فهرست مطالب

جغرافیا - پیاپی 52 (بهار 1396)
 • پیاپی 52 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/20
 • تعداد عناوین: 29
|
 • عباس سعیدی صفحه 5
 • عباس سعیدی، بیژن رحمانی، عبدالرضا رحمانی فضلی، فرهاد عزیزپور، ابوالفضل مرادی صفحه 7
  فعالیتها و روابط فضایی، متناسب با بستر ساختاری آن، زمینه ساز پویش و تحول اجتماعی- اقتصادی است. به سخن دیگر، مجموعه ساختارها، اعم از محیطی- کالبدی و اجتماعی- اقتصادی، بستری متناسب برای به ثمر نشستن توسعه را میسر می سازد؛ در همین راستا، در صورت جهت گیری مبتنی بر برنامه ریزی هدفمند و همسو با اصول توسعه پایدار، توسعه پایدار کالبدی- فضایی امکان پذیر میگردد.
  در این ارتباط، کوشش شده است تا با بررسی ابعاد مختلف ساختاری- کاکردی ناحیه مورد بررسی بدین پرسش پاسخ داده شود که آیا عرصه کالبدی- فضایی موجود می تواند بستر مناسبی برای پویایی و پایداری ناحیه به شمار آید و اگرنه، با چه تمهیدات و کدام قالب می توان این مهم را میسر ساخت.
  کلیدواژگان: توان سنجی توسعه، توسعه پایدار کالبدی، فضایی، پویش ساختاری، کارکردی، ناحیه ابهر
 • منیژه قهرودیتالی، حسن صدوق، نگین الماسیان صفحه 25
  امروزه کنترل و جمع آوری رواناب در درون منطقه شهری نسبت به انتقال آن به خارج از شهر اهمیت بیشتری یافته است. منطقه 1 و 3 تهران با مساحت 272 کیلومترمربع، در شمال شرق تهران قرار گرفته است که در هنگام بارندگی حجم زیادی از رواناب علاوه بر مسیل ها در خیابان ها نیز جاری می شوند که مشکلات متعددی را ایجاد مینمایند. این پژوهش با استفاده از نقشه توپوگرافی1:25000 تهران، نقشه زمین شناسی 1:100000 تهران، داده های کاربری، و داده ارتفاعی ماهواره استر با پیکسلهای 30 متری، داده های بارش ساعتی ایستگاه شمال تهران در بازه زمانی 2007 تا 2014 ، امکانسنجی جمع آوری و کنترل رواناب را انجام داده است. در این راستا، پتانسیل تولید رواناب با روش جاستین در دو منطقه 1 و 3 محاسبه شده است. اتوبان مدرس و خیابان شریعتی برای مکانیابی سیستم ماند بیولوژیکی و جوی باغچه، انتخاب شدند. عمل مکانیابی در راستای این دو شریان با استفاده از روش LID انجام شده است و برای ارزیابی و تصحیح آن از گزارش های آبگرفتگی بعد از بارش، موجود در مرکز 137 شهرداری تهران استفاده شد. محاسبات مربوط به پروفیل های طولی با نرم افزار SWMM انجام شد. مقایسه نتایج محاسبه رواناب روزانه با شرایط توپوگرافی و شبکه مسیل های موجود نشان داد که هنگام بارندگی، بخشی از رواناب تولید شده به سمت خیابانها و اتوبانها زهکشی می شوند که مکانیابی سیستمهای جمع آوری رواناب در اولویت اول فضای سبز موجود در پارکهای آب و آتش، ملت و قیطریه را تعیین نمود.
  کلیدواژگان: جمع آوری رواناب، سیستم ماند بیولوژیکی، تهران، مناطق 1 و 3
 • رحیم سرور، مجیدرضا آشتیانی عراقی، مجید اکبری صفحه 37
  فرایند جهانی شدن، به افزایش مناطق کلان شهری جهان شتاب بیشتری بخشیده و مشکلات جدیدی بر مشکلات موجودشان افزوده است. گستردگی و پیچیدگی مجموعه مراکز زیست و فعالیت و نواحی هم بستهای که نبض آنها با کلان شهر در یک نقطه میزند، مدیریت کلان شهری را در سطح فراتر از نهادهای منفک و یکایک شهرداری ها ضروری میسازد.
  به موازات مشکلات و تهدیدها در منطقه کلان شهری، چالش اصلی مدیریت کلان شهرها استفاده از امکانات و فرصتهای بسیاری است که در بطن آنها وجود دارد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف واکاوی عوامل موثر بر تحقق پذیری مدیریت یکپارچه شهری در کلانشهر تهران انجام شده است. این نوشتار از نظر عمق مطالعه کاربردی-توسعهای و از لحاظ ماهیت و روش مبتنی بر رویکرد توصیفی و تحلیلی می باشد.
  روش پژوهش ترکیبی از نوع پیمایشی و اسنادی است و گردآوری اطلاعات و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و جامعه آماری آن را دو گروه مدیران شهری، متخصصین و خبرگان شهری تهران تشکیل می دهند. با تکیه بر روش تحلیل عاملی تعداد 5 عامل از 27 شاخص مورد مطالعه احصاء گردید که همگی دارای مقادیر ویژه بالای یک میباشد و جمعا 501/68 درصد از واریانس را تبیین میکنند. همچنین نتایج بهدست آمده نشانگر این است که مولفه های بسترهای قانونی با ضریب همبستگی 805/0، ضعف زیرساختهای اطلاعاتی برای مدیریت یکپارچه شهری 801/0، همپوشانی وظایف سازمانی در ارگانهای مختلف مربوط به مدیریت شهری 782/0، عدم تدقیق جایگاه نظام مدیریت شهری نزد سازمان های ذی مدخل همسطح 784/0 و تعدد نگرش و دیدگاه های سیاسی با ضریب 777/0 موثرترین و تاثیرگذارترین عوامل در تحقق پذیری مدیریت یکپارچه کلانشهر تهران از دیدگاه مدیران شهری و کارشناسان شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: مدیریت یکپارچه شهری، کلانشهر، مدیریت کلانشهری، تحلیل عاملی، کلان شهر تهران
 • علیرضا استعلاجی، فاطمه طالبی صفحه 53
  مسائل و مشکلات عدیده ای مانند مسئله آلودگی هوا، ترافیک سنگین و اتلاف وقت در خیابان ها، افزایش فعالیت های اداری و تجاری شهروندان در شهرها، افزایش تعداد جمعیت و عدم تناسب امکانات و خدمات و غیره که بدلایل مختلف در شهرها شکل گرفته است و همچنین مطالبه روز افزون شهروندان به ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت، و از سوی شعار و سیاست گذاری مدیران شهری و دولت ها بر محوریت توسعه پایدار شهری، تصمیم سازی و برنامه ریزی بر اساس تکنولوژی و تکنیک های روز دنیا در مدیریت شهری را نه تنها اجتنابناپذیر، بلکه ضروری ساخته است و ورود به دنیای شهر الکترونیک پاسخی منطقی و مناسب به این نیاز شهری می باشد. یکی از پرکاربردترین و محوری ترین نیازهای خدماتی الکترونیکی شهری، خدمات بانکی بوده که با الکترونیکی شدن فعالیت های آن سهم مهمی در توسعه پایدار شهری دارد. به همین منظور این پژوهش در کلانشهر کرج مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از روش مطالعات کتابخانه ای و پژوهش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. نتایج تحقیق که از طریق سنجش فرضیات با استفاده از آزمون های T تکنمونه ای یاOne sample T test و همچنین همبستگی اسپیرمن انجام شد نشان می دهد که بانکداری الکترونیک نقش پراهمیتی در تحقق توسعه پایدار شهری داشته و در این راستا شهروندان به عنوان ذی نفعان اصلی آن تاثیر مستقیم در این مقوله دارد و در واقع بدون مشارکت شهروندان امکان دستیابی به اهداف مورد نظر میسر نیست.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار شهری، شهر الکترونیک، بانکداری الکترونیک، مشارکت شهروندان
 • محمود احمدی*، عباسعلی داداشی رودباری، رضا ابراهیمی صفحه 67
  با ظهور و شدت یافتن پدیده گرمایش جهانی، توسعه راهبردهای کارآمد برای سازگاری با این پدیده امری ضروری قلمداد می گردد. این ضرورت در گام نخست درکی مناسبی از آسیب پذیری مناطق مختلف از دگرگونی های آب و هوایی به دست می آورد و متناسب با گنجایش های منطقه ایی راهبردهای سازگاری با دگرگونی های آب و هوایی را ارائه می کند. هدف از این پژوهش شناخت اثر گرمایش جهانی بر تغییرات میزان دماهای فرین بالا طی دهه های آینده در قلمرو ایران است. به این منظور داده های پایگاه EH5OM برای دوره 2015 تا 2050 میلادی به شکل دیدبانی های 3 ساعته (8 بار در روز) تحت سناریو A1B. از مرکز فیزیک ماکس پلانک بارگیری و با استفاده از مدل منطقه ایی REGCM4 ریزپیمانه شدند. سپس داده های ساعتی دمای هوا ریزپیمانه نمایی شده با تفکیک مکانی 27/0 × 27/0 درجه قوسی به میانگین روزانه تبدیل شدند که در نتیجه ماتریسی به ابعاد 2140×13140 بهدست آمد. برای شناسایی از روزهای فرین گرم از نمایه انحراف به نجار شده دما (NTD) بهره بردیم؛ به طوریکه داده های حاصل از خروجی مدل برحسب مقدار این نمایه و گستره حاکمیت گرما (NTD>0 ) مرتب گردیدند در گام بعدی 500 روز نخست که شرط (NTD>2) را برآورده کردند در حکم نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد دورنمای فرین های گرم ایران بر اساس روش شبکه عصبی خودسازمانده (SOM) را می توان به 9 ناحیه تقسیم نمود. همچنین در دهه های آینده بیشینه گرماهای فرین در نیمه غربی و نوار ارتفاعی (کوهستان و کوهپایه) رخ خواهد داد به طوریکه فرین های دمایی در مناطق یادشده بیشتر از نواحی داخلی و سواحل جنوبی کشور خواهند بود. کمینه رخداد فرین گرم ایران مربوط به ناحیه دشت کویر و پس ازآن جنوب شرق کشور می باشد.
