فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 3 (مرداد و شهریور 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محترم صادقی، عباس دوستی* صفحات 245-256
  زمینه
  هلیکوباکتر پیلوری شایع ترین باکتری است که جوامع انسانی را در ابعاد جهانی مبتلا به عفونت ساخته است. بیان فلاژل و تحرک باکتری در کلونیزاسیون و ویرولانس آن عامل بسیار مهمی است. ژن flaA یکی از ژن های کد کننده فلاژلین می باشد که نقش کلیدی در حرکت باکتری و کلونیزاسیون آن دارد و از نظر ایمنی بخشی نیز مورد توجه می باشد. هدف از این مطالعه طراحی، ساخت سازواره و بررسی بیان ژن flaA هلیکوباکتر پیلوری در سلول های یوکاریوتی است.
  موادوروش ها
  در این مطالعه تجربی، ابتدا از هلیکوباکتر پیلوری سویه استاندارد، DNA ژنومی تخلیص و ژن flaA با پرایمرهای اختصاصی به روش PCR تکثیر و جداسازی شد. سپس با بهره گیری از تکنیک همسانه سازی T/A در پلاسمید pTZ کلون گردید. به منظور بیان ژن flaA و ایجاد سازواره نهایی، ژن flaA از پلاسمید pTZ خارج شد و در وکتور بیانی (-)pcDNA3.1 ساب کلون گردید. سازواره -flaA(-)pcDNA3.1 به روش الکتروپوریشن به سلول جانوری CHO منتقل و بیان یوکاریوتی ژن flaA با تکنیک SDS-PAGE بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد محصول PCR ژن flaA در وکتور pTZ کلون و در باکتری اشریشیا کلای سویه TOP10F تکثیر یافته است. همچنین هضم آنزیمی و تعیین توالی حاکی از تشکیل سازواره نهایی -flaA(-)pcDNA3.1 است. در نهایت بررسی بیان ژن flaA هلیکوباکتر پیلوری در سلول جانوری CHO، نشان داد سازواره ژنی حاصل قادر به بیان موفق محصول ژن flaA در سیستم یوکاریوتی می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه سازواره نهایی -flaA(-)pcDNA3.1 قادر به بیان محصول پروتئینی ژن flaA هلیکوباکتر پیلوری در سلول های جانوری می باشد و پروتئین فلاژلین یکی از آنتی ژن های مهم این باکتری است. بنابراین به درستی می توان گفت که سازواره ژنی
  -flaA(-)pcDNA3.1 کاندیدای مناسبی برای استفاده در زمینه واکسن های ژنی علیه هلیکوباکتر پیلوری می باشد و در تحقیقات آینده می توان از آن برای بررسی ایمنی زایی در حیوانات آزمایشگاهی بهره گرفت.
  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، ژن flaA، کلون سازی، الکتروپوریشن
 • آزاده پورشریف، حمیدرضا وزیری*، طوبا میرزاپور صفحات 257-266
  زمینه
  ناباروری به عدم توفیق زوجین در باروری پس از یک سال مقاربت های منظم و بدون بهره گیری از روش های کنترل بارداری اطلاق می شود. توانایی باروری در پستانداران با بلوغ و به واسطه ترشح هورمون های ضروری گنادوتروپین ها (GnRH) صورت می گیرد. پروتئین Kisspeptin (محصول ژن KISS1) وگیرنده آن (KISS1R) به عنوان یک تنظیم کننده حیاتی در ادغام سیگنال های مرکزی و محیطی با آزادسازی GnRH می باشند. در این مقاله ارتباط بین پلی مورفیسم rs397515615 ژن KISS1R با ناباروری ایدیوپاتیک در مردان بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق تعداد 50 مرد نابارور ایدیوپاتیک و 50 مرد سالم (به عنوان کنترل) مورد آزمون قرار گرفتند. جهت تعیین پلی مورفیسم کدون یاد شده روش (AS-PCR) Allele Specific -PCR مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای بررسی ارتباط بین فراوانی ژنوتیپی و آللی در دو گروه بیمار و کنترل از آزمون (χ2)Chi-Square استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، فراوانی های ژنوتیپی مشاهده شده بین دو گروه سالم و بیمار نشانگر تفاوت معنی داری بین دو گروه است (02/0=P) در حالی که توزیع آلل ها (G و - ) بین دو گروه بیمار و کنترل معنی دار نیست (20/0=P).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که پلی مورفیسم rs397515615 ژن KISS1R احتمالا با ناباروری ایدیوپاتیک در مردان مرتبط است. اگرچه برای تایید نتایج به دست آمده، مطالعات با تعداد بیشتر افراد بیمار و کنترل و نیز در جمعیت های جغرافیایی مختلف مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: rs397515615، ژن KISS1R، ناباروری مردان، پلی مورفیسم
 • مصطفی بخشی، فیروز ابراهیمی، شهرام ناظریان* یوسف تاروردی زاده، داود صادقی صفحات 267-277
  زمینه
  باکتری اشریشیا کلی سویه O157:H7 جزء پاتوژن های روده ای می باشد که آسیب های جدی را بر دستگاه گوارش پدید می آورد. شناسایی این باکتری که قابلیت تولید توکسین را داراست و عامل اصلی عفونت های بیمارستانی محسوب می شود، عموما از طریق کشت بر روی محیط سوربیتول مکانکی آگار انجام می شود که آزمونی زمانبر است. هدف از انجام این پژوهش فراهم ساختن روشی سریع و دقیق به منظور شناسایی این باکتری با استفاده از روش مولکولی مبتنی بر تکنیک PCR بود.
