فهرست مطالب

عصب روانشناسی - پیاپی 7 (زمستان 1395)
 • پیاپی 7 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله پژوهشی
 • الهام حاتمی شاه میر، مهدی شهبازی *، شهزاد طهماسبی بروجنی، علی اکبر جابری مقدم، الهام شیرزاد صفحات 7-24
  مقدمه
  شنود هیجانی اطلاعاتی است که مشاهده گر از طریق دیدن و شنیدن واکنش های هیجانی شخص ثالث (مربی) در مقابل فرد دیگر (الگو) دریافت می کند. به نظر می رسد یکی از سازوکارهای مسئول این امر نورون های آینه ای باشد اما شیوه اثرگذاری شنود هیجانی بر فعالیت این دسته از نورون ها روشن نیست. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شنود هیجانی از الگو بر فعالیت نورون های آینه ای (سرکوب ریتم میو) بود.
  روش
  بدین منظور 22 ورزشکار مبتدی راست دست (میانگین سنی 10/1±69/20) به صورت داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت کردند. این شرکت کنندگان شاهد سه فیلم ویدئویی آموزش پرتاب آزاد بودند که در آن واکنش هیجانی (مثبت، خنثی و منفی) مربی و الگو نسبت به اجرای الگو نیز به نمایش درآمده بود. با استفاده از دستگاه الکتروآنسفالوگرام چهار ثبت امواج مغزی از شرکت کنندگان به عمل آمد: یک ثبت پایه با چشمان باز که بیانگر فعالیت نورون های آینه ای در حالت استراحت بود و سه ثبت حین شنود هیجانی مثبت، خنثی و منفی در سه ناحیه C3، C4 و Cz.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس درون گروهی 3×3 نشان داد ریتم میو حین هر سه حالت شنود هیجانی و در هر سه منطقه مرکزی سرکوب شد (001/0 p
  کلیدواژگان: لکتروآنسفالوگرافی، شنود هیجانی، نورون های آینهای، یادگیری مشاهدهای
 • عباسعلی حسین خانزاده، مونا لطیف زنجانی، محبوبه طاهر* صفحات 24-44
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی توان بخشی شناختی رایانهیار بر بهبود کنشهای اجرایی و عملکرد خواندن دانشآموزان نارساخوان انجام شد.
  روش
  روش پژوهش آزمایشی با طرح پیشآزمون- پسآزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشآموزان نارساخوان مقطع ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 94-1393 بود که از بین آن ها 30 نفر با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جای دهی شدند. برای جمعآوری دادهها از ویرایش چهارم مقیاس هوش وکسلر کودکان (وکسلر، 2003)، آزمون رسمی خواندن و نارساخوانی نما (کرمینوری و مرادی، 1387) و نسخه نرمافزاری آزمون مرتب کردن کارتهای ویسکانسین (شاهقلیان و همکاران، 1390) استفاده شد. برنامه توان بخشی شناختی رایانهیار، در طی 11 جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شد، درحالی که گروه کنترل، آموزشی دریافت نکردند.
  یافته ها
  تحلیل دادهها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که در مرحله پسآزمون بین کنشهای اجرایی و عملکرد خواندن گروههای آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری وجود دارد. نتایج نشان داد روش توان بخشی شناختی رایانهیار باعث بهبود کنشهای اجرایی و عملکرد خواندن و مولفههای آن ها شده است (001/0p
  کلیدواژگان: توان بخشی شناختی رایانهیار، کنشهای اجرایی، عملکرد خواندن، نارساخوانی
 • حدیث غلامپور *، محمدرضا دوستان صفحات 45-60
  مقدمه
  با توجه بااینکه تکالیف هماهنگی دودستی امری روزمره و غالب است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر دست برتری و دشواری تکلیف هماهنگی دودستی بر امواج مغزی نواحی حرکتی اولیه و ناحیه حرکتی مکمل (نقاط C3 و C4) بود.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است؛ که در آن تعداد 10 زن راست دست و 10 زن چپ دست با میانگین سنی 8/42 به صورت هدفمند انتخاب شدند. تمامی شرکت کنندگان پنج تکلیف هماهنگی دودستی با دشواری متفاوت را انجام دادند. در حین انجام تکالیف هماهنگی دودستی فعالیت امواج مغزی ناحیه C3 و C4 توسط دستگاه EEG اندازه گیری شد.
