فهرست مطالب

فرهنگ ایلام - سال هفدهم شماره 52 (پاییز و زمستان 1395)
 • سال هفدهم شماره 52 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محسن رحمتی * صفحات 4-24
  ماسبذان به عنوان بخشی از ایالت بزرگ جبال در غرب ایران، به واسطه داشتن شرایط مناسب اقلیمی و موقعیت استراتژیک جغرافیایی، از آغاز دوره اسلامی تا حمله مغول همواره مورد توجه خلفا، سلاطین، سرداران و بزرگان کشوری و لشکری بوده و در نتیجه، بخشی از رخدادهای مهم سیاسی- اجتماعی جهان اسلام در این گستره جغرافیایی حادث شده است. با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و جغرافیایی این منطقه، بسیاری از اماکن جغرافیایی قدیمی آن از میان رفته یا تغییر نام داده است و اینک ناآشنا هستند. این مقاله به روش پژوهش تاریخی و با شیوه توصیفی- تحلیلی، ضمن تحدید حدود ایالت ماسبذان، به معرفی اماکن جغرافیایی آن در دوره مورد مطالعه پرداخته است. این پژوهش نشان داد که در دوره مورد پژوهش، از نام ماسبذان برای نامیدن این ناحیه استفاده نشده و در اواخر همین دوره، ماسبذان به عنوان جزئی از کردستان از جبال جدا شده است؛ همچنین در این مقطع، چندین مکان جغرافیایی مهم؛ همچون: سیروان، آذیوخان، قلعه ماهکی، قلعه خولنجان و قریه الرذ در این ناحیه قرار داشته اند. مهمتر از هر چیزی در این پژوهش معلوم شد که برخلاف عقیده همه پژوهشگران، قلعه بهار، به عنوان پایتخت کردستان در عهد ایلخانی و مرکز حکومت سلیمانشاه ایوه، نه در نزدیکی همدان که در ناحیه کوهستانی ماسبذان قرار داشته است.
  کلیدواژگان: جغرافیای تاریخی، جبال، ماسبذان، سیروان
 • طیبه اکبری *، جعفر حسین زاده، اردشیر شیری صفحات 25-39
  بررسی فضاهای سبز شهری به عنوان بخشی از فضاهای گذران اوقات فراغت و بخش جاندار ساخت کالبدی شهرها که در حفظ و تعادل محیط زیست شهری، تعدیل آلودگی هوا، تفریح، پرورش روحی و جسمی و آسایش روانی شهروندان، نقش عمده ای ایفا می کنند، اهمیت زیادی دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مطلوبیت فضاهای گذران اوقات فراغت شهروندان شهر ایلام؛ یعنی فضاهای سبز و پارک ها می باشد. روش انجام این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری آن را کارشناسان گردشگری و مدیریت شهری تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران، 234 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه، انتخاب شد. جمع آوری اطلاعات نیز به شیوه میدانی انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمون T یک طرفه نشان داد که فضاهای سبز و پارک های شهر ایلام به لحاظ داشتن امکانات و ویژگی های استاندارد در وضعیت نامناسبی قرار دارند. سرانه فضای سبز شهر نیز به نسبت استاندارد ملی و جهانی در سطح بسیار پایین تری است؛ بنابراین پارک ها و فضاهای سبز شهر از کیفیت مناسبی برای گذران اوقات فراغت برخوردار نیستند.
