 35324 persons, who are serving in 2015. Sampling in this study randomly with stratified kind and using Krejcie and Morgan table was designed for 384 people. Data analysis was conducted by applying the software’s such as SPSS statistical, Excel and Lisrel. The results of the proposed approach showed that strategic thinking and organizational learning both have a positive impact on the establishment of EFQM. Results of the fitting model indicated that the research data are fitting with the research conceptual model, so the model was verified. Based on the results of the hypotheses tests and given the fact that all the three hypotheses of the research were verified it was concluded that the strategic thinking directly and through the organizational learning affected on implementation of the desired organizational model.
  Keywords: Strategic Thinking model, EFQM, Organizational learning, Organizational excellence
 • Mostafa Javidi Moshfeghien, Hamed Kazemipour*, Ali Taghizadeh Herat Page 45
  Credit transaction is an important strategy to increase profitability in the known inventory management. And how to determine the validity of the order depends on the retailer. If the retailer’s order is less than of the default determined by the supplier, a fraction of the amount is received and the remaining would be paid in installment based on the due time. If the order is more than the default the entire payment would be set based on the determined installment. Research has shown that the models to assume the quality of products have been omitted. The main goal of this study was to introduce a model that simultaneously considers the validity of the transaction and the product is assumed disability. The results of this study are to provide methods to determine the optimal policy solution for ordering and replenishment time from the retailer. In order to optimize the implementation of the economic order of inequality arithmetic-geometric model is used.
  Keywords: Inventory management, Economic order quantity, Credit transaction, Defect item, Arithmetic-geometry
 • Mohammad Rahimpoor*, Arman Ahmadizad, Mahin Rahimpoor Page 61
  This research reports a study of industry-university research collaborations aimed at the development of best practices to enhance the impact of such collaborations on company competitiveness. The data sample involves research-intensive companies which engage in collaborative research on a regular basis. Over 100 different collaborations projects are analyzed through interviews with the responsible project managers and with senior technology officers. The interviewees provided both quantitative and qualitative information about the success and lack of success of the collaborations. Based on these data, seven best practices for managing collaborations have been defined which, when taken together, significantly contribute to the long-term success of the collaboration. These practices are: 1) select collaboration projects that complement company R&D; 2) select university researchers who understand specific industry goals and practices; 3) select project managers with strong boundary spanning capabilities; 4) promote longer collaboration timeframes; 5) provide appropriate internal support for project management; 6) conduct regular meetings at the company between university and industry researchers; 7) build awareness of the university project inside the company.
  Keywords: Industry-University, Research, Development, Project Impact, Project Outcome, Research Collaboration
 • Mehdi Ebrahimi Nejhad Rafsanjani *, Seyed Mohammad Moosavi Nadooshan, Marjan Tavasoli Fard Page 77
  In the recent years, using information technology in Iran industries, mostly in banking, has been increased. Selecting the best site location for Automated Teller Machines (ATM) is also an important Subject for banking industry. Site locating Sciences have always been searching for new optimization methods to find the best location of their case studies. Using Multi-Criteria Decision-Making methods can be expected that the candidate places satisfy the criteria by their weight ratio. Also the use of fuzzy logic in decision making, has been solved the problem of uncertainty and imprecision in assigning the weight of the criteria. So, the applied research study has been using a combined approach of MCDM in a fuzzy environment to provide a new method in Gharzolhasane Mehr Iran Bank ATMs site locating. Regarding the high costs of locating ATMs, the purpose of this study is to provide a method for selecting the best range of these devices Location to increase efficiency and services. Based on the similar studies, a decision criterion was extracted and weighted with FPM Procedure by using QMB and Banking industry expert’s opinions. Then the Location candidates points were ranked by Fuzzy Graph theory and matrix approach method.
  Keywords: MCDM techniques, Locating, Automated teller machines, Fuzzy method (ATM)
 • Omid Ardalan *, Farhad Vafaei, Shahram Jenabi, Mojtaba Almasi Page 93
  IT organizations have capabilities to create value, so they have made huge investments for the deployment of information technology. One of the values that organizations can create is to use this technology in their organizations in order to empower the employees. The aim of this study is to examine the effects of information technology on the job empowerment. The population consists of staff working at Kermanshah province in the west regional electric distribution company. Using the systematic random sampling method, the sample size is 181 people. The questionnaire’s validity and reliability was measured and approved. In this study, the use of information technology in the organization was studied, so after ensuring its application, its effects on empowering employees were investigated. For this purpose, relevant indicators of empowerment were considered, including improving the quality of performance, knowledge, job opportunities, independence and freedom of action, responsibility, decisionmaking, self-control and identified professional development. The results of this study showed that the use of IT to improve the quality of performance is (.011 ₌ α), Knowledge (.000₌α), Job opportunities (.000₌α), Independence and freedom of action (.000₌ α), Responsible for deciding (.002₌ α), Self-control (.000₌ α) and professional development of employees (.000₌α) and all show that there is a significant positive relationship. In the end, we conclude that the greatest impact of information technology on improving the quality of electricity distribution companies is the employee’s performance.
  Keywords: Information, Information Technology, Empowerment, Employee Empowerment, West Regional Electricity Distribution Company