فهرست مطالب

سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی - سال چهارم شماره 1 (بهار 1395)
 • سال چهارم شماره 1 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدحسن فطرس، مرضیه رسولی* صفحات 9-42
  تغییر ساختار اقتصادی به تغییری طولانی مدت در ساختار اساسی اقتصادکه اغلب به رشد و توسعه اقتصادی و بهبود توزیع درآمد مرتبط است، اشاره دارد. در کشور های در حال توسعه، تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش فقر ضروری به نظر می رسد. تحول ساختاری در طول گذار از اقتصاد کشاورزی روستایی کم درآمد به اقتصاد شهری صنعتی با درآمد سرانه بالاتر قابل ملاحظه است. در کشور های در حال توسعه، تغییرات ساختاری به منظور بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر مطلق ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، رابطه بین تغییرات ساختاری و توزیع درآمد در ایران برای دوره سالهای 93-1360 بررسی می شود. شاخص ترکیبی تغییر ساختاری با به کارگیری تکنیک های تحلیل چند متغیره مولفه های اصلی از میان متغیرهای ساختاری اولیه استخراج ، و مدل این پژوهش بر اساس یک تابع کاب- داگلاس بنا شده است. روش تخمین الگو، با بهره گیری از مباحث هممجعی و مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) می باشد .نتایج پژوهش گویای این است که تغییرات ساختار اقتصادی بر توزیع درآمد اثر مثبت و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: تغییرات ساختار اقتصادی، نابرابری درآمدی، مولفه اصلی، ایران، ARDL
 • کاوه درخشانی درآبی*، یوسف محنت فر صفحات 43-70
  توسعه اقتصادی و افزایش رفاه جامعه یکی اهداف اصلی علم اقتصاد است. نظریات جدید توسعه بر اهمیت نهادها و حکمرانی خوب در تقویت بخش خصوصی و نیل به توسعه اقتصادی تاکید دارند. بر این اساس، سازوکارهای نهادی که منجر به بهبود کیفیت حضور دولت در اقتصاد باشد، از طریق حکمرانی خوب به تقویت حضور بخش خصوصی و دستیابی به اهداف توسعه ای کمک می کند. استقلال بانک مرکزی، یکی از سازوکارهای نهادی طراحی شده در این زمینه است. از این رو هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب است. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به 26 کشور منتخب و الگوی رگرسیونی و تحلیل همبستگی کانونی، رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکمرانی خوب مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و از نظر آماری معناداری میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب وجود دارد. همچنین از میان ابعاد درجه استقلال، استقلال در سیاستگذاری پولی و استقلال مالی، همبستگی مثبت و از نظر آماری معنادار با مولفه های حکمرانی خوب داشته اند، اما استقلال سیاسی، رابطه معناداری با این مولفه ها نداشته است. علاوه بر این، نتایج تحلیل همبستگی کانونی نشان می دهد که ابعاد درجه استقلال بانک مرکزی قادرند 87 درصد از تغییرات شاخص حکمرانی خوب را پیش بینی کنند.
  کلیدواژگان: استقلال بانک مرکزی، حکمرانی خوب، توسعه اقتصادی، حاکمیت قانون
 • امیر خادم علیزاده، محمدمهدی مجاهدی، حمیدرضا اسکندری* صفحات 71-92
  تحقیق حاضر، به بررسی ارزیابی عملکرد خدمات الکترونیک (اینترنت بانک، همراه بانک، هم بانک و تلفن بانک ) از نظر مشتریان بانک صادرات ایران در شهر تهران در سال 1395 می پردازد. بدین منظور، بر اساس چهار مولفه با استفاده از توزیع پرسشنامه ای مشتمل بر 24 سوال اساسی در تعیین میزان رضایت مشتریان از خدمات الکترونیک این بانک انجام شده است. بر اساس مرور ادبیات نظری تحقیق، برای بررسی عملکرد خدمات الکترونیک جهت تعیین رضایت مندی مشتریان از خدمات مذکور، با استفاده از روش تحقیق توصیفی از طریق پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت و با استفاده از آزمون دو جمله ای، فرضیه های تحقیق مورد ارزیابی، و با استفاده از آزمون همبستگی، رابطه ابعاد خدمات الکترونیک و رضایت مشتریان مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد: رابطه مثبت و معناداری بین خدمات الکترونیکی و رضایت مشتریان از بانک صادرات ایران وجود دارد. به عبارت دیگر، می توان گفت که مشتریان بانک صادرات ایران از عملکرد خدمات الکترونیکی رضایت دارند.