  کلیدواژگان: فضای سبز، پارک های شهری، اوقات فراغت، شهر ایلام
 • نبی امیدی *، رحمت الله محمدی پور، محمدرضا امیدی صفحات 40-50
  از مهمترین مسائل و چالش های اجتماعی و اقتصادی حال حاضر و آینده بسیاری از کشورها؛ از جمله ایران، معضل بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی است. از آنجا که توسعه کارآفرینی، راهکاری مناسب برای رویارویی با این مسئله قلمداد می شود، در این پژوهش به شناسایی و بررسی موانع توسعه کارآفرینی در میان فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات کمی است که از لحاظ هدف می توان آن را جزء پژوهش های کاربردی به حساب آورد. از لحاظ گردآوری داده ها نیز از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان و اساتید دانشگاه های استان ایلام (دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ایلام، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، دانشگاه پیام نور مرکز ایلام) تشکیل می دهند. 220 نفر از این جامعه به عنوان نمونه تحقیق، انتخاب شدند و پرسش نامه هایی در اختیار آنها قرار گرفت. روایی پرسش نامه (ابزار تحقیق) نیز توسط خبرگان (اساتید دانشگاه) بررسی و تایید شد و برای تعیین میزان پایایی از آزمون آلفای کرونباخ با ضریب آزمون 86/0 استفاده گردید. داده های پژوهش نیز با استفاده از نرم افزارهای SPSS تجزیه و تحلیل شدند. برای شناسایی موانع کارآفرینی از تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که عامل اداری، حقوقی و قانونی با بار عاملی 797/2، مهمترین مانع توسعه کارآفرینی در میان فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی می باشد.
  کلیدواژگان: موانع، کارآفرینی، دانش آموختگان، کشاورزی
 • سکینه آهون بر *، فتح الله محمدیان صفحات 51-62
  این مطالعه، یک مطالعه نیمه آزمایشی است که با هدف بررسی اثربخشی آموزش مسائل مربوط به دوره بلوغ بر میزان آگاهی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر ایلام انجام شد. طرح به کار رفته در این پژوهش، طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و گروه آزمایش و مرحله پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش نیز شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ایلام در دبیرستان های دخترانه شاهد آل یاسین و ولایت در سال تحصیلی 94- 95 بود که از طریق نمونه گیری در دسترس از بین دبیرستان های سطح شهر ایلام انتخاب شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد «میزان آگاهی از مسائل و مشکلات بلوغ» (شیرزادی و همکاران، 1391) و برنامه مداخله گر آگاهی از بلوغ جمع آوری شد. یافته ها نشان می دهد که تفاوت میزان آگاهی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ایلام در زمینه بلوغ، قبل و بعد از آموزش از لحاظ آماری در سطح 01/.>p معنادار است؛ به عبارت دیگر، چون مقدار 038/8=F محاسبه شده در درجه آزادی 1 و 118 از مقدار جدول بیشتر می باشد، بین میزان آگاهی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ایلام در زمینه بلوغ، قبل و بعد از آموزش، تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که علی رغم تمایل اکثریت دختران به دانش بلوغ، آگاهی و عملکرد آنان در مورد بلوغ و رعایت نکات بهداشتی، ضعیف بوده است. یافته ها همچنین حاکی از آن است که در آموزش مسائل و مشکلات مربوط به دوره بلوغ به دختران نباید تنها به مسائل فیزیکی بلوغ اکتفا کرد؛ بلکه توجه به مسائل روانشناختی آنها می تواند بسیار موثرتر واقع شود.
  کلیدواژگان: بلوغ، قاعدگی، آموزش، نوجوانان، دختر
 • محمد محمد ملکی* صفحات 63-81
  روش این پژوهش، با توجه به مولفه های مورد بررسی و ماهیت کاربردی آن، توصیفی- تحلیلی می باشد که داده ها و اطلاعات مورد نیاز آن به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. هدف از این پژوهش بررسی عملکرد شهرداری ایلام بر اساس شاخص های حکمروایی شایسته و خوب شهریاست و محدوده جغرافیایی آن، شهر ایلام است که در سرشماری سال 1390 برابر 172 هزار و 213 نفر بوده است. جامعه آماری تحقیق نیز 42 هزار و 613 خانوار ساکن شهر ایلام و حجم نمونه 397 نفر سرپرست خانوار بوده است که به روش تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران، انتخاب شده اند. برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ، استفاده شد که مقدار محاسبه شده 86/0 به دست آمد. در این تحقیق، پنج شاخص: مسئولیت پذیری، پاسخگویی، مشارکت، برابری (عدالت)، اثربخشی و کارآمدی، مورد استفاده قرار گرفته است. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار spss و آزمون T تک نمونه ای استفاده شده و ارزش گذاری متغیرها با بهره مندی از طیف لیکرت صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش، حاکی از آن است که سطح تمام شاخص های حکمرانی خوب در شهر ایلام، پایین تر از سطح متوسط طیف لیکرت است؛ لذا می توان گفت که نواحی این شهر از لحاظ این مولفه ها در سطح نامطلوبی قرار دارند.