  یافته ها
  طبق نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب و آزمون تعقیبی تی مستقل در ناحیه C3 بین گروه راست دست و چپ دست هنگام حالت استراحت در توان موج گاما تفاوت معنی داری بود. همچنین در ناحیه C4 بین گروه راست دست و چپ دست در سطوح دشواری 4 و 5 تکلیف هماهنگی دودستی در توان موج دلتا در ناحیه C4 تفاوت معنی دار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  فعالیت بیشتر در نواحی حرکتی اولیه و ناحیه حرکتی مکمل (نقاط C3 و C4) حین انجام تکلیف هماهنگی دودستی صورت گرفته است و این فعالیت بیشتر امواج در این نواحی با افزایش پیچیدگی تکلیف و دشوارتر شدن آن نیز افزایش یافته است. همچنین این یافته های نقش ناحیه حرکتی اولیه و همچنین ناحیه حرکتی مکمل در حرکات هماهنگی دودستی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: دست برتری، هماهنگی دودستی، موج گاما، موج دلتا
 • حسین زارع، رقیه محمدی* صفحات 61-76
  مقدمه
  با توجه به اینکه مغز و ناحیه پیشانی و بخصوص قشر پره فرونتال در تصمیم گیری نقش پراهمیتی دارند و از طرفی، نقص در کارکرد ناحیه پیشانی در الکسی تایمیا نیز مطرح شده است، تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط سبک های تصمیم گیری با الکسی تایمیا انجام یافت.
  روش
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- همبستگی است که در آن، 257 دانشجو (114 مرد و 143 زن) به روش تصادفی چندمرحله ای از دانشگاه های پیام نور مراکز بناب و تبریز انتخاب شدند و دو پرسشنامه سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس (1995) و الکسی تایمیا تورنتو-20، در مورد آن ها اجرا شد. داده ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی و چندگانه تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نقش پیش بینی کنندگی الکسی تایمیا در تبیین سبک های تصمیم گیری عقلایی، اجتنابی و شهودی را تایید کرد. به گونه ای که پیش بینی شد با افزایش الکسی تایمیا، سبک تصمیم گیری عقلایی افزایش و سبک تصمیم گیری اجتنابی و شهودی کاهش یابد. همچنین از بین سه عامل الکسی تایمیا، تنها عامل موثر بر سبک تصمیم گیری عقلایی، تفکر عینی و تنها عامل موثر بر سبک تصمیم گیری اجتنابی و شهودی، دشواری در تشخیص احساسات، شناسایی شد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد در اساس زیستی تصمیم گیری و الکسی تایمیا، اشتراکاتی وجود داشته باشد. این نقص به احتمال زیاد در کارکرد قشر پره فرونتال که در تصمیم گیری اخلاقی فعال می شود و نقص در تبادل اطلاعات از قسمت راست به قسمت چپ آن، رخ می دهد.
  کلیدواژگان: لکسی تایمیا، سبک های تصمیم گیری، دانشجویان
 • عبدالواحد نرماشیری* صفحات 77-90
  مقدمه
  هدف این تحقیق بررسی سوگیری ادراکی-شناختی مرتبط با باورهای فرا طبیعی در نیمکره های مغزی است. با توجه به نقش نیمکره های مغزی در عملکردهای شناختی و تخصصی شدن در کارکردهای عالی، به همین منظور ما سوگیری ادراکی-شناختی مرتبط با باورهای فرا طبیعی در نیمکره های مغزی را بررسی کردیم. باورهای فرا طبیعی به شدت با سوگیری های ادراکی-شناختی برای تشخیص الگوهای مبهم در ارتباط است. انتظارات قبلی و تجارب یادگیری، پردازش ادراکی و سوگیری شناختی را تحت تاثیر قرار می دهد.