  مواد و روش ها
  ژن های rfbE و stx2b برای شناسایی اختصاصی اشریشیا کلی سویه O157:H7 انتخاب شدند و پس از طراحی پرایمرهای اختصاصی، تکثیر ژن ها توسط PCR صورت پذیرفت. از محیط کشت اختصاصی سوربیتول مکانکی آگار برای بررسی قابلیت رشد کلنی های انتخاب شده طی فرآیند PCR استفاده گردید.
  یافته ها
  با ظهور باندهای مربوط به ژن های rfbE و stx2b بر روی ژل آگارز تایید گردید که پرایمرهای طراحی شده توانسته اند به خوبی وجود ژن rfbE و توکسین شیگا را در نمونه متعلق به باکتری اشریشیا کلی سویه O157:H7 شناسایی نمایند. کلنی های انتخاب شده طی PCR قابلیت رشد بر روی محیط سوربیتول مکانکی آگار را داشتند.
  نتیجه گیری
  مشخص گردید که ما می توانیم روشی سریع، دقیق و نسبتا راحت را برای شناسایی پاتوژن اشریشیا کلی سویه O157:H7 با استفاده از تکنیک PCR و وجود پرایمرهای اختصاصی نسبت به سایر روش های موجود فراهم کنیم.
  کلیدواژگان: شناسایی اشریشیا کلی سویه O157:H7، واکنش زنجیره ای پلیمراز، ژن rfbE، ژن stx2b
 • عبدالحمید اسماعیلی*، محسن دهقانی زاهدانی، فاطمه نیلی صفحات 278-286
  زمینه
  سرطان غیرملانومایی پوست شامل کارسینوم سلول بازال و کارسینوم سلول سنگفرشی بوده که شایع ترین بدخیمی های انسان می باشند. هدف این مطالعه بررسی میزان بروز ژن P63 در سرطان های معمول پوست و ضایعات غیرتومورال پوست ومقایسه این دو می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، نمونه گیری از بلوک های بایگانی شده سال های 1389 و 1390 بیماران در بیمارستان شهید محمدی بندر عباس انجام شد. بدین ترتیب که تعداد 60 نمونه (30 نمونه ضایعات غیر تومورال پوست و 30 نمونه کارسینومای سلول بازال و کارسینومای سلول سنگفرشی پوست) مورد مطالعه قرار گرفتند و ارزیابی بیان ژن p63 به روش ایمونوهیستوکمیستری برای آنها انجام شد. از آزمون های آماری T و مجذور کای نیز جهت آنالیز داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  ژن P63 در چهار مورد (33/13 درصد) از ضایعات غیرتومورال و تمامی ضایعات تومورال (100 درصد) بیان شد. در ضایعات تومورال، 5 مورد (66/16 درصد) با شدت +1، 1/11 مورد (66/36 درصد) با شدت +2 و 14 مورد (66/46 درصد) با شدت +3 بیان شد. در ضایعات غیرتومورال هر 4 مورد آن، ژن P63 با شدت +1 بیان شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد بروز و شدت بیان ژن P63 می تواند جهت افتراق کارسینوم سلول بازال و کارسینوم سلول سنگفرشی پوست از ضایعات غیرتومورال پوست به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: ضایعات غیرتومورال پوست، P63، کارسینوم سلول بازال، کارسنیوم سلول سنگفرشی
 • غلامحسین محبی، حسین وطن پور، امیر وزیری زاده، عمار مریم آبادی، علیرضا حسنی نژاد، صمد اکبرزاده، مریم فرخ نیا، افشار بارگاهی، ایرج نبی پور* صفحات 287-300
  زمینه
  عروس دریایی زهرآگین کاسیوپیا آندرومدا (Cassiopea andromeda) با نماتوسیت های خود می تواند آسیبها و اثرات توکسیکولوژیک و بیولوژیک مختلفی را ایجاد نماید. آنزیم های فسفولیپاز A2 (PLA2) توکسیک بوده و موجب القاء اثرات فارماکولوژیک متنوع شامل نوروتوکسیسیتی، میوتوکسیسیتی و فعالیتهای ضد انعقادی می گردند. مطالعه حاضر با هدف بررسی فعالیت فسفولیپاز A2 زهر خامC. andromeda در شرایط in vitroصورت پذیرفت. برای درک بهتر نتایج تجربی، یک مطالعه داکینگ مولکولی نیز انجام گردید.