  کلیدواژگان: گرمای فرین، شاخص NTD، شبکه عصبی خودسازمانده (SOM)، مدل REGCM4، ایران
 • سعید زنگنه شهرکی، کرامت الله زیاری، محمد پوراکرمی صفحه 81
  در سال های اخیر نهادها و آژانس های فعال در زمینه کاهش سوانح، بیش تر فعالیت های خود را برای دست یابی به جامعه ای تابآور در برابر سوانح متمرکز ساخته اند که در این میان زمین لرزه به دلیل خسارت وسیع و بی هنجاری های گسترده اجتماعی نسبت به سایر حوادث اولویت بالاتری برای تقویت تاب آوری جوامع در برابر سوانح طبیعی دارد.
  مطالعه حاضر، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی و برای تجزیه تحلیل داده ها از مدل های FANP و ویکور استفاده شده است. نتایج نشان داد که می توان 17 شاخص تاب آوری کالبدی را در چهار عامل خلاصه کرد، به طوری که در میان عوامل، عامل دسترسی به خدمات اصلی و ویژگی های کالبدی بیشترین تاثیر را در تاب آوری کالبدی منطقه 12 شهر تهران داشتند. با جایگذاری بارهای عاملی به دست آمده از تحلیل عاملی در فرایند تحلیل شبکه ضریب اهمیت شاخص ها بهدست آمد و شاخص های نقش شبکه معابر و سطح اشغال بیشترین تاثیر را بر میزان تاب آوری کالبدی منطقه 12 شهر تهران داشتند. درنهایت، نتایج حاصل از مدل ویکور برای سنجش میزان تاب آوری منطقه 12 نشان داد که نواحی شش گانه منطقه 12 شهر تهران از لحاظ میزان تاب آوری کالبدی در سطوح متفاوتی قرار دارند به طوری که نواحی 6 و 1 دارای بیشترین میزان تاب آوری و پس ازآنها به ترتیب نواحی 2، 4،5 و 3 دارای کم ترین میزان تاب آوری بودند.
  کلیدواژگان: تاب آوری کالبدی، مدل FANP، مدل ویکور، منطقه 12
 • حمیدرضا محمدی، ندیمه سلیم نژاد، ابراهیم احمدی صفحه 103
  مذهب در سیاست و پیوند با قدرت در زمره ی مطالعات ژئوپلیتیک به طور عام و ژئوپلیتیک فرهنگی (ژئوکالچر)، به طور خاص قابل بحث و بررسی است. در این مفهوم، ژئوپلیتیک شیعه به معنای قدرت و شدت تاثیر گذاری جامعه شیعه بر تحولات و سیاست های منطقه ای و بین المللی است. مفروضه اصلی پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که راهپیمایی اربعین به عنوان یکی آموزها و عناصر نمادین مذهب شیعه، از چه جایگاهی در وزن ژئوپلیتیکی و منابع قدرتی شیعیان برخوردار است؟ عواملی چند نظیر: موقعیت برتر شیعیان در منطقه، تسلط حداکثری شیعیان بر منابع انرژی خاورمیانه، قابلیت تهدید رژیم صهیونیستی ، قدرت منطقه ای ایران، ماهیت مردم سالاری دولت های شیعی و اجمالا حوادث منطقه، طی این چهار دهه (از انقلاب ایران)، زمینه ی تثبیت قدرت شیعیان در منطقه را فراهم آوردند. هرچند بنیان های قدرتی این ژئوپلیتیک، همواره باعث تصویر سازی هراس از شیعه از جانب دول غربی- عربی، در منطقه بوده و هست؛ ولی واقعیات موجود گویای قدرت ژئوپلیتیکی شیعیان اند. پژوهش حاضر، بهدنبال بازتعریفی از ژئوپلیتیک شیعه هست. مفروضه این است؛ هنگامی درک درستی از ژئوپلیتیک شیعه میسر می شود، که شناخت درستی از ریشه و سرچشمه ی واقعی قدرت شیعه حصول شود. در اینجا، افکار و عقاید و به تعبیری ایدئولوژی شیعی (عاشورا، غدیر، مهدویت و ولایت فقیه و...) همان زیر بنا و قدرت واقعی شیعه است. به تعبیری، در واقع قدرت حقیقی شیعه ناشی از این ارزش ها و باورهاست. یکی از این ارزش ها، که امروزه، تبدیل به نمایش ایمان، اتحاد و اقتدار شیعان در منطقه و جهان شده ، راهپیمایی عظیم اربعین است.
  کلیدواژگان: شیعه، ژئوپلیتیک شیعه، قدرت نرم، راهپیمایی اربعین
 • سعدی محمدی، اسکندر مرادی، زبیده رشیدی صفحه 121
  گردشگری روستایی از جمله فعالیتهای مهم اقتصادی و سودآور است که میتواند اثرات قابل ملاحظه ای از بعد اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی فضایی بر روی جامعه میزبان داشته باشد. در این پژوهش، اثرات گردشگری بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی بخش اورامان شهرستان سروآباد مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها ترکیبی از روش اسنادی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را سرپرستان خانوار 4 روستای بخش اورامان (اورامان تخت، سلین، بلبر و کماله) که دارای بیشترین حجم گردشگر هستند را تشکیل می دهد که تعداد آنها برابر با 1270 خانوار است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران اصلاح شده 250 نمونه به دست آمد، نمونه ها به دو روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی براساس جمعیت هر روستا انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ (0.84) بهدست آمد. برای بررسی تاثیر گردشگری بر معیشت پایدار از آماره های تی تکنمونهای، تحلیل واریانس، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته های این تحقیق با استفاده از آزمونهای آماری نشان می دهد که بر اساس آزمون تی تکنمونه ای گردشگری بر بعد انسانی، اجتماعی، فیزیکی، طبیعی و مالی روستائیان تاثیر مثبت دارد. بررسی تحلیل واریانس نشان داد که بین ابعاد مختلف معیشت پایدار اختلاف معنی داری وجود دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد همه ابعاد معیشت پایدار (بعد انسانی، اجتماعی، طبیعی، فیزیکی، مالی) تاثیر معنی داری را بر معیشت پایدار روستاییان دارند. همچنین نتیجه بر اساس تحلیل مسیر حاکی از آن است که همه ابعاد تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر معیشت پایدار روستایی دارند، به طورکلی از دیدگاه مردم گردشگری بر معیشت پایدار روستاییان بخش اورامان تخت تاثیر مثبت دارد.
  کلیدواژگان: معیشت پایدار، گردشگری، بخش اورامان، شهرستان سروآباد
 • نفیسه مرصوصی، سارینا عظیمی صفحه 137
  توجه به مقوله امنیت از بعد غیرانتظامی آن، پدیدهای جدید محسوب می شود و قاعدتا کمبود تحقیقات و مطالعات در این زمینه امری بدیهی است. ریشه برخی از جرایم و وجود احساس ناامنی را باید در عدم توجه برنامه ریزان و مدیران شهری جستجو کرد. مسئله بزرگ در زمینه ایجاد امنیت و پیشگیری از رویدادهای بحرانی و جرمخیز این است که آیا شهرهای بزرگ، چنین شرایطی را فراهم کرده اند؟
  هدف این پژوهش شناخت نقش عوامل مختلف محیطی و کالبدی و تاثیرگذاری آن ها بر امنیت است. روش تحقیق ترکیبی از روش های توصیفی تحلیلی است. این مقاله در پی پاسخ به این سوال ها است: 1. آیا درهم آمیختگی عوامل محیطی و کالبدی در فضاهای شهری بر میزان امنیت آن موثر است؟ و2. آیا ترکیب و توزیع کاربری های شهری پیرامون فضاهای عمومی موجود در محدوده مورد مطالعه بر افزایش امنیت شهری موثر است؟
  محدوده مورد مطالعه منطقه 8 شهرداری تهران است. اطلاعات موردنیاز به دو روش کتابخانه ای و روش میدانی به دست آمده و تحلیل از داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS و Minitabs وGIS انجام شده است.
  نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان امنیت محله ها همانند تفاوت های محیطی و کالبدی در آن ها، متفاوت است. همچنین محله های 13گانه منطقه 8 تهران از نظر میزان امنیت و تکتک مولفه های پژوهش رتبه بندی شدند. امنیت در آن دسته از فضاهای عمومی که از بدنه یا محدوده های پیرامونی با ویژگی کاربری های ترکیبی و متنوع اراضی شهری برخوردار بودند، در مقایسه با سایر فضاهای مشابه که فاقد ویژگی تنوع و ترکیب کاربری اراضی شهری بودند متفاوت بود.
  کلیدواژگان: امنیت، عوامل محیطی و کالبدی، فضاهای شهری، منطقه 8 شهرداری تهران
 • محمود واثق، حسین حاتمی نژاد، مهتاب جعفری صفحه 155
  یکی از کارویژه های اصلی حکومت‏ها در اداره بهتر قلمرو تحت حاکمیت خود، نظارت بر جریان امور اجتماعی و کنترل رفتارهای شهروندان در چارچوب قانون است. مدیریت و ساماندهی زندگی اجتماعی در دوران حاضر به دلیل پیچیدگی فرآیندهای گوناگون سیاسی، امنیتی و... در محیط‏ های جغرافیایی از جمله شهرهای بزرگ، کاری بس طاقت‏فرسا بوده و نیازمند به کارگیری روش‏ها و ابزار کارآمد در این زمینه است. مسلما همه‏ی دولت‏ها برای تامین نیازهای گوناگون شهروندان خود از جمله امنیت محیط ‏های شهری، از همه‏ی امکانات و ابزارهای لازم بهره‏گیری می‏نمایند؛ لیکن با این وجود، همواره فضاهایی وجود دارند که علیرغم تلاش دولت‏ها، خارج از نظارت و کنترل آن‏ها هستند. در این قبیل فضاها که به منزله‏ی حفره های دولت محسوب می‏شوند، حجم گسترده‏ای از جرائم و ناامنی های پیدا و پنهان بوقوع می‏پیوندد که باعث اختلال در جریان طبیعی امور اجتماعی می‏گردند. پرسشی که در این رابطه وجود دارد آن است که، چگونه می‏توان میزان نظارت و کنترل دولت‏ها را در این فضاها افزایش داد؟ در پاسخ به پرسش فوق، طی مقاله حاضر، تلاش شده تا ضمن بررسی اثرات به کارگیری ابزار هوشمند نظارت و کنترل (دوربین مداربسته)، در کاهش تخلفات و جرائم شهری، چگونگی افزایش کارائی دولت‏ها در کنترل فرآیندهای شهری مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرد. پژوهش حاضر، به روش توصیفی تحلیلی و بر پایه‏ی داده های میدانی انجام شده، بنابراین برای تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری، افزون بر منابع کتابخانه‏ای و الکترونیکی از یافته های پرسش‏نامه‏ای نیز استفاده شده است. لازم بهذکر است که روایی سوالات پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عاملی و پایایی سوالات پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ آزموده شدند. در نهایت هم داده های حاصل از پرسشنامه از طریق آزمون میانگین یک جامعه (T-test)، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از بررسی های این مقاله نشان می‏دهد، به کارگیری سیستم‏های هوشمند نظارت در محیط‏ های شهری، نقش چشم‏گیری در کاهش جرائم و ناامنی های اجتماعی دارد.