  کلیدواژگان: اینترنت بانک، بانکداری نوین، رضایت مشتری، فناوری اطلاعات، بانک صادرات ایران
 • حجت ایزدخواستی* صفحات 93-118
  در جریان فکری خدمات عمومی نوین، حکمرانی خوب و کاهش فساد نهادهای رسمی به عنوان بخشی از عملکرد نهادها، نقش اساسی در بهبود عملکرد نظام مالیاتی دارد. بنابراین، بهبود در کیفیت حکمرانی و کنترل فساد دولتی منجر به جلب اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و در نهایت، بهبود عملکرد اقتصادی خواهد شد. در این پژوهش، با استفاده از روش داده های تابلویی پویا، تاثیر شاخص درک فساد و شاخص حکمرانی خوب بر عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای منتخب در دوره سال های 14-2002 تحلیل، و برای این منظور، اثرات شاخص حکمرانی خوب، مولفه های شش گانه آن و شاخص درک فساد بر عملکرد نظام مالیاتی بررسی شده و نتایج نشان می دهد که با افزایش شاخص حکمرانی خوب و شش مولفه آن، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته؛ افزایش شاخص درک فساد نیز باعث افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی شده؛ همچنین، نتایج بیانگر تاثیر مثبت و معنادار رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و باز بودن اقتصاد بر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است.
  کلیدواژگان: دولت، حکمرانی خوب، فساد، مالیات
 • تیمور محمدی، مرتضی خورسندی، شهاب الدین فولادی مقدم * صفحات 119-140
  کشش های قیمتی، متقاطع و درآمدی تقاضای برق، مبنایی بسیار مهم برای سیاستگذاری و پیش بینی هستند. مطالعات انجام شده، عموما این کمیت های مهم اقتصادی را طی زمان ثابت فرض کرده اند، در حالی که پارامترهای مولد این کمیت ها ممکن است طی زمان بی ثبات باشند. در این صورت، کشش های محاسبه شده به دلیل خطای تصریح[1]، اریب دار و ناسازگار خواهند بود. در این مقاله، تلاش شده ضمن اجرای آزمون هانسن[2] در رد ثبات پارامترها، به روش فیلتر کالمن در قالب مدل فضا- حالت، کشش های قیمتی، درآمدی، دما و متقاطع تقاضا ارائه شود؛ بنابراین، ضمن رفع آسیب های مدل های رایج، به تخمین کشش های تقاضا می پردازیم. کشش های تابع تقاضای برق خانگی در ایران برای سال های 90-1349 برآورد شده اند. داده های استفاده شده در این مقاله، عبارتند از: مصرف برق سرانه، قیمت واقعی برق، درآمد سرانه، دما و قیمت واقعی بنزین به عنوان نماینده انرژی های جانشین برای برق در بخش خانگی. نتایج نشان می دهد کشش های قیمتی، درآمدی و دما برای تقاضای برق خانگی در طول زمان در حال تغییر هستند (TVP[3]). همچنین می توان بعضی جهش ها را در این کشش ها در طول زمان مشاهده کرد؛ به طوری که قدر مطلق کشش قیمتی در سال 58 جهش افزایشی داشته که می تواند ناشی از افزایش درآمد های نفتی و افزایش تقاضا باشد و در دوران جنگ نیز مجددا می توان فشار روی تقاضا را مشاهده کرد. کشش درآمدی نیز ابتدا در سال 52 یک جهش افزایشی داشته و بعد از آن، کاهش یافته و به روند با ثبات تری رسیده است. و همین طور کشش دما نیز از سال 58 به بعد، یک جهش به سمت بالا را تجربه کرده است.