  روش
  جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کردستان بودند. 32 دانشجو (10 زن،22 مرد) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از تکلیف کامپیوتری خانه/چهره برای ارزیابی سوگیری ادراکی-شناختی مرتبط با باورهای فرا طبیعی، مقیاس باورهای فرا طبیعی بلکمور (1994) و پرسشنامه جانبی شدن نیمکره های مغزی رادولف واگنر (1985) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش آماری واریانس اندازه گیری مکرر بهره برده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین گروه های چپ مغز و دوسو برتر مغزی در سوگیری ادراکی-شناختی مرتبط با باورهای فرا طبیعی وجود دارد.
  نتایج
  می توان گفت که نیمکره راست در باورهای فرا طبیعی آن نقش دارند و نیز می توان گفت که باورهای فرا طبیعی در پردازش ادراکی-شناختی تغییراتی ایجاد کنند.
  کلیدواژگان: : باورهای فرا طبیعی، نیمکره های مغزی، سوگیری ادراکی، شناختی
 • سعید البوغبیش*، ناهید شتاب بوشهری، افخم دانشفر، رسول عابدان زاده صفحات 91-104
  مقدمه
  هدف از این مطالعه بررسی تسهیل و تداخل معنایی محرک اول بر زمان واکنش دوم بود. ظرفیت پردازش اطلاعاتی انسان محدود است. از راههای بررسی این محدودیت انجام تکلیف در شرایط تحریک دوگانه است.
  روش
  برای دستیابی به اهداف این مطالعه 17 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران با میانگین سنی 54/1±45/23 سال بهصورت در دسترس انتخاب شدند. از شرکتکنندگان آزمون تکلیف دوگانه اثر استروپ با استفاده از دستگاه تکلیف دوگانه اثر استروپ بر دوره بیپاسخی روان شناختی گرفته شد. این آزمون شامل چهار فاصله زمانی 50، 100، 300 و 900 هزارم ثانیه بین دو محرک در سه حالت خنثی، همخوان و ناهمخوان برای محرک اول و دوم بود.
  یافته ها
  نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر با سطح معناداری (05/0P>) نشان داد که تسهیل در محرک اول همخوان نسبت به محرکهای خنثی و ناهمخوان باعث کاهش زمان واکنش به محرک دوم همخوان و خنثی شد. نیاز به تغییر فرایندهای توجه در تکلیف دوگانه در وضعیت محرک دوم ناهمخوان، باعث عدم تاثیر معنیدار تقدم محرک اول همخوان و خنثی بر محرک دوم ناهمخوان شد.
  نتایج
  با توجه به این یافته ها پیشنهاد می شود که از انجام هم زمان تکالیف دوگانه با ظرفیت پردازشی بالا یا تقسیم توجه در تکالیفی که خودکار نشدهاند، اجتناب نمود. همچنین، حداقل زمان لازم برای نمایش محرکها جهت آغاز فرایندهای تسهیل و تداخل معنایی، 100 هزارم ثانیه است
  کلیدواژگان: تکلیف دوگانه، زمان واکنش، توجه، توجه انتخابی
 • محمد اورکی، نپتون تهرانی * صفحات 105-116
  مقدمه
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بایوفیدبک و درمان ترکیبی نوروبایوفیدبک بر کاهش سردرد افراد مبتلا به میگرن صورت گرفته است
  روش
  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایشی با حجم نمونه 10 نفر که به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابتدا از آزمودنی ها پیش آزمون به وسیله QEEG (الکتروآنسفالوگرافی کمی) گرفته شد و سپس به طور تصادفی در دو گروه 5 نفری بایوفیدبک و درمان ترکیبی (نوروبایوفیدبک) قرار گرفتند و هر دو گروه به مدت 20 جلسه و سه روز در هفته آموزش دریافت کردند و سپس پس آزمون از هردو گروه گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که در سطح معناداری (05/0 p() درمان ترکیبی نوروبایوفیدبک منجر به کاهش علائم سردرد میگرن می شود داده ها با استفاده از روش کوواریانس تحلیل شدند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه امکان کارایی درمان ترکیبی نوروبایوفیدبک در بهبود سردرد میگرن را نشان می دهد. راهبردهای درمان جدید بدون عارضه و غیرتهاجمی برای درمان میگرن محسوب می شود.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، نوروبایوفیدبک. میگرن
|
 • Elham Hatami Shahmir, Mahdi Shahbazi *, Shahzad Tahmasebi Boroujeni, Ali Akbar Jaberi Moghaddam, Elham Shirzad Pages 7-24
  Introduction
  Emotional eavesdropping is information that observer receives by listening and watching emotional reactions directed by third party (as coach) to another )model). It seems mirror neurons system is one mechanism responsible for this but ways in which emotional eavesdropping discharges this neurons are not clear. So the aim of this study was to investigate the effect of emotional eavesdropping of model on mirror neurons activity (mu rhythm suppression).