  کلیدواژگان: حکمروایی، حکمروایی خوب شهری، مدیریت شهری، شهرداری، شهر ایلام
 • لطیف امامی *، خدیجه مهدوی صفحات 82-97
  این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر رشد بانکداری الکترونیک انجام گرفت که روش انجام آن، از لحاظ ماهیت، توصیفی - همبستگی و بر مبنای هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مشتریان شعب بانک ملی استان ایلام بود که تعداد آنها نامحدود است. طبق فرمول کوکران، تعداد 384 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش نامه بود که روایی آن را استادان متخصص، تایید کردند. پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، 89/0 به دست آمد که نشانگر تایید پایایی آن است. سهولت به کارگیری، مفید بودن، اعتماد مشتریان، نگرش و هنجارهای ذهنی، از متغیر های اثرگذار بر بانکداری الکترونیک هستند که با استفاده از تکنیک معادلات ساختاریافته و به کمک نرم افزار LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که هنجارهای ذهنی (13.09)، سهولت به کارگیری (12.37)، اعتماد مشتریان (11.94)، مفید بودن (10.92) و نگرش (9.43) بر رشد بانکداری الکترونیکی شعب بانک ملی استان ایلام و گرایش مشتریان به آن، تاثیر معناداری دارند. مجموعه عوامل موثر بر هنجارهای ذهنی مشتریان نیز در اقدام به انجام رفتار آنان، حائز اهمیت است.
  کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، بانک ملی، ایلام
 • سهیلا ناصری*، محبوبه ناصری صفحات 98-114
  با توجه به اینکه نیمی از نیروی انسانی هر جامعه را زنان تشکیل می دهند، این پژوهش، عوامل موثر بر نگرش های جنسیتی در جامعه را مورد بررسی قرار داده است. نگرش به موضوع جنسیت به عنوان یکی از ویژگی های مهم اجتماعی - فرهنگی جامعه برای جداسازی معیارهای مردگرایی - زن گرایی و یا سنتی - مدرن به کار برده شده است؛ بدون شک، چگونگی نگرش و طرز تلقی نسبت به زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، تمامی کنش ها، فرایندها و ساختارهای اجتماعی را در رده های کلان، میانی و پایین دستی تحت تاثیر قرار می دهد؛ در نتیجه، نگرش به زن و در معنای عمومی تر آن، مقوله جنسیت، می تواند روشنگر چگونگی وضعیت دیگر شاخص های اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز باشد. روش پژوهش در این مقاله، اسنادی و پیمایشی (توصیفی - کاربردی) و جامعه آماری آن، شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد، پیام نور و علمی – کاربردی شهرستان مهران است که 400 نفر از آنها با احتساب افت آزمودنی، بر اساس فرمول کوکران، برآورد و از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. به منظور تبیین موضوع مورد بررسی، در چارچوب نظری این تحقیق، دو نظریه ستیز و منابع، مورد استفاده بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین متغییرهای جنس، تحصیلات، وضعیت تاهل، نگرش والدین، پایگاه اقتصادی - اجتماعی و منزلت شغلی فرد و نگرش های جنسیتی، رابطه وجود دارد.
  کلیدواژگان: دانشجویان، نگرش جنسیتی، نابرابری جنسیتی
 • مسعود رضایی * صفحات 115-133
  معماری بومی روستایی مناطق غربی ایران، در گذر زمان، به آرامی تکامل یافته و دارای بنیان ها، مولفه ها و مبانی نظری مرتبط با ساختار مختص به خود شده است؛ به گونه ای که از گزند تهاجم تفکرات به اصطلاح وارداتی، مصون مانده و اصالت و بکر بودن خود را حفظ کرده است؛ از طرفی، روستاهای این مناطق، معماری ویژه ای بر اساس نوع توپوگرافی و اقلیم منطقه دارند که در این میان، روستای هلسم در شهرستان چرداول، نمونه ای شاخص و دارای اهمیتی ویژه به حساب می آید.