  کلیدواژگان: فضا - حالت، تقاضای برق، سری زمانی
 • آزیتا شرج شریفی *، قاسمعلی بازایی، سید عباس حیدری صفحات 141-174
  یکی از محورهای قابل دسترسی جهت تحقق اهداف توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی، توجه به صنعت داروهای گیاهی است. افزایش شاخص هایی نظیر اشتغال، رفاه مصرف کنندگان، نرخ رشد درآمد سرانه و صادرات که از شاخص های توسعه یک کشور هستند، از طریق توجه به پتانسیل بالقوه ای که در این بازار وجود دارد، محقق شدنی است. شناسایی تقاضای بازار به عنوان یکی از شاخص های سنجش اقتصادی، نیازمند بازاریابی هدفمند است. نقطه آغاز اجرای بازاریابی هدفمند، بخش بندی بازار می باشد. اهداف این پژوهش، تعیین شاخص های مناسب برای بخش بندی این بازار، شناسایی نیمرخ مشتریان، تشخیص تمایزهای آنها مبتنی بر شاخص های مدل بوده، و پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، پیمایشی- تحلیلی از نوع مقطعی است. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش، مصرف کنندگان نهایی انواع محصولات داروهای گیاهی در ایران، جامعه مورد مطالعه نامحدود بوده و حجم نمونه، تعداد 460 مصرف کننده نهایی داروهای گیاهی تعیین شده، روش نمونه گیری طبقه ای بوده، در جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و برای تعیین بخش ها، از رویکرد کای - میانگین استفاده شده و نتایج حاصل از اجرای الگوریتم کای - میانگین، نشان می دهد که این بازار دارای 4 خوشه است. هر یک ازخوشه ها از نظر شاخص های مورد بررسی، تفاوت هایی با یکدیگر داشته اند، و بنابراین، جهت تحقق توامان ارزش برای مشتری و بازار این صنعت، استراتژی مقتضی هر بخش می باید تدوین و اجرایی شود.
  کلیدواژگان: بخش بندی بازار، مشخصه روانشناختی، مشخصه رفتاری، کای میانگین
|
 • Marziye Rasuoli * Pages 9-42
  Structural change is a long term economic change in the basic structure of an economy that is often related to economic growth and improvement in income distribution. Structural change in developing countries is supposed to raise living standards and to reduce poverty. Structural change might cause a considerable transition from low-income rural agricultural economy to an industrial urban economy with higher per capita income. So, in developing countries, structural change is expected to improve income distribution and alleviate absolute poverty. This research aims to study the relationship between structural change and income distribution in Iran for the period 1981-2014. Using principal components analysis, a composite index for structural change is constructed from primary structural variables. The model of this study is based on a Cobb-Douglas production function. This model is estimated by using co-integration approach and autoregressive distributed lags (ADRL) method. Results suggest that change in economic structure has significant positive effect on income distribution.
  Keywords: Structural change, Income Inequality, Principal components, Iran, ARDL
 • Kaveh Derakhshani Dorabi * Pages 43-70
  Economic development and increasing social welfare are main goals of economics. The new development theories focus on importance of institutions and good governance in empowering private sector and achieving economic development. In this course, the institutional mechanisms resulting in improvement of quality of government such as the independence of central bank help to attain development goals. This study examines the relationship between independence of central bank and good governance. To this end, this relationship is tested by regression model and canonical correlation analysis among selected 26 countries. The findings indicate a significantly positive link between central bank independence and good governance indicator. Out of dimensions of independence degree, the independence of monetary policy making and financial independence have statistically significant and positive correlation with good governance components, however political independence has no significant relation to such components.
  In addition, the canonical correlation analysis shows that the dimensions of central bank independence degree can predict the 87 per cent of variations in good governance.