  Methods
  For this reason, 22 right hand novice athletes (average age 20/69±1/10) participate voluntary in this research. These participants observed three instructional video of free throw in basketball that also display emotional reactions (positive, neutral, negative) of coach and model about model performance. Four Brain waves records were done by electroencephalographic assessments: one base record with open eyes as index of mirror neurons activity in rest and three records during positive, neutral and negative emotional eavesdropping in three regions C3, C4 and Cz.
  Results
  3×3 within subjects ANOVA findings demonstrated that mu rhythm suppressed during three emotional eavesdropping in three central regions. Post hoc results showed more significant mu rhythm suppression during negative emotional eavesdropping in C4 than other conditions.
  Conclusion
  thus, these findings confirm valance hypothesis about negative emotion and right hemisphere hypothesis and it seems emotional eavesdropping modulate mirror neurons activity.
  Keywords: electroencephalography, emotional eavesdropping, observational learning, mirror neurons
 • Mahboobe Taher * Pages 24-44
  Introduction
  The aim of this study was to investigate efficacy of computer-assisted cognitive remediation on improvement of the executive functions and reading performance of students with dyslexia.
  Methods
  The research methodology is an experimental study with pretest-posttest design with experimental and control groups. Statistical population consisted of all primary school dyslexic students in Rasht in 2014-2015 academic years that among them a sample of 30 students were selected by random sampling and were assigned in both control and experimental groups. To collecting data intelligence test (Wechsler, 2003), the formal reading and dyslexia test (Kormi Noury and Moradi, 2008), and Wisconsin card sorting test software (Shahgholian et al., 2011) were used. In this study, computer-aided cognitive remediation program was trained to the experimental group, during the first 11 sessions, while the control group did not receive training in these areas.
  Findings: Data analysis using MANCOVA showed there are significant difference in the executive functions and reading performanc in experimental and control group. The results showed computer-assisted cognitive remediation is caused improvement of the executive functions and reading performance and their component's (p
  Keywords: computer-assisted cognitive remediation, Executive Functions, Reading Performance, Dyslexia
 • Hadis Qolampour *, Mohammadreza Doostan Pages 45-60
  Objectives
  bimanual coordination tasks routine and dominant. So, the aim of this study was investigating the effect of handedness and bimanual coordination task difficulty on the brainwave of cortical areas.
  Material:the present study is of semi-experimental type. 20 woman (10 left and 10 right-handed) with a mean age of 42þþ/8 years That were selected by Purposive sampling. Each of the participants did a five-difficulty level of bimanual coordination tasks.
  Result
  according to the results of analysis of variance and independent t-test in c3 between right and left hand group there was a significant difference in gamma wave. And in level 5&4 of bimanual coordination task difficulty between tow group in delta waves there was a significant difference too.
  Conclusion
  There was a high activity in the motor cortex, supplementary motor area (C3 & C4) during bimanual coordination task. This activity of wave increasing with enhancement tasks difficulty. This finding shown the important role of Supplementary motor area in bimanual coordination.
  Keywords: dominant hand, bimanual coordination, waves, gamma, delta wave
 • Hossein Zare, Rogayeh Mohammadi * Pages 61-76
  Overview: Due to the important role of the brain and frontal area, especially the prefrontal cortex, in decision-making and also proposing defects in the functioning of frontal area in alexithymia, the aim of the present study was to examine the relationship between decision making styles and alexithymia.