  کلیدواژگان: نظارت و کنترل، سیستم هوشمند نظارت، حفره های دولت، جرائم شهری
 • اعظم صفرآبادی، منصور طبیعی صفحه 169
  فرایند جهانی شدن گویای تلاش برای یکسانسازی فرهنگی از طریق ایجاد بازارهای گسترده برای تولید کالاهای مشابه در شکل انبوه است. در عمل فشار برای از میان بردن خرده فرهنگ ها طی سال های گذشته به مقاومت قومی منجر شده است که گویای تمایل شدید به ایجاد تعلق های هویتی برای جلوگیری از حذف فرهنگ های قومی است. کشور ایران از بارزترین نمونه های تنوع فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی در جهان است که برخلاف اکثر کشورهای چند قومیتی، تنوع و تکثر قومی محلی یا موزاییک بودن پهنه فرهنگی آن، درون زا و بومی است. شهر کرمانشاه با توان های توسعه ای بسیار، با تعلق قومی جماعتی قوی، می تواند پیش زمینه ایجاد بازارهای گردشگری قومی باشد. قومیت کرد از استمرار و پیوستگی فرامرزی برخوردار است که می تواند توان منطقه ای در حوزه کالایی شدن (گردشگری، رسانه و...) باشد. این مساله که چگونه از توان های قومی جهت نیل به اهداف توسعه اجتماعی در سطح محلی، منطقه ای و ملی می توان بهره برد، حایز اهمیت است. روش تحقیق از نوع کاربردی توسعه ای و شیوه گردآوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای است. جامعه آماری 40 نفر از مدیران شهری و 340 نفر از گردشگران می باشند. در مجموع اکثر پاسخگویان نمایه های قومی فرهنگی اثرگذار در توسعه گردشگری قومی در سطح شهر کرمانشاه را ضعیف و متوسط ارزیابی کرده اند. نتایج آزمون کای اسکوئر در بررسی کمیت توسعه گردشگری اجتماع محور با تاکید بر جنبه های قومی محلی در شهر کرمانشاه معنی دار است. از آنجا که مقدار (sig) یا سطح معنی داری متناظر با این آماره کوچکتر از مقدار (

  کلیدواژگان: گردشگری اجتماع محور، گردشگری قومی، گردشگری فرهنگی، شهر کرمانشاه

 • محسن جان پرور، ریحانه صالح آبادی، مطهره زرگری صفحه 183
  خشک سالی یک پدیده پیچیده می باشد که تعریف آن دشوار است. در مناطق مختلف تعاریف متفاوتی از آن ارائه می شود و هر کدام از آن تعاریف بستگی به میزان متوسط بارش دارد. خشک سالی میتواند پیامدهای بسیاری داشته باشد. از دیدگاه امنیتی با توجه به قرارگیری استان سیستان و بلوچستان در خشکترین منطقه کشور، افزایش آسیب دیدگی اقلیمی و بیابانی ترشدن گذرگاه های مرزی و درون سرزمینی، ظرفیت بالقوه مبسوطی برای گسترش ناامنی از این منطقه به داخل کشور فراهم نموده است. اکنون نیز به علت شرایط نامناسب اقلیمی، دیده بانی و پاسداری در بسیاری نقاط استان غیرممکن یا بسیار پرخطر است و معبر امنی برای گروه های تروریستی فراهم کرده است. از سویی دیگر، از مهمترین آثار خشکسالی ممکن است، مشکلات اقتصادی و اجتماعی مانند مهاجرت اجباری از مناطق خشک به سایر مناطق باشد. این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی خشکسالی و ارتباط آن با مهاجرت ساکنان استان سیستان و بلوچستان میپردازد. برای درک اینکه بارندگی تاثیرهای مختلفی بر منابع آب دارد، منجر به این گشت که از شاخص SPI برای بررسی میزان خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان بهره گرفته شود. داده های بارش ماهیانه (میلیمتر)، سالهای 2005-1985 برای چهار ایستگاه استان سیستان و بلوچستان (زاهدان، زابل، ایرانشهر، چهاربهار، کنارک) مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها نشان دهنده آن است که کمبود آب در مناطقی که درگیر خشکسالی میشوند منجر به افزایش مهاجرت میشود. وقوع خشک سالی های شدید در منطقه، اثرات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی برجای گذاشته است که با توجه به وابستگی شدید اقتصادی مردم سیستان و بلوچستان به کشاورزی این بحران منجر به پدیده مهاجرفرستی شده است و سبب شده است تعادل جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و... نامتوازن شده و به بحران های منطقه ای و عدم توسعه یافتگی منطقه منجر گردد.
  کلیدواژگان: خشکسالی، سیستان و بلوچستان، مهاجرت، شاخص SPI
 • محسن شاطریان، رسول حیدری سورشجانی، ژیلا ورفی نژاد صفحه 201
  گردشگری به عنوان صنعتی پاک و پویا شناخته شده است که در صورت توسعه منافع زیادی از جمله افزایش عدالت اجتماعی و افزایش اشتغال برای جامعه درپی خواهد داشت و در صورت وجود زیرساخت های شهری توسعه بیشتری خواهد یافت. رقابت شدید میان شهرها به عنوان مقاصد گردشگری، شهرها را ناگزیر به یافتن راهکارهایی جهت متمایز شدن از سایر شهرها و مقاصد گردشگری کرده است. شهر خلاق مبحثی جدید و مورد توجه در حوزه شهر سازی است و نقش اساسی در رشد و توسعه شهر دارد. ظهور و فراگیر شدن ایده ی شهرخلاق شاهدی بر این ادعاست و میتوان گفت که توسعه گردشگری یکی از راه های مطمئن برای رسیدن به شهرهای خلاق است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیرات پتانسیل های گردشگری در گسترش زیرساختها و شکل گیری شهر خلاق در شهر کرمانشاه میباشد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است و ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه میباشد. جامعه آماری مورد مطالعه ساکنین شهر کرمانشاه است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 385 پرسشنامه تعیین گردیده است که جهت تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه از روش معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزار Amos استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پتانسیل های گردشگری در گسترش زیرساخت ها و شکل گیری گردشگری خلاق و خلاقیت در شهر کرمانشاه موثر می باشند، زیرا سطح معنی داری (p value) برای هر دو مسیر کمتر از 05/0 بوده است.
  کلیدواژگان: پتانسیلهای گردشگری، شهر خلاق، گردشگری خلاق، شهر کرمانشاه
 • بهنام مغانی، زهرا خدامان صفحه 217
  ناحیه تاریخی شهرها میراث ارزشمندی است که در طول زمان در هویت بخشی به حیات شهری نقش ویژهای ایفا میکند. در این میان، نقش مدیریت شهری در برنامه ریزی مناطق تاریخی شهرها بسیار تعیینکننده است. ازاینرو، با توجه به اهمیت مسئله مقاله حاضر به بررسی و تحلیل عملکرد مدیریت شهری در توسعه کالبدی -فیزیکی مناطق شهریزد می پردازد. پژوهش حاضر از نظر اهداف در زمره تحقیقات کاربردی بوده و روش پژوهش نیز، توصیفی- تحلیلی میباشد. جهت جمعآوری داده ها ازروش کتابخانه ای، اسنادی (استفاده از آمار،اطلاعات و نقشه سازمانها) و پیمایشی استفاده شده است. از مدل آنتروپی شانون جهت وزنده ی شاخصهای تحقیق و از مدل واسپس جهت رتبه بندی شده است. یافته های این پژوهش با توجه به بررسی سه منطقه شهر مبین آن است که مناطق شهر یزد به دلیل وجود بافت های تاریخی و فرسوده از لحاظ شاخص کالبدی ضعیف می باشد، که در این تحقیق به رتبهبندی و مقایسه هر سه منطقه با توجه با شاخص کالبدی و علل آنها و راهکارهای پیشنهادی پرداخته شده است. بررسی ها نشان می دهد منطقه 3 به دلیل ابنیه بافت فرسوده وتاریخی کمتری که دارد، رتبه نخست را دارا میباشد. منطقه دو و یک در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: مدیریت شهری، آنتروپیشانون، مدل واسپس، شهریزد
 • رضا برنا صفحه 231
  طی سالهای اخیر بر اثر خشک سالی های ایجاد شده و به تبع تغییر در مقادیر عناصر اقلیمی، میزان آبدهی رودخانه جراحی نیز تغییر کرده است. تحقیق حاضر بر روی بخشی از زیر حوضه رودخانه جراحی در جنوب استان خوزستان انجام شده است، که به بررسی تاثیر عناصر اقلیمی بر آبدهی رودخانه در منطقه میپردازد. بر همین اساس در این تحقیق اقدام به بررسی نوسانات عناصر اقلیمی (با تاکید بر دما و بارش) و وضعیت هیدرولوژیکی منطقه تحت آزمون ناپارامتری من- کندال و تخمینگر سن در نرم افزار MAKESENS شده است. به منظور نیل به اهداف تحقیق، نوسانات دما و بارش برای دوره آماری سی ساله (1392-1362) بررسی و مشخص شد که روند نوسانات دما در منطقه صعودی بوده و آماره من- کندال در حدود 21/2 و مقدار نمایه تخمینگر سن 3/0 بوده است، که هر دو در سطح 95 درصد معنی دار بوده است. به طورکلی نوسانات بارش در منطقه روند منفی داشته که این امر نشان دهنده کاهش نزولات جوی در منطقه است. هر چند که این نوسانات تحت هیچکدام از روش های ناپارامتری بررسی شده معنیدار نبودهاند. نوسانات دبی در همه ایستگاه های مورد مطالعه روند نزولی داشته است، که این روندها برای آزمون آماره من- کندال به طور متوسط در حدود 4/2- و برای نمایه تخمینگر سن در حدود 22/1- بوده است و در سطوح 95 و 99 درصد معنیدار بوده اند. بر اساس نتایج این تحقیق میتوان گفت روند افزایشی نوسانات دما در منطقه و همچنین روند کاهشی میزان بارندگی در این دوره بر کاهش دبی رودخانه تا حدود زیادی تاثیر گذاشته است.