  Keywords: Central bank independence, good governance, economic development, rule of law
 • Amir Khadem Alizadeh, Mohammadmehdi Mojahedi * Pages 71-92
  This research evaluates the performance of e-banking services including internet banking, mobile banking, hambank and telephone banking from viewpoints of clients of Bank Saderat Iran (BSI) in Tehran in 2016. To do this, four components are examined through data gathered by questionnaires containing 24 principal questions pertinent to satisfaction of e-banking clients. After reviewing literature, the performance of e-banking services and satisfaction of e-banking clients are studied by descriptive method using five-item Likert-type questionnaires. The research hypotheses are tested by binomial tests. In addition, the relationships among dimensions of e-banking services and client's satisfaction are examined by correlation tests. Findings indicate significant positive relationship between e-banking services and bank client's satisfaction. In other words, the clients of Bank Saderat Iran are satisfied with providing e-banking services
  Keywords: Internet banking, modern banking, client satisfaction, information technology, Bank Saderat Iran
 • Hojjat Izadkhasti * Pages 93-118
  According to the new thought stream of public services, good governance and reduced corruption among official institutions as part of the performance of institutions play essential roles in improving the performance of the tax system. Thus, improvement in the quality of governance and control of state corruption result in public confidence, less tax evasion, higher tax revenues and improving economic performance. Using dynamic panel data, we analyze the impact of good governance index and corruption perception index on the performance of the tax system in the selected countries over the period 2002-2014. For this purpose, we investigate the effects of good governance index, its six subcomponents and corruption perception index on the performance of the tax system. Results indicate positive relationships among good governance indicator and its subcomponents, and the ratio of tax revenues to GDP. In addition, increases in corruption perception index raise the ratio of tax revenues to GDP. Our findings indicate positive and significant effects of per capita GDP and trade openness on the ratio of tax revenues to GDP.
  Keywords: Government, good governance, Corruption, tax
 • Shahabedin Foladimoqadam * Pages 119-140
  Own-Price, cross-price and income elasticities of demand are of great importance in policy making and forecasting. Previous studies have considered these quantities as constants. Since generating parameters of these quantities are unstable over time, the calculated elasticities are biased and inconsistent due to misspecification. In this paper, we try to estimate own-price, income, temperature and cross-price elasticities by using Kalman filter within a space-State model and by performing Hansen test to reject the stability of parameters. We estimate the elasticities of demand for residential electricity in Iran over the period 1970-2011. Variables under study include electricity consumption per capita, real electricity price, per capita income, temperature and real gasoline price as a proxy for electricity in residential sector. Results show that price, income and temperature elasticities of demand for electricity are time varying parameters (TVP). In addition, some overshoots are observable in these elasticities over time, so that absolute value of price elasticity indicates an increasing jump in 1980. The income elasticity has an overshoot from zero in 1973, and then it decreases and approaches to more stabilized trend. Finally, temperature elasticity has recorded an upward jump from 1980 onward.
  Keywords: State-space, Demand for Electricity, Time series
 • Azita Shartsharifi * Pages 141-174
  To consider the herbaceous medicine's industry is an available pillar for achieving human, social and economic development goals. Increases in such indicators as employment, consumer's welfare, per capita income and exports as national development indicators may be realized through regarding potentials in market of herbaceous medicines. Identifying the market demand as an economic indicator requires a targeted marketing. The market segmentation is the starting point in targeted marketing. The goals of this study are to determine proper indicators for segmenting market, to identify customer's profile and to find their differences based on model parameters. This is an applied research in terms of goals, and it is cross-sectional one based on survey and analysis method. Data is collected by questionnaires. The statistical population includes the final consumers of different kinds of herbaceous medicines in Iran. The statistical sample consists of 460 final consumers of herbaceous medicines, which is selected by categorical sampling method. K-mean clustering algorithm is used to analyze data and to determine the segments. The findings indicate a market with 4 clusters. All clusters are different in terms of designed indicators. Therefore, appropriate strategies should be run in order to both value for customers and value for market.
  Keywords: Market segmentation, behavioral characteristic, K-mean clustering