  اطلاعات این مقاله که با هدف بررسی و تحلیل گونه های معماری بومی و سنتی روستای هلسم نگاشته شده، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی گردآوری شده است. جامعه آماری آن نیز، مشتمل بر 150 بنای مسکونی و 45 خانه سنتی است که دارای معماری ارزشمندی هستند. در این پژوهش، ضمن توصیف عوامل شکل دهنده به بافت روستا؛ مانند: اقلیم و وضعیت جغرافیایی؛ عناصر کالبدی، گونه شناسی بناها و فضاهای موجود در آن نیز معرفی شده است؛ همچنین این پژوهش، نشان می دهد که بیشتر بناها در این روستا برای بهره گیری از تابش آفتاب در فصل زمستان، جهتی رو به جنوب دارند و معابر نیز در جهتی شرقی - غربی شکل گرفته اند؛ همچنین در بافت روستای هلسم دو گونه معماری؛ شامل: خانه های طارمه دار (در دو نوع دو و چند اتاقه) و خانه های فاقد طارمه یا دوطبقه وجود دارد. فضاهای سکونتی و خدماتی در خانه های طارمه دار، دور از هم؛ ولی در یک سطح ایجاد شده است؛ اما فضای مسکونی در خانه های فاقد طارمه، به دلیل توپوگرافی دامنه کوه؛ همچنین بهره مندی از گرمای ناشی از وجود حیوانات در طبقه همکف، بر روی طویله قرار گرفته است. در این میان، خانه های طارمه دار چند اتاقه با 64٪ (بیشترین)، خانه های طارمه دار دو اتاقه فاقد نشیمن با 27٪ و خانه های فاقد طارمه با 9٪ (کمترین)، بافت سنتی روستا را تشکیل می دهند.
  کلیدواژگان: شهرستان چرداول، روستای هلسم، معماری روستایی، گونه شناسی
 • احمد ملکی پور *، موسی ملکی پور، جمال معمر حور صفحات 133-154
  زمینه و هدف
  امروزه رسانه های جمعی به عنوان مهمترین رکن ارتقای دانش جامعه، نقش بی بدیلی در جلب توجه افکار عمومی در جهت بسط و فرهنگ سازی ارزش های زیست محیطی دارند. هدف این پژوهش ارزیابی میزان عملکرد رسانه های جمعی بر فرهنگ سازی در مورد ارزش های زیست محیطی از دیدگاه فرهنگیان منطقه دهلران است.
  روش بررسی
  این تحقیق با استفاده از روش توصیفی - پیمایشی انجام شده است که جامعه آماری آن شامل 881 نفر از فرهنگیان منطقه دهلران در سال 94-1393 می باشد. حجم نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان و کرجسی، 267 نفر تعیین شد و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، 134 مرد و 133 زن انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه نیز با استفاده از نظر جمعی از کارشناسان عضو انجمن محیط زیست و متخصصان مباحث زیست محیطی در مدارس به دست آمد و پایایی آن، توسط یک نمونه تصادفی 30 نفره با روش آلفای کرونباخ، 84/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل در بخش آمار استنباطی از آزمون آزمون کولموگروف اسمیرنف و آزمون دو جمله ای (نسبت ها) استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان می دهد که به طور کلی، از دیدگاه فرهنگیان منطقه دهلران، میزان عملکرد رسانه های جمعی بر نهادینه کردن ارزش های زیست محیطی در سطح پایینی قرار دارد.
  نتیجه گیری
  رسانه های جمعی باعث فرهنگ سازی در مورد ارزش های زیست محیطی در بین فرهنگیان منطقه دهلران نمی شوند؛ بنابراین لازم است که مسئولان و دست اندرکاران با بهره گیری از ظرفیت همه رسانه های جمعی، اقدامات لازم را برای بهبود عملکرد خود در راستای فرهنگ سازی ارزش های زیست محیطی در بین فرهنگیان منطقه دهلران به عمل آورند.