  کلیدواژگان: رودخانه جراحی، عناصر اقلیمی، آزمون آماری ناپارامتری، آزمون تخمین گر سن، نرم افزار MAKESENS
 • علی فتحی صفحه 245
  وندالیسم تخریب آگاهانه، ارادی و خود خواسته اموال، تاسیسات و متعلقات عمومی شهر است. شهرهای امروزی به موازات افزایش و گسترش جمعیت و فضاهای کالبدی با انواع مشکلات و آسیب های شهری روبرو هستند که در مجموع، این اجتماعات را از لحاظ سلامت محیط و احساس امنیت تهدید می کنند که از جمله این مسائل، رفتارهای وندالیستی در سطح شهر می باشد. با توجه به این شرایط ضرورت توجه به این که معضل اجتماعی گریبانگیر فضاهای عمومی شهرهای کشور شده است، از اهمیتی ویژه برخوردار است. متعاقب موضوع فضاهای عمومی شهر اردبیل که در معرض رفت و آمد افراد جوان قرار دارند نیز با چنین مسائل و مشکلاتی روبرو هستند. هدف اصلی از این تحقیق شناخت ویژگی های فضای کالبدی در بروز رفتارهای وندالیستی در دو شهرک مورد مطالعه شهر اردبیل می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و روش تحلیل داده ها، توصیفی- تحلیلی است. مرحله اول تحقیق شامل گزینش شاخص ها و جمع آوری داده های کالبدی و فیزیکی دو شهرک مورد مطالعه موثر در ایجاد و گسترش پدیده وندالیسم از جمله نوع کاربری اراضی شهری، تراکم جمعیت، میزان دسترسی به تاسیسات قابل تخریب و میزان خلوت و باز بودن فضاهای شهری است، می باشد.
  مرحله دوم نیز شامل تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده و تهیه نقشه ها و همپوشانی آنها از طریق نرمافزارGIS بهمنظور شناسائی مناطق مستعد برای ایجاد این آسیب اجتماعی است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی پهنه بندی این دو شهرک از لحاظ میزان تاثیرپذیری از پدیده وندالیسم نشان می دهد که میزان آسیب پذیری شهرک کوثر بیشتر از شهرک کارشناسان می باشد. چراکه میزان فضاهای باز و خلوت با کاربری زمینهای بایر شهری و فضای سبز در شهرک کوثر بیشتر است. همچنین تراکم ساختمانی و جمعیتی در شهرک کارشناسان بالاتر از شهرک کوثر می باشد. از عوامل مهم دیگر می توان به وجود مجتمع تفریحی و توریستی شورابیل در شهرک کوثر اشاره کرد که شرایط مناسبی برای وقوع این پدیده ایجاد کرده است.
  کلیدواژگان: فضای کالبدی شهر، رفتارهای وندالیستی، شهرک کارشناسان، شهرک کوثر، اردبیل
 • عباس احمدی، اسدالله رمضانی صفحه 259
  آب یکی از زیرساختهای اصلی توسعه در بخشهای مختلف اقتصادی اجتماعی کشورها محسوب میشود. روند افزایش جمعیت و نیاز به آب برای تامین غذای بشر، محدودیت ذاتی منابع آب به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک، بهره برداری بیرویه از منابع آبی و فقدان مدیریت صحیح سبب شده است کمبود آب بهتدریج بحرانها و چالش های مختلفی را بوجود آورد. به عنوان نمونه در سالهای اخیر تنش بر سر آب رودخانه افین در منطقه قاینات خراسان جنوبی افزایش پیدا کرده است که در این تحقیق بررسی میشود.
  این تحقیق از نوع مطالعات موردی است که اطلاعات و داده های آن علاوه بر منابع کتابخانه ای و الکترونیکی، از طریق اسناد و مدارک مرتبط، مصاحبه با کارشناسان، مسئولین و نیز افراد بومی به دست آمده است.
  نتایج حاصله نشان میدهد افزایش سطح زیر کشت باغات در منطقه و افزایش جمعیت از یک طرف، و کاهش منابع آبی به دلیل خشک سالی های اخیر و استفاده های نادرست و بیرویه از سوی دیگر، باعث کاهش سهم هر فرد از آبهای قابل مصرف و افزایش تقاضا برای آب و بروز اختلافات در منطقه شده است.
  کلیدواژگان: بحران آب، تنش، هیدروپلیتیک، قاینات، اسفدن، افین
 • حسن حسینی امینی، حسین موسی زاده، شیما کریمی، امید تبریزی، سمیرا قیاسی صفحه 279
  امروزه با استفاده از برنامه های جامع مدیریت بحران و با اجرای طرح های کاربردی پدافند غیرعامل قبل، میتوان شدت گستردگی خسارات و تلفات ناشی از اینگونه خطرات را بهمیزان قابل ملاحظه ای کاهش داد. از مهمترین این تمهیدات به کارگیری اصول پدافند غیرعامل جهت کاهش خطرپذیری است، همچنین به کار بستن این تدابیر میتواند جهت کاهش خطرپذیری در برابر خطرات طبیعی و انسانساز مفید واقع شود. از طرفی سرزمین ما ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی همواره در معرض انواع خطرات طبیعی و تهدیدات انسانساز (جنگ) قرار داشته است و تلفات انسانی و خسارات مالی سنگین متحمل شده است. از اینرو و با توجه به اهمیت تحقیق، هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی آسیب پذیری تاسیسات شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر گرگان است که بدین منظور از روش توصیفی تحلیلی و پیمایش میدانی و متعاقب آن پهنه بندی و همپوشانی لایه های اطلاعاتی (IndexOverlay) در نرم افزار تحلیل فضایی GIS استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از 5 معیار دسترسی به راه، تراکم جمعیتی، پراکندگی مراکز پلیس 10+، تراکم ساختمانی و توزیع فضایی تاسیسات حیاتی و حساس شهر گرگان و پهنه بندی آنها و در نهایت، با استفاده از همپوشانی لایه های تهیه شده، مشخص گردید که قسمت شمال غربی شهر گرگان به دلیل تمرکز بالای تاسیسات حیاتی نظیر شرکت توزیع برق استان، شرکت پخش ملی فراورده های نفتی و شرکت آب منطقه ای از آسیب پذیری بیشتری برخوردار است که نیازمند تدابیر برنامه ریزی شده بیشتری در چارچوب پدافند غیرعامل می باشد.
  کلیدواژگان: تاسیسات شهری، پدافند غیرعامل، آسیبپذیری، شهر گرگان
 • امیر گندمکار، نوشین قاسمی، فاطمه دانشور صفحه 291
  هر سایت پروازی متاثر از عوامل جغرافیایی اقلیمی و توپوگرافی منطقه قابل بهره برداری خواهد بود. هدف از این پژوهش شناخت استانداردهای سایتهای پرواز تفریحی، بررسی عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر در پروازهای تفریحی، شناسایی مکانهای مناسب سایت پرواز تفریحی در استان اصفهان میباشد.
  روش مورد استفاده در این تحقیق، به منظور مکانیابی سایتهای پرواز تفریحی در استان اصفهان، ابزار و تکنیکهای دیمیتل، بولین و نرم افزار GIS است. نتایج نشان می دهد مهمترین عامل ها به ترتیب، جهت شیب زمین، شیب زمین و توپوگرافی می باشد که هرسه پارامترهای فیزیکی می باشند و در رتبه بعد سرعت باد غالب و جهت وزش باد می باشد. سرعت باد غالب جهت وزش باد غالب، جهت شیب زمین توپوگرافی، شیب زمین و حریم هوایی جزء پارامترهای تاثیرگذار می باشد نقشه مکانهای مناسب برای سایت پرواز تفریحی در استان اصفهان نشان می دهد پراکندگی سایت های مناسب در مناطق غربی بیشتر است.
  کلیدواژگان: مکانیابی، سایت پروازی، استان اصفهان، منطق بولین
 • حسن کامران، احسان یاری، مرضیه عابدی صفحه 305
  از مهمترین موضوعات زیست محیطی مطرح در برهه کنونی، بحران آب و چالش های امنیتی ناشی از آن است. آب سر منشاء تولید، تلاش و تمدن است و حیات و ممات انسان به بود و نبود آن وابسته است. در شرایطی که کشمکش بر سر منابع آب به طور فزاینده موجب تشنج در روابط بین دولت هاست، توجه روزافزون به مباحث رودخانه های مرزی، اهمیت فزایندهای پیدا
  می کند و ما شاهد فزونی مشاجرات هیدروپلیتیک میان کشورها هستیم. ایران نیز به واسطه داشتن رودهای مرزی مشترک از این قاعده مستثنی نیست. در این میان رودخانه هریرود ازجمله رودهای مشترک ایران، افغانستان و ترکمنستان است که از افغانستان سرچشمه میگیرد. این رود مهمترین منبع تامین کننده آب منطقه شمال شرق کشور است.
  از آنجا که دسترسی پایدار به منابع آبی به عنوان سرمایه ای ملی، تحتتاثیر مولفه های متعددی همچون شرایط جغرافیایی، اقلیم و آب و هوا، شرایط زمینشناختی و توپوگرافی، طرحهای توسعه و طرح های فنی مدیریت و انتقال منابع آب، مسائل سیاسی اجتماعی و فرهنگ استفاده از آب، نوع معیشت و اقتصاد، سیاستهای ملی و کلان دولتها و... است، لذا مستلزم داشتن نگاهی جامع، سیستمی و میان رشتهای است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تاکید بر مسائل جغرافیایی و سیاسی و با استفاده از چارچوب نظری مکتب کپنهاگ که مهم ترین و جامعترین کار علمی را در تعریف و تبیین مفهوم امنیت به مثابه یک موضوع بین رشته ای و فراگیر ارائه داده است، در پی پاسخ به این سوال است که آیا تحولات هیدروپلیتیک مرزی و بهره برداری از سد سلما در افغانستان، میتواند چالشی برای امنیت زیست محیطی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باشد؟ و در صورت ایجاد چالش، رویکردها و راهکارهای مدیریت مطلوب آن چیست؟
  یافته های حاصل از تحقیق حاکی از آن است که با توجه به موقعیت بالادستی سد سلما با در نظر گرفتن فاکتور فصلی بودن آب هریرود، میتواند موضوع امنیت زیست محیطی باشد و از منظر امنیت ملی، با توجه به چشم انداز وابستگی شهرهای بزرگ منطقه شمال شرقی کشور به منابع آب این رود و بالا بودن ریسک امنیت آبی کشور، میتواند چالش زا باشد. در جهت مدیریت مطلوب چالش مذکور، داشتن نگاه سیستمی، در قالب رویکردهای حقوقی، اقتصادی و سیاسی ضروری می باشد و به طور خاص غیرامنیتی ساختن آن در سیاست های اعلامی و امنیتی دانستن آن در سیاست های اعمالی ضروری است.
  کلیدواژگان: بحران آب، ایران، افغانستان، هریرود، امنیت زیست محیطی، منطقه شمال شرق
 • سید مروت افتخاری، محمد شریفی کیا صفحه 329
  در دهه های اخیر، گردشگری با رشد فزایندهای مواجه بوده است، در این میان طبیعت گردی به دلیل مشغله های گریبانگیر هر چه بیشتر مورد توجه گردشگران قرار گرفته است. ژئومورفوتوریسم بهعنوان یکی از شاخه های رشته طبیعت گردی با تاکید بر چشم اندازهای ژئومورفولوژیکی، سعی در جذب هر بیشتر گردشگران دارد. بسیاری از کشورها از این امکانات بالقوه جهت درآمدزایی استفاده می کنند.
  منطقه کوهستانی طالقان با طبیعت زیبا به همراه سد آن که نشستگاه آن در دره ناودیسی در کنار لندفرم های متنوع قرار گرفته، شرایط و ظرفیت ژئومرفوسایت را در این منطقه ایجاد کرده است. در این تحقیق تلاش شده با روش کومانسکو، لندفرم های منطقه ارزیابی شود.
  نتایج این بخش از تحقیق نشان میدهد، لندفرم های گردنه ابراهیم آباد با کسب امتیاز 17.2 بیشترین امتیاز را به خود اختصاص
  داده اند. در مرحله بعدی، منطقه از نظر ژئومورفوتوریستی پایدار با دو بعد طبیعی و انسانی توانمندی و ظرفیتسنجی شد. نتایج نشان میدهد، میانگین ظرفیت سنجی معادل 6.5 می باشد که نشان دهنده شرایط نسبتا مناسب برای ژئومورفوسایت پایدار است، اما از سودی دیگر، ضرورت برنامه ریزی در منطقه بیشتر احساس میشود.
  کلیدواژگان: ژئومورفوسایت، ژئومورفوتوریسم، توسعه پایدار، کومانسکو، طالقان
 • الهه عراقیان، محمدحسن شکری، نصرالله فلاح تبار صفحه 343
  کشور ایران بهعلت موقعیت لرزه خیزی و قرارگیری بر روی کمربند زلزله، در برابر این پدیده بسیار آسیب پذیر میباشد، بسیاری از شهرهای کشور، بر روی گسل های فعال قرار گرفته اند. عدم توجه و برنامه ریزی صحیح در این خصوص، تراکم جمعیت بالا و نحوه نامناسب پراکنش جمعیت در هنگام وقوع زلزله باعث افزایش خسارات جانی و مالی میگردد. نقشه های پهنه بندی آسیب پذیری ناشی از زلزله، ابزار کارآمدی برای مدیران جهت کاهش خطرات و تلفات ناشی از حوادث و به ویژه زلزله میباشند. با آگاهی از میزان آسیبپذیری و پتانسیل تخریب مناطق، به خصوص سکونتگاه ها میتوان پیش بینی های لازم جهت کاهش اثرات تخریب را مدنظر قرار دارد. شهرستان طارم از شهرستانهای استان زنجان و از مناطق زلزله خیز کشور میباشد. هیچ تردیدی وجود ندارد که بخش هایی از پهنه محدوده مورد مطالعه از نظر زمین ساختی فعال و پویا ست. هدف مقاله پهنه بندی مناطق با آسیب پذیری بالا در راستای مدیریت بحران و برنامه ریزی کاربری اراضی و کاهش اثرات زلزله در نواحی با آسیب پذیری بالاست. در این تحقیق با استفاده از داده های حاصل از مطالعات میدانی و اسناد و مدارک کتابخانه ای اطلاعات موردنیاز جمع آوری و به منظور پهنه بندی آسیب پذیری ناشی از زلزله از نقشه های معیار از جمله: نقشه های فاصله از گسله ها، فاصله از زمین لغزش ها، زمین شناسی، شیب و کاربری زمین استفاده شد و پس از ساخت و تجزیه تحلیل لایه های اطلاعاتی در محیط نرم افزار Arc GIS از توابع عضویت فازی برای ارزیابی استفاده شد. لایه های فازی استاندارد شده در محیط GIS با عملگر گامای فازی تلفیق شدند و نقشه پهنه بندی آسیب پذیری تولید شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد حدود 45 درصد محدوده در بخش های شمالی و شرقی در پهنه ای با آسیب پذیری بسیار زیاد و زیاد، و حدود40 درصد مساحت محدوده در پهنه با آسیب پذیری بسیار کم و کم قرار دارد.
  کلیدواژگان: پهنه بندی، آسیب پذیری از زلزله، منطق فازی، سکونتگاه های روستایی، شهرستان طارم، سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • علی اصغر عبدالهی، یاسر صباحی گراغانی، مجتبی سلیمانی دامنه صفحه 411
 • |
  • A. Saidi, B. Rahmani, A.R.Rahmani Fazli, F. Azizpour, A. Moradi Page 7
   Spatial Activities and relationships, proportional with the related structures, underlie the dynamics of socio-economic changes. In other words, a set of structures,including environmental and socio-economic ones, realize the main pillars of development. The sustainable physico-spatial development could be achieved, whenthe main targets are based on goal-oriented and in line with sustainable principles. In this connection, efforts have been made by studying the different aspects of structural and functional characteristics of Abhar area, this question to be answered that wether the existing physical-spatial system could be considered as a sufficient platform for dynamics and sustainability of the area, and when not, by which measures and what form this would be achieved.
   Keywords: Development Capacities, Physico-Spatial Sustainable Development, Structural-Functional Dynamics, Abhar Area
  • Feasibility study of runoff collected in Tehran's Highways / Case Study: 1 and 3 regions of Tehran
   M. Ghahroudi Tali, Hasan Sadough, N. Almasian Page 25
   Today, control and collect runoff within the metropolitan area to transfer it out of town is more important. Region 1&3 in North East of Tehran that have area of 272 km2, when large amounts of rainfall runoff the stream in the streets make also several problems. This study using topographic maps of 1: 25,000 Tehran, geological map 1: 100000 Tehran, user data, and data from satellite aster pixels 30 meters, the rainfall hourly data’s station northern Tehran in the period 2007 to 2014, the feasibility collect and control runoff has done. The potential’s production runoff compute with Justin in regions 1&3. Modarres highway and Saryati Street locate biological systems and atmospheric garden, were selected. Locating action along these two street using LID and to assess and correct it reports flooded after the rain, in the center of Tehran Municipality were 137. Calculation of longitudinal profiles were SWMM software. Compare the results calculated daily runoff, topography and streams, showed that during the rainy, the part of runoff produced, drainage to the streets and highways. The best of locating control and collect runoff systems are green space in the aboatash, melat and gheytariyeh parks.
   Keywords: Collection runoff, Bioritention system, Tehran, 1, 3 Regions
  • R. Sarvar, M.R. Ashtiyani Araqi, M.Akbari Page 37
   The process of globalization, the rise has accelerated the world's metropolitan areas and has added new problems to existing problems. The extent and complexity of life and activity centers and areas close to the pulse of the metropolis at one point says, metropolitan management at the level of individual municipalities beyond the institutions separate and necessary. As problems and threats in the metropolitan area, the main challenge metropolises of the many opportunities that exist within them. In this regard, the present study aims to explore factors affecting the implementation of integrated management in metropolitan city of Tehran. This article depth study and applied developmental in nature and is based on descriptive and analytical approach. The study combines survey and gather information and documents and data via questionnaire and population groups and citymanagers, specialists and experts in the city of Tehran. Based on factor analysis, 5 of the 27 indicators studied were all having recognized special value is high and a total of 68.501 of the variance. The results also indicate that legal infrastructure components with a correlation coefficient 0.805, 0.801 urban poor information infrastructure for integrated management, Overlapping corporate functions in different organs of the municipal administration 0.782, Lack of accuracy entry-level position of urban management system with relevant organizations multiplicity of attitudes and political views by a factor of 0.784 and 0.777 the most effective and the most influential factors in the implementation of the integrated management of Tehran metropolitan city managers and experts were identified.
   Keywords: integrated management of urban, metropolitan, urban management, analysis, Tehran metropolis
  • Alireza Estelaji, F. Talebi Page 53
   Issues and problems in the issue of air pollution, heavy traffic and wasting time on the streets, increasing the administrative and commercial activities of citizens in cities, increasing population and lack of fitness facilities and services, so that for various reasons has been formed in cities As well as citizens increasingly demand to provide satisfactory service and quality, and the municipal and state slogan and policy managers to focus on sustainable urban development, decision-making and planning based on technology and techniques the world's urban management is not only inevitable but also necessary and enter the world of electronic logical and convenient to the city is needed. One of the most widely used and most central urban needs of electronic services, electronic banking services, which with its activities is an important contribution to sustainable urban development. Therefore, this research was carried Metropolis research. The study was cross-sectional andlibrary studies and field research was conducted using questionnaires. The results of the test the hypotheses using one sample T-test or One sample T test and Spearman correlation was also Shows that electronic banking will have an important role in the realization of sustainable urban development and in this regard citizens as key stakeholders have a direct influence on this issue and the possibility of achieving the desired goals is not possible without the participation of citizens.
   Keywords: Sustainable urban development, Electronic City, Electronic banking, citizen participation
  • Mahmoud Ahmadi*, Abbas Ali Dadashiroudbari, Reza Ebrahimi Page 67
   With the advent and intensification of global warming, developing efficient strategies to adapt to this phenomenon is imperative. It is necessary, as the first step to understand vulnerability of different regions against climate change and develop appropriate strategies to the regional capacities for adapting to climate change. The aim of this study is to determine the effect of global warming on changes in extreme high temperatures during the next few decades in the territory of Iran. For this purpose, EH5OM database data for the period 2015 to 2050, the series 3 hours (8 times a day) under scenario A1B. Max Planck Physics Center is downloaded and the model weredownscaled to regional REGCM4. The air temperature downscaled to hour data with spatial resolution 0.27 × 0.27 ° arc became the daily average as a result of matrix size 2140 × 13140 respectively. For identification the days of the extreme heat of the index deviation we used normalized temperature(NTD), so that data from the model based on of the Index and scope of the rule of heat (NTD> 0) were sorted In the next step 500 of the first day of the condition (NTD> 2) adaptable to the the order were selected. The results showed the extreme hot prospects for Iran based on self-organizing neural networks (SOM) can be divided into 9 regions. Also in the next decade in the mid-west and extreme heats maximum height strip (mountains and foothills) which will occur as extreme temperature in these areas will be greater than the inner regions and the southern coast of the country. Minimum the occurrence of extreme heat of 1st will be first in desert and 2nd in the South East regions the country.
   Keywords: Extreme Heat, NTD Index, SOM (SOM), Regcm4 model, Iran
  • S. Zenganeh Shahraki, K. Ziari, Pourakrami Page 81
   In recent years the institutions and agencies active in the field of disaster reduction activities in order to achieve a society more resilient to disasters which In the meantime earthquake due to damage large and anomalies wider society to the other events of higher priority to strengthen the resilience of communities against natural disasters .There this study in terms of purpose is applied and in terms of method is descriptive - analytical. In this study, data collection was based on library and documentary methods and for data analysis we used FANP and Vikor model is used. The results showed that 17 indicators physical resiliency can be summed up in four factors; so among other factors, accesses to basic services and physical characteristics have the greatest impact on regional physical resilience in Tehran's 12th district. By substituting the factor loadings derived from factor analysis in the process of network analysis, importance coefficiency obtained and indicators of the role of street network and building Area have most impact on the physical resilience in Tehran's 12th district. Finally, the results of VIKOR to measure the resiliency 12 District of Tehran showed that six areas in terms of the physical resilience at different levels are So that areas with the highest levels of resilience were 6 and 1, and after, respectively areas 2, 4,5 and 3 with the lowest resilience.
   Keywords: physical resilience, FANP Model, Vikor Model, Tehran's 12th district
  • Hamid Reza Mohammadi, N. Salimnejad, Ebrahim Ahmadi Page 103
   Religion in politics and tie with power is discussable and investigable in category of geopolitical studies, in general and cultural geopolitics (geoculture), in particular. In this sense, geopolitics of shia means power and intensity of effectiveness of shia society on regional and international changes and policies. Main hypothesis of the research seeks to respond to this question that what position demonstration of Arbaeen as one of symbolic teachings and elements of sect of shia has in geopolitical weight and power sources of shias? Several factors such as supreme situation of shias in the region, maximum hegemony of shias on energy sources of the middle east, capability of threatening Israeli regime, regional power of Iran, democratic nature of shia governments and in short, events of the region during these four decades (from Iranian revolution) provided field of establishing power of shias in the region. Although power basics of this geopolitics have caused and cause always to image fear of Shia from western – Arabian governments in the region, existing realities state geopolitical power of shier. The present research seeks to redefine geopolitics of Shia. Hypothesis is this, when a true understanding of geopolitics of shia is possible that a true cognition of root and real origin of power of shia is done .here, thoughts and beliefs and in other sense, shia ideology (Ashura, the pond of Khumm, Mahdiism, Guardianship of the Islamic Jurist, etc.) are the same infrastructure and real power of shia. In other sense, in fact real power of shia is due to these values and beliefs. One of these values that today, has been converted into dislpay of faith, unity and power of shias in the region and the world, is huge demonstration of Arbaeen.
   Keywords: shia, shia geopolitics, power smart, Arbaeen demonstration
  • S. Mohammadi, E. Moradi, Z. Rashidi Page 121
   Rural tourism, including economic and profitable activities that could impact of economic, socio-cultural, environmental and physical - space on the host community, In this study, the effects of tourism on sustainable livelihoods of rural households Oraman the Sarvabad county is studied. The study, in terms of purpose, functional and in terms of data collection, a combination of documentary survey. The population of the study households 4 village of Avram (Oraman Takht, Slin, Belbar and Kamaleh) constitute the highest volume of tourists. The number, equal to 1270 households. A sample using Cochran formula, 250 samples were obtained, Samples, stratified random sampling method based on the population of each village were selected. The data of this study is questionnaire. Reliability using Cronbach's alpha (0.84) respectively. To investigate the impact of tourism on sustainable livelihoods, single-sample t-statistics, analysis of variance, regression analysis and path analysis were used. The findings of this study indicate that the use of statistical tests on one sample t-test, tourism on the human, social, physical, natural and financial Villagers positive impact. Analysis of variance showedthat there were significant differences between the different dimensions of sustainable livelihoods. Regression analysis showed that all dimensions of sustainable livelihoods (the human, social, natural, physical, and financial) have a significant effect on rural sustainable livelihoods. In general, the views of local people, tourism has a positive impact on sustainable livelihoods villagers section Oraman bed. The result of the path analysis showed that all dimensions, direct and indirect impact on rural tourism area.
   Keywords: sustainable livelihoods, tourism, Uraman District, Sarvabad County
  • N.Marsusi, S. Azimi Page 137
   According to the security of its non-police aspect, it is a new phenomenon and generally a lack of studies in this area is obvious. The roots of some crimes and a feeling of insecure is due to a lack of attention of urban planners and managers. The big issue in terms of security and the prevention of critical events and crime is whether the big cities, have provided such conditions? This study aimed to understand the role of different factors and the physical environment and its impact on security. The research method is a combination of descriptive - analytic. This article attempts to answer these questions:1- Does the combination of environmental and physical factors is effective in security of urban areas? 2. Is the composition and distribution of urban land use surrounding public spaces in the study area is effective to increase urban security? The study area is District 8 of Tehran. Information required is obtained by library and field observation. Analysis of the data is done via SPSS software and Minitabs and GIS. The results indicate that the local security as well as environmental and physical differences in them is different. Also 13 neighborhood of district 8 of Tehran in terms of security and the individual components of research were ranked. Security in those public spaces which have diverse and mix urban land-use, compared to other similar places that have lack of diversity and mix urban land use were different.
   Keywords: security_environmental_physical factors_urban spaces_District 8 of Tehran
  • M. Vasegh, H. Hatami Nezhad, M. Jafari Page 155
   One of the main functions of governments, in better managed of their authority, is monitoring social affairs and citizenship behaviors within the law. Management and organization of social life, in the present era, because of the complexity processes of political, security and… in geographical environment, including major cities are extremely onerous and requires effective and efficient design and development methods and tools in this field. There is a question in this regard that how cans us increase the monitoring and control of the government in these areas. In response to the above question, this paper tries to come to investigate the effects of the application of intelligent monitoring and control systems and instruments (closedcircuited televisions) in reducing delinquency and urban crimes, how to increase government efficiency in controlling urban processes, should be investigated. This paper developed in descriptive-analytic methods and based on the field data, so The analysis and conclusions, in addition to the electronic library resources and results of a questionnaire is used. It should be noted that the validity of the questionnaire using factor analysis and reliability of the questionnaire was tested through Cronbach's alpha multiplied. Finally, the data obtained from the questionnaires were analyzed by examining the population mean (T-test). The results of this study show that the use of intelligent monitoring systems have significant role in reducing crimes in urban environments and social insecurities.
   Keywords: Monitoring, control, intelligent monitoring systems, State holes, urban crimes
  • A. Safarabadi, M. Tabiei Page 169
   The process of globalization through the creation of cultural assimilation attempts to expand markets for the production of similar goods in the form of scales. In practice, the pressure to eliminate ethnic subcultures past few years has led to resistance that indicates intense desire to create dependency cultures, ethnic identity to avoid elimination. Iran is the most obvious examples of cultural diversity, ethnic, linguistic and religious in the world that, unlike most multi-ethnic countries, local ethnic diversity or cultural mosaic of indigenous and native of the area. Kermanshah city with so much power development, with strong ethnic community can be the background of ethnic tourism markets. Kurdish ethnicity is cross-border continuity that can be regional in scope commodification (tourism, media, etc.). The issue of how ethnic powers to achieve the objectives of social development at the local, regional and national benefit is important. Methods applied research - development and data collecting field and library. Urban population of 40 managers and 340 are tourists. Overall, most respondent's ethnic profiles of influential cultural ethnic tourism development in the city of Kermanshah in poor and middle-assessed. Chi-square test results in the desired quantity survey in evaluating community-based tourism development with an emphasis on local ethnic aspect is significant in Kermanshah. Since the amount of (sig) or smaller than the significance level corresponding to that test is (
   Keywords: community-based tourism, ethnic tourism, cultural tourism, the city of Kermanshah
  • M. Janparvar, R. Salehabadi, M.Zargari Page 183
   Drought is a complex phenomenon that is the definition of it is difficult. Definitions, it is presented in different areas and each of them has different definitions depending on the amount of average rainfall. Since the beginning of the formation of human civilization so far, the drought has always been considered one of the natural disasters and catastrophic impact human activities have on. This paper describes a method of analysis to assess the drought and its relationship with the inhabitants of Sistan and Baluchestan Province migration. To understand the different effects on rainfall, water resources, leading to the return of the SPI to be used to evaluate the drought in Sistan-Baluchistan province. Data monthly precipitation (mm), the years 2005 to 1985 for four stations in Sistan and Baluchestan (Zahedan, Zabol Iranshahr, Chharbhar, Konarak) were studied. Results indicate that water shortages in drought affected areas are the result of increased immigration flora. The occurrence of severe in the region, has left the economic and social adverse effects due to the economy's heavy reliance on agriculture people in Sistan and Baluchestan this crisis has led to the phenomenon of origin and demographic balance, the economic, social and ... unbalanced and lead to regional and underdevelopment of the region.
   Keywords: Drought, Sistan, Baluchestan, Emigration, Standard Precipitation Index (SPI)
  • M. Shaterian, R. Heidary, J. Varfinejad Page 201
   Tourism is known as clean and dynamic industry that in the case of development it has benefits such as increasing social justice and increasing employment in the society and in the case of urban infrastructures they develop more. City as the highest manifestation of collective life has always been exposed to applying different and sometimes inconsistent creative taste of architecture and urban designers. As Mumford believes that there is many initial relationships that they lead to social innovation and creativity in life. Creative city is a new and noteworthy subject in the domain of urbanism and it has pivotal role in the growth and development of cities. The emergence and spread of the idea of creative city is an evidence of this claim. The intense competition among cities as tourism destinations has forced cities to find solutions to be differentiated from other cities and tourism destinations Therefore; the development of tourism is one of the main and secure ways to achieve creative cities. The aim of this study is to investigate the impact of potentials in the development of infrastructures in the formation of the creative city in Kermanshah city. The research method is analyticaldescriptive and the main instrument of gathering data is questionnaire. Statistical population of the study is residents of Kermanshah city. In order to analyzing the result of questionnaire, the structural equation modeling (SEM) using AMOS software is used and for obtaining the needed map, the GIS software is used. The results showed that tourism potentials are effective in the development of infrastructures and the formation of the creative city in the Kermanshah city.
   Keywords: tourism potentials, creative city, infrastructures, Kermanshah city
  • B. Moqani, Z. Khodaman Page 217
   Historic District Heritage Cities is worthwhile over time in identifying the
   paced urban life has played a special role. Therefore, the role and effects of
   urban management in historic cities is crucial planning. Therefore, given the importance of this paper is to analyze the development of physical-physical areas of urban management in Yazd will pay. Among the objectives of the present study is applied research. And in terms of the importance of research and study, it is kind. Method library (October, theses, documents, papers, internet, etc.) to collect data in addition to the situation described and discussed issues and problems that are related to the use of quantitative and qualitative data about you is. Shannon entropy model for weighting indices have been investigated and models for ranking Vaspas. . According to the findings of this research suggest that three areas of the city of Yazd historical and worn out tissues because of the weak is the physical parameters. this study to rank and compare all the three regions according to physical parameters and their causes and proposed solutions to be explored. Surveys show that the region has the third ranked first due to historical Frsvh tissue is less, then the next two and a they taken Ratings.
   Keywords: urban management. Shannon entropy. Model Vaspas Yazd
  • Reza Borna Page 231
   River flow changes over time could be the effects of climate change or lack
   of change in the region is clear. Research on the part of the river basins in the southern province of Khuzestan Jarahi done to examine the impact of climate change on river discharges in the region is.Accordingly, in this study to investigate the variability of climate, especially temperature, rainfall and hydrological conditions of the non-parametric Man-Kendall test and yield age is MAKESENS software. In order to achieve the objectives of the research, fluctuations in temperature and precipitation for the period of thirty years (1983-2013) examined and it was found that the temperature fluctuations in the rally and Kendall statistics about 2/21, and the age profile yield 0.3 respectively, both of which were significant at 95%. Precipitation in the region have generally negative trend, indicating a decline in the region is the atmospheric precipitation, however, that these fluctuations are investigated any significant non-parametric Debit fluctuations in all studied stations downside is that these trends to test Mann-Kendall statistics, onaverage, about -2/4 and yield index age of -1/22 And significant at 95 and 99 percent. The results of this research can be said to increased fluctuations in temperature and decrease in rainfall during this period of reduced river flows largely affected.
   Keywords: River Jarahi, Climate Elements, Non Parametric Statistical Tests, Test Yield Age, Software MAKESENS
  • Dr. Ali Fathi Page 245
   Vandalism is a conscious, volitional, and self-imposed destruction of properties, general amenities and utilities of the city. Alongside with population increase and expansion, and physical spaces, today's cities face a variety of urban problems and damages, which collectively threatens these communities in terms of environmental health, and security including issues of vandalism behaviors in the city. Given these circumstances, the necessity of considering the fact that the public spaces of the country's cities have encountered this social dilemma is of special significance. Subsequently Ardabil’s public spaces which are exposed to young people commuting are also facing such issues and problems. The main objective of this research is to identify the features of the physical space in the occurrence of vandalism behaviors in the two studied towns of the Ardabil city. This research is of applied type, and the data analysis method is descriptiveanalytic. The first stage includes selection of indices, and physical data collection of two studied towns in development and expansion of vandalism phenomenon including urban land use, population density, the amount of access to the facilities and possible destruction utilities, level of isolation, and openness of urban spaces. The second stage includes analysis of collected data, preparation of maps and overlaying of them via GIS software in order to identifyareas susceptible to cause this special damage. Results from data analysis, and checking the zoning of these two towns in terms of affectedness from vandalism phenomenon indicate that the vulnerability of Kowsar town is higher than Karshenasan town since the amount of open and isolated spaces with the use of urban uncultivated lands, and green spaces are more in Kowsar town. Moreover, the building and population density in Karshenasan town is higher than Kowsar town. Another important factor to be mentioned is the existence of the Shorabil recreational and tourism complex in Kowsar town which has created favorable conditions for the occurrence of this phenomenon.
   Keywords: The physical space of the city, Vandalism behaviors, Karshenasan town, Kowsar town, Ardabil
  • Dr. Sayed Abbas Ahmadi, Assadollah Ramazani Page 259
   Introduction
   Water is considered a major, developmental substructure in different social and economical sectors of countries. Currently, problems regarding this vital substance are among the most important issues in the world. Water scarcity, caused by population growth and water requirement to produce food, inherent limitation of water resources particularly in arid and semi-arid areas, excessive withdrawal from resources and poor water management has over time inflicted tensions and challenges on the national and international levels, hence threatening peace and security around the globe. It has also made some problemsinevitable, such as evacuation of villages, irregular emigration of villagers to cities, social conflicts among dwellings, and growing political tensions. We can refer , as an instance, to the growing tensions among people from Esfeden City and Affin Village in South Khorasan Province over the past years. Considering the issues above, the main question of the study is, “what contributes to creating and aggravating of conflicts and tensions among these two neighboring regions?” The hypothesis stated is: various factors such as population growth, increasing the land under cultivation, as well as recent droughts have led to development of tensions.
   Methodology
   This is, methodologically, a case study within a geographical study framework, and it was primarily conducted with a descriptive-analytic approach. The information and data were gathered from electronic and library sources, and relevant documents, and through interviews with experts, officials and locals. The studied region is located within two counties in the northern part of South Khorasn Province. According to the latest state division map, Esfeden is a city of central Qayenat County, and Affin is a village of Zohan in Zirkouh County.
   Data &
   Results
   The Affin River, which supplies part of the irrigating water of the area, originates from Dogerd Heights and Shirkab Heights, 67 km southeast to Birjand, and runs by villages Shirg,Sarjin, Kalat-e-mazar, Baimorgh, Baghestan, Payhan, and Fathabad, down to Affin. The water, which reaches the riverbed south of Affin, runs for 5km before it arrives at a point called division chamber, where it is divided into six equal parts, one part belonging to Affin fields and five other parts belonging to Esfeden fields and plantations. Affin’s share of water goes to Affin fields, while Esfeden’s share of water runs along The Affin River, and at some distance down the village it joins The Shour (salt) River and together they make up the Esfeden Creek. Over the past years, considering water shares and due to the rise of barberry price, the area of cultivated land for annual crops has declined, whereas the allocated land to the barberry rdens has developed. The entire area of aridable land was 227 hectares, which consisted of 138 hectares of gardens and plant nurseries and 89 hectares of fields. Currently, most of the fields have gone under cultivation of barberry trees and the entire land area of gardens has doubled ( up to 260 hectares). About 90 hectares of the gardens is irrigated with water from the river and 170 hectares with water from the qanats. Considering the population growth and increased area of cultivated land in Affin, and in spite of the fact that people of Affin are well attendant of their share of water, however, they assume excess withdrawal of water from the river an unnegotiable right of their own. Particularly in hot seasons and when irrigation is most required, they withdraw water from the river above their allocated share. In addition, because the river bed before the division chamber has been destroyed and subsequently, there is a difference up to about two meters in height, water is not properly directed to the division chamber and, as a result, there is not a proportionate division. This causes less accessable water to reach Esfeden, and inflicts a lot of damage to farmers in Esfeden. According to the experts in the Department of Agriculture, considering the vast area of cultivated land, and high costs of developing gardens, and also the long time prior to the harvest, the estimated damage due to water reduction during flowering seasons, harvest, and at the peak of collecting crops is varied. However, typically, a decline of 5 seconds in 30 liters leads to 1 to 15 percent loss of crops.
   Conclusion
   Finally, it was concluded that because of increased demand for water due to the development of cultivated gardens in the region, population growth, and dividing the irrigating water in accordance with inheritance law, the share of the limited water available per person has diminished, and disputes and tensions over possession of water in the districts of Affin and Esfeden has risen. Reduced amount of precipitation and the recent droughts has led to aggravation of water crisis, reduced quota of sustainable water per capita in the region, and rising demands for irrigation. Disagreements and disputes over water in years have inflicted financial damage to farmers, contributing to coldness of relations among people, reducing the farmers’ collaboration to clear the conveying ducts, and maintaining conveying ducts especially after floods. All these issues play a significant role in the reduction of accessible water. Implementing the plan of the concrete wall before the division chamber, directing water to division chamber, and conveying it through pipes from the division chamber to the piped route can help reduce some of the local issues and disputes.
   Keywords: water crisis, tension, hydropolitics, Qayenat, Esfeden, Affin
  • Hassan Hosseini Amini, Hossein Mousazadeh, Shima Karimi, Omid Tabrizi, Samira Ghiasi Page 279
   Today, the comprehensive crisis management programs and projects Application of Passive Defense before, the intensity of the extent of the losses caused by such risks are significantly reduced. The measures to reduce the risk is to apply the principles of passive defense, as well as to apply these measures can be used to reduce risk to natural hazards and manmade helpful. However, due to our country's geographical and political situation is always at risk of natural hazards and man-made threats (war) has been and heavy human casualties and financial losses incurred. Therefore and considering the importance of research, the aim of this study was to assess the vulnerability of utility with passive defense approach in Gorgan is the purpose of descriptive - analytical and field studies and subsequent zoning and overlay data layers ( IndexOverlay) software is used GIS spatial analysis. In this study, using five criteria of access, population density, dispersion police stations 10, building density and spatial distribution of critical facilities Gorgan and delineate them and finally made use of overlapping layers, It was found that the northwestern city of Gorgan to focus on vital installations such as electricity distribution companies Province, the national broadcast of petroleum products and the District of vulnerability is more in need of measures, planned in the framework of passive defense is .
   Keywords: Urban utilities, passive defense, vulnerability, Gorgan
  • Amir Gandomkar, Noushin Ghasemi, Fatemeh Daneshvar Page 291
   Each flying site can be utilized according to geographical, climatic, and topographical factors of the area in which it is located. The aim of this study is to determine the standards of recreational flying sites, investigate the factors that affect and are affected by recreational flights, and determine suitable areas for establishing recreational flying sites in Isfahan Province, Iran. Tools and techniques used in this study for locating recreational flying sites in Isfahan Province are Dematel, Boolean logic, and GIS software. The results show that the most important factors are direction of land slope, land slope, and topography, respectively. These physical factors are followed by the prevailing wind speed and wind direction. The prevailing wind speed, the prevailing wind direction, direction of land slope, topography, land slope, and airspace are all among the factors that affect locating recreational flying sites. The map of suitable areas for recreational flying sites in Isfahan Province shows that areas in western Isfahan host a more suitable variation of flying sites.
   Keywords: Locating, Flying site, Isfahan Province, Boolean logic
  • H. Kamran, E. Yari, M. Abedi Page 305
   Considered the most important environmental issues of our time, the water crisis and security challenges arising from it. Water is the source of production, effort and civilization, and life and death and not to be dependent on it. In situations where conflicts over water resources are increasingly caused tension in the relations between states, increasing attention to issues of rivers, the importance of finding increasingly, we are seeing increased emphasis and hydro disputes among nations. Iran, through common border rivers is no exception. The river Harirud common rivers including Iran, Afghanistan and Turkmenistan lie that originates from Afghanistan. This is the most important source of water utility is the North East of Iran. This article is a descriptive study, with an emphasis on geographical and political issues, seeks to answer the question whether hydro-border development and utilization of Salma dam in Afghanistan can be a challenge for security, environmental and national security of the Islamic Republic of Iran is? And in case of challenges, approaches and Proper management what is it?
   Findings from the study indicate that according to Salma dam upstream position with respect to the seasonality factor Harirud water, can be the subject of environmental security, and from the perspective of national security, given the prospect of big cities northeastern dependence on water resources and the high risk of water security of the country, can be challenging. The challenges to Proper management, to look at the system, in the form of legal approaches, economic and political, are essential.
   Keywords: Water Crisis, Iran, Afghanistan, Harirud, Environmental security, North East region
  • S.M.Eftekhari, Dr.M.Sharifikeya Page 329
   In recent decades, tourism has been growing rapidly, in the midst of nature due to concern for the greater human gripped the attention of tourists is located.Geomorphtourism as a branch of ecotourism field with an emphasis on landscape geomorphological to attract any more tourists. Many countries have used the potential for income generation. Taleqan mountainous region with beautiful nature with Seat dam in the Valley steeped in the diverse landforms Beautiful with conditions and capacity in this area has created. This research area has been evaluated by Comanescu landforms, the results of this research show. Ebrahim Abad landforms pass with a score of 17.2 points was accounted for. The next stage of the region geomorphtourismy consistent with both the capability and capacity of the natural and human. The results showed that the average capacity of 6.5 is to show that the conditions for sustainable geomorosite is suitable climates, But on the other hand felt the need to plan everything in the area more.
   Keywords: Geomphosite, Geomorphtourism, Sustainable development, Comanescu, Taleqan
  • Elahe Araghiyan, Mohammad Hasan Shokri, Nasrolah Falah Tabar Page 343
   Iran due to the location and placement of seismic on seismic belt is extremely vulnerable to this phenomenon, Many of the city, located on active faults. And lack of proper planning in this regard, the high population density and improper Population distribution of when Occurrence earthquakes increase human and financial losses. Maps of earthquake zonation vulnerability, an effective tool for managers to reduce risks and losses caused by disasters, particularly earthquakes. Aware of the vulnerability and damage potential areas, specially the settlements can be expected to reduce the damaging effects into account is necessary. Tarom country of Zanjan province is one of the earthquake-prone areas in Iran. There is no doubt parts of the zone of case study active tectonic and dynamic range of the set. The article Purpose is zonation areas with high vulnerability towards hazard management and planning and land use and earthquakes impact mitigation in areas with high vulnerability. In this study, using data field studies and library documents and information needed gather and to earthquake vulnerability zone number of criteria maps, including: maps of the fault distance, the distance from land slide, the geology, slope and land use and construction and analysis of data layers in Arc GIS software was used for evaluation of fuzzy membership functions. fuzzy Layers standardized in the GIS environment with the operator fuzzy gamma modulated and vulnerability zonation area map was produced. The results of this study show that approximately 45 percent area in the northern and eastern zones of the vulnerability is very high and high , and about 40 percent of the area within the zone of vulnerability is very low and low.
   Keywords: zonation, vulnerability to earthquake, fuzzy logic, rural settlements, Tarom country, GIS
  • Ebrahim Zarrini*, Mohsen Kameli Page 355
   This study aimed to investigate the relationship between securities, Place attachment with the city's economic components. The statistical population of the research is Qom. The results of path analysis indicate that security has a direct and indirect effect on the urban economy. There is a direct relationship between attachment to the location and the urban economy. There is also a relationship between security and attachment to the place of direct relationship And predicts 25 percent of the variance of attachment strategies to the location. Other findings of the study indicate that among the components analyzed, the most effective component of security, visual qualities (0.98); attachment to place, time (0.80), and economy, transportation and access (0.64)
   Keywords: security, Place attachment, economy, Qom
  • Jalal Azimi Amoli Page 367
   This paper aims to measure the sustainability level of small local communities (Urban neighborhoods) in the exploitation and use of natural, human and ecological resources so that all members or local communities have appropriate health, life, security and integration between environment, human activities and ecological dynamic. Therefore, two neighborhoods of upper and lower areas in Babol have been selected as a sample to answer the question about the situations of sustainable development indicators and the differences among them. Due to the research nature and its intended nature, the current research is cross-sectional survey which has been carried out after gathering the field data through the research-made questionnaire. The data has been analyzed through one-sample t-test in SPSS software. The results showed that there are significant differences between urban neighborhoods in terms of sustainable development indicators so that Siah-tali neighborhood has unsustainable situation and Tandast neighborhood has been sustainable except in social indicators.
   Keywords: Sustainable measurement, Local sustainable development, Sustainable indicators, Tatndast, Siah teli neighborhoods in Babol
  • Reza Lahmian Page 395
   The aim of this study was to assess the social impacts of development Distressed urban neighborhoods of Imamzadeh Yahya in Sari city. This Method is sectional descriptive study and this purpose is practical. In order to evaluate the physical environment as well as the main criteria for measuring quality of life was used in the neighborhood Imamzadeh Yahya field method. Statistical Society in this Research is residents of the imamzade Yahya in Sari that this population is 965 people based on Census 1395. The number of households using a sample of 240 people using by Cochran formula and 30 professionals were selected at random in Sari. In the analysis of this study was to evaluate the diagnostic utility of indicators and items was used single-sample t-test and to determine the correlation between quality of life and public services was used regression test and Spearman correlation coefficient. Findings from this research has shown that improving the texture enhance the quality of life of citizens, ease of access to public services and consent of the citizens of process improvement in Imamzadeh Yahya.
   Keywords: Social effects, Improvement, Distressed, Neighborhoods, Sari
  • Ali Asghar Abdollahi *, Yasser Sabahi Goraghani, Mojtaba Soleimani Dameneh Page 411
   The process of sustainable development, including the quality of economic, social and local capital to local communities in order to achieve targeted production and reproduction of life leads dimensionally stable. Ie in other words, as the smallest unit of urban neighborhoods of the city, play a major role in urban sustainability. For the purpose of this study are primarily descriptive and analytical research methods to be applied. In this study, analysis of Kerman neighborhoods with an emphasis on the dimensions and indicators of the performance of local authorities (social, economic, access to services, security and satisfaction with the performance of officials) are used. The population consisted of 150 residents of six districts, each neighborhood Kerman 25 residents were selected randomly using the Delphi technique. Also in this study, the analysis is based on descriptive and inferential statistics methods. SPSS statistical software was used for this purpose. For statistical analysis of test data, Kolmogorov- Smirnov test and Pearson correlation test As well as the entropy-city neighborhoods for weighting and ranking techniques (VIKOR), have been used. According to Pearson correlation test results show that six neighborhood Kerman In terms of the sustainability of communities with an emphasis on the performance of local authorities, there is a significant relationship between them. Finally, based on the technical rankings, respectively neighborhoods (neighborhoods of the city), neighborhood (Sheikh Ahmad kafi North), Neighborhoods (bedagh abad), Neighborhood (street sarbaz), Neighborhood) shardari Townships) , and the neighborhood (Shehed Rajai Phase 2 Townships) have been ranked. In general it can be said that based on research (social, economic, access to services, security and satisfaction with the performance of officials), neighborhoods (neighborhoods of the city) is more desirable in terms of sustainable neighborhoods.
   Keywords: sustainable neighborhoods, neighborhoods of Kerman City, Operation local authorities, VIKOR
  • Dr. Heydar Lotfi Page 429
   Today, environmental hazards, including natural disaster not only dust but also can cause a range of effects and the security crises. The major challenges such as the destruction of the environment and desertification, conception of political and social unrest will be considered in the future. On this basis, and given the importance of research in the geo-political and security issues in the country, this study aimed to evaluate the dust and its relation to social security in Ahvaz have taken place. The research method is descriptive-analytic and research to elucidate the relationship between the variables of the model and test and path analysis were used. For thispurpose, a questionnaire was developed, and data collection was obtained in this way. With regard to the findings of the study it can be concluded that the feeling of security in the city of Ahvaz social between citizens is down and most significant relationship between citizens lackof educational situation and the feeling of security in them. As well as the results from Table and diagram Path analysis shows the most effective immigration variable as an independent variable on social security. So is the elite migration of Khozestan province and the city of Ahvaz.
   Keywords: dust, social security, environmental issues, Ahvaz
  • Ebrahim Zarrini Page 439
   Urban economy and its role in economic growth, Its relationship with other sectors and economic activities, Study of Urban Economics and relationship with economic growth It is made of special importance. this study try The effects of changes in the urban economy, residential and non-residential sectors on economic growth using econometrics techniques and using auto regressive distributed Lag for Iran. Following this , using granger causality analysis, this paper examines the interaction between Residential and non-residential sectors and approach and quarterly data in Iran. Therefore, this research finds significant and positive relationship between growth Residential sector and economic growth in short run and long run in Iran. Result of granger causality approach showed in the long term development of components of the urban economy has positive effects on economic growth in Iran.
   Keywords: Urban Economy, Auto Regressive model, Government Costs, Residential sector