  مواد و روش ها
  نمونه های زنده با استفاده از تور ترال از خلیج نایبند، جمع آوری و جداسازی تانتاکول ها، بر اساس روش بلوم و همکاران انجام گردید. فعالیت PLA2 زهر خام بر اساس روش اسیدیمتری تان و تان مورد بررسی قرار گرفت. زهر لیوفیلیزه، مورد مطالعه کروماتوگرافی گازی / طیف سنجی جرمی قرار گرفت و ساختارهای منتج، در مطالعه داکینگ برابر PLA2 مورد استفاده قرار گرفت. از ایندوکسام نیز به عنوان کنترل استاندارد استفاده شد.
  یافته ها
  فعالیت PLA2 در زهر عروس دریایی واژگون خلیج فارس، برابر 08/0±413 میکرومول/ دقیقه/ میلی گرم بود. آنالیز زهر خام با استفاده از GC-MS، هفت ترکیب (I-VII)، را شناسایی نمود. داده های داکینگ نشانگر وجود فعالیت مهاری PLA2، در هر هفت ترکیب بود و بالا ترین افینیتی (7/6- کیلوکالری/مول) مربوط به ترکیب «پرگن-5- ان، 11- دیون، 17، 20: 20، 21 بیس ] متیلن بیس (اکسی)[-، سیکلیک 3- (1، 2- اتان دیل استات» بود.
  نتیجه گیری
  سطح بالایی از فسفولیپاز A2 در زهر کاسیوپیا آندرومدا یافت گردید. بین مطالعات in vitro وin silico همبستگی مطلوبی وجود داشت.
  کلیدواژگان: کاسیوپیا آندرومدا، زهر خام، فسفولیپاز A2، خلیج فارس
 • افسانه طلایی*، فریبا قربانی، پریسا ناصری، علی چهره ای صفحات 301-307
  زمینه
  کمبود و نارسایی ویتامین D یک مشکل بزرگ جهانی است. ارتباط کمبود ویتامین D و هیپوتیروییدی مورد اختلاف نظر است. هدف ما در مطالعه حاضر بررسی اثر ویتامین D بر عملکرد تیرویید در بیماران هیپوتیرویید است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کار آزمایی بالینی مورد- شاهدی، 201 بیمار هیپو تیرویید مراجعه کننده به درمانگاه های غدد شهر اراک انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. همه بیماران لوتیروکسین دریافت کردند. گروه مورد علاوه بر دریافت لوتیروکسین، ویتامین D 50000 واحد هفتگی و گروه کنترل علاوه بر لوتیروکسین، پلاسبو دریافت کردند. بعد از سه ماه آزمایش های عملکرد تیرویید مجددا تکرار و نتایج آن با نتایج اولیه در داخل هر گروه و نیز بین دو گروه مداخله و کنترل با استفاده از آزمون paired t test و student t test مقایسه گردید.
  یافته ها
  نسبت مرد به زن در دو گروه مورد و کنترل به ترتیب 24/0 و 15/0 بودند (1/0=P). شیوع کمبود و نارسایی ویتامین D در دو گروه مورد و کنترل به ترتیب 7/68 درصد (138) و 5/93 درصد (188) و بعد از دریافت ویتامین D 70 درصد (35) و 2/51 (103) بود. آزمون Student t نشان داد که TSH در گروه ویتامین Dدر مقایسه با گروه پلاسبو کاهش معناداری داشت (05/0P<). تغییر معنادار در سطح TSH بین دو گروه در سطح ویتامین D 30-10 نانوگرم بر میلی لیتر دیده شد.
  نتیجه گیری
  اکثر بیماران هیپوتیرویید مبتلا به کمبود ویتامین D بودند و دادن ویتامین D موجب بهبود عملکرد تیرویید با کاهش TSH در این بیماران شد. ما بررسی کمبود ویتامین D را در همه بیماران هیپوتیرویید پیشنهاد می کنیم. گرچه مطالعات بیشتری جهت توضیح مولکولی این فرضیه لازم است صورت گیرد.
  کلیدواژگان: ویتامین D، هیپوتیرویید، اثر، TSH
 • شاهرخ ایروانی، عادل نعیمی، توحید جعفری کوشکی، پدرام عظیم زاده، کاظم نجاتی کشکی، سعید سلالی* صفحات 308-316
  زمینه
  هلیکوباکتر پیلوری یکی از شایع ترین باکتری های عفونت زا، عامل ایجاد بیماری هایی نظیر گاستریت مزمن، زخم معده، آدنوکارسینوما و غیره می باشد. مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان داده اند که افراد با گروه خونی O بیشتر در معرض ابتلا به این عفونت می باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری با گروه های خونی ABO و Rh در بین دانشجویان نظامی و سربازان وظیفه در شهر تهران می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی تعداد 417 نفر با سن 27-18 سال وارد مطالعه شدند و این افراد از بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشگاه افسری امام علی (ع) و سربازان وظیفه انتخاب شدند. اطلاعات فردی، اجتماعی و بهداشی افراد نیز از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. فنوتایپ گروه های خونی ABO و Rh تمام افراد مورد مطالعه توسط آزمایش هماگلوتیناسیون استاندارد تعیین گردید. سطوح آنتی بادی Anti- H.pylori IgG در سرم تمام افراد مورد مطالعه توسط تست ELISA تعیین گردید. داده های به دست آمده، توسط نرم افزار SPSS ویرایش 16 و آزمون Chi-square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در مجموع 183 نفر (9/43 درصد) از 417 نفر مورد مطالعه، از لحاظ سرمی مثبت و تعداد 234 (1/56 درصد) منفی بودند. شیوع عفونت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش در مقایسه با دو گروه دیگر کاهش معنی داری را نشان داد. همچنین شیوع عفونت، در گروه های با جمعیت خانوادگی بیش از پنج نفر افزایش معنی داری نسبت به گروه های با جمعیت کمتر نشان داد.
  نتیجه گیری
  هیچ گونه ارتباطی بین گروه های خونی ABO و Rh با عفونت هلیکوباکتر پیلوری در مطالعه حاضر مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، گروه خونی ABO، گروه خونی Rh، دانشجویان نظامی
|
 • Motaram Sadeghi, Abbas Doosti* Pages 245-256
  Background
  Helicobacter pylori is the most common bacterium causing chronic infections worldwide.Expression of flagella and bacterial motility are very important incolonization and virulence. FlaA geneis one of theflagellin-encoding genes that play the key role in the colonization and bacterial motility and it has a significant impact in immunization. The aim of this study wasto design, construction and the evaluation of the Helicobacter pylori flaA gene expression in eukaryotic cells.
  Material and
  Methods
  In this experimental study, genomic DNA was purified from the Helicobacter pylori standard strain and flaA gene was amplified and isolated by PCR method with use of the specific primers. Then, this gene was cloned into pTZ vector by T/A cloning technique. In order to flaA gene expression and generation of final construct, the flaA gene was removed from pTZ plasmid and sub-cloned into the pcDNA3.1 (-) expression vector. The pcDNA3.1 (-)-flaA construct was transformed into CHO cells by electroporation, and flaA eukaryotic gene expression was studied on SDS-PAGE.
  Results
  The results showed that flaA gene PCR product was cloned into pTZ vector and amplified in Escherichia coli TOP10F strain. Also the enzymatic digestion and sequencing showed that the pcDNA3.1 (-)-flaA was performed. Finally, the evaluation of the Helicobacter pyloriflaA gene expression in CHO cells showed that the generated gene construct can expressed the flaA product in eukaryotic system, successfully.
  Conclusion
  Given that the pcDNA3.1 (-)-flaA as a final construct is able to express the flaA protein of the Helicobacterpylori in animal cells. Flagellin protein is one of the important antigens of the bacteriumSo we can properly say that gene pcDNA3.1(-)-flaA consteuct is an appropriate candidate for use in the field of gene vaccines against Helicobacter pylori and in future researches can be used to check the immunization in laboratory animals.
  Keywords: Helicobacter pylori, flaA gene, Cloning, Electroporation
 • Azadeh Poursharif, Hamidreza Vaziri*, Toba Mirzapour Pages 257-266
  Background
  Infertility referes to the inability of a couple to conceive over an average period of one year with unprotected sexual intercourse. In mammals, Fertility is initiated at puberty by the pulsatile secretion of gonadotrophin releasing hormone (GnRH). Kisspeptin (product of Kiss1 gene) and its receptor (KISS1R) are as vital upstream regulatorsin integrating of central and peripheral signals with GnRH release. In this paper, we studied an association between polymorphism rs 397515615 in the KISS1R gene with idiopathic male infertility.
  Material and
  Methods
  In this research, we were evaluated a total of 50 men with idiopathic infertility and 50 healthy men (control group). AS-PCR method was applied for determination of the codon polymorphism. Also we used chi-square (χ2) test to study of an association between genotype and allele frequencies in cases and control groups.
  Results
  The results showed that the genotypic frequencies between two groups revealed a significant difference between the patients and healthy (P=0.02), while Allele distribution (G/-) between case and control groups was not significant (P=0.20).
  Conclusion
  The results of this study show that the polymorphism of rs 397515615 KISS1R gene probably associated with idiopathic infertility in men. However, further studies with larger and different geographical population are needed to confirm the results.
  Keywords: rs 397515615, KISS1R gene, Male-factor Infertility, Polymorphism
 • Mostafa Bakhshi, Firouz Ebrahimi, Shahram Nazarian*, Yousef Tarverdizade, Davood Sadeghi Pages 267-277
  Background
  E. coli O157:H7 is one of the intestinal pathogens which causes serious lesion in gastrointestinal system. Detection of this bacteria that able to produce toxin and is the major responsible for hospital infection, usually done by culture on sorbitol-MacConkey agar which is time-consuming test. The aim of this study was the preparation a fast and precise method in order to identification of this bacterium by molecular method based on PCR technique.
  Material and
  Methods
  rfbE and stx2b genes were selected for proprietary identification of E. coli O157:H7 and the amplification of them were performed by PCR following designing specific primers.
  Sorbitol-MacConkey agar was used to verification of growth ability of selected colonies during PCR.
  Results
  By appearance of the bonds belong to rfbE and stx2B genes on agarose gel, the ability of designed primers in gene detection in samples of E .coli O157:H7 was verified. Colonies which selected during PCR have growth potency on sorbitol-MacConkey agar medium.
  Conclusion
  It was revealed that we can prepare a fast, precise and relative comfortable method for detection of E. coli O157:H7 strain by using PCR technique and specific primers than other available methods.
  Keywords: Identification of E. coli O157:H7 strain, polymerase chain reaction, rfbE gene, stx2b gene
 • Abdolhamid Esmaili*, Mohsen Dehghani Zahedani, Fatemeh Nili Pages 278-286
  Background
  Non-melanoma skin cancers including basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma are the most common cancers in human. The aim of this study was to determine the expression of P63 marker in usual skin cancers compared with non-tomoral skin lesions.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, sampling was performed from archival blocks of Shahid Mohammadi hospital patients during 2010-2011. 60 samples (including 30 samples of non tumoral skin lesions and 30 samples of basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma) were studied and evaluation of p63 gene expression was done with Immunohistochemistry method. T-test and Chi-square were used for analysis of data.
  Results
  P63 gene were expressed in 4 cases (13.33 %) of non tumoral lesions and all tumoral lesions (100 %). In tumoral lesions, 5 cases (16.66 %) showed 1 severity experssion, 11 cases (36.66%) 2 severity experssion and 14 cases (46.66 %) 3뇫�⭲ experssion. All 4 non tumoral lesions shoed 1 severity experssion of P63gene.
  Conclusion
  The results of this study indicated that the incidence and severity of gene expression of P63 can be use for differentiation between basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma as well as non-tumoral skin lesions.
  Keywords: Non-tumoral skin lesions, P63, basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma
 • Gholamhossean Mohebbi, Hossean Vatanpour, Amir Vazirizadeh, Ammar Maryamabadi, Alireza Hasaninejad, Samad Akbarzadeh, Maryam Farrokhnia, Afshar Bargahi, Iraj Nabipour* Pages 287-300
  Background
  The venomous jellyfish Cassiopea andromeda can produce envenomation and different toxicological and biological effects by their nematocysts. The phospholipase A2 enzymes (PLA2) are toxic and induce various pharmacological effects including neurotoxicity, myotoxicity and anticoagulant activities. The main aim of the current project was to screen the in vitro PLA2 activity of the C. andromeda crude venom. To better understand the experimental result; a molecular docking study was also performed.
  Materials And Methods
  The live specimens were collected from Nayband lagoon, by a trawl net, and separation of their tentacles was done according to Bloom 's et al., method. The PLA2 activity of crude venom was performed according to the acidimetric method of Tan and Tan. The lyophilized venom was subjected to Gas Chromatography/ Mass Spectroscopy, and the obtained structures were used for docking study against PLA2. The indoxam was considered as standard control.
  Results
  The PLA2 activity of the jellyfish crude venom was 413 ±0.08 µmol/min/mg. Analysis of the crude venom detected seven compounds (i-vii) using GC-MS. Docking data was also confirmed the experimental results. According to the docking results, the highest affinity (-6.7 (kcal/mol)) was observed in the compound “Pregn-5-ene-3,11-dione, 17,20:20,21 bis [methylenebis(oxy)]-, cyclic 3-(1,2-ethane diyl acetal”.
  Conclusions
  A high PLA2 level was found in the venom of C. andromeda. There was a good correlation between in vitro and in silico studies.
  Keywords: Cassiopea andromeda, crude venom, Phospholipase A2, Persian Gulf
 • Afsaneh Talaei*, Fariba Ghorbani, Parisa Naseri, Ali Chehrea Pages 301-307
  Background
  Vitamin D deficiency or insufficiency is a common worldwide problem. The association between hypothyroidism and vitamin D deficiency is controversial. We aimed to study the effect of vitamin D on thyroid function in hypothyroid patients.
  Material and
  Methods
  In this case-control randomized clinical trial study, 201 hypothyroid patients reffered to endocrinology clinics in Arak, were randomly classified into two groups. All patients were taking levothyroxine. Case group received vitamin D 50000 unit weekly and control group received placebo in addition to levothyroxine. After three months, thyroid function tests were repeated and compared with the results of the beginning of the study both intra groups and inter groups by student t test and paired t test analysis.
  Results
  Male/Female ratio in both case and control groups were 0.24 and 0.15 respectively (P=0.1). The prevalence of vitamin D deficiency and insufficiency were 68.7 % (138) and 93.5% (188) and after vitamin D taking were 70% (34.8) and 51.2% (103) respectively.Student t test showed that TSH level in people who received vitamin D had a significant decrease in comparison to the people who received placebo (P
  Conclusion
  Most of hypothyroid patients had vitamin D deficiency and vitamin D taking improved thyroid function by TSH suppression in these patients. We recommend the screening for vitamin D deficiency in hypothyroid patients. Although, more researches are needed to clarify molecular explanations of this hypothesis.
  Keywords: Vitamin D, Hypothyroid, effect, TSH
 • Shahrokh Iravani, Adel Naimi, Tohed Jafari Koshki, Pedram Azimzadeh, Kazem Nejati Kashki, Saead Solali* Pages 308-316
  Background
  Helicobacter pylori (H. Pylori) is one of the most common infectious bacteria cause diseases such as chronic gastritis, peptic ulcer, adenocarcinoma, etc. Epidemiological studies have demonstrated that individuals who had O blood group were more likely to develop peptic ulcers. The aim of present study was to investigate the association between the prevalence of H. Pylori infection in soldiers and military students with ABO, Rh blood group in Tehran city.
  Materials And Methods
  In this descriptive study 417 individuals aged 18-27 years who were selected among military students of AJAUMS (Aja University of Medical Sciences) University of Afsari Imam Ali and soldiers. Personal, social and health information of individuals were collected through questionnaires. Phenotype of ABO blood groups and Rh in all participants were studied by a standard hemagglutination test. Antibody levels of Anti- H. pylori IgG in serum of all participants were determined by ELISA test. Collected data analyzed by using SPSSsoftware version 16 and Chi-square test.
  Results
  Overall 183 (43.9%) of 417 subjects were seropositive, and 234 (56.1%) subjects were seronegative. Prevalence of infection in AJAUMS students compared to other two groups showed a significant decrease. However, the prevalence of infection in the group of persons with more than five family members was significantly higher than the group with less than 5.
  Conclusion
  There was no association between ABO, Rh blood groups with H. Pylori infection.
  Keywords: Helicobacter Pylori, ABO blood group, Rh blood group, military students