  کلیدواژگان: رسانه های جمعی، ارزش های زیست محیطی، فرهنگیان، دهلران
 • اسماعیل جهانبخش، میثم قدسی *، بهروز سپیدنامه صفحات 146-165
  پژوهش حاضر به بررسی چگونگی تاثیر مساجد بر ارزش های اسلامی با تاکید بر شهادت طلبی و ایثارگری پرداخته است. روش انجام آن نیز کیفی و استفاده از مصاحبه گروه های متمرکز بوده است. شیوه نمونه گیری در روش کیفی، نظری است. در این شیوه، حجم نمونه از پیش، تعیین نمی شود و از طریق اشباع داده ها به دست می آید که در این پژوهش، با توجه به تکرار داده ها به 30 نفر رسید. ابزار گردآوری اطلاعات در این روش، مصاحبه با گروه های متمرکز بود. گروه ها بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی همچون: سن، شغل، جنسیت و تحصیلات تفکیک شدند که در طی چهار مصاحبه به انجام رسید. برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد از تکنیک اعتباریابی و تایید کلیات یافته ها توسط اعضا استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نظریه زمینه ای (GT) بود و با اجرای مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی به ترتیب 35 مفهوم اولیه، 8 مقوله عمده و 3 مقوله هسته نهایی از داده های کیفی استخراج شد. مقولات عمده مستخرج از داده های کیفی نیز علاوه بر اشاره به نقش تهاجم فرهنگی در کاهش گرایش به حضور در مساجد، به نقش تبلیغات رسانه ای، مسئولان و ائمه جماعت، افزایش دانش و آگاهی دینی و... در افزایش گرایش به حضور در مساجد تاکید نمود؛ همچنین نتایج حاکی از آن بود که حضور در مساجد، موجب تقویت روحیه خودسازی، شهادت طلبی و ایثارگری و گرایش به رفتارهای اسلامی؛ همچون: امر به معروف و نهی از منکر، عبادت، جهاد در راه خدا، اخلاص، فداکاری، دعا و نیایش و... می شود.
  کلیدواژگان: ایثارگری، شهادت طلبی، نظریه زمینه ای، گروه های متمرکز، مسجد، ایلام
|
 • Mohsen Rahmati * Pages 4-24
  In the early Islamic period to the Mongol invasion, due to climatic conditions and geographical strategic position, Masbadhan, as a part of the great province of Jibal in the western Iran, was in the center of attention of caliphs, sultans, princes and elders of the civil and military. Therefore, many socio-political events of the Muslim world happened in this geographical area. Many old geographical places of the region have disappeared or have been renamed in the future centuries, since the climatic conditions and geography of the area have changed, and then they are unfamiliar to readers. By a descriptive-analytic and through historical research, this article aims at introducing the geographical places of the Masbadhan region, as well as identifying the borders of the region during the Seljuqid period. This study shows that in the Seljuqid period, several important geographical places as Sirvan, Azivkhan, Mahaki Castle, Khulandjan Castle, and Al- Radh village were located in the area. Also, against the researchers who located the Bahar castle, near to Hamadan, this study shows that this castle as the capital of Kurdistan in the Ilkhanid period and the seat of Soleiman shah of Iveh, were located in the mountainous area of Masbadhan.
  Keywords: Historical Geography, Jibal, Masbadhan, Sirvan
 • Tayebeh Akbari *, Jaafar Hosseinzadeh, Ardeshir Shiri Pages 25-39
  Investigating the urban green spaces is of high importance as the green space is a place to spend spare time and it is a live part of urban bodies which has an essential role in conserving and balancing the urban environment, air pollution, leisure, mental and physical growing, and also the comfort of citizens. The main objective of the current paper is to investigate desirability of spaces to spend free time for spaces of Ilam city's citizens. The research method in the current study is a descriptive - analytical one. The statistical population of this study includes tourism experts as well as city managers and the sample size based on Cochran’s Formula, includes 234 participants. The required information was obtained using field methods, i.e. a designed questionnaire. The results obtained from one-way T test showed that green spaces and urban parks of Ilam City were in a weak state regarding the standard characteristics of urban parks. The green space per capita is lower than the national and global standards. Moreover, the urban parks and green spaces to spend free time are not in a good quality.
  Keywords: green space, Urban Parks, to spend free time, Ilam city
 • Nabi Omidi*, Rahmatollah Mohammadipour, Mohammad Reza Omidi Pages 40-50
  One of the key issues and challenges for current and future social and economic development of many countries, including Iran, is unemployment of graduates of the university. Because entrepreneurship is seen as a way to meet this challenge. In this study identification and assessment of barriers to entrepreneurship between graduates of agricultural development have been examined.
  To determine the normality of the study population (544 graduates) Kolmogorov _Smirnov test was used and the sample using the table Krecjie and Morgan estimated 220 graduate. Validity (surveys) by experts (university professors) review and approval, and Cronbach's alpha were used to determine the reliability of the test (test coefficient 0.86). The obtained data were analyzed using SPSS. Exploratory factor analysis is used to identify the barriers to entrepreneurship. Results showed the factors (barriers), the main cause of administrative, legal (with a load factor of 2.797) is the main obstacle to the development of entrepreneurship among agricultural graduates.
  Keywords: entrepreneurship, agriculture, Barriers, Graduates
 • Sakineh Ahunbar*, Fathollah Mohammadian Pages 51-62
  This study investigated the effectiveness of education on students’ awareness of puberty among first grade junior high school girls in Ilam city. The study was conducted as a quasi-experimental design including pretest posttest experimental and control group with two months intervention period. The sample includes students from Ale-Yasin and Valayat high schools in 94-95 Iranian educational year adopted through multi-layer random sampling. A standard questionnaire developed by Shirzadi et al (1390) was used as the instrument of the study. Findings indicated for a statistically meaningful difference between participants’ awareness of maturity before and after the intervention in P118) indicated for a difference which is due to education and familiarity with being aware of maturity and its condition. Results also display the participants’ eagerness though their level of awareness about maturity and its safety was low. Besides, it is stressed that knowledge about maturity should not be limited to physical aspects and psychological aspects of maturity need to be addressed as well.
  Keywords: Maturity, menstruation, Education, adolescents, girl
 • Mohammad Maleki* Pages 63-81
  Regarding the studied factors and practical nature of study, in the current study descriptive- explanative method has been used. Data have been collected through library and field studies. This study aims to evaluate 14 areas of Ilam based on Good Urban Governance criteria. Geographical range of the study is Ilam city which has a population of 172213 in 1390. Statistical population of the study is 42613 families living in Ilam and case study is 397 head of families who have been chosen based on Cochran formula and random sampling. Kronbach Alpha is used for assessing the reliability of the questionnaire which is 0.86. Five factors: cooperation, accountability, responsibility, justice and efficiency and effectiveness have been used. To analyze the data, SPSS software and one sample T-test have been used. Likert scale was used to evaluate variables. Results show that the levels of all Good Urban Governance scales are lower than average of Likert scale based on T-test. Therefore, it can be said that 14 areas of Ilam have undesirable levels according to these scales and the hypothesis of this study is confirmed.
  Keywords: governance, Good Urban Governance, Urban Management, municipality, Ilam
 • Latif Imami *, Khadijeh Mahdavi Pages 82-97
  This study was conducted to investigate the factors influencing the growth of electronic banking . It is of descriptive nature and based on the purpose of application. The study population consisted of all three branches of the National Bank of Ilam province whose number is unlimited.
  According to Cochran formula, 384 of them were selected as sample. The data collection tool was a questionaire whose validity was approved by experts. Its reliability was obtained using Cronbach's alpha, respectively, indicating validation is 89/0. Ease of use, usefulness, customer confidence, attitude, subjective norms, the variables are affecting e-banking. The techniques using structured equation and LISREL software were analyzed. The results showed that subjective norms (13.09), ease of use (12.37), consumer confidence (11.94), useful (10.92) and attitude (9:43) have a significant impact on the growth of electronic banking branches of National Bank of Ilam and orientation to its customers,. Customers are also subjective factors influencing the norms set out to do in their behavior.
  Keywords: E-commerce, E-banking, National Bank, Ilam
 • Soheila Naseri *, Mahbobeh Naseri Pages 98-114
  Given that women are a half of the population in each society, this research studies effective factors on gender inequalities in our society. Attitudes towards gender have been used as one of the important social and cultural features of society to separate woman oriented -man oriented or traditional-modern criteria. Undoubtedly, quality of attitudes and way of thinking towards women as half of population in society affect all actions, processes and social structures in macro, middle and downstream categories. As a result, attitudes toward woman and in a more general sense, gender category, can clarify the quality of other social and cultural indicators. Research method of this article is documentary and survey (descriptive- functional) and its statistical sample includes all Azad, Payame Noor, and Applied- science university students in Mehran town, among which 400 people were selected based on Cochran formula and random sampling including drop test. In order to explain the studied topic, in theoretical framework of this research, two theories of contest and resources have been used. The findings of the research show that there is a relationship between variables of gender, education, marital status, parents’ attitudes, social-economical base and job status of the person and gender attitude.
  Keywords: students, gender attitudes, gender inequalities
 • Masoud Rezaei * Pages 115-133
  Rural architecture of western areas has evolved slowly over time basis, and contains theoretical component associated with its own structure, which is secure and maintains its originality in terms of imports, against invasion. Chardanol is a county of Ilam province with cold climate and mountain slopes located at the Zagros Mountains and the West of Iran. Cold winters, high mountains, dramatic topography of the area and lack of flat land for the construction are the main factors shaping the region's architecture. Settlement of the Western Iran has a special architecture based on the topography and climate of the city in which the village Halasem, Chardavol enjoys special importance. In this paper the attempt is to examined and analyzed Halasem village architecture specifications. Research information is collected by library study and field observations. The population consisted of 150 residential building, 45 traditional houses that have valuable architecture. So, first of all the village tissue examined that is shaped on the climate and geography, and then the physical elements of village and rural areas in buildings and species is discussed. The results show that for enjoying the sunshine in winter, most of the buildings in the village are facing south direction and streets are formed on the east-west direction. There are two architecture model in the rural context of Halasem: there are two types of two-room house, porch and patio rooms and houses lacking or two floors. Porch house with several rooms having residential spaces is a part of services with 64%, are the highest in the village traditional context and porch houses with two rooms (non-living) with 27% and no porch houses in the residential area on the barn, hillside topography also benefit from the presence of animals heat from the ground floor up to 9%, create the lowest tissue of the village.
  Keywords: Chardavol, Halasem village, Rural architecture, Typology
 • Ahmad Malekipour *, Mousa Malekipour, Jamal Moamer Hor Pages 133-154
 • Esmail Jahanbaksh, Meisam Ghodsy*, Behrooz Sepidnameh Pages 146-165
  Culture of devotion and martyrdom which includes the richest and most excellent exalted content, has a set of spiritual and material beliefs in its heart that contains the ways of happiness for humans and human societies. In devotion and martyrdom culture the highest human is the one who sees himself continually present in God's presence and knows his religion of living as Jihad in His way which is free from needs of this world and has an afterlife aspect for the active person. It also has great results for human societies in two worlds. According to the mentioned cases for devotion and martyrdom this study aims to state the effects of mosques on martyrdom, devotion and tending toward Islamic values. Methodology of study is a combination of qualitative and quantitative ones namely measurements and group- centered interviews were used, our sample in quantitative method were 400 persons and the instruments were a questionnaire as well as interviews. Groups were analyzed based on age, occupation, gender and education that were conducted over four interviews. Data analysis was done by SPSS using one dimension and two dimensions descriptive tables and Kramer's test in nominal scale and samers test in ordinal scale. In qualitative part using Ground theory method and open coding, selective and axial, 35 main concepts, 8 main items and 3 final core items were obtained. Findings indicate that there is a significant relationship between presence in mosque and increasing devotion spirit. Also, there is a significant relationship between mosque presence and martyrdom spirit. But there is no significant relationship between presence in mosque and tending forward Islamic values.
  Keywords: martyrdom, devotion, the trend towards Islamic values, Interviews, focus groups, the Grounded Theory