  Method
  In the present descriptive-correlational study, 257 university students were selected among Payam Noor Universities of Bonab and Tabriz by multistage random sampling and both Making Styles Questionnaire of Scott and Bruce (1995) and Twenty-Item Toronto Alexithymia Scale were administered among the subjects. The obtained data were analyzed by Pearson correlation test and multiple linear regression analysis.
  Results
  The results approved the predictive role of alexithymia in explaining the decision making styles of rational, avoidance, and intuitive. As predicted, increasing alexithymia leads to increasing rational decision making style, and decreasing avoidance and intuitive decision making styles. However, among three factors of alexithymia, concrete thinking was recognized as the only effective factor in rational decision making style, and difficulty in identifying emotions as the only effective factor on avoidance and intuitive decision making styles.
  Conclusion
  It seems that there should be common points in the biological basis of decision making and alexithymia. This defect is most likely to occur in the prefrontal cortex function which is activated in ethical decision making, and defects in exchanging information from its right side to the left side
  Keywords: Alexithymia, Decision Making Styles, University Students
 • Abdolvahed Narmashir * Pages 77-90
  Introduction
  the main purpose of the study was to reveal perceptual-cognitive biases related to supernatural beliefs in the cerebral hemispheres. Paranormal beliefs are strongly related to perceptual biases for detecting illusory patterns for instance. perceptual processing and Cognitive biases are strongly influenced by prior expectations and learning experiences.
  Methods
  A convenient sample of 32 university students (10 females) were recruited for the experiment. Three measures were used, a computerized face/house recognition task, a brain lateralization scale (Wells and Wagner, 1985), and paranormal belief questionnaire (Blackmore and Moore, 1994).Repeated measures ANOVA method was used.
  Results
  The result showed a significant difference between groups with left and both left/right brained in Perceptual-Cognitive biases.
  Conclusion
  this study revealed a relationship between paranormal belief with right brained lateralization scores.These findings are in agreement with those of previous studies, which indicates that paranormal beliefs influence the perceptual processing and Cognitive biases.
  Keywords: paranormal belief- brain lateralization- Perceptual-Cognitive biases
 • Saeid Aboghabish *, Nahid Shetabboushehri, Afkham Daneshfar, Rasoul Abedanzadeh Pages 91-104
  Dual stimulus task is an appropriate way to investigate humans’ limited capacity of information processing. Thus, this study was aimed to investigate the first stimulus simplification and significant interference on the second reaction time. The participants included 17 male students of Shahid Chamran University whose age average was 23.45±1.54. All of them performed a dual task test within four intervals of 50, 100, 300, 900 ms between asynchronous onset of two stimuli under congruent and incongruent and neutral conditions. The results of ANOVA with repeated measure at the significance level of P˃0.05 indicated that simplification of the first congruent stimulus, compared to incongruent and neutral stimuli; reduces the reaction time for second congruent and neutral stimuli. The required change of attention processes in dual task with second incongruent stimulus causes on significant effect of first congruent and neutral stimulus precedence over second incongruent stimulus. The findings suggest that simultaneous performance of dual tasks with high information processing capacity or divided attention among non-automatized tasks should be avoided. Moreover, for intial of simplification processes and significant interference at leat 100 ms be required.
  Keywords: Dual Task, Reaction Time, Attention, Selective Attention
 • Mohammad Oraki, Nepton Tehrani * Pages 105-116
  Introduction
  The aim of this study was the effectiveness of biofeedback and Neuro biofeedback training on reduction of headache migraine.
  Methodology
  This study was quassi experimental one with pre - test and post - test. The sample included 10 patient who were randomly selected . first the subject had pre – test by QEEG and then , They were Randomly place in two groups . They participated in 20 session Neurofeedback and bio feedback training protocols. To evaluate Brain, were used .Data were analyzed by covariance analysis ( ANCOVA ) .
  Findings : Results indicated that The result Showed that Neurobiofeedback training group in the compariation to the single biofeedback training ( p
  Keywords: biofeedback, neurobiofeedback